Utses att justera Ewa Jäderberg Justeringsdatum 22 september Paragrafer Håkan Sundblad Ordförande Hans Peters Justerande Ewa Jäderberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utses att justera Ewa Jäderberg Justeringsdatum 22 september Paragrafer 43-57. Håkan Sundblad Ordförande Hans Peters Justerande Ewa Jäderberg"

Transkript

1 1 (22) Plats och tid Nacka stadshus Kl BESLUTANDE Hans Peters (C) ordförande Susann Markow (M) 1:e v ordförande Mattias Qvarsell (S) 2:e v ordförande Dominique Faymonville (M) Monika Segerman (M) Adrienne Teleki (M) Gertrud Lindgren (FP) Birgitta Husén (KD) Ewa Jäderberg (S) Åsa Marnell (MP) ERSÄTTARE Rune Hemlin (M) Vilma Mori Augliar (M) Karin Zelmerlööw (M) Erik Elkan (M) Christine Lorne (C) Monica Sjölund (KD) Mattias Zackariassen (MP) Aron Bengtegård (V) Övriga deltagare Malin Westerback, Håkan Sundblad, Jonas Bisander, Annika Londono, Anna Hörnsten, Lars Nilsson,, Isatou Manka, Henrik Feldhusen 43, Ann-Christin Rudström 43, Katarina Fredrika Utses att justera Ewa Jäderberg Justeringsdatum 22 september Paragrafer Underskrifter Sekreterare Håkan Sundblad Ordförande Hans Peters Justerande Ewa Jäderberg BEVIS OM ANSLAGSDAG s protokoll är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 17 september 2014 Anslaget sätts upp 23 september 2014 Anslaget tas ned 14 oktober 2014 Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus Underskrift... Nämndsekreterare Utdragsbestyrkande

2 2 (22) Innehållsförteckning Information om in- och omvärldsanalys Dnr... 5 Konsten att skapa stad/the art of urban creation Dnr KUN 2014/ Utvärdering av musik och kulturskoleverksamheten Dnr KUN 2014/ Tertialbokslut 2 år 2014 för kulturnämnden Dnr KUN 2014/ Mål och budget för år för kulturnämnden Dnr KUN 2014/ Rutiner för hantering av politikerinitiativ Dnr KUN 2014/ Politikerinitiativ kulturkluster Orminge Dnr Utveckling och kapacitetshöjning av lokaler och anläggningar för konst och kultur fram till år Dnr KUN 2014/ Yttrande över detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 1, del av Sicklaön 13; Dnr KUN 2014/ Yttrande över förslag till detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 2, del av Sicklaön 369: Dnr KUN 2014/ Yttrande över förslag till detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för Fisksätra marina, Erstavik 26:608 och del av Erstavik 26:1, Brantvägen Dnr KUN 2011/ s sammanträdesdagar Aktuell information Anmälningsärenden september

3 3 (22) Övrigt... 22

4 4 (22) 43 Information om in- och omvärldsanalys noterar informationen till protokollet. Henrik Feldhusen som samordnar arbetet med nämndens omvärldsanalys och Ann- Christin Rudström Anki beskriver arbetet med denna. I arbetet ingår att undersöka vilka trender och utvecklingsområden som kan påverka nämndens arbete. Det gäller även samhällsutvecklingen och befolkningsutveckling i landet och kommunen. Några av de styrdokument som påverkar nämndens arbete är: De nationella kulturpolitiska målen och på kommunal nivå nämndens fokus barn unga, den kulturpolitiska programförklaring, nämndens reglemente och strategiska mål. Rapporten beräknas vara klar i september.

5 5 (22) 44 Dnr Konsten att skapa stad/the art of urban creation godkänner ansökan till Kreativa Europa. Medvetenheten om de mervärden konsten, kulturen och kreativ kompetens kan skapa i stadsutveckling ökar generellt lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Ett flertal initiativ i Sverige, Europa och världen i övrigt pågår. Nacka kommun har genom projektet Konsten att skapa stad ambitionen att vara en av de ledande aktörerna i frågan. En möjlighet till extern medfinansiering i denna ambition är en ansökan till EU programmet Kreativa Europa. Kreativa Europa är EU:s nya ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna år Stöd kan sökas för kultursamarbete mellan parter i olika europeiska länder. Nacka har tillsammans med 5 partners formulerat en ansökan till Kreativa Europa under rubriken The art of urban creation eller TAOUC i kortform. Ansökan skall lämnas in senast 1 oktober Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse med bilagorna 1. Broschyr för partnersök Kreativa Europa inkl kort beskrivning på engelska av projektets syfte och mål 2. HOTSPOT Sickla Industriväg/Sickla allé en beskrivning av det lokala stadsutvecklingsprojektet Nacka kommun kommer ta med i sin del av ansökan Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

6 6 (22) 45 Dnr KUN 2014/8-869 Utvärdering av musik och kulturskoleverksamheten noterar redovisningen till protokollet. I detta ärende redovisas resultatet av kundundersökningen som genomfördes inom musikoch kulturskoleverksamheten under våren Målgruppen för kundundersökningen var elever från 8 till 20 år. I ärendet redovisas även två observationer som genomförts hos Våga Visa hos Darra musik och dans, samt Studiefrämjandets musikskola och kulturskola. Resultatet visar att eleverna är nöjda med verksamheten och att nämndens strategiska mål i stort sett är uppfyllda. Det återstår dock en del arbete för att nå upp till målet om elevinflytande i verksamheterna, samt att alla elever inom musikskoleverksamheten ska få gå den kurs de helst vill deltaga i. I år genomfördes undersökningen gemensamt med övriga kommuner inom Våga Visa, samarbetet om utvärdering av musik- och kulturskoleverksamhet. Resultatet visar att Nacka kommun ligger på samma nivå som övriga kommuner inom målområdet Utveckling, lärande och konstnärligt skapande. Inom målområdet Ansvar och inflytande visar resultatet på ett svagt positivare resultat i Nacka jämfört med övriga kommuner. Bedömningen i observationsrapporterna visar att de observerade verksamheterna i huvudsak är tillfredsställande men har varierande kvalitet och/eller vissa brister. Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse med bilagorna 1. Kundundersökningens metod och genomförande 2. Observationsrapport Studiefrämjandets musikskola och kulturskola 3. Observationsrapport Darra Musik och dans Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

7 7 (22) 46 Dnr KUN 2014/ Tertialbokslut 2 år 2014 för kulturnämnden 1. beslutar att fastställa tertialbokslut 2 för år beslutar att ge direktören för fritid och arbete att återkomma med analys av orsakerna till prognosavvikelsen inom musikskoleverksamheten. Perioden uppvisar nettokostnader på 85,8 miljoner kronor, ett överskott på 2,3 miljoner kronor jämfört med budget. Utfallet för helåret prognostiseras till ett överskott på 5,1 miljoner kronor. Under våren öppnades HAMN och under perioden 1 maj t.o.m. 1 september har drygt personer besökt museet. Museet har mottagit en utmärkelse från Swedish Wellcome som ger HAMN högsta betyget av fem möjliga - Enastående upplevelse. Sedan 1 juli i år finns nu en ny aktör inom kundvalet för musikskoleverksamhet, Musikhuset Åkersberga AB fanns det en tydlig trend med minskade utlån, besök och nyförvärv på biblioteken. Detta fortsätter inte under Utlån och nyförvärv ökar marginellt under första halvåret 2014 jämfört med samma period Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

8 8 (22) 47 Dnr KUN 2014/ Mål och budget för år för kulturnämnden 1. beslutar fastställa nämndens väsentliga områden. 2. beslutar föreslå kommunfullmäktige strategiska mål för nämnden enligt figur 1 i kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse. 3. föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetram för år 2015 till 131,8 miljoner kronor. 4. beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa checkbelopp enligt figur 3 i kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse. 5. beslutar att föreslå kommunfullmäktige att musikskoleavgiften för ämnescheck och avgiften för musikskolegruppcheck hålls oförändrad från 1 juli 2015, enligt figur 4 i kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen har beslutat om budgetdirektiv och ramar för nämnderna och dessa ligger till grund för nämndens budgetförslag. hade under våren ett seminarium där nämndens väsentliga områden diskuterades. Utkomsten av seminariet var att ett antal områden identifierades och där direktören för arbete och fritid fick i uppdrag att sammanställa och återkomma med ett förslag för åren Nämnden föreslås besluta följande väsentliga områden: Nära och nyskapande Läslust, kunskap och demokrati Samarbete, mångfald och ökad valfrihet Hög kvalitet och kostnadseffektivitet Utgående från de väsentliga områdena föreslås kommunfullmäktige att fastställa strategiska mål som innehåller vissa justeringar och två kompletterande mål. Nämnden beslutar att kommunfullmäktige fastställer nämndens ram till 131,8 miljoner kronor, en minskning med 1,4 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsen ramärende. Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag.

9 9 (22) 47 forts sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

10 10 (22) 48 Dnr KUN 2014/ Rutiner för hantering av politikerinitiativ antar följande rutiner för hantering av politikerinitiativ: 1. En förtroendevald som vill väcka ett initiativ i nämnden skickar det till nämndens ordförande och direktör. 2. Sekreterare anmäler det i nämnden som beslutar att ge direktören i uppdrag att bereda ärendet och sedan återkomma till nämnden med tjänsteskrivelse och förslag till beslut. Politikerinitiativ är ett formellt sätt för förtroendevalda att väcka förslag i nämnden. Andra nämnder än kulturnämnden har regler eller rutiner för hantering av politikerinitiativ. Detta för att säkerställa att initiativen hanteras på ett korrekt och likartat sätt. I enlighet med likställighetsprincipen i kommunallagen som säger att kommuninvånare ska behandlas lika. Här kan det vara lämpligt att informera om att det enligt kommunallagen inte går att delegera beslut om medborgarförslag. Förtroendevalda är också medborgare så den bestämmelsen är tillämplig även för politikerinitiativ. Principiellt överensstämmer förslaget till hantering av politikerinitiativ med hanteringen av motioner i kommunfullmäktige. D.v.s. att förslaget bereds av en tjänsteman innan beslut fattas i nämnden. Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

11 11 (22) 49 Dnr KUN 2014/ Politikerinitiativ kulturkluster Orminge överlämnar initiativet till nämndens direktör för beredning. Kristdemokraterna i kulturnämnden Birgitta Husén och Monica Sjölund har överlämnat ett politikerinitiativ med förslag att ge direktören för arbete och fritid i uppdrag att i samband med det planerade planprogrammet för Orminge centrum utreda förutsättningarna för att skapa ett kulturkluster i området där Svenska kyrkan och Boo Folkets hus nu ligger. Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse Politikerinitiativ Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

12 12 (22) 50 Dnr Utveckling och kapacitetshöjning av lokaler och anläggningar för konst och kultur fram till år föreslår att fullmäktige beslutar att beakta behovet av utveckling och kapacitetshöjning av lokaler för konst och kultur enligt denna tjänsteskrivelse. 2. beslutar att ge direktören för arbete och fritid i uppdrag att genomföra en fördjupad behovs- och kapacitetsutredning avseende kulturnämndens lokalförsörjning för konst och kulturverksamhet som ska vara klar 1 juni När kommunen ska planera för framtidens konst- och kulturlokaler är det angeläget att se hur respektive anläggning görs effektiv och attraktiv. Den geografiska placeringen och utformningen bidrar till attraktionskraften samt upplevelsen av tillgänglighet och trygghet. Musikundervisningen bedrivs huvudsakligen i skolor och överenskommelser om samlokalisering behöver ses över omgående. När nya skolor byggs bör hänsyn tas så att musikundervisningens behov tillgodoses samt underlättar överenskommelser mellan rektorer och musikskoleanordnare. Det finns inget behov av ytterligare bibliotek, utöver det som planeras på Kvarnholmen, under perioden. Däremot finns ett behov av att samtliga bibliotek utvecklar sina lokaler för att kunna möta nya krav från sina besökare. Det behövs fler ateljéer, repetitionslokaler för musik, dans och teater för fria aktörer inom professionell scenkonst. Detta kan ha en gynnsam påverkan på utbudet för barn och unga i kommunen om professionella kulturaktörer får ökade möjligheter att verka i kommunen. Behov av en större konsthall är önskvärt när Nacka bygger stad och medborgarna blir fler. Att ha en bildverkstad knuten till konsthallen är också att föredra då man kan ha fler öppna verkstäder för barn- och ungdomar. En fördjupad behovs- och kapacitetsanalys gällande kulturnämndens lokalbehov bör genomföras under år Arbetet med att förbättra lokalsituationen för musikskoleverksamheten bör hanteras skyndsamt för att hitta lösningar i de områden där behoven är störst. Detsamma gäller för arbetet med att lösa lokaler för dans samt bild och form. I behovs- och kapacitetsanalysen bör utredas hur ytterligare lokalkapacitet för konst- och kulturverksamhet kan frigöras i befintliga bibliotek och kulturhus.

13 13 (22) 50 forts Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

14 14 (22) 51 Dnr KUN 2014/ Yttrande över detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 1, del av Sicklaön 13;79 tillstyrker förslaget till detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 1, del av Sicklaön 13;79, under förutsättning att färgsättningen på föreslagna påbyggnader blir mörkare och mer nedtonad, samt att offentlig konst integreras i den fortsatta planeringen. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Syftet med det aktuella förslaget till detaljplan är att bidra till att utveckla Nacka strand till en tätare och mer blandad stadsdel genom att öka andelen boende och förbättra kopplingen mellan J V Svenssons torg och kajen. Dessutom ska planen möjliggöra ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för de områden som är viktiga för allmänheten men som idag är privat kvartersmark. Nackas norra kust är av riksintresse bland annat för kulturmiljövården, i detta ingår farledsmiljöerna utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm som bland annat speglar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreationsliv sedan medeltiden. Planområdet omfattar tre stora tegelbyggnader som ligger på rad längs branten mellan Augustendalsvägen och kajen i Nacka strand. Byggnaderna har ett gemensamt uttryck i form-, färg- och materialval. I det aktuella planförslaget föreslås att påbyggnader och fasadändringar ska utföras med respekt för byggnadens ursprungliga utseende samt med hänsyn till uttrycket mot farleden. Trots detta föreslås påbyggnaderna utföras i en ljus färg som står i stark kontrast till den ursprungliga byggnaden. I planen anges vidare att allmänna ytor och mötesplatser ska göras attraktivare, samt att det är brist på lekplatser inom det aktuella planområdet. Trots detta saknas offentlig konst i planbeskrivningen. tillstyrker förslaget till detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 1, del av Sicklaön 13;79, under förutsättning att färgsättningen på föreslagna påbyggnader blir mörkare och mer nedtonad, samt att offentlig konst integreras i den fortsatta planeringen.

15 15 (22) 51 forts Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse med bilagorna 1. Detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 1, del av Sicklaön 13;79 2. Konstprogram, Nacka strand offentlig konst Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. I detta yrkande instämmer Gertrud Lindgren för Folkpartiet. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag. Protokollsanteckning Susanne Markow låter för Moderaterna anteckna följande till protokollet: I den ursprungliga tjänsteskrivelsen från planenheten står bl. a. [.] utföras med fasad- och takmaterial som åldras med värdighet. Samt Påbyggnader och fasadförändringar ska utföras med respekt för byggnadens ursprungliga utseende samt med hänsyn till uttrycket mot farleden. Påbyggnader ska utföras delvis indragna från befintlig byggnads fasadliv samt utgöra ett avläsbart tillägg. I kultur- och fritidsenhetens skrivelse beskrivs planhetens förslag påverka kulturmiljöer eller landskapsbilden negativt. I detta instämmer jag inte alls. Dessutom är det ingen nybyggnation och kulturvärden och konstnärlig utsmyckning anser jag tillvaratogs när området byggdes en gång tiden. Det är mycket positivt att tomma kontorslokaler på detta sätt omvandlas till bostäder. Uppskattningsvis nya bostäder.

16 16 (22) 52 Dnr KUN 2014/ Yttrande över förslag till detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 2, del av Sicklaön 369:2 tillstyrker förslaget till detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 2, del av Sicklaön 369:2, under förutsättning att färgsättningen på föreslagna påbyggnader blir mörkare och mer nedtonad, samt att offentlig konst integreras i den fortsatta planeringen. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Syftet med det aktuella förslaget till detaljplan är att bidra till att utveckla Nacka strand till en tätare och mer blandad stadsdel genom att öka andelen boende. Nackas norra kust är av riksintresse bland annat för kulturmiljövården, i detta ingår farledsmiljöerna utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm som bland annat speglar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreationsliv sedan medeltiden. Planområdet omfattar en av tre stora tegelbyggnader som ligger på rad längs branten. Dessa har ett gemensamt uttryck i form-, färg- och materialval. Fasader, tak och balkongfronter ska ges en samordnad utformning som tar hänsyn till det exponerade läget mot farleden. Trots detta föreslås påbyggnaderna utföras i en ljus färg som står i stark kontrast till den ursprungliga byggnaden. I området planeras en ny förskola, vilket är en av de prioriterade platserna för offentlig konst enligt kommunfullmäktiges beslut om Öppna konsten. I dagsläget är tillgången till lek och rekreation begränsad i närheten av de föreslagna bostäderna. Trots detta saknas offentlig konst i planbeskrivningen. tillstyrker förslaget till detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 2, del av Sicklaön 369:2, under förutsättning att färgsättningen på föreslagna påbyggnader blir mörkare och mer nedtonad, samt att offentlig konst integreras i den fortsatta planeringen. Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse med bilagorna 1. Detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 1, del av Sicklaön 13;79 2. Konstprogram, Nacka strand offentlig konst Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. I detta yrkande instämmer Gertrud Lindgren för Folkpartiet.

17 17 (22) 52 forts sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag. Protokollsanteckning Susanne Markow låter för Moderaterna anteckna följande till protokollet: I den ursprungliga tjänsteskrivelsen från planenheten står bl. a. [.] utföras med fasad- och takmaterial som åldras med värdighet. Samt Påbyggnader och fasadförändringar ska utföras med respekt för byggnadens ursprungliga utseende samt med hänsyn till uttrycket mot farleden. Påbyggnader ska utföras delvis indragna från befintlig byggnads fasadliv samt utgöra ett avläsbart tillägg. I kultur- och fritidsenhetens skrivelse beskrivs planhetens förslag påverka kulturmiljöer eller landskapsbilden negativt. I detta instämmer jag inte alls. Dessutom är det ingen nybyggnation och kulturvärden och konstnärlig utsmyckning anser jag tillvaratogs när området byggdes en gång tiden. Det är mycket positivt att tomma kontorslokaler på detta sätt omvandlas till bostäder. Uppskattningsvis nya bostäder.

18 18 (22) 53 Dnr KUN 2014/ Yttrande över förslag till detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för Fisksätra marina, Erstavik 26:608 och del av Erstavik 26:1, Brantvägen tillstyrker förslaget till detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för Fisksätra marina, Erstavik 26:608 och del av Erstavik 26:1, Brantvägen, med tillägget att ett tillräckligt antal gästplatser i båthamnen, samt platser för kulturhistoriska skyltar längs gångvägen, ska beaktas i det fortsatta planeringsarbetet. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. En detaljplan har tagits fram med syfte att bland annat utvidga småbåtshamnen från dagens ca 275 båtplatser till 500 platser, samt göra området Fisksätra pir tillgängligt för allmänheten. Planförslaget innehåller även ett förslag om att anlägga en allmän gångväg till Skogsö naturreservat via en strandpromenad genom marinan. Planområdet omfattar Erstavik 26:608 och berör en mindre del av naturreservatet Skogsö. Störst påverkan för landskapsbilden sker genom att en öppen vattenyta nu föreslås som hamnområde. Känsligast är vattenområdet närmast Skogsöreservatet. Tillgängligheten är en viktig förutsättning för att så många som möjligt ska besöka museet HAMN och närliggande historiskt intressanta områden. Därför anser kulturnämnden att ett tillräckligt antal gästplatser i båthamnen ska säkerställas i det fortsatta planeringsarbetet. Nämnden anser även att gestaltningen av gångvägen är viktig, dels till och från Fisksätra pir, dels mellan Skutviken och Fisksätra marina. Vägen bör fungera som en förlängning mellan museet och den rika historien i området, exempelvis gällande varvsverksamheten och båtleden i anslutning till området. Därför bör strategiska platser för kulturhistoriska skyltar ingå i det fortsatta planeringsarbetet. Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse Detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för Fisksätra marina, Erstavik 26:608 och del av Erstavik 26:1, Brantvägen Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag.

19 19 (22) 53 forts sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

20 20 (22) 54 Dnr KUN 2011/32 s sammanträdesdagar 2015 sammanträder på följande dagar och tider under 2015: 17 februari (tisdag) 17 mars (tisdag) 27 maj 17 juni 22 september (tisdag) 28 oktober 8 december (tisdag) Sammanträdena börjar kl Nämnderna ska senast i september fastställa sammanträdesdagar för kommande år. Ovanstående datum är inte förlagda till samma datum som Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar eller gruppmöten. Förslaget till sammanträdesdagar är så långt det är möjligt anpassat till hanteringen av budget och bokslut. Handlingar i ärendet utbildningsenhetens tjänsteskrivelse Yrkanden Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag. sgång beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.

21 21 (22) 55 Aktuell information Nämndens sekreterare informerar om att nämndens sammanträde i oktober är inställt på grund av brist på aktuella ärenden. 56 Anmälningsärenden september noterar till protokollet att den tagit del handlingarna. 2. beslutar att en representant för varje parti får delta i URB-Z utgångspunkt Fisksätra. En konferens om Uppväxtvillkor, Kultur som en drivande kraft mm 6 7 oktober på nämndens bekostnad. 3. beslutar att en representant för den politiska majoriteten och en representanter för oppositionen får delta i SKL:s kulturkonferens Hallå! - om att kommunicera och samverka 6 7 oktober i Umeå på nämndens bekostnad. Inkomna skrivelser Torp och gårdar i omkring Älta Redigerad version av nämndens delegationsordning Remiss av granskning av Detaljplan Sicklaön 346:1 Kontor Uddvägen (För kännedom. har yttrat sig i ett tidigare skede av planprocessen) Katalogen Kultur och fritid till alla Tips till dig som behöver extra stöd Delegationsbeslut Auktorisation av musikskoleanordnare Musikhuset i Åkersberga Avslag på Nacka kulturcentrums ansökan om bidrag till projektet Utan varandra är vi ingenting Boo KFUM Dans & musikal beviljas kronor i projektbidrag till projektet Connect the world

22 22 (22) 56 forts Studiefrämjandet i Sydöstra Storstockholm beviljas kronor för att arrangera Svensk folkmusik och dans Peng direkt till Personuppgifter borttagna för att för att arrangera en Eidfest Avslag på ansökan om Peng direkt med hänvisning till att en annan sökande beviljats till arrangemanget som ansökan om Peng direkt avser Avslag på Personuppgifter borttagna ansökan om Peng direkt med hänvisning till att stipendiet inte beviljas renodlade Fifa-turneringar Kurser och konferenser od URB-Z utgångspunkt Fisksätra. En konferens om Uppväxtvillkor, Kultur som en drivande kraft mm 6 7 oktober SKL:s kulturkonferens Hallå! - om att kommunicera och samverka 6 7 oktober Tillväxtverkets konferens The Impact of Culture - Creative businesses for sustainable cities 23 september i Umeå 57 Övrigt Personal från kultur- fritidsenheten presenterar Lilla Nackaboken. En barnbok som enheten tagit initiativ till att producera.

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt VOpU tyo\a-ofyafy Uppsala R "KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2013-0581 Kulturnämnden Uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att skapa

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer