Utses att justera Ewa Jäderberg Justeringsdatum 22 september Paragrafer Håkan Sundblad Ordförande Hans Peters Justerande Ewa Jäderberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utses att justera Ewa Jäderberg Justeringsdatum 22 september Paragrafer 43-57. Håkan Sundblad Ordförande Hans Peters Justerande Ewa Jäderberg"

Transkript

1 1 (22) Plats och tid Nacka stadshus Kl BESLUTANDE Hans Peters (C) ordförande Susann Markow (M) 1:e v ordförande Mattias Qvarsell (S) 2:e v ordförande Dominique Faymonville (M) Monika Segerman (M) Adrienne Teleki (M) Gertrud Lindgren (FP) Birgitta Husén (KD) Ewa Jäderberg (S) Åsa Marnell (MP) ERSÄTTARE Rune Hemlin (M) Vilma Mori Augliar (M) Karin Zelmerlööw (M) Erik Elkan (M) Christine Lorne (C) Monica Sjölund (KD) Mattias Zackariassen (MP) Aron Bengtegård (V) Övriga deltagare Malin Westerback, Håkan Sundblad, Jonas Bisander, Annika Londono, Anna Hörnsten, Lars Nilsson,, Isatou Manka, Henrik Feldhusen 43, Ann-Christin Rudström 43, Katarina Fredrika Utses att justera Ewa Jäderberg Justeringsdatum 22 september Paragrafer Underskrifter Sekreterare Håkan Sundblad Ordförande Hans Peters Justerande Ewa Jäderberg BEVIS OM ANSLAGSDAG s protokoll är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 17 september 2014 Anslaget sätts upp 23 september 2014 Anslaget tas ned 14 oktober 2014 Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus Underskrift... Nämndsekreterare Utdragsbestyrkande

2 2 (22) Innehållsförteckning Information om in- och omvärldsanalys Dnr... 5 Konsten att skapa stad/the art of urban creation Dnr KUN 2014/ Utvärdering av musik och kulturskoleverksamheten Dnr KUN 2014/ Tertialbokslut 2 år 2014 för kulturnämnden Dnr KUN 2014/ Mål och budget för år för kulturnämnden Dnr KUN 2014/ Rutiner för hantering av politikerinitiativ Dnr KUN 2014/ Politikerinitiativ kulturkluster Orminge Dnr Utveckling och kapacitetshöjning av lokaler och anläggningar för konst och kultur fram till år Dnr KUN 2014/ Yttrande över detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 1, del av Sicklaön 13; Dnr KUN 2014/ Yttrande över förslag till detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 2, del av Sicklaön 369: Dnr KUN 2014/ Yttrande över förslag till detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för Fisksätra marina, Erstavik 26:608 och del av Erstavik 26:1, Brantvägen Dnr KUN 2011/ s sammanträdesdagar Aktuell information Anmälningsärenden september

3 3 (22) Övrigt... 22

4 4 (22) 43 Information om in- och omvärldsanalys noterar informationen till protokollet. Henrik Feldhusen som samordnar arbetet med nämndens omvärldsanalys och Ann- Christin Rudström Anki beskriver arbetet med denna. I arbetet ingår att undersöka vilka trender och utvecklingsområden som kan påverka nämndens arbete. Det gäller även samhällsutvecklingen och befolkningsutveckling i landet och kommunen. Några av de styrdokument som påverkar nämndens arbete är: De nationella kulturpolitiska målen och på kommunal nivå nämndens fokus barn unga, den kulturpolitiska programförklaring, nämndens reglemente och strategiska mål. Rapporten beräknas vara klar i september.

5 5 (22) 44 Dnr Konsten att skapa stad/the art of urban creation godkänner ansökan till Kreativa Europa. Medvetenheten om de mervärden konsten, kulturen och kreativ kompetens kan skapa i stadsutveckling ökar generellt lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Ett flertal initiativ i Sverige, Europa och världen i övrigt pågår. Nacka kommun har genom projektet Konsten att skapa stad ambitionen att vara en av de ledande aktörerna i frågan. En möjlighet till extern medfinansiering i denna ambition är en ansökan till EU programmet Kreativa Europa. Kreativa Europa är EU:s nya ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna år Stöd kan sökas för kultursamarbete mellan parter i olika europeiska länder. Nacka har tillsammans med 5 partners formulerat en ansökan till Kreativa Europa under rubriken The art of urban creation eller TAOUC i kortform. Ansökan skall lämnas in senast 1 oktober Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse med bilagorna 1. Broschyr för partnersök Kreativa Europa inkl kort beskrivning på engelska av projektets syfte och mål 2. HOTSPOT Sickla Industriväg/Sickla allé en beskrivning av det lokala stadsutvecklingsprojektet Nacka kommun kommer ta med i sin del av ansökan Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

6 6 (22) 45 Dnr KUN 2014/8-869 Utvärdering av musik och kulturskoleverksamheten noterar redovisningen till protokollet. I detta ärende redovisas resultatet av kundundersökningen som genomfördes inom musikoch kulturskoleverksamheten under våren Målgruppen för kundundersökningen var elever från 8 till 20 år. I ärendet redovisas även två observationer som genomförts hos Våga Visa hos Darra musik och dans, samt Studiefrämjandets musikskola och kulturskola. Resultatet visar att eleverna är nöjda med verksamheten och att nämndens strategiska mål i stort sett är uppfyllda. Det återstår dock en del arbete för att nå upp till målet om elevinflytande i verksamheterna, samt att alla elever inom musikskoleverksamheten ska få gå den kurs de helst vill deltaga i. I år genomfördes undersökningen gemensamt med övriga kommuner inom Våga Visa, samarbetet om utvärdering av musik- och kulturskoleverksamhet. Resultatet visar att Nacka kommun ligger på samma nivå som övriga kommuner inom målområdet Utveckling, lärande och konstnärligt skapande. Inom målområdet Ansvar och inflytande visar resultatet på ett svagt positivare resultat i Nacka jämfört med övriga kommuner. Bedömningen i observationsrapporterna visar att de observerade verksamheterna i huvudsak är tillfredsställande men har varierande kvalitet och/eller vissa brister. Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse med bilagorna 1. Kundundersökningens metod och genomförande 2. Observationsrapport Studiefrämjandets musikskola och kulturskola 3. Observationsrapport Darra Musik och dans Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

7 7 (22) 46 Dnr KUN 2014/ Tertialbokslut 2 år 2014 för kulturnämnden 1. beslutar att fastställa tertialbokslut 2 för år beslutar att ge direktören för fritid och arbete att återkomma med analys av orsakerna till prognosavvikelsen inom musikskoleverksamheten. Perioden uppvisar nettokostnader på 85,8 miljoner kronor, ett överskott på 2,3 miljoner kronor jämfört med budget. Utfallet för helåret prognostiseras till ett överskott på 5,1 miljoner kronor. Under våren öppnades HAMN och under perioden 1 maj t.o.m. 1 september har drygt personer besökt museet. Museet har mottagit en utmärkelse från Swedish Wellcome som ger HAMN högsta betyget av fem möjliga - Enastående upplevelse. Sedan 1 juli i år finns nu en ny aktör inom kundvalet för musikskoleverksamhet, Musikhuset Åkersberga AB fanns det en tydlig trend med minskade utlån, besök och nyförvärv på biblioteken. Detta fortsätter inte under Utlån och nyförvärv ökar marginellt under första halvåret 2014 jämfört med samma period Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

8 8 (22) 47 Dnr KUN 2014/ Mål och budget för år för kulturnämnden 1. beslutar fastställa nämndens väsentliga områden. 2. beslutar föreslå kommunfullmäktige strategiska mål för nämnden enligt figur 1 i kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse. 3. föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetram för år 2015 till 131,8 miljoner kronor. 4. beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa checkbelopp enligt figur 3 i kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse. 5. beslutar att föreslå kommunfullmäktige att musikskoleavgiften för ämnescheck och avgiften för musikskolegruppcheck hålls oförändrad från 1 juli 2015, enligt figur 4 i kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen har beslutat om budgetdirektiv och ramar för nämnderna och dessa ligger till grund för nämndens budgetförslag. hade under våren ett seminarium där nämndens väsentliga områden diskuterades. Utkomsten av seminariet var att ett antal områden identifierades och där direktören för arbete och fritid fick i uppdrag att sammanställa och återkomma med ett förslag för åren Nämnden föreslås besluta följande väsentliga områden: Nära och nyskapande Läslust, kunskap och demokrati Samarbete, mångfald och ökad valfrihet Hög kvalitet och kostnadseffektivitet Utgående från de väsentliga områdena föreslås kommunfullmäktige att fastställa strategiska mål som innehåller vissa justeringar och två kompletterande mål. Nämnden beslutar att kommunfullmäktige fastställer nämndens ram till 131,8 miljoner kronor, en minskning med 1,4 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsen ramärende. Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag.

9 9 (22) 47 forts sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

10 10 (22) 48 Dnr KUN 2014/ Rutiner för hantering av politikerinitiativ antar följande rutiner för hantering av politikerinitiativ: 1. En förtroendevald som vill väcka ett initiativ i nämnden skickar det till nämndens ordförande och direktör. 2. Sekreterare anmäler det i nämnden som beslutar att ge direktören i uppdrag att bereda ärendet och sedan återkomma till nämnden med tjänsteskrivelse och förslag till beslut. Politikerinitiativ är ett formellt sätt för förtroendevalda att väcka förslag i nämnden. Andra nämnder än kulturnämnden har regler eller rutiner för hantering av politikerinitiativ. Detta för att säkerställa att initiativen hanteras på ett korrekt och likartat sätt. I enlighet med likställighetsprincipen i kommunallagen som säger att kommuninvånare ska behandlas lika. Här kan det vara lämpligt att informera om att det enligt kommunallagen inte går att delegera beslut om medborgarförslag. Förtroendevalda är också medborgare så den bestämmelsen är tillämplig även för politikerinitiativ. Principiellt överensstämmer förslaget till hantering av politikerinitiativ med hanteringen av motioner i kommunfullmäktige. D.v.s. att förslaget bereds av en tjänsteman innan beslut fattas i nämnden. Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

11 11 (22) 49 Dnr KUN 2014/ Politikerinitiativ kulturkluster Orminge överlämnar initiativet till nämndens direktör för beredning. Kristdemokraterna i kulturnämnden Birgitta Husén och Monica Sjölund har överlämnat ett politikerinitiativ med förslag att ge direktören för arbete och fritid i uppdrag att i samband med det planerade planprogrammet för Orminge centrum utreda förutsättningarna för att skapa ett kulturkluster i området där Svenska kyrkan och Boo Folkets hus nu ligger. Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse Politikerinitiativ Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

12 12 (22) 50 Dnr Utveckling och kapacitetshöjning av lokaler och anläggningar för konst och kultur fram till år föreslår att fullmäktige beslutar att beakta behovet av utveckling och kapacitetshöjning av lokaler för konst och kultur enligt denna tjänsteskrivelse. 2. beslutar att ge direktören för arbete och fritid i uppdrag att genomföra en fördjupad behovs- och kapacitetsutredning avseende kulturnämndens lokalförsörjning för konst och kulturverksamhet som ska vara klar 1 juni När kommunen ska planera för framtidens konst- och kulturlokaler är det angeläget att se hur respektive anläggning görs effektiv och attraktiv. Den geografiska placeringen och utformningen bidrar till attraktionskraften samt upplevelsen av tillgänglighet och trygghet. Musikundervisningen bedrivs huvudsakligen i skolor och överenskommelser om samlokalisering behöver ses över omgående. När nya skolor byggs bör hänsyn tas så att musikundervisningens behov tillgodoses samt underlättar överenskommelser mellan rektorer och musikskoleanordnare. Det finns inget behov av ytterligare bibliotek, utöver det som planeras på Kvarnholmen, under perioden. Däremot finns ett behov av att samtliga bibliotek utvecklar sina lokaler för att kunna möta nya krav från sina besökare. Det behövs fler ateljéer, repetitionslokaler för musik, dans och teater för fria aktörer inom professionell scenkonst. Detta kan ha en gynnsam påverkan på utbudet för barn och unga i kommunen om professionella kulturaktörer får ökade möjligheter att verka i kommunen. Behov av en större konsthall är önskvärt när Nacka bygger stad och medborgarna blir fler. Att ha en bildverkstad knuten till konsthallen är också att föredra då man kan ha fler öppna verkstäder för barn- och ungdomar. En fördjupad behovs- och kapacitetsanalys gällande kulturnämndens lokalbehov bör genomföras under år Arbetet med att förbättra lokalsituationen för musikskoleverksamheten bör hanteras skyndsamt för att hitta lösningar i de områden där behoven är störst. Detsamma gäller för arbetet med att lösa lokaler för dans samt bild och form. I behovs- och kapacitetsanalysen bör utredas hur ytterligare lokalkapacitet för konst- och kulturverksamhet kan frigöras i befintliga bibliotek och kulturhus.

13 13 (22) 50 forts Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

14 14 (22) 51 Dnr KUN 2014/ Yttrande över detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 1, del av Sicklaön 13;79 tillstyrker förslaget till detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 1, del av Sicklaön 13;79, under förutsättning att färgsättningen på föreslagna påbyggnader blir mörkare och mer nedtonad, samt att offentlig konst integreras i den fortsatta planeringen. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Syftet med det aktuella förslaget till detaljplan är att bidra till att utveckla Nacka strand till en tätare och mer blandad stadsdel genom att öka andelen boende och förbättra kopplingen mellan J V Svenssons torg och kajen. Dessutom ska planen möjliggöra ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för de områden som är viktiga för allmänheten men som idag är privat kvartersmark. Nackas norra kust är av riksintresse bland annat för kulturmiljövården, i detta ingår farledsmiljöerna utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm som bland annat speglar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreationsliv sedan medeltiden. Planområdet omfattar tre stora tegelbyggnader som ligger på rad längs branten mellan Augustendalsvägen och kajen i Nacka strand. Byggnaderna har ett gemensamt uttryck i form-, färg- och materialval. I det aktuella planförslaget föreslås att påbyggnader och fasadändringar ska utföras med respekt för byggnadens ursprungliga utseende samt med hänsyn till uttrycket mot farleden. Trots detta föreslås påbyggnaderna utföras i en ljus färg som står i stark kontrast till den ursprungliga byggnaden. I planen anges vidare att allmänna ytor och mötesplatser ska göras attraktivare, samt att det är brist på lekplatser inom det aktuella planområdet. Trots detta saknas offentlig konst i planbeskrivningen. tillstyrker förslaget till detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 1, del av Sicklaön 13;79, under förutsättning att färgsättningen på föreslagna påbyggnader blir mörkare och mer nedtonad, samt att offentlig konst integreras i den fortsatta planeringen.

15 15 (22) 51 forts Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse med bilagorna 1. Detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 1, del av Sicklaön 13;79 2. Konstprogram, Nacka strand offentlig konst Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. I detta yrkande instämmer Gertrud Lindgren för Folkpartiet. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag. Protokollsanteckning Susanne Markow låter för Moderaterna anteckna följande till protokollet: I den ursprungliga tjänsteskrivelsen från planenheten står bl. a. [.] utföras med fasad- och takmaterial som åldras med värdighet. Samt Påbyggnader och fasadförändringar ska utföras med respekt för byggnadens ursprungliga utseende samt med hänsyn till uttrycket mot farleden. Påbyggnader ska utföras delvis indragna från befintlig byggnads fasadliv samt utgöra ett avläsbart tillägg. I kultur- och fritidsenhetens skrivelse beskrivs planhetens förslag påverka kulturmiljöer eller landskapsbilden negativt. I detta instämmer jag inte alls. Dessutom är det ingen nybyggnation och kulturvärden och konstnärlig utsmyckning anser jag tillvaratogs när området byggdes en gång tiden. Det är mycket positivt att tomma kontorslokaler på detta sätt omvandlas till bostäder. Uppskattningsvis nya bostäder.

16 16 (22) 52 Dnr KUN 2014/ Yttrande över förslag till detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 2, del av Sicklaön 369:2 tillstyrker förslaget till detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 2, del av Sicklaön 369:2, under förutsättning att färgsättningen på föreslagna påbyggnader blir mörkare och mer nedtonad, samt att offentlig konst integreras i den fortsatta planeringen. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Syftet med det aktuella förslaget till detaljplan är att bidra till att utveckla Nacka strand till en tätare och mer blandad stadsdel genom att öka andelen boende. Nackas norra kust är av riksintresse bland annat för kulturmiljövården, i detta ingår farledsmiljöerna utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm som bland annat speglar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreationsliv sedan medeltiden. Planområdet omfattar en av tre stora tegelbyggnader som ligger på rad längs branten. Dessa har ett gemensamt uttryck i form-, färg- och materialval. Fasader, tak och balkongfronter ska ges en samordnad utformning som tar hänsyn till det exponerade läget mot farleden. Trots detta föreslås påbyggnaderna utföras i en ljus färg som står i stark kontrast till den ursprungliga byggnaden. I området planeras en ny förskola, vilket är en av de prioriterade platserna för offentlig konst enligt kommunfullmäktiges beslut om Öppna konsten. I dagsläget är tillgången till lek och rekreation begränsad i närheten av de föreslagna bostäderna. Trots detta saknas offentlig konst i planbeskrivningen. tillstyrker förslaget till detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 2, del av Sicklaön 369:2, under förutsättning att färgsättningen på föreslagna påbyggnader blir mörkare och mer nedtonad, samt att offentlig konst integreras i den fortsatta planeringen. Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse med bilagorna 1. Detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 1, del av Sicklaön 13;79 2. Konstprogram, Nacka strand offentlig konst Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. I detta yrkande instämmer Gertrud Lindgren för Folkpartiet.

17 17 (22) 52 forts sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag. Protokollsanteckning Susanne Markow låter för Moderaterna anteckna följande till protokollet: I den ursprungliga tjänsteskrivelsen från planenheten står bl. a. [.] utföras med fasad- och takmaterial som åldras med värdighet. Samt Påbyggnader och fasadförändringar ska utföras med respekt för byggnadens ursprungliga utseende samt med hänsyn till uttrycket mot farleden. Påbyggnader ska utföras delvis indragna från befintlig byggnads fasadliv samt utgöra ett avläsbart tillägg. I kultur- och fritidsenhetens skrivelse beskrivs planhetens förslag påverka kulturmiljöer eller landskapsbilden negativt. I detta instämmer jag inte alls. Dessutom är det ingen nybyggnation och kulturvärden och konstnärlig utsmyckning anser jag tillvaratogs när området byggdes en gång tiden. Det är mycket positivt att tomma kontorslokaler på detta sätt omvandlas till bostäder. Uppskattningsvis nya bostäder.

18 18 (22) 53 Dnr KUN 2014/ Yttrande över förslag till detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för Fisksätra marina, Erstavik 26:608 och del av Erstavik 26:1, Brantvägen tillstyrker förslaget till detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för Fisksätra marina, Erstavik 26:608 och del av Erstavik 26:1, Brantvägen, med tillägget att ett tillräckligt antal gästplatser i båthamnen, samt platser för kulturhistoriska skyltar längs gångvägen, ska beaktas i det fortsatta planeringsarbetet. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. En detaljplan har tagits fram med syfte att bland annat utvidga småbåtshamnen från dagens ca 275 båtplatser till 500 platser, samt göra området Fisksätra pir tillgängligt för allmänheten. Planförslaget innehåller även ett förslag om att anlägga en allmän gångväg till Skogsö naturreservat via en strandpromenad genom marinan. Planområdet omfattar Erstavik 26:608 och berör en mindre del av naturreservatet Skogsö. Störst påverkan för landskapsbilden sker genom att en öppen vattenyta nu föreslås som hamnområde. Känsligast är vattenområdet närmast Skogsöreservatet. Tillgängligheten är en viktig förutsättning för att så många som möjligt ska besöka museet HAMN och närliggande historiskt intressanta områden. Därför anser kulturnämnden att ett tillräckligt antal gästplatser i båthamnen ska säkerställas i det fortsatta planeringsarbetet. Nämnden anser även att gestaltningen av gångvägen är viktig, dels till och från Fisksätra pir, dels mellan Skutviken och Fisksätra marina. Vägen bör fungera som en förlängning mellan museet och den rika historien i området, exempelvis gällande varvsverksamheten och båtleden i anslutning till området. Därför bör strategiska platser för kulturhistoriska skyltar ingå i det fortsatta planeringsarbetet. Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse Detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för Fisksätra marina, Erstavik 26:608 och del av Erstavik 26:1, Brantvägen Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag.

19 19 (22) 53 forts sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

20 20 (22) 54 Dnr KUN 2011/32 s sammanträdesdagar 2015 sammanträder på följande dagar och tider under 2015: 17 februari (tisdag) 17 mars (tisdag) 27 maj 17 juni 22 september (tisdag) 28 oktober 8 december (tisdag) Sammanträdena börjar kl Nämnderna ska senast i september fastställa sammanträdesdagar för kommande år. Ovanstående datum är inte förlagda till samma datum som Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar eller gruppmöten. Förslaget till sammanträdesdagar är så långt det är möjligt anpassat till hanteringen av budget och bokslut. Handlingar i ärendet utbildningsenhetens tjänsteskrivelse Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

21 21 (22) 55 Aktuell information Nämndens sekreterare informerar om att nämndens sammanträde i oktober är inställt på grund av brist på aktuella ärenden. 56 Anmälningsärenden september noterar till protokollet att den tagit del handlingarna. 2. beslutar att en representant för varje parti får delta i URB-Z utgångspunkt Fisksätra. En konferens om Uppväxtvillkor, Kultur som en drivande kraft mm 6 7 oktober på nämndens bekostnad. 3. beslutar att en representant för den politiska majoriteten och en representanter för oppositionen får delta i SKL:s kulturkonferens Hallå! - om att kommunicera och samverka 6 7 oktober i Umeå på nämndens bekostnad. Inkomna skrivelser Torp och gårdar i omkring Älta Redigerad version av nämndens delegationsordning Remiss av granskning av Detaljplan Sicklaön 346:1 Kontor Uddvägen (För kännedom. har yttrat sig i ett tidigare skede av planprocessen) Katalogen Kultur och fritid till alla Tips till dig som behöver extra stöd Delegationsbeslut Auktorisation av musikskoleanordnare Musikhuset i Åkersberga Avslag på Nacka kulturcentrums ansökan om bidrag till projektet Utan varandra är vi ingenting Boo KFUM Dans & musikal beviljas kronor i projektbidrag till projektet Connect the world

22 22 (22) 56 forts Studiefrämjandet i Sydöstra Storstockholm beviljas kronor för att arrangera Svensk folkmusik och dans Peng direkt till Personuppgifter borttagna för att för att arrangera en Eidfest Avslag på ansökan om Peng direkt med hänvisning till att en annan sökande beviljats till arrangemanget som ansökan om Peng direkt avser Avslag på Personuppgifter borttagna ansökan om Peng direkt med hänvisning till att stipendiet inte beviljas renodlade Fifa-turneringar Kurser och konferenser od URB-Z utgångspunkt Fisksätra. En konferens om Uppväxtvillkor, Kultur som en drivande kraft mm 6 7 oktober SKL:s kulturkonferens Hallå! - om att kommunicera och samverka 6 7 oktober Tillväxtverkets konferens The Impact of Culture - Creative businesses for sustainable cities 23 september i Umeå 57 Övrigt Personal från kultur- fritidsenheten presenterar Lilla Nackaboken. En barnbok som enheten tagit initiativ till att producera.

Håkan Sundblad, Nadia Izzat, Elina Magnusson, Sidrah Schaider. Utses att justera Kerstin Hedén Justeringsdatum 3 juni Paragrafer 33-38

Håkan Sundblad, Nadia Izzat, Elina Magnusson, Sidrah Schaider. Utses att justera Kerstin Hedén Justeringsdatum 3 juni Paragrafer 33-38 1 (8) Plats och tid Nacka stadshus kl 18.00 18.35 BESLUTANDE Hans Peters (C) ordförande Rune Hemlin (M) Kerstin Hedén (S) Monika Segerman (M) Vilma Mori Augliar (M) Gertrud Lindgren (L) Lydia Liu (KD)

Läs mer

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Lars Nilsson, Camilla Luterkort

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Lars Nilsson, Camilla Luterkort 1 (15) Plats och tid Nacka stadshus Kl 18.00 19.00 BESLUTANDE Hans Peters (C) ordförande Tobias Nässén (M) 1:e v ordförande Anders Selin (S) 2:e v ordförande Dominique Faymonville (M) Monika Segerman (M)

Läs mer

Malin Westerback, Håkan Sundblad, Jonas Bisander, Lars Nilsson, Anna Hörnsten

Malin Westerback, Håkan Sundblad, Jonas Bisander, Lars Nilsson, Anna Hörnsten 1 (16) Plats och tid Nacka stadshus Kl 18.00 18.45 BESLUTANDE Hans Peters (C) ordförande Monika Segerman (M) Adrienne Teleki (M) Rune Hemlin (M) Vilma Mori Augliar (M) Gertrud Lindgren (FP) Birgitta Husén

Läs mer

Malin Westerback, Nadia Izzat, Ulrika Westin, Anna Hörnsten, Lars Nilsson, Susanne Broman Kjulsten, Jonas Bisander, Sven Andersson, Mattias Norling

Malin Westerback, Nadia Izzat, Ulrika Westin, Anna Hörnsten, Lars Nilsson, Susanne Broman Kjulsten, Jonas Bisander, Sven Andersson, Mattias Norling 1 (21) Plats och tid Nacka stadshus kl. 18.00 20.00 BESLUTANDE Hans Peters, ordf (C) Susann Markow, 1:e v ordf (M) Monica Segerman (M) Gertrud Lindgren (FP) Lydia Liu (KD) Åsa Marnell (MP) Aron Bengtegård

Läs mer

Nadia Izzat, Ulrika Westin, Anna Hörnsten, Lars Nilsson, Jonas Bisander, Anna Kristiansson

Nadia Izzat, Ulrika Westin, Anna Hörnsten, Lars Nilsson, Jonas Bisander, Anna Kristiansson 1 (18) Plats och tid Nacka stadshus kl. 18.00 19.13 BESLUTANDE Hans Peters, ordf (C) Gertrud Lindgren (FP) (ej 58) Lydia Liu (KD) (ej 58, 60) Kerstin Hedén (S) Emma Kjellqvist (M) Rune Hemlin (M) Tony

Läs mer

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2014

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2014 2014-09-04 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Carina Legerius. Utses att justera Espen Bjordal Justeringsdatum 15 december 2014 Paragrafer 80-90

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Carina Legerius. Utses att justera Espen Bjordal Justeringsdatum 15 december 2014 Paragrafer 80-90 1 (14) Plats och tid Nacka stadshus Kl 18.00 19.00 BESLUTANDE Linda Norberg ordförande (M) Monica Brohede Tellström (FP) Espen Bjordal (S) Lena Gatenborg (M) Sofia Fölster (M) Anna Flory Kjellin (M) Christina

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2016-10-11 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid E1 Brinken kl. 14:00 15:30 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Roger Johansson (S) Anna-Karin

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

ADJUNGERADE Kerstin Malmström, förtroendevald revisor, 1-14

ADJUNGERADE Kerstin Malmström, förtroendevald revisor, 1-14 1 (23) Plats och tid Nacka stadshus kl. 18.00 19.50 BESLUTANDE Hans Peters, (C) ordf Oliver Rykatkin (M), 1:e v ordf Mattias Qvarsell (S), 2:e v ordf Monika Segerman (M) Vilma Mori Aguilar (M) Gertrud

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-24 1(6) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: kl. 16.00-16.45, Nya Folkets Hus Karlskoga Annika Engelbrektsson ordf. (S) Lars-Gunnar Hedequist (FP) Ove Gunnarsson (S) Anita

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11.

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11. FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander

Läs mer

Årsbokslut 2014 för kulturnämnden

Årsbokslut 2014 för kulturnämnden 2015-01-27 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/25-041 Kulturnämnden Årsbokslut 2014 för kulturnämnden Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att fastställa bokslut för år 2014. Sammanfattning Nämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Utveckling och kapacitetshöjning av lokaler och anläggningar för konst och kultur fram till år 2030

Utveckling och kapacitetshöjning av lokaler och anläggningar för konst och kultur fram till år 2030 2014-09-05 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/132-040 Kulturnämnden Utveckling och kapacitetshöjning av lokaler och anläggningar för konst och kultur fram till år 2030 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden föreslår

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden Tjg ersättare för Åke Ågren, s

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden Tjg ersättare för Åke Ågren, s RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 19.40 Beslutande Håkan Robertsson, s Annika Otfors, s Jusuf Nepola, s Tina Lindqvist, s Åke Tärntoft, c Christoffer

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnd (8) Innehållsförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnd (8) Innehållsförteckning Kulturnämnd 2014-03-19 1(8) Innehållsförteckning Sida 9/14 Informationer... 3 10/14 Ekonomisk uppföljning februari... 4 11/14 Konstnärlig gestaltning av kulturhusets entré... 5 12/14 Ansökan om medel från

Läs mer

Reglemente för Kulturnämnden

Reglemente för Kulturnämnden Reglemente för Kulturnämnden Beslutat av kommunfullmäktige den 2015-06-17 Kulturnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL INNEHÅLL 90. Ekonomisk rapport per 2009-09-30 91. Uppföljning av intern kontrollplan 2009 92. Kulturstipendium 93. S-gruppens förslag att äska medel från kommunfullmäktige 94. Ansökan om bidrag från Musikföreningen

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00 KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:35-16:15 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.15 Vissa personuppgifter kan vara radera p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S),

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden 1 (11) Plats och tid Biblioteket, Årjäng den 27 oktober, kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (FP) Robin

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 68 75 Datum 2014-12-04 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Nina Hultqvist (TUP) Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS

Nina Hultqvist (TUP) Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid 2:2, kl 18:30 ande Ersättare Övriga deltagande Maria Gawell Skog (S), ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), Antra Johansons-Rantins (M), Sven-Arne Lindblom

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-15.45 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Plats och tid Hotell Nordevik, Skärhamn, kl 17:00-19:00

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Plats och tid Hotell Nordevik, Skärhamn, kl 17:00-19:00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och fritidsnämnden 2013-12-16 1 [17] Plats och tid Hotell Nordevik, Skärhamn, kl 17:00-19:00 Utses att justera Leif Göbel (Socialdemokraterna) Justeringens

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala 1(2) Plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala, kl 15.00-17.10 Tjänstgörande: Peter Gustavsson (S) ordf Karolin Lundström (V) 1:e v ordf Eva Edwardsson (FP) 2:e v ordf Elisabeth Ståhle (MP) Arne

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Anki Dåderman (S), ersättare

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2014-09-03

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2014-09-03 KOMMUN 1 Plats och tid Stationsgatan 12, klockan 15.00-16.30 ande Cecilia ForSS (M), Ordförande Ersättare: Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice ordf Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf Héléne Brodin Rheindorf

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-15.50 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40 Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-05 Sammanträdestid 13:30 14:40 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande Knut-Arne Kareld

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP)

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP) 53-60 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 19.30 21.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Flodin (M), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Carina

Läs mer