Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på Österlengymnasiet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på Österlengymnasiet."

Transkript

1 Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på. 1

2 Innehåll Skolans policy och förebyggande arbete... 3 Allmänna rutiner och instruktioner vid hot- och våldssituationer på Vid kännedom om att fysiskt våld eller hot har förekommit Omhändertagande Uppföljning... 4 Ansvar... 5 Riskbedömning... 6 Risker på skolan... 6 Handlingsplaner vid våld-och hotsituationer på... 8 Handlingsplan vid akut hot- och våldssituation... 8 Bombhot Handlingsplaner för när en hot- och våldssituation har uppstått Hot och våld mellan elever Hot och våld mellan elev och skolpersonal Hot och våld mellan skolpersonal och elev Hot och våld mellan skolpersonal och obehöriga personer Hot och våld mellan elever och obehöriga personer Vid kontakt med massmedia

3 Skolans policy och förebyggande arbete På accepterar vi inte att någon utsätts för hot eller våld. Varje medarbetare och elev ska kunna känna sig trygg på skolan. För att säkerställa denna trygghet arbetar vi med förebyggande åtgärder samt riskbedömningar för olika situationer som kan uppstå. Utifrån riskbedömningarna har skolan utformat handlingsplaner med följande innehåll; Hur vi ska undvika våld- och hotsituationer. Hur vi skall agera när sådana händelser uppstår. Hur vi omhändertar personer som blivit utsatta för våld och hot Hur uppföljning och utvärdering ska ske av händelser med våld och hot Skolan arbetar förebyggande genom att på ett systematiskt och aktivt sätt arbeta med frågor i syfte att bidra till sunda värderingar, tolerans och acceptans för att motverka vålds- och hotbeteenden. När elever börjar på informeras de om vilken uppfattning och vilket förhållningssätt skolan har till dessa frågor. Vi har integrerande aktiviteter såsom hälsodagar, utflykter, avslutningsaktiviteter och ett gemensamt individuellt val för att stärka sammanhållningen på skolan. Konkreta handlingar för att undvika hot och våld är att skolans personal hjälps åt med uppsikt under raster samt att alla medarbetare agerar och ingriper direkt vid konflikter. Ensamarbete ska undvikas och all personal på skolan hjälps åt att avhysa obehöriga personer. 3

4 Allmänna rutiner och instruktioner vid hot- och våldssituationer på. Vid kännedom om att fysiskt våld eller hot har förekommit. Följ handlingsplanerna vid våld och hot enligt de olika scenarierna. Rektor gör en bedömning om information ska ges till klassen alternativt övriga skolan och hur denna ska ske. Vid händelser där våld eller hot uppstått skall en utredning göras för att hitta orsaken till varför situationen känts hotfull eller att våld uppstått. Skilj på fakta och värderingar, bedöm trovärdigheten i det som uttalats. Har våld uppstått gör en snabb bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra fortsatt våld eller undanröja risk för att flera ska drabbas. Omhändertagande. Personer som utsatts för våld- eller hot om våld känner detta som en djup kränkning. Vid våldssituationer kan även fysiska skador uppkomma. Det är därför viktigt att dessa personer ej lämnas ensamma samt att de får det stöd och den hjälp de kan behöva efter händelsen. Det kan röra sig om skydd eller andra åtgärder för att den drabbade skall känna sig trygg efter den uppkomna situationen. För person som behöver uppsöka läkarvård ska resurser avsättas så att någon kan följa med till vårdcentral eller sjukhus. Personal eller elev som inte kommer till skolan efter att ha drabbats av en vålds- eller hotsituation ska kontaktas av mentor genom telefonsamtal eller genom hembesök. Uppföljning Händelse där det förkommit våld eller hot om våld ska dokumenteras. Samtal ska ske med den eller de som har utsatts för våld eller hot snarast dock senast inom två dagar efter händelsen. Samtal ska även föras med den person som utfört handlingen om personen har anknytning till skolan. För omyndiga elever ska förälder eller vårdnadshavare kallas till samtal. Föräldrar till myndiga elever bör kallas till samtal efter samtycke från aktuell elev. Samtal kan även behövas med vittnen, som har upplysningar att lämna om den aktuella händelsen. Samtliga samtal dokumenteras. Detta gäller dock inte samtal av mer terapeutisk karaktär. Oavsett om polisutredning görs eller inte så ska en intern utredning göras. Önskar den drabbade stöd vid polisanmälan eller vid en eventuell rättsprocess ska detta stöd kunna lämnas av exempelvis rektor, facklig företrädare eller annan person på arbetsplatsen som den drabbade känner förtroende för. Uppföljningssamtal sker med den drabbade inom två veckor efter händelsen. Arbetsrättsliga eller elevdisciplinära åtgärder kommer att vidtas mot personal respektive elever som utsatt någon personal eller elev för våld eller hot om våld. I de fall någon utsatts för våld eller av allvarliga hot ska anmälan om arbetsskada göras till arbetsmiljöverket. 4

5 Ansvar Det är rektor eller tillförordnad rektor som ska genomföra de uppgifter som framgår av dessa rutiner och handlägga ärenden där hot och hot om våld förekommit. I de fall då en allvarlig situation har uppstått som resulterat i att någon person har blivit skadad eller allvarligt hotad skall krisgruppen sammankallas och arbeta utifrån den krisplan som är upprättad för. I mindre allvarliga situationer som är elevrelaterade ansvarar rektor och stödteamet för att åtgärder som finns i respektive handlingsplan vidtas. I de fall då skolpersonal blivit utsatt eller utsatt annan för hot och/eller våld ansvarar rektor och skyddsombud för att åtgärderna i respektive handlingsplan vidtas. Det är varje anställd/elevs skyldighet att rapportera om det förekommer eller förekommit våld eller hot om våld. Vid arbetsrättsliga och elevdisciplinära åtgärder sker dessa i samråd med personalavdelningen på kommunledningskontoret. 5

6 Riskbedömning Bedömning av risker i den normala verksamheten ingår som en naturlig del vid arbetsplatsträffar eller när det bedöms som nödvändigt och då lyfts sådant som kan utlösa en våld- eller hotsituationer fram. Exempel på sådant kan vara underliggande konflikter, hantering av pengar eller värdeföremål, ensamarbete, avsaknad av larm m.m. Vidare utförs riskbedömningar under skyddsrond tillsammans med personal och elever. Vid ett tillfälle per termin genomförs en trivselenkät bland eleverna där frågor om trygghet och eventuella kränkningar utförda av annan elev eller skolpersonal ingår. En annan del av riskbedömningen utgörs av händelser som kan uppstå om hotet kommer utifrån från personer som inte är verksamma på gymnasieskolan. Sådana personer kan vara föräldrar, före detta elever eller andra som av en eller annan anledning kan utöva våld eller hota elever eller skolpersonal. Samtliga riskbedömningar har lett till åtgärdsförslag som skriftligen förts in i handlingsplanerna. har hittills inte haft många allvarliga hot och våldssituationer och risken för att det ska inträffa allvarliga incidenter bedöms som låg då det är en liten skola där personalen är mycket närvarande och har god kontakt med eleverna. Det är dock viktigt att ha en beredskap för hur vi ska agera om det skulle inträffa. Risker på skolan Skolan har en elevgrupp med varierande bakgrunder och förutsättningar. Eleverna delar på de gemensamma uppehållsutrymmena och vistas nära varandra under stora delar av skoldagen då hot- och våldssituationer mellan elever skulle kunna uppstå. Risken för att detta ska inträffa bedöms vara störst i matsalen, i korridorerna och i uppehållsutrymmena. För att förebygga detta bör personalen vara observanta och ingripa direkt vid tecken på konflikt. Hot- och våldssituationer mellan elever och skolpersonal kan uppkomma i situationer då det uppstår meningsskiljaktigheter. Risken för att detta ska uppstå bedöms vara störst i klassrummen, korridorerna och uppehållsutrymmena. Skolpersonal bör förebygga detta genom att inte vara ensam vid känsliga samtal, att försöka hålla en god ton mot eleven även i en konfliktsituation samt att ta sig därifrån om samtalet känns hotfullt eller för laddat från bägge håll. Hot och våld mot skolpersonal eller elev av obehöriga personer kan uppstå då dörrarna är öppna under skoldagen. Risken för att detta ska inträffa bedöms vara störst i uppehållsutrymmena och bör förebyggas genom att all personal hjälps åt att avhysa dessa personer och att man då är flera ur personalen som hjälps åt. 6

7 RISKBEDÖMNING Riskkällor och risker Allvarlig risk Annan risk Hot och våld elev-elev X Se aktuell handlingsplan Hot och våld elevskolpersonal X Se aktuell handlingsplan Hot och våld skolpersonalelev X Se aktuell handlingsplan Hot och våld obehöriga- X Se aktuell skolpersonal handlingsplan Hot och våld obehöriga- X Se aktuell elev handlingsplan HANDLINGSPLAN Åtgärder Ansvarig Klart när Rektor stödteam Rektor stödteam Rektor stödteam Rektor stödteam Rektor stödteam Uppfölj ning/ kontroll 2 dagar 14 dagar 2 dagar 14 dagar 2 dagar 14 dagar 2 dagar 14 dagar 2 dagar 14 dagar 7

8 Handlingsplaner vid våld-och hotsituationer på Handlingsplan vid akut hot- och våldssituation Om en akut situation som inbegriper hot och/eller våld uppstår arbetar vi enligt följande punkter. Detta arbetssätt förankras hos medarbetarna en gång per termin. All personal som upptäcker en hot och våldssituation är skyldig att handla enligt följande; Aggressiv person: Behåll lugnet: angreppet gäller oftast inte dig personligen, du råkar bara befinna dig i den aggressives väg eller företräder något som väckt hans/hennes ilska. Lyssna aktivt: den aggressive blir positivt överraskad av att möta någon som är intresserad av hans/hennes problem och är villig att lyssna. Respektera revir: den aggressive behöver ett stort revir. Gå inte för nära och avvakta med eventuell kroppskontakt tills du känner dig säker på att du är accepterad. Skapa fri väg: Den aggressive behöver beredas så fri väg som möjligt från det/den som väckt ilskan för att inte bli provocerad att fortsätta sin attack. Öppna eventuellt stängda dörrar och visa på vägar bort från den som attackerats eller hotas. Försök att uppmärksamma andra i omgivningen på situationen utan att provocera angriparen och därigenom riskera att förvärra din egen belägenhet. Sök skydd: Visar den aggressive att den avser angripa dig ska du söka skydd genom att fly från platsen och sätta dig i säkerhet. Tillkalla om möjligt samtidigt hjälp. Har du möjlighet att påkalla hjälp via telefon ring beroende på situationen 112 och beskriv vad som har hänt och lämna dina iakttagna signalementsuppgifter på våldsverkaren! Om den som hotat eller utövat våld avviker - följ inte efter - utan försök få en uppfattning om personens utseende, klädsel, ålder, kön etc. Kontakta omgående din närmaste chef/skolledare eller ring jourtelefon Vid skador ges första hjälpen. Tillkalla skolsköterskan eller vid behov ambulans. Erbjud stöd till den drabbade, lämna ej personen ensam. Se respektive handlingsplan. Instruktioner för den som befinner i närheten: Försök att distrahera angriparen. Stanna så nära den utsatte som möjligt. Om möjligt uppmärksamma andra på den akuta situationen, dock utan att därigenom provocera den aggressive. Uppmana eventuellt kringstående elever att avlägsna sig från platsen. Du ska endast ingripa om du utan fara för egen säkerhet kan göra det, annars tillkalla hjälp alternativt polis. Har du behov och möjlighet att tillkalla hjälp via telefon - ring beroende på situationen

9 Om den som hotat eller utövat våld avviker följ inte efter utan försök få en uppfattning om personens utseende, klädsel, ålder, kön etc (signalement). Kontakta omgående din närmaste chef/skolledare eller ring jourtelefon Beskriv vad som har hänt och lämna signalement. Rektor eller närmast ansvarig enligt tavlan i administrationskorridoren: Ringer vid behov 112 och informerar om vad som hänt. Rektor gör en bedömning av hot- eller våldssituationen och om det är lämpligt informeras samtliga i skolbyggnaden om det inträffade samt hur personal och elever bör agera under hotet. Information bör ges om att hjälp är på väg. Efter att hotet har upphört ska samtliga inblandade beredas möjlighet att samtala kring det inträffade. Detta kan ske både i storgrupp genom information från rektor eller/och i mindre grupper för att alla inblandade ska få möjlighet att prata om det inträffade. Rektor och personal bör förvisa sig om att ingen elev eller personal som mår dåligt går hem ensam. Bedöm risken för att ytterligare hot kan förekomma. Gör tillbudsanmälan/skadeanmälan. Väpnat våld- om det är aktuellt att fly/söka skydd Väpnat våld i skolan är mycket ovanligt och med ett unikt och oförutsägbart förlopp. Direktiv för exakt hur skolans personal skall agera är svåra att ge. Viktigt är att all personal skall ha en mental förberedelse för att väpnat våld kan ske i skolan. Vid ett akut läge måste man ofta agera omgående, då det antagligen inte finns tid att rådgöra med andra. Se handlingsplan för hur man ska agera om en person är aggressiv ovan, om det är aktuellt att fly/söka skydd gäller följande. Vid inrymning i klassrum eller annan lokal: sök skydd efter golvet, släck belysningen, sätt mobiltelefonerna på ljudlöst, titta inte ut genom fönster och dörrar. Vid utrymning lämnar elever och skolpersonal skolan för att söka skydd. Utrymning kan vara en lämplig metod när skolbyggnaden av någon anledning inte ger bästa skyddet, exempelvis på grund av hur lokalerna är utformade. Då kan det vara bättre att ta sig ut och söka skydd. Utestängning är ytterligare en metod som kan användas under vissa omständigheter. När det väpnade våldet pågår på skolgården, då kan det vara effektivt att stänga dörrar till skolan, hålla elever och skolpersonal inomhus medan gärningspersonerna utestängs. Olaga hot Olaga hot är när någon hotar en annan (med eller utan vapen) och den hotade känner rädsla för sig eller någon annan. Straffet är normalt böter eller fängelse i högst ett år. Lagtexten finns i brottsbalken 4:5. 9

10 Bombhot Checklista för bombhot finns på Intranätet. Vid bombhot på telefon: Försök att fördröja samtalet, fråga om! Skriv upp numret. Försök att avgöra ålder/kön på rösten. Påkalla kollegas uppmärksamhet. LÄGG ABSOLUT INTE PÅ LUREN. Om möjligt uppmana en kollega ringa polisen på annan telefon. Telefonnummer i turordning (ej akuta ärende) Begär att få samtalet spårat. Kontakta skolledningen/krisgruppen. 10

11 Handlingsplaner för när en hot- och våldssituation har uppstått Hot och våld mellan elever När en hot- och eller våldssituation mellan elever har uppstått och kommit till rektors och stödteamet/krisgruppens kännedom ska två personer eller fler beroende på situation ansvara för att följande åtgärder vidtas; Hålla samtal med eleverna var för sig snarast, senast inom två dagar. Den drabbade får ej lämnas ensam. Att hålla rektor informerad då denne ansvarar för att göra en tillbudsanmälan och polisanmälan. Informera mentor. Om möjligt ska samtal hållas med eleverna gemensamt. Vårdnadshavarna informeras om omyndig elev eller om samtycke ges från myndig elev. Eventuellt kallas elever och vårdnadshavare till elevkonferens. Händelsen och åtgärderna skall dokumenteras Den drabbade eleven ska erbjudas stöd och samtal och åtgärder skall vidtas för att öka tryggheten på skolan för denna elev. Se allmänna rutiner för omhändertagande ovan. En uppföljning av händelsen skall genomföras inom två veckor med de berörda eleverna, se rutin för uppföljning under de allmänna rutinerna ovan. 11

12 Hot och våld mellan elev och skolpersonal När en elev har utsatt en skolpersonal för hot eller våld och det har kommit till rektors kännedom ska rektor och skyddsombud ansvara för att följande åtgärder vidtas; Hålla samtal med den hotade personalen och eleven var för sig snarast, senast inom två dagar. Den drabbade får ej lämnas ensam. Om möjligt ska även samtal hållas med den hotade personalen och eleven gemensamt. Vårdnadshavarna informeras om omyndig elev eller om samtycke ges från myndig elev. Informera mentor. Eventuellt kallas elever och vårdnadshavare till elevkonferens. Händelsen och åtgärderna skall dokumenteras Den drabbade ska erbjudas stöd och samtal och åtgärder skall vidtas för att öka tryggheten på skolan för denna person. Se allmänna rutiner för omhändertagande ovan. En uppföljning av händelsen skall genomföras inom två veckor med de berörda. Se rutiner för uppföljning under de allmänna rutinerna ovan. Den hotade personalen gör en tillbudsanmälan och avgör själv om händelsen ska polisanmälas. 12

13 Hot och våld mellan skolpersonal och elev När en skolpersonal har utsatt en elev för hot eller våld och det har kommit till rektors kännedom ska rektor och skyddsombud ansvara för att följande åtgärder vidtas; Hålla samtal med den hotade eleven och personalen var för sig snarast, senast inom två dagar. Den drabbade får ej lämnas ensam. Att göra en polisanmälan om den uppkomna situationen anses vara allvarlig vilket i så fall sker i samråd med eleven. Om möjligt ska samtal hållas med den hotade eleven och personalen gemensamt. Vårdnadshavarna informeras om omyndig elev eller om samtycke ges från myndig elev. Eventuellt kallas elever och vårdnadshavare till elevkonferens. Händelsen och åtgärderna skall dokumenteras Den drabbade eleven ska erbjudas stöd och samtal och åtgärder skall vidtas för att öka tryggheten på skolan för denna elev. Se allmänna rutiner för omhändertagande ovan. En uppföljning av händelsen skall genomföras inom två veckor med de berörda. Se rutiner för uppföljning under de allmänna rutinerna ovan. Den hotade eleven gör en tillbudsanmälan med hjälp av rektor. 13

14 Hot och våld mellan skolpersonal och obehöriga personer När en obehörig person har utsatt skolpersonal för hot eller våld ska rektor och skyddsombud ansvara för att följande åtgärder vidtas; Hålla samtal med den hotade skolpersonalen snarast, senast inom två dagar. Den drabbade får ej lämnas ensam. Skriva tillbudsanmälan och göra en polisanmälan. Händelsen och åtgärderna skall dokumenteras. Den drabbade ska erbjudas stöd och samtal och åtgärder skall vidtas för att öka tryggheten på skolan för personen. Se allmänna rutiner för omhändertagande ovan. Uppföljning av händelsen skall genomföras inom två veckor med den drabbade. Se rutiner för uppföljning under de allmänna rutinerna ovan. 14

15 Hot och våld mellan elever och obehöriga personer När en obehörig person har utsatt elev för hot eller våld ska rektor och stödteam eller krisgrupp ansvara för att följande åtgärder vidtas; Hålla samtal med den hotade eleven snarast, senast inom två dagar. Den drabbade får ej lämnas ensam. Skriva tillbudsanmälan och göra en polisanmälan. Informera skyddsombud. Händelsen och åtgärderna skall dokumenteras. Den drabbade ska erbjudas stöd och samtal och åtgärder skall vidtas för att öka tryggheten på skolan för personen. Se allmänna rutiner för omhändertagande ovan. Uppföljning av händelsen skall genomföras inom två veckor med den inblandade. Se rutiner för uppföljning under de allmänna rutinerna ovan. 15

16 Vid kontakt med massmedia Följande gäller då massmedia kommer till skolan till följd av en krissituation, där elever eller personal varit inblandad. Rektor, eller av denna utsedda personal, ansvarar för kontakten med representanter för massmedia. Media skall hänvisas dit. Representanter från massmedia uppmanas att legitimera sig. Massmediarepresentanten skall informera om syftet med besöket samt uppge vilka som eventuellt skall intervjuas. Vid en allvarlig krissituation aktiveras krisgruppen och informationstillfällen till media planeras. 16

Plan mot hot och våld. Vittra Väsby

Plan mot hot och våld. Vittra Väsby Plan mot hot och våld Vittra Väsby 2011-2012 Mål: - Att alla i skolan tar personligt ansvar och agerar förebilder utifrån Vittras värdegrund i alla situationer. - Att förskolan och skolan är trygga platser

Läs mer

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Barn- och utbildningsförvaltningen Flik 1:8 Antagen i CSG 140802 1(6) Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Förebyggande arbete Arbetet med att förebygga våld och hot om våld på arbetsplatsen

Läs mer

Handlingsplan i händelse av hot och våld vid Fyrisskolan. Denna handlingsplan gäller för medarbetare och elever vid Fyrisskolan i Uppsala.

Handlingsplan i händelse av hot och våld vid Fyrisskolan. Denna handlingsplan gäller för medarbetare och elever vid Fyrisskolan i Uppsala. Handlingsplan i händelse av hot och våld vid Fyrisskolan Denna handlingsplan gäller för medarbetare och elever vid Fyrisskolan i Uppsala. Uppsala i januari 2014 FÖRORD Alla som arbetar på Fyrisskolan,

Läs mer

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet.

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Möllegårdens skola 2012-11-30 Handlingsplan vid våld eller hot om våld Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Identifierade risker Konflikt elev

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN RESURSSKOLAN Arbetsgivaren skall tillse att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de

Läs mer

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Förebyggande åtgärder: Ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel på skolan. Bemöta främlingsfientlighet, intolerans och odemokratiska

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Innehållsförteckning 2 Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet 3 Ansvar 3 Vid tänkbara hot 3 Agera i en akut situation 3 När den akuta situationen

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Hot och våld. Fastställt av: Förvaltning Gäller från: 2008-05-28 Senast redigerat:

Hot och våld. Fastställt av: Förvaltning Gäller från: 2008-05-28 Senast redigerat: Hot och våld HANDLINGSPLAN VID EKONOMISEKTIONEN Det är sällan ekonomisektionen utsätts för hot och våld. Det är dock viktigt att det finns en beredskap om det skulle ske. Rutiner och förhållningssätt All

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

2012-11-15. Handlingsplan för agerande vid hot och våld på Björkhagsskolan

2012-11-15. Handlingsplan för agerande vid hot och våld på Björkhagsskolan 2012-11-15 Handlingsplan för agerande vid hot och våld på Björkhagsskolan All personal är skyldig att hålla sig väl förtrogen med denna handlingsplan. Vid oklarheter kontakta rektor. Som nyanställd ska

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

Handlingsplan. Våld och hot

Handlingsplan. Våld och hot Handlingsplan Våld och hot Handlingsplan mot våld och hot På PeterSvenskolan 2 går all personal och elever till skolan, vistas där och känner sig trygga. Ingen på skolan ska utsättas för våld eller hot

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

Riktlinjer för förebyggande av hot/våld inom Malmö högskola

Riktlinjer för förebyggande av hot/våld inom Malmö högskola Riktlinjer för förebyggande av hot/våld inom Malmö högskola Inledning Hot och våld skall alltid tas på allvar. Det är därför betydelsefullt att Malmö högskola, genom ett aktivt arbete och med förebyggande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Plan vid hot och våld Ådalsskolan

Plan vid hot och våld Ådalsskolan Plan vid hot och våld Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Avgränsning... 3 Definitioner... 3 Ansvar... 3 Polisanmälan... 4 Bryt den akuta situationen.... 4 Våld eller

Läs mer

Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade... 18 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19

Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade... 18 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19 Krispärm Innehåll KRISGRUPP... 3 KRISPLAN... 4 KRISPLAN ELEV... 5 Sidhänvisning... 5 Om någon elev mister livet, under skoltid... 6 Om någon elev mister livet, utanför skoltid... 7 Om elev mister nära

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05 En krissituation kan uppstå i många olika sammanhang och ha mycket olika karaktär och omfattning. Denna krisplan skall ses som ett stöd

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

2005/06. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2005/06. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2005/06 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 KRISGRUPP ÖSTRABO 1 - LÄSÅRET 05-06 Namn Tfn nr, arb Rektor Bengt Åhlander 69 74 17 Rektor Marianne Örtengren 69 69 41 Skolkurator

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅSEBRO SKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

HANDLINGSPLAN för. Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8

HANDLINGSPLAN för. Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8 FREDRIKA BREMERSKOLAN HANDLINGSPLAN för Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8 SAMLINGSPLATS VID UTRYMNING: Erika Merika Utanför

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/09

Likabehandlingsplan 2008/09 Likabehandlingsplan 2008/09 Antagen 2008-03-06 Senast reviderad 2008-09-11 2. (7) LIKABEHANDLINGSPLAN 2008/09 Våra grundläggande demokratiska rättigheter innebär att barn och ungdomar skall känna sig trygga

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Upprättad av Birgitta Palm Andersson och Ewa Wikström Reviderad december 2011 av Kjell Almlöf och Anders Nordlund INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid. Inledning

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Rev 2012-11-29. Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld

Rev 2012-11-29. Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld Handlingsplan mot hot och våld Almunge skola ska vara en trygg och säker arbetsplats utan hot- och våldssituationer för elever och personal. Almunge

Läs mer

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan Vid varje utflykt utanför skolans område skall rektorn meddelas. En lapp hängas i personalrummet med uppgifter om vilka elev och vuxna som deltar, samt på vilka mobilnummer personalen kan nås. Alla barn/elev

Läs mer

Övergripande handlingsplan

Övergripande handlingsplan Övergripande handlingsplan Hot och våld Inom barnomsorg, grundskola, särskola och gymnasieskola Gäller fr.o.m. 2016-04-12 Denna handlingsplan är ett komplement till Vara kommuns övergripande plan Riktlinje

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12 Krisplan vid dödsfall och olyckor Reviderad 2013-12-12 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Krishanteringsplan LUNDS NATION LUND Upprättad 2007-09-01 - Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Rev. 2011-06-15 2012-06-23 2013-09-06 2014-01-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna 1 Innehållsförteckning Bakgrund............................................................................

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187.

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. 1(6) Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. 2(6) Mot hot om våld eller våld I vår kommun skall alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KRISPLAN

SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KRISPLAN SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012.11.16 Detta är en plan för krisgruppens arbete när en svår olycka eller en katastrof inträffar och skolan, eller delar av den, hamnar i en

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011-11-24 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Inledning Vår Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling gäller i tolv månader och revideras årligen i anslutning till höstlovet.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning

Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning Sunne 10 maj 2010 37 Sunne kommun, Svetsarevägen 2, SE-686 80 Sunne. Tel +46 565-179 00. Fax +46 565-179 01. info@brobygrafiska.se Bankgiro 113-8445. Postgiro

Läs mer

Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda

Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda Innehåll: 1. Introduktion 2. Vem gör vad i säkerhetsarbetet 3. Att förebygga trakasserier, hot och våld 4. Riskbedömning vid möten 5. Vad ni kan/bör göra

Läs mer

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Postadress: Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad Besöksadress: Nokiagatan 20. Webb: karlstad.se/nobelgymnasiet Tel: 054-540 15 00 E-post: nobelgymnasiet@karlstad.se 1

Läs mer

Likabehandlingsplan för Gribbylunds kommunala F-9 skola

Likabehandlingsplan för Gribbylunds kommunala F-9 skola Likabehandlingsplan för Gribbylunds kommunala F-9 skola Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, lag (2006:67), innebär att diskriminering på grund av kön,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Denna skrift är utgiven av LU Byggnad vid Lunds universitet. Omslagsbild: Andrzej Ploski. Layout: Clyde Lange, Media-Tryck, Lunds universitet. Tryck: Media-Tryck

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA OCH HÖGRE TJÄNSTEMÄN VID HOT, VÅLD OCH TRAKASSERIER

VÄGLEDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA OCH HÖGRE TJÄNSTEMÄN VID HOT, VÅLD OCH TRAKASSERIER VÄGLEDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA OCH HÖGRE TJÄNSTEMÄN VID HOT, VÅLD OCH TRAKASSERIER Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vägledning för förtroendevalda och högre tjänstemän vid hot,

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga och hantera situationer med våld, hot om våld och trakasserier inom Vuxenutbildningsenheten

Handlingsplan för att förebygga och hantera situationer med våld, hot om våld och trakasserier inom Vuxenutbildningsenheten Handlingsplan för att förebygga och hantera situationer med våld, hot om våld och trakasserier inom Vuxenutbildningsenheten För vuxenutbildningens verksamhet gäller det kommunövergripande dokumentet "Rutiner

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling?

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling? Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen Planen utgår från diskrimineringslagen (2008 :657 ) samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen kränkande

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

Handlingsplan kränkande särbehandling mobbning

Handlingsplan kränkande särbehandling mobbning Handlingsplan kränkande särbehandling mobbning MÅLSÄTTNING: På Krika Bygdeskola har vi ett arbetsklimat, där varje enskild individ blir synlig. Om det uppstår problem är det viktigt att vi kan hantera

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Lundbyskolan Likabehandlingsplan

Lundbyskolan Likabehandlingsplan Eskilstuna Kommun 2007-05-07 Lundbyskolan 1 (8) Lundbyskolan Likabehandlingsplan Innehåll Kopplingar till lagar och förordningar s.2 Skolans uppdrag Vad är kränkande behandling? s.3 Definitioner Rättigheter

Läs mer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer SINCE 1977 När det händer - det som vi inte vill ska hända Handlingsplan för Krissituationer Läsåret 2013-2014 Grimstaskolan Viktiga telefonnummer Ambulans 112 Brandkår 112 Polis 112 Polis ej akut 114

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Kris- och beredskapsplan

Kris- och beredskapsplan Kris- och beredskapsplan Uppsävjaskolan Uppsala reviderad 2009-04-01 2010-03-22 2011-01-01 2013-01-12 2015-06-30 Uppsävjaskolan 2004-05-10 Innehåll Telefonlista... 3 Allmänna råd vid kris- eller katastrofsituation

Läs mer

Värdegrundsfrågor/Likabehandling/Mobbning

Värdegrundsfrågor/Likabehandling/Mobbning PLAN FÖR FRÄMJANDE AV TOLERANS OCH GOD GEMENSKAP MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Uppdaterad juni 2015 Värdegrundsfrågor/Likabehandling/Mobbning Denna plan för att definiera, upptäcka och åtgärda

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Håsta skola 2010-08-01--2011-07-31

Håsta skola 2010-08-01--2011-07-31 1 (6) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta skola 2010-08-01--2011-07-31 Planen mot diskriminering och kränkande behandling är till för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Norrköpings kommun

Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Norrköpings kommun Riktlinje 2012-05-02 Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Norrköpings kommun Diarienummer: KS-257/2012 Beslutad av kommunstyrelsen den 2 maj 2012 Om riktlinjen Denna riktlinje

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen 1(5) Handlingsplan mot hot och våld Revideras årligen under augusti månad 2(5) 1. Mål På ska inte några inslag av våld, hot eller hot om våld tolereras. Personal och elever ska i samverkan arbeta för att

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola Fastställd av Kalix Folkhögskolas styrelse 2011-06-09 2 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En god fysisk arbetsmiljö ändamålsenliga lokaler ändamålsenlig utrustning

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PRAKTISKA Gymnasiet Kungsbacka. Giltighet 2015-01-01 2015-12-31

PRAKTISKA Gymnasiet Kungsbacka. Giltighet 2015-01-01 2015-12-31 PRAKTISKA Gymnasiet Kungsbacka Giltighet 2015-01-01 2015-12-31 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och... 3 3. Vision mot... 3 4. Delaktighet... 3 5. Ansvarsområden...

Läs mer

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan Ekens Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan skall vara en plats där man får vara den man är och där olikheter ses som en tillgång. En plats där man vågar

Läs mer

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Vision Solhyttans förskola ska ha ett klimat där alla tillåts vara den man

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Guldkroksskolan 7-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Guldkroksskolan 7-9 Läsår 2015/2016 Fastställd ht 2015 av Skolledning Personal Elevråd Upprättad:

Läs mer

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Datum: 2015-12-28 Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Innehåll: 1. Inledning 2. Likabehandlingsplanens syfte 3. Definitioner 4.

Läs mer

Säkerheten i UAF 2001

Säkerheten i UAF 2001 UTBILDNINGS- OCH ARBETS- MARKNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 857 85 uaf@vallentuna.se Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Säkerheten i UAF 2001

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011-2012 Definition av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sävsjö Kristna Skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn 2011/2012 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig sjukdom

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-05-27 Reviderad Tuna skolområde 2014-05-26 1 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tuna skolområde INNEHÅLL: o Lagtexter o Tuna skolområde en beskrivning o Vision o Främjande arbete

Läs mer

HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING.

HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. Bakgrund styrdokumenten säger: Det demokratiska uppdraget är formulerat i skollagen, läroplaner och kursplaner. Det består

Läs mer