Kapitel 8 Coaching and sport management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 8 Coaching and sport management"

Transkript

1 Kapitel 8 Coaching and sport management Tony Wågman Coaching and sport management (CSM) syftar i första hand till att utbilda studenter för ett framtida arbete som ledare inom idrottsrörelsen. Grundtanken med utbildningen är att kunskaperna som förvärvas ska utveckla och stärka svensk idrott antingen på individ-, gruppeller organisationsnivå, vilket i föreningslivet kan ske i form av tränare/coach, klubb- eller sportchef, men även som arrangemangs- eller försäljningsansvarig inom mer kommersiellt inriktade organisationer. Alternativa vägar in på arbetsmarknaden är till hälso-, fritids- och evenemangsområdena, samtidigt som betoningen på ledarskap sägs möjliggöra arbete med personal- och verksamhetsutveckling utanför idrottens domäner. 1 Utbildningens namn indikerar två parallella och jämbördiga huvudspår: Å ena sidan coaching där ledarskapet är fokuserat till individ- och gruppnivå. Här förekommer bland annat idrottsdidaktik, idrottscoaching, träningslära och hälsoarbete. Å andra sidan sport management där ledarskapet handlar om styrning och utveckling på organisationsnivå. Här studeras bland annat projektledning, marknadsföring, ekonomistyrning och entreprenörskap med fokus på idrotts- och hälsosektorn. 2 I praktiken ligger dock tonvikten vid sport management. En analys av kurslitteraturens innehåll visar att management är tre gånger vanligare som ämnesfokus än coaching och träning. Kursstrukturen ger således vid handen att utbildningen primärt bör betraktas som en managementutbildning snarare än en tränarutbildning. Jämfört med andra idrottsliga managementutbildningar i Sverige har utbildningen i Växjö även en hög andel litteratur med specifikt idrottsfokus. 3 Ett kännetecken för utbildningen är dess bredd. Som ovan nämndes är idrott och ledarskap den gemensamma nämnaren, men därutöver spänner kunskapen från individen, via gruppen och organisationen, till en mer samhällelig nivå. En central del av utbildningen är nämligen att förstå och värdera idrotten som kulturell och strukturell institution i samhället. 4 Den breda ämneskunskapen är också tydlig, där utbildningen innehåller allt från träningslära och idrottscoaching till marknadsföring, ekonomi samt medie- och kommunikationsvetenskap. 5 Eller som en av studenterna uttrycker det: Man läste lite om allt, allt från minsta muskelfiber till hur idrottsrörelsen är uppbyggd. CSM startade höstterminen 2001 och är en del av det senaste decenniets idrottsutbildningsboom. Under 2000-talet har antalet idrottsutbildningar på högskolenivå ökat från fyra till tretton. Ett speciellt viktigt årtal i sammanhanget är 2002, då fem nya utbildningar sjösattes. De fyra utbildningar som etablerades före sekelskiftet hade samtliga en stark pedagogisk prägel och var lokaliserade där pedagogik som ämne stod sig starkt, i huvudsak vid lärarutbildningar. Utvecklingen under 2000-talet har dock medfört att idrottsutbildningarnas tyngdpunkt och karaktär diversifierats och idag kan sex olika utbildningstyper urskiljas: Åkesson, Ibid 5 Kursplanen gäller Två år senare har vissa förändringar gjorts, däribland ingår inte längre ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.

2 Tränarutbildningar, hälsoutbildningar, kultur- och samhällsutbildningar, managementutbildningar, medicin- och fysiologiutbildningar samt psykologiutbildningar. 6 Högskolorna i Halmstad och Malmö är två lärosäten i Växjös närområde där fler än en utbildningstyp inkapslas i ett och samma utbildningsprogram. Vid båda lärosätena finns Idrottsvetenskapligt program där man i Halmstad har inriktningar mot management, hälsa och psykologi, samt i Malmö mot management, tränare och kultur/samhälle. Totalt sett är management den vanligaste utbildningstypen i det svenska högskolelandskapet, följt av tränare. I marknadsföringen av sådana utbildningar framförs coach och manager som två vanliga yrkesinriktningar, vilket grovt sett motsvaras av att vara ledare på operativ respektive strategisk nivå. Även övriga fyra utbildningstyper tenderar till viss del att fokusera på dessa yrkeskategorier, tillsammans med exempelvis utbildare, utvecklare och administratör. 7 Utbildningens relation till en idrottsrörelse i förändring För att förstå orsakerna till framväxten av ovan nämnda utbildningar och den arbetsmarknad utbildningen riktar sig till, måste en bild av idrottsrörelsens omdaning under 1900-talets senare hälft målas upp. Professionalisering och kommersialisering blir i sammanhanget två nyckelbegrepp, vilka är tätt sammanflätade men samtidigt inte alltid varandras förutsättning. Tillsammans bidrar de dock till att belysa de förändringar som präglat idrottsrörelsen under de senaste decennierna. 8 Innan idrottsrörelsens omdaning beskrivs är det på sin plats att ställa några frågor om vad begreppen professionalisering och kommersialisering innehåller och vad de avser. Vem eller vad är det som professionaliseras? Är det en utövare, en yrkesgrupp, en organisation eller ett fält? Peterson beskriver det som framväxten av rationella organisationer och yrkesroller med sitt ursprung i högre utbildning. 9 Sund definierar det som en process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken och den kompetens som är utmärkande för en profession [ ] och leder ofta till att yrkesgruppen får legitimation och därmed monopolställning inom sitt yrkesområde. 10 Sund poängterar vidare att termen i idrottsliga sammanhang bäst förstås som en utveckling där en förening eller idrott blir alltmer professionell i takt med dess ökade kunskaps- och kompetenskrav i sin strävan efter status och inflytande. 11 Författarna talar således om professionalisering på både yrkes-, verksamhets- och fältmässig basis, vilket gör definitionen generell till sin karaktär. Samtidigt nämns begreppen profession och professionell. Vad som kännetecknar en profession har dryftats ingående i kapitel 1 och 2 och är en diskussion som kommer att föras i relation till CSM-utbildningen, dess studenter och tilltänkta yrkesområde i textens avslutande avsnitt. Här bör dock konstateras att epitetet vara professionell inom idrotten ofta relateras till själva utövandet, snarare än till en yrkesroll eller en organisation. Det karakteriserar en person som livnär sig på idrotten, vilket särskiljer honom eller henne från en idrottare vars utövande sker som fritidssysselsättning och utanför förvärvsarbetet. Att vara professionell i sin yrkesroll avser däremot ofta någon som är 6 Åkesson, Ibid 8 Lindroth & Norberg, Peterson i Broberg, Bäckström & Fahlström m.fl, Sund i Broberg, Bäckström & Fahlström m.fl, Ibid

3 speciellt skicklig på att behärska sitt yrke eller har ett professionellt bemötande i den meningen att man inte blandar ihop den professionella och personliga relationen till en klient eller kund. Peterson kallar uttrycken schablonmässiga och Sund dess användning för något oegentligt, vilket visar på att begreppsanvändningen i fråga inte är entydig och samstämmig. När det gäller idrottens kommersialisering karakteriseras den av att idrotten blir föremål för vinstgivande verksamhet. Den blir en vara som produceras för att säljas på en marknad och andra intressen än de rent idrottsliga får inflytande över verksamheternas form och innehåll. Produktionen förutsätter således att varan har ett marknadsvärde, att någon är intresserad av att konsumera varan. Utan ett sådant försvinner också de strikt kommersiella argumenten för fortsatt produktion, ett synsätt som står i skarpt motsatsförhållande gentemot amatöridrottens ideal. 12 Med dessa begreppsförklaringar kan så idrottsrörelsens omdaning börja beskrivas. Svensk idrott förändrades i grunden i och med att amatörbestämmelserna avskaffades Tidigare hade verksamheterna kännetecknats av att utövandet och organiseringen genomfördes av obetald arbetskraft. Utövarna var till en början förbjudna att tävla om penningpriser och hade heller inte rätt till ersättning för utebliven arbetsinkomst och traktamente. Vidare var föreningarna inte tillåtna att erhålla ersättning vid spelarövergångar och att kontraktera utövarna. 13 Inom fotbollen blev amatörbestämmelserna en broms i sportens utveckling och ledde dessutom till ett utbrett fusk där föreningarna slöt överenskommelser under bordet, både med utövare och andra föreningar. 14 Avskaffandet innebar att idrotten kapitaliserades och att pengar förvandlades från att vara ett hinder till en möjlighet. Föreningarna hade nu verktygen till att utveckla nya typer av organisationer, där lönearbetet var grundbulten för både utövare, ledare och övrig personal. 15 Kapitaliseringen kan ses som grundvalen för både professionalisering och kommersialisering inom idrotten. Det moderna samhällets två centrala aktörer, staten och marknaden, bidrog i stor utsträckning till att dessa processer tog fart. Staten skapade först och främst gynnsammare förutsättningar för professionaliseringen, och marknaden för kommersialiseringen. Riksdagen beslutade om flertalet bidragsreformer som stärkte idrottsrörelsen och gav föreningarna möjligheten att tillskansa sig ny kompetens. Statsmakternas stöd till idrotten bör även betraktas som en långsiktig och medveten satsning i demokratisk fostran, en satsning som innebär att idrotten, vid sidan av skola och familj, utgör den viktigaste organiserade uppfostringsmiljön för barn och ungdom. 16 Marknadens roll var framför allt att göra idrotten lönsam. Till en början skedde det i måttlig omfattning, vilket har sin förklaring i att idrottens professionalisering var en förutsättning för kommersialiseringen inom densamma. De värden som sedan länge varit utmärkande för idrottsrörelsen var svåra att förena med marknadens logik. Allt eftersom medelstora företag växte fram blev värden som produktivitet och likviditet mer och mer framträdande, värden som stod i bjärt kontrast till exempelvis idealitet och sammanhållning. För att kunna uppnå bästa möjliga resultat från de aktiva samt kunna hantera förändrade ekonomiska villkor var verksamheterna tvungna att anpassa sig till en ny verklighet. En verklighet som innebar att rationalitet, förutsägbarhet och effektivitet måste genomsyra alla delar av verksamheten. 12 Peterson i Broberg, Bäckström, Fahlström m.fl, Peterson, Wikberg, Lindroth & Norberg, Ibid

4 Kommersialiseringen går in i en ny, fördjupad fas på 1990-talet, och decenniet avslutas med att Riksidrottsstämman beslutar att idrottsföreningar ska tillåtas att bolagiseras. Under den här perioden blir det än mer uppenbart att behovet av ny kompetens på samtliga nivåer vida översteg den befintliga. Idrotten vävdes nu allt tätare samman med underhållningsindustrin och idrotten gick att sälja inte bara på arenan, utan även utanför. Kringförsäljning av exempelvis matchställ, husgeråd i klubbens färger och modedesignade kläder krävde kunskaper i marknadsföring. Massmedias ökande och mer intensiva bevakning ställde krav på organisationen att kunna hantera och förhålla sig till en ny medieverklighet. På ett mer övergripande plan blev ledarskapet på organisationsnivå centralt, där utformningen av en långsiktig strategi samt planering och utveckling av verksamheten stod i fokus. 17 De nya förutsättningarna krävde således en helt ny kompetens än vad den ideella arbetskraften besatt. Ett sätt att möta dessa behov var införandet av olika högskoleutbildningar. Flertalet lärosäten identifierade idrotten som en sektor med ett omfattande behov av personal med akademisk utbildning. Här syns således en tydlig trend där lärosäten strävar efter att yrkesidentifiera och yrkesnischa sina utbildningar och finna yrkesområden som kan fyllas med professionella anspråk. Idrottsutbildnings-boomen underlättades även av ett antal utbildningspolitiska initiativ genomfördes en högskolereform som ökade lärosätenas handlingsutrymme vad gällde utbildningsutbudet. Nu skulle potentiella studenter styra utbudet, vilket några år senare förändrades till arbetsmarknadens behov. 18 Parallellt med idrottsrörelsens ökade kompetensbehov stärktes sålunda incitamenten för lärosäten att möta precis detta behov. Därigenom pågår en process där idrottsrörelsen i allt större utsträckning präglas av avlönade och välutbildade instruktörer, ledare och konsulenter, samtidigt som föreningarna drivs av personer med gedigen kompetens i bland annat ekonomi, marknadsföring och verksamhetsutveckling, på bekostnad av ideellt arbetande personer utan formell utbildning. 19 Det är viktigt att poängtera att de som slutför Coaching and sport management långt ifrån alltid möter en arbetsmarknad och en arbetsgivare som gått igenom den ovan beskrivna processen fullt ut. Endast en liten del av svensk idrott är idag starkt kommersialiserad och professionaliserad, företrädesvis de största lagidrotterna, friidrotten samt tennis och golf. Idrottsrörelsens grund, i synnerhet vad gäller ungdomsverksamheten, är fortfarande det frivilliga oavlönade arbetet. Det innebär dock inte att dessa verksamheter fungerar i ett vakuum utan inverkan från kommersiella krafter. Utvecklingen når utan tvekan längre och längre ned i idrottens djupa och breda lager och påverkar dessa verksamheter. Det idrottsliga fältet är således inte professionaliserat och kommersialiserat, det håller på att bli det. 20 Potentiella arbetsgivare för CSM-studenter kan således driva olika typer av verksamheter, med vitt skilda innehåll, syften, mål och förutsättningar. Det ställer också annorlunda krav på både utbildare och studenter. Både den teoretiska och praktiska kunskapen ska i någon mån vara anpassad för ett framtida arbete i en organisation som i mycket hög grad är kommersialiserad och professionaliserad, men även en organisation som i mycket låg grad är det. Samtidigt skapar den diversifierade arbetsmarknaden olika förutsättningar för studenterna att kunna applicera de kunskaper som utbildningen givit dem. Arbetsmarknaden för exempelvis polis- och socionomstudenter är betydligt mer homogen i den meningen att 17 Lindroth & Norberg, Åkesson, Lindroth & Norberg, Ibid

5 yrkena är väldefinierade och väl avgränsade gentemot andra yrkesgrupper. Verksamheternas utgångspunkt är lagar och regler, vilka i förlängningen ger tydliga och gemensamma uppdrag till alla poliser och socionomer. Polismyndigheten i län A kan inte drivas utifrån helt andra premisser än i län B, medan ishockeyföreningarna eller golfklubbarna kan det. Skillnader i graden av organisatorisk likhet på de olika fälten är således markant. Utbildningsval och motiven till att välja CSM För att förstå varför studenter väljer en viss utbildning är det viktigt att dels betrakta de sociala betingelser som de är bärare av och dels karaktären på utbildningen. Med andra ord, studenten väljer utbildningen och utbildningen väljer studenten. Utbildningsvalet kan ses som en del av en anteciperande socialisation, en anpassning till och ett föregripande av den framtid som studenter föreställer sig och som möjligen redan är påtaglig för dem. 21 De som söker sig till Coaching and sport management har överlag en mycket stark koppling till idrottsrörelsen och idrotten fyller en mycket viktig funktion i deras liv. 22 Vid studiestart svarade samtliga att de är eller har varit aktiva idrottsutövare. Den aktiva banan startar ofta i mycket tidig ålder och innefattar inte sällan flera idrotter, vilka antingen avlöser varandra eller utövas parallellt. Närmare 9 av 10 är eller har dessutom varit aktiva inom idrottsrörelsen, antingen på ideell eller yrkesmässig basis. Utöver detta anger 9 av 10 att minst en familjemedlem eller annan person i deras närhet arbetar inom idrottsrörelsen, antingen på ideell eller yrkesmässig basis. Flertalet uppger att det handlar om fler än en person, såsom förälder och syskon eller förälder och nära vän. Betraktar man idrottsrörelsen som en marknad där aktörer kan anta formen av producent eller konsument, kan CSM-studenterna i stor utsträckning sägas inta båda positionerna. Den gedigna bakgrunden som idrottsutövare och den aktiva rollen inom idrottsrörelsen i övrigt kännetecknar rollen som producent. De har därmed varit högst delaktiga i skapandet av idrott. Utöver detta konsumerar studenterna mycket idrott. Medelstudenten läser sportbilagor i tidningar varje dag och läser om idrott på nätet i stort sett lika ofta. Vidare ser han/hon sportprogram i public servicekanalerna varje dag och kompletterar det med att se på särskilda sportkanaler (exempelvis Canal Plus och Viasat Sport) flera gånger i veckan. I de här avseendena är studenternas bakgrunder och erfarenheter tydligt homogena och de startar utbildningen med ett rikt socialt kapital. Det innefattas av kontakter och nätverk, vilka sträcker sig in i idrottsrörelsen och har etablerats via deras eget idrottsutövande och/eller via arbetet inom densamma. Dessutom har de i någon mån tillgång till familjens, släktens och/eller vännernas nätverk. Studenterna förfogar även över ett idrottskulturellt kapital. Lund och Olofsson menar att det kan liknas vid en livsstil mer eller mindre bemängd med idrott [där man] under uppväxten socialiserats in i vissa beteenden och idrottsliga praktiker såsom att träna, tävla, vilja vinna etc. 23 CSM-studenterna är väl förtrogna med idrottens spelregler. Med spelregler avses inte enbart reglerna som styr själva idrottandet utan framför allt kännedomen om vad som är gångbart inom idrottsrörelsen, och mer specifikt inom deras egen/egna idrotter. Här åsyftas till exempel vad som uppfattas som relevanta kunskaper, rätt 21 Eriksson, Att studenterna har en stark koppling till idrottsrörelsen beror till viss del på att behörighet till utbildningen kräver dokumenterad ledar- eller tränarerfarenhet om minst två år, alternativt egen erfarenhet av idrott i kvalificerade sammanhang. 23 Lund & Olofsson, 2010

6 saker att säga och tänka samt socialt accepterade handlingsmönster och värderingar. Krantz, Larsson och Petersson beskriver det som att studenterna tidigt har anammat mycket av den kultur och de värderingar som idrotten omges av och det är tydligt att de tagit intryck av det idrottsrörelsen står för. 24 Vidare bör det poängteras att Lund och Olofsson använder begreppet för att beskriva gymnasieelevers idrottsliga nivå och hur det hänger samman med elevernas möjligheter att välja en idrottsprofilerad gymnasieutbildning. Det idrottskulturella kapitalet inbegriper i deras studie avgångsbetyg i idrott och hälsa, men även hur många träningstimmar som läggs ned och på vilken nivå man idrottar. I fallet CSM fångas studenternas idrottsliga nivå genom att studenterna anger huruvida de idrottat på elitnivå eller amatörnivå, där en tredjedel svarar att de har en idrottslig bakgrund på elitnivå. Intresse före arbetsmarknad Det ovan väl dokumenterade idrottsintresset är också det främsta skälet till att söka utbildningen. Över 90% uppger att de studerar av intresse och på grund av den kunskap som utbildningen ger, samtidigt som endast 5% uppger att de studerar för att studierna leder till ett specifikt yrke. Några typiska motiveringar till valet av utbildning lyder: Idrotten har alltid varit mitt stora intresse så detta lät kanon och Man får en bred kunskap om allt inom idrott och det är mitt största intresse. Förväntningarna på utbildningen kan sammanfattningsvis sägas vara höga vad gäller att kunna fortsätta utveckla intresset och kunskapen kring idrott i allmänhet. Utöver detta är förväntningarna huvudsakligen mer diffusa och otydliga, såsom Nej, jag vet ärligt talat inte och Jag hade inga direkta förväntningar. Viktigt att poängtera är vad studenterna inte lyfter fram som viktiga skäl för att studera Coaching and sport management. De har överlag en suddig och otydlig bild av den framtida arbetsmarknaden. Samtidigt finns givetvis en medvetenhet om att en framtida potentiell arbetsgivare finns inom det fält de har en så stark koppling till, men få konkretiserar och specificerar sitt önskade framtida yrke, sin yrkesroll och sin position på arbetsmarknaden. Några typiska utsagor låter: Jag har ett stort idrottsintresse och är mycket villig att arbeta inom detta område och Det är en bred utbildning och i framtiden hoppas jag kunna arbeta med det jag trivs med, nämligen idrott. De som nämner ett framtida yrkesliv gör det således oftast i vaga ordalag, samtidigt som idrottsintresset sätts i första rummet. Trots den suddiga och otydliga bilden av arbetsmarknaden är samtliga respondenter vid studiestarten ganska säkra eller mycket säkra på att de vill arbeta som coach eller sport manager i framtiden. Vidare ser de flesta med tillförsikt på framtiden och har höga förväntningar på sitt kommande arbete. Bakgrund styr utbildningsval och motiv För att förklara varför vissa studerar på grund av ett intresse och inte ett framtida yrke, kan återigen en parallell dras till socionomstudenter. En viktig skillnad mellan utbildningarna är att Socionomprogrammet i högre grad riktar sig mot väl avgränsade yrken, samtidigt som CSM-programmet i större utsträckning är inriktad mot ett yrkesfält. Det innebär inte att de i den meningen är varandras direkta motpoler, men givet de utbildningar projektet innefattas av finns intressanta skillnader mellan dem att ta fasta på och diskutera utifrån. 24 Krantz, Larsson & Petersson, 2005

7 Yrkesutbildningar tenderar att vara yrkesinstrumentella, de förbereder i hög grad för arbetslivet genom att fokusera på ett väldefinierat yrke och den framtida yrkesrollen. Studenterna som befolkar dessa utbildningar har en benägenhet att motsvara utbildningens karaktär och ha en nytto- och marknadsinriktad studieorientering. Den kännetecknas av att syftet med studierna är en investering för framtiden och att den ska ge avkastning i form av goda yrkesmöjligheter, snarare än ett intresse för ett ämne eller en bred allmänbildning. 25 Socionomprogrammet utmärks av studenter vars familjer i hög grad saknar akademiska traditioner. I kombination med en hög medelålder och ett etablerat familjeliv kan en väldefinierad yrkesutbildning vid det lokala lärosätet vara en av få, möjligtvis den enda, möjligheten till högre utbildning. Det beror på att de har mer kringskurna handlingsalternativ när det gäller flytt från bostadsorten och därmed en mer begränsad arbetsmarknad att förhålla sig till. De sociala betingelserna innebär således ett risktagande i att välja en utbildning som inte leder till god avkastning på arbetsmarknaden. CSM-studenternas karaktär ser annorlunda ut. Endast var sjätte student är uppväxt i Kronobergs län, därmed kan rekryteringsbasen sägas var mer regional och nationell än lokal till sin karaktär. 26 De flesta flyttar således till Växjö för att studera och fokus ligger på utbildningen och inte den stad de flyttar till. 27 Två tredjedelar av dem är mellan år när utbildningen startar och endast en student har passerat 30-årsstrecket, vilket indikerar att tiden mellan gymnasiestudier och akademiska studier är relativt kort. Två tredjedelar är ensamstående och de med partner har ännu inte bildat familj. Majoriteten har akademiska traditioner i familjen. Sammantaget innebär det att de inte har något som håller dem kvar på uppväxtorten. Valfriheten blir därmed större och riskerna kopplade till valet av utbildning mindre. Något som delvis kan förklara varför CSM-studenternas motiv handlar mer om ett intresseområde än ett framtida yrke. Värdering av utbildningen När studenterna lämnar utbildningen gör de det relativt nöjda. 74% (14 respondenter) ger sin utbildning det sammanfattande betyget bra eller mycket bra. Vid bedömning av vissa övergripande aspekter av utbildningen ges följande omdömen: Tabell 1: Värdering av (%) 28 Studiemiljö 94 Undervisning 78 Examensarbete/projektarbete 77 Ämnesinnehåll 76 Kurslitteratur Eriksson, En översyn av CSM-programmets upptagningsområde visar att endast 16% är uppväxta i Kronobergs län, medan 53% rekryteras från de omgivande länen och 31% från övriga Sverige. Det kan ställas i relation till socionomstudenterna. Där är 56% uppväxta i Kronobergs län, 34% rekryteras från de omgivande länen och endast 10% från övriga Sverige. 27 Detta understryks av studenternas alternativa utbildningsval. De kretsar huvudsakligen kring andra utbildningar med idrotten i fokus. De är inte bara lokaliserade i närregionen, utan även i Örebro, Stockholm, Borlänge och Östersund. Det vittnar således om en villighet att vara mobil och att staden Växjö är sekundär i förhållande till deras utbildningsval. Hade Växjö varit den studentstad de absolut velat studera i, hade de alternativa utbildningsvalen troligen varit andra utbildningar vid Växjö universitet. 28 Innefattar andelen ganska nöjda och mycket nöjda

8 Minst 3 av 4 är nöjda med studiemiljön, undervisningen, examensarbetet/projektarbetet och ämnesinnehållet. Utöver detta värderades praktik och arbetsplatsförlagd utbildning, där endast 1 av 4 ger positivt omdöme. Dessa element saknas dock helt i utbildningen och missnöjet är därmed riktat mot just detta, snarare än förhållanden som har med själva praktiken att göra. Missnöjet med avsaknaden av praktik visar sig även när respondenterna ombads ta ställning till vad som var det sämsta med utbildningen. Några menar att detta försämrade deras möjligheter till arbete efter utbildningen och att kopplingen till arbetslivet kunde ha varit mer tillfredsställande. Utöver detta lyfts två andra teman fram: För det första, den låga studietakten. Det ledde till att några saknade utmaningar, kände att mycket tid blev över och att man kunde genomföra utbildningen utan att anstränga sig nämnvärt. En av dem berättar att man kunde ha genomfört utbildningen på halva tiden. För det andra, organisationen kring utbildningen. Vissa studenter menar att den hade barnsjukdomar och att vi blev lite av försökskaniner. Även om konkreta exempel på vad som åsyftades inte lyftes fram, är kritiken inte svårgreppbar. Detta eftersom utbildningen var relativt nystartad och respondenterna utgjorde den tredje studentkullen. På motsvarande sätt bedömdes vad som varit det bästa med utbildningen. Även här utkristalliserar sig tre framträdande aspekter: För det första, bredden i utbildningen och dess kunskapsförmedling. För det andra, lärarna. De uppfattas som både kompetenta, engagerade och stödjande. För det tredje och mest framträdande, att utbildningen handlade om det intresse som låg dem varmt om hjärtat, nämligen idrotten. Här uppskattar exempelvis den naturliga kopplingen till idrottens värld och att utbildningen gav en möjlighet att läsa om det jag gillar mest, idrott!. Utbildningens innehåll värderades även på ett mer konkret sätt genom att respondenterna tog ställning till hur nöjda de var med 12 olika moment av färdighetsträning. Tabell 2 visar att de överlag är nöjda. Minst 8 av 10 är nöjda med de sex första färdigheterna i tabellen och ingen av färdigheterna får godkännande av mindre än hälften. De är mest nöjda med träningen i att förstå individers/gruppers agerande och att samarbeta med andra, samt minst nöjda med ITanvändningen och att anlägga ett könsrollsperspektiv. Tabell 2: Nöjd med färdighetsträning vad gäller att (%) 29 Förstå individers/gruppers beteende 94 Samarbeta med andra 89 Göra skriftliga presentationer 78 Självständigt lösa problem 78 Finna nya infallsvinklar på problem 78 Argumentera och övertyga 78 Tänka självständigt 72 Göra muntliga presentationer 72 Använda analytisk förmåga 61 Genomföra utvärderingar/utredningar 61 Anlägga ett könsrollsperspektiv 50 Använda IT för informationssökning 50 När det gäller tillfredsställelse med olika aspekter av utbildningen bör det poängteras att attityder och uppfattningar kan påverkas av de ursprungliga förväntningar och krav som studenterna hade vid utbildningsstart. Är dessa höga vid studiestart resulterar det troligen i ett större missnöje, än om de från början var låga. I det här fallet verkar dock förväntningarna vid 29 Innefattar andelen ganska nöjda och mycket nöjda

9 studiestart varit betydande. 8 av 10 eller fler hade mycket höga eller ganska höga förväntningar på att utveckla kunskaper i 9 av 12 färdigheter. Tillsammans med den höga tillfredsställelsen framträder således en mycket positiv bild av färdighetsträningen. Avviker gör färdigheterna anlägga ett könsrollsperspektiv och använda IT för informationssökning. I retrospektivt hänseende värderades dessa lägst, men hade samtidigt lägst ingångsförväntningar. Nuvarande position på arbetsmarknaden Utbildningens bredd och arbetsmarknadens karaktär gör att fler typer av tjänster och anställningar är aktuella för CSM-studenter än för exempelvis poliser och socionomer. Som tidigare nämnts riktar sig utbildningen huvudsakligen gentemot arbeten inom idrottsrörelsen, vilket också är vad som föredras och prioriteras. För att klargöra vilka arbeten som motsvarar utbildningen krävs därför en definition av idrottsrörelsen. Patrikssons definition av idrott, vilket Olson och Sund hävdar att majoriteten av svenska idrottsforskare använder sig av, lyder: En institutionaliserad fysisk aktivitet med större eller mindre inslag av tävling där den fysiska prestationsförmågan har stor betydelse och deltagandet styrs av regler som formulerats av de officiella idrottsorganisationerna. 30 Det innebär att idrottsrörelsen utgörs av Riksidrottsförbundet och de olika specialförbund och föreningar som faller därunder. I andra hand åsyftas arbeten inom hälso-, fritids- och evenemangsområdet. De kan sägas vara mer perifera i relation till utbildningens grundtanke och har betydligt lägre attraktionskraft för studenterna. Områdena är också betydligt mer svårdefinierade, men är i grund och botten breda till sin karaktär. Inkluderas de i fältet innebär det ett fält som är mycket brett och samtidigt till stora delar inte eftersträvansvärt att positionera sig på. Med anledning av detta väljer jag att se idrottsrörelsen som kärnan i det idrottsliga fältet. De som arbetar inom de perifera områdena menar jag därför inte tillhör detta fält. Kritiken mot en sådan relativt snäv definition av idrottens fält grundar sig i att den är just snäv. Olson och Sund påpekar att den arbetsmarknaden snart är mättad och att Sport Management-utbildningar måste rikta sig till ett större användningsområde. Olson och Sund argumenterar för att idrottsbegreppet inte enbart ska utgå från de officiella idrottsorganisationerna och tävlingsmomentet, utan att den fysiska aktiviteten ska stå i centrum. Därmed öppnas fältet för den kommunala fritidssektorns anläggningar och förvaltningar och organisationer som exempelvis inriktar sig på friluftslivsupplevelser eller motion av olika slag. 31 Givet min definition kan 35% (6 av 17 förvärvsarbetande) sägas arbeta på idrottsfältet idag, knappt två år efter avslutad utbildning. Även om dessa har det gemensamt att de arbetar på idrottsfältet, skiljer sig deras yrken och arbetsuppgifter åt. Därför kan det vara en poäng att kategorisera dem i relation till utbildningens två huvudkomponenter, coaching och sport management. Då framträder en bild där arbetet kan motsvara utbildningen på olika sätt och i olika stor utsträckning. Det kräver dock att begreppen fylls med innehåll: Sport management är: 30 Olson & Sund, Ibid

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Varför lämnar ungdomar idrotten?

Varför lämnar ungdomar idrotten? EN UNDERSÖKNING AV FOTBOLLSTJEJER OCH -KILLAR FRÅN 13 TILL 15 ÅR. FoU-rapport 2004:3 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Att vara lärare bilder ur två traditioner

Att vara lärare bilder ur två traditioner UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 2, 33-56 Att vara lärare bilder ur två traditioner Kerstin Skog-Östlin I debatten om skolan förekommer två termer som inte särskilt ofta problematiseras utan mest

Läs mer

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Johan von Essen STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Idrott, kön och genus EN KUNSKAPSÖVERSIKT

Idrott, kön och genus EN KUNSKAPSÖVERSIKT Idrott, kön och genus EN KUNSKAPSÖVERSIKT 2 Förord Den svenska idrottsrörelsen är med sina tre miljoner medlemmar och cirka 600 000 ideella ledare en viktig del av det svenska samhället. Under senare år

Läs mer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

vi lär barnen att ha fritid.

vi lär barnen att ha fritid. vi lär barnen att ha fritid. En kvalitativ studie om fritidspedagogens yrkesroll, arbetsuppgifter och yrkesval Jessica Wallin Examinator: Ann S. Pihlgren Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar en introduktion till entreprenöriellt lärande Marielle Peterson & Christer Westlund 2007 Marielle Peterson & Christer

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer