Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld"

Transkript

1 Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Mälardalens högskola Akademin för Hälsa, vård och välfärd, HVV 2015

2 Beslutande: Handläggande: Maria Müllersdorf Tanja Dunerbrandt, Madeleine Scherlin Inledning Riskerna för hot och våld har ökat i arbetslivet. Inom offentlig förvaltning är det delvis ett resultat av att direktkontakten med allmänheten har ökat. Belastningen för den som drabbas kan vara stor. Om det inte ges möjligheter till bearbetning av upplevelserna finns risk för psykiska problem som kan kvarstå även efter lång tid. Genom att vidta preventiva åtgärder kan lidande förhindras eller mildras. Eftersom det inte går att utesluta att situationer med risk för hot eller våld uppstår inom högskolan har denna handlingsplan upprättats. Syftet är att öka tryggheten för medarbetarna och erbjuda stöd om händelser av denna karaktär skulle inträffa. I handlingsplanen framgår till vilken ansvarig den drabbade vänder sig, vilket stöd som finns att få och chefens ansvar för åtgärder. Det är viktigt att alla tillbud om hot och våld rapporteras, dokumenteras och utreds. Arbetsgivaransvar Handlingsplanen och det förebyggande arbetsmiljöarbetet baseras på: AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön I arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön finns de föreskrifter och allmänna råd som arbetsgivaren har att tillämpa. 2 Arbetsgivaren skall utreda de risker om våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen. 3 Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs. Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete so kan medföra risk för våld eller hot om våld. Rutinerna skall hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna skall vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. 4 Arbetstagare skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredställande trygghet. 5 Vid arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot om våld skall arbetstagarna få särskilt stöd och handledning. 6 Arbetsplatser skall placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs. 7 Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation. Arbetsgivaren skall se till att: Larmutrustning finns där så krävs för säkerheten. Larmutrustning underhålls och kontrolleras. 8 Innebär en arbetsuppgift påtaglig risk för våld eller hot om våld får den inte utföras som ensamarbete. 10 Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas. 11 Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. 2

3 Vid allvarlig händelse eller olycka Till allvarlig händelse räknas t.ex. bombhot, dödsfall, brand. I dessa situationer hänvisas till MDH:s handlingsplan vid olycka eller allvarlig händelse: Olika former av hot och våld Med hot menas muntliga eller skriftliga hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse. Med våld menas aggressiva handlingar som leder eller kan leda till, fysisk och/eller psykisk skada hos en annan människa. Exempelvis: Hot via e-post, sociala medier, brev, telefon eller vid besök Olaglig förföljelse Trakasserier Skadegörelse mot arbetsplats Våld mot anställd Fysisk arbetsmiljö Hantering av pengar, myndighetsfunktion eller möten med människor kan påverka risken för att utsättas för hot eller våld. Högskolan är en öppen miljö med många lokaler. Ensamarbete bör i möjligaste mån undvikas utanför arbetstid. Gällande arbetsrum, om det finns grundad anledning att anta att en person kan tänkas bli hotfull, se till att en kollega är närvarande. Boka in möten på arbetstid när andra finns närvarande. Förhållningssätt Allmänt om förhållningssätt för att förebygga problematik: Undvik att provocera eller bli provocerad Försök behålla lugnet Lyssna aktivt Respektera revir Hota inte själv Försök undvika vinnare/förlorare situationer Håll dig till sakfrågan Arbetstagares ansvar Rapportera tillbud (Oj) Det är viktigt att ta lärdom av inträffade händelser och avvikelser. Detta är också ett krav på oss som arbetsmiljö- och miljöcertifierad högskola. Har en anställd råkat ut för en händelse kontaktas närmaste chef. Efter detta anmäls händelsen på webben https://www.mdh.se/internt/hallbar-arbetsplats/oj-rapportera-tillbud

4 Rapportera arbetsskada (Aj) Om en anställd skadar sig i arbetet ska en anmälan om arbetsskada göras. Inrapporterade arbetsskador sammanställs och analyseras för förbättringsarbete. Anmälan ska göras av den anställde på webben. https://www.mdh.se/internt/hallbar-arbetsplats/aj-rapportera-arbetsskada Åtgärder vid hot per telefon, brev, e-post eller sociala medier I samtliga fall av hot kontaktas avdelningschef som rapporterar till akademichef. Skriftlig dokumentation och anmälan (Oj) ska göras. Telefon Den som tar emot hotet bör om möjligt skriftligt notera exakt vad som sägs, samt fakta om personen som ringde. Brev Den som tar emot brevet ser omedelbart till att brevet hanteras så lite som möjligt och lägger det i ett kuvert för att eventuella fingeravtryck eller DNA inte förstörs. E-post, sociala medier Den som tar emot hot i e-post bör inte röra posten ifråga (möjligen kan hotet flyttas till en separat mapp). Hot som någon ser i sociala medier, på webbsida och liknande bör om möjligt bevaras spar adressen till sidan, alternativt låt sidan stå öppen i webbläsaren. Hotfull situation med en närvarande person Den hotade Försök att uppmärksamma andra på situationen Försök att uppträda lugnt Utlöses hotet till handling, försök att fly samtidigt som du ropar på hjälp Om den som hotar avviker, kontakta avdelningschef och väktare Akuta åtgärder vid allvarliga hot Chef eller arbetskamrat Om situationen är allvarlig ska väktare och polis tillkallas. Observera att tillkallad polis bara kan gripa en person om anmälan görs på plats. Bedöm behov av sjukvård och ordna i så fall transport, alternativt ambulans vid allvarlig skada. Se till att någon följer med till sjukhuset. Chef Den som har varit utsatt för våld eller hot om våld måste omedelbart få en chans att prata med närmaste chef eller kollega. Den som drabbats kan vara i chocktillstånd och fortsätta med arbetsuppgifter, därför måste andra förvissa sig om hur den drabbade mår och vid behov stödja personen att avbryta arbetsuppgifterna. Ta ställning om akut samtalsstöd behövs. Detta kan erbjudas från företagshälsovården eller personalavdelningen. Tillse att en utsatt person inte är ensam första natten. Anmäl snarast det inträffade till akademichef och någon ur MDH:s krisledningsgrupp med namnuppgift på alla anställda och studenter som var närvarande. Gå ut med saklig information om vad som hänt till övriga kollegor. 4

5 Alla former av våld och hot bör polisanmälas, av den drabbade personen eller arbetsgivaren. I anmälan bör adress och telefonnummer till arbetet uppges, inte hemadress. Skriv ned vad som inträffat så snart som möjligt som stöd för minnet. Åtgärder inom en vecka Chef Kontakt tas med alla berörda. Ett tillfälle att samtala om den personliga upplevelsen av händelsen, kvarstående problem, särskilda önskemål. Förmedla kontakt med företagshälsovård eller andra personer som kan ställa upp för samtal och fortsatt stöd. Alla händelser med inslag av hot eller hot om våld ska dokumenteras. Det är viktigt att i detalj skriva ned vad som inträffat. Redogörelsen undertecknas av den som utsatts för hot eller hot om våld. Chefen ansvarar för att arbetsskadeanmälan och anmälan om tillbud görs. Allvarligare tillbud skall anmälas till arbetsmiljöverket. Ser till att arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan blir underskriven och skickad till personalsektionen. Rapporterar och följer upp åtgärderna enligt lokalt samverkansavtal. Utreder orsak och vidtar åtgärder för att förhindra upprepning. Utredningen ska fastställa bakomliggande brister och andra faktorer. Arbetsmiljöverket tillhandahåller en utredningsmall som kan användas vid allvarligare händelser. Bedöm om ärendet behöver hanteras av MDH:s disciplinnämnd. Uppföljning Chef Underlätta en snabb återgång till arbetet. Se till att medarbetaren är fortsatt delaktig i arbetsgemenskapen. Ha uppföljningssamtal och ta reda på om det behövs ytterligare hjälp, exempelvis samtal om upplevelsen och eventuell förändring av arbetsuppgifter. Erbjud stöd hos företagshälsovården. Dokumentera. Gör ytterligare uppföljningar inom ca tre månader efter händelsen för att ta reda på om några problem kvarstår. Följ upp sjukfrånvaron hos drabbade medarbetare. Utifrån sjukfrånvaron gör en bedömning om ytterligare uppföljningssamtal eller behandling behövs. Om det blir rättegång, ge den drabbade möjlighet till genomgång av rättegångsförfarandet. Se till att den drabbade får sällskap av chefen, facklig representant eller arbetskamrat till rättegången. 5

6 Situationer med studenter som behöver stöd Studievägledare, lärare och andra anställda på högskolan kan komma i kontakt med studenter som har olika slags svårigheter. För många studenter är bekymren övergående, men det kan ändå finnas behov av hjälp och stöd. Det är viktigt både för den enskilde individen och för omgivningen att uppmärksamma svårigheterna och försöka guida studenten vidare i ett tidigt skede innan problemen blivit alltför stora. Det finns alltid en möjlighet att konsultera Studenthälsan. I de flesta fall är det bäst om studenten själv kan ta kontakt för att boka en tid. Du bör börja med att tala med studenten om att du känner en oro. Det kan vara bra att tänka på: att säga precis som det är du är orolig berätta att Studenthälsan finns och lämna kontaktinformation att du kan erbjuda dig att ta den initiala kontakten med vård-/stödinstansen även om studenten har en avvisande attityd, kan det visa sig i ett senare skede att din omtanke tagits emot och att den information du lämnade blev användbar Det finns ett antal varningstecken som bör tas på största allvar. Dessa är: Aggressivt uppträdande, hotfullt beteende mot andra Tal om självmord Synliga yttre tecken, som skärsår/ låg kroppsvikt / berusning eller drogpåverkan För omgivningen påtagliga och oroande förändringar i sättet att vara som person Uttryck för tankar som är orimliga och som inte går att korrigera Om en student visar allvarliga tecken på psykisk ohälsa är det angeläget att hänvisa till hälsooch sjukvården /akutpsykiatrin. Vid allvarlig kroppslig sjukdom ring 112. Information och referenser MDH Handlingsplan vid olycka eller allvarlig händelse, Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet https://mp.uu.se/documents/432512/935791/ufv riktlinjerhot-vald.pdf/9abddfefc6a7-48f0-b4dd-d5e3bc7092f7 Tilly, A. Förebygg hot och våld på jobbet. Prevent

7 Telefonnummer chefer HVV Maria Müllersdorf Arbete: , Privat: , Lena Hallström Arbete: , Privat: , Per Andersson Arbete: Privat: Munir Dag Arbete: Privat: Åsa Snöljung Arbete: Privat: Cecilia Rydlo Arbete: Privat: Madeleine Scherlin Arbete/privat: Annica Engström Arbete , Privat: Agneta Brav Arbete , , Privat: Tanja Dunerbrandt Arbete: , Privat: , Lillemor Stribeck Arbete: , Privat; ,

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.4.1) HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN BESLUT 2007-02-20 23 Dokumenttyp Riktlinjer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Namn: Enhetschefen är: telefon: Handledare på avd är: Sjuksköterskor är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Hot och våld inom vård och omsorg. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:16

Hot och våld inom vård och omsorg. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:16 Hot och våld inom vård och omsorg Kunskapsöversikt Rapport 2011:16 Kunskapsöversikt Hot och våld inom vård och omsorg Ulrika Hallberg socionom/docent i folkhälsovetenskap Rapport 2011:16 ISSN 1650-3171

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET Beslutad den 21 september 1993 AFS 1993:17 2 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer