KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Reviderad 2014-09-02"

Transkript

1 KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Aktuella telefonnummer finns i bilaga 4.

2 ELEVS DÖDSFALL

3 KRISPLAN VID ELEVS DÖDSFALL När budet om en elevs dödsfall kommer till skolans kännedom underrättas berörd rektor, mentor samt gymnasiechefen. Gymnasiechefen sammankallar skyndsamt krisgruppens stab samt berörd rektor, kurator och skolsköterska. Viktigt att undvika ryktesspridning. Informationen som ges ut till övrig personal, klasskamrater samt övriga elever ska komma från gymnasiechef eller rektor. 1. Information och fördelning av arbetsuppgifter. - Rektor/mentor kontaktar den drabbade familjen för att inhämta korrekta uppgifter om det är möjligt. Kontrollera med hemmet hur mycket man har tillåtelse att berätta till klassen om det inträffade. - Berörd rektor ansvarar för att sammankalla och underrätta mentor, berörda lärare, kurator och skolsköterska samt vid behov skoldiakon/sjukhuspräst för planering och ansvarsfördelning inför klassarbetet. - Skolans Information meddelas av informationsansvarig utsedd av krisstaben. - Gå igenom vilken information som kan gå ut internt till skolans personal och övrig personal på skolans område (via e-post och hemsida) samt vad kan publiceras på pitea.se. - Övriga kuratorer och skolsköterskor frigörs från sina ordinarie arbetsuppgifter för ev. stöd i klassen/andra klasser samt iordningställande av Stilla Rum enligt bilaga 1. - Informationen beställer att vaktmästaren hissar flaggan på halv stång framför skolans huvudbyggnad (hus Oden) innan skoldagen börjat, dagen efter det inträffade dödsfallet. - Kontakta POSOM vid behov, kontaktuppgifter finns i bilaga Information till klassen - Mentor samlar klassen snarast möjligt. Det är viktigt att klassen håller ihop. Finn lämplig lokal med hjälp av Informationspersonalen. Det skall vara ytterligare två vuxna med i rummet, som kan stödja mentor och följa med om någon elev lämnar rummet. Beakta speciellt inackorderade elever.

4 - Mentor, rektor eller annan lämplig som mottagit uppgifter från föräldrarna, berättar för klassen vad som hänt. Använd krislåda (finns i ett centralt förråd vid Info) Tänd gärna ett ljus, sätt blommor på bänken eller lägg en personlig tillhörighet. Tyst minut. Läs gärna en dikt. - Beställa gärna fika till klassrummet om Ni anser det lämpligt. Kontakta Info/rektorsadministratör som fixar detta. Om samlingen infaller under lunchtid går klassen och äter gemensamt. Reservera gärna bord i matsalen för att hålla klassen samlad. - Klassen kan visa sitt deltagande i sorgen genom att skriva ett kort och skicka en blomma till familjen. - Planera in en ny träff med klassen nästkommande dag om Ni bedömer att behov finns. Samma personer bör deltaga. - Avsluta samlingen. Mentor gör bedömning om skoldagen skall avslutas eller om klassen återgår till ordinarie undervisning. Hela klassen skall alltid återsamlas innan skoldagens slut. - Rektor ansvarar för att samtliga föräldrar/vårdnadshavare i den drabbade klassen underrättas. Mentor ser till att ingen elev kommer hem till ett tomt hus! 3. Uppföljning - Mentor ansvarar för att följa reaktioner i klassen och med stöd av kurator och/eller skolsköterska bedöma fortsatta insatser för gruppen. - Mentor ansvarar för att erbjuda elever på individnivå stöd via kurator eller skolsköterska. - Ev. anmälan till Arbetsmiljöverket (inom 24h efter arbetsolycka) 4. Stöd till personalen. - Rektor ansvarar för att personal får stöd och hjälp att bearbeta det inträffade. Vid behov kontaktas företagshälsovården. Rektor samlar berörd personal för att upplysa om vad som faktiskt hänt samt tid för gemensam reflektion. Bilagor: 1. Samtal med klassen. Stöd till samtalsledaren. 2. Kontakt med anhöriga. 3. Stilla Rum. 4. Aktuell kontaktlista.

5 PERSONALS DÖDSFALL

6 KRISPLAN VID PERSONALS DÖDSFALL När budet om personals dödsfall kommer till skolans kännedom underrättas berörd arbetsledare samt gymnasiechefen. Gymnasiechefen sammankallar skyndsamt krisgruppens stab samt berörd rektor, kurator och skolsköterska. Viktigt att undvika ryktesspridning. Informationen som ges ut till övrig personal samt berörda elever ska komma från gymnasiechef eller rektor. 1. Information och fördelning av arbetsuppgifter. - Rektor kontaktar den drabbade familjen för att inhämta korrekta uppgifter om det är möjligt. Kontrollera hur mycket man har tillåtelse att berätta för berörda skolenheter om det inträffade. (Bilaga 2. Kontakt med anhöriga). - Berörd arbetsledare informerar personal inom respektive skolenhet för att ge information om det inträffade - Berörd rektor ansvarar för att sammankalla berörda lärare, kurator och skolsköterska samt vid behov skoldiakon/sjukhuspräst för planering och ansvarsfördelning inför klassarbetet. - Skolans Information meddelas av informationsansvarig utsedd av krisstaben. - Gå igenom vilken information som kan gå ut internt till skolans personal och övrig personal på skolans område (via e-post och hemsida) samt vad kan publiceras på pitea.se. - Övriga kuratorer och skolsköterskor frigörs från sina ordinarie arbetsuppgifter för ev. stöd i klassen/andra klasser samt iordningställande av Stilla Rum (Bilaga 3. Stilla Rum) - Informationen beställer att vaktmästaren hissar flaggan på halv stång framför skolans huvudbyggnad (hus Oden) innan skoldagen börjat, dagen efter det inträffade dödsfallet. 2. Information till berörda elever - Berörd rektor ansvarar för att anordna klassrumssamtal med de närmast berörda klasserna. Ta hjälp av kurator och skolsköterska. Finn lämplig lokal med hjälp av Informationspersonalen. (Bilaga 1. Samtal med klassen - stöd till samtalsledaren)

7 - Använd krislåda (finns i ett centralt förråd vid Info) Tänd gärna ett ljus, sätt blommor på katedern eller lägg en personlig tillhörighet. Tyst minut. Läs gärna en dikt. - Beställa gärna fika till klassrummet om Ni anser det lämpligt. Kontakta Info/rektorasadministratör som fixar detta. Om samlingen infaller under lunchtid går klassen och äter gemensamt. Reservera gärna bord i matsalen för att hålla klassen samlad. - Klassen kan visa sitt deltagande i sorgen genom att skriva ett kort och skicka en blomma till familjen. - Planera in en ny träff med klassen nästkommande dag om Ni bedömer att behov finns. Samma personer bör deltaga. - Avsluta samlingen. Rektor gör bedömning om skoldagen skall avslutas eller om klassen återgår till ordinarie undervisning. Hela klassen bör alltid återsamlas innan skoldagens slut. - Rektor ansvarar för att samtliga föräldrar/vårdnadshavare i den drabbade klassen underrättas. Ingen elev kommer hem till ett tomt hus! Beakta speciellt inackorderade elever. 3. Uppföljning - Mentor/ansvarig lärare ansvarar för att följa reaktioner i klassen och med stöd av kurator och/eller skolsköterska bedöma fortsatta insatser för gruppen. - Mentor/ansvarig lärare ansvarar för att erbjuda elever på individnivå stöd via kurator eller skolsköterska. - Ev. anmälan till Arbetsmiljöverket (inom 24h efter arbetsolycka) 4. Stöd till personalen. - Rektor ansvarar för att personal får stöd och hjälp att bearbeta det inträffade. Vid behov kontaktas företagshälsovården. Rektor samlar berörd personal för att upplysa om vad som faktiskt hänt samt tid för gemensam reflektion. Bilagor: 1. Samtal med klassen. Stöd till samtalsledaren. 2. Kontakt med anhöriga. 3. Stilla Rum. 4. Aktuell kontaktlista.

8 NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG

9 KRISPLAN NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG När budet om dödsfallet kommer till skolans kännedom underrättas berörd rektor och mentor. Rektor avgör om gymnasiechefen ska underrättas för att sammankalla krisgruppens stab. Rektor kontaktar alltid berörd kurator och skolsköterska. Viktigt att undvika ryktesspridning. Informationen som ges ut till övrig personal, klasskamrater samt berörda elever ska komma från gymnasiechef eller rektor. 1. Information och fördelning av arbetsuppgifter. - Rektor/mentor kontaktar den drabbade familjen för att inhämta korrekta uppgifter om det är möjligt. Kontrollera med hemmet hur mycket man har tillåtelse att berätta till klassen om det inträffade. (Bilaga 2. Kontakt med anhöriga) - Berörd rektor ansvarar för att sammankalla och underrätta mentor, ev. berörda lärare, kurator och skolsköterska. 2. Om dödsfallet inträffar medan eleven är i skolan. Anhörig kommer till skolan och underrättar eleven: - I första hand ska rektor/mentor försöka se till att någon familjemedlem/anhörig till eleven kommer till skolan och underrättar eleven personligen. - Mentor eller annan lämplig person ansvarar för att hämta eleven. - Berörd kurators arbetsrum friställs. - Kurator medverkar vid behov när anhörig underrättar eleven. Om skolan ska lämna dödsbud till eleven: - Kontrollera uppgiftens riktighet. Ta reda på när och hur dödsfallet ägde rum innan eleven meddelas. - Mentor eller annan lämplig person ansvarar för att hämta eleven. - Ta hjälp av kurator och/eller skolsköterska. - Samtalet bör äga rum på en ostörd plats. Var helst inte ensam när Du ger budskapet.

10 - Vänta inte med att ge budskapet. Var rak och tydlig. Otydlighet ger upphov till fantasier och spekulationer. - Mentor eller annan lämplig person följer eleven hem /stannar med eleven till dess att anhörig kommer och hämtar eleven. 3. Om dödsfallet inträffar när eleven inte är i skolan. Rektor/ mentor kontaktar den drabbade familjen för att inhämta korrekta uppgifter: - Kontrollera med hemmet hur mycket man har tillåtelse att berätta för klassen om det inträffade. För en del anhöriga är den personliga integriteten viktig, vilket man måste ta hänsyn till. Det är dock viktigt att betona för de anhöriga att någon slags information måste lämnas till skolan. (Bilaga 2. Kontakt med anhöriga) - Hur vill anhöriga att det presenteras? - Det är en fördel om man vet hur eleven vill bli bemött när han/hon kommer tillbaka till skolan. Mentor eller annan lämplig person tar kontakt med eleven inför detta. 4. Samtala med klassen om det som hänt. - Mentor och vid behov kurator/skolsköterska samtalar med klassen. (Bilaga 1.Samtal med klassen stöd till samtalsledaren) - Informera om det man har tillåtelse av elev och anhöriga att berätta för klassen. - Avsluta inte skoldagen utan fortsätt med det ordinarie arbetet. 5. Uppföljning - Mentor ansvarar för att erbjuda eleven stöd via kurator eller skolsköterska. Bilagor: 1. Samtal med klassen. Stöd till samtalsledaren. 2. Kontakt med anhöriga. 4 Aktuell kontaktlista.

11 STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE

12 KRISPLAN VID STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE När bud om större olycka/händelse som berör många personer når skolan kallas krisgruppens stab samman av gymnasiechef Britta Dahlén eller av denna utsedd ansvarig i turordning Niklas Risberg, Per Boman. Samlingsplats Genvägen Krisgruppens stab, som består av fem personer, samlar fakta från respektive ansvariga för sjukhus, polis, räddningstjänst, om läget. Krisstaben: Gymnasiechef Britta Dahlén , Administrativ chef Niklas Risberg, , Rektor Per Boman , Skolkurator Hanna Modig, Skolsköterska Mona Stenmark Staben beslutar om inkallande av krisgrupp enligt bilaga 4. Vid extraordinära händelser har förvaltningens personal tjänsteplikt. Det innebär att man finns tillgänglig för att delta i de insatser som bedöms nödvändiga till följd av den inträffade händelsen. Tjänsteplikt gäller även för tid utanför ordinarie arbetstid 3. Utifrån händelsens art beslutas om vilka personer som ska vara operativa. Ansvaret fördelas av gymnasiechef. I händelse av dennas frånvaro inträder av gymnasiechef utsedd person. I den händelse någon ur krisgruppen saknas utses ställföreträdare. Följande uppgifter fördelas: Medieansvarig Britta Dahlén Informationsansvarig mot anhöriga/ föräldrar Britta Dahlén Informationsansvarig mot skolans personal Britta Dahlén Informationsansvarig mot Informationen Niklas Risberg Informationsansvarig mot arbetsledare för vaktmästeri, städ och kök. Niklas Risberg Uppdatering av Strömbackas hemsida/sociala medier Niklas Risberg Kontaktansvar mot sjukhus skolsköterska Mona Stenmark Kontaktansvarig mot polis och räddningstjänst -kurator Hanna Modig Stabens ansvariga tillser att fakta skrivs ner, så att entydig information går ut internt. E-post och kommunens intranät är här en användbar kanal. Viktigt att ha kontakt med förvaltningens kommunikatör och kommunens informationsavdelning.

13 Beslut tas om man ska utse en löpare som ser till att berörda inom skolan får praktisk service som kan behövas (Informationen) Beslut tas om plats för var klass/-er ska samlas från första lektionstillfället efter händelsen (Normalt enligt schema) Telefonlinje upprättas, för löpande information till krisgruppen. Beslut tas om tid för återsamling av krisgruppen i Genvägen Informera lärare, som i sin tur vidarebefordrar de fakta som framkommit till eleverna. Mentor samlar sin klass och informerar, vid behov med hjälp av kurator, skolsköterska eller annan person ur krisgruppen. Informera arbetsledarna för administration, kök, vaktmästeri och städ. Informera om var uppdaterade uppgifter kan fås. Återträff i krisgruppen enligt överenskommelse. 5. Beslut om vidare åtgärder, ex. - stilla rum - samling - samtal med elever, klass och/ eller grupp, bilaga 1 - nya uppdrag till mentor/ -er - kyrkans insatser - kontakter med hemmen/anhöriga, bilaga 2 6. Beslutade åtgärder genomförs. Utifrån de behov som framkommer i denna fas tas beslut om nya åtgärder i samråd med mentor/ berörda. Exempelvis ny samling i klassen eller annan kontakt som bedöms nödvändig. 7. Krisgruppen samlas ( dag 1 eller dag 2, utifrån bedömning). Genomgång av läget, behov, avgörande om vem som är bäst skickad att ta nästa steg kyrkan, POSOM, eller annan expertis med den kompetens som krävs. Bedömning om hur krisläget ser ut, hur länge insatser ska göras och mot vem, när ett avslut kan göras. Bedömning om när ev. minnesstund ska ske. Bör ej dröja för länge (max 2-3 dagar) Ev. anmälan till Arbetsmiljöverket (inom 24h efter arbetsolycka som lett till allvarlig skada eller dödsfall)

14 8. Utifrån de kontakter krisgruppen har och den information man får från berörda, avgörs om debriefing ska sättas in för elever, för personal, för krisgruppen. Kyrkan ansvarar för genomförandet. (Företagshälsovården) 9. Viktigt att markera ett AVSLUT i någon form till de berörda. 10. Krisgruppen samlas efter varje eventuell incident för genomgång och utvärdering. Krislåda ska finnas i INFO. Uppdatering efter varje användning och minst en gång per år. Innehållsförteckning ska finnas på insidan av dörren. Krisplan och telefonlista revideras minst en gång per år eller då förändring sker. Niklas Risberg är ansvarig för att sammankalla krisgruppen för revidering.

15 SAMTAL MED KLASSEN Bilaga 1 (Stöd till samtalsledaren) I alla krissituationer är en av de allra viktigaste uppgifterna att informera. Den som informerar ska ha skaffat sig så mycket information som möjligt och inleda samtalet med vad som hänt. Rektor/mentor är ansvarig för att kontrollera med hemmet hur mycket man har tillåtelse att meddela klassen om det inträffade. Dispositionen av ett sådant samtal kan se ut så här: - Inledning Man bör inledningsvis göra klart att ingen är tvingad att yttra sig, att alla reaktioner är tillåtna, alla som vill ska få prata, det som sägs stannar i rummet - Fakta. Berätta så konkret som möjligt om det som inträffat - Tankar och reflektioner. Ge eleverna gott om tid att prata om sina känslor och tankar. Lyssna aktivt. Stanna upp samtalet ibland för att ge stöd vid reaktioner. Ta god tid för reaktioner och frågor. Våga visa en egen sorg, men förlora inte kontrollen. Informera klassen om möjligheten till fortsatt bearbetning, enskilt eller i grupp. - Avslutning Samla ihop intrycken mot en gemensam summering. Rekommendera eleverna att fortsätta prata med varandra. Förbered eleverna på att det kan komma olika reaktioner efter en tid och att det är fullständigt normalt. Ev. gå igenom faserna i krisförloppet. Erbjud fortsatt samtal med kurator eller skolsköterska. Hela klassen bör alltid återsamlas innan skoldagens slut. Krisreaktioner- se nästa sida.

16 KRISREAKTIONER Trauma CHOCKFAS - Från ögonblick upp till några dygn Svårt att ta in vad som hänt Förvirring och hysteriska reaktioner Förtvivlan kroppsliga symtom såsom hjärtklappning, darrningar, yrsel, illamående REAKTIONSFAS - Pågår upptill ett par månader Sårbarhet, ångest Sömnsvårigheter Sorg och depression Ilska och aggressivitet Koncentrationsvårigheter Isolering Skuld, skam och självförebråelser REPARATIONSFAS Från någon till några månader efter det inträffade upp till ca ett år. Isoleringen bryts och personen vågar blicka framåt NYORIENTERINGSFAS Personen ser möjligheter i det fortsatta livet och börjar långsamt acceptera det som inträffat

17 KONTAKT MED ANHÖRIGA Bilaga 2 I alla krissituationer är en av de allra viktigaste uppgifterna att informera. Den som informerar ska ha skaffat sig så mycket information som möjligt och inleda samtalet med vad som hänt. Rektor/mentor är ansvarig för att kontrollera med hemmet hur mycket man har tillåtelse att meddela klassen om det inträffade. - Rektor/mentor kontaktar den drabbade familjen för att inhämta korrekta uppgifter om det är möjligt. Kontrollera med hemmet hur mycket man har tillåtelse att berätta till klassen om det inträffade. För en del anhöriga är den personliga integriteten viktig, vilket man måste ta hänsyn till. Det är dock viktigt att betona för de anhöriga att någon slags information måste lämnas i skolan. - Kontaktuppgifter. Tydliggöra vilken/vilka anhöriga som skolan ska ha fortsatt kontakt med. - Informera att skolan kommer att ordna ett Stilla rum. Berätta vad det innebär. Har de anhöriga några önskemål om hur detta ska utformas? (Ej aktuellt när elev mister nära anhörig.) - Informera att flaggan kommer att hissas på halv stång. (Ej aktuellt när elev mister nära anhörig.) - Önskas stöd från skolan?

18 STILLA RUM Bilaga 3 - Lilla samlingssalen ska frigöras omedelbart. Ta hjälp av Informationen. - Krismaterial plockas fram från krislådan. (Vid Informationen) - Fotografi. Mentor ansvarar för att ordna ett fotografi av eleven. - Tegelstenar hämtas från byggverkstan. Lämplig mängd, en skottkärra full. Viktigt med rena och fräscha stenar. Kontakt tas med någon av bygglärarna. - Frukt och dryck ska ställas fram. Ordnas av Informationen/rektorsadministratörerna. - Anslag på dörren till Lilla Samlingssalen (ska finnas laminerade i krislådan): o Här kan Du tända ett ljus o Tid för reflektion o Här finns vuxna att prata med - Anslag på dörrarna till Glasentrén: o Stilla rum i Lilla Samlingssalen för att hedra minnet av xx. - Stilla rummet är öppet så länge det finns elever där. Vid behov kan det hållas öppet även nästkommande dag. - Vid beslut om avslut skall detta rapporteras till gymnasiechef, berörd rektor samt Informationen. Krislådan ska innehålla: - Anslag, laminerade - Vita dukar - Ljusstakar - Stearinljus - Värmeljus - Tändstickor - Näsdukar - Kondoleansböcker - Pennor - Plastblommor - Vaser - Cd-spelare, 2 st + cd-skivor - Skålar för ljus, näsdukar m.m. - Ramar för fotografi Personalen i informationen ansvarar för att krislådan är komplett, brandsläckare finns att tillgå i anslutning till Lilla samlingssalen.

19 Krisgrupp KONTAKTUPPGIFTER Bilaga 4 Telefon Mobiltelefon Mail Britta Dahlén, gymnasiechef (stab) Per Boman, rektor enhet Hugin (stab) Hanna Modig, skolkurator (stab) Mona Stenmark, skolsköterska (stab) Niklas Risberg, adm.chef (stab) Lorentz Eriksson, rektor Åsa Wengelin, rektor Gunilla Törmä, skolsköterska Övriga nummer: Ambulans 112 Brandkår 112 Polis 112, alternativt Pite Älvdals Sjukhus Katastrofledning PÄS Sjukvårdsrådgivningen 1177 POSOM-gruppen (Piteå Larm) Vaktmästeriet , Informationen Strömbackaskolan Säkerhetssamordnare, Piteå Kommun Se för kommunövergripande riktlinjer och handlingsplaner

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser Reviderad 11 01 26 Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser 1. När bud om större olycka / händelse / incident som berör många personer når skolan, kallas krisgruppens stab samman av gymnasiechef

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

KRISPLAN. Vitsippans förskola

KRISPLAN. Vitsippans förskola KRISPLAN Vitsippans förskola 2016-2017 Larmlista 2016-04-29 Pia Bengtsson (förskolechef) 070-2702699 Pia Göthlin (pedagog) 0708-742779 Johanna Karlsson (pedagog) 073-0309454 Ida Allansson Nilsson (pedagog)

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2013/14 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 Krisgruppen sammankallas vid: 1. Allvarlig olycka/dödsfall Elev/elever som är inblandade samt även personal. Viktigt med en bedömning

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen.

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen. Krisplan Åsens skola Läsåret 2016/2017 En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk Mål: Att all personal ska vara väl förtrogen med och känna trygghet i Åsen skolas krisplan. Att krisgruppen vid en

Läs mer

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN Rev 2015-05-06 KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN 1. Inledning Denna plan ska vara känd av personalen på Axel Weüdelskolan. För att uppnå detta mål ska den 1. finnas tillgänglig på skolans hemsida, 2. finnas

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall.

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. 2012-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Krisplan Akuta telefonnummer 2

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Inledning. I alla skolor inträffar någon gång ett dödsfall på grund av svår sjukdom, självmord eller olyckshändelse. Det kan vara en elev, lärare eller annan personal

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

Krisplan för Nolby/Långareds område. Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Krisplan för Nolby/Långareds område. Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2013-09-30 Krisplan för Nolby/Långareds område Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Akut våldshändelse, hot om våld eller olycksfall 4 Uppgifter om anhörigs arbetsplats och telefonnummer

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS NYKÖPINGS GYMNASIUM Lå 2013-2014 Uppdaterad 2013-10-15 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Nyköpings gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information

Läs mer

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan Framtagen av Krisgruppen Fastställd av Claes Lindmark Ulf Nilsson Upprättad den 2003-05-14 Reviderad

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan.

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. BARN OCH UTBILDNING Läsåret 08/09 KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9 Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. Krisplanen skall utvärderas i slutet av varje

Läs mer

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 Elev blir svårt skadad A. Ge medicinsk första hjälp! B. Ambulans och polis tillkallas. Lärarkåren underrättas. Lärare stannar hos barnet. C. Föreståndaren samlar stödgruppen.

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Handlingsplan för åtgärder checklista - katastrof Krisgruppen samlas (se bilaga 1) Beslut om åtgärd (policy) Information- en person är press och informationsansvarig

Läs mer

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad Krishanteringsplan Backaskolan Uppdaterad 170120 Innehåll Telefonlista Krisgruppen s 3 Telefonlista Organisationer s 3 Krisgruppens arbetsuppgifter s 4 Dödsfall - Personal s 5 I den berörda gruppen: I

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter. LERUM400, v 1.0, 2007-04-19 HANDLINGSPLAN I KRISSITUATION 1 (5) 2008-10-08 2011-10-19 rev Lärande Knappekullaenheten Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof 1 (6) HANTERING AV KRIS/KATASTROF I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma: Ring 112 3. Anteckna a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2)

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) Leksands folkhögskola Augusti 2012 Beredskapsplan vid krissituationer Vid en krissituation: 1.Se till att skadade/berörda får hjälp 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) 3.Skolans

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

KRISPLAN. Nyströmska skolan

KRISPLAN. Nyströmska skolan Senast granskad: 18 augusti 2016 KRISPLAN Nyströmska skolan Innehållande Nyströmskas stödgrupp och telefonnummer Resurspersoner och telefonnummer Handlingsplan vid olyckor och trauman Handlingsplan vid

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12 Krisplan vid dödsfall och olyckor Reviderad 2013-12-12 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis

Läs mer

Krisplan. Information

Krisplan. Information Krisplan Detta är en plan som beskriver hur vi som arbetar på Motorsportgymnasiet ska hantera de krissituationer som kan uppstå på skolan. En nedskriven plan som konkret anger vad som ska göras vid olika

Läs mer

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26 Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig för krisplanen Leder

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge:

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge: HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Handlingsplanen ska hängas upp på alla förskoleavdelningar och i alla klassrum och fritidshem. Akut situation 1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

Krishanteringsplan 2017

Krishanteringsplan 2017 Krishanteringsplan 2017 REGION VÄRMLAND HR-enheten Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon 054-701 10 00 vx Fax 054-701 10 01 E-post

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Spånga Basket Krisplan

Spånga Basket Krisplan Spånga Basket Krisplan Version 1.0 Beslutad av styrelsen för Spånga Basket 2013-08-21 Innehållsförteckning Krisplan... 3 Inledning... 3 Rutiner vid katastrofer... 3 Vid olycksfall i Spångahallen eller

Läs mer

KRISPLAN FÖR ISNÄS SKOLA

KRISPLAN FÖR ISNÄS SKOLA KRISPLAN FÖR ISNÄS SKOLA Skriven hösten 2010 Ansvar Krisplanen beskriver hur personalen i Isnäs skola skall agera, om vi i skolan råkar ut för en oväntad kris t.ex. dödsfall, allvarlig sjukdom, svår olycka

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR ASKEBYSKOLAN

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR ASKEBYSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 20150820 KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR Reviderad: 2015-08-18 Alla klasslärare ansvarar för att katastrofpärmens uppgifter är uppdaterade och att den finns tillgänglig SID 2 (14) Innehållsförteckning

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn 2011/2012 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig sjukdom

Läs mer

Krisplan för Örebro City Golf & CC

Krisplan för Örebro City Golf & CC 2017-03-20 Krisplan för Örebro City Golf & CC Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade allvarliga händelser för att minimera risken för kaos och fler olyckor. Golfklubben

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2015-2016 Reviderad 2015-10-09 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Krisplan för Equmenia Nords läger

Krisplan för Equmenia Nords läger Krisplan för Equmenia Nords läger 1 Innehållsförteckning: 1. Varför en krisplan? 2. Förberedelser innan lägret 3. Vid trafikolycka 4. Vid dödsfall 5. Vid övergrepp 6. Hur man går vidare 7. Vid brand 8.

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Beredskapsplan vid allvarlig olycka/dödsfall

Beredskapsplan vid allvarlig olycka/dödsfall Beredskapsplan vid allvarlig olycka/dödsfall Gullmarsskolans krisgrupp består av: Tel arb Tel bost Rektor Jeanette Janson 613274, 076-14530 19 16473 Rektor Urban Hansson 613275, 070-69635 79 12937 Bitr

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2016-01-20 Krisplan för Nolby/Långareds område Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

Krishantering för föreningen Olands Bugg & Swing Handlingsplan vid olycksfall och kriser

Krishantering för föreningen Olands Bugg & Swing Handlingsplan vid olycksfall och kriser Krishantering för föreningen Olands Bugg & Swing Handlingsplan vid olycksfall och kriser Fatsställd 17 augusti 2015 1 Innehåll 1. KRISPLANENS SYFTE... 3 2. KRISGRUPP OCH DESS SAMMANSÄTTNING... 3 3. KRISGRUPPENS

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer