Sammanträde Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde"

Transkript

1 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: , kl , och Plats: Aulan i hus 25, Mora lasarett Beslutande ngalill Persson (S), ordförande Sören Bertilsson (S), 1:e vice ordförande Jan Wiklund (M), 2:e vice ordförande deltar inte i beslut 29 punkt 1-2. Gunnar Barke (S) van Eriksson (S) Elin Noren (S) Kristina Svensson (S) Thomas Ylven (V) Ann-Catrin Lofvars (MP) Clas Jacobsson (M) deltar inte i beslut 29 punkt 1-2. Kerstin Marits (M) deltar inte i beslut 29 punkt 1-2. Göran Engström (C) deltar inte i beslut 29 punkt 1-2. Lena Reyier (C) deltar inte i beslut 29 punkt 1-2. Birgitta Sacredeus (KO) deltar inte i beslut 29 punkt 1-2 och 55 punkt 2. Nils Österström (FP) ersätter Bo Brännström (FP) deltar inte i beslut 28 och 29 punkt 1-2. Ersättare Pär Sixtensson (M) Göte Persson (C) Torsten Larsson (KO) inte 25 och 29 Lisbeth Mörk-Amnelius (OSP) Föredragande Landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg Bitr landstingsdirektör/personaldirektör Lars-Olof Björkqvist Övriga föredragande framgår i respektive paragraf. Politisk sekreterare Sofia Rosen (S) Jenni Sjöblom (M) Ann-Kristin Enevoldsen (C) inte 25 och 29 Asa Nilser (FP) Björn Hammarskjöld (OSP) Sekreterare Nämndsekreterare Eva Bergfeldt Övriga tjänsteman Ekonomidirektör Peter Hansson,

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 2 (31) Nämndsekreterare Taimi Hermansson

3 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 3 (31) nnehållsförteckning nledning och protokollsjustering nledning 5 25 nformation 5 Anmälningsärenden Anmälan av delegeringsbeslut 7 27 Övriga anmälningsärenden 7 Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden Oriftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland 8 29 Bokslut och årsredovisning Avgift för rekreationsvistelse Sammanträdesplan för fullmäktige, styrelse och arbetsutskott Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): BUP - ett samordnande organ för de som arbetar med barn som lider av psykisk ohälsa Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Rätt kompetens och rätt namn på vårdcentralernas samtalsrådgivningsenheter Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Samlokalisera alla blåljusverksamheterna under ett och samma tak Svar på motion från Agneta Ängsås (C): Lägg blåljus under samma tak! Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): SMS-tjänst kan rädda liv 15 Landstingsstyrelsens Beslutsärenden Verksamhetsberättelse 2013 Central förvaltning Verksamhetsberättelse 2013 Hälso och sjukvården nternkontroll inom Landstingsstyrelsens verksamhetsområde Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom Landstinget Oalarna Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen Avtal om gränssamverkan avseende ambulanshelikopter med Norge Utvecklingsavtal med Högskolan Oalarna Utredning avseende anonymitetsskyddet vid besök på landstingets vårdinrättningar nriktningsbeslut - patienters direktåtkomst till journal via nternet Svar på skrivelse från Lokala Hälso- och sjukvårdsberedningen för Avesta/Hedemora/Säter angående förslag till utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården Slutrapport - Uppdrag att säkra kval item i det akuta omhändertagandet av de mest sjuka äldre Svar på revisorernas granskning av hälso- och sjukvårdens mottagande av barn med akuta vårdbehov m m Aterkoppling på revisorernas granskning av processtyrning inom hälso- och sjukvården 26

4 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 4 (31) 51 Aterkoppling på revisorernas granskning av hälso- och sjukvården för asylsökande Aterkoppling på revisorernas granskning av landstingets interna kontroll Uppdrag att utreda akutgeriatrisk vårdavdelning i Falun Uppdrag att utreda palliativa vårdplatser på Mora lasarett Uppdrag att ta fram förslag till personalpolitiskt handlingsprogram för Landstinget Dalarna 29 Protokollsjustering... 31

5 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 5 (31) nledning och protokollsjustering 24 nledning Landstingsstyrelsens ordförande ngalill Persson informerar om Världshälsodagen. Världshälsodagen är en av FN:s internationella dagar som firats årligen den 7 april under ledning av Världshälsoorganisationen (WHO) sedan 1950 till åminnelse av organisationens bildande 7 april Världshälsorapporten brukar presenteras i samband med Världshälsodagen. Landstinget Dalarna ordnar en form av gemensamt Öppet hus på våra sjukhus med olika program i Avesta, Falun, Ludvika, Mora och Säter. Arets WHO-tema är insektsburen smitta. Föreläsningar på temat kommer att hållas under dagen. Därefter håller bitr verksamhetschef/överläkare Per Akerlund ett anförande om sitt yrkesliv som rehab läkare - att värna de multisjuka äldres och funktionshindrades livssituation. Bilaga 24 Ordföranden överlämnar blommor till Per Akerlund och tackar för ett engagerat arbete genom åren och ett intressant anförande. 25 nformation Landstingsstyrelsens beslut 1. nformationen antecknas till protokollet. nformation lämnas om: A. Lägesrapport ekonomi och personal Ekonomidirektör Peter Hansson Bilaga 25 A: 1 Bilderna som visas omfattar även 29 nedan. Bitr landstingsdirektörpersonaidirektör Lars-Olof Björkqvist Bilaga 25 A:2 nformationen omfattar även kommentarer kring delar som lyfts fram i revisorernas granskning av den interna kontrollen och i årsredovisningen, t ex implementeringen av likabehandlingspolicyn, bisysslor, chef- och ledarskapsprogrammet, komp tidsregleringen, upphandlingen av PAsystem, nytt företagshälsovårdsavtal och medarbetarenkäten.

6 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 6 (31) k/ Studiebesök och information: Studiebesök på Dagkirurgin Mora lasarett Verksamhetschef/Överläkare Op/Anestesi/VA Lennart Kviele nformation om utbyggnadsplaner för Mora lasarett Lokalplanerare Sanna Höglund

7 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 7 (31) Anmälningsärenden 26 Anmälan av delegeringsbeslut Landstingsstyrelsens beslut. 1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet. A) Landstingsdirektör/bitr landstingsdirektör Bilaga 26 A B) Övriga chefer Bilaga 26 B 27 Övriga anmälningsärenden Landstingsstyrelsens beslut 1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. Bilaga 27

8 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 8 (31) Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 28 Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland Diarienummer LD12/01796 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Kommunalförbund bildas med Landstinget i Värmland för gemensam drift av ambulanshelikopter och bilagt förslag till förbundsordning enligt bilaga b) godkänns. 2. ngalill Persson(8) och Clas Jacobsson (M) väljs till ordinarie direktionsledamöter till och med För motsvarande period väljs Gunnar Barke (8) och Lena Reyier (C) som ersättare och Carl Erik Nyström (C) som revisor. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. * * Omedelbar justering i fullmäktige 28 april. Sammanfattning av ärendet enlighet med landstingsfullmäktiges beslut den 17 december 2013 har frågan om val av driftform för att sköta ambulanshelikopterverksamheten utretts. Utredningen föreslår att verksamheten bedrivs i egen regi i enlighet med den nationella utredningen "Vård på Vingars" rekommendation om att kunna förfoga över möjlighet till nationell samordning av den svenska ambulanshelikoptervården. Utredning föreslår att Landstingen i Dalarna och Värmland bildar ett gemensamt kommunalförbund för den aktuella flygverksamheten. Förbundets verksamhet regleras i enlighet med bifogat förslag till förbundsordning. 8amverkansnämnden för UppsalaÖrebroregionen tar initiativ till att ett samverkansavtal mellan de sju landstingen som reglerar gränslös utlarmning och att ersättningsregler/prislista fastställes. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 28 A b) Förslag till förbundsordning. Bilaga 28 B c) 8amverkansfördelar ur ett ekonomiskt perspektiv. Bilaga 28 C Regionsamordnare Gösta Andersson föredrar ärendet.

9 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 9 (31) Yrkanden och beslutsgång Jan Wiklund (M) yrkar att landstinget ska upphandla driften av ambulanshelikopter och yrkar därmed avslag på förslag enligt punkt 1 ovan. Ordföranden ngalill Persson (S) yrkar med instämmande av Sören Bertilsson (S), Thomas Ylven M, Ann-Catrin Lofvars (MP), Lena Reyier (C), Göran Engström (C) och Birgitta Sacredeus (KD) bifall till ordförandens förslag enligt punkt 1 ovan. Ordförande ngalill Persson ställer proposition på sitt eget bifallsyrkande mot Jan Wiklunds avslagsyrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar bifalla förslag enligt punkt 1 ovan. Reservation Jan Wiklund (M) reserverar sig mot beslutet avseende punkt 1. Vid sammanträdet lämnas förslag till ledamöter och ersättare i direktionen enligt punkt 2 ovan: Ordinarie ledamöter: ngalill Persson (S) och Clas Jacobsson (M) Ersättare: Gunnar Barke (8) och Lena Reyier (C). Revisor: Carl-Erik Nyström (C) Ordföranden finner att landstingsstyrelsen beträffande punkt 2 ovan beslutar i enlighet med de här redovisade förslagen. Protokollsanteckning Nils Österström (FP) avstår från att delta i beslut enligt punkt 1-2 ovan och lämnar ett särskilt yttrande från Folkpartiet Liberalerna. Bilaga 28 D 29 Bokslut och årsredovisning 2013 Diarienummer LD13/03089 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Folktandvårdens resultat beslutas till +1,7 Mkr och överförs till Primärvårdens resultat i egen regi inom ramen för hälsoval beslutas till -4,1 Mkr och överförs till Arsredovisning 2013 med bilaga för uppdrag enligt Landstingsplan och måluppfyllelse godkänns. Landstingsstyrelsen beslutar för egen del:

10 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 10 (31) 4. Arsredovisning 2013 med bilaga för uppdrag enligt Landstingsplan och måluppfyllelse godkänns efter komplettering i bilaga a) enligt yrkande. Sammanfattning av ärendet Resultatet enligt balanskravet är ett överskott på 129 Mkr. Det redovisade resultatet, inklusive jämförelsestörande kostnad för justering av diskonteringsräntan för pensionsskulden (RPS) -228 Mkr, visar ett underskott på -99 Mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott på 139 Mkr. årsredovisningen lämnas en redogörelse av hur de uppdrag som landstingsfullmäktige angett för verksamheten i landstingsplanen har uppnåtts. Måluppfyllelsen bedöms överlag vara god. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 29 A b) Arsredovisning Bilaga 29 B c) Bilaga till årsredovisning: Uppdrag enligt Landstingsplan och måluppfyllelse Bilaga 29 C Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet. Kompletterande information lämnas av bitr landstingsdirektörpersonaidirektör Lars-Olof Björkqvist.. De OH-bilder som visas finns redovisade under 25 A ovan. Protokollsanteckning Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Nils Österström (FP) och Birgitta Sacn3deus (KD) avstår från att delta i beslut punkterna 1 och 2 enligt ovan. Jan Wiklund (M) meddelar att Alliansen - Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna - avser att lämna en skriftlig motivering. Det särskilda yttrandet bifogas protokollet. Bilaga 29 D Yrkanden och beslutsgång Göran Engström (C) yrkar beträffande punkt 3 ovan, att följande komplettering ska göras i bilaga a) under rubriken Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget, sid 2 (se text fet stil): "Den totala justeringen för hälsoval innebär en nedskrivning av bokfört resultat, från -19,9 till-4, 1 Mkr. analysen har identifierats ett antal faktorer som bedöms påverka det resultat som ska regleras. Faktorer som har tagits hänsyn till är merkostnader i samband med införandet av Take Care och ett

11 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 11 (31) utökat jouruppdrag i Västerbergslagen och Södra Dalarna som inte ersättningsmodel/en tar hänsyn til/. Den tredje faktorn som medfört justering av resultatet är effekten av att man på grund av brister i ordinarie bemanning inte har kunnat nyttja ST-tjänster inom al/män medicin utan har anlitat hyr/äkare istäl/et. Justeringar i ovanstående stycke avseende Take Care och jouruppdraget i Västerbergslagen och Södra Dalarna gäller både de landstingsdrivna vårdcentralerna och de privat drivna. Jan Wiklund (M) yrkar bifall till Göran Engströms (C) yrkande. Ordförande ngalill Persson (S) anser, med instämmande av Sören Bertilsson (S) och Gunnar Barke (S) att nuvarande text är tillräcklig, men efter diskussioner väljer ordförande att tillmötesgå Göran Engströms kompletteringsyrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt förslag punkt 3 efter komplettering i bilaga a) enligt yrkande. 30 Avgift för rekreationsvistelse 2014 Diarienummer LD14/00527 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Veckoavgiften för rekreationsvistelse i Dalafjällen ska vara oförändrad 2014, men en avgift tas ut för del av vecka motsvarande minst 3 dygn. Avgifterna för 2014 fastställs enligt bilaga b). Sammanfattning av ärendet Landstingets Rekreationsverksamhet vänder sig till personer med såväl fysiska, psykiska som sociala problem och svårigheter. Rekreationsveckor i Dalafjällen erbjuds med egenansvar under juni - september. Gästavgiften för en hel rekreationsvecka 2014 föreslås vara oförändrad. Gäster som deltar ett till tre dygn föreslås debiteras reducerad avgift. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 30 A b) Gästavgift för rekreationsvistelse Bilaga 30 B Protokollsanteckning En felaktig summering hade gjorts under rubriken Avgift för gäster med kortare vistelsetid. Detta är korrigerat och beloppen finns förklarade under sammanställningen.

12 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 12 (31) 31 Sammanträdesplan för fullmäktige, styrelse och arbetsutskott 2015 Diarienummer LD 14/00684 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Landstingsfullmäktige sammanträder under 2015 den 2 mars, 27 april, juni, 28 september och november. Landstingsstyrelsen beslutar för egen del: 2. Landstingsstyrelsen sammanträder under 2015 den 16 februari, 13 april, 1 juni, 14 september och 9 november. 3. Arbetsutskottet sammanträder under 2015 den 2 februari, 23 mars, 18 maj, 31 augusti och 19 oktober. Sammanfattning av ärendet Sammanträdesplanen för 2015 för landstingsfullmäktige, landstingsstyreisen och arbetsutskottet utgår från Kommunallagen, fullmäktiges arbetsordning och att beslutsunderlag ska kunna processas på lämpligt sätt. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 31 A b) Sammanträdesplan. Bilaga 31 B 32 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): BUP - ett samordnande organ för de som arbetar med barn som lider av psykisk ohälsa Diarienummer LD13/02138 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Motionen avslås. Sammanfattning av ärendet Katarina Gustavsson yrkar i en motion att BUP ska vara en samordnande resurs för all verksamhet för barn med psykisk ohälsa och att man använder sig av den så kallade Stockholmsrnodellen. Dalarna är inte likt Stockholm i arbetsfördelning och utbudsstruktur vilket gör att landstinget måste hitta andra lösningar för att ge barn och ungdomar med psykisk ohälsa en välfungerande och jämlik vård. Primärvården har ett förstalinjeansvar i samverkan med kommunala insatser, enligt nuvarande överenskommelser om arbetsfördelning. Barn- och ungdomspsykiatrin har uppgiften att bedriva specialiserad sjukvård, ofta efter kontakt med primärvårdens samtalsmottagningar.

13 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 13 (31) ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 32 A b) Motionen. Bilaga 32 B 33 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Rätt kompetens och rätt namn på vårdcentralernas samtalsrådgivningsenheter Diarienummer LD13/02137 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Sammanfattning av ärendet Katarina Gustavsson yrkar i motionen att alla vårdcentraler ska ha ett gemensamt namn på sina samtalsrådgivande enheter och att alla som arbetar med samtalsrådgivning på vårdcentralerna ska ha kompetens att arbeta med familjeterapeutiska samtal. nom ramen för Hälsovalsuppdraget har vårdcentralerna ansvar för vuxna patienter med psykisk ohälsa på primärvårdsnivå. Flertalet enheter har detta integrerat i den ordinarie verksamheten och det är inte organiserat som en separat, egen mottagningsenhet. Därmed saknas en gemensam namnsättning. Vårdcentralerna ansvarar inte inom ramen för hälsovalsuppdraget för samtalsmottagning för barn och unga. Denna verksamhet är under uppbyggnad och har ett stort fokus på samverkan med skola, socialtjänst och övrig hälso- och sjukvård. Verksamheterna benämns Samtalsmottagning för Barn och Unga och kommer efter full utbyggnad att finnas som en enhet i alla kommuner. Den lokala organisationen kan komma att variera beroende på olika förutsättningar och därmed även namnsättningen. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 33 A b) Motionen. Bilaga 33 B 34 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Samlokalisera alla blåljusverksamheterna under ett och samma tak Diarienummer LD13/03221 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:

14 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 14 (31) 1. Motionen avslås Sammanfattning av ärendet Katarina Gustavsson (KD) har i en motion föreslagit att ge landstingsstyreisen i uppdrag att snarast verka för samlokalisering med ambulansen i räddningstjänstens lokaler i Falun samt att riva upp alla planer om den nya lokaliseringen avambulansstationen. Ett omfattande projekteringsarbete med denna inriktning har tidigare gjorts. Utredning visade då att både ambulansens och räddningstjänstens lokalbehov varit större än man först uppskattat och att vinster av samutnyttjande av lokaler blev mycket små. Ambulansen har då prioriterat ett förbättrat samarbete med den övriga sjukvården framför närhet till räddningstjänsten. Upphandlingen aven ny ambulansstation på sjukhusområdet är avslutad och tilldelningsbeslut har meddelats. Att åter utreda frågan att samordna lokaler med räddningstjänsten och avbryta pågående planering är inte rimligt. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 34 A b) Motionen. Bilaga 34 B Yrkanden och beslutsgång Birgitta Sacredeus (KD) yrkar med instämmande av Lena Reyier (C) och Nils Österström (FP) att motionen med vad som anförts är besvarad. Ordföranden ngalill Persson (S) yrkar avslag på motionen. Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot Birgitta Sacredeus med fleras yrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag: Motionen avslås. Reservation Kristdemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 35 Svar på motion från Agneta Ängsås (C): Lägg blåljus under samma takl Diarienummer LD13/02494 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:

15 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 15 (31) 1. Motionen avslås. Sammanfattning av ärendet Agneta Ängsås (C) har i en motion föreslagit att Ambulansstationen i Falun vid en nu planerad nybyggnation ska införlivas i räddningstjänstens befintliga lokaler. Ett omfattande projekteringsarbete med denna inriktning har tidigare gjorts. Utredning visade då att både ambulansens och räddningstjänstens lokalbehov varit större än man först uppskattat och att vinster av samutnyttjande av lokaler blev mycket små. Ambulansen har då prioriterat ett förbättrat samarbete med den övriga sjukvården framför närhet till räddningstjänsten. Upphandlingen aven ny ambulansstation på sjukhusområdet är avslutad och tilldelningsbeslut har meddelats. Att åter utreda frågan att samordna lokaler med räddningstjänsten och avbryta pågående planering är inte rimligt. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 35 A b) Motionen. Bilaga 35 B Yrkanden och beslutsgång Lena Reyier (C) yrkar med instämmande av Birgitta SacrE3deus (KO) och Nils Österström (FP) att motionen med vad som anförts är besvarad. Ordföranden ngalill Persson (S) yrkar avslag på motionen. Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot Lena Reyier (C) med fleras yrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag: Motionen avslås. Reservation Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 36 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): SMS-tjänst kan rädda liv Diarienummer LD13/02162 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

16 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 16 (31) Sammanfattning av ärendet Motionen föreslår att landstingsstyrelsen ska initiera diskussion med Räddningstjänsten och SOS om att införa SMS-livräddare. "Sms-livräddare" innebär att man samtidigt som ambulans utlarmas till en person med misstänkt hjärtstopp även skickar ett sms-arm till frivilliga personer i närområdet, vilka genomgått kurs i hjärt-ungräddning. Dessa ska kunna bistå med hjärt-ungräddning tills ambulansen är på plats. Ett projekt med avsikt att utvärdera en motsvarande verksamhet pågår i Stockholm. Projektet är intressant men en utvärdering bör ske innan en sådan verksamhet kan införas i Dalarna. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 36 A b) Motionen. Bilaga 36 B Yrkanden och beslutsgång Birgitta Sacn deus (KO) yrkar med instämmande av Jan Wiklund (M) att motionen med vad som anförts är besvarad. Ordföranden ngalill Persson (S) yrkar bifall till Birgitta Sacn deus med fleras yrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet: Motionen är med vad som anförts besvarad.

17 Landstinget Dalarna Protokoll Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sammanträde Sida 17 (31) Landstingsstyrelsens Beslutsärenden 37 Verksamhetsberättelse 2013 Central förvaltning Diarienummer LD14/00581 Landstingsstyrelsens beslut 1. Verksamhetsberättelse 2013 för Central förvaltning fastställs. Sammanfattning av ärendet verksamhetsberättelsen finns en beskrivning av ledningsorganisationen, arbetet med åtgärdsplaner för ekonomi i balans samt en utblick mot Vidare finns ekonomiskt och personalekonomiskt bokslut. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 37 A b) Verksamhetsberättelse 2013 för Central förvaltning Bilaga 37 B 38 Verksamhetsberättelse 2013 Hälso och sjukvården Diarienummer LD14/00580 Landstingsstyrelsens beslut 1. Verksamhetsberättelse 2013 för Hälso- och sjukvården fastställs. Sammanfattning av ärendet verksamhetsberättelsen finns en beskrivning av ledningsorganisationen, arbetet med åtgärdsplaner för ekonomi i balans samt en utblick mot Vidare finns ekonomiskt och personalekonomiskt bokslut. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 38 A b) Verksamhetsberättelse 2013 för Hälso- och sjukvården. Bilaga 38 B 39 nternkontroll inom Landstingsstyrelsens verksamhetsområde Diarienummer LD14/00241 Landstingsstyrelsens beslut 1. Uppföljning av intern kontroll 2013 inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde; förvaltningarna Hälso- och sjukvård och Central förvaltning enligt bilaga b) och e) godkänns 2. Planer för intern kontroll 2014 enligt bilaga c) och f) fastställs

18 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 18 {31} Sammanfattning av ärendet Processerna som har kontrollerats 2013 för Central förvaltning är: Utformning av regeldatabasen Budgetuppföljning Attestinstruktioner Policy för bisysslor Flexsaldon Processerna som har kontrollerats 2013 för Hälso- och sjukvården är: Uppföljning av beslutade besparingsåtgärder Efterlevnad av attestinstruktioner Processer inom Central förvaltning som föreslås granskas 2014 är: Upphandling och avtal. Upphandlingschefen ansvarar för kontroller av avtalstrohet för hyrläkare och förbrukningsmaterial. Uppföljning av revisorernas granskning av attester och beslut inom personalområdet. Kontroller föreslår göras av att instruktioner, riktlinjer och rutiner genomförs i enlighet med yttrande från landstingsråd och landstingsdirektör. (LF13/02S97). Processerna inom Hälso- och sjukvården som föreslås granskas 2014 är: Budgetuppföljningsprocess Attestinstruktioner ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 39 A b) ntern kontroll för Central förvaltning uppföljning Bilaga 39 B c) ntern kontroll för Central förvaltning Bilaga 39 C d) Yttrande "Granskning av attester och beslut inom personalområdet". Bilaga 39 D e) ntern kontroll för Hälso- och sjukvården uppföljning Bilaga 39 E f) ntern kontroll för Hälso- och sjukvården Bilaga 39 F 40 Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom Landstinget Dalarna Diarienummer LD14/00240 Landstingsstyrelsens beslut 1. Uppföljningen av gemensam internkontroll 2013 enligt bilaga b-j godkänns.

19 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 19 (31) 2. Gemensam internkontroll för 2014 enligt bilaga k) fastställs. Sammanfattning av ärendet Landstingsstyrelsen beslutade i januari 2013 (Dnr LD12/03603) om de internkontrollprocesser som skulle granskas Processerna som har kontrollerats 2013 är: nformation om likabehandlingspolicy Bisysslor Upphandling och avtal Användning av BLD Budgetprocessen nternkontrollprocesser som föreslås granskas under 2014 är: Fortsatt kontroll av upphandling och avtal Systematiskt arbetsmiljöarbete Verkställighetsbeslut inom personalområdet ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 40 A nternkontrollrapport 2013 från resp. förvaltning; b) Hälso- och sjukvården. Bilaga 40 B c) Central förvaltning. Bilaga 40 C d) Landstingsfastigheter. Bilaga 40 D e) Landstingservice, Kostsamverkan Mora. Bilaga 40 E f) Folktandvården. Bilaga 40 F g) Beställarenhet för tandvård. Bilaga 40 G h) Kultur-och bildningsförvaltning. Bilaga 40 H i) Personalenheten sammanställningar av interkontrollpunkterna för likabehandling och bisysslor, Bilagorna 1 G och 2G. Bilaga 40 j) Webbenkäten; användning av BLD, Bilaga 4G. Bilaga 40 J k) Gemensam internkontrollplan för 2014 Bilaga 40 K 41 Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer 2014 Diarienummer LD13/01125 Landstingsstyrelsens beslut kronor fördelas till handikapporganisationer i länet enligt länshandikapprådets förslag i bilaga b)

20 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 20 (31) Sammanfattning av ärendet Bidrag söks varje år av handikapporganisationer och i år har 40 föreningar och organisationer sökt bidrag. Handikappförening/organisation ska för att få bidrag vara ansluten till en riksorganisation samt ha verksamhet i flertalet av Dalarnas kommuner. Till de handikappföreningar som sökt bidrag föreslår länshandikapprådet administrations- och verksamhetsbidrag enligt förslag i bilaga b). ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 41 A b) Fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer Bilaga 41 B 42 Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen 2014 Diarienummer LD13/01125 Landstingsstyrelsens beslut kr fördelas till idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen enligt bilaga b) Sammanfattning av ärendet Bidrag fördelas till en idrottsorganisation och en ungdomsorganisation. Dalarnas Handikappidrottsförbund (DHF) har sökt bidrag för arbetet med att utveckla och göra idrottsaktiviteter tillgängliga samt stödja föreningar i att fler personer med funktionsnedsättning blir aktiva idrottsutövare. För driften av Liljans Herrgård söker DHF bidrag. Gården används som tränings- och rekreationsanläggning samt kursgård för personer med funktionsnedsättning Bidrag fördelas även till ungdomsorganisationen Unga Synskadade Mitt. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 42 A b) Bilaga fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen Bilaga 42 B

21 Landstinget Dalarna Protokoll Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sammanträde Sida 21 (31) 43 Avtal om gränssamverkan avseende ambulanshelikopter med Norge Diarienummer LD12/00295 Landstingsstyrelsens beslut 1. Förslag till avtal enligt bilaga b) godkänns och landstingsdirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet 2. Styrelsen ställer sig bakom förslag till bildandet aven samverkansgrupp med uppdrag att följa upp avtalet och hantera praktiska detaljer i genomförandet. Landstingsdirektören ges i uppdrag att utse landstingets ordinarie respektive ersättare i gruppen. Sammanfattning av ärendet Landstinget har sedan 2012 deltagit i ett interregprojekt med Norge för att reglera samarbetet mellan de svenska landstingen längs riksgränsen och den norska luftambulanstjenesten. Ett förslag till samverkansavtal har överlämnats till de berörda parterna som reglerar utlarmning, patientsäkerhet och adekvat vård oavsett land, ansvarsfrågor och uppträdande för berörd personal som utför uppdrag i grannlandet samt principer för ekonomisk ersättning. Avtalet träder ikraft när underskrifter från berörda parter föreligger. Avtalet förvaltas och utvecklas aven föreslagen samverkansgrupp. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 43 A b) Förslag till avtal om gränssamverkan avseende ambulanshelikopter. Bilaga 43 B c) Uppdrag till samverkansgrupp för framtida uppföljning av avtalet. Bilaga 43 C 44 Utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna Diarienummer LD13/03476 Landstingsstyrelsens beslut 1. Förslag till nytt utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att Högskolan Dalarna fattar samma beslut. 2. Till ledamöter i styrgruppen med mandatperiod t o m utse: ngalill Persson (S), Jan Wiklund (M) och landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg. 3. Till ledamöter i gemensam avtalsgrupp med mandatperiod t o m utse landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg, bitr landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist samt utbildningschef Niklas Hermansson.

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer