Sammanträde Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde"

Transkript

1 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: , kl , och Plats: Aulan i hus 25, Mora lasarett Beslutande ngalill Persson (S), ordförande Sören Bertilsson (S), 1:e vice ordförande Jan Wiklund (M), 2:e vice ordförande deltar inte i beslut 29 punkt 1-2. Gunnar Barke (S) van Eriksson (S) Elin Noren (S) Kristina Svensson (S) Thomas Ylven (V) Ann-Catrin Lofvars (MP) Clas Jacobsson (M) deltar inte i beslut 29 punkt 1-2. Kerstin Marits (M) deltar inte i beslut 29 punkt 1-2. Göran Engström (C) deltar inte i beslut 29 punkt 1-2. Lena Reyier (C) deltar inte i beslut 29 punkt 1-2. Birgitta Sacredeus (KO) deltar inte i beslut 29 punkt 1-2 och 55 punkt 2. Nils Österström (FP) ersätter Bo Brännström (FP) deltar inte i beslut 28 och 29 punkt 1-2. Ersättare Pär Sixtensson (M) Göte Persson (C) Torsten Larsson (KO) inte 25 och 29 Lisbeth Mörk-Amnelius (OSP) Föredragande Landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg Bitr landstingsdirektör/personaldirektör Lars-Olof Björkqvist Övriga föredragande framgår i respektive paragraf. Politisk sekreterare Sofia Rosen (S) Jenni Sjöblom (M) Ann-Kristin Enevoldsen (C) inte 25 och 29 Asa Nilser (FP) Björn Hammarskjöld (OSP) Sekreterare Nämndsekreterare Eva Bergfeldt Övriga tjänsteman Ekonomidirektör Peter Hansson,

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 2 (31) Nämndsekreterare Taimi Hermansson

3 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 3 (31) nnehållsförteckning nledning och protokollsjustering nledning 5 25 nformation 5 Anmälningsärenden Anmälan av delegeringsbeslut 7 27 Övriga anmälningsärenden 7 Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden Oriftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland 8 29 Bokslut och årsredovisning Avgift för rekreationsvistelse Sammanträdesplan för fullmäktige, styrelse och arbetsutskott Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): BUP - ett samordnande organ för de som arbetar med barn som lider av psykisk ohälsa Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Rätt kompetens och rätt namn på vårdcentralernas samtalsrådgivningsenheter Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Samlokalisera alla blåljusverksamheterna under ett och samma tak Svar på motion från Agneta Ängsås (C): Lägg blåljus under samma tak! Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): SMS-tjänst kan rädda liv 15 Landstingsstyrelsens Beslutsärenden Verksamhetsberättelse 2013 Central förvaltning Verksamhetsberättelse 2013 Hälso och sjukvården nternkontroll inom Landstingsstyrelsens verksamhetsområde Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom Landstinget Oalarna Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen Avtal om gränssamverkan avseende ambulanshelikopter med Norge Utvecklingsavtal med Högskolan Oalarna Utredning avseende anonymitetsskyddet vid besök på landstingets vårdinrättningar nriktningsbeslut - patienters direktåtkomst till journal via nternet Svar på skrivelse från Lokala Hälso- och sjukvårdsberedningen för Avesta/Hedemora/Säter angående förslag till utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården Slutrapport - Uppdrag att säkra kval item i det akuta omhändertagandet av de mest sjuka äldre Svar på revisorernas granskning av hälso- och sjukvårdens mottagande av barn med akuta vårdbehov m m Aterkoppling på revisorernas granskning av processtyrning inom hälso- och sjukvården 26

4 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 4 (31) 51 Aterkoppling på revisorernas granskning av hälso- och sjukvården för asylsökande Aterkoppling på revisorernas granskning av landstingets interna kontroll Uppdrag att utreda akutgeriatrisk vårdavdelning i Falun Uppdrag att utreda palliativa vårdplatser på Mora lasarett Uppdrag att ta fram förslag till personalpolitiskt handlingsprogram för Landstinget Dalarna 29 Protokollsjustering... 31

5 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 5 (31) nledning och protokollsjustering 24 nledning Landstingsstyrelsens ordförande ngalill Persson informerar om Världshälsodagen. Världshälsodagen är en av FN:s internationella dagar som firats årligen den 7 april under ledning av Världshälsoorganisationen (WHO) sedan 1950 till åminnelse av organisationens bildande 7 april Världshälsorapporten brukar presenteras i samband med Världshälsodagen. Landstinget Dalarna ordnar en form av gemensamt Öppet hus på våra sjukhus med olika program i Avesta, Falun, Ludvika, Mora och Säter. Arets WHO-tema är insektsburen smitta. Föreläsningar på temat kommer att hållas under dagen. Därefter håller bitr verksamhetschef/överläkare Per Akerlund ett anförande om sitt yrkesliv som rehab läkare - att värna de multisjuka äldres och funktionshindrades livssituation. Bilaga 24 Ordföranden överlämnar blommor till Per Akerlund och tackar för ett engagerat arbete genom åren och ett intressant anförande. 25 nformation Landstingsstyrelsens beslut 1. nformationen antecknas till protokollet. nformation lämnas om: A. Lägesrapport ekonomi och personal Ekonomidirektör Peter Hansson Bilaga 25 A: 1 Bilderna som visas omfattar även 29 nedan. Bitr landstingsdirektörpersonaidirektör Lars-Olof Björkqvist Bilaga 25 A:2 nformationen omfattar även kommentarer kring delar som lyfts fram i revisorernas granskning av den interna kontrollen och i årsredovisningen, t ex implementeringen av likabehandlingspolicyn, bisysslor, chef- och ledarskapsprogrammet, komp tidsregleringen, upphandlingen av PAsystem, nytt företagshälsovårdsavtal och medarbetarenkäten.

6 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 6 (31) k/ Studiebesök och information: Studiebesök på Dagkirurgin Mora lasarett Verksamhetschef/Överläkare Op/Anestesi/VA Lennart Kviele nformation om utbyggnadsplaner för Mora lasarett Lokalplanerare Sanna Höglund

7 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 7 (31) Anmälningsärenden 26 Anmälan av delegeringsbeslut Landstingsstyrelsens beslut. 1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet. A) Landstingsdirektör/bitr landstingsdirektör Bilaga 26 A B) Övriga chefer Bilaga 26 B 27 Övriga anmälningsärenden Landstingsstyrelsens beslut 1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. Bilaga 27

8 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 8 (31) Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 28 Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland Diarienummer LD12/01796 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Kommunalförbund bildas med Landstinget i Värmland för gemensam drift av ambulanshelikopter och bilagt förslag till förbundsordning enligt bilaga b) godkänns. 2. ngalill Persson(8) och Clas Jacobsson (M) väljs till ordinarie direktionsledamöter till och med För motsvarande period väljs Gunnar Barke (8) och Lena Reyier (C) som ersättare och Carl Erik Nyström (C) som revisor. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. * * Omedelbar justering i fullmäktige 28 april. Sammanfattning av ärendet enlighet med landstingsfullmäktiges beslut den 17 december 2013 har frågan om val av driftform för att sköta ambulanshelikopterverksamheten utretts. Utredningen föreslår att verksamheten bedrivs i egen regi i enlighet med den nationella utredningen "Vård på Vingars" rekommendation om att kunna förfoga över möjlighet till nationell samordning av den svenska ambulanshelikoptervården. Utredning föreslår att Landstingen i Dalarna och Värmland bildar ett gemensamt kommunalförbund för den aktuella flygverksamheten. Förbundets verksamhet regleras i enlighet med bifogat förslag till förbundsordning. 8amverkansnämnden för UppsalaÖrebroregionen tar initiativ till att ett samverkansavtal mellan de sju landstingen som reglerar gränslös utlarmning och att ersättningsregler/prislista fastställes. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 28 A b) Förslag till förbundsordning. Bilaga 28 B c) 8amverkansfördelar ur ett ekonomiskt perspektiv. Bilaga 28 C Regionsamordnare Gösta Andersson föredrar ärendet.

9 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 9 (31) Yrkanden och beslutsgång Jan Wiklund (M) yrkar att landstinget ska upphandla driften av ambulanshelikopter och yrkar därmed avslag på förslag enligt punkt 1 ovan. Ordföranden ngalill Persson (S) yrkar med instämmande av Sören Bertilsson (S), Thomas Ylven M, Ann-Catrin Lofvars (MP), Lena Reyier (C), Göran Engström (C) och Birgitta Sacredeus (KD) bifall till ordförandens förslag enligt punkt 1 ovan. Ordförande ngalill Persson ställer proposition på sitt eget bifallsyrkande mot Jan Wiklunds avslagsyrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar bifalla förslag enligt punkt 1 ovan. Reservation Jan Wiklund (M) reserverar sig mot beslutet avseende punkt 1. Vid sammanträdet lämnas förslag till ledamöter och ersättare i direktionen enligt punkt 2 ovan: Ordinarie ledamöter: ngalill Persson (S) och Clas Jacobsson (M) Ersättare: Gunnar Barke (8) och Lena Reyier (C). Revisor: Carl-Erik Nyström (C) Ordföranden finner att landstingsstyrelsen beträffande punkt 2 ovan beslutar i enlighet med de här redovisade förslagen. Protokollsanteckning Nils Österström (FP) avstår från att delta i beslut enligt punkt 1-2 ovan och lämnar ett särskilt yttrande från Folkpartiet Liberalerna. Bilaga 28 D 29 Bokslut och årsredovisning 2013 Diarienummer LD13/03089 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Folktandvårdens resultat beslutas till +1,7 Mkr och överförs till Primärvårdens resultat i egen regi inom ramen för hälsoval beslutas till -4,1 Mkr och överförs till Arsredovisning 2013 med bilaga för uppdrag enligt Landstingsplan och måluppfyllelse godkänns. Landstingsstyrelsen beslutar för egen del:

10 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 10 (31) 4. Arsredovisning 2013 med bilaga för uppdrag enligt Landstingsplan och måluppfyllelse godkänns efter komplettering i bilaga a) enligt yrkande. Sammanfattning av ärendet Resultatet enligt balanskravet är ett överskott på 129 Mkr. Det redovisade resultatet, inklusive jämförelsestörande kostnad för justering av diskonteringsräntan för pensionsskulden (RPS) -228 Mkr, visar ett underskott på -99 Mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott på 139 Mkr. årsredovisningen lämnas en redogörelse av hur de uppdrag som landstingsfullmäktige angett för verksamheten i landstingsplanen har uppnåtts. Måluppfyllelsen bedöms överlag vara god. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 29 A b) Arsredovisning Bilaga 29 B c) Bilaga till årsredovisning: Uppdrag enligt Landstingsplan och måluppfyllelse Bilaga 29 C Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet. Kompletterande information lämnas av bitr landstingsdirektörpersonaidirektör Lars-Olof Björkqvist.. De OH-bilder som visas finns redovisade under 25 A ovan. Protokollsanteckning Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Nils Österström (FP) och Birgitta Sacn3deus (KD) avstår från att delta i beslut punkterna 1 och 2 enligt ovan. Jan Wiklund (M) meddelar att Alliansen - Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna - avser att lämna en skriftlig motivering. Det särskilda yttrandet bifogas protokollet. Bilaga 29 D Yrkanden och beslutsgång Göran Engström (C) yrkar beträffande punkt 3 ovan, att följande komplettering ska göras i bilaga a) under rubriken Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget, sid 2 (se text fet stil): "Den totala justeringen för hälsoval innebär en nedskrivning av bokfört resultat, från -19,9 till-4, 1 Mkr. analysen har identifierats ett antal faktorer som bedöms påverka det resultat som ska regleras. Faktorer som har tagits hänsyn till är merkostnader i samband med införandet av Take Care och ett

11 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 11 (31) utökat jouruppdrag i Västerbergslagen och Södra Dalarna som inte ersättningsmodel/en tar hänsyn til/. Den tredje faktorn som medfört justering av resultatet är effekten av att man på grund av brister i ordinarie bemanning inte har kunnat nyttja ST-tjänster inom al/män medicin utan har anlitat hyr/äkare istäl/et. Justeringar i ovanstående stycke avseende Take Care och jouruppdraget i Västerbergslagen och Södra Dalarna gäller både de landstingsdrivna vårdcentralerna och de privat drivna. Jan Wiklund (M) yrkar bifall till Göran Engströms (C) yrkande. Ordförande ngalill Persson (S) anser, med instämmande av Sören Bertilsson (S) och Gunnar Barke (S) att nuvarande text är tillräcklig, men efter diskussioner väljer ordförande att tillmötesgå Göran Engströms kompletteringsyrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt förslag punkt 3 efter komplettering i bilaga a) enligt yrkande. 30 Avgift för rekreationsvistelse 2014 Diarienummer LD14/00527 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Veckoavgiften för rekreationsvistelse i Dalafjällen ska vara oförändrad 2014, men en avgift tas ut för del av vecka motsvarande minst 3 dygn. Avgifterna för 2014 fastställs enligt bilaga b). Sammanfattning av ärendet Landstingets Rekreationsverksamhet vänder sig till personer med såväl fysiska, psykiska som sociala problem och svårigheter. Rekreationsveckor i Dalafjällen erbjuds med egenansvar under juni - september. Gästavgiften för en hel rekreationsvecka 2014 föreslås vara oförändrad. Gäster som deltar ett till tre dygn föreslås debiteras reducerad avgift. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 30 A b) Gästavgift för rekreationsvistelse Bilaga 30 B Protokollsanteckning En felaktig summering hade gjorts under rubriken Avgift för gäster med kortare vistelsetid. Detta är korrigerat och beloppen finns förklarade under sammanställningen.

12 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 12 (31) 31 Sammanträdesplan för fullmäktige, styrelse och arbetsutskott 2015 Diarienummer LD 14/00684 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Landstingsfullmäktige sammanträder under 2015 den 2 mars, 27 april, juni, 28 september och november. Landstingsstyrelsen beslutar för egen del: 2. Landstingsstyrelsen sammanträder under 2015 den 16 februari, 13 april, 1 juni, 14 september och 9 november. 3. Arbetsutskottet sammanträder under 2015 den 2 februari, 23 mars, 18 maj, 31 augusti och 19 oktober. Sammanfattning av ärendet Sammanträdesplanen för 2015 för landstingsfullmäktige, landstingsstyreisen och arbetsutskottet utgår från Kommunallagen, fullmäktiges arbetsordning och att beslutsunderlag ska kunna processas på lämpligt sätt. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 31 A b) Sammanträdesplan. Bilaga 31 B 32 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): BUP - ett samordnande organ för de som arbetar med barn som lider av psykisk ohälsa Diarienummer LD13/02138 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Motionen avslås. Sammanfattning av ärendet Katarina Gustavsson yrkar i en motion att BUP ska vara en samordnande resurs för all verksamhet för barn med psykisk ohälsa och att man använder sig av den så kallade Stockholmsrnodellen. Dalarna är inte likt Stockholm i arbetsfördelning och utbudsstruktur vilket gör att landstinget måste hitta andra lösningar för att ge barn och ungdomar med psykisk ohälsa en välfungerande och jämlik vård. Primärvården har ett förstalinjeansvar i samverkan med kommunala insatser, enligt nuvarande överenskommelser om arbetsfördelning. Barn- och ungdomspsykiatrin har uppgiften att bedriva specialiserad sjukvård, ofta efter kontakt med primärvårdens samtalsmottagningar.

13 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 13 (31) ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 32 A b) Motionen. Bilaga 32 B 33 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Rätt kompetens och rätt namn på vårdcentralernas samtalsrådgivningsenheter Diarienummer LD13/02137 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Sammanfattning av ärendet Katarina Gustavsson yrkar i motionen att alla vårdcentraler ska ha ett gemensamt namn på sina samtalsrådgivande enheter och att alla som arbetar med samtalsrådgivning på vårdcentralerna ska ha kompetens att arbeta med familjeterapeutiska samtal. nom ramen för Hälsovalsuppdraget har vårdcentralerna ansvar för vuxna patienter med psykisk ohälsa på primärvårdsnivå. Flertalet enheter har detta integrerat i den ordinarie verksamheten och det är inte organiserat som en separat, egen mottagningsenhet. Därmed saknas en gemensam namnsättning. Vårdcentralerna ansvarar inte inom ramen för hälsovalsuppdraget för samtalsmottagning för barn och unga. Denna verksamhet är under uppbyggnad och har ett stort fokus på samverkan med skola, socialtjänst och övrig hälso- och sjukvård. Verksamheterna benämns Samtalsmottagning för Barn och Unga och kommer efter full utbyggnad att finnas som en enhet i alla kommuner. Den lokala organisationen kan komma att variera beroende på olika förutsättningar och därmed även namnsättningen. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 33 A b) Motionen. Bilaga 33 B 34 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Samlokalisera alla blåljusverksamheterna under ett och samma tak Diarienummer LD13/03221 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:

14 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 14 (31) 1. Motionen avslås Sammanfattning av ärendet Katarina Gustavsson (KD) har i en motion föreslagit att ge landstingsstyreisen i uppdrag att snarast verka för samlokalisering med ambulansen i räddningstjänstens lokaler i Falun samt att riva upp alla planer om den nya lokaliseringen avambulansstationen. Ett omfattande projekteringsarbete med denna inriktning har tidigare gjorts. Utredning visade då att både ambulansens och räddningstjänstens lokalbehov varit större än man först uppskattat och att vinster av samutnyttjande av lokaler blev mycket små. Ambulansen har då prioriterat ett förbättrat samarbete med den övriga sjukvården framför närhet till räddningstjänsten. Upphandlingen aven ny ambulansstation på sjukhusområdet är avslutad och tilldelningsbeslut har meddelats. Att åter utreda frågan att samordna lokaler med räddningstjänsten och avbryta pågående planering är inte rimligt. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 34 A b) Motionen. Bilaga 34 B Yrkanden och beslutsgång Birgitta Sacredeus (KD) yrkar med instämmande av Lena Reyier (C) och Nils Österström (FP) att motionen med vad som anförts är besvarad. Ordföranden ngalill Persson (S) yrkar avslag på motionen. Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot Birgitta Sacredeus med fleras yrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag: Motionen avslås. Reservation Kristdemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 35 Svar på motion från Agneta Ängsås (C): Lägg blåljus under samma takl Diarienummer LD13/02494 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:

15 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 15 (31) 1. Motionen avslås. Sammanfattning av ärendet Agneta Ängsås (C) har i en motion föreslagit att Ambulansstationen i Falun vid en nu planerad nybyggnation ska införlivas i räddningstjänstens befintliga lokaler. Ett omfattande projekteringsarbete med denna inriktning har tidigare gjorts. Utredning visade då att både ambulansens och räddningstjänstens lokalbehov varit större än man först uppskattat och att vinster av samutnyttjande av lokaler blev mycket små. Ambulansen har då prioriterat ett förbättrat samarbete med den övriga sjukvården framför närhet till räddningstjänsten. Upphandlingen aven ny ambulansstation på sjukhusområdet är avslutad och tilldelningsbeslut har meddelats. Att åter utreda frågan att samordna lokaler med räddningstjänsten och avbryta pågående planering är inte rimligt. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 35 A b) Motionen. Bilaga 35 B Yrkanden och beslutsgång Lena Reyier (C) yrkar med instämmande av Birgitta SacrE3deus (KO) och Nils Österström (FP) att motionen med vad som anförts är besvarad. Ordföranden ngalill Persson (S) yrkar avslag på motionen. Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot Lena Reyier (C) med fleras yrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag: Motionen avslås. Reservation Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 36 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): SMS-tjänst kan rädda liv Diarienummer LD13/02162 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

16 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 16 (31) Sammanfattning av ärendet Motionen föreslår att landstingsstyrelsen ska initiera diskussion med Räddningstjänsten och SOS om att införa SMS-livräddare. "Sms-livräddare" innebär att man samtidigt som ambulans utlarmas till en person med misstänkt hjärtstopp även skickar ett sms-arm till frivilliga personer i närområdet, vilka genomgått kurs i hjärt-ungräddning. Dessa ska kunna bistå med hjärt-ungräddning tills ambulansen är på plats. Ett projekt med avsikt att utvärdera en motsvarande verksamhet pågår i Stockholm. Projektet är intressant men en utvärdering bör ske innan en sådan verksamhet kan införas i Dalarna. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 36 A b) Motionen. Bilaga 36 B Yrkanden och beslutsgång Birgitta Sacn deus (KO) yrkar med instämmande av Jan Wiklund (M) att motionen med vad som anförts är besvarad. Ordföranden ngalill Persson (S) yrkar bifall till Birgitta Sacn deus med fleras yrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet: Motionen är med vad som anförts besvarad.

17 Landstinget Dalarna Protokoll Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sammanträde Sida 17 (31) Landstingsstyrelsens Beslutsärenden 37 Verksamhetsberättelse 2013 Central förvaltning Diarienummer LD14/00581 Landstingsstyrelsens beslut 1. Verksamhetsberättelse 2013 för Central förvaltning fastställs. Sammanfattning av ärendet verksamhetsberättelsen finns en beskrivning av ledningsorganisationen, arbetet med åtgärdsplaner för ekonomi i balans samt en utblick mot Vidare finns ekonomiskt och personalekonomiskt bokslut. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 37 A b) Verksamhetsberättelse 2013 för Central förvaltning Bilaga 37 B 38 Verksamhetsberättelse 2013 Hälso och sjukvården Diarienummer LD14/00580 Landstingsstyrelsens beslut 1. Verksamhetsberättelse 2013 för Hälso- och sjukvården fastställs. Sammanfattning av ärendet verksamhetsberättelsen finns en beskrivning av ledningsorganisationen, arbetet med åtgärdsplaner för ekonomi i balans samt en utblick mot Vidare finns ekonomiskt och personalekonomiskt bokslut. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 38 A b) Verksamhetsberättelse 2013 för Hälso- och sjukvården. Bilaga 38 B 39 nternkontroll inom Landstingsstyrelsens verksamhetsområde Diarienummer LD14/00241 Landstingsstyrelsens beslut 1. Uppföljning av intern kontroll 2013 inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde; förvaltningarna Hälso- och sjukvård och Central förvaltning enligt bilaga b) och e) godkänns 2. Planer för intern kontroll 2014 enligt bilaga c) och f) fastställs

18 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 18 {31} Sammanfattning av ärendet Processerna som har kontrollerats 2013 för Central förvaltning är: Utformning av regeldatabasen Budgetuppföljning Attestinstruktioner Policy för bisysslor Flexsaldon Processerna som har kontrollerats 2013 för Hälso- och sjukvården är: Uppföljning av beslutade besparingsåtgärder Efterlevnad av attestinstruktioner Processer inom Central förvaltning som föreslås granskas 2014 är: Upphandling och avtal. Upphandlingschefen ansvarar för kontroller av avtalstrohet för hyrläkare och förbrukningsmaterial. Uppföljning av revisorernas granskning av attester och beslut inom personalområdet. Kontroller föreslår göras av att instruktioner, riktlinjer och rutiner genomförs i enlighet med yttrande från landstingsråd och landstingsdirektör. (LF13/02S97). Processerna inom Hälso- och sjukvården som föreslås granskas 2014 är: Budgetuppföljningsprocess Attestinstruktioner ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 39 A b) ntern kontroll för Central förvaltning uppföljning Bilaga 39 B c) ntern kontroll för Central förvaltning Bilaga 39 C d) Yttrande "Granskning av attester och beslut inom personalområdet". Bilaga 39 D e) ntern kontroll för Hälso- och sjukvården uppföljning Bilaga 39 E f) ntern kontroll för Hälso- och sjukvården Bilaga 39 F 40 Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom Landstinget Dalarna Diarienummer LD14/00240 Landstingsstyrelsens beslut 1. Uppföljningen av gemensam internkontroll 2013 enligt bilaga b-j godkänns.

19 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 19 (31) 2. Gemensam internkontroll för 2014 enligt bilaga k) fastställs. Sammanfattning av ärendet Landstingsstyrelsen beslutade i januari 2013 (Dnr LD12/03603) om de internkontrollprocesser som skulle granskas Processerna som har kontrollerats 2013 är: nformation om likabehandlingspolicy Bisysslor Upphandling och avtal Användning av BLD Budgetprocessen nternkontrollprocesser som föreslås granskas under 2014 är: Fortsatt kontroll av upphandling och avtal Systematiskt arbetsmiljöarbete Verkställighetsbeslut inom personalområdet ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 40 A nternkontrollrapport 2013 från resp. förvaltning; b) Hälso- och sjukvården. Bilaga 40 B c) Central förvaltning. Bilaga 40 C d) Landstingsfastigheter. Bilaga 40 D e) Landstingservice, Kostsamverkan Mora. Bilaga 40 E f) Folktandvården. Bilaga 40 F g) Beställarenhet för tandvård. Bilaga 40 G h) Kultur-och bildningsförvaltning. Bilaga 40 H i) Personalenheten sammanställningar av interkontrollpunkterna för likabehandling och bisysslor, Bilagorna 1 G och 2G. Bilaga 40 j) Webbenkäten; användning av BLD, Bilaga 4G. Bilaga 40 J k) Gemensam internkontrollplan för 2014 Bilaga 40 K 41 Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer 2014 Diarienummer LD13/01125 Landstingsstyrelsens beslut kronor fördelas till handikapporganisationer i länet enligt länshandikapprådets förslag i bilaga b)

20 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 20 (31) Sammanfattning av ärendet Bidrag söks varje år av handikapporganisationer och i år har 40 föreningar och organisationer sökt bidrag. Handikappförening/organisation ska för att få bidrag vara ansluten till en riksorganisation samt ha verksamhet i flertalet av Dalarnas kommuner. Till de handikappföreningar som sökt bidrag föreslår länshandikapprådet administrations- och verksamhetsbidrag enligt förslag i bilaga b). ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 41 A b) Fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer Bilaga 41 B 42 Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen 2014 Diarienummer LD13/01125 Landstingsstyrelsens beslut kr fördelas till idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen enligt bilaga b) Sammanfattning av ärendet Bidrag fördelas till en idrottsorganisation och en ungdomsorganisation. Dalarnas Handikappidrottsförbund (DHF) har sökt bidrag för arbetet med att utveckla och göra idrottsaktiviteter tillgängliga samt stödja föreningar i att fler personer med funktionsnedsättning blir aktiva idrottsutövare. För driften av Liljans Herrgård söker DHF bidrag. Gården används som tränings- och rekreationsanläggning samt kursgård för personer med funktionsnedsättning Bidrag fördelas även till ungdomsorganisationen Unga Synskadade Mitt. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 42 A b) Bilaga fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen Bilaga 42 B

21 Landstinget Dalarna Protokoll Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sammanträde Sida 21 (31) 43 Avtal om gränssamverkan avseende ambulanshelikopter med Norge Diarienummer LD12/00295 Landstingsstyrelsens beslut 1. Förslag till avtal enligt bilaga b) godkänns och landstingsdirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet 2. Styrelsen ställer sig bakom förslag till bildandet aven samverkansgrupp med uppdrag att följa upp avtalet och hantera praktiska detaljer i genomförandet. Landstingsdirektören ges i uppdrag att utse landstingets ordinarie respektive ersättare i gruppen. Sammanfattning av ärendet Landstinget har sedan 2012 deltagit i ett interregprojekt med Norge för att reglera samarbetet mellan de svenska landstingen längs riksgränsen och den norska luftambulanstjenesten. Ett förslag till samverkansavtal har överlämnats till de berörda parterna som reglerar utlarmning, patientsäkerhet och adekvat vård oavsett land, ansvarsfrågor och uppträdande för berörd personal som utför uppdrag i grannlandet samt principer för ekonomisk ersättning. Avtalet träder ikraft när underskrifter från berörda parter föreligger. Avtalet förvaltas och utvecklas aven föreslagen samverkansgrupp. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 43 A b) Förslag till avtal om gränssamverkan avseende ambulanshelikopter. Bilaga 43 B c) Uppdrag till samverkansgrupp för framtida uppföljning av avtalet. Bilaga 43 C 44 Utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna Diarienummer LD13/03476 Landstingsstyrelsens beslut 1. Förslag till nytt utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att Högskolan Dalarna fattar samma beslut. 2. Till ledamöter i styrgruppen med mandatperiod t o m utse: ngalill Persson (S), Jan Wiklund (M) och landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg. 3. Till ledamöter i gemensam avtalsgrupp med mandatperiod t o m utse landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg, bitr landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist samt utbildningschef Niklas Hermansson.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde. Tid: 2014-04-28 kl 9.30-13.00, 14.00-17.15 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun

Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde. Tid: 2014-04-28 kl 9.30-13.00, 14.00-17.15 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun I ~ landstinget 11 DALARNA PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Central förvaltning Sammanträde 2014-04-28 26-52 Sida 1 (27) Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde Tid: 2014-04-28 kl 9.30-13.00,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset.

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset. I III Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-04-16 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-04-28

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

PROTOKOLL Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott

PROTOKOLL Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna PROTOKOLL Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2014-12-04 28-34 Sida 1 (8) från s sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 09.00-10.45 Plats: LO Hjälpmedel,

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö PROTOKOLL 1(8) Plats: Närvarande: Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö Beslutande ledamöter: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Ingrid Ivarsson (S) (ers Mona-Lisa

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015 I '1i Landstinget CWARNA Lägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015 Resultat 2014 Bokslutsrapport 2014 Övrigt ekonomi I '1i Landstinget CWARNA Resultat 2014 Resultat-175 mkr, jämfört budget 128 mkr Allt väsentligt

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs.

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs. I ~ Landstinget Il DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet 000143 Dnr LD14/01798 Uppdnr 801 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 1 april, kl. 09.00-16.00 Plats: Konferensrum Balgö, Psykiatriska kliniken, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c Föredragningar

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Hur styrs landstinget..

Hur styrs landstinget.. Hur styrs landstinget.. 11.10-11.45 Landstingsplan, uppdrag, över- underskott, prioriteringar (Karin Jonsson) 11.45-12.00 Ledningssystem (Roland Frisdalen) Lunch 12.40-13.00 Investeringar, upphandling

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer