Policy och handlingsplan vid hot och våld Torsby kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy och handlingsplan vid hot och våld Torsby kommun"

Transkript

1 Policy och handlingsplan vid hot och våld Torsby kommun Antagen av Omsorgsnämnden

2 15/05/ Innehållsförteckning: Sida 1. Policy om hot och våld mot förtroende valda och anställda. 3 - Målsättning 3 2. Allmänna riktlinjer. 4 - Ansvar 4 3. Handlingsplan 5 - Förebyggande arbete 5 - När en situation uppstår 5 4. Kommunens skydds- och säkerhetsåtgärder 7 5. Råd till förtroendevalda och anställda. - Stöd och hjälp 9 - Akuta åtgärder 9 - Åtgärder inom en vecka 10 - Uppföljning 10 Bilaga 1. Rapport om våld, hot om våld 11

3 15/05/ Policy om hot och våld mot förtroendevalda och anställda En grundläggande princip i vårt demokratiska samhälle är att beslut som skall fattas/har fattats i demokratisk ordning i nämnder och styrelser eller av anställda i kommunen utifrån av i demokratisk ordning fastställda delegationsregler, vilket allt yttersta vilar på gällande lagstiftning och myndighetsföreskrifter, respekteras av alla som berörs och oavsett på vilket sätt man berörs. Målsättning Torsby kommun accepterar inte under några förhållanden att personer, som av något skäl kommer i konflikt med förtroendevalda eller anställda i kommunen, försöker att genom hot och våld påverka eller ändra beslut som skall fattas/har fattats i nämnder och styrelser eller av handläggande tjänstemän. Vår målsättning är att: - all personal/förtroendevalda ska veta var och i vilket sammanhang det finns risk för att hotfulla eller våldsamma situationer kan uppstå. - all personal/förtroendevalda ska känna till rutiner vid en vålds- eller hotsituation, så att den/de drabbade snabbt kan få hjälp och stöd. Torsby kommun skall så långt det är möjligt och rimligt genom lämpliga skyddsåtgärder skydda förtroendevalda och anställda mot att bli utsatta för hot och våld. För dem som utsatts för sådana handlingar skall kommunen ge allt det stöd och den hjälp som är möjliga för att dels bearbeta det som hänt, dels stärka utsatta förtroendevalda och anställda i att, trots risker för hot och våld, tryggt kunna utföra de uppgifter som åligger dem i kommunens verksamheter..

4 15/05/ Allmänna riktlinjer Ansvar Arbetskamraterna Enligt arbetsmiljölagen har de anställda skyldighet att verka för en god arbetsmiljö. Varje anställd har ett ansvar att inte utsätta en arbetskamrat, förtroendevald eller vårdtagare för våld eller hot. Arbetsgivaren Arbetsgivaren har huvudansvaret för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt att vidta åtgärder. Arbetet ska ordnas så att risk för våld och hot så långt som möjligt ska förebyggas. Arbetsgivaren ska dessutom se till att det finns larmutrustning om så krävs och att det finns fastställda rutiner för hur en situation om våld eller hot ska hanteras.

5 15/05/ Handlingsplan Människor reagerar olika i en våldssituation. En del personer reagerar direkt andra hamnar i chocktillstånd och somliga reagerar efter timmar/dagar. Hur man reagerar beror på hur man uppfattar händelsen och om man tidigare varit med om en hot och/eller våldssituation. Vetskapen om att det förekommer hot och våld på en arbetsplats kan innebära en psykisk press i arbetet. Genom förebyggande åtgärder och fungerande rutiner kan en hot och våldssituation förebyggas och lindras. Förebyggande arbete Det är viktigt att bedöma aggressiviteten utifrån en helhetsbedömning av personens psykiska tillstånd. Psykiska sjukdomar, demenssjukdom och hjärnskador kan ge en förvrängd bild av verkligheten, och aggressiviteten kan vara uttryck för kaos, rädsla och otrygghet. Bemötandet av andra personer är viktigt och bör ske på ett lugnt och tydligt sätt. Miljön bör präglas av lugn och ro, en trygg miljö ger en positiv inverkan på ett mötet. Lyssna aktivt och ta den andra personen på allvar. Håll dig till sakfrågan och avstå från personliga anmärkningar i en hot och våldsituation. När en situation uppstår Det finns alltid tillfällen och situationer där risk för våld och hot kan förekomma. Det är viktigt att på ett bra sätt försöka möta personer som uppträder aggressivt och hotfullt. Förslag på vad som kan göras: Den hotade Försök att lugna vederbörande Försök att uppträda lugnt Om möjligt, försök att uppmärksamma andra på situationen Ge personen gott om fysiskt utrymme. Vänd inte ryggen till om du inte måste och se alltid till att ha en reträttväg. Var uppmärksam på ditt kroppsspråk. Hastiga rörelser kan verka hotfulla. Inse att en del svårt utsatta människor inte alltid kan styra sig om de känner vanmakt och känner sig vara i underläge. Särskilt gäller detta svårt sjuka, handikappade, gravt senila och utvecklingsstörda. De uppträder inte avsiktigt och medvetet på ett aggressivt och hotfullt sätt; sådant uppträdande/beteende hör för dem till sjukdomsbilden. Visa respekt, hänsyn och förståelse- även en besvärlig person är en medmänniska som har rätt att bemötas på ett riktigt sätt. Klargör dock samtidigt att ni också har rätt att bemötas på samma sätt- ni utför ett uppdrag/ett arbete som rätt mycket styrs av lagar och andra regelverk och som ofta kan vara svårt; det är inte av illvilja som ni beslutar/vidtar återgärder som ni måste göra. Markera vid behov att det förhållandet att ni arbetar i en serviceorganisation/serviceverksamhet betyder inte att ni måste acceptera vad som helst ifråga om uppträdande och beteende. Efter händelsen kontaktas närmsta chef och fyll i en rapportblankett.

6 15/05/ Arbetskamraterna Försök att hjälpa arbetskamrat som är utsatt för hotsituation på alla sätt. Om du uppmärksammar att en kollega är hotad, ta kontakt med närmsta chef. Vänder sig hotet mot dig, försök fly om hotet är allvarligt. Förskjut fokus från den enskilde till kollektivet En viktig åtgärd är att försöka förskjuta fokus från den enskilde till kollektivet när det gäller negativa beslut som kan väcka aggressiva och hotfulla reaktioner. Det handlar om att klargöra att en enskild förtroendevald eller anställd fattar beslut/vidtar åtgärder utifrån gällande lagar och kommunens interna regelverk. Politiska beslut fattas utifrån partiideologier, partiprogram och lokalapolitiska överenskommelser och handlingsprogram. Leva med risker Trots alla möjliga lämpliga och rimliga åtgärder som kommunen i sin roll som uppdragsgivare och arbetsgivare kan vidta för skydd och säkerhet mot hot och våld i arbetet, så kan inte sådana risker helt undanröjas. Det innebär att det både för förtroendevalda och anställda finns en risk som inte helt kan undanröjas. Det gäller att hitta ett sätt att vara medveten om risken men ändå inte ständigt oroa sig för att det skall hända något.

7 15/05/ Kommunens skydds- och säkerhetsåtgärder Kommunen som uppdragsgivare till förtroendevalda och arbetsgivare för de anställda skall vidta följande skydds-/säkerhetsåtgärder. Åtgärderna skall dels syfta till att minska utsatthet för hot och våld i arbetet och ge stöd, hjälp till dem som utsatts för hot och våld. Detta kan göras genom särskilt stöd och handledning om situationer där våld och hot förekommer. Hot och våld skall alltid polisanmälas Hot och våld är ett allvarligt brott och för att markera att hot och våld mot kommunens förtroendevalda och anställda inte accepteras skall polisanmälan alltid göras. Det behöver inte vara den drabbade som lämnar in polisanmälan utan det kan göras av någon annan t ex en chef eller kommunens säkerhetsansvarige. En rädsla för att bli utsatt för repressalier kan vara en orsak att personen inte själv vill göra anmälan. Den drabbade bör dock vara medveten om att den hotande personen (förövaren) i allmänhet inte har några svårigheter att förstå vem som ytterst ligger bakom att han/hon har blivit polisanmäld. Utbildning/information i hanteringen av aggressivitet och hot Utbildning och information skall ge kunskap om varför människor kan uppträda aggressivt och hotfullt, hur man kan försöka möta sådant uppträdande och beteende för att i bästa fall undvika att sådana situationer uppstår, hur man fysiskt kan skydda sig om man blir direkt angripen. Utbildning/information skall också syfta till att ge kunskap om hur det egna uppträdandet och beteendet även om det är omedvetet och oavsiktligt- kan provocera fram hot- och våldsituationer. I diskussioner kan man hjälpa varandra att uppmärksamma i sammanhanget negativa uppträdande och beteende, som man själv inte är medveten om, men som kolleger ser. Passerkontroll och larm Arbetsplatsen skall utformas på ett sätt som förebygger möjlighet till hot och våld. Det förekommer att personer uppträder aggressivt/hotfullt redan när de kommer till en reception eller annan mottagningsfunktion, d v s redan innan de har träffat den förtroendevalda eller anställde som egentligen är måltavlan för aggressionen. För att skapa en trygg arbetsmiljö för berörd personal bör en reception/mottagningsfunktion vara utrustad med överfallslarm. Det bör finnas ett system för passerkontroll, d v s att en aggressiv/hotfull person endast släpps in under betryggande former. Larmade besöksrum Besöksrummen skall vara försett med överfallslarm och helst ha två in- och utgångar varav den ena kan fungera som flyktväg om situationen blir sådan att besöksmottagaren snabbt måste lämna rummet för att inte bli fysiskt angripen. När besök tas emot på eget tjänsterum bör man möblera rummet på lämpligt sätt. skrivbord och arbetsstol placeras längst in i rummet och besöksstolarna placeras närmst dörren. När besök tas emot sitter man själv på den besöksstol som står närmst intill dörren så att man snabbt kan ta sig ut om det skulle bli nödvändigt.

8 15/05/ Mobila larm vid hembesök När hembesök görs bör personalen förses med mobila larm eller mobiltelefoner med vilket/vilka de snabbt kan larma polis, bevakningsföretag och närmsta chef. Vid situationer där det finns goda grunder för förväntade hotfullt uppträdande bör man inte ta emot/göra hembesök ensam. Om man av sekretesskäl inte kan ha någon annan närvarande vid ett besök kan man vidtala en arbetskamrat/kollega att finnas till hands i något angränsande utrymme. Bearbetning av en hot- och våldsupplevelse För den förtroendevalda eller anställde, som utsatts för hot och våld, finns ett behov av att bearbeta upplevelsen och reaktionerna. Beroende på omständigheterna kan det antingen vara i form av enskilda samtal med enskild drabbad eller gruppsamtal med en grupp personer vilka gemensamt har utsatts för samma hot. En debriefing grupp med god kompetens och erfarenhet av stöd- och bearbetningssamtal med människor som hamnat i personliga krissituationer bör finnas i kommunen. POSOM-Enheten är en lämplig funktion att söka det stöd ur.

9 15/05/ Råd till förtroendevalda och anställda som blir eller kan bli utsatta för personhotsaktioner Får du hotelsebrev, spara brev och kuvert, gör en polisanmälan samt kontakta säkerhetsansvarig/närmsta chef för information. Motsvarande gäller om du får hot via e-post. Om någon ringer och framför ett hot, försök att hålla samtalet igång så länge som möjligt och försök lyssna till rösten, sättet att uttrycka sig, eventuella bakgrundsljud etc. anteckna allt som sagts och era intryck av personen. I bilaga 1 finns en blankett som man kan använda för dessa anteckningar. Tag omedelbart kontakt med polisen för anmälan samt med säkerhetsansvarig/närmsta chef för information. Var uppmärksam på telefonsamtal där den som ringer frågar efter uppgifter om bostad, familj och levnadsvanor etc. det kan handla om att någon försöker att kartlägga sina mål och dina levnadsvanor för att utnyttja vid en hot och våldssituation. Utlämna aldrig några personliga uppgifter via telefon. Stöd och hjälp Efter en våld eller hotsituation är det ofta viktigt för en utsatt medarbetare att få tillgång till krisstöd för att komma i psykisk balans. Det är arbetsgivarens roll att återkomma med erbjudande om stöd en tid efter en händelse då situationen oftast lättare kan bedömas. Företagshälsovården (hälsolänken) kan i regel erbjuda krisstöd. Utöver de åtgärder som kommunen kan vidta i egenskap av uppdragsgivare och arbetsgivare kan den enskilde hotdrabbade förtroendevalde eller anställde själv vidta vissa åtgärder. Det handlar om sådant man som hotdrabbad kan göra under den period hotsituationen varar och som gäller vad man kallar en ökad uppmärksamhet kring sig själv i syfte att minska riskerna. Akuta åtgärder VEM: Närmste arbetskamrater alt. Närmsta chef Ring 112 till polisen om situationen så kräver Bedöm om omedelbar läkarhjälp behövs och ordna i så fall transport. Se till att någon följer med till läkare eller sjukhus. Ordna med ressällskap till bostaden. Kontakta anhöriga. VEM: Närmaste chef Arbetsgivaren bör försäkra sig om att en utsatt person inte är ensam första natten. Förmedla kontakt med personer som kan ställa upp för samtal och eventuellt fortsatt stöd. Anmäl snarast det inträffade till säkerhetschefen med namnuppgift på alla anställda som var närvarande. Chefen ansvarar för att alla berörda får tillfälle att tala ut om händelsen. Ingen skall lämnas ensam att bearbeta händelsen. Vid behov samlas alla berörda till samtal inom timmar efter händelsen. Chefen ansvarar för att arbetsskadeanmälan och anmälan om tillbud görs. Allvarligare tillbud skall anmälas till arbetsmiljöinspektionen.

10 15/05/ Åtgärder inom en vecka VEM: Närmaste chef Chefen ansvarar för att personlig kontakt tas med alla berörda. Det skall vara ett tillfälle att samtala om den personliga upplevelsen av händelsen, kvarstående problem, särskilda frågor och önskemål. VEM: Den drabbade Arbetsgivaren ersätter arbetstagare för inkomstbortfall i samband med personskada genom våld/hot/misshandel i arbetet som ej ersätts på annat sätt genom försäkringen TFA. Arbetsgivaren ersätter annan uppkommen kostnad som orsakats av arbetsskada och som inte täcks av försäkringen (enligt lokalt kollektivavtal, ). Uppföljning VEM: Närmaste chef Underlätta en snabb återgång till arbetet. Se till att medarbetaren är fortsatt delaktig i arbetsgemenskapen. Ha uppföljningssamtal inom en vecka och ta reda på om det behövs ytterligare hjälp, exempelvis samtal om upplevelsen, hur man skall arbeta. Dokumentera. Gör ytterligare uppföljningar inom ca 3 månader efter händelsen för att ta reda på om några problem kvarstår. Dokumentera. Följ noggrant upp sjukfrånvaron hos drabbade medarbetare. Utifrån sjukfrånvaron för en bedömning om ytterligare uppföljningssamtal eller behandling behövs. Om det blir rättegång ge den drabbade möjlighet till genomgång av rättegångsförfarandet. Se till att den drabbade får sällskap av exempelvis chefen, facklig representant eller arbetskamrat till rättegång. En rättegång kan lätt riva upp minnen och känslor från våldshändelsen. Den som blivit utsatt för våld är skyldig att vittna.

11 15/05/ Bilaga 1 RAPPORT OM VÅLD, HOT OM VÅLD Samtliga fall av våld och hot om våld mot anställda/förtroendevalda skall rapportas enligt Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2). Enhet Personalkategori.. Datum.Veckodag..Klockslag Den utsattes personnummer. Man Kvinna Vilken sysselsättning pågick?... Beskriv händelseförloppet... fortsätt gärna på baksidan Uppstod fysisk skada? Ja Nej Sjukskrivning? Ja Nej Vidtagna åtgärder.. Vad behövs för att liknande händelser inte ska ske?... fortsätt gärna på baksidan Anmält till: Arbetsmiljöverket av arbetsledaren Ja Nej Polisen av arbetsledaren Ja Nej Polisen av den drabbade Ja Nej Anmälan om arbetsskada Ja Nej.. Arbetsledarens underskrift Arbetsplatsombudets underskrift

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187.

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. 1(6) Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. 2(6) Mot hot om våld eller våld I vår kommun skall alla

Läs mer

Syfte och ansvar 3 Handlingsplanens syfte Ansvar. Riskinventering 4 Riskgrupper Risksituationer

Syfte och ansvar 3 Handlingsplanens syfte Ansvar. Riskinventering 4 Riskgrupper Risksituationer 2 Innehållsförteckning Syfte och ansvar 3 Handlingsplanens syfte Ansvar Riskinventering 4 Riskgrupper Risksituationer Förebyggande arbete för att undvika hot 5-6 På kontorsrummet Att tänka på vid besök

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.4.1) HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN BESLUT 2007-02-20 23 Dokumenttyp Riktlinjer

Läs mer

Allmänna riktlinjer för att möta hot och våld i verksamheterna inom Värnamo kommun

Allmänna riktlinjer för att möta hot och våld i verksamheterna inom Värnamo kommun Januari 2007 Antaget av kommunfullmäktige 2007-03-29, 34 Gäller fr o m 2007-04-01 Allmänna riktlinjer för att möta hot och våld i verksamheterna inom Värnamo kommun 1 Allmänna riktlinjer för att möta hot

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.4) Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Säkerhet Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2006-05-03 74 Revisions datum

Läs mer

Krisstödsrutin. för social- och omsorgsförvaltningens anställda

Krisstödsrutin. för social- och omsorgsförvaltningens anställda Krisstödsrutin för social- och omsorgsförvaltningens anställda Revidering fastställd i ledningsgrupp mars 2016 Arbetsmiljö Ett gott omhändertagande i den akuta situationen är av stor betydelse för att

Läs mer

Krisstödsrutin. för omsorgsförvaltningens anställda

Krisstödsrutin. för omsorgsförvaltningens anställda Krisstödsrutin för omsorgsförvaltningens anställda Reviderad mars 2014 Krisstödsplan för omsorgsförvaltningens anställda Enligt Arbetsmiljöhandboken flik 11 - Våld och hot och flik 12 - Första hjälpen

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Mälardalens högskola Akademin för Hälsa, vård och välfärd, HVV 2015 Beslutande: Handläggande: 2015.01.28 Maria Müllersdorf Tanja Dunerbrandt, Madeleine

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet.

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Möllegårdens skola 2012-11-30 Handlingsplan vid våld eller hot om våld Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Identifierade risker Konflikt elev

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR ATT UNDVIKA HOT & VÅLD SITUATIONER BISTÅNDSENHETEN

SÄKERHETSPOLICY FÖR ATT UNDVIKA HOT & VÅLD SITUATIONER BISTÅNDSENHETEN 2009-09-29 Reviderad id 2012-03-16 SÄKERHETSPOLICY FÖR ATT UNDVIKA HOT & VÅLD SITUATIONER BISTÅNDSENHETEN Reviderad och beslutad av Biståndsenhetens samverkansgrupp 2012-03-16 Bemötande vid upprörda/hotfulla

Läs mer

Plan vid hot och våld Ådalsskolan

Plan vid hot och våld Ådalsskolan Plan vid hot och våld Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Avgränsning... 3 Definitioner... 3 Ansvar... 3 Polisanmälan... 4 Bryt den akuta situationen.... 4 Våld eller

Läs mer

Provocera inte och avstå själv från att hota då undviker du att trappa upp konflikten.

Provocera inte och avstå själv från att hota då undviker du att trappa upp konflikten. Vilka typer av hot eller våld våra arbetstagare kan drabbas av har att göra med vilket yrke eller vilken verksamhet man arbetar inom och vilka arbetsuppgifter man har. Här beskrivs några olika arbetsuppgifter

Läs mer

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser Om det händer Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser 1 Människor reagerar olika i en våldssituation En del reagerar direkt med stressreaktioner eller chocktillstånd, andra

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Alla som arbetar på Hörby Yrkesgymnasium, elever såväl som personal, har rätt att vistas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Det förutsätts att

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

RIKTLINJER. Datum 2015-02-06

RIKTLINJER. Datum 2015-02-06 RIKTLINJER RIKTLINJER OCH HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖREBYGGA OCH HANDLÄGGA HOT OCH VÅLD I VÅR ARBETSMILJÖ samt handlingsplan riktat mot förtroendevalda och i samband med offentliga sammanträden Dokumentnamn

Läs mer

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2008-11-11 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD OCH SÄKERHET

HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD OCH SÄKERHET Handlingsplan 2007-05-18 1 (9) Handläggare Maria Degerman Verksamhetschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD OCH SÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Inledning...

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-16 Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad 2016-06-30 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD 1 (10) Rinmnagymnasiet TELEFONLISTA Namn Telefonnummer SOS Ambulans/polis/brandkår/

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 Sida 1(10) Handlingsplan mot hot och våld inom, Upprättad 2016-11-15 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Ansvar... 3 Förebyggande arbete... 3 Kunskap... 4 Riskbedömning och utvärdering...

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer hot och våld

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer hot och våld Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 141 Den 2016-10-04 Riktlinjer hot och våld Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer och handlingsplan för hot och våld mot anställda och

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Hot och våld inom vården

Hot och våld inom vården Hot och våld inom vården Var finns riskerna för hot och våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer där det

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Blad 1 RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Antagna av kommunfullmäktige 8 mars 2017, 75, ersätter policy och handlingsplan mot trakasserier på arbetsplatsen. Förhållningssätt

Läs mer

handlingsplan vid hot och våld vid de la gardiegymnasiet

handlingsplan vid hot och våld vid de la gardiegymnasiet handlingsplan vid hot och våld vid de la gardiegymnasiet Antagen av Skolledning 2015/2016 INNEHÅLL Handlingsplanen vid hot och våld ska utgöra ett praktiskt verktyg för att hantera akut uppkomna hot- och

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT - ELLER VÅLDSSITUATIONER. Individ- och familjeomsorgen SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN VID HOT - ELLER VÅLDSSITUATIONER. Individ- och familjeomsorgen SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.4.2) HANDLINGSPLAN VID HOT - ELLER VÅLDSSITUATIONER Individ- och familjeomsorgen SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN BESLUT 2007-02-20 23 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Olycksfall och krisstöd

Olycksfall och krisstöd Olofströms kommun 1 (5) Krishanteringsplan för Olofströms kommun I denna handlingsplan tar vi upp åtgärder som kan behövas vid olycksfall, akut sjukdom, brand m.m. Dessa åtgärder kan även appliceras vid

Läs mer

Handlingsprogam hot och våldsrisker

Handlingsprogam hot och våldsrisker Handlingsprogam hot och våldsrisker Fastställd av socialnämnden 2012-05-24, 132 Innehåll Syfte och ansvar... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Ansvar... 3 Riskinventering... 3 Riskgrupper... 3 Risksituationer...

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Om en arbetsuppgift innebär påtaglig risk för våld, olaga hot eller ärekränkning får den inte utföras som ensamarbete.

Om en arbetsuppgift innebär påtaglig risk för våld, olaga hot eller ärekränkning får den inte utföras som ensamarbete. Fastställd av kommunfullmäktige 89, 14.6.2012 Ändrad av kommunfullmäktige 161, 15.12.2016 Policy gällande våld och Nedanstående säkerhetsrutiner ska finnas tillgängliga och presenteras för all personal,

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD Barn- och utbildningsförvaltningen HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD 2014-06-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING s. 2 1.1 Handlingsplanens syfte s. 2 1.2 Handlingsplanens uppbyggnad s. 2 1.3 Kvalitetssäkring

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald

Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2010 108 1 Innehåll: A. Förebyggande åtgärder för att förhindra och mildra incidenter av våld och hot: 1. Larmrutiner

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN. Klarar man detta på ett tillfredsställande sätt har man skapat förutsättningar för en god arbetsmiljö.

SOCIALFÖRVALTNINGEN. Klarar man detta på ett tillfredsställande sätt har man skapat förutsättningar för en god arbetsmiljö. SOCIALFÖRVALTNINGEN Hot och våld INLEDNING I takt med ökande våld och hot inom socialtjänsten ställs allt högre krav på en bra beredskap om en incident inträffar. Det går att i möjligaste mån försöka förebygga

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturförvaltningen Oktober 2008 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA Mål Policy Alla, oberoende av ålder, kön

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Barn- och utbildningsförvaltningen Flik 1:8 Antagen i CSG 140802 1(6) Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Förebyggande arbete Arbetet med att förebygga våld och hot om våld på arbetsplatsen

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52 Drogpolicy för ANSTÄLLDA INOM Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 2005-12-13, 52 Inledning Detta dokument ersätter Drogpolicydokument för Dorotea kommun som utarbetades under 1995. Denna policy

Läs mer

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1 Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde Fastställd av Skolledningen Fastställd 2014-03-07 Fackliga organisationer Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan. mot våld och hot om våld. för. barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde 1 (6) Dokumentnamn. Fastställd/upprättad/reviderad

Handlingsplan. mot våld och hot om våld. för. barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde 1 (6) Dokumentnamn. Fastställd/upprättad/reviderad 1 (6) Handlingsplan mot våld och hot om våld för barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Handlingsplan mot våld och hot om våld för barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentansvarig

Läs mer

Handlingsplan för förtroendevalda vid hot, våld och trakasserier i Landstinget Blekinge

Handlingsplan för förtroendevalda vid hot, våld och trakasserier i Landstinget Blekinge Handlingsplan för förtroendevalda vid hot, våld och trakasserier i Landstinget Blekinge Landstingsstyrelsen Version 2.0 Beslutad 2016-03-29 Reviderad 2016-10-05 Ärendenr 2016/01363 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister

Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister Journalister är en utsatt yrkesgrupp. Kränkningar, trakasserier, hot och våld mot journalister har tyvärr blivit en allt vanligare del av yrket. Det är

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid hot och våld Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för åtgärder vid hot och våld Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för åtgärder vid hot och våld Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXX 200X-XX-XX Gäller från och med 200X-XX-XX Sid 2 Innehåll sid Inledning. 3

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver kraven

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Checklistor för krisstöd

Checklistor för krisstöd December 2015 Bilaga 1 till Skolchefens ansvar för krisstöd till anställda och studenter Checklistor för krisstöd Innehåll 1 Checklista omedelbart krisstöd, 0-24 timmar 2 1.1 Checklista för dig som är

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN. i TORSBY KOMMUN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

POLICY OCH HANDLINGSPLAN. i TORSBY KOMMUN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING POLICY OCH HANDLINGSPLAN i TORSBY KOMMUN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Policy i Torsby kommun mot kränkande särbehandling Att få känna arbetsglädje och arbetsgemenskap är en rättighet för alla anställda,

Läs mer

Handlingsplan i händelse av hot och våld vid Fyrisskolan. Denna handlingsplan gäller för medarbetare och elever vid Fyrisskolan i Uppsala.

Handlingsplan i händelse av hot och våld vid Fyrisskolan. Denna handlingsplan gäller för medarbetare och elever vid Fyrisskolan i Uppsala. Handlingsplan i händelse av hot och våld vid Fyrisskolan Denna handlingsplan gäller för medarbetare och elever vid Fyrisskolan i Uppsala. Uppsala i januari 2014 FÖRORD Alla som arbetar på Fyrisskolan,

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Rev 2012-11-29. Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld

Rev 2012-11-29. Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld Handlingsplan mot hot och våld Almunge skola ska vara en trygg och säker arbetsplats utan hot- och våldssituationer för elever och personal. Almunge

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten

Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten Personalenheten Åstorps kommun 2005 POLICY Inom Åstorps kommun skall ingen arbetstagare utsättas för kränkande särbehandling. Alla anställda har ett ansvar för

Läs mer

I II ~ landstinget )73. Dm LD10/00557

I II ~ landstinget )73. Dm LD10/00557 I II ~ landstinget DAlARNA LANDSTINGSSTYRELSEN )73 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2010-05-10 62 Antagande av Landstinget Dalarnas policy mot våld och hot Dm LD10/00557 Landstingsstyrelsen föreslår

Läs mer

Plan kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Plan kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:380 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Plan kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Nivå:

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Akut våldshändelse, hot om våld eller olycksfall 4 Uppgifter om anhörigs arbetsplats och telefonnummer

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN INLEDNING Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol- eller drogmissbruk hos en medarbetare skapar

Läs mer

Riktlinje kränkande särbehandling, Götene kommun

Riktlinje kränkande särbehandling, Götene kommun Riktlinje kränkande särbehandling, Götene kommun Antagen av Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU 2017-05-10, 137 Personalenheten Inledning Denna riktlinje är framtagen utifrån ny diskrimineringslagstiftning

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för krishantering

Föreskrifter och riktlinjer för krishantering 1(7) Föreskrifter och riktlinjer för krishantering Målet för krishantering Att ge ökad kunskap och psykologiskt stärka förutsättningarna i och för arbetet. Att skapa en arbetsmiljö som främjar bearbetning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier

Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier Denna policy och handlingsplan för att förebygga och motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett av flera

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

KRANKANDE SÄRBEHANDLING - MOBBING

KRANKANDE SÄRBEHANDLING - MOBBING Antaget i kommunstyrelsen. den 18 december 1996 260 POLICY MOT.. KRANKANDE SÄRBEHANDLING - MOBBING.. Policy mot kränkande särbehandling - mobbning i Lekebergs kommun Ingen anställd i Lekebergs kommun skall

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Kommunstyrelsen D.nr: Jennie Strandberg Olsson

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Kommunstyrelsen D.nr: Jennie Strandberg Olsson TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2016-11-21 Kommunstyrelsen D.nr: 2016-000343 Jennie Strandberg Olsson Förslag till Rutin vid kränkande särbehandling Bakgrund och sammanfattning Utifrån bestämmelser i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld för hälso- och sjukvårdspersonal.

Handlingsplan mot hot och våld för hälso- och sjukvårdspersonal. Handlingsplan mot hot och våld för hälso- och sjukvårdspersonal. Hot och våld inom vården - riktlinjer Våld kan inte accepteras Våld och hot om våld kan och ska inte accepteras inom vården lika lite som

Läs mer

Rutin. Rutin för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Vad säger lagen? HaV:s ståndpunkt

Rutin. Rutin för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Vad säger lagen? HaV:s ståndpunkt 1/7 Rutin Gäller från Diarienummer 2016-10-06 2885-16 Ansvarig för rutinen Beslutad av Personalenheten Jakob Granit Rutin för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering Vad säger lagen? Havs-

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Policy mot våld och hot i Gnosjö kommun

Policy mot våld och hot i Gnosjö kommun Policy mot våld och hot i Gnosjö kommun Bakgrund Antalet anmälda arbetsskador på grund av hot eller våld har ökat under de senaste åren. Ökningen har först och främst skett bland vårdyrken, socialtjänstemän

Läs mer

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet 2014 08 06, giltig tillsvidare Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet Inledning En kris kan uppstå oväntat. Därför har vi tagit fram det här dokumentet som ett stöd

Läs mer

Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Österåkers kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-31

Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Österåkers kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-31 Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Österåkers kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-31 1 Giltighet Dessa riktlinjer tillämpas vid olika former av hot, våld och trakasserier

Läs mer

Personalenheten Åstorps kommun 2005

Personalenheten Åstorps kommun 2005 Personalenheten Åstorps kommun 2005 POLICY Arbetstagarna i Åstorps kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö, där alla möts med respekt. I detta ingår att inte behöva utsättas för sexuella trakasserier.

Läs mer