Sammanträdesdatum Ingemar Andhill (S) och Mikael Faleke (M) Kommunledningskontoret tisdag 7 april kl.l6.oo. ':i-,,4a = [,«,,.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2015-03-30. Ingemar Andhill (S) och Mikael Faleke (M) Kommunledningskontoret tisdag 7 april kl.l6.oo. ':i-,,4a = [,«,,."

Transkript

1 44 Plats och tid Kommunhuset, måndag 30 mars 2015, kl och Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte Karlsson (S), Linn Brandström (M), Peter Granath (S) för Johan Cord (S), Birgit Sporrong (SD), Pernilla Johansson (C), Anna-Karin Holgersson (S), Anne-Marie Lundin (M), Ulf Andersson (S), Henrik Hultman (V) för Therese Erikson (V), Marianne Asp-Henrysson (C), Ingmar Andhill (S), Mikael Faleke (M), Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S), Göran Johansson (C), Gunnar Welin (M), Ewa Ewaldson (S) tom 28, Mikael Hannebjörk (S) from 29 för Linda Ludvigsson (S) Bo Andersson (S), Daniel Nord (C), Kerstin Bertilsson (M) för Marlene Näslin (M), Ursula Evje (FP), Jan Karlsson (MP), Agneta Bakir (S) för Berit Bergman (S), Angelie Sandström (SD), Mattias Faleke (V), Kenneth Carlsson (S), Lisa Evertsson (C) och Magnus Dimberg (M) Övriga närvarande Tommy Sandberg, kommunchef, Anders Bernhall, ekonomichef och Lars Millberg, sekreterare Justerare Ingemar Andhill (S) och Mikael Faleke (M)? Justeringens plats och tid Underskrifter Kommunledningskontoret tisdag 7 april kl.l6.oo / ':i-,,4a = [,«,,. 7a','7ayl4,,, ;:<q:;"y Justerare Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslagettasned Förvaringsplats för protokollet Underskrift,?'::? "?7;ZH'?Justerare 5)//) KÖ'2re[7

2 Förteckning över kommunfullmäktiges protokoll 2015 Kf20l s 26 g 27 G 28 g 29 G 30 s 31 å 32 g 33 G 34 G 35 G 36 Justering Redovisning om hur utveckingsstipendet 2013 används Ombudgetering av investeringar från 2014 till 2015 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och beredningen för framtidsfrågor samt enskilda förtroendevalda för 2014 års förvaltning Ansvarfrihet för 2014 års förvaltning, kommunfullmäktiges beredning?, för revisorernas budget Årsredovisning 2014 Ajournering Värdegrund, vision och målpaket för Töreboda kommun Sammanhållet åk 4-6 Rapportering av ej verkställda beslut inom SoL och LSS Motion om ökade öppettider för färjan Lina Motion om att publicera handlingar till kommunfullmäktige på vår hemsida Motion om utförande och sammanställning av energideklarationer av kommunens byggnader Motion om skyltning till Björkängens äldreboende Medborgarförslag om barnkonventionen i kommunen

3 Kf 22 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ingmar Andhill (S) och Mikael Faleke (M). Det tillkännages, att protokollet justeras den 7 april 2015 klockan i kommunhuset.

4 Expediering: 46 Kf 23 Dnr KS 2015/0078 Redovisning om hur utvecklingsstipendiet 2013 används 2013 års utvecklingsstipendiat, Asta Kask, Mikael Blomqvist och Bonni Ponten berättar hur de använt stipendiet.?justerare?- <?

5 Expediering: Ekonomikontoret Tekniska nämnden IT-nämnden 47 Kf 24 Dnr KS 2015/0054 Ombudgetering av investeringar från 2014 till 2015 s beslut godkänner förslagen till ombudgeteringar av investeringsprojekt från 2014 till 2015 med totalt kronor. Ärendet Ekonomienheten har upprättat förslag till ombudgeteringar beträffande investeringsanslag från 2014 års budget till Utgångspunkten i ekonomienhetens förslag är verksamheternas redovisningar med förslag till ombudgeteringar. Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i ärendet. Ärendets beredning Förslag till ombudgeteringar 23 februari Ekonomiberedningens protokoll den 23 februari 2015, 15 Kommunstyrelsens protokoll den 4 mars 2015, 91 Yrkanden Bengt Sjöberg (M): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag. LarslÅke Bergman (S): Tillstyrker ekonomichefens förslag. Ursula Evje (F): Tillstyrker ombudgeteringarna. Propositionsordning (med kommunfullmäktiges godkännande) Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars-Åke Bergmans (S) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar Lars-Åke Bergmans (S) yrkande. Justerare,,-.6?

6 48 Expediering: Samtliga nämnder inkl. gemensamma Gullspångs kommun Mariestads kommun Beredningen för framtidsfrågor Revisorerna Utvecklingsutskottet Kf 25 Dnr KS 2014/0146 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och beredningen för framtidsfrågor samt enskilda förtroendevalda för 2014 års förvaltning s beslut 1. Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. Jäv På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta ärende; Lars-Åke Bergman (S) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson (C) Anne-Charlotte Karlsson (S) Linn Brandström (M) Pernilla Johansson (C) Anna-Karin Holgersson (S) Anne-Marie Lundin (M) Ulf Andersson (S) Marianne Asp-Henrysson (C) Mikael Faleke (M) Gunnar Welin (M) Bo Andersson (S) Ursula Evje (FP) Jan Karlsson (MP) Mattias Faleke (V) Kenneth Carlsson (S) 2. Valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden bevi5as ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. Justerare

7 49 forts. Kf 25 Jäv På grund av jäv deltog inte fö5ande personer i handläggningen av detta ärende; Kenneth Carlsson (S) Ingmar Andhill (S) Kerstin Bertilsson (M) 3. beviljar för sin del den gemensamma IT-nämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. Jäv På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta ärende; Lars-Åke Bergman (S) Anne-Charlotte Karlsson (S) 4. beviljar för sin del nämnden för gemensam ekonomiadministration samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. Jäv På grund av jäv deltog inte fö5ande personer i handläggningen av detta ärende; Lars-Åke Bergman (S) Bengt Sjöberg (M) 5. beviljar för sin del den gemensamma lönenämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. Jäv På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta ärende; Lars-Åke Bergman (S) Anne-Charlotte Karlsson (S) 6. beviljar för sin del den gemensamma tekniska nämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. Justerare [!. /?

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL so forts. Kf 25 Jäv På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta ärende; Ulf Andersson (S) Magnus Dimberg (M) Peter Granath (S) 7. beviljar för sin del den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. Jäv På grund av jäv deltog inte fö5ande personer i handläggningen av detta ärende; Gunnar Welin (M) Göran Johansson (C) Mikael Faleke (M) Mattias Faleke (V) 8. s beredning för framtidsfrågor samt de enskilda förtroendevalda i beredningen beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. Jäv På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta ärende; Ursula Evje (FP) Mattias Faleke (V) Mikael Faleke (M) Jan Karlsson (MP) Peter Sporrong (SD) Birgit Sporrong (SD) Daniel Nord (C) 9. motiverar sitt beslut genom att hänvisa till revisorernas revisionsberättelse Med anledning av de synpunkter revisorerna redovisatirevisionsberättelsen under rubriken "Bedömning" uppdrar kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder. Justerare i;;;i&, 0 t/?

9 51 forts. Kf 25 Ärendet har enligt kommunallagen 5 kap 25 a att besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år. Fullmäktige ska lämna en motivering till beslutet. Revisorernas ordförande Ronny Jönsson (M) lämnar en redogörelse i ärendet. Ärendets beredning Revisionsberättelse för år 2014 den 11 mars 2015 med bilagor I revisionsberättelsen för 2014 gör kommunens revisorer den sammantagna bedömningen att styrelsen och nämnderna i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande Sätt. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. De bedömer också att den interna kontrollen i allt väsentligt har varit tillräcklig. De framför dock fö5ande synpunkter: värdet av andelarna i Väner- Energi AB bör övervägas. Revisorerna bedömer den finansiella måluppfyllelsen som svag. Två av tre finansiella mål har inte uppnåtts. För verksamhetsmålen bedömer revisorerna uppfyllelsen som relativt god. Av 20 inriktningsmål är nio uppnådda, tio delvis uppnådda och en ej uppnådd. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige bevi5ar styrelsen, nämnderna, fullmäktigeberedningen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. Kommunens revisorer tillstyrker vidare att kommunens årsredovisning för 2014 fastställs. Revisorerna skriver att den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen.,6 Justerare 4,,!-

10 Expediering: Beredning för revisorernas budget Revisorerna 52 Kf 26 Dnr KS 2014/0146 Ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning, komrminfullmäktiges beredning aradnföa för revisorernas budget s beslut s beredning för revisorernas budget samt de enskilda förtroendevalda i beredningen beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. motiverar sitt beslut genom att hänvisa till revisorernas revisionsberättelse Jäv På grund av jäv deltog inte fö5ande personer i handläggningen av detta ärende; Hans Thorsell (S) Göran Johansson (C) Lars-Åke Bergman (S) Anne-Charlotte Karlsson (S) Gunnar Welin (M) Ärendet har enligt kommunallagen 5 kap 25 a att besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år. Fullmäktige ska lämna en motivering till beslutet. Revisorernas ordförande Ronny Jönsson (M) lämnar en redogörelse i ärendet. Ärendets beredning Revisionsberättelse för år 2014 den 11 mars 2015 med bilagor '?Justerare id#, $?'

11 53 Expediering: Samtliga nämnder inkl gemensamma Revisorerna Ekonomikontoret Kommunchefen Barn- och utbildningschefen Socialchefen IT-chefen Personalchefen Kf 27 Dnr KS 2014/0146 Årsredovisning 2014 s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 1. godkänner upprättat förslag till årsredovisning 2014 för Töreboda kommun. 2. Av årets resultat avsätts kronor till resultatutjämningsreserven. Ärendet Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat förslag till årsredovisning 2014 för Töreboda kommun. Årets verksamhet uppvisar ett ekonomiskt resultat på kronor. Ingalill Johansson lämnar en redogörelse i ärendet. Ärendets beredning Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 27 januari 2015, 13 Tekniska nämndens protokoll denl7 februari 2015, 38 och 41 Ekonomikontoret, Utkast till Årsredovisning 2013 den23 februari 2015 Ekonomiberedningens protokoll den 23 februari 2015, 14 Kommunstyrelsens protokoll den 4 mars 2015, 90 Yrkanden Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafsson (C) och Ann-Charlotte Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Justerare,fö/-.%.?t{!?

12 Kf 28 Ajournering Sammanträdet ajourneras i 15 minuter (klockan ).

13 TOREBODA KOMMUN 55 Kf 29 Dnr KS 2014/0035 Värdegrund, vision och målpaket för Töreboda kommun Ärendet Processledare Torbjörn Johnson informerar om resultatet av utredningen Värdegrund, vision och målpaket för Töreboda kommun.?justerare?-«- + D

14 Expediering: Utbildnings- och kulturutskottet 56 Kf 30 Dnr KS 2014/0152 Sammanhållet åk 4-6 s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar att: Införa sammanhållet årskurs 4-6 från och med läsåret 2015 /2016 Björkängsskolan årskurs 6 placeras i första hand i moduler vid Björkängsskolan och i andra hand i lämplig byggnad på Centralskolan Årskurs 6 i Älgarås skola och Moholms skola placeras på respektive skola i befintliga lokaler 4. Uppdra åt tekniska kontoret att iordningställa det klassrum i Moholms skola som Arbetsmiljöinspektionen dömt ut, senast den 1 augusti 2015 Ärendet Förändring av skolorganisation till sammanhållen årskurs 4-6. Barn- och utbildningschef Marita Friborg lämnar en redogörelse i ärendet, som innehåller faktorer som påverkas av beslutet samt riskbedömningar. tar ett inriktningsbeslut om sammanhållet åk 4-6 den 15 december Utbildnings- och kulturutskottet diskuterar frågan den 10 november 2014, och förordar då ett sammanhållet årskurs 4-6. Utbildnings- och kulturutskottets förslag innebär att Björkängsskolans årskurs 6 placeras i första hand i moduler vid Björkängsskolan och i andra hand ilämplig byggnad på Centralskolan. Årskurs 6 i Moho-?m och Älgarås skola placeras på respektive skola i befintliga lokaler. z<-{u"erare :,x-

15 57 forts. Kf 30 Ärendets beredning s protokoll den 15 december 2014, 153 Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 19 februari 2015, 21 Kommunstyrelsens protokoll den 4 mars 2015, 94 Yrkanden Bengt Sjöberg (M) och Marianne Asp Henrysson (C):Bifall till kommunstyrelsens förslag. /<-"""",-,,//'

16 Expediering: Socialchefen O Kf 31 KS 2014/0017 Rapportering av ej verkställda beslut inom SoL och LSS s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott för fjärde kvartalet 2014, som kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handlingarna. Ärendet Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg rapportera in gynnade beslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal och på individnivå. En översiktlig rapport ska lämnas även till fullmäktige och till revisorerna. För fjärde kvartalet 2014 finns två ej verkställda beslut att rapportera. Ärendets beredning Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 februari 2015, 62 Kommunstyrelsens protokoll den 4 mars 2015, 106 Kommunssffrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporten för fjärde kvartalet 2014 till handlingarna, som kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott lämnat till Inspektionen för vård och omsorg. Yrkanden Mikael Faleke (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Justerare,<Q lus("are [.,![

17 Expediering: Utvecklingsutskottet Sekreteraren Kf 32 Dnr KS 2015/0067 Motion om ökade öppettider för färjan Lina s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Lars-Åke Bergman (S) och Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om ökade öppettider för färjan Lina, bilaga. I motionen yrkas att färjan Lina får följande öppettider fr om 2015: måndag-fredag kl , lördagar kl , söndagar kl , att den ökade kostnaden för 2015 täcks ur årets resultat, att den ökade kostnaden för 2016 upptas i budget samt att en utvärdering görs efter 2016 års verksamhet. Eftersom färjan Lina betraktas som ett viktigt varumärke för Töreboda, föreslås även att området kring färjan upprustas och förbättras. Bilaga Kf 32/15./-?>""?"?".7,7'-

18 / Bilaga till Kf 32/15 '?TO?r BO DA l<o M M, U!'å jdle-03-c3 8amT J Motion om ökade öppettider för färjan Lina Färjan Lina är ett mycket viktigt transportmedel för många medborgare i Töreboda tätort. I dagens samhä!ie är arbetstiderna mer skiftande än tidigare, t ex för alla dem som arbetar inom vård och omsorg och för handelsanställda men också för de många som pendlar med buss och tåg. Många ungdomar och vuxna använder färjan Lina på sin väg ti!i idrotts- och friluftsanläggningarna I öreshov, ridhuset och Mostugan. Därför anser vi att det krävs utöknirig av öppettiderna för färjan Lina. Vi föres!år därför att färjan Lina får följande öppettider fr om 2015: måndag-fredag lördag söndag att den ökade kostnaden för 2015 täcks ur årets resultat, att den ökade kostnaden för 2016 upptages i budget, samt att en utvärdering görs efter 2016 års verksamhet. Eftersom färjan Lina betraktas som ett viktigt varumärke för i öreboda, {öreslår vi även att området kring färjan upprustas och förbättras. För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen den 9 mars 2015 & LarS-i Anne-Charlotte Karlsson?

19 Expediering: Utvecklingsutskottet Sekreteraren 60 Kf 33 Dnr KS 2015/0067 Motion om att publicera handlingar till kommunfullmäktige på vår hemsida s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Karl-Johan Gustafsson (C) har lämnat in en motion om att handlingar och protokoll bör finnas på vår hemsida i så stor utsträckning som lagstiftningen medger. Därför bör handlingarna till kommunfullmäktige publiceras på vår hemsida. BilagaKf 33/15 /' /-?' '?Justerare (?l

20 Bilaga till Kf 33/15?rOEE.' s O DA i'ro hw:':i3 t?? Motion till kommunfullmäktige i Töreboda kommun Publicera handlingar till kommunfullmäktige på vår hemsida För att vår demokrati ska fungera bra är det viktigt med öppenhet och tillgänglighet. Den tekniska utvecklingen erbjuder ökade möjligheter för fler att ta del av förslag och beslut som görs i den kommunala organisationen. Handlingar och protokoll bör finnas på vår hemsida i så stor utsträckning som lagstiftningen medger. Därf6r föreslår Centerpartiets fullmäktigegrupp: Att handlingarna till kommunfullrmjktige publiceras på vår hemsida. Töreboda den 26 mars 2015 %.(-V-(Å? xart-*ohan'-thstarson Ordförande i Centerpartiets fullmäktigegrupp / /-l',;4! v

21 Expediering: Utvecklingsutskottet Sekreteraren Kf 34 Dnr KS 2015/0067 Motion om utförande och sammanställning av energideklarationer av kommunens byggnader s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Daniel Nord (C) har lämnat in en motion om utförande och sammanställning av energideklarationer av kommunens byggnader. Energideklaration utförs på de (betydande) kommunala byggnader där sådan inte redan är gjord. Samtliga energideklarationer sammanställs i en redovisning till fullmäktige. I redovisningen ska förslag till åtgärder framgå tillsammans med en uppskattning av kostnad, livslängd och återbetalningstid för varje enskild åtgärd. Bilaga Kf 34/15 Justerare,,«

22 Töreboda TC>.r- ODA I<O/V:/a/iUN Bialga till Kf?5 nn 5$ CENTERPARTiET SPAR PÅ KRAFTERNA Motion om utförande och sammanstäuning av energideklarationer av kommunens byggnader I Töreboda kommun är merparten av de kommunala byggnaderna uppförda före 1970-talets energikriser, och i flera fall har inga större renoveringar utförts på mycket länge. Det innebär att lösningar för bl.a. fönster, dörrar, belysning, ventilation, uppvärmning samt isolering är valda på basis av energipriser som idag år mångdubbelt mycket högre än när husen byggdes. Den lågp graden av energihushållning i dessa fall g6r att kommunen tvingas lägga stora pengar på höga eloch värmeräkningar istället för att satsa på våra verksamheter. Genom att energideklarera en byggnad kan energitjuvar identifieras och förslag på hgflrder ges. I många fall är besparingen i el- och värmekostnader för en viss investering större än dess årliga avskrivning. En sådan investering räknas då hem på ett visst antal år och blir, sett över investeringens hela livslängd, en ekonomisk besparing. Dessutom medför energibesparande upprustningar i regel flera andra fördelar, såsom en behagligare och estetiskt mer tilltalande rnil)o sarnt forlangd livslarigd paii akf'aell b'y'ggna(3. Det är lätt att inse att lönsamma åtgärder bör planeras in och utföras så snart som möjligt, även om lånefinansiering är nödvändig. Genom att energideklarera de byggnader där så ännu inte är gjort och därefter sammanställa befintliga och nyligen utförda energideklarationer erhåller politiken ett bra underlag till framtida beslut om upprustning. J:ag BresUr därmed: att att energideklaration utförs på de (betydande) kommunala byggnader där sådan inte redan är g5ord. samtliga energideklarationer sammanställs i en redovisning till fullmäktige. I redovisningen ska förslag till åtgärder framgå tillsammans med en uppskattning av kostnad, livslängd och återbetalningstid för varje enskild åtgärd. Daniel Nord Centerpartiet i Töreboda (C) 0 ö l'j ö (q 0 l/i u a)!';,,y

23 Expediering: Utvecklingsutskottet Sekreteraren 62 Kf 35 Dnr KS 2015/0067 Motion om skyltning till Björkängens äldrpbopnde s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Agneta Bakir (S) har lämnat in en motion om bättre skyltning till Björkängens äldreboende, bilaga. I motionen yrkas att skyltningen görs om så att utomstående lättare hittar till kommunens lokaler på Björkängens äldreboende samt till de olika verksamheterna på Vårdcentralen. Bilaga Kf 35/15 Justerare,,- / (1: 1 [

24 Bialga till Kf 35/15 TÖMBODA KOMM.UN t. Il i.j UJ,.i U ::< 4o??4 Motion om bättre skyltning till Björkängens äldreboende På Björkängens äldreboende återfinns idag förutom äldreboende även en stor del av verksamheten för vård och omsorg, såsom LSS, hemsjukvård, hemtjänst samt administration och bemanningsenhet. Även flera av de större konferenslokaler, som används av många fler än kommunens anställda, är lokaliserade på Björkängen. På vårdcentralen finns förutom NärMlsan också Folkföndvården och Individ- och familjeomsorgen. På den skylt som finns bl.a. vid infarten från Mariestad står det "Vårdcentrum". Det skutte vara betydligt mer upplysande om det istället var skyltat med angivelse om både Björkängens äldreboende och vårdcentralens verksamhet. Jag föreslår dfirför Att skyltningen görs om så att utomstående lättare hittar till kommunens lokaler på Björkängens ;ildreboende samt till de olika verksamheterna på Vårdcentralen. För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen den 30 mars 2015 (4#a Å? / :y0' IX'

25 Expediering: Ingivaren Utvecklingsutskottet Sekreteraren 2 0l s-o Kf 36 Dnr KS 2015/075 Medborgarförslag om barnkonventionen i kommunen s beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Ett medborgarförslag har inkommit om att en strategi bör utarbetas för att beakta barnkonventionen i kommunen. Det föreslås att kontinuerliga utbildingar och information om barnkonventionen behövs framförallt vid en ny mandatperiod. Vidare föreslås att kommunen aktualiserar, lyfter fram och påminner om barnkonventionens betydelse. Justerare?- 4- (/V

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Tommy Sandberg, kommunchef Marita Asp, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret :.?"

Tommy Sandberg, kommunchef Marita Asp, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret :.? 206 Plats och tid Konferensrummet Lina, Björkängen, onsdag 15 april 2015, kl. 16.00-16.15 Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande Mikael Faleke (M), ledamot Anne-Marie Lundin (M), ledamot Marlene Näslin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Komföunledningskontoret

Komföunledningskontoret föreboda KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLI 2016-05-30 80 Plats och tid Kommunhuset, måndag 30 maj 2016, kl. 18.00-20.00 Beslutande Lars-Åke Bergman (S) 47-50 och 52-58, Bengt Sjöberg (M) 47-52 och 54-58, Karl-Johan

Läs mer

2 015-11-3 0. Lisa Evertsson (C) och Magnus Dimberg (M) Kommunledningskontoret 2015-12 08 ANSLAG/BEVIS

2 015-11-3 0. Lisa Evertsson (C) och Magnus Dimberg (M) Kommunledningskontoret 2015-12 08 ANSLAG/BEVIS 2 015-11-3 0 210 Plats och tid Kommunhuset, måndag 30 november 2015, kl. 18.00-20.05 och 20.10-20.37 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson

Läs mer

2 016-Ol-2 5. Karl-Johan Gustafson (C) och Anne-Charlotte Karlsson (S) Kommunledningskontoret :77.I=, ',.i.l

2 016-Ol-2 5. Karl-Johan Gustafson (C) och Anne-Charlotte Karlsson (S) Kommunledningskontoret :77.I=, ',.i.l föreboda KOMMUN 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 25 januari 2016, kl. 18.00-20.04 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte Karlsson (S), Linn Brandström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2012-02-08 1 Plats och tid Kommunhuset, onsdag 8 februari 2012, kl. 18.00 18.50 Beslutande Lars-Göran Asp (V), ordförande Ingmar Andhill (S), fr.o.m. 2, kl. 18.15 Viola Olofsson (S) Caisa Berntson

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden IT-nämnden 2016-02-15 10 Plats och tid Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 15 februari 2016, klockan 8.30 10.10 Beslutande Övriga närvarande Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

2016-05-04 199. Mariana Franken, kommunsekreterare se fortsättningssida. Kommunledningskontoret 2016-05-09. ffl< > os - c- '-7? ?" Å!

2016-05-04 199. Mariana Franken, kommunsekreterare se fortsättningssida. Kommunledningskontoret 2016-05-09. ffl< > os - c- '-7? ? Å! Plats och tid Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 199 Konferensrummet Klockaren, Björkängen, onsdag 4 maj 2016, kl. 13.00-14.40 och 15.00-16.15 Bengt Sjöberg (M), ordförande, 133-149 och 151-163 Anne-Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 mars 2011, kl. 18.00 20.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Sjödiken, kl 18:30-19:45 Beslutande se sid 2 Övriga deltagare se sid 2 Utses att justera Leif Göthed Datum för justering

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunhuset, tisdag 12 november 2012, kl. 18.00 19.45 Beslutande Lars-Göran Asp (V), ordförande Kerstin Bertilsson (M), vice ordförande Viola Olofsson (S) Stellan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl. 19.00-21.35 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: TÖREBODA Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan, Trollhättan Dnr: 201-32356-2014

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

2 015-0 5-2 5. Ewa Ewaldson (S) och Bo Andersson (S) Kommunledningskontoret 201 5-@6-02. T,,k. Bo Andersson ANSLAG/BEVIS

2 015-0 5-2 5. Ewa Ewaldson (S) och Bo Andersson (S) Kommunledningskontoret 201 5-@6-02. T,,k. Bo Andersson ANSLAG/BEVIS TöREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 015-0 5-2 5 Sida 80 Plats och tid Kommunhuset, måndag 25 maj 2015, kl. 18.00-19.32 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(14) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:00 19:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 16.10-16.30 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande Ingemar Javinder (S) Mattias Svedberg (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Kommunstyrelsens omsorgsutskott 1(15) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 10.10 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 16.10 Ajournering kl 14.30-14.45 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Olof Röstin (M) Övriga

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdahim

Sammanträdesdahim GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdahim 70 Plats och tid Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 5 december 2016, klockan 8.30-9.53 Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Valnämnden Viola Olofsson (S), vice ordförande Rune Olsson (C), ordförande Kerstin Bertilsson (M) Fredrik Lindström (FP)

Valnämnden Viola Olofsson (S), vice ordförande Rune Olsson (C), ordförande Kerstin Bertilsson (M) Fredrik Lindström (FP) Valnämnden 2010-02-04 1 Plats och tid Kommunhuset, torsdag 4 februari 2010, kl. 18.00-18.45 Beslutande Viola Olofsson (S), vice ordförande Rune Olsson (C), ordförande Kerstin Bertilsson (M) Fredrik Lindström

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD) 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Tjänstgörande ersättare Stefan Sturesson (M)

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) vice ordförande Olof Röstin (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) vice ordförande Olof Röstin (M) 1 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.15 Ajournering: kl. 14.50 15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) vice ordförande Olof Röstin

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer