Affärsplan för spridning av kunskap om Afghanistan. Förlagsrådet HT 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplan för spridning av kunskap om Afghanistan. Förlagsrådet HT 2014"

Transkript

1 Rapport om arbetet med Affärsplan för spridning av kunskap om Afghanistan Förlagsrådet HT Svenska Afghanistankommittén. Malmgårdsvägen 63. S Stockholm. Telefon Epost

2 Innehåll: 1. Förlagsrådets arbete med affärsplan hösten Förslag till fortsatt behandling årsmötet Utkast till en uppdragsbeskrivning för förlagsrådets fortsatta arbete 4. Förlagsekonomi och utgivning 5. Om samarbeten 6. Kanaler för spridning av litteratur 7. Aktiviteter för främjande av läsande och kunskapsspridning 8. Sammanfattning 9. Referensmaterial 2

3 1. Förlagsrådets arbete med affärsplan hösten 2014 I september 2014 reaktiverades förlagsrådet. Syftet var att arbeta med en specifik uppgift, som härmed presenteras. Medlemmarna i detta förlagsråd, som också är avsändare av denna rapport, är Anders Forsberg, Maria Bodänge, Sofie Hedman och Elin Asplund. Två arbetsmöten har hållits, den 15 oktober respektive den 23 november. Däremellan har medlemmarna, med kanslirepresentant Elin Asplund som sammankallande, haft tät dialog via e-post och telefon. Vi har studerat SAKs styrdokument samt läst material och rapporter framtagna av andra aktörer som vi ansett vara relevanta. Begreppet affärsplan som nämndes i uppgiften har varit nytt för förlagsrådet. Vi i förlagsrådet har arbetat utifrån de tidsmässiga resurser som stått till buds, samt de underlag som vi kunnat ta del av. Vi har ställt oss frågan i vilken utsträckning förlagsrådet i detta läge kan ge förslag till hur praktiskt arbete ska genomföras. Självfallet är det så, att det kan finnas andra aktörer än ideellt arbetande medlemmar, som har bättre förutsättningar att analysera marknads- och lönsamhetsperspektiv. Vi har undersökt hur man skulle kunna ta fram ekonomiska underlag. Om en gedigen analys med kostnadsexempel ska kunna presenteras behöver gruppen mer tid. Något som efterfrågats har varit bakgrundsmaterial kring tidigare utgivning, försäljningssiffror/kostnader/upplaga för tidigare utgivna titlar. Vi avgränsar vår rapport till att presentera förslag till hur SAK kan arbeta vidare med frågan om mandat för förlagsrådets fortsatta arbete, samt ger några uppslag till hur SAK kan främja läsande och kunskapsutveckling. Förlagsrådet har med entusiasm arbetat med uppgiften och ser fram emot en levande och konstruktiv dialog med berörda parter. 2. Förslag till fortsatt behandling årsmötet 2015 Att vårt utkast till uppdragsbeskrivning för förlagsrådets fortsatta arbete (stycke 3 i vår rapport)presenteras för medlemsrörelsen på lämpligt sätt för att därefter läggas fram för årsmötet Att det utifrån beslut på årsmötet 2015, kontinuerligt tas fram en årlig arbetsplan och budget för förlagsrådets verksamhet. Att rapport över förlagsrådets arbete blir en punkt på årsmötesdagordning, eller på annat sätt ges utrymme på årsmöten. Att de idéer och råd för läsfrämjande aktiviteter och förlagsarbete som presenteras i denna rapport, ses som ett första utkast för förlagsråd att arbeta vidare med i dialog med berörda parter som medlemsrörelse, kansli, styrelse m fl. 3

4 3. Utkast till en uppdragsbeskrivning för förlagsrådets fortsatta arbete I utkast till uppdragsbeskrivning för fortsatt förlagsråd bör ingå ett klart syfte och mål, mandat, sammansättning, ansvarsfördelning och arbetsordning samt nomineringsförfarande. Ett förlagsråd bör ges strukturerad möjlighet att finna former för regelbundna möten, idéutbyten och dialog med kansliet, framförallt med berörd personal på kommunikationsavdelningen, samt med intresserade lokalföreningar och externa resurser. Syfte, mål och mandat Syftet med SAKs förlagsråd är att vara en del i SAKs arbete med att utveckla metoder för att sprida kunskap om Afghanistan och SAK i enlighet med styrdokument som stadga och strategisk plan. Stadgan ses som överordnad strategisk plan. Mål för SAKs förlagsråd är att ge förslag till aktiviteter och insatser för främjande av läsande och kunskapsutveckling. Förlagsrådet ska ses som en kunskapsresurs inom SAK och vara ett forum för främjande av intresse för och tillgång till adekvat litteratur för SAKs målgrupper, och kan vara rådgivande kring vägval för operativ verksamhet. Förlagsrådet kan föreslå former för utgivning och val av publikationer som motsvarar behov och förutsättningar hos SAKs målgrupper. Sammansättning, ansvarsfördelning och arbetsordning Förlagsrådet ska bestå av minst fem och som mest sju medlemmar varav en kanslirepresentant. Minst fyra av dessa ska vara medlemmar i SAK. Det konstituerande förlagsrådet utser en sammankallande, som ska vara medlem i SAK. Kanslirepresentanten fungerar som sekreterare och samordnare för förlagsrådets praktiska behov. Sammansättningen ska se till geografisk, åldersmässig och erfarenhetsmässig spridning samt jämn fördelning mellan kön. För den eller de medlemmar som eventuellt inte är medlemmar i SAK, gäller att de ska ha dokumenterad yrkeserfarenhet av förlagsverksamhet av värde för SAK. Nomineringsförfarande Medlemmar nominerar kandidater, och årsmötet väljer medlemmar som samtliga utom kanslirepresentanten, väljs på tvåårs mandat. En valberedning eller motsvarande behövs. 4

5 4. Förlagsekonomi och utgivning Förlagsrådet vill framförallt lyfta frågan om vikten av att SAK stimulerar läsande och kunskapsinhämtning, som en ingång till fördjupat intresse, solidaritet med och engagemang för Afghanistan och SAKs arbete. Hur man gör det, bör vara en levande diskussion inom organisationen. SAK har en viktig roll att sprida relevant och kvalitativ information om Afghanistan, på bästa sätt till relevanta målgrupper, på ett demokratiskt och tillgängligt sätt. Ett argument och viktigt element i diskussionen om bokutgivning är ekonomin. Organisationer som ger ut böcker kan göra detta av andra skäl än rent ekonomiska. Skäl kan vara att stärka organisationens status och visa dess kapacitet, skäl kan vara att ha en repertoar av fysiskt material till buds för målgrupper. Fysiska böcker kan användas i syfte att stärka relationen mellan personen och organisationen, eller i syfte att värva nya medlemmar. Genom att särskilja redovisningen t ex som projekt så mäts enkelt kostnader mot intäkter. Det blir ett tydligt svar på vad bokutgivningen kostar. Dock kan värdet av bokutgivningen ses mer angeläget än finansiellt överskott. Förlagsekonomi bör redovisningsmässigt hållas tydligt särskild från andra utgifter och intäkter, för att överskott från en storsäljare ska kunna ge utrymme att ge ut andra typer av böcker. I detta måste självfallet samtliga typer av kostnader räknas in, såsom personalens arbetstid med projektering, upphandlingsförfaranden, kontakter med författare och leverantörer etc, och då boken tagits fram, kontroll över marknadsföring, lagerhållning, försäljning och administration, även om arbetet sker i samarbete med externa samarbetspartners. Utgivning får ej gå med stadigvarande förlust enligt direktiv som ställts i den uppgift vi har behandlat. Ansatsen att eventuell bokutgivning inte får gå med stadigvarande ekonomisk förlust kan tjäna på att analyseras i relation till vad konsekvenserna blir att inte ha böcker tillgängliga. Om bokutgivning skulle vara aktuell, skulle storsäljande titlar som överensstämmer med SAKs syfte naturligtvis vara ett optimalt önskemål. Men en relevant fråga kan vara om just denna typ av titlar är realistiska att finna och ifall litteratur med en mer begränsad målgrupp bättre skulle svara mot SAKs syfte att arbeta med kvalitativ information och kunskapsspridning. Idag går trenden mot att sälja tjänster mer än produkter. Generellt efterfrågas tillgång till en aktuell och uppdaterad funktion snarare än ägande av en fysisk produkt. Därför bör SAK satsa på hemsidan. SAK bör öka anledningen till att besöka hemsidan. Det kan ske genom att erbjuda nyhetsflöde, bloggar, boktips, novelltävlingar, rapport från vänskolor. Hemsidan är det starkaste verktyget för framtiden. Läsandet kan utöver egen utgivning också främjas genom kunskapsspridning om vilken litteratur och vilka författare som är aktuella och i andra avseenden läsvärda. SAK bör vara förstavalet då våra målgrupper och allmänheten söker information och kunskap om Afghanistan. En fråga är hur man genererar intäkt för material som publiceras digitalt. Det kan gå att undersöka tekniska lösningar, man kan prenumerera på tjänst, få smakprov via aktiv marknadsföring och betala för resten. Men hur kan och bör SAK ta betalt för material på hemsidan? SAKs målgrupper har olika förutsättningar att tillägna sig skrivet material. SAK bör ta hänsyn till faktorer såsom språk, förkunskaper, IT vana samt ekonomiska aspekter. För en del kan bilder vara ett viktigt komplement till text. SAK bör också se till de som inte har möjlighet eller intresse av att som ingångsport till ett framtida engagemang, börja med fakta och teori. Då behövs även mer lättillgängligt material. 5

6 SAKs utgivning ska ge fördjupad kunskap, levandegörande och bidra till förståelse av den sociala, ekonomiska och politiska situationen i Afghanistan. Utgivning av kvalificerad litteratur blir ett starkt redskap i SAKs kommunikationsarbete i syfte att väcka intresse för medlemskap, skapa material för studiecirklar, främja insamlingsverksamheten samt stärka varumärket SAK i Sverige, såväl bland svenskar som för afghaner i Sverige. SAK har flera tusen medlemmar och bidragsgivare. Därutöver finns ett stort antal personer som står utanför SAK, men som tidigare arbetat i Afghanistan, eller på annat sätt kommer i kontakt med Afghanistanrelaterade ämnen och frågor. Dessa grupper kan vara potentiella köpare av Afghanistanlitteratur. SAK har fördelen av att ha en definierad målgrupp till skillnad mot förlag som säljer via den traditionella bokhandeln eller via Internetbokhandlare. Att kunna fånga ett tillfälle för publicering är viktig en rekommendation kan tas fram om dessa förutsättningar finns gäller följande som premiss för utgivning. SAK kan i framtiden få ett uppslag som kan vara intressant även om man inte aktivt arbetar med förlagsverksamhet och bokutgivning. 5. Om samarbeten Riktlinjer för vilka SAK vill samarbeta med och vad som ur SAKs perspektiv är väsentligt att ta hänsyn till bör tas fram så att avtal blir förmånliga för SAK. Oavsett samarbetsformer, rekommenderas att eventuell utgivning projektredovisas ekonomiskt. Bokutgivning ska även om den sker i samarbete med annan aktör särredovisas. Samtliga typer av kostnader och intäkter bör finnas med. God framförhållning och planering torde krävas för samarbeten. Man bör också överväga att göra testupplagor. Samverkan med Bibliotekstjänst kan vara betydelsefullt och bör undersökas. SAK kan etablera kontakt med stora internetbokhandlar såsom Amazon, Bokus och Adlibris för distribution. Möjligheten att upprätta sponsoravtal bör undersökas. Samverkan med internetbokhandlar kan reducera det fysiska arbetet med lagerhållning, paketering, försäljning och utskick till ett minimum. SAK kan även undersöka samarbete med tidskrifter såsom Karavan som specialiserar sig på utomeuropeisk litteratur. De kommer ut med fyra nr per år och har ofta teman. När det gäller specifika titlar som kan vara intressanta att ge ut i bokform, kan förlagsrådet i ett tidigt skede kontakta bokklubbar och förlag. All sådan kontakt måste dock vara på strikt affärsmässiga grunder, och SAKs intressen noga bevakas. Möjligheterna till crowd-funding kan vara intressant att undersöka för utgivning. Förlagsrådet kan också undersöka intresset för samarbete med studieförbund, samt med afghanska organisationer i Sverige. Det kan vara möjligt att söka bidrag för samarbeten med studieförbund och organisationer. Förlagsrådet kan också kontakta organisationer i utlandet för samtryckning på andra språk i syfte att reducera de fasta kostnaderna. 6

7 6. Kanaler för spridning av litteratur Boktyper lämpliga för tryck Den traditionella tryckta publikationen kan ha flera fördelar. Den ger något fysiskt att dela med sig av, den visar SAK och Afghanistan på ett konkret sätt. Den är mer beständig och kan vara något att spara hemma, gå tillbaka till, visa andra. Presentboks- och kokboksformat tror vi generellt kan vara lämpliga för tryck. Faktamässig handbok SAKs målgrupper behöver vara välinformerade och kunniga om Afghanistan för att kunna verka i SAKs syfte. Detta behov kan mötas genom en aktuell och uppdaterbar utgåva av en faktamässig handbok. En sådan handbok kan publiceras i kapitel på SAKs hemsida och om möjligt även distribueras i tryckt form. Digitala utgåvor har fördelen att de kan uppdateras, men är svårare att ta betalt för. Relevanta teman Lämpliga teman för SAK att göra tillgängliga och erbjuda, är exempelvis politik och kultur. Utöver dessa teman kan SAK ta fram tips på skönlitteratur av afghanska författare. Det kan gärna vara böcker lämpliga för högläsning i skolklasser. Litteraturlistor och boktips SAK bör aktivt göra listor över relevant litteratur, och erbjuda dessa till våra målgrupper. De stora nätbokhandlarna erbjuder förvisso litteratur om Afghanistan, men det saknas kvalitetsstämpel och utbudet är svårt att överblicka. SAK kan lista böcker på den egna hemsidan efter kategori och länka till interbokhandlar mot provision. SAK kan inleda ett sponsorsavtal med Bokus/Adlibris angående poängsättning/recension av Afghanistanböcker. Behovet kan finnas, då det idag hos internetbokhandlar erbjuds ett spann av osorterade titlar där det är svårt att få en klar bild av dessa titlars innehållsmässiga och faktamässiga kvaliteteter. Hemsidan, tidning och sociala medier SAKs hemsida är en mycket viktig resurs. Även Afghanistan-nytt och sociala medier bör användas som kanaler för tips och information om läsvärda böcker. Hitta till hemsidan SAKs hemsida bör komma högre upp i sökningar via sökmotorer. För att locka besökare till sidan kan databassökning i litteratur erbjudas, där ett effektivt sätt med låg kostnad är att låta Google indexera sidorna. När det gäller sökordet "Afghanistan" krävs en särskild insats via sökmotoroptimering. Målet bör vara att hamna bland de absolut första på sidan ett. E-bok och ljudbok För nyutgivning och utgivning av existerande litteratur, är e-boksformatet att föredra. All SAKlitteratur skall i princip vara tillgänglig för nerladdning i PUB och/eller PDF-format; anpassat för surfplatta/e-boksläsare. Det är också viktigt att SAK förbereder sig för den omställning till e- boksformat som kan vara att vänta och ge genomslag. E-böcker kan erbjudas SAKs medlemmar gratis för nerladdning på en särskild webbsida, på samma sida kan erbjudas försäljning av SAK-böcker. Vad gäller ljudböcker är det ett format som kan vara relevant att undersöka, både ur tillgänglighetsperspektiv men även för dess populäritet som medium för litteratur. Print on demand SAK kan utnyttja möjligheten med utgivning via POD-böcker (print on demand). 7

8 7. Aktiviteter för främjande av läsande och kunskapsspridning SAK ska fokusera på information och uppmuntra läsande. Om man uppmuntrar läsandet, kan det vara ett incitament till att söka vidare efter information och upplevelser. Läsupplevelser kan man få via olika medier. SAK bör se hur läsvanor kan tillgodoses och uppmuntras hos olika grupper såsom tidigare anställda såväl som unga afghaner. SAK bör se verksamheten ur tillgänglighetsperspektiv. Aktiviteter som studiecirklar kan ge ökad användbarhet för böcker. SAK bör se aktiviteter som matcirkel med kokbok som möjligheter. En fin kokbok används, den kan innehålla mycket bilder, den kan väcka mersmak och ökat intresse, det kan leda till ett engagemang. Presentbokens fördel är att de som inte kan läsa kan se på bilderna, och genom presentbok når man fler mottagare. Förlagsrådets arbete och bokutgivningen bör generellt vara en integrerad del av SAK så att man skapar studiecirklar kring utgivna böcker, erbjuder föreläsningar i skolklasser kring böcker, ordnar seminarier kring ämnen som böcker behandlat och publicerar intervjuer med författare i A-nytt. Lokalföreningar kan behöva böcker för värvning och marknadsföring. Lokalföreningar kan få ett kit med titeltips, författarbesökstips. Att erbjuda och uppmuntra läsecirklar är en idé. SAK kan ge förslag på några titlar som lokalavdelningarna kan läsa. Eventuellt kan man samarbeta med bibliotek och författarbesök. Många bokcirklar startar på biblioteken och det kan finnas önskemål kring att erbjuda läsecirklar med Afghanistanrelaterade teman. SAK kan ge förslag på ett titelpaketmed utomeuropeisk litteratur. Överlag kan det vara relevant att ta del av bibliotekens studier om framtida läsfrämjande. SAK kan utlysa novelltävling i anknytning till exempelvis arbete med vänskoleprojekt. Ämnen kan vara immigration, kultur etc. Novellerna publiceras på SAK:s hemsida. SAKs svenska hemsida behöver vara uppdaterad, aktuell och locka till engagemang, genom bloggar och genom marknadsföring av Hemmat, eventuellt med hänsyn till det svenska språket, läsning av Hemmat kan ge en känsla av SAKs arbete på plats i Afghanistan. En särskild Facebook-sida kan öppnas där förlagsrådet presenterar utgivningsplaner och bjuder in till att teckna böcker till ett fördelaktigt publiceringspris. I förlängningen kan detta bli det bli en "Afghanistan-bokklubb". Facebook-sidan kan också bli ett diskussionsforum och ett forum för att ta in kompetens kring utgivning såsom redigering, korrekturläsning eller tala in böcker. 8

9 8. Sammanfattning Förlagsrådet har under hösten 2014 utifrån de förutsättningar vi haft, arbetat med att ta fram underlag för en affärsplan och utgått från SAKs stadga, strategisk plan samt övriga styrdokument och relevanta externa rapporter. Utkast till en uppdragsbeskrivning förkommande förlagsråd föreslår vi ska tillställas medlemsrörelsen för behandling på SAKs årsmöte Råd för framtida förlagsverksamhet kan vara att eventuell bokutgivning ska särredovisas ekonomiskt, samt att standard för samarbeten kring utgivnings ska tas fram för att tillgodose SAKs intressen. Förlagsrådet ska ses som en viktig resurs för SAKs kunskapsspridning. Läsande ska uppmuntras och ses som en viktig ingång till ökat engagemang hos SAKs målgrupper. SAK behöver se till målgrupper olika förutsättningar och behov. Förlagsrådet bör arbeta nära kansliets kommunikationsavdelning då hemsida, tidning samt sociala medier kan vara viktiga kanaler. 9. Referensmaterial: Utredning till förlagsrådet våren 2014 Styrelsebeslut Uppdragsbeskrivning för en affärsplan för spridning av kunskap om Afghanistan SAKs stadga SAKs policy SAKs kommunikationsplattform Bibliotek i nationens tjänst OMVÄRLDSANALYS PÅ UPPDRAG AV SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING, 17 FEBRUARI

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurs litteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurslitteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Inledning, bakgrund, syfte och metod... 4 Inledning...4 Direktiv, organisation

Läs mer

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA KOMMUNIKATIONSSTRATEGI ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA SLUTRAPPORT 2012-12-21 Uppdrag: 242597, Förstudie EU-projekt Prewaste Titel på rapport: Kommunikationsstrategi för att förebygga avfall Status:

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer