Sammanträde Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde"

Transkript

1 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: , kl , och Plats: Aulan i hus 25, Mora lasarett Beslutande ngalill Persson (S), ordförande Sören Bertilsson (S), 1:e vice ordförande Jan Wiklund (M), 2:e vice ordförande deltar inte i beslut 29 punkt 1-2. Gunnar Barke (S) van Eriksson (S) Elin Noren (S) Kristina Svensson (S) Thomas Ylven (V) Ann-Catrin Lofvars (MP) Clas Jacobsson (M) deltar inte i beslut 29 punkt 1-2. Kerstin Marits (M) deltar inte i beslut 29 punkt 1-2. Göran Engström (C) deltar inte i beslut 29 punkt 1-2. Lena Reyier (C) deltar inte i beslut 29 punkt 1-2. Birgitta Sacredeus (KO) deltar inte i beslut 29 punkt 1-2 och 55 punkt 2. Nils Österström (FP) ersätter Bo Brännström (FP) deltar inte i beslut 28 och 29 punkt 1-2. Ersättare Pär Sixtensson (M) Göte Persson (C) Torsten Larsson (KO) inte 25 och 29 Lisbeth Mörk-Amnelius (OSP) Föredragande Landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg Bitr landstingsdirektör/personaldirektör Lars-Olof Björkqvist Övriga föredragande framgår i respektive paragraf. Politisk sekreterare Sofia Rosen (S) Jenni Sjöblom (M) Ann-Kristin Enevoldsen (C) inte 25 och 29 Asa Nilser (FP) Björn Hammarskjöld (OSP) Sekreterare Nämndsekreterare Eva Bergfeldt Övriga tjänsteman Ekonomidirektör Peter Hansson,

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 2 (31) Nämndsekreterare Taimi Hermansson

3 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 3 (31) nnehållsförteckning nledning och protokollsjustering nledning 5 25 nformation 5 Anmälningsärenden Anmälan av delegeringsbeslut 7 27 Övriga anmälningsärenden 7 Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden Oriftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland 8 29 Bokslut och årsredovisning Avgift för rekreationsvistelse Sammanträdesplan för fullmäktige, styrelse och arbetsutskott Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): BUP - ett samordnande organ för de som arbetar med barn som lider av psykisk ohälsa Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Rätt kompetens och rätt namn på vårdcentralernas samtalsrådgivningsenheter Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Samlokalisera alla blåljusverksamheterna under ett och samma tak Svar på motion från Agneta Ängsås (C): Lägg blåljus under samma tak! Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): SMS-tjänst kan rädda liv 15 Landstingsstyrelsens Beslutsärenden Verksamhetsberättelse 2013 Central förvaltning Verksamhetsberättelse 2013 Hälso och sjukvården nternkontroll inom Landstingsstyrelsens verksamhetsområde Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom Landstinget Oalarna Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen Avtal om gränssamverkan avseende ambulanshelikopter med Norge Utvecklingsavtal med Högskolan Oalarna Utredning avseende anonymitetsskyddet vid besök på landstingets vårdinrättningar nriktningsbeslut - patienters direktåtkomst till journal via nternet Svar på skrivelse från Lokala Hälso- och sjukvårdsberedningen för Avesta/Hedemora/Säter angående förslag till utveckling och utbyggnad av missbruks- och beroendevården Slutrapport - Uppdrag att säkra kval item i det akuta omhändertagandet av de mest sjuka äldre Svar på revisorernas granskning av hälso- och sjukvårdens mottagande av barn med akuta vårdbehov m m Aterkoppling på revisorernas granskning av processtyrning inom hälso- och sjukvården 26

4 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 4 (31) 51 Aterkoppling på revisorernas granskning av hälso- och sjukvården för asylsökande Aterkoppling på revisorernas granskning av landstingets interna kontroll Uppdrag att utreda akutgeriatrisk vårdavdelning i Falun Uppdrag att utreda palliativa vårdplatser på Mora lasarett Uppdrag att ta fram förslag till personalpolitiskt handlingsprogram för Landstinget Dalarna 29 Protokollsjustering... 31

5 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 5 (31) nledning och protokollsjustering 24 nledning Landstingsstyrelsens ordförande ngalill Persson informerar om Världshälsodagen. Världshälsodagen är en av FN:s internationella dagar som firats årligen den 7 april under ledning av Världshälsoorganisationen (WHO) sedan 1950 till åminnelse av organisationens bildande 7 april Världshälsorapporten brukar presenteras i samband med Världshälsodagen. Landstinget Dalarna ordnar en form av gemensamt Öppet hus på våra sjukhus med olika program i Avesta, Falun, Ludvika, Mora och Säter. Arets WHO-tema är insektsburen smitta. Föreläsningar på temat kommer att hållas under dagen. Därefter håller bitr verksamhetschef/överläkare Per Akerlund ett anförande om sitt yrkesliv som rehab läkare - att värna de multisjuka äldres och funktionshindrades livssituation. Bilaga 24 Ordföranden överlämnar blommor till Per Akerlund och tackar för ett engagerat arbete genom åren och ett intressant anförande. 25 nformation Landstingsstyrelsens beslut 1. nformationen antecknas till protokollet. nformation lämnas om: A. Lägesrapport ekonomi och personal Ekonomidirektör Peter Hansson Bilaga 25 A: 1 Bilderna som visas omfattar även 29 nedan. Bitr landstingsdirektörpersonaidirektör Lars-Olof Björkqvist Bilaga 25 A:2 nformationen omfattar även kommentarer kring delar som lyfts fram i revisorernas granskning av den interna kontrollen och i årsredovisningen, t ex implementeringen av likabehandlingspolicyn, bisysslor, chef- och ledarskapsprogrammet, komp tidsregleringen, upphandlingen av PAsystem, nytt företagshälsovårdsavtal och medarbetarenkäten.

6 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 6 (31) k/ Studiebesök och information: Studiebesök på Dagkirurgin Mora lasarett Verksamhetschef/Överläkare Op/Anestesi/VA Lennart Kviele nformation om utbyggnadsplaner för Mora lasarett Lokalplanerare Sanna Höglund

7 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 7 (31) Anmälningsärenden 26 Anmälan av delegeringsbeslut Landstingsstyrelsens beslut. 1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet. A) Landstingsdirektör/bitr landstingsdirektör Bilaga 26 A B) Övriga chefer Bilaga 26 B 27 Övriga anmälningsärenden Landstingsstyrelsens beslut 1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. Bilaga 27

8 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 8 (31) Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 28 Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland Diarienummer LD12/01796 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Kommunalförbund bildas med Landstinget i Värmland för gemensam drift av ambulanshelikopter och bilagt förslag till förbundsordning enligt bilaga b) godkänns. 2. ngalill Persson(8) och Clas Jacobsson (M) väljs till ordinarie direktionsledamöter till och med För motsvarande period väljs Gunnar Barke (8) och Lena Reyier (C) som ersättare och Carl Erik Nyström (C) som revisor. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. * * Omedelbar justering i fullmäktige 28 april. Sammanfattning av ärendet enlighet med landstingsfullmäktiges beslut den 17 december 2013 har frågan om val av driftform för att sköta ambulanshelikopterverksamheten utretts. Utredningen föreslår att verksamheten bedrivs i egen regi i enlighet med den nationella utredningen "Vård på Vingars" rekommendation om att kunna förfoga över möjlighet till nationell samordning av den svenska ambulanshelikoptervården. Utredning föreslår att Landstingen i Dalarna och Värmland bildar ett gemensamt kommunalförbund för den aktuella flygverksamheten. Förbundets verksamhet regleras i enlighet med bifogat förslag till förbundsordning. 8amverkansnämnden för UppsalaÖrebroregionen tar initiativ till att ett samverkansavtal mellan de sju landstingen som reglerar gränslös utlarmning och att ersättningsregler/prislista fastställes. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 28 A b) Förslag till förbundsordning. Bilaga 28 B c) 8amverkansfördelar ur ett ekonomiskt perspektiv. Bilaga 28 C Regionsamordnare Gösta Andersson föredrar ärendet.

9 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 9 (31) Yrkanden och beslutsgång Jan Wiklund (M) yrkar att landstinget ska upphandla driften av ambulanshelikopter och yrkar därmed avslag på förslag enligt punkt 1 ovan. Ordföranden ngalill Persson (S) yrkar med instämmande av Sören Bertilsson (S), Thomas Ylven M, Ann-Catrin Lofvars (MP), Lena Reyier (C), Göran Engström (C) och Birgitta Sacredeus (KD) bifall till ordförandens förslag enligt punkt 1 ovan. Ordförande ngalill Persson ställer proposition på sitt eget bifallsyrkande mot Jan Wiklunds avslagsyrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar bifalla förslag enligt punkt 1 ovan. Reservation Jan Wiklund (M) reserverar sig mot beslutet avseende punkt 1. Vid sammanträdet lämnas förslag till ledamöter och ersättare i direktionen enligt punkt 2 ovan: Ordinarie ledamöter: ngalill Persson (S) och Clas Jacobsson (M) Ersättare: Gunnar Barke (8) och Lena Reyier (C). Revisor: Carl-Erik Nyström (C) Ordföranden finner att landstingsstyrelsen beträffande punkt 2 ovan beslutar i enlighet med de här redovisade förslagen. Protokollsanteckning Nils Österström (FP) avstår från att delta i beslut enligt punkt 1-2 ovan och lämnar ett särskilt yttrande från Folkpartiet Liberalerna. Bilaga 28 D 29 Bokslut och årsredovisning 2013 Diarienummer LD13/03089 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Folktandvårdens resultat beslutas till +1,7 Mkr och överförs till Primärvårdens resultat i egen regi inom ramen för hälsoval beslutas till -4,1 Mkr och överförs till Arsredovisning 2013 med bilaga för uppdrag enligt Landstingsplan och måluppfyllelse godkänns. Landstingsstyrelsen beslutar för egen del:

10 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 10 (31) 4. Arsredovisning 2013 med bilaga för uppdrag enligt Landstingsplan och måluppfyllelse godkänns efter komplettering i bilaga a) enligt yrkande. Sammanfattning av ärendet Resultatet enligt balanskravet är ett överskott på 129 Mkr. Det redovisade resultatet, inklusive jämförelsestörande kostnad för justering av diskonteringsräntan för pensionsskulden (RPS) -228 Mkr, visar ett underskott på -99 Mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott på 139 Mkr. årsredovisningen lämnas en redogörelse av hur de uppdrag som landstingsfullmäktige angett för verksamheten i landstingsplanen har uppnåtts. Måluppfyllelsen bedöms överlag vara god. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 29 A b) Arsredovisning Bilaga 29 B c) Bilaga till årsredovisning: Uppdrag enligt Landstingsplan och måluppfyllelse Bilaga 29 C Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet. Kompletterande information lämnas av bitr landstingsdirektörpersonaidirektör Lars-Olof Björkqvist.. De OH-bilder som visas finns redovisade under 25 A ovan. Protokollsanteckning Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Nils Österström (FP) och Birgitta Sacn3deus (KD) avstår från att delta i beslut punkterna 1 och 2 enligt ovan. Jan Wiklund (M) meddelar att Alliansen - Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna - avser att lämna en skriftlig motivering. Det särskilda yttrandet bifogas protokollet. Bilaga 29 D Yrkanden och beslutsgång Göran Engström (C) yrkar beträffande punkt 3 ovan, att följande komplettering ska göras i bilaga a) under rubriken Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget, sid 2 (se text fet stil): "Den totala justeringen för hälsoval innebär en nedskrivning av bokfört resultat, från -19,9 till-4, 1 Mkr. analysen har identifierats ett antal faktorer som bedöms påverka det resultat som ska regleras. Faktorer som har tagits hänsyn till är merkostnader i samband med införandet av Take Care och ett

11 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 11 (31) utökat jouruppdrag i Västerbergslagen och Södra Dalarna som inte ersättningsmodel/en tar hänsyn til/. Den tredje faktorn som medfört justering av resultatet är effekten av att man på grund av brister i ordinarie bemanning inte har kunnat nyttja ST-tjänster inom al/män medicin utan har anlitat hyr/äkare istäl/et. Justeringar i ovanstående stycke avseende Take Care och jouruppdraget i Västerbergslagen och Södra Dalarna gäller både de landstingsdrivna vårdcentralerna och de privat drivna. Jan Wiklund (M) yrkar bifall till Göran Engströms (C) yrkande. Ordförande ngalill Persson (S) anser, med instämmande av Sören Bertilsson (S) och Gunnar Barke (S) att nuvarande text är tillräcklig, men efter diskussioner väljer ordförande att tillmötesgå Göran Engströms kompletteringsyrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt förslag punkt 3 efter komplettering i bilaga a) enligt yrkande. 30 Avgift för rekreationsvistelse 2014 Diarienummer LD14/00527 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Veckoavgiften för rekreationsvistelse i Dalafjällen ska vara oförändrad 2014, men en avgift tas ut för del av vecka motsvarande minst 3 dygn. Avgifterna för 2014 fastställs enligt bilaga b). Sammanfattning av ärendet Landstingets Rekreationsverksamhet vänder sig till personer med såväl fysiska, psykiska som sociala problem och svårigheter. Rekreationsveckor i Dalafjällen erbjuds med egenansvar under juni - september. Gästavgiften för en hel rekreationsvecka 2014 föreslås vara oförändrad. Gäster som deltar ett till tre dygn föreslås debiteras reducerad avgift. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 30 A b) Gästavgift för rekreationsvistelse Bilaga 30 B Protokollsanteckning En felaktig summering hade gjorts under rubriken Avgift för gäster med kortare vistelsetid. Detta är korrigerat och beloppen finns förklarade under sammanställningen.

12 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 12 (31) 31 Sammanträdesplan för fullmäktige, styrelse och arbetsutskott 2015 Diarienummer LD 14/00684 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Landstingsfullmäktige sammanträder under 2015 den 2 mars, 27 april, juni, 28 september och november. Landstingsstyrelsen beslutar för egen del: 2. Landstingsstyrelsen sammanträder under 2015 den 16 februari, 13 april, 1 juni, 14 september och 9 november. 3. Arbetsutskottet sammanträder under 2015 den 2 februari, 23 mars, 18 maj, 31 augusti och 19 oktober. Sammanfattning av ärendet Sammanträdesplanen för 2015 för landstingsfullmäktige, landstingsstyreisen och arbetsutskottet utgår från Kommunallagen, fullmäktiges arbetsordning och att beslutsunderlag ska kunna processas på lämpligt sätt. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 31 A b) Sammanträdesplan. Bilaga 31 B 32 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): BUP - ett samordnande organ för de som arbetar med barn som lider av psykisk ohälsa Diarienummer LD13/02138 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Motionen avslås. Sammanfattning av ärendet Katarina Gustavsson yrkar i en motion att BUP ska vara en samordnande resurs för all verksamhet för barn med psykisk ohälsa och att man använder sig av den så kallade Stockholmsrnodellen. Dalarna är inte likt Stockholm i arbetsfördelning och utbudsstruktur vilket gör att landstinget måste hitta andra lösningar för att ge barn och ungdomar med psykisk ohälsa en välfungerande och jämlik vård. Primärvården har ett förstalinjeansvar i samverkan med kommunala insatser, enligt nuvarande överenskommelser om arbetsfördelning. Barn- och ungdomspsykiatrin har uppgiften att bedriva specialiserad sjukvård, ofta efter kontakt med primärvårdens samtalsmottagningar.

13 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 13 (31) ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 32 A b) Motionen. Bilaga 32 B 33 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Rätt kompetens och rätt namn på vårdcentralernas samtalsrådgivningsenheter Diarienummer LD13/02137 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Sammanfattning av ärendet Katarina Gustavsson yrkar i motionen att alla vårdcentraler ska ha ett gemensamt namn på sina samtalsrådgivande enheter och att alla som arbetar med samtalsrådgivning på vårdcentralerna ska ha kompetens att arbeta med familjeterapeutiska samtal. nom ramen för Hälsovalsuppdraget har vårdcentralerna ansvar för vuxna patienter med psykisk ohälsa på primärvårdsnivå. Flertalet enheter har detta integrerat i den ordinarie verksamheten och det är inte organiserat som en separat, egen mottagningsenhet. Därmed saknas en gemensam namnsättning. Vårdcentralerna ansvarar inte inom ramen för hälsovalsuppdraget för samtalsmottagning för barn och unga. Denna verksamhet är under uppbyggnad och har ett stort fokus på samverkan med skola, socialtjänst och övrig hälso- och sjukvård. Verksamheterna benämns Samtalsmottagning för Barn och Unga och kommer efter full utbyggnad att finnas som en enhet i alla kommuner. Den lokala organisationen kan komma att variera beroende på olika förutsättningar och därmed även namnsättningen. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 33 A b) Motionen. Bilaga 33 B 34 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Samlokalisera alla blåljusverksamheterna under ett och samma tak Diarienummer LD13/03221 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:

14 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 14 (31) 1. Motionen avslås Sammanfattning av ärendet Katarina Gustavsson (KD) har i en motion föreslagit att ge landstingsstyreisen i uppdrag att snarast verka för samlokalisering med ambulansen i räddningstjänstens lokaler i Falun samt att riva upp alla planer om den nya lokaliseringen avambulansstationen. Ett omfattande projekteringsarbete med denna inriktning har tidigare gjorts. Utredning visade då att både ambulansens och räddningstjänstens lokalbehov varit större än man först uppskattat och att vinster av samutnyttjande av lokaler blev mycket små. Ambulansen har då prioriterat ett förbättrat samarbete med den övriga sjukvården framför närhet till räddningstjänsten. Upphandlingen aven ny ambulansstation på sjukhusområdet är avslutad och tilldelningsbeslut har meddelats. Att åter utreda frågan att samordna lokaler med räddningstjänsten och avbryta pågående planering är inte rimligt. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 34 A b) Motionen. Bilaga 34 B Yrkanden och beslutsgång Birgitta Sacredeus (KD) yrkar med instämmande av Lena Reyier (C) och Nils Österström (FP) att motionen med vad som anförts är besvarad. Ordföranden ngalill Persson (S) yrkar avslag på motionen. Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot Birgitta Sacredeus med fleras yrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag: Motionen avslås. Reservation Kristdemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 35 Svar på motion från Agneta Ängsås (C): Lägg blåljus under samma takl Diarienummer LD13/02494 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:

15 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 15 (31) 1. Motionen avslås. Sammanfattning av ärendet Agneta Ängsås (C) har i en motion föreslagit att Ambulansstationen i Falun vid en nu planerad nybyggnation ska införlivas i räddningstjänstens befintliga lokaler. Ett omfattande projekteringsarbete med denna inriktning har tidigare gjorts. Utredning visade då att både ambulansens och räddningstjänstens lokalbehov varit större än man först uppskattat och att vinster av samutnyttjande av lokaler blev mycket små. Ambulansen har då prioriterat ett förbättrat samarbete med den övriga sjukvården framför närhet till räddningstjänsten. Upphandlingen aven ny ambulansstation på sjukhusområdet är avslutad och tilldelningsbeslut har meddelats. Att åter utreda frågan att samordna lokaler med räddningstjänsten och avbryta pågående planering är inte rimligt. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 35 A b) Motionen. Bilaga 35 B Yrkanden och beslutsgång Lena Reyier (C) yrkar med instämmande av Birgitta SacrE3deus (KO) och Nils Österström (FP) att motionen med vad som anförts är besvarad. Ordföranden ngalill Persson (S) yrkar avslag på motionen. Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot Lena Reyier (C) med fleras yrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag: Motionen avslås. Reservation Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 36 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): SMS-tjänst kan rädda liv Diarienummer LD13/02162 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

16 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 16 (31) Sammanfattning av ärendet Motionen föreslår att landstingsstyrelsen ska initiera diskussion med Räddningstjänsten och SOS om att införa SMS-livräddare. "Sms-livräddare" innebär att man samtidigt som ambulans utlarmas till en person med misstänkt hjärtstopp även skickar ett sms-arm till frivilliga personer i närområdet, vilka genomgått kurs i hjärt-ungräddning. Dessa ska kunna bistå med hjärt-ungräddning tills ambulansen är på plats. Ett projekt med avsikt att utvärdera en motsvarande verksamhet pågår i Stockholm. Projektet är intressant men en utvärdering bör ske innan en sådan verksamhet kan införas i Dalarna. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 36 A b) Motionen. Bilaga 36 B Yrkanden och beslutsgång Birgitta Sacn deus (KO) yrkar med instämmande av Jan Wiklund (M) att motionen med vad som anförts är besvarad. Ordföranden ngalill Persson (S) yrkar bifall till Birgitta Sacn deus med fleras yrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet: Motionen är med vad som anförts besvarad.

17 Landstinget Dalarna Protokoll Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sammanträde Sida 17 (31) Landstingsstyrelsens Beslutsärenden 37 Verksamhetsberättelse 2013 Central förvaltning Diarienummer LD14/00581 Landstingsstyrelsens beslut 1. Verksamhetsberättelse 2013 för Central förvaltning fastställs. Sammanfattning av ärendet verksamhetsberättelsen finns en beskrivning av ledningsorganisationen, arbetet med åtgärdsplaner för ekonomi i balans samt en utblick mot Vidare finns ekonomiskt och personalekonomiskt bokslut. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 37 A b) Verksamhetsberättelse 2013 för Central förvaltning Bilaga 37 B 38 Verksamhetsberättelse 2013 Hälso och sjukvården Diarienummer LD14/00580 Landstingsstyrelsens beslut 1. Verksamhetsberättelse 2013 för Hälso- och sjukvården fastställs. Sammanfattning av ärendet verksamhetsberättelsen finns en beskrivning av ledningsorganisationen, arbetet med åtgärdsplaner för ekonomi i balans samt en utblick mot Vidare finns ekonomiskt och personalekonomiskt bokslut. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 38 A b) Verksamhetsberättelse 2013 för Hälso- och sjukvården. Bilaga 38 B 39 nternkontroll inom Landstingsstyrelsens verksamhetsområde Diarienummer LD14/00241 Landstingsstyrelsens beslut 1. Uppföljning av intern kontroll 2013 inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde; förvaltningarna Hälso- och sjukvård och Central förvaltning enligt bilaga b) och e) godkänns 2. Planer för intern kontroll 2014 enligt bilaga c) och f) fastställs

18 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 18 {31} Sammanfattning av ärendet Processerna som har kontrollerats 2013 för Central förvaltning är: Utformning av regeldatabasen Budgetuppföljning Attestinstruktioner Policy för bisysslor Flexsaldon Processerna som har kontrollerats 2013 för Hälso- och sjukvården är: Uppföljning av beslutade besparingsåtgärder Efterlevnad av attestinstruktioner Processer inom Central förvaltning som föreslås granskas 2014 är: Upphandling och avtal. Upphandlingschefen ansvarar för kontroller av avtalstrohet för hyrläkare och förbrukningsmaterial. Uppföljning av revisorernas granskning av attester och beslut inom personalområdet. Kontroller föreslår göras av att instruktioner, riktlinjer och rutiner genomförs i enlighet med yttrande från landstingsråd och landstingsdirektör. (LF13/02S97). Processerna inom Hälso- och sjukvården som föreslås granskas 2014 är: Budgetuppföljningsprocess Attestinstruktioner ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 39 A b) ntern kontroll för Central förvaltning uppföljning Bilaga 39 B c) ntern kontroll för Central förvaltning Bilaga 39 C d) Yttrande "Granskning av attester och beslut inom personalområdet". Bilaga 39 D e) ntern kontroll för Hälso- och sjukvården uppföljning Bilaga 39 E f) ntern kontroll för Hälso- och sjukvården Bilaga 39 F 40 Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom Landstinget Dalarna Diarienummer LD14/00240 Landstingsstyrelsens beslut 1. Uppföljningen av gemensam internkontroll 2013 enligt bilaga b-j godkänns.

19 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 19 (31) 2. Gemensam internkontroll för 2014 enligt bilaga k) fastställs. Sammanfattning av ärendet Landstingsstyrelsen beslutade i januari 2013 (Dnr LD12/03603) om de internkontrollprocesser som skulle granskas Processerna som har kontrollerats 2013 är: nformation om likabehandlingspolicy Bisysslor Upphandling och avtal Användning av BLD Budgetprocessen nternkontrollprocesser som föreslås granskas under 2014 är: Fortsatt kontroll av upphandling och avtal Systematiskt arbetsmiljöarbete Verkställighetsbeslut inom personalområdet ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 40 A nternkontrollrapport 2013 från resp. förvaltning; b) Hälso- och sjukvården. Bilaga 40 B c) Central förvaltning. Bilaga 40 C d) Landstingsfastigheter. Bilaga 40 D e) Landstingservice, Kostsamverkan Mora. Bilaga 40 E f) Folktandvården. Bilaga 40 F g) Beställarenhet för tandvård. Bilaga 40 G h) Kultur-och bildningsförvaltning. Bilaga 40 H i) Personalenheten sammanställningar av interkontrollpunkterna för likabehandling och bisysslor, Bilagorna 1 G och 2G. Bilaga 40 j) Webbenkäten; användning av BLD, Bilaga 4G. Bilaga 40 J k) Gemensam internkontrollplan för 2014 Bilaga 40 K 41 Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer 2014 Diarienummer LD13/01125 Landstingsstyrelsens beslut kronor fördelas till handikapporganisationer i länet enligt länshandikapprådets förslag i bilaga b)

20 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 20 (31) Sammanfattning av ärendet Bidrag söks varje år av handikapporganisationer och i år har 40 föreningar och organisationer sökt bidrag. Handikappförening/organisation ska för att få bidrag vara ansluten till en riksorganisation samt ha verksamhet i flertalet av Dalarnas kommuner. Till de handikappföreningar som sökt bidrag föreslår länshandikapprådet administrations- och verksamhetsbidrag enligt förslag i bilaga b). ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 41 A b) Fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer Bilaga 41 B 42 Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen 2014 Diarienummer LD13/01125 Landstingsstyrelsens beslut kr fördelas till idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen enligt bilaga b) Sammanfattning av ärendet Bidrag fördelas till en idrottsorganisation och en ungdomsorganisation. Dalarnas Handikappidrottsförbund (DHF) har sökt bidrag för arbetet med att utveckla och göra idrottsaktiviteter tillgängliga samt stödja föreningar i att fler personer med funktionsnedsättning blir aktiva idrottsutövare. För driften av Liljans Herrgård söker DHF bidrag. Gården används som tränings- och rekreationsanläggning samt kursgård för personer med funktionsnedsättning Bidrag fördelas även till ungdomsorganisationen Unga Synskadade Mitt. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 42 A b) Bilaga fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen Bilaga 42 B

21 Landstinget Dalarna Protokoll Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sammanträde Sida 21 (31) 43 Avtal om gränssamverkan avseende ambulanshelikopter med Norge Diarienummer LD12/00295 Landstingsstyrelsens beslut 1. Förslag till avtal enligt bilaga b) godkänns och landstingsdirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet 2. Styrelsen ställer sig bakom förslag till bildandet aven samverkansgrupp med uppdrag att följa upp avtalet och hantera praktiska detaljer i genomförandet. Landstingsdirektören ges i uppdrag att utse landstingets ordinarie respektive ersättare i gruppen. Sammanfattning av ärendet Landstinget har sedan 2012 deltagit i ett interregprojekt med Norge för att reglera samarbetet mellan de svenska landstingen längs riksgränsen och den norska luftambulanstjenesten. Ett förslag till samverkansavtal har överlämnats till de berörda parterna som reglerar utlarmning, patientsäkerhet och adekvat vård oavsett land, ansvarsfrågor och uppträdande för berörd personal som utför uppdrag i grannlandet samt principer för ekonomisk ersättning. Avtalet träder ikraft när underskrifter från berörda parter föreligger. Avtalet förvaltas och utvecklas aven föreslagen samverkansgrupp. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 43 A b) Förslag till avtal om gränssamverkan avseende ambulanshelikopter. Bilaga 43 B c) Uppdrag till samverkansgrupp för framtida uppföljning av avtalet. Bilaga 43 C 44 Utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna Diarienummer LD13/03476 Landstingsstyrelsens beslut 1. Förslag till nytt utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att Högskolan Dalarna fattar samma beslut. 2. Till ledamöter i styrgruppen med mandatperiod t o m utse: ngalill Persson (S), Jan Wiklund (M) och landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg. 3. Till ledamöter i gemensam avtalsgrupp med mandatperiod t o m utse landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg, bitr landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist samt utbildningschef Niklas Hermansson.

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde I ~ landstinget III DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2012-10-22 116-118 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2012-10-22, kl 9.30-12.15 Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun Beslutande Ingalill Persson (S),

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde I l) ~ Landstinget DALARNA Sammanträde 2013-06-03 49-50 Sida 1 (5) Protokoll från s sammanträde Tid: 2013-06-03, kl 10.00 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Beslutande Ingalill Persson (S), Ordförande

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Sammanträde 2014-03-24 20-46. Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Sammanträde 2014-03-24 20-46. Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde ~ landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2014-03-24 20-46 Sida 1 (26) Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2014-03-24,

Läs mer

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott I ~ landstinget II DALARNA Ledningsenhet 000517 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Dnr LD13/01027 Uppdnr 513 2013-09-02 Landstingsstyrelsen 2013-09-23 Landstingsfullmäktige

Läs mer

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna I ~ Landstinget _ DALARNA BESLUTSUNDERLAG O O O 2 1 2 Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-02-18 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD12/02550 Uppdnr 409 2013-01-14 Landstinqsstyrelsens

Läs mer

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator I II ~ Landstinget DALARNA 00009 ~ BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2013-06-10- Datum -11 Sida 1 (2) Medicinsk enhet Dnr LD12/03640 Uppdnr 422 2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91 I landstinget.. DAlARNA PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 94 Atgärdsplan för ekonomi i balans 2011 (Bilaga sid 58-76) Dnr LD11/00574 Landstingsstyrelsen föreslårfullmäktige besluta a t t i samband med

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsen Budgetberedningen

Sammanträde i Landstingsstyrelsen Budgetberedningen Central förvaltning Sammanträde 2016-02-01 Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2016-02-01 kl 13:00 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

I Central förvaltning Personalen het

I Central förvaltning Personalen het . Landstinget II DALARNA I Personalen het ~'taga BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen LS ~ 1 ~i A Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02597 Uppdnr 643 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-11-04

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Landstinget ~ DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Primärvård BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/01457 000 32 5 Uppdnr 837 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2016-03-29 Sida 1 (11) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2016-03-29, kl 09:30 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Datum -17 Sida 1 (4) Politisk organisation kommande mandatperiod

Datum -17 Sida 1 (4) Politisk organisation kommande mandatperiod I II ~ Landstinget DALARNA 2014-06-16- Datum -17 Sida 1 (4) Administrativ enhet 000094 Dnr LD14/01455 Uppdnr 790 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17 Politisk organisation kommande mandatperiod

Läs mer

Sammanträde Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde I ~ Landstinget llj DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Sammanträde 2014-09-08 78-95 Sida 1 (18) från s sammanträde Tid: 2014-09-08, kl 10.00--12.00 och 13.00--14.10 Plats: Futurum, Landstingshuset,

Läs mer

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna.

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna. I II landstinget DALARNA BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-09-12 Plats Tid Övrigt First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 67-80 Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 16:50 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 Närvarande: Ledamöter Stefan Bengtsson, ordf. (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länshandikapprådet Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-02-22 1-10 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länshandikapprådet Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-02-22 1-10 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-02-22 1-10 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Sören Bertilsson, ordf, landstinget Kjell Persson

Läs mer

Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde. Tid: 2014-04-28 kl 9.30-13.00, 14.00-17.15 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun

Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde. Tid: 2014-04-28 kl 9.30-13.00, 14.00-17.15 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun I ~ landstinget 11 DALARNA PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Central förvaltning Sammanträde 2014-04-28 26-52 Sida 1 (27) Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde Tid: 2014-04-28 kl 9.30-13.00,

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Sammanträde Sida 1 (19) Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde

Sammanträde Sida 1 (19) Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde I ~ Landstinget II DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2013-04-22 30-43 Sida 1 (19) från s sammanträde Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering... 3 30 Fullmäktigesammanträdets öppnande 3 31 Ersättare

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Inför ett "FUNKsam" för samordning av funktionsuppehållande insatser för gravt hjärnskadade personer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Inför ett FUNKsam för samordning av funktionsuppehållande insatser för gravt hjärnskadade personer I l) ~ landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-09-23 Sida 1 (4) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00590 Uppdnr 508 000509 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Datum _ 16 Sida 1 (6) Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård

Datum _ 16 Sida 1 (6) Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård I ~ Landstinget Il DALARNA 2015-06-15- Datum _ 16 1 (6) Administrativ enhet 000006 Dnr LD15/01693 Uppdnr 1088 2015-06-01 Landstingsstyrelsen 2015-06-15- Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna ~ Landstinget DALARNA Ekonomienhet --=t>1 laga AU ~ 1~A BESLUTSUNDE~LAG Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/03603 Uppdnr 414 2013-01-14 2013-01-28 Landstingsstyrelsen Gemensam internkontroll för samtliga

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter I ~ Landstinget - DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv 0004 59 Dnr LD15/007 44 Uppdnr 1181 2015-10-19 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Läs mer

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011 Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 30 november 2011. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

~ila&a. Landsti ngsd i rektörens rapport till landstingsstyrelsen den 1 juni Agenda

~ila&a. Landsti ngsd i rektörens rapport till landstingsstyrelsen den 1 juni Agenda ~ila&a LS 5bA Landsti ngsd i rektörens rapport till landstingsstyrelsen den 1 juni 2015 Agenda Utredningsuppdrag - Möjligheter att skapa akutgeriatrisk vårdavdelning i Falun med direktinläggning - Underlag

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) Björn Kihl (M) 131

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) Björn Kihl (M) 131 Protokoll 1 (9) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-06-24 LK/141368 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund Region Skåne

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund  Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2015-12-08 Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-12-08 Kl 9.00-17.00 Plats: Tjärnkraften, Klöverstigen 10 C Borlänge Dessa

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Kl 09.50-09.55 89-90 i Extra sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering: 2017-11-14 rene Svenonius Plats Jens Sjöström Gjörwellsalen, Landstingshuset

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:83 LS 0906-0522 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Vägen till ett välvårdat Dalarna

Vägen till ett välvårdat Dalarna Vägen till ett välvårdat Dalarna Förslag till struktur- och förändringsplan del 2 för fortsatt politisk process i landstingsstyrelsen och fullmäktige Var är landstinget idag? Verksamheterna har under våren

Läs mer

I'Jlandstinget. Protokoll Fastighetsnämnden. Protokoll från Fastighetsnämndens sammanträde. Fastighetsförvaltning

I'Jlandstinget. Protokoll Fastighetsnämnden. Protokoll från Fastighetsnämndens sammanträde. Fastighetsförvaltning I'Jlandstinget.. DALARNA Sammanträde 2012-03-29 13-18 Sida 1 (6) från s sammanträde Tid: 2012-03-29 kl 14:00-16:00 Plats: Landstingshuset, Rådslaget Beslutande Gunnar Barke (S), Ordförande Kerstin Lundh

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Motionssvar - Starta ett hospice i Sörmland

Motionssvar - Starta ett hospice i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0462-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I II Landstinget DALARNA 201 3-11-18- Sida 1 (5) HälsD- och sjukvårdsenhet Elisabet Franson 00040 7 Dnr LD13/02632 Uppdnr 640 201 3-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 201 3-11 -04 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna ~ Landstinget DALARNA Ekonomienhet Bt[(Joa [Ser ~ ft- BESLUTSUNO-tRLAG Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Dnr LD12/03603 Uppdnr 414 2013-01-14 s arbetsutskott 2013-01-28 Gemensam internkontroll för samtliga nämnder

Läs mer

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka Protokoll Sammanträdesdatum 2004-06-07 Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka 39-46 Tid: Måndagen 7 juni 2004 kl 09:00-15:00 Plats: Husläkarna AB, Kungsbacka Ledamöter Margareta Ödman (m) ordförande Bo Karlsing

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 PROTOKOLL 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län

Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län YTTRANDE 1(2) 2012-01-26 LK11-0480 Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Landstingsfullmäktige Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län Inledning I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor I II ~ Landstinget DALARNA Persona/enhet ~JLAGA AU ~ 17A Datum 2013-01-14 1 (3) Dnr LD12103031 Uppdnr 397 2013-01-14 2013-01-28 Landstingsstyrelsen Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Läs mer

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2004-02-23 NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN 11-21 Tid: måndag den 23 februari 2004, kl 08:00 12:25 Plats: Kungsbacka Sjukhus Ledamöter Margareta Ödman (m) Bo Karlsing (s) Sonja-Lis Linder

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs.

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs. I ~ Landstinget Il DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet 000143 Dnr LD14/01798 Uppdnr 801 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN i VARBERG Tid: Måndag 8 oktober kl 15:00-16:55 Plats: Närvarande: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Tore Fritzson, ordförande Ingvar Svensson, vice ordförande Sven

Läs mer

Sammanträde i Fastighetsnämnden

Sammanträde i Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sammanträde 2016-02-11 Sida 1 (7) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2016-02-11 Kl 08.30 Plats: Ludvika lasarett, Röda Rummet Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-08-31 Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Tid: Onsdagen den 31 augusti 2011, kl 09:00-16:00 Plats: Konferensrum hjälpmedelscentralen, Kistingevägen 2, Halmstad Ledamöter

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.00 Ajournering 14.42-14.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser

Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-0300 Landstingsstyrelsen Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser Föredragande

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer