Tid: Måndag kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se."

Transkript

1 I l) landstinget DALARNA Sammanträde Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Fullmäktigesammanträdets öppnande 2 2 Protokollsjustering 2 3 Upprop 2 4 Information 2 Frågor, interpellationer och motioner Frågor 3 6 Interpellationer 3 7 Inkomna motioner fr o m 20 november 2013 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade 4 Anmälningsärenden Anmälningsärenden 5 Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut Sammanträdesplan 2014 för fullmäktige, styrelse och arbetsutskott - revidering av fullmäktiges datum för sammanträdet 3 november 7 10 Ändringar i reglementen 7 11 Dialysplatser i Ludvika 8 12 Lån till Dalarnas museum 8 13 Svar på motion från Michael Bengts (SO): Mobilapplikation för Landstinget Dalarna 9 14 Svar på motion från Bo Brännström (FP): Inför dagliga direktbussar mellan Avesta och Falun 9 15 Svar på motion från Leif Bergh (M): Angående rengöring av vårdsängar 10 Framställning utan föregående beredning Valärenden 11 Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun \ZDiA9""",*,,*,,*, \ ljaij I Kontakt Mötessamordnare Org.nr:

2 Sida 2 (13) Inledning och protokollsjustering 1 Fullmäktigesammanträdets öppnande 2 Protokollsjustering Val av två protokolljusterare samt bestämmande av tid och plats för justering av fullmäktigesammanträdets protokoll: Onsdag 12 mars kl i landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 3 Upprop 4 Information Information lämnas av landstingsstyrelsens ordförande Ingalill Persson och fullmäktiges revisorer.

3 Sida 3 (13) Frågor, interpellationer och motioner 5 Frågor Inga frågor har kommit in. 6 Interpellationer 1. Interpellationerna B-G godkänns. 2. Svar på interpellationerna lämnas senare under sammanträdet. Fullmäktige beslutade i juni att godkänna interpellationen A och i november att den besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde. A. L013/01197 Interpellation från Christina Bröms (C): Långa köer till Folktandvården Bilaga sid 1 B. L013/03159 Interpellation från Katarina Gustavsson (KO): Faktiska kostnader för "vita käppen" Bilaga sid 2 c. LO 13/03220 Interpellation från Katarina Gustavsson (KO): "Samlokalisera alla blåljusverksamheterna under ett och samma tak". Bilaga sid 3 D. L013/03287 Interpellation från Birgitta Sacredeus (KO): "Längre väntan på ambulans". Bilaga sid 4 E. L013/03467 Interpellation från Carin Malm (KO): Oalpojkars psykiska välbefinnande Bilaga sid 5 F. LO 14/00495 Interpellation från Bo Brännström (FP): Hur hanteras underskotten för Landstingets vårdcentraler? Bilaga sid 6

4 Sida 4 (13) G. L014/00621 Interpellation från Knut C. A. Scherman (SO): Vad görs och vad har gjorts för att säkra drift och framförallt att få tag på tillräckligt med utbildade sommarvikarier till vårdcentralerna? Bilaga sid 7 7 Inkomna motioner fr o m 20 november 2013 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade 1. Motionen godkänns. 2. Redovisningen läggs till handlingarna. A. LO 13/03221 Motion från Katarina Gustavsson (KO): Samlokalisera alla blåljusverksamheterna under ett och samma tak ll Bilaga sid 8 Fullmäktiges presidium föreslår att motionen godkänns. B. Motioner lämnade till landstingets kansli men ännu ej behandlade av fullmäktige Bilaga sid 9-10

5 Sida 5 (13) Anmälningsärenden 8 Anmälningsärenden 1.Anmälda redovisningar, rapporter beslut m m läggs till handlingarna. A. Protokoll från direktionen i Region Dalarna 23 oktober och 4 december Protokollet finns att tillgå vid fullmäktiges sammanträde och publicerat på Region Dalarnas hemsida B. LO 13/03308 Länsstyrelsens beslut 15 januari 2014 att som ny ledamot efter Anders Edlund (S) utse Britt-Marie Essel (S) från och med 15 januari t o m 31 oktober Till ny ersättare utses Britt-Marie Dalgärde (S). c. L013/03044 Länsstyrelsens beslut 15 januari 2014 att som ny ersättare efter avlidne Elisabeth Rombo (KO) utse Tina Olinggård (KO) från och med 15 januari t o m 31 oktober D. LO 13/03453 Arsredovisning för Älvdalens Utbildningscentrum AB räkenskapsåret Revisionsrapporter E. L013/03250 Revisionsrapport: Granskning av hälso- och sjukvård för asylsökande F. LD13/03251 Revisionsrapport: Granskning av hälso- och sjukvårdens mottagande av barn med akuta vårdbehov samt slutenvården för barn. G. LO 13/ Svar på revisorernas granskning av följsamheten till landstingets anskaffningsprocess Landstingsstyrelsen 10 februari 2014, 18

6 Sida 6 (13) H. LD13/02261 Aterkoppling på revisorernas granskning av landstingets beredskap vid allvarliga händelser och katastrofer Landstingsstyrelsen 10 februari 2014, 19 I. LD13/02368 Aterkoppling på revisorernas uppföljning av tidigare granskning av landstingets besparingsarbete Landstingsstyrelsen 10 februari 2014, 20 J. LD13/01932 Aterkoppling på revisorernas granskning av donationsstiftelser Landstingsstyrelsen 10 februari 2014, 21 K. LD13/02260 Aterkoppling på revisorernas granskning av landstingets redovisning av riktade statsbidrag Landstingsstyrelsen 10 februari 2014, 22 L. LD 13/02596 Aterkoppling på revisorernas granskning av kontroll och uppföljning vid Regionala forskningsrådet Landstingsstyrelsen 10 februari 2014, 23

7 Sida 7 (13) Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut 9 Sammanträdesplan 2014 för fullmäktige, styrelse och arbetsutskott - revidering av fullmäktiges datum för sammanträdet 3 november Diarienummer LD13/ Sammanträdesplanen daterad revideras så att fullmäktiges sammanträde 3 november flyttas till 20 oktober. beslutade den 22 april om datum för sina sammanträden Med anledning av ändringar i Kommunallagen fr o m 1 februari 2014 föreslås fullmäktiges planerade sammanträde den 3 november flyttas till 20 oktober. a) Beslutsunderlag sid b) Reviderad sammanträdesplan sid 13 c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Ändringar i reglementen Diarienummer LD13/ Förändringar i nämndernas allmänna bestämmelser 8 om definitioner av vissa begrepp och signering av bilagor, enligt bilaga b), fastställs. 2. Förändringar i Landstingsstyrelsens reglemente 5 och 36, om ljänstemäns närvarorätt och beredning av ärenden till styrelsen, enligt bilaga b) fastställs. Det har uppkommit behov av att justera tre paragrafer i Landstingets reglementshäfte. Förändringarna har sin grund i behovet av snabbare hantering och större delaktighet. a) Beslutsunderlag sid 15-17

8 Sida 8 (13) b) Förslag till ändringar i Landstingsstyrelsens och nämndernas reglementen sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Dialysplatser i Ludvika Diarienummer LD13/ Dialysverksamhet med sex vårdplatser öppnas i anslutning till den medicin-geriatriska vårdavdelningen på Ludvika Lasarett. Behovet av dialysplatser ökar långsamt men kontinuerligt och ökningen förväntas fortsätta. Inom något år kommer inte behandlingskapaciteten att räcka till. En sjuksköterskeledd dialysverksamhet med sex behandlingsplatser, med specialistläkarstöd från Falun, föreslås inrättas på Ludvika Lasarett. a) Beslutsunderlag sid b) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Lån till Dalarnas museum Diarienummer LD13/ Ett lån på 5 Mkr beviljas till stiftelsen Dalarnas Museum för att trygga den långsiktiga standarden av fastigheten Garvaren 6 2. Lånets löptid ska vara 24 år med de fyra första åren amorteringsfria. Ränta utgår med den av SKL årligen fastställda intern räntan med ränteförfall varje halvår. Stiftelsen Dalarnas Museum har inkommit med en begäran om lån på 5 Mkr för underhåll av fastigheten Garvaren 6. a) Beslutsunderlag sid b) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 27 c) Skrivelse från Dalarnas museum sid 28-33

9 Sida 9 (13) d) Mail från Landstingsfastigheter och skrivelse från Falu kommuns stadsbyggnadskontor sid Svar på motion från Michael Bengts (SO): Mobilapplikation för Landstinget Dalarna Diarienummer LD13/ Motionen avslås. Michael Bengts föreslår i en motion att Landstinget Dalarnas kommunikationsavdelning får i uppdrag att undersöka möjligheterna till att starta upp en mobilapplikation där det ska finnas fakta, råd och tips till ett hälsosammare liv med ambitionen att patienter ska bli mer delaktiga i sin kontakt med Landstinget Dalarna. Landstinget Dalarna deltar tillsammans med alla övriga landsting och regioner i det nationella arbetet kring 1177 Vårdguiden och utvecklandet av e-tjänster. Det finns stor risk för suboptimering om Landstinget Dalarna skulle utveckla egna tjänster när ett omfattande samarbete kring utveckling av vårdinformation redan pågår nationellt. a) Beslutsunderlag sid b) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 38 c) Motionen sid Svar på motion från Bo Brännström (FP): Inför dagliga direktbussar mellan Avesta och Falun Diarienummer LD13/ Motionen är med vad som anförts besvarad. Bo Brännström yrkar i motionen att Landstinget Dalarna utreder ett införande av dagliga turer med direktbussar mellan orterna Avesta Hedemora-Falun tur och retur, måndagar till fredagar och att bussturerna införs som ett projekt under en begränsad tid och utvärderas. Om behovet kvarstår föreslås att bussturerna införs permanent.

10 Sida 10 (13) Dalatrafik bedömer att de inom ramen för den befintliga upphandlingen i huvudsak kommer att kunna genomföra en direkt busstrafik mellan Avesta och Falun som motsvarar det motionären efterfrågar. a) Beslutsunderlag sid b) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid c) Motionen sid Svar på motion från Leif Bergh (M): Angående rengöring av vårdsängar Diarienummer LD13/ Motionen med vad som anförts är besvarad. Motionären yrkar, med hänvisning till Värmlands länssjukhus, att team för rengöring av vårdsängar införs på samtliga sjukhus i Dalarna. Processen avlastar vårdpersonal och kan förbättra hygienförhållanden. Den kräver dock stora lokalytor och en större investering i tvättautomater m.m. Värmland läns landsting har konstaterat att processen inte fungerar tillfredsställande. Arbete pågår hos Värmlands läns landsting med att förbättra processen. Det finns för tillfället därför ingen anledning för Landstinget Dalarna att överväga denna metod men kommer att följa utvecklingen på området. a) Beslutsunderlag sid b) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 49 c) Motionen sid 50

11 Sida 11 (13) Framställning utan föregående beredning 16 Valärenden LD13/ Irma Rönnbäck (M) entledigas från sitt uppdrag som ERSÄTTARE i LANDSTINGSFULLMÄKTIGE. Irma Rönnbäck (M) avsäger sig 13 december sitt uppdrag som politiker i Landstinget Dalarna fr o m LD14/ Utse Lars Lundh (S) som nämndeman vid Svea Hovrätt med mandatperiod t o m 31 december Svea Hovrätt beslutade 23 januari 2014 att entlediga Karl-Erik Pettersson (S) från sitt uppdrag som nämndeman i Svea hovrätt. 1. Ledamöter, ersättare, revisorer, revisor ersättare och ombud i AB Dalatrafik (valda t o m ) enligt nedan entledigas: Ledamöter: Ordförande Inga-Britt Kronnäs (S), Agneta Andreasson Bäck (S) och Mikael Rosen (M) Ersättare: Sören Aspgren (S), Niklas Henriksson (MP) och Gunilla Berglund (C) Revisorer: Lars Ivarsson (S) Revisor ersättare: Lars-Erik Eriksson (M) Ombud: Bengt Lindström (S) Ersättare för ombud: Kristina Svensson (S) Ombud utan rösträtt: Joakim Nissinen (V), Ann-Catrin Lofvars (MP), Pär Sixtensson (M), Lena Reyier (C), Carin Malm (KD, Lars-Erik Måg (FP), Björn Hammarskjöld (DSP) och Knut C AScherman (SD)

12 Sida 12 (13) Landstingsstyrelsen informerades vid sitt sammanträde 10 februari 2014 om konsekvenserna av fullmäktiges beslut i februari 2012: Vad gäller AB Dalatrafik a t t säga upp nuvarande aktieägaravtal, a t t sälja aktierna i AB Dalatrafik till Region Dalarna mot tecknande av reverser, a t t godkänna att Region Dalarna tecknar ansvarsförbindelser för förvärvande av aktier i AB Dalatrafik, a t t godkänna att Region Dalarna förvärvar samtliga aktier i AB Dalatrafik. innebärande att landstingsfullmäktige inte ska välja i AB Dalatrafik och valda t o m entledigas vid dagens sammanträde. LD14/ Thomas Näslund (S) entledigas från sina uppdrag som LEDAMOT i LANDSTINGSFULLMÄKTIGE, som LEDAMOT i SERVICENÄMNDEN och som ERSÄTTARE I TANDVARDSNÄMNDEN fr o m 3 mars (S) väljs som LEDAMOT i SERVICENÄMNDEN med mandatperiod fr o m t o m (S) väljs som ERSÄTTARE I TANDVARDSNÄMNDEN med mandatperiod fr o m t o m Thomas Näslund (S) avsäger sig 30 januari sina uppdrag som ledamot i landstingsfullmäktige, ledamot i servicenämnden och som ersättare i tandvårdsnämnden med omedelbar verkan. LD14/ Stina Rajalahti (S) entledigas från sina uppdrag som LEDAMOT i LANDSTINGSFULLMÄKTIGE och som LEDAMOT i TANDVARDSNÄMNDEN fr o m 3 mars (S) väljs som LEDAMOT i TANDVARDSNÄMNDEN med mandatperiod fr o m t o m

13 Sida 13 (13) Stina Rajalahti (S) avsäger sig i brev 31 januari sina politiska uppdrag i landstingsfullmäktige och tandvårdsnämnden.

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset.

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset. I III Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-04-16 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-04-28

Läs mer

I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I II Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-09-22

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde 2014-04-07 24-55 Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: 2014-04-07, kl 10.00-12.00, 13.00-14.55

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 1(30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Sammanträdets öppnande... 4 17 Upprop... 4 18 Protokolljustering... 7 19 Skrivelser till landstingsfullmäktige...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Landstingshuset, Karlstad. Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00. Centrala valkretsen. Östra valkretsen. Norra valkretsen.

Landstingshuset, Karlstad. Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00. Centrala valkretsen. Östra valkretsen. Norra valkretsen. Protokoll 1 (20) Landstingsfullmäktige Sekretariatet 2013-10-23 LK/131787 Plats Landstingshuset, Karlstad Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00 76 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges sammanträdes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

III DAlARNA. ,~ landstinget. ~ Tjänstgörande ersättare 204-217 1 (13) 2009-12-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen

III DAlARNA. ,~ landstinget. ~ Tjänstgörande ersättare 204-217 1 (13) 2009-12-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen ,~ landstinget III DAlARNA Landstingsstyrelsen Plats och tid Ordinarie ledamöter ~ Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare ~ Övriga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-12-14 Paragrafer Landstingshuset, Falun,

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer