Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16"

Transkript

1 Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16 Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets utvecklingsområden inför läsåret 2015/

2 Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning och utvärdering av ställda mål 2014/ Syftet med Visättraskolans elevhälsoplan... 4 Uppföljning och utvärdering av elevhälsoplanen... 4 Ansvariga för elevhälsoplanen:... 4 Styrdokument:... 4 Visättraskolans elevhälsoteam består av följande resurser:... 4 Elevhälsans uppdrag... 5 Exempel på stöd från elevhälsan... 5 Ärendegång vid anmälan till elevhälsoteamet... 5 Elevhälsoteamets olika möten... 6 Anmälningsplikt... 7 Elevhälsans uppföljning av elevers utveckling... 7 Samarbete med externa aktörer... 8 Elevhälsoteamets utvecklingsområden och mål 2015/

3 Sammanfattning och utvärdering av ställda mål 2014/2015 De senaste två läsåren har Visättraskolan bedrivit ett målinriktat utvecklingsarbete vad gäller elevhälsoarbetet. Fokus för utvecklingsarbetet har varit att arbeta för en inkluderande verksamhet utifrån ett salutogent förhållningssätt, där vi fokuserar på elevernas styrkor och möjligheter. Under föregående läsår var våra utvecklingsområden för elevhälsan att arbeta med inkludering. Inkludering av elever från förberedelseklass, och inkludering av elever från externa placeringar. Ett annat utvecklingsområde var samverkan med externa aktörer, samt arkivering av elevakter. Utifrån klassrumsobservationer, samtal med elever och samtal med berörd personal kan konstateras att Visättraskolan har lyckats med inkluderingen av elever från förberedelseklasserna. Elever i skolans förberedelseklasser uttrycker själva i samtal att de blir väl mottagna i sina ordinarie klasser och vi kan även se på elevernas studieresultat att de presterar väl när de inkluderats till ordinarie klasser. Att arbeta för ett inkluderande arbetssätt vad gäller elever i särskilda undervisningsgrupper är ett ständigt pågående arbete och arbetet följs upp och utvärderas löpande av elevhälsoteamet. Under föregående läsår inkluderas elever från Huddinge tal- och språkförskola och Rosenhillskolan i deras ordinarie klasser. Skolans speciallärare genomförde kontinuerliga kartläggningar med hjälp av Bornholmsmodellen och de visade att eleverna som inkluderades hade en positiv språklig utveckling. Vidare förde skolans elevhälsoteam kontinuerliga uppföljningsmöten med elevernas vårdnadshavare och ansvariga pedagoger där det konstaterades av samtliga att eleverna utvecklades i en positiv riktning såväl kunskapsmässigt som socialt. Avgörande för det framgångsrika arbetet har varit samverkan mellan elevhälsan, ansvariga pedagoger och externa aktörer såsom logopeder samt samverkan mellan elevhälsan och vårdnadshavare. Under läsåret 2014/2015 vidareutvecklade Visättraskolans elevhälsoteam samarbetet med externa samverkansparter såsom socialtjänst, logopedbyråer och skolstöd, resurscentrum för stöd och elevhälsa genom exempelvis handledning till personal. Samverkan med externa aktörer har varit en bidragande anledning till Visättraskolans positiva resultat vad gäller elevhälsan. I arbetet med att följa upp och utvärdera åtgärder som vidtas är det av stor betydelse att skolan har ett fungerande arkiveringssystem. Under läsåret 2014/2015 infördes ett nytt arkiveringssystem på Visättraskolan. Det nya arkiveringssystemet är uppbyggt efter elevers födelseår och i varje elevs akt finns elevens samlade dokumentation. Detta gör att elevhälsoteamet har en god överblick av elevers dokumentation och kan lättare följa upp insatser och åtgärder som vidtagits. Skolinspektionen ska under hösten 2015 göra tillsynsbesök på grundskolor i Huddinge kommun, vi gavs därför möjligheten att genomföra Skolinspektionens skolenkät våren Elever, vårdnadshavare och personalen fick svara på hur de ställer sig till olika påståenden. Resultaten på enkäten visar mycket positiva siffror och visar tydligt att vårdnadshavare, 2

4 elever och personal är nöjda med arbetet på Visättraskolan. På nästan alla delar, exempelvis elevhälsan fick vi ett högre indexvärde än både kommungenomsnittet och de 1652 deltagande skolorna i Sverige. I sammanställningen av pedagogenkäten fick Visättraskolan indexvärde 9.2 av 10 på punkten elevhälsa. Indexvärdet för samtlig pedagogisk personal på grundskolan är 7.7 av 10. I sammanställningen av enkäten för vårdnadshavare fick Visättraskolan indexvärde 7.7 av 10 att jämföra med indexvärdet 6.6 av 10 för samtliga vårdnadshavare på grundskolan. Visättraskolan har under föregående läsår haft inkludering av elever, det salutogena förhållningssättet och samverkan som målområden. Sammanfattningsvis mot bakgrund av ovannämnda enkätresultat kan vi konstatera att Visättraskolans elevhälsoteam har bedrivit ett lyckat arbete. 3

5 Syftet med Visättraskolans elevhälsoplan Syftet med Visättraskolans elevhälsoplan är att tydliggöra elevhälsoteamets uppdrag och innehåll. Planen är ett verktyg för elevhälsoteamet, då vi arbetar med våra specificerade utvecklingsområden i vårt dagliga arbete. Likaså använder vi elevhälsoplanen i elevhälsoarbetets systematiska kvalitetsarbete där planen utgör underlaget i planeringen, analysen och utvärderingen av arbetet och de insatser och åtgärder som vidtas under läsåret. Uppföljning och utvärdering av elevhälsoplanen Insatser som elevhälsan ansvarar för utvärderas och följs upp löpande under elevhälsoteamsmöten. Elevhälsoplanen kommer att följas upp och revideras i slutet av läsåret. Utvärdering och sammanfattning görs i den reviderade elevhälsoplanen för nästkommande läsår. Ansvariga för elevhälsoplanen: Semira Vikström, rektor (ytterst ansvarig) Erik Hall, Elevhälsosamordnare Dounya Hayyoun, Biträdande rektor Styrdokument: Visättraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen (2010:800) Socialtjänstlagen (2001:453) Skolverkets rapport Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen Visättraskolans elevhälsoteam består av följande resurser: Rektor Biträdande Rektor Skolsköterska Elevhälsosamordnare/Skolkurator Speciallärare Skolpsykolog (deltar varannan vecka) 4

6 Elevhälsans uppdrag Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Enligt skollagen (2010: ) ska elevhälsan på skolan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För att elevhälsan ska kunna arbeta framåtsyftande och hälsofrämjande ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska även finnas personal med kompetens att elevers behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (2010: ). I elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och elevers hälsa i fokus. Detta innebär att en elev presterar som bäst i skolan om eleven mår bra och trivs bra på skolan och utanför skolan. Det innebär även att goda kunskapsresultat leder till en ökad hälsa hos eleven (Skolverkets rapport elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen, skolverket.se/elevhalsa). På Visättraskolan har elevhälsosamordnaren det av rektor delegerade ansvaret att leda elevhälsoarbetet i nära samarbete med rektor och biträdande rektor. Exempel på stöd från elevhälsan Skolan kan genom elevhälsoteamet erbjuda en rad stödinsatser för de elever som är i behov av särskilt stöd. Exempel på stödinsatser är: Kuratorskontakt Rådgörande samtal med skolsköterska Stöd från speciallärare i kärnämnen Hjälp i kontakt med andra myndigheter såsom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Ärendegång vid anmälan till elevhälsoteamet Skolans personal anmäler ett ärende till elevhälsoteamet genom att använda sig av en särskild anmälningsblankett som lämnas till elevhälsosamordnare, Erik Hall. Beroende på ärendets innehåll resulterar anmälan i möte mellan berörd personal, elevhälsa och vårdnadshavare. Anmälan kan även resultera i möte mellan anmälare och representant från elevhälsan. Anmälan kan även vara av sådan karaktär att personal vill konsultera elevhälsan (se egen rubrik under målområden för elevhälsan). Anmälan till EHT kan även ske genom att vårdnadshavare kontaktar elevhälsan. 5

7 Elevhälsoteamets olika möten Nedan följer en beskrivning av de fasta möten som elevhälsan ansvarar för i form av ett flödesschema. Elevhälsoteamsmöte Rektor, Biträdande rektor, Elevhälsosamordnare/Kurator, Speciallärare, Skolsköterska, skolpsykolog och Fritidsansvarig Elevärenden behandlas efter anmälan från personalen till elevhälsosamordnare Elevärenden behandlas efter anmälan från vårdnadshavare till elevhälsosamordnare Elevärenden kan resultera i nedanstående möten beroende på dess innehåll Elevärende som kräver rektorsbeslut Exempelvis anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp Elevärende med psykosocialoch/eller kunskapsmässig problematik Elevärende angående hälsofrågor Elevhälsokonferens (EHK) Ärenden som kräver rektorsbeslut i samarbete med vårdnadshavare och berörd personal. Elevhälsomöte (EHM) Möte som leds av elevhälsopersonal i samarbete med vårdnadshavare och berörd personal i syfte att skapa social- och eller kunskapsmässiga utveckling. Elevhälsosamtal (EHS) Möte som leds av skolsköterska i samarbete med elev och vårdnadshavare och i vissa fall även skolläkare, avseende en elevs hälsa. Exempel på insatser Anpassad studiegång Särskild undervisningsgrupp Särskilda disciplinära åtgärder Exempel på insatser Kuratorskontakt Remittering till andra vårdinstanser Upprättande av åtgärdsprogram Gemensam handlingsplan mellan hem och skola Exempel på insatser Remittering till andra vårdinstanser Hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller 6

8 Anmälningsplikt Enligt socialtjänstlagen (2001:453 1 ) är personal som arbetar inom grundskola och fritidshem skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Visättraskolans elevhälsoteam arbetar för att anmälan till socialtjänsten ska ske under sådana omständigheter att vårdnadshavare är delaktiga i processen. Undantag från detta gäller dock om skolpersonal misstänker att ett barn blir utsatt för våld i hemmet, då får inte skolan meddela vårdnadshavare, den kontakten tas av socialtjänst och polismyndigheten. Om skolans personal misstänker att ett barn far illa anmäls detta till rektor och elevhälsosamordnare som i sin tur formulerar en orosanmälan till socialtjänsten. Elevhälsans uppföljning av elevers utveckling Klasskonferens Elevhälsoteamet genomför klasskonferenser med samtliga klasser på skolan. Klasskonferenserna genomförs en gång per termin och syftar till att skolans ledning och elevhälsoteam skall få ett samlat grepp om skolans elever. På konferenserna redogör klassläraren för hur klassens elever utvecklas såväl kunskapsmässigt som psykosocialt. Inför klasskonferenserna får ansvariga pedagoger förbereda sig genom att lyfta fram två skolrelaterade styrkor hos varje enskild elev som samtalet tar avstamp i. Syftet med detta är att samtalet ska bli framåtsyftande och bejaka elevens styrkor. Det är en del i det salutogena arbetet som genomförs på skolan. Sammankallande för klasskonferenserna är elevhälsosamordnare och biträdande rektor. Uppföljning av frånvaro Elevhälsan följer upp frånvaron hos eleverna på skolan månadsvis. Detta för att förebygga att elever stannar hemma under en längre period. Elevhälsosamordnaren har det från rektor delegerade ansvaret för att följa upp frånvaron. Övergångar mellan stadier Elevhälsan har i uppdrag att leda samtal mellan berörd personal vid stadieövergångar för elever. Detta gäller från övergångar från förskola till skola, och inom skolans olika stadier. Särskilt viktigt att uppmärksamma är övergången mellan förskoleklass och årskurs 1, och från årskurs 4 till årskurs 5. Detta då Visättraskolan har klasslärarsystem från årskurs 1 till årskurs 4 och ämneslärare i år 5 och 6. Samtalen leds av biträdande rektor och elevhälsosamordnare och utgår från en framtagen mall som används för att säkerställa att relevant information överförs med syfte att gynna elevens fortsatta utveckling såväl psykosocial som kunskapsmässigt. 7

9 Samarbete med externa aktörer I elevhälsoarbetet är det nödvändigt att samarbeta med externa aktörer för att gynna elevers hälsa och psykosociala utveckling. Ansvarig för samarbete med externa aktörer är elevhälsosamordnaren. Ungdomssektionens mobila team Visättraskolan har ett nära samarbete med socialtjänsten genom deras mobila team som arbetar förebyggande och uppsökande gentemot barn och ungdomar från 10 års ålder. Mobila teamet har haft workshops med våra elever i år 4 och 5 kring Internetvanor. Elevhälsoteamet samarbetar även med mobila teamet i frågor som rör elevers psykosociala situation i och utanför skolan. Logoped & Neuropsykiatri När en elev har språksvårigheter samarbetar elevhälsoteamet vid behov med logoped som behandlar eleven. Elevhälsoteamet samarbetar även med vårdinstanser som genomför neuropsykiatriska utredningar såsom exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Skolstöd, resurscentrum för stöd och elevhälsa Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns en stödfunktion som bland annat besitter kompetens inom det specialpedagogiska området. Elevhälsoteamet har ett nära samarbete med skolstöd exempelvis i form av handledning och föreläsningar till personalen. Resurscentrum för nyanlända Arbetar för att stödja nyanlända familjer i frågor som rör barnets psykosociala mående och i praktiska frågor kring exempelvis ekonomi. Resurscentrum för nyanländas kurator har även ett nära samarbete med pedagogerna i skolans två förberedelseklasser. 8

10 Elevhälsoteamets utvecklingsområden och mål 2015/2016 I utvärderingen av elevhälsoteamets arbete har skolan bland annat använt sig av Skolverkets självskattningsverktyg. Utifrån resultatet på Skolinspektionens skolenkät, och resultatet av självskattningen har elevhälsoteamet arbetat fram följande fokusområden som elevhälsan ska arbeta med under kommande läsår. Följande områden ska vi arbeta med under läsåret 2015/2016 Syftet med att arbeta med dessa områden är: Så här ska vi arbeta med dessa områden HUR GÖR VI DET HÄR? Så här ska arbetet utvärderas och dokumenteras: Ansvariga: Ytterst ansvarig är alltid skolans rektor, här redogörs för vilka som är ansvariga under processen: Elevhälsoteamet ska utveckla arbetet med att följa upp och utvärdera åtgärder som vidtas. Att säkerställa att rätt insatser/åtgärder vidtas och att de får avsedd effekt. De möten som elevhälsan ansvarar för ska noggrant dokumenteras och i de fall som rör enskilda elever ska möten dokumenteras och kopia på protokoll som förs ska arkiveras i elevernas arkivakter. Elevhälsoteamet ansvarar även för att åtgärdsprogram följs upp regelbundet och att de därigenom är aktuella och att de används som stöd i undervisningen för eleven. Insatser som elevhälsan ansvarar för utvärderas och följs upp löpande under elevhälsoteamsmöten. Elevhälsoplanen kommer att följas upp och revideras Utvärdering och sammanfattning görs i den reviderade elevhälsoplanen för nästkommande läsår. Erik Hall Salutogent förhållningssätt Forskning visar att det salutogena förhållningssättet är en förutsättning för att främja elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling mot skolans mål. Under läsåret 2015/2016 kommer personalen att få arbeta konkret med dessa frågor i form av workshops ledda av specialpedagog Gudrun Löwendahl Björkman. Elevhälsoteamet kommer att få handledning av Gudrun Löwendahl Björkman i hur arbetet ska fördjupas i arbetslagen. Skolans klasskonferenser tar tydligt avstamp i det salutogena förhållningssättet genom att elevernas styrkor och förmågor sätts i fokus och att samtalen utgår från nämnda egenskaper. De workshops som leds av specialpedagog Gudrun Löwendahl Björkman kommer att utvärderas av deltagande personal. Klasskonferenserna dokumenteras i en särskild blankett. Erik Hall, Dounya Hayyoun, Semira Vikström 9

11 Att höja skolans elevhälsokompetens. Ett processarbete, för likvärdig utbildning En fortbildningskurs från specialpedagogiska myndigheten i syfte att utveckla elevhälsoarbetet på skolan i samverkan med andra skolenheter i landet. Elevhälsoteamet har avsatt tid för att arbeta med arbetsuppgifter som är kopplade till frågor som rör elevhälsans organisation och elevhälsans arbete. Arbetsuppgifter lämnas in på specialpedagogiska myndighetens kurssida. Erik Hall för samordningen av utbildningen, samtliga i elevhälsan för genomförandet Synliggöra elevhälsoarbetet till övrig personal samverkan med arbetslagen Elever som utmanar En workshop av skolans resurspersonal till skolans pedagoger Internfortbildning i bemötande av utmanande elever. Elevhälsoteamet kan konstatera efter genomgång av Skolverkets självskattningsverktyg att vi behöver fortsätta arbetet med att utveckla samverkan mellan elevhälsa och övrig personal. Att synliggöra resurspersonals arbete med elever som utmanar och att stärka skolans pedagoger i arbetet med elevgruppen. Elevhälsoteamet är representerat i arbetslagen på skolan genom elevhälsosamordnare som leder arbetslag F-4, biträdande rektor som leder arbetslag 5-6 och fritidsansvarig som leder fritidshemmets arbetslag. Detta möjliggör att personalen får återkoppling från aktuella elevärenden och att de också har möjlighet att med elevhälsans personal diskutera elevärenden både på individ- och gruppnivå. Målet med förändringen är att personalen ska få en mer direkt återkoppling och att de därigenom får en ökad förståelse för elevhälsoarbetet på skolan. Under läsåret 2015/2016 har elevhälsoteamet infört möjligheten för personal att boka tid för konsultation av elevhälsoteamet på elevhälsoteamsmöten. Inför varje konsultationstillfälle får personalen förbereda sig genom att fylla i en ärendeblankett där syfte och mål med konsultationen tydligt framgår. Målet med insatsen är att personalen ska få konkret stöd i deras arbete med eleverna och att fördjupa samverkan mellan skolans professioner. Fyra av skolans resurspersonal kommer att leda workshops under vårterminen 2016 till skolans pedagoger med utgångspunkt från nätverket bryggan ett nätverk för personal som arbetar med elever som utmanar. På nätverksträffarna kommer resurspersonalen att få möjlighet till fortbildning och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör deras arbete med elever som utmanar som de sedan kommer att förmedla till skolans pedagoger genom att hålla workshops i ämnet. I slutet av läsåret kommer arbetslagen att få diskutera hur de ser på samarbetet med elevhälsan. I slutet av läsåret kommer elevhälsan att utvärdera hur många som använt möjligheten till drop in på EHT. Personal kommer även att få besvara om de anser att denna förändring varit dem behjälpliga i arbetet med skolans elever. Workshop som genomförs kommer att utvärderas av personal som deltar och medverkan i nätverket kommer att utvärderas av personalen som är delaktiga i nätverket. Erik Hall Erik Hall 10

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Visättraskolans elevhälsoplan 2016/17

Visättraskolans elevhälsoplan 2016/17 Visättraskolans elevhälsoplan 2016/17 Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets utvecklingsområden inför läsåret

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Läsåret 2017-2018 Rektor Cecilia Medalen Rektor Jerry Prestberg Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Svenstaviks skola 2 Skolans elevhälsa 2 Svenstaviks skolas

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 27/1 2016 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 1. REKTOR Stefan Karlstedt Sida 1 Innehåll 1) Mål... 3 2) Professioner, Mötesplanering,... 3 I Kramfors skolans lokala elevhälsos team ingår rektor,

Läs mer

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015 Elevhälsoplan för Älta Skola 2014-2015 Innehåll Inledning 3 Funktioner i Elevhälsan 3 Gången vid elevärenden 5 Klasskonferens 6 Överlämnande. 6 Inflyttning. 6 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 7 Neuropsykiatriska

Läs mer

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret 2016-2017 Uppdaterad 160824 Att främja hälsa är att lära eleverna livet just som det är" Lars H Gustafsson, 2009 Bakgrund Elevhälsa är en verksamhet i

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Box 5006, Lillbybacken 3 163 05 SPÅNGA 08-508 43 610 Elevhälsan Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning.

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning. Kvarngärdesskolans elevhälsoplan Hälsa och lärande hänger ihop. Eleverna måste känna sig trygga och må bra för att kunna lära sig på bästa sätt. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handlingsplan elevhälsoteamet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Geijerskolan 2016-2017 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2016-2017 ÖVERTORNEÅ KOMMUN http://www.overtornea.se/sv/barn- -utbildning/ 1. Målsättning - Upprätthålla ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Februari 2016, fastställt av Rickard Leo, rektor Trollehöjdskolan, 10 mars 2016 Syfte Elevhälsoplanen är en ledstång och syftar till att definiera uppdraget, skapa rutiner

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN FAGERSJÖSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2013-08-05 ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN SID 2 (9) Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete sid. 4 Rutiner för

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: ,

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: , Isabell Hellerstedt 50% skolkurator 50% biträdande rektor Kontaktuppgifter: 0122-852 74, 072-2462566 isabell.hellerstedt@finspang.se Isabell är socionom och har bl.a. vidareutbildning inom olika samtalsmetoder

Läs mer

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsoplan för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsans vision är att varje elev får ett livslångt lärande i en trygg och lustfylld skola 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 4 1.3

Läs mer

Sandeplanskolan. Elevhälsorutiner Sandeplanskolan

Sandeplanskolan. Elevhälsorutiner Sandeplanskolan 2013-07-30 1 (5) Sandeplanskolan Elevhälsorutiner Sandeplanskolan 2013-07-30 2 (5) Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och special- pedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA SKOLANS MÅL Eleven mår bra, trivs och är trygg i skolan, utvecklar färdigheter och klarar kunskapskrav. Mentor, den enskilda läraren

Läs mer

Elevhälsoplan Ådalsskolan

Elevhälsoplan Ådalsskolan Elevhälsoplan Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 5 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Elevhälsans ansvar och organisation... 3 Arbetsgång och elevhälsomöten... 3 Dokumentation... 4 Utvärdering och uppföljning...

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Elevansvarig pedagog Klasslärare, mentor Arbetslag Spec. ped Skollagen 3kap, 3 Info till rektor B E S L U T S P R O T O K O L L ej ÅP REKTOR Utredning Skollagen,

Läs mer

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan Elevhälsoplan för Kristinedalskolan 2016-2017 Vi utbildar världsmedborgare En skola för alla Reviderad 160810 1. Inledning Kristinedalskolans vision är att alla elever ska ha rätt att utvecklas utifrån

Läs mer

GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15

GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15 GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15 Inledning Gottsundaskolan (år 6-9) och Treklangens skola(år F-5) är två grundskolor belägna i södra Uppsala. Skolorna leds av var sin rektor,

Läs mer

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö Elevhälsoplan Grundskola Malmö Läsåret 2016-2017 Innehåll Inledning 1.1 Elevhälsoteamet 1.2 Mål med elevhälsoarbetet 2. Utvärdering av föregående års plan 3. Kartläggning 4. Nulägesanalys 5. Främjande

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan Plan för elevhälsoarbetet i Grundsärskolan 12 01 25 Alla vi som arbetar i grundsärskolan har ett gemensamt ansvar för våra elevers välbefinnande under skoldagen och att erbjuda dem en god lärandemiljö.

Läs mer

LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN 1 LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN 2 LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Bakgrund Elevhälsan ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete, på så vis ska elevhälsan stödja elevens

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde Knutsbo/Junibackens skolområde Åsa Strömberg 0240-861 96 Asa.stromberg@ludvika.se 1(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2017/2018 Elevhälsans

Läs mer

Elevhälsoplan. Barn- och utbildningsförvaltningen

Elevhälsoplan. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elevhälsoplan En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv. En elev som känner sig trygg, trivs och har god hälsa har goda förutsättningar

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Rev. 2010-01-08 Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn skall få det de behöver för att

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Almtunaskolans elevhälsoplan 2016/17

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Almtunaskolans elevhälsoplan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Almtunaskolans elevhälsoplan 2016/17 1 (9) Innehållsförteckning Elevhälsoplanens syfte... 2 Forum för samverkan samt förebyggande arbete... 6 Utvecklingssamtal... 6 Samtal med

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA

ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara

Läs mer

Nya Elementars skola 2015-2016

Nya Elementars skola 2015-2016 Elevhälsoplan: Nya Elementars skola 2015-2016 Inledning Detta är Nya Elementars plan för elevhälsoarbete. Här anges rutiner, ansvar och beslutsgång. Elevhälsoplanen är ett lokalt styrdokument som alla

Läs mer

Gamla Uppsala skola Lokal elevhälsoplan Läsåret

Gamla Uppsala skola Lokal elevhälsoplan Läsåret Gamla Uppsala skola Lokal elevhälsoplan Läsåret 2015-2016 Uppdaterad 160111 Att främja hälsa är att lära eleverna livet just som det är" Lars H Gustafsson, 2009 Bakgrund Elevhälsa är en verksamhet i skolan

Läs mer

Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola

Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola Läsåret 2015-2016 Joachim Åberg Rektor Tolg skola Ewa-Lena Eliasson Specialpedagog Tolg skola Rev. 1 augusti-15. 1. Vision Skolans vision ska vara möjlig

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-03-25 Söderhamns kornmun barn-utbildnmgsnmnnden@soderhamn.se Rektorn vid Stugsunds skola mattias.ahlund@soderhamn.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stugsunds

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Elevhälsoplan 2016/2017

Elevhälsoplan 2016/2017 Elevhälsoplan 2016/2017 Bergundaskolan Adress: Bergundaskolan Storegårdsvägen 6 352 50Växjö Telefon: 0470/416 73 Hemsida: www.vaxjo.se/bergundaskolan Rektor åk F - 6: Jennie Sjövall Jernelöv Telefon: 0470/416

Läs mer

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Vad är elevhälsa? Enligt skollagen (2 kap, 25-28 ) är det övergripande gemensamma målet för skolans elevhälsoarbete att stödja elevernas utveckling mot utbildningens

Läs mer

Elevhälsoplan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Elevhälsoplan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Elevhälsoplan Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Petri Partanen Att utveckla elevhälsa 2012, sid 43 29 september

Läs mer

Elevhälsoplan Knappekullaskolan Skolenhet 1 Skolenhet 2

Elevhälsoplan Knappekullaskolan Skolenhet 1 Skolenhet 2 Elevhälsoplan Knappekullaskolan Skolenhet 1 Skolenhet 2 Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 Vision för Sektor lärande i Lerums kommun... 3 1.2 Kommunövergripande elevhälsoplan... 3 2. Elevhälsan på Knappekullaskolan

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Elevhälsoplan. för. Körfältsskolan

Elevhälsoplan. för. Körfältsskolan Elevhälsoplan för Körfältsskolan 2009-06-10 Målsättning med elevhälsoarbetet. Utifrån Östersunds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningens Elevhälsoplan för förskola och skola 2005-2010; Barn och elever

Läs mer

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Elever i behov av särskilt stöd har enligt styrdokumenten rättighet att få det stöd de behöver för sin skolgång och utveckling. I Lgr-11 kan vi läsa Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Detta är Backatorpsskolans

Detta är Backatorpsskolans Detta är Backatorpsskolans Elevhälsoplan Målsättningen för skolans elevhälsoteam (EHT) är att i samarbete med skolans övriga personal och i samverkan med hemmen skapa förutsättningar för alla elever att

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Älvdalens kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 belägen i Älvdalens kommun 2(12) Uppföljning av tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 genomförde tillsyn

Läs mer

von Bahrs skola 2016/2017

von Bahrs skola 2016/2017 von Bahrs skola Elevhälsoplan von Bahrs skola 2016/2017 Uppdaterad 2016-09-26 Elevhälsoplanens syfte Syftet med skolans och fritidshemmets arbete med elevhälsa är att alla skolans elever ska få stöd och

Läs mer

LOKAL ELEVHÄLSOPLAN. Vedby skola

LOKAL ELEVHÄLSOPLAN. Vedby skola 150909 LOKAL ELEVHÄLSOPLAN Vedby skola Inledning Enligt skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 juli 2011 behandlas elevhälsan i 2 kap 25-28. I dessa paragrafer regleras allt från personalens kompetenser

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan TRA2000, v 2.0, 2011-06-08 Vår ref: Thomas Åhman Sektionschef Datum: 2014-11-06 Elevhälsoplan 2014-2018 - Utvecklad elevhälsa för högre måluppfyllelse Lärandesektionen Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress:

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Elevhälsoplan för Kyrkenorumskolan 2014

Elevhälsoplan för Kyrkenorumskolan 2014 Elevhälsoplan för Kyrkenorumskolan 2014 Vad menas egentligen med en skola för lärande och hälsa? Det gäller skolmiljön i vid mening, t ex trygghet, samspel, relationer, lärares och skolledares betydelse,

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2013

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2013 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2013 2013-06-17 Innehållsförteckning Elevhälsa 2 - Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll i skollagen 2 Elevhälsan i Malung-Sälens kommun 2

Läs mer

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468 Alingsås 150813 Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr 43-2015:468 Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Bedömning av brist Skolinspektionen

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16 Elevhälsoplan Boo Gårds skola 2015/16 1 Innehåll Innehåll... 2 Elevhälsoteamet... 3 Inledning... 4 Pedagogisk utredning... 6 Ansvarsfördelning... 7 Rutiner för elevärenden... 8 Vad gör vi för att upptäcka

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015. Uppgiftslämnare Monica Sonde

Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015. Uppgiftslämnare Monica Sonde Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015 Södertälje kommun Datum 2015-11-20 Uppgiftslämnare Monica Sonde Aktuell verksamhet Södertälje grundskola

Läs mer

Johannesbäcksskolans elevhälsoplan Läsåret 2014 2015

Johannesbäcksskolans elevhälsoplan Läsåret 2014 2015 Johannesbäcksskolans elevhälsoplan Läsåret 2014 2015 (Bilderna hämtade från Samverkan vt 2014) Johannesbäcksskolans vision Johannesbäcksskolan en skola att längta till Johannesbäcksskolans verksamhetsidé

Läs mer