Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013"

Transkript

1 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag Kl Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat. 2. Val av mötesordförande och sekreterare. 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare. 4. Föregående årsmötesprotokoll. 5. Styrelsens verksamhetsberättelse. Kassörens rapport. 6. Fråga om fastställande av balansräkning. 7. Revisorernas berättelse. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Behandling av styrelsens förslag. 10. Behandling av inkomna motioner. 11. Val av styrelseledamöter. Ordförande på 1 år, tre ordinarie ledamöter på 2 år och en suppleant på 1 år. 12. Val av 1 revisor. 13. Val av 3 ledamöter i valberedningen varav en sammankallande Fastställande av verksamhetsårets (2014) medlemsavgift Information. Övriga frågor. Några beslut får ej fattas under denna punkt. 16. Mötet avslutas.

2 Bilaga 1 Föregående årsmötesprotokoll Bilaga 1 - Föregående årsmötesprotokoll Protokoll MCHK-Racing årsmöte Plats: Linköping motorstadion, Linköping. Tid: lördag Kl Mötets öppnande. Frågan ställdes om mötet blivit behörigen sammankallat, vilken besvarades med ja. 2. Val av mötesordförande och sekreterare Till mötesordförande valdes Daniel Corin-Stig och till sekreterare valdes Mats Bohlin. 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare. Årsmötet valde Tomas Hilse och Torbjörn Åkesson. 4. Föregående årsmötesprotokoll. Föregående årsmötesprotokoll godkändes av årsmötet. 5. Styrelsens verksamhetsberättelse. Kassörens rapport. Verksamhetsberättelsen och kassörens rapport. Kassör ej närvarande vid mötet, ordförande (Daniel) rapporterade. Verksamhetsberättelse och kassörens rapport godkändes av årsmötet. Bilagor 2 och 3 6. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning Räkenskaperna godkändes av mötet. Bilaga 4 7. Revisorernas berättelse Revisorn Peter Ehrenstråhle rekommenderade mötet att godkänna räkenskaperna och ge ansvarsfrihet till styrelsen. Bilaga 5 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 9. Behandling av styrelsens förslag. Mötet godkände styrelsens proposition Stadgeändring som skall tas upp igen vid årsmötet Bilaga Behandling av inkomna motioner. Inga inkomna motioner till Årsmötet 11. Val av styrelseledamöter. Ordförande på ett år, fyra ordinarie ledamöter på två år samt en suppleant på två år. Bilaga 7 Till ordförande valdes Daniel Corin-Stig på 1 år. Till ordinarie ledamöter valdes Lennart Olander (omval), Tomas Hilse (omval), Mats

3 Bilaga 1 Föregående årsmötesprotokoll Bohlin (omval), Klas Eriksson (nyval 2 år) Till suppleant valdes Torbjörn Åkesson (nyval, 2 år). 12. Val av 1 revisor Till revisor valdes Peter Ehrenstråhle 13. Val av 3 ledamöter i valberedningen varav en sammankallande. Till ledamöter i valberedningen valdes: Ingemar Stig (sammankallande), Lars Hagson och Hans-Göran Larsson. 14. Fastställande av verksamhetsårets (2013) medlemsavgift. Tidigare gällande avgift på 400kr samt möjlighet att utdebitera en extra medlemsavgift på 100kr under verksamhetsåret fastställdes för Information. Övriga frågor. Några beslut får ej fattas under denna punkt. Gunnar Jansson tog upp frågan huruvida föreningen skall förhålla sig till att inte tillåta förare att fortsätta köra om man kör för sakta på tävling. Mötet var enigt om att man inte skall uteslutas/stoppas av den anledningen. Om förare däremot uppträder på ett sätt (vinglar, återkommande inkonsekventa spårbyten etc.) som innebär ökad risk för olyckor, så skall man plockas av banan. Mötet ansåg dock att föreningen har ansvar för att bemöta problemet med vidareutbildning och extra träning för att hjälpa förare. Mötet gav i uppdrag till styrelsen att hitta former och utbildare. Årsmötet beslutade i full enighet att utse Lennart Olander till hedersmedlem i MCHK-R! Tomas Hilse påminde mötet om den kommande MC-Mässan i Stockholm, januari, Tomas efterfrågade frivilliga som kan ta sig an uppgiften för MCHK-R s räkning. Klas Eriksson, Örjan Leo, Peter Ehrenstråhle och sammankallande Hans-Göran Larsson tackade villigt ja till uppgiften. Lennart rapporterade om nästa säsongs svenska tävlingar/banträffar. Banträff/Förarkurs, 4-6/5 Anderstorp, 12-14/7 Årsracet, Linköping, 2-4/8 Gelleråsen,Karlskoga,30/8-1/9 Banträff,Linköping, 5/ Mötet avslutas.

4 Bilaga 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsåret omfattar tiden 1 sept aug Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Sekreterare: Kassör: Ledamot: Daniel Corin-Stig Mats Bohlin Per Holmström Urban Hilse Lennart Olander Ledamot: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Revisor: Tomas Hilse Ove Koch (t.o.m. 17 mars) Klas Eriksson Torbjörn Åkeson Peter Ehrenstråhle Möten och föreningsarbete Styrelsen har under året haft 9 st protokollförda styrelsemöten, varav en 2- dagars styrelsekonferens i Garphyttan, sex telefonmöten och två möten i samband med tävlingarna i Anderstorp och Linköping. Klubben har hållit sin årliga Regelriksdag i samband med vårens banträff den 4 maj i Linköping och en extra Regelriksdag i samband med tävlingen på Gelleråsen i augusti. Under dessa träffades styrelsen, maskinkommittén och klassrepresentanter för att diskutera frågor rörande tävlingsregler och maskinreglemente. Inför mötet i augusti uppmanades klasserna att fylla vakanta platser för representanter vilket ledde till att de flesta nu är tillsatta. Lennart Olander har deltagit i sex möten med LMS för planering av 48-Årsracet, samt ett möte på Gelleråsen. I samband med 48- Årsracet var Lennart Olander, Ronnie Söderholm, Björn Häll, Kennet Lundqvist, Ove Koch och Lars Hägg hela veckan i Linköping för att hjälpa till med förberedelser. Lennart Olander och Benny Mårtensson deltog i Svemo:s 2 dagars obligatoriska uppföljningskurs för domare och tävlingsledare i Svemo:s nya lokaler i Norrköping under våren. Per Holmström deltog i det Nordiska Disciplinmötet på Island den första helgen i oktober Eftersom våra motioner inte hade skickats till det arrangerande förbundet utan endast till de andra classicorganisationerna ansågs de inte korrekt inskickade och vi tar istället upp dem Lennart Olander har varit utsedd av Svemo till deras officiella representant och jurydelegat på tävlingarna på Botnia Ring i Finland samt Våler och Mo i Rana i Norge. Precis som i fjol har samarbetet med de övriga nordiska länderna, andra klubbar, förbund, banägare m.fl. har fungerat bra. Det känns som att vi börjar arbeta mer tillsammans, inte minst när vi samlades med nya klassrepresentanter från Norge och Danmark under Regelriksdagen i Karlskoga. Vid tävlingen på Karlskoga delade vi ut Svemos förtjänstmedaljer i brons till Lisa och Helena som hjälpt oss i sekretarietet på tävlingarna i över 10 år. Medlemsaktiviteter Medlemsavgiften har varit 400:- och klubben har haft 298 medlemmar varav 7 hedersmedlemmar och 19 funktionärer. Medlemsantalet har därmed minskat med ca 30 personer från förra året. Klubben har deltagit vid ett flertal aktiviteter och träffar. Efter strul med bokningen och samarbetet med MCHK fick vi bara en liten monter på mc-mässan På Två Hjul i Stockholm. På MC-mässan i Halmstad i April hade vi däremot stor yta med över 10 hojar utställda. Ronnie Skårner ställde ut sin husbil och Formulahoj Yamaha FZR (# i Emmaboda under deras Kulturhelg med tema Motor i april. Sex klubbkvällar (nov. april) ägde rum under vintern i kansliet i Knivsta. Mötestillfällen varit 2:a onsdagen i månaden.

5 Bilaga 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Klubbens eget medlemsblad har i år utkommit med endast ett nummer med Örjan Leo som redaktör. Vi uppmanar medlemmar att fortsätta skicka in tips, bilder och referat. Vi har under året ökat vår närvaro på Internet och skapat ett underforum på hemsidan Sporthoj, samt lagt upp nyheter och foton på vår Facebooksida som har växt till att idag ha ca 280 följare. Vi avser att fortsätta använda dessa medier för att öka hålla bättre kontakt med medlemmarna utanför banan. För att skicka ut kallelsen till årsmötet skapades en maillista som kan användas för att skicka ut information och ställa frågor till medlemmarna i fortsättningen också. Ansvarsområden inom klubben: Arrangemang: Lennart Olander Licenser: Lennart Olander Funktionärsutbildning: Lennart Olander Förarutbildning: Gunnar Jansson Dispenser reglemente: Ordf., Vice ordf. Sponsorfrågor: Tomas Hilse Bokföring: Urban Hilse Kassaflöde, ekonomi: Lennart Olander Poängberäkning SC: Klas Eriksson Försäkringsfrågor: Tomas Hilse Medlemsregister: Klas Eriksson Miljöfrågor: Mats Bohlin Marknadsföring: Torbjörn Åkeson Hemsida: Daniel Corin Stig Redaktör: Torbjörn Åkeson Maskinkommittén Solo: Christer Watz Maskinkommittén MCS: Marcus Andersson Johan Lundqvist Besiktningschef: Rolf Andersson Ove Jansson Funktionärsansv. Rolf Andersson Ove Jansson Banträffsansvarig: Håkan Norberg (LMS) Lennart Olander (MCHK-R) Klubbens kansli: Lennart Olander Delegat UEM: Björn Weissmann Det har under året varit flera vakanta poster bland klassrepresentanterna; i klass 2B 50cc, klass 10 parad, klass 7B Lilla forgotten och klasserna 7C Formula F1&F2. Nu är dock endast parad och 50cc vakanta. Tävlingssäsongen 2013 Årets nordiska tävlingsserie har omfattat sju deltävlingar (d.v.s. 14 heat) fördelade på tre tävlingar i Sverige, två i Norge, en i Danmark och en i Finland. En tävling i varje land (4 st) har ingått i Nordiska Mästerskapet. Även i år kördes en Svensk Cup omfattande 3 deltävlingar ( 6 heat ), Anderstorp i juli, Årsracet i aug, samt Gelleråsen i aug. Det kördes även Nordic Open Cup som omfattade samtliga 14 tävlingsheat i norden. Klubbens stora årsevenemang 48-Årsracet, som är ett samarrangemang med LMS, gick som vanligt av stapeln i Linköping i augusti och drog som vanligt stor publik. Deltävlingar i UEM-cupen (UEM heter numera FIM Europe) var precis som i fjol en tävling i England samt Ring Djursland i Danmark. Tävlingen i Anderstorp lockade många förare och hade även bjudit in tyska sidvagnsekipage där det var bra uppslutning. Deltagandet på de två tävlingarna som MCHK-R varit med och arrangerat och som körts i Sverige har varit relativt bra. Många upplevde svårigheter att anmäla sig via det nya TA-systemet och vi ordnade därför möjlighet att använda det gamla sättet med blanketter. Vid 48-Årsracet på Linköping var det 242 startande i RR, 292 startande i motocross samt ca 100 startande i rundbana och trial. På vår tävling på Gelleråsen var det ca 200 deltagare. Vid tävlingen på Gelleråsen höjde vi startavgiften med 200kr mot föregående år och därmed gick tävlingen ungefär plus minus noll ekonomiskt.

6 Bilaga 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Tävlingssäsongen 2013 har omfattat: maj Botnia Ring, Finland (NM,NO) 7 9 juni Våler, Norge (NM, NO) 5 7 juli Mo i Rana, Norge (NO) juli Anderstorp (NO, SC) 2 4 aug Linköping (NO, SC) 9 11 aug Donington, England (UEM) 30 aug 1 sept Karlskoga (NM, NO, SC) sept Jyllandsringen, Danmark (NM, NO, UEM) NM = Nordiskt Mästerskap NO = Nordic Open Cup SC = Svensk Cup UEM = UEM Vintage Cup Samarbetet med våra supportklasser har fungerat mycket bra även i år. Deltagarantalet i 250GP har varit ganska litet även i år. MCHK-Racing vill rikta ett stort tack till årets sponsorer som har hjälpt oss att genomföra årets tävlingsserie. Dessa har varit: Förutom tävlingen på Gelleråsen har klubben arrangerat två banträffar, dels i samband med förarkursen (15 deltagare) i början av säsongen och dels i samband med årsmötet i början av oktober. Båda evenemangen har hållits på Linköpings Motorstadion. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla tävlingsledare, Svemo-domare, funktionärer, sponsorer m.fl. som genom sina insatser möjliggjort ännu en lyckad tävlingssäsong och hoppas att nästa år skall bli lika bra eller förhoppningsvis ännu bättre. Beträffande klubbens ekonomi hänvisas till kassörens rapport. Daniel Corin Stig/ Ordf

7 Bilaga 3 Kassörens rapport Intäkterna från medlemmar, startavgifter mm minskade i år med 15%. En del kostnader från Gelleråsen har ännu inte kommit och det tillsammans med att det positiva resultatet från Sviestad år 2012 på kr bokfördes i år förklarar det positiva resultatet på kr. /Urban Hilse Bilaga 4 Resultat- och balansräkning Resultaträkning Kommentar 2013 Banträffs-,medlems-, startavgifter , ,250 Försäljning,Sponsor,Kursavgifter mm , ,00 Vinstdelning 47-års racet 2012 Summa Intäkter , ,25 Banhyror, Bansäkerhet, Avgifter Svemo/Polis , ,00 Priser 0, ,40 Funktionärskostnader , ,00 Gelleråsen 2013 saknas Kontorsmaterial, medlemstidning, trycksaker , ,60 Kanslikostnader , ,00 Tele, post, internet , ,50 Försäkringar , ,00 Reseersättningar , ,00 Kurser o Konferenser , ,00 Representation , ,95 Lokalhyra -500, ,00 Övrigt ,85-449,00 Summa kostnader , ,45 Årets resultat , ,80 Balansräkning TILLGÅNGAR Förändring Kassa 36, , ,00 Postgiro , , ,80 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,80 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital , ,09 SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL , , , ,80 Gelleråsen Intäkter Kostnader Resultat

8 Bilaga 5 Revisorernas berättelse Undertecknad som har erhållit uppdraget att verkställa revision av MCHK-R räkenskaper för räkenskapsåret 2012/13 lämnar härmed följande redogörelse. Vid revision har MCHK-R räkenskaper och övriga handlingar genomgåtts. Bokförda intäkter och utgifter överensstämmer med föreliggande verifikationer. Kvarstående bankmedel och kontantkassa har inventerats och stämmer väl med upprättad balans- och resultaträkning för året 2012/13. Då revisionen ej givits anledning till anmärkning förordar jag att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012/13. Eskilstuna Peter Ehrenstråhle

9 Bilaga 6 Styrelsens förslag Proposition Ställd till: MCHK-Racings Årsmöte 2012 (och 2013) Författare: Daniel Corin Stig (Ordförande) Inkommen: Bakgrund Enligt våra stadgar skall motioner till ordinarie medlemsmöte (årsmötet) vara inskickade senast två månader i förväg. Det finns flera anledningar att korta ner den tiden: 1. Med epost och Internet har det blivit enklare att sköta kommunikationen kring motioner inför årsmötet. 2. Ärenden till årsmötet känns mer aktuella i slutet av säsongen och det är då vi får in flest motioner. 3. De svenska tävlingarna ligger sent på säsongen och det är då våra medlemmar i huvudsak träffas, vilket leder till att diskussioner om föreningen som kan föranleda förslag på förändringar i många fall startar efter att sista datum för motioner har gått ut (ungefär samtidigt som Årsracet i början av augusti). Förslag Ändra följande formulering under paragraf 13 i stadgarna: Tidigare formulering: Förslagsrätt tillkommer styrelsen. Motionsrätt tillkommer medlem. Motion skall skriftligen insändas till styrelsen senast två (2) månader innan årsmötet. Det åligger styrelsen att avge yttrande över inkommen motion. Förslag på ny formulering: Förslagsrätt tillkommer styrelsen. Motionsrätt tillkommer medlem. Motion skall skriftligen insändas till styrelsen senast fyra (4) veckor innan årsmötet. Det åligger styrelsen att avge yttrande över inkommen motion.

10 Bilaga 7 Motioner Motion 1: Ang. Oljeslangar Utredning beträffande oljeslangar - svar skall lämnas under jan 2014 Kommentar: Förare kommer med nya slangar som de tror skall hålla och dessa går sönder vid första användningen jfr Anderstorp Inskickad av: Gunnar Jansson Motion 2: Antal flaggvakter Min 2 st flaggvakter på varje postering jfr Gelleråsen Inskickad av: Gunnar Jansson Motion 3: Rödflaggning Flaggvakt skall få visa rödflagg vid mycket stor fara utan att först fråga tävlingsledaren Kommentar: Bättre att starta om ett heat än att någon blir ihjälkörd Inskickad av: Gunnar Jansson Motion 4: Visitkort med funktionärsinformation Ta fram guidelines för funktionärer i visitkortsformat som de kan ha med sig för att repetera t.ex. flaggsignaler eller för att dubbelkolla ute på postering vad som gäller i en särskild situation. Inskickad av: Roland Johansson Motion 5 (a- d): Bakgrund Ett förbund (i detta fall Svemo) bör inte bestämma vilken färg på underkläder förarna har under skinnställen, ej heller vilket anmälningssystem som måste användas. Ett förbund bör jobba för att det finns uppdaterade regler och aktivt jobba med säkerheten på banor, motorcyklar och personlig utrustning. Svemo verkar ha glömt bort eller helt enkelt skiter i detta. Nu senast så kom anmälningssystemet SvemoTA som ska användas. Går man några få år tillbaka så kom Svemo upp med 'Svemokröken' när ljudkraven skärptes. Jättebra att försöka göra någonting, men att besluta om att ljuddämpare ska modifieras i klasser där dessa inte får modiferias blir lite dumt... Går man tillbaka ännu fler år så har

11 Svemo tex 2 veckor före en öppen tävling bestämt att denna tävling skulle ingå i sm, och därmed var det startförbud för alla förare som hade valt att köra internationellt den helgen. Svemo brukar ursäkta de höga licenskostnaderna med att vår försäkring kostar så mycket. Classiclicens 1200:- och om man vill åka supermono 2700:- Nu finns det privata vinstdrivande företag som säljer en likvärdig (en gnutta bättre faktiskt) licens för 600:- oavsett om du vill köra classic eller supermono. VAD gör svemo för överskottet som kommer oss i Mchk-R till nytta? Förslag a) Vi börjar direkt nästa år att arrangera nordiska cupen utan svemo etc, och försäkrar oss genom SMA för en billigare peng. Vi kan vid behov få assistans från Landracing att arrangera tävlingar, men vi gör ju tex Gelleråsentävlingen så det är inte krångligare. Övriga nordbor kan försäkras för samma peng, och tävlingarna ska kunna arrangeras i både Finland, Norge, Danmark och Sverige. Det är heller inget problem med tillresta förare från Europa, eller någon annan stans ivärlden. De betalar en årslicens för 600:- och är ok att köra. Praktiskt är egentligen enda skillnaden om vil betalar mer till Svemo eller mindre till andra. Och att vi inte har lika hårda ljudkrav tex. b) Vi jobbar på att till 2015 försäkra oss genom SMA, motsvarande punkt 1 men inte lika snabb förändring. c) Vi jobbar på att få Svemo att sänka licenspengen (oavsett classic eller senior eller elitlicens) för MCHK-Racings medlemmar till :- Svemo bör även få till ljudregler som tillåter våra skönsjungande maskiner att sjunga för full hals så länge vi inte överskrider nivåerna vid närmaste granne. Ljudet från våra relativt lågvarviga maskiner har annorlunda spridning än de nu extremt högvarviga moderna racingklassernas fordon. Vårt ljud låter inte lika mycket på avstånd med de mätskalor som förordas. d) Vi måste ha ett anmälningssätt för de som inte har internet, eller dator eller bara sporadisk tillgång till dessa. Eller helt enkelt inte klarar av svemota, eller kör flera klasser etc. Dvs pappersanmälan och eventuellt enkel webformulär som kan fyllas i på 2 minuter. Inskickade av: Roland Johansson

12 Bilaga 8 Valberedningens förslag Förslag till Styrelse POST NAMN ATT VÄLJA. Ordförande Daniel Corin Stig Omval Ledamot Per Holmström Omval Ledamot Hans-Göran Larsson (Kassör) Nyval Ledamot Lennart Olander 2014 Ledamot Kennet Lundqvist Nyval Ledamot Klas Eriksson 2014 Ledamot Hans Westelius Nyval Ledamot Torbjörn Åkeson 2014 Avgår Mats Bohlin, Urban Hilse, Tomas Hilse, Ove Koch (avgick under året) Valberedning Ingemar Stig Sammankallande Hans-Göran Larsson Lars Hagson

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2012

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2012 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2012 Plats: Linköpings motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2012-10-06 Kl. 16.00 Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat. 2. Val av

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Söndagen den 20 januari 2008 klockan 11:00 till 14 (cirka) Plats: Kista Träff, Grönlandssalen, Kista Torg 7, (våningen ovanpå KIsta bibliotek), 100 m

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013 2013-12-16 (14.00-18.00) Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Gäster Therése Hammarberg Sammankallande Ledamot Ledamot Ny ledamot

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

PROTOKOLL. Valdes Margona Andersson till ordförande och Ove Hägglund till sekreterare. 3 Val av två medlemmar att justera protokollet.

PROTOKOLL. Valdes Margona Andersson till ordförande och Ove Hägglund till sekreterare. 3 Val av två medlemmar att justera protokollet. PROTOKOLL Årsmöte med Skandinaviska Klubben Fredag den 24 februari 2012. SKK:s lokaler i Las Palmas 94 närvarande medlemmar, 4 fullmakter. 1 Ordföranden öppnar årsmötet. Klubbens ordförande Jens Ole Jespersen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Mötesprotokoll 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Bilaga motioner 1. Mötets Öppnande. Ordförande Olle Wadestig hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Närvarande Klubbar: Värmlands

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 1. Mötet öppnas. 2. Mötet behörigt utlyst. 3. Dagordningen godkännes. 4. Marcus Lindqvist väljs till mötesordörande. 5. Andreas Olsson väljs till protokollförare.

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Normalstadgar för officersförening

Normalstadgar för officersförening Normalstadgar för officersförening Fastställt av Förbundsmötet 2014 Normalstadgar för officersförening Inom Officersförbundet Fastställda av förbundsmötet 2014 Stadgarna utgör en minimireglering av föreningens

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer