Verksamhetsplan Strokecentrum Väst 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Strokecentrum Väst 2013"

Transkript

1 Verksamhetsplan Strokecentrum Väst 2013 Bakgrund Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke och det föranleder fler vårddagar än någon annan sjukdom. I Västra Götaland (VGR) rör det sig om ungefär fall varje år. Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna. För VGRs del är den totala samhällskostnaden för stroke c:a 2,5 miljarder per år. I en tid när vi ser en ökande andel strokeinsjuknanden i åldrarna under 45 år och befolkningen samtidigt blir allt mer åldrad riskerar samhällets börda för stroke öka betydligt i en nära framtid. Den utvecklingen måste mötas med forskning som genererar nya kunskaper om riskfaktorer, förebyggande insatser, akut omhändertagande, behandling och rehabilitering. Strokecentrum Väst (SCV) har bildats för att vara en plattform för att öka strokeforskningen och kunskapsförmedlingen om stroke i VGR. Se: Syfte Öka kunskapen om stroke och stärka strokeforskningen i VGR genom att: Forskning Utbildning Utveckling Fokusera på att kraftfullt stärka multidisciplinär klinisk strokeforskning Stimulera grundforskning och translationell forskning inom strokefältet Generera nya och potentiera befintliga forskningsprojekt Skapa en rekryteringsbefrämjande miljö Genomföra riktade åtgärder för att säkra tillväxten av yngre strokeforskare i regionen Generera nya och potentiera befintliga nätverk för olika yrkesgrupper som arbetar med stroke, både i akutfasen och under rehabilitering Stärka samverkan inom VGR och med andra lärosäten både nationellt och internationellt Stimulera nya samarbeten Erbjuda utbildning i form av seminarier, möten och föreläsningar Bidra till ökad kunskap om stroke genom ex. folkbildningskampanjer Medverka till snabb implementering och utvärdering av forskningsresultat Beforska kunskapsluckor i vården Tillsammans med industrin verka för att implementera och vetenskapligt utvärdera nya tekniker och behandlingar Verka för forskningsfinansiering

2 2 Aktuella projekt Potentiering av strokeforskning. Strokeforskningen i VGR inventerades Det framgick att en stor styrka är att SA och VGR har aktiv forskning i strokekedjans alla delar. Därtill finns stark experimentell strokeforskning vid SA. En ökad samverkan mellan de olika forskningsprojekten har mycket stor potential att generera nya idéer och projekt. Det övergripande och prioriterade målet för SCVs verksamhet är således att på ett kraftfullt och diversifierat sätt stimulera sådan samverkan. De verksamheter som planeras inom ramen för SCV och som syftar till att nå detta mål beskrivs nedan. Det mer långsiktiga målet är att öka SAs och VGRs möjligheter att attrahera anslag i nationell och internationell konkurrens samt att öka antalet publikationer inom strokefältet. Information och utbildning. SCV ska bidra till informationsspridning och fysiska möten mellan olika projekts medarbetare. Kommunikationsbrev med information från våra utbildningsaktiviteter mm läggs ut på hemsidan. Under 2013 kommer SCVs skriftliga informationsmaterialet att uppdateras. Seminarier för forskare planeras för inventering av nya samarbeten och nya projekt i gränslandet mellan olika discipliner liksom med SCVs advisors och forskare från SCV som talare med och forskningspresentation via posters. SCV planerar två större möten under 2013 med bidrag från International Advisors med Stroke Centre West lecture. Det första då Markku Kaste håller the Stroke Centre West lecture. Ett hälsoekonomiskt seminarium planeras i januari. Postdoc forskningsmånader. Genom att ge stöd i form av forskningsmånader ska unga strokeforskare stimuleras att aktivt arbeta med klinisk strokeforskning inom SCV. Målgrupp är de som relativt nyligen disputerat och är sjukvårdsanställda i VGR. Disputerade, prekliniska forskare med tydligt kliniskt förankrad eller translationell strokeforskning aktualiseras i andra hand. Forskningen skall vara associerad till SCV eller kunna komma att associeras till SCV genom aktivt medarbetarskap i SCVs forskarnätverk. Månader kan sökas för internationellt utbyte, se nedan. De som erhåller stöd förväntas bidra med en föreläsning/poster på något av SCVs forskningsseminarier. Pröva-på -forskningsmånader. Genom att ge stöd i form av forskningsmånader skall unga individer stimuleras till introduktion i strokeforskningsfältet och SCV. Målgruppen är de som ännu inte är doktorandregistrerade men är sjukvårdsanställda i VGR. Tid ges för enstaka månader i forskargrupper med klinisk eller translationell forskning inom strokeområdet. Sökanden ska motivera varför hon/han vill få ökad inblick i strokeforskning och varför man valt den aktuella strokeforskningsgruppen. Månader kan sökas för internationellt utbyte, se nedan. Internationellt samarbete. De kontakter enskilda medlemmar i SCVs nätverk har och de möten med International Advisors som sker inom SCVs utbildningsaktiviteter resulterar i nya forskningssamarbeten. Så skedde när Chris Levi från Hunter Medical Research Institute University of Newcastle i Australien var här september 2012 och bland annat gav sin Stroke Centre West lecture. Karotislarmstudien som bedrivs i VGR sedan 2010 får förutsättningar att expandera i Hunter New England regionen vilket ökar det totala befolkningsunderlaget för studien med 50 %. För att ytterligare stärka den internationella agendan kommer international advisors efter hand att erbjudas gästprofessurstatus vid SA och SCV. En process för detta beträffande Chris Levi pågår. Under perioden för den ansökta gästprofessuren avser Chris Levi att fördjupa relationerna mellan Hunter Medical Research Institute och SCV. SCVs forskningsnätverk i VGR har i många avseenden samma förutsättningar som det nätverk Chris Levi sedan flera år driver i Hunter New England, vilket gör att

3 3 ett utbyte av erfarenheter kan utgöra en stark framgångsfaktor i SCVs verksamhet. SCV och Hunter Medical Research Institute planerar forskarutbyten på doktorand- och postdoc-nivå. SCV stödjer också internationella kontakter med andra universitet och forskargrupper förutom de med International advisors. Regionalt nätverk för strokeläkare. Detta nätverk har nyligen etablerats av SCV. Det inkluderar strokeläkare från strokeenheterna på Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården, SkaS, SÄS, Alingsås sjukhus och SU. SCV skall bidra till att stärka och vidareutveckla detta nätverk som har en nära koppling till Regionala strokerådet. Gruppen har möten 2 gånger per år för information och diskussion om pågående, planerade och önskvärda regionala strokeforskningsprojekt. Fn drivs Karotis-larmstudien, INTERSTROKE, WINGA, Hjärnvägen 2, mm via flera enheter i regionen. Regionalt forskningssköterskenätverk. Detta nätverk har nyligen etablerats av SCV. Målsättningen för vidareutvecklingen av detta projekt är att en deltid (20-40 %) forskningssköterska skall finnas på de större av regionens strokeenheter, bl a för att föra in data i Väst-Stroke och frysa in prov i Biobanken. Finansieras via SCV och de lokala verksamheterna. Gruppen har möten c:a 2 gånger per termin, var annan gång samordnat med det regionala nätverket för strokeläkare, för information och diskussion om pågående, planerade och önskvärda regionala strokeforskningsprojekt. Kartläggning av befintliga nätverk Inom regionen i dag finns etablerade strokenätverk bland annat för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. För att främja SCVs multidisciplinära grundtanke kommer en kartläggning av ytterligare befintliga nätverk att göras med mål att stimulera strokeforskning och kunskapsförmedling. Därigenom kan också nätverk för andra strokeintresserade centrala yrkeskategorier inom rehabilitering såsom logopeder, neuropsykologer, dietister med flera komma att formas. Kunskapsluckor i vården. Kunskapsluckor i vården behöver beforskas. Det gäller t ex de åtgärder i de Nationella riktlinjerna för strokesjukvård som fått prioritet i FoU då vetenskaplig evidens saknas för åtgärdens nyttighet samtidigt som åtgärden bedöms ha stor potential och behov av beforskning. Diskussion, införande och samordningen av sådana projekt görs inom SCV och de associerade nätverken. Ett pågående exempel på detta är Karotis-larmstudien som ska besvara frågan om tidig karotiskirurgi (< 48 timmar från symtom) med potential att förhindra stroke i allra första skedets höga riskperiod är kopplat till högre komplikationsfrekvens än sen kirurgi. Likartade frågeställningar finns för trombektomi versus intravenös trombolys vid ocklusion arteria cerebri media, där SCV driver frågan och verkar för att SU går med i SITS-OPEN-studien. En annan kunskapslucka i vården är frågan om trombektomi ska göras i sedering eller narkos, där en randomiserad studie planeras på SU/Sahlgrenska (Anestesi-trombektomistudien). På SU/Sahlgrenska pågår också en studie av patientnyttan vid understödd hemgång. Denna studie kommer att utökas till att gälla även SU/Östra. Flera nya rehabiliteringsmetoder som nu beforskas exempelvis användning av musik, rytm och spelteknik kan bli föremål för bredare systematiska studier. Ansökningar/Fundraising. För att SCV ska nå uppsatta mål om ökad strokekunskap och stärkt strokeforskningen i VGR kommer kontinuerligt medel/resurser att sökas enligt styrgruppens förslag eller på initiativ av ordförande. Styrelseledamot Christian Blomstrand har särskilt mandat att verka som fundraiser. Särskild vikt kommer att läggas på att söka regionala medel för samverkansprojekt i

4 4 VGR. Kontakter med tänkbara sponsorer tas efter hand under verksamhetsåret. För att potentiera denna verksamhet och för att förnya SCVs informationsmaterial är en extern resurs via Gothia Forum knuten till SCV. Väst-Stroke är ett kvalitetsregister för Stroke som bildats under Områdeschefen för område 6 vid SU, Per Karlsson, är systemägare och SUs processledare för stroke, Claes Gustafsson, är systemförvaltare. Beslut togs i styrgruppen IS IT att prioritera beställning lagd till VGR IT. Sedan sommaren 2012 finns alla strokeinsjuknanden i SUs upptagningsområde detaljerat beskrivna i registret. Avsikten är att verka för ett gemensamt register i hela VGR. Registret skall komplettera Riks-Stroke genom att samla in process- och utfallsvariabler av relevans för den multidisciplinära strokevårdkedjan som i dag saknas i Riks-Stroke. Väst-Stroke agerar på det regionala planet och nationellt genom samverkan med Riks-Stroke. Syftet med registret är att det tillsammans med Riks- Stroke skall fungera som ett utvidgat verktyg för sjukhusens/regionens kontinuerliga kvalitetsarbete. Detta ger viktigt stöd till klinisk forskning genom att väsentliga basparametrar får komplett täckning. Med hjälp av registret kan enhetliga instrument för utvärdering och dokumentation av riskfaktorer, komplikationer, behandlingsutfall och konsekvenser av stroke för funktion, aktivitetsförmåga och delaktighet införas i klinisk rutin och utvärderas. Stora oselekterade patientgrupper kommer därmed att kunna följas genom vårdkedjan. En koppling till såväl prehospitala parametrar (Ambulink) som Primärvårdsregistret i VGR och Socialstyrelsens Läkemedelsregister eftersträvas. Registret kommer att utgöra en bas för kvalitetsarbete, kunskapsutveckling, implementering och vetenskaplig utvärdering av nya metoder som införs i rutinsjukvård och för forskning inom området, samt för facilitering av samverkan mellan akutsjukvården, primärvård och kommun. Utvärdering av nya vårdparadigm som hemrehabilitering liksom följsamhet till evidensbaserade program och implementering av nya preventionsstrategier kan underlättas. Stöd för flervetenskapliga forskningsansatser kommer att kunna erbjudas. Strokeforskningssköterskor. Strokeforskningssköterskor har rekryterats till SU/Sahlgrenska, Östra och Mölndal för registrering till Väst-Stroke med medel från strategiska ALF. Biobank. En Biobank omfattande i första hand alla strokeinsjuknanden i SUs upptagningsområde, men på sikt hela regionen förbereds under Den kommer att vara kopplad till Väst-Stroke som har den kliniska informationen om patienterna. Initierande kontakter har påbörjats. Lokaler, utrustning, organisation, ekonomi och mål ska diskuteras i första hand Strokehjälmen. I samverkan med MedTech West och Chalmers testas nu en Chalmersinnovation för mikrovågsdiagnostik, i första hand för strokedetektion i tidigt skede (den sk Strokehjälmen) på SU/Sahlgrenska och i Borås. Under 2013 utvidgas studien i VGR genom att i första hand samverka med SkaS med planerat avslut för den regionala testningen under slutet av året. En multicenterstudie i internationellt samarbete planeras liksom preliminärt en prövning i ambulans/helikopter under Konsultativa insatser. SCV skall verka för att underlätta för olika grupper att anlita statistisk kompetens bl a för att analysera registeruttag. En koordinerande sekreterare/intendent

5 5 arbetar med insatser för att stärka samverkan inom SCV och information utåt, bl a genom en aktiv hemsida. Ev kopplas detta till sekreterarfunktionen (se nedan). Medical writer kommer att associeras till SCV. Internationellt utbyte: International Advisors (IA) har rekryterats. Markku Kaste, professor, University of Helsinki, Finland Andrei Alexandrov, professor, University of Alabama at Birmingham, USA Anne Wojner-Alexandrov, professor, University of Alabama at Birmingham, USA Chris Levi, professor, University of Newcastle Hunter Medical Research Institute, AU De är alla internationellt erkända strokeforskare och ska ha en rådgivande funktion samt underlätta internationella samarbeten och utbyten. De skall vidare bidra i seminarier och utbildningsverksamhet. International Advisors möter SCV och dess styrgrupp vid enstaka tillfälle per år vilket samordnas med utbildningsverksamheten enligt ovan. Mål för Två interna regionala strokeforskningsdagar (vår resp höst) för seniora forskare inom SCV, postdocs, forskarstuderande och delar av de kliniska strokesköterske- och strokeläkarnätverken Två externa seminarier skall vara genomförda för alla strokeintresserade i regionen (sannolikt i kombination den interna utbildningsaktiviteten) State of the art föreläsning om Hälsoekonomi och stärkande av samband med hälsoekonomiskt nätverk och Gothia Forum Väst-Stroke skall vara operativ med fullt IT-stöd Väst-Stroke skall ha etablerat sig i någon ytterligare del i regionen En plan för upprättande av en biobank kopplad till Väst-Stroke skall vara utarbetad Det regionala nätverket för strokeläkare skall ha fortsatta möten Det regionala nätverket för strokesjuksköterskor skall ha fortsatta möten Minst ett ytterligare regionalt forskningsprojekt riktat mot kunskapsluckor i vården skall vara etablerat SCV skall ha potentierat ytterligare större forskningsansökningar Postdoc och pröva-på -forskningsmånader skall ha beviljats och utvärderats Aktiviteter riktade mot tänkta sponsorer skall ha genomförts Gästprofessurer kopplade till SCV skall skapas med internationella utbyten och samarbeten som följd Tidsplan aktivitet Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Styrgruppsmöten 28:e 20:e * * Arbetsgruppsmöten ** ** ** ** ** * * ** ** ** * Samordning pågående forskningsprojekt Regionalt nätverk för strokeläkare * * * Rekrytering regionala forskningssköterskor Regionalt forskningssköterskenätverk * * * Forsknings/utbildningsmöten 22:e 16:e * Fundraising/sponsorsaktiviteter

6 6 Medical writer Strokeforskningssköterskor International Advisors Strokehjälmen; regional validering Väst-Stroke operativt Väst-Stroke IT-stöd Biobank förberedelser Ekonomi/budget Regionalt nätverket strokeläkare o fo-ssk/möteskostnader Implementeringsprojekt (regionala fo-ssk mm) Initieringskostnader Biobank Utbildning/seminarier Fundraising Konsultativa insatser (statistik, informatör, medical writer) Sekreterare lön (20 %) Föreståndare lön (20 %) Strokeforskningssköterskor Internationellt utbyte/international advisors Postdocforskare (kliniska) Tid för pröva-på -forskning Overhead strategiska ALF10 % Summa Organisation SCV är organisatoriskt placerad vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, men har en bred vetenskaplig förankring. SCV styrgrupp har 10 representanter från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Västra Götalandsregionen och Chalmers Tekniska Högskola. Styrgruppen utsågs av dekanus för Sahlgrenska Akademin i samråd med nämnda parter. Mandatperioden är 5 år ( till ) med möjlighet till omval för ytterligare 5 år. Ordföranden Christian Blomstrand efterträds enligt tidigare planering per av Christina Jern som ordförande, och tidigare vice ordförande Christina Jern efterträds av Johan Herlitz som vice ordförande. Styrgruppens arbetsgrupp består av ordförande och föreståndaren samt vid behov vice ordförande och förstärks per av Åsa Lundgren-Nilsson. Arbetsgruppen kan vid behov också kompletteras med person ur eller utanför styrgruppen. Styrgruppsmedlemmar Annika Rosengren, Institutionen för medicin, SA Christian Blomstrand, verkställande ledamot för fundraising, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, SA Christina Jern, ordförande, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, SA Göran Bergström, Institutionen för medicin, SA Johan Herlitz, vice ordförande, BH och Institutionen för medicin, SA Mikael Elam, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, SA Peter Lönnroth, VGR

7 7 Susann Strang, Institutionen för vårdvetenskap, SA Tomas Mckelvey, Chalmers Åsa Lundgren-Nilsson, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, SA Vid behov adjungeras ytterligare personer till styrgruppen. Styrgruppens ordförande eller föreståndaren skall ingå i eller adjungeras till Regionala strokerådet. Till centrumföreståndare utsågs av styrgruppen professor Lars Rosengren, med en mandatperiod om 5 år ( till ). Föreståndaren har det operativa ansvaret och leder i styrgruppens arbetsgrupp det löpande arbetet. Föreståndarens arbetsuppgifter finns beskrivna i uppdragsbeskrivning fastställd av styrgruppen. Styrgruppsmöten anordnas 2-3 gånger per termin. Föreståndaren deltar vid styrgruppsmöten och utför uppdrag beslutade av styrgruppen samt återrapportera dessa till styrgruppen. Styrgruppen är beslutande organ. Arbetsgruppen har möten c:a var 14:e dag. Sekreterare (20 %) finns för stöd till föreståndarens dagliga arbete. Ansvar Ekonomin redovisas i den linjeorganisation där den hör hemma. Rapportväg Föreståndaren ansvarar för rapportering av Strokecentrum Västs verksamhet och ekonomi till styrgruppen. Kopia skickas till SA, VGR och i förekommande fall till externa sponsorer senast den 1 februari varje år. I rapporten ges en kortfattad beskrivning av SCVs vetenskapliga verksamhet inklusive antal publikationer, doktorander/disputationer, postdocs, externa anslag, nya satsningar, internationella samarbeten mm. Rapporten tillgängliggörs på:

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Verksamhetsplan Strokecentrum Väst 2015

Verksamhetsplan Strokecentrum Väst 2015 Verksamhetsplan Strokecentrum Väst 2015 Bakgrund I Västra Götaland (VGR) insjuknar ungefär 5 000 personer varje år i stroke och det föranleder fler vårddagar än någon annan sjukdom. Stroke är den vanligaste

Läs mer

STÖD FORSKNING OM STROKE

STÖD FORSKNING OM STROKE STÖD FORSKNING OM STROKE Bestäm själv forskningsområde i samarbete mellan STROKE- SJUKDOMEN Stroke är en folksjukdom. Årligen drabbas 30 000 personer i Sverige och ca en halv miljon berörs (patienter,

Läs mer

Vad är stroke? En störning av blodcirkulationen. område av hjärnan som leder till skada på hjärnvävnaden

Vad är stroke? En störning av blodcirkulationen. område av hjärnan som leder till skada på hjärnvävnaden Vad är stroke? En störning av blodcirkulationen i ett område av hjärnan som leder till skada på hjärnvävnaden Huvudtyper av stroke Blödning i hjärnan 10 % Blödning i hjärnans hinnor 5 % Cerebral infarkt

Läs mer

Understödd tidig hemgång Ägaruppdrag 2010-11

Understödd tidig hemgång Ägaruppdrag 2010-11 Syfte: Understödd tidig hemgång Ägaruppdrag 2010-11 Komplement till strokerehab. inom PV/Kommun Tryggare omhändertagande i hemmet Specialistkompetenta team fortsätter rehabiliteringen i hemmet Öka möjligheter

Läs mer

Forskning och verksamhet för bättre strokevård

Forskning och verksamhet för bättre strokevård Forskning och verksamhet för bättre strokevård Gör vi rätt saker? Implementering av forskningsrön och politiska beslut Implementering av forskningsrön och politiska beslut. Är patientnyttan optimal och

Läs mer

NATIONELL INFORMATIONSKAMPANJ OM STROKE 2011-2013

NATIONELL INFORMATIONSKAMPANJ OM STROKE 2011-2013 NATIONELL INFORMATIONSKAMPANJ OM STROKE 2011-2013 STROKE EN FOLKSJUKDOM - Vanligaste orsaken till handikapp - Drabbar årligen 30 000 svenskar - Tredje vanligaste dödsorsaken - Medelålder 73 år för män,

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

STROKE- vad är det? En kort översikt

STROKE- vad är det? En kort översikt STROKEvad är det? En kort översikt Vad är stroke? En störning av blodcirkulationen i ett område av hjärnan som leder till skada på hjärnvävnaden En folksjukdom Den vanligaste orsaken till handikapp 20

Läs mer

Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke

Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke Ta fram ett systematiskt kvalitetssäkringssystem som syftar till att ge en kunskapsbaserad, jämlik och högkvalitativ vård för

Läs mer

Regelverk för diagnosgruppernas arbete med kvalitetsfrågor inom hematologi

Regelverk för diagnosgruppernas arbete med kvalitetsfrågor inom hematologi Regelverk för diagnosgruppernas arbete med kvalitetsfrågor inom hematologi Detta dokument är en reviderad version av det dokument med samma namn som antogs av årsmötet för Svensk Förening för Hematologi

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Redovisning Riks- Stroke Västra Götaland 2011. Jämförande resultat från regionens 9 strokevårdsenheter 20 september 2012

Redovisning Riks- Stroke Västra Götaland 2011. Jämförande resultat från regionens 9 strokevårdsenheter 20 september 2012 Redovisning Riks- Stroke Västra Götaland 2011 Jämförande resultat från regionens 9 strokevårdsenheter 20 september 2012 marianne.forars@vgregion.se eric.bertholds@vgregion.se Att tänka på när resultaten

Läs mer

Nya rutiner för pre-hospital handläggning av stroke i VGR

Nya rutiner för pre-hospital handläggning av stroke i VGR Nya rutiner för pre-hospital handläggning av stroke i VGR Lars Rosengren Metis Forum 2015-12-08 vem som helst kan drabbas.. Claes Månsson, skådespelare Ålder 53 Winston Churchill, politiker Ålder 74 Sanne

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

2016-01-01 2016-12-31

2016-01-01 2016-12-31 1 (6) Avtalsnummer: 55807407 Dnr: HSN 2015-708 Överenskommelse mellan Region Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 2016-01-01 2016-12-31 2 (6) Avtalsnummer:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

Strokeregister Vilka finns och varför finns det flera?

Strokeregister Vilka finns och varför finns det flera? Strokeregister Vilka finns och varför finns det flera? Väststroke Miriam Kåveryd Holmström Riksstroke Sari Wallin och Åsa Johansson SITS International Veronica Bouvin Frågor? Väststroke ett regionalt register

Läs mer

Hjärnvägen 2 - Kartläggning av den tidiga vårdkedjan vid misstänkt stroke i Västra Götalandsregionen

Hjärnvägen 2 - Kartläggning av den tidiga vårdkedjan vid misstänkt stroke i Västra Götalandsregionen Hjärnvägen 2 - Kartläggning av den tidiga vårdkedjan vid misstänkt stroke i Västra Götalandsregionen Sammanfattning Studien ingår i Ett prospekt från Västra Götalandsregionen: Framtidens strokevård. Ett

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström 02-02 KOMMUNIKATIONSPLAN Forum Norr forum norr för klinisk forskning Beställare: Norrlandstingens regionförbund Mottagare: Styrgrupp Forum Norr Kommunikationsansvarig: 1 nr: Revisionshistorik Datum nr

Läs mer

Tematiskt Rum Stroke - vård, omsorg och rehabilitering

Tematiskt Rum Stroke - vård, omsorg och rehabilitering Tematiskt Rum Stroke - vård, omsorg och rehabilitering Projektledare Bo Norrving, Professor, Lunds universitet Gunilla Gosman-Hedström, Docent Göteborgs universitet Vårdalinstitutet 2010-03-25 Stroke en

Läs mer

Kliniska Studier Sverige. Strategisk plan

Kliniska Studier Sverige. Strategisk plan Kliniska Studier Sverige Strategisk plan Vetenskapsrådets vision och fokusområden Vision Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för strokesjukvård. Vi gjorde det med ett Genombrottsprogram

Implementering av Nationella riktlinjer för strokesjukvård. Vi gjorde det med ett Genombrottsprogram Implementering av Nationella riktlinjer för strokesjukvård Vi gjorde det med ett Genombrottsprogram Syfte Att förbättra STROKE - sjukvården inom prehospital- och akut strokesjukvård för alla patienter

Läs mer

Checklista - förbättringsarbete

Checklista - förbättringsarbete Checklista - förbättringsarbete Jag har tidigare varit med i ett Genombrottsprogram Använder PDSA-hjulet Använder fiskben som metod Har tillgång till utvecklingsledare eller motsvarande På min arbetsplats

Läs mer

Triangelrevision. Tvärprofessionella team utvärderar varandras strokeenheter utifrån tio regionala kriterier för strokeenhetsvård.

Triangelrevision. Tvärprofessionella team utvärderar varandras strokeenheter utifrån tio regionala kriterier för strokeenhetsvård. Triangelrevision Tvärprofessionella team utvärderar varandras strokeenheter utifrån tio regionala kriterier för strokeenhetsvård. strokenhet Tvärprofessionella team utvärderar varandras strokeenheter utifrån

Läs mer

Nationella Strokekampanjen. Lars Rosengren Aarhus

Nationella Strokekampanjen. Lars Rosengren Aarhus Nationella Strokekampanjen Lars Rosengren Aarhus 2016-06-17 Basfakta stroke i Sverige ett av samhällets värsta lidanden 25 000 drabbas årligen varav 20 000 nyinsjuknanden 1 miljon vårddagar 20% avlider

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan 1. Utgångspunkter Processansökan tar avstamp i den förstudie som gjordes under januari och februari 2016. I förstudien intervjuades nyckelpersoner

Läs mer

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 1 Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 2 Innehållsförteckning: Bakgrund 3 Aktiviteter 2015 5 - Möten 5 - Föreslagen infrastruktur

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2012-12-17 1 (5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2013-2016 2(5) Samverkan för utveckling Direktionen för Norrlandstingens regionförbund har

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg Känd problematik det saknas kontinuitet, överblick och samverkan i vård och omsorg för äldre sårbara personer Ålder = riskfaktor

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Datum 2015-10-06 Diarienummer SU 301-1247/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Barbro Fridén Till styrelsen för Utvecklingsplan 2016 Förslag till beslut Styrelsen för föreslås

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna, 2014-11-10 Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

1. Bakgrund. Mål och avgränsningar

1. Bakgrund. Mål och avgränsningar Projektplan för införande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete omfattande tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet 1. Bakgrund Socialstyrelsen gav 2011 ut sina riktlinjer

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Datum 2013- Datum Handläggare Diarienummer 2013-05-22 824-2008-7610 Handläggare Magnus Friberg Diarienummer Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Bakgrund VÄRDORGANISATIONEN

Läs mer

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Folkhälsoenheten Eva Pettersson Lindberg Sara Maripuu 2012-01-02 Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Sammanfattning Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN HANDLINGSPLAN 2015-2017 & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN 2015-01-30, version 1 DATUM: 2015-02-05 AVSÄNDARE & KONTAKTPERSON: Prefekt, Professor Ian Milsom

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala.

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. V ERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNIOR FACULTY RHEUMATOLOGY 2009-2010 Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. O R G A N

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 2011 DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 Samordningsförbundet i Sollefteå presenterar här verksamhet och ekonomi för perioden 1/1 30/6 2011 2 Innehållsförteckning Förbundets verksamhet. Styrelsen... 3 Finansierade

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Med största kompetens och med fokus på patienten EN PRESENTATION AV och varför välja att arbeta hos oss som undersköterska På sjukvårdskartan Ett av Europas största sjukhus Kombinerar bredd med spets Specialistsjukhus

Läs mer

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet, VI Li\&A L-S 'g 0ro A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-05-27 Sida 1 (4) Dnr LD13/01185 Uppdnr 520 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Resultat från Strokevården i Stockholms län

Resultat från Strokevården i Stockholms län Resultat från Strokevården i Stockholms län Faktafolder maj 2011 HSN-förvaltningen Box 69 09 102 39 Stockolm Tfn 08-123 132 00 Stroke är en av de stora folksjukdomarna och ca 3700 länsinvånare drabbas

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Exempelsamling Logikmodeller

Exempelsamling Logikmodeller Exempelsamling Logikmodeller Ett sätt att åskådliggöra kopplingen mellan övergripande mål, delmål, aktiviteter och mätpunkter (indikatorer) är att strukturera i en logikmodell (tabell 1). För att nå tillräcklig

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer

PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer Bakgrund: Klinisk forskning omfattar sådan forskning som använder hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

LiU Cancer Verksamhetsplan

LiU Cancer Verksamhetsplan LiU Verksamhetsplan Linköping 2011-06-01 Charlotta Dabrosin Professor/Överläkare IKE/Div Onkologi Linköpings Universitet Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Maria Sunnerhagen Professor i Strukturbiologi

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:36 LS 0910-0865 1 (3) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med

Läs mer

Sunderby sjukhus FOU-dagen 2009-11-04 Aase Wisten. FOU-dagen 2009 Aase Wisten 1

Sunderby sjukhus FOU-dagen 2009-11-04 Aase Wisten. FOU-dagen 2009 Aase Wisten 1 Sunderby sjukhus FOU-dagen 2009-11-04 Aase Wisten FOU-dagen 2009 Aase Wisten 1 Förr Ingen brådska Inläggning på avd där det fanns plats Lågprioriterad grupp Lokalt egna rutiner för strokevård Nu Trombolys

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier. Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016

Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier. Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016 Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016 Uppdraget Starka Tillsammans Regeringen beslutade den 11 september 2014 att

Läs mer

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-11-01 HSN 1104-0356 Handläggare: Inger Rising Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI)

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Uppföljning Nationella strokekampanjen. Susanne Hillberger 2013-04-10

Uppföljning Nationella strokekampanjen. Susanne Hillberger 2013-04-10 Uppföljning Nationella strokekampanjen Susanne Hillberger 2013-04-10 Bakgrund: Nya nationella riktlinjer 2009 Snabbt agerande vid stroke räddar många liv Snabbt påbörjad utredning och behandling och vård

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Skånejournalen-Stroke. Kvalitetsregisterdag 070328 Hélène Pessah-Rasmussen

Skånejournalen-Stroke. Kvalitetsregisterdag 070328 Hélène Pessah-Rasmussen Skånejournalen-Stroke Kvalitetsregisterdag 070328 Hélène Pessah-Rasmussen En patient, en journal en inmatning Dokumentationssystem som stöd för det individuella och multidisciplinära/tvärprofessionella

Läs mer

Välkomna! Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. Joakim Edvinsson, Sjuksköterska, Utvecklingsledare

Välkomna! Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. Joakim Edvinsson, Sjuksköterska, Utvecklingsledare Välkomna! Joakim Edvinsson, Sjuksköterska, Utvecklingsledare I siffror 45000 äldre/år vårdas pga fallolycka i slutenvården Cirka 1500 äldre personer avled 2011 Sverige pga fallolycka (Socialstyrelsen 2011)

Läs mer

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Bakgrund Strokevård inom SU har tidigare bedrivits inom verksamheterna för internmedicin, neurosjukvård samt geriatrik. Sjukhusansluten öppenvårdsrehabilitering

Läs mer

Om hur man kan behöva tänka etiskt inför framtiden

Om hur man kan behöva tänka etiskt inför framtiden Om hur man kan behöva tänka etiskt inför framtiden Karin Zingmark, Utvecklingsenheten Etik och moral Etik står för reflektionen eller eftertanken över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för

Läs mer

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund UMF inrättades 1989 vid Umeå universitet, samtidigt som motsvarande centra

Läs mer

Strategi för forskning inom omvårdnad. för hög kvalitet i framtidens kunskapsbaserade vård och omsorg

Strategi för forskning inom omvårdnad. för hög kvalitet i framtidens kunskapsbaserade vård och omsorg Strategi för forskning inom omvårdnad för hög kvalitet i framtidens kunskapsbaserade vård och omsorg Faktaruta Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation och före träder

Läs mer

Namn: Fredrik Scherstén Titel: En verksamhetschefs syn på klinisk forskning

Namn: Fredrik Scherstén Titel: En verksamhetschefs syn på klinisk forskning Namn: Fredrik Scherstén Titel: En verksamhetschefs syn på klinisk forskning Ingen intressekonflikt. 1 En verksamhetschefs syn på klinisk forskning Fredrik Scherstén Klinikchef Kliniken för kranskärlssjukdom,

Läs mer

För en jämlik och kunskapsbaserad strokevård NATIONELLA PROGRAMRÅDET FÖR STROKE (NPR STROKE)

För en jämlik och kunskapsbaserad strokevård NATIONELLA PROGRAMRÅDET FÖR STROKE (NPR STROKE) För en jämlik och kunskapsbaserad strokevård NATIONELLA PROGRAMRÅDET FÖR STROKE (NPR STROKE) NRP Strokes arbete: > > Alla patienter ska ha tillgång till bästa möjliga vård,> oavsett var i landet man bor

Läs mer