Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013"

Transkript

1 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag Kl Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat. 2. Val av mötesordförande och sekreterare. 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare. 4. Föregående årsmötesprotokoll. 5. Styrelsens verksamhetsberättelse. Kassörens rapport. 6. Fråga om fastställande av balansräkning. 7. Revisorernas berättelse. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Behandling av styrelsens förslag. 10. Behandling av inkomna motioner. 11. Val av styrelseledamöter. Ordförande på 1 år, tre ordinarie ledamöter på 2 år och en suppleant på 1 år. 12. Val av 1 revisor. 13. Val av 3 ledamöter i valberedningen varav en sammankallande Fastställande av verksamhetsårets (2014) medlemsavgift Information. Övriga frågor. Några beslut får ej fattas under denna punkt. 16. Mötet avslutas.

2 Bilaga 1 Föregående årsmötesprotokoll Bilaga 1 - Föregående årsmötesprotokoll Protokoll MCHK-Racing årsmöte Plats: Linköping motorstadion, Linköping. Tid: lördag Kl Mötets öppnande. Frågan ställdes om mötet blivit behörigen sammankallat, vilken besvarades med ja. 2. Val av mötesordförande och sekreterare Till mötesordförande valdes Daniel Corin-Stig och till sekreterare valdes Mats Bohlin. 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare. Årsmötet valde Tomas Hilse och Torbjörn Åkesson. 4. Föregående årsmötesprotokoll. Föregående årsmötesprotokoll godkändes av årsmötet. 5. Styrelsens verksamhetsberättelse. Kassörens rapport. Verksamhetsberättelsen och kassörens rapport. Kassör ej närvarande vid mötet, ordförande (Daniel) rapporterade. Verksamhetsberättelse och kassörens rapport godkändes av årsmötet. Bilagor 2 och 3 6. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning Räkenskaperna godkändes av mötet. Bilaga 4 7. Revisorernas berättelse Revisorn Peter Ehrenstråhle rekommenderade mötet att godkänna räkenskaperna och ge ansvarsfrihet till styrelsen. Bilaga 5 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 9. Behandling av styrelsens förslag. Mötet godkände styrelsens proposition Stadgeändring som skall tas upp igen vid årsmötet Bilaga Behandling av inkomna motioner. Inga inkomna motioner till Årsmötet 11. Val av styrelseledamöter. Ordförande på ett år, fyra ordinarie ledamöter på två år samt en suppleant på två år. Bilaga 7 Till ordförande valdes Daniel Corin-Stig på 1 år. Till ordinarie ledamöter valdes Lennart Olander (omval), Tomas Hilse (omval), Mats

3 Bilaga 1 Föregående årsmötesprotokoll Bohlin (omval), Klas Eriksson (nyval 2 år) Till suppleant valdes Torbjörn Åkesson (nyval, 2 år). 12. Val av 1 revisor Till revisor valdes Peter Ehrenstråhle 13. Val av 3 ledamöter i valberedningen varav en sammankallande. Till ledamöter i valberedningen valdes: Ingemar Stig (sammankallande), Lars Hagson och Hans-Göran Larsson. 14. Fastställande av verksamhetsårets (2013) medlemsavgift. Tidigare gällande avgift på 400kr samt möjlighet att utdebitera en extra medlemsavgift på 100kr under verksamhetsåret fastställdes för Information. Övriga frågor. Några beslut får ej fattas under denna punkt. Gunnar Jansson tog upp frågan huruvida föreningen skall förhålla sig till att inte tillåta förare att fortsätta köra om man kör för sakta på tävling. Mötet var enigt om att man inte skall uteslutas/stoppas av den anledningen. Om förare däremot uppträder på ett sätt (vinglar, återkommande inkonsekventa spårbyten etc.) som innebär ökad risk för olyckor, så skall man plockas av banan. Mötet ansåg dock att föreningen har ansvar för att bemöta problemet med vidareutbildning och extra träning för att hjälpa förare. Mötet gav i uppdrag till styrelsen att hitta former och utbildare. Årsmötet beslutade i full enighet att utse Lennart Olander till hedersmedlem i MCHK-R! Tomas Hilse påminde mötet om den kommande MC-Mässan i Stockholm, januari, Tomas efterfrågade frivilliga som kan ta sig an uppgiften för MCHK-R s räkning. Klas Eriksson, Örjan Leo, Peter Ehrenstråhle och sammankallande Hans-Göran Larsson tackade villigt ja till uppgiften. Lennart rapporterade om nästa säsongs svenska tävlingar/banträffar. Banträff/Förarkurs, 4-6/5 Anderstorp, 12-14/7 Årsracet, Linköping, 2-4/8 Gelleråsen,Karlskoga,30/8-1/9 Banträff,Linköping, 5/ Mötet avslutas.

4 Bilaga 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsåret omfattar tiden 1 sept aug Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Sekreterare: Kassör: Ledamot: Daniel Corin-Stig Mats Bohlin Per Holmström Urban Hilse Lennart Olander Ledamot: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Revisor: Tomas Hilse Ove Koch (t.o.m. 17 mars) Klas Eriksson Torbjörn Åkeson Peter Ehrenstråhle Möten och föreningsarbete Styrelsen har under året haft 9 st protokollförda styrelsemöten, varav en 2- dagars styrelsekonferens i Garphyttan, sex telefonmöten och två möten i samband med tävlingarna i Anderstorp och Linköping. Klubben har hållit sin årliga Regelriksdag i samband med vårens banträff den 4 maj i Linköping och en extra Regelriksdag i samband med tävlingen på Gelleråsen i augusti. Under dessa träffades styrelsen, maskinkommittén och klassrepresentanter för att diskutera frågor rörande tävlingsregler och maskinreglemente. Inför mötet i augusti uppmanades klasserna att fylla vakanta platser för representanter vilket ledde till att de flesta nu är tillsatta. Lennart Olander har deltagit i sex möten med LMS för planering av 48-Årsracet, samt ett möte på Gelleråsen. I samband med 48- Årsracet var Lennart Olander, Ronnie Söderholm, Björn Häll, Kennet Lundqvist, Ove Koch och Lars Hägg hela veckan i Linköping för att hjälpa till med förberedelser. Lennart Olander och Benny Mårtensson deltog i Svemo:s 2 dagars obligatoriska uppföljningskurs för domare och tävlingsledare i Svemo:s nya lokaler i Norrköping under våren. Per Holmström deltog i det Nordiska Disciplinmötet på Island den första helgen i oktober Eftersom våra motioner inte hade skickats till det arrangerande förbundet utan endast till de andra classicorganisationerna ansågs de inte korrekt inskickade och vi tar istället upp dem Lennart Olander har varit utsedd av Svemo till deras officiella representant och jurydelegat på tävlingarna på Botnia Ring i Finland samt Våler och Mo i Rana i Norge. Precis som i fjol har samarbetet med de övriga nordiska länderna, andra klubbar, förbund, banägare m.fl. har fungerat bra. Det känns som att vi börjar arbeta mer tillsammans, inte minst när vi samlades med nya klassrepresentanter från Norge och Danmark under Regelriksdagen i Karlskoga. Vid tävlingen på Karlskoga delade vi ut Svemos förtjänstmedaljer i brons till Lisa och Helena som hjälpt oss i sekretarietet på tävlingarna i över 10 år. Medlemsaktiviteter Medlemsavgiften har varit 400:- och klubben har haft 298 medlemmar varav 7 hedersmedlemmar och 19 funktionärer. Medlemsantalet har därmed minskat med ca 30 personer från förra året. Klubben har deltagit vid ett flertal aktiviteter och träffar. Efter strul med bokningen och samarbetet med MCHK fick vi bara en liten monter på mc-mässan På Två Hjul i Stockholm. På MC-mässan i Halmstad i April hade vi däremot stor yta med över 10 hojar utställda. Ronnie Skårner ställde ut sin husbil och Formulahoj Yamaha FZR (# i Emmaboda under deras Kulturhelg med tema Motor i april. Sex klubbkvällar (nov. april) ägde rum under vintern i kansliet i Knivsta. Mötestillfällen varit 2:a onsdagen i månaden.

5 Bilaga 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Klubbens eget medlemsblad har i år utkommit med endast ett nummer med Örjan Leo som redaktör. Vi uppmanar medlemmar att fortsätta skicka in tips, bilder och referat. Vi har under året ökat vår närvaro på Internet och skapat ett underforum på hemsidan Sporthoj, samt lagt upp nyheter och foton på vår Facebooksida som har växt till att idag ha ca 280 följare. Vi avser att fortsätta använda dessa medier för att öka hålla bättre kontakt med medlemmarna utanför banan. För att skicka ut kallelsen till årsmötet skapades en maillista som kan användas för att skicka ut information och ställa frågor till medlemmarna i fortsättningen också. Ansvarsområden inom klubben: Arrangemang: Lennart Olander Licenser: Lennart Olander Funktionärsutbildning: Lennart Olander Förarutbildning: Gunnar Jansson Dispenser reglemente: Ordf., Vice ordf. Sponsorfrågor: Tomas Hilse Bokföring: Urban Hilse Kassaflöde, ekonomi: Lennart Olander Poängberäkning SC: Klas Eriksson Försäkringsfrågor: Tomas Hilse Medlemsregister: Klas Eriksson Miljöfrågor: Mats Bohlin Marknadsföring: Torbjörn Åkeson Hemsida: Daniel Corin Stig Redaktör: Torbjörn Åkeson Maskinkommittén Solo: Christer Watz Maskinkommittén MCS: Marcus Andersson Johan Lundqvist Besiktningschef: Rolf Andersson Ove Jansson Funktionärsansv. Rolf Andersson Ove Jansson Banträffsansvarig: Håkan Norberg (LMS) Lennart Olander (MCHK-R) Klubbens kansli: Lennart Olander Delegat UEM: Björn Weissmann Det har under året varit flera vakanta poster bland klassrepresentanterna; i klass 2B 50cc, klass 10 parad, klass 7B Lilla forgotten och klasserna 7C Formula F1&F2. Nu är dock endast parad och 50cc vakanta. Tävlingssäsongen 2013 Årets nordiska tävlingsserie har omfattat sju deltävlingar (d.v.s. 14 heat) fördelade på tre tävlingar i Sverige, två i Norge, en i Danmark och en i Finland. En tävling i varje land (4 st) har ingått i Nordiska Mästerskapet. Även i år kördes en Svensk Cup omfattande 3 deltävlingar ( 6 heat ), Anderstorp i juli, Årsracet i aug, samt Gelleråsen i aug. Det kördes även Nordic Open Cup som omfattade samtliga 14 tävlingsheat i norden. Klubbens stora årsevenemang 48-Årsracet, som är ett samarrangemang med LMS, gick som vanligt av stapeln i Linköping i augusti och drog som vanligt stor publik. Deltävlingar i UEM-cupen (UEM heter numera FIM Europe) var precis som i fjol en tävling i England samt Ring Djursland i Danmark. Tävlingen i Anderstorp lockade många förare och hade även bjudit in tyska sidvagnsekipage där det var bra uppslutning. Deltagandet på de två tävlingarna som MCHK-R varit med och arrangerat och som körts i Sverige har varit relativt bra. Många upplevde svårigheter att anmäla sig via det nya TA-systemet och vi ordnade därför möjlighet att använda det gamla sättet med blanketter. Vid 48-Årsracet på Linköping var det 242 startande i RR, 292 startande i motocross samt ca 100 startande i rundbana och trial. På vår tävling på Gelleråsen var det ca 200 deltagare. Vid tävlingen på Gelleråsen höjde vi startavgiften med 200kr mot föregående år och därmed gick tävlingen ungefär plus minus noll ekonomiskt.

6 Bilaga 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Tävlingssäsongen 2013 har omfattat: maj Botnia Ring, Finland (NM,NO) 7 9 juni Våler, Norge (NM, NO) 5 7 juli Mo i Rana, Norge (NO) juli Anderstorp (NO, SC) 2 4 aug Linköping (NO, SC) 9 11 aug Donington, England (UEM) 30 aug 1 sept Karlskoga (NM, NO, SC) sept Jyllandsringen, Danmark (NM, NO, UEM) NM = Nordiskt Mästerskap NO = Nordic Open Cup SC = Svensk Cup UEM = UEM Vintage Cup Samarbetet med våra supportklasser har fungerat mycket bra även i år. Deltagarantalet i 250GP har varit ganska litet även i år. MCHK-Racing vill rikta ett stort tack till årets sponsorer som har hjälpt oss att genomföra årets tävlingsserie. Dessa har varit: Förutom tävlingen på Gelleråsen har klubben arrangerat två banträffar, dels i samband med förarkursen (15 deltagare) i början av säsongen och dels i samband med årsmötet i början av oktober. Båda evenemangen har hållits på Linköpings Motorstadion. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla tävlingsledare, Svemo-domare, funktionärer, sponsorer m.fl. som genom sina insatser möjliggjort ännu en lyckad tävlingssäsong och hoppas att nästa år skall bli lika bra eller förhoppningsvis ännu bättre. Beträffande klubbens ekonomi hänvisas till kassörens rapport. Daniel Corin Stig/ Ordf

7 Bilaga 3 Kassörens rapport Intäkterna från medlemmar, startavgifter mm minskade i år med 15%. En del kostnader från Gelleråsen har ännu inte kommit och det tillsammans med att det positiva resultatet från Sviestad år 2012 på kr bokfördes i år förklarar det positiva resultatet på kr. /Urban Hilse Bilaga 4 Resultat- och balansräkning Resultaträkning Kommentar 2013 Banträffs-,medlems-, startavgifter , ,250 Försäljning,Sponsor,Kursavgifter mm , ,00 Vinstdelning 47-års racet 2012 Summa Intäkter , ,25 Banhyror, Bansäkerhet, Avgifter Svemo/Polis , ,00 Priser 0, ,40 Funktionärskostnader , ,00 Gelleråsen 2013 saknas Kontorsmaterial, medlemstidning, trycksaker , ,60 Kanslikostnader , ,00 Tele, post, internet , ,50 Försäkringar , ,00 Reseersättningar , ,00 Kurser o Konferenser , ,00 Representation , ,95 Lokalhyra -500, ,00 Övrigt ,85-449,00 Summa kostnader , ,45 Årets resultat , ,80 Balansräkning TILLGÅNGAR Förändring Kassa 36, , ,00 Postgiro , , ,80 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,80 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital , ,09 SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL , , , ,80 Gelleråsen Intäkter Kostnader Resultat

8 Bilaga 5 Revisorernas berättelse Undertecknad som har erhållit uppdraget att verkställa revision av MCHK-R räkenskaper för räkenskapsåret 2012/13 lämnar härmed följande redogörelse. Vid revision har MCHK-R räkenskaper och övriga handlingar genomgåtts. Bokförda intäkter och utgifter överensstämmer med föreliggande verifikationer. Kvarstående bankmedel och kontantkassa har inventerats och stämmer väl med upprättad balans- och resultaträkning för året 2012/13. Då revisionen ej givits anledning till anmärkning förordar jag att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012/13. Eskilstuna Peter Ehrenstråhle

9 Bilaga 6 Styrelsens förslag Proposition Ställd till: MCHK-Racings Årsmöte 2012 (och 2013) Författare: Daniel Corin Stig (Ordförande) Inkommen: Bakgrund Enligt våra stadgar skall motioner till ordinarie medlemsmöte (årsmötet) vara inskickade senast två månader i förväg. Det finns flera anledningar att korta ner den tiden: 1. Med epost och Internet har det blivit enklare att sköta kommunikationen kring motioner inför årsmötet. 2. Ärenden till årsmötet känns mer aktuella i slutet av säsongen och det är då vi får in flest motioner. 3. De svenska tävlingarna ligger sent på säsongen och det är då våra medlemmar i huvudsak träffas, vilket leder till att diskussioner om föreningen som kan föranleda förslag på förändringar i många fall startar efter att sista datum för motioner har gått ut (ungefär samtidigt som Årsracet i början av augusti). Förslag Ändra följande formulering under paragraf 13 i stadgarna: Tidigare formulering: Förslagsrätt tillkommer styrelsen. Motionsrätt tillkommer medlem. Motion skall skriftligen insändas till styrelsen senast två (2) månader innan årsmötet. Det åligger styrelsen att avge yttrande över inkommen motion. Förslag på ny formulering: Förslagsrätt tillkommer styrelsen. Motionsrätt tillkommer medlem. Motion skall skriftligen insändas till styrelsen senast fyra (4) veckor innan årsmötet. Det åligger styrelsen att avge yttrande över inkommen motion.

10 Bilaga 7 Motioner Motion 1: Ang. Oljeslangar Utredning beträffande oljeslangar - svar skall lämnas under jan 2014 Kommentar: Förare kommer med nya slangar som de tror skall hålla och dessa går sönder vid första användningen jfr Anderstorp Inskickad av: Gunnar Jansson Motion 2: Antal flaggvakter Min 2 st flaggvakter på varje postering jfr Gelleråsen Inskickad av: Gunnar Jansson Motion 3: Rödflaggning Flaggvakt skall få visa rödflagg vid mycket stor fara utan att först fråga tävlingsledaren Kommentar: Bättre att starta om ett heat än att någon blir ihjälkörd Inskickad av: Gunnar Jansson Motion 4: Visitkort med funktionärsinformation Ta fram guidelines för funktionärer i visitkortsformat som de kan ha med sig för att repetera t.ex. flaggsignaler eller för att dubbelkolla ute på postering vad som gäller i en särskild situation. Inskickad av: Roland Johansson Motion 5 (a- d): Bakgrund Ett förbund (i detta fall Svemo) bör inte bestämma vilken färg på underkläder förarna har under skinnställen, ej heller vilket anmälningssystem som måste användas. Ett förbund bör jobba för att det finns uppdaterade regler och aktivt jobba med säkerheten på banor, motorcyklar och personlig utrustning. Svemo verkar ha glömt bort eller helt enkelt skiter i detta. Nu senast så kom anmälningssystemet SvemoTA som ska användas. Går man några få år tillbaka så kom Svemo upp med 'Svemokröken' när ljudkraven skärptes. Jättebra att försöka göra någonting, men att besluta om att ljuddämpare ska modifieras i klasser där dessa inte får modiferias blir lite dumt... Går man tillbaka ännu fler år så har

11 Svemo tex 2 veckor före en öppen tävling bestämt att denna tävling skulle ingå i sm, och därmed var det startförbud för alla förare som hade valt att köra internationellt den helgen. Svemo brukar ursäkta de höga licenskostnaderna med att vår försäkring kostar så mycket. Classiclicens 1200:- och om man vill åka supermono 2700:- Nu finns det privata vinstdrivande företag som säljer en likvärdig (en gnutta bättre faktiskt) licens för 600:- oavsett om du vill köra classic eller supermono. VAD gör svemo för överskottet som kommer oss i Mchk-R till nytta? Förslag a) Vi börjar direkt nästa år att arrangera nordiska cupen utan svemo etc, och försäkrar oss genom SMA för en billigare peng. Vi kan vid behov få assistans från Landracing att arrangera tävlingar, men vi gör ju tex Gelleråsentävlingen så det är inte krångligare. Övriga nordbor kan försäkras för samma peng, och tävlingarna ska kunna arrangeras i både Finland, Norge, Danmark och Sverige. Det är heller inget problem med tillresta förare från Europa, eller någon annan stans ivärlden. De betalar en årslicens för 600:- och är ok att köra. Praktiskt är egentligen enda skillnaden om vil betalar mer till Svemo eller mindre till andra. Och att vi inte har lika hårda ljudkrav tex. b) Vi jobbar på att till 2015 försäkra oss genom SMA, motsvarande punkt 1 men inte lika snabb förändring. c) Vi jobbar på att få Svemo att sänka licenspengen (oavsett classic eller senior eller elitlicens) för MCHK-Racings medlemmar till :- Svemo bör även få till ljudregler som tillåter våra skönsjungande maskiner att sjunga för full hals så länge vi inte överskrider nivåerna vid närmaste granne. Ljudet från våra relativt lågvarviga maskiner har annorlunda spridning än de nu extremt högvarviga moderna racingklassernas fordon. Vårt ljud låter inte lika mycket på avstånd med de mätskalor som förordas. d) Vi måste ha ett anmälningssätt för de som inte har internet, eller dator eller bara sporadisk tillgång till dessa. Eller helt enkelt inte klarar av svemota, eller kör flera klasser etc. Dvs pappersanmälan och eventuellt enkel webformulär som kan fyllas i på 2 minuter. Inskickade av: Roland Johansson

12 Bilaga 8 Valberedningens förslag Förslag till Styrelse POST NAMN ATT VÄLJA. Ordförande Daniel Corin Stig Omval Ledamot Per Holmström Omval Ledamot Hans-Göran Larsson (Kassör) Nyval Ledamot Lennart Olander 2014 Ledamot Kennet Lundqvist Nyval Ledamot Klas Eriksson 2014 Ledamot Hans Westelius Nyval Ledamot Torbjörn Åkeson 2014 Avgår Mats Bohlin, Urban Hilse, Tomas Hilse, Ove Koch (avgick under året) Valberedning Ingemar Stig Sammankallande Hans-Göran Larsson Lars Hagson

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer