Affärsplan för spridning av kunskap om Afghanistan. Förlagsrådet HT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplan för spridning av kunskap om Afghanistan. Förlagsrådet HT 2014"

Transkript

1 Rapport om arbetet med Affärsplan för spridning av kunskap om Afghanistan Förlagsrådet HT Svenska Afghanistankommittén. Malmgårdsvägen 63. S Stockholm. Telefon Epost

2 Innehåll: 1. Förlagsrådets arbete med affärsplan hösten Förslag till fortsatt behandling årsmötet Utkast till en uppdragsbeskrivning för förlagsrådets fortsatta arbete 4. Förlagsekonomi och utgivning 5. Om samarbeten 6. Kanaler för spridning av litteratur 7. Aktiviteter för främjande av läsande och kunskapsspridning 8. Sammanfattning 9. Referensmaterial 2

3 1. Förlagsrådets arbete med affärsplan hösten 2014 I september 2014 reaktiverades förlagsrådet. Syftet var att arbeta med en specifik uppgift, som härmed presenteras. Medlemmarna i detta förlagsråd, som också är avsändare av denna rapport, är Anders Forsberg, Maria Bodänge, Sofie Hedman och Elin Asplund. Två arbetsmöten har hållits, den 15 oktober respektive den 23 november. Däremellan har medlemmarna, med kanslirepresentant Elin Asplund som sammankallande, haft tät dialog via e-post och telefon. Vi har studerat SAKs styrdokument samt läst material och rapporter framtagna av andra aktörer som vi ansett vara relevanta. Begreppet affärsplan som nämndes i uppgiften har varit nytt för förlagsrådet. Vi i förlagsrådet har arbetat utifrån de tidsmässiga resurser som stått till buds, samt de underlag som vi kunnat ta del av. Vi har ställt oss frågan i vilken utsträckning förlagsrådet i detta läge kan ge förslag till hur praktiskt arbete ska genomföras. Självfallet är det så, att det kan finnas andra aktörer än ideellt arbetande medlemmar, som har bättre förutsättningar att analysera marknads- och lönsamhetsperspektiv. Vi har undersökt hur man skulle kunna ta fram ekonomiska underlag. Om en gedigen analys med kostnadsexempel ska kunna presenteras behöver gruppen mer tid. Något som efterfrågats har varit bakgrundsmaterial kring tidigare utgivning, försäljningssiffror/kostnader/upplaga för tidigare utgivna titlar. Vi avgränsar vår rapport till att presentera förslag till hur SAK kan arbeta vidare med frågan om mandat för förlagsrådets fortsatta arbete, samt ger några uppslag till hur SAK kan främja läsande och kunskapsutveckling. Förlagsrådet har med entusiasm arbetat med uppgiften och ser fram emot en levande och konstruktiv dialog med berörda parter. 2. Förslag till fortsatt behandling årsmötet 2015 Att vårt utkast till uppdragsbeskrivning för förlagsrådets fortsatta arbete (stycke 3 i vår rapport)presenteras för medlemsrörelsen på lämpligt sätt för att därefter läggas fram för årsmötet Att det utifrån beslut på årsmötet 2015, kontinuerligt tas fram en årlig arbetsplan och budget för förlagsrådets verksamhet. Att rapport över förlagsrådets arbete blir en punkt på årsmötesdagordning, eller på annat sätt ges utrymme på årsmöten. Att de idéer och råd för läsfrämjande aktiviteter och förlagsarbete som presenteras i denna rapport, ses som ett första utkast för förlagsråd att arbeta vidare med i dialog med berörda parter som medlemsrörelse, kansli, styrelse m fl. 3

4 3. Utkast till en uppdragsbeskrivning för förlagsrådets fortsatta arbete I utkast till uppdragsbeskrivning för fortsatt förlagsråd bör ingå ett klart syfte och mål, mandat, sammansättning, ansvarsfördelning och arbetsordning samt nomineringsförfarande. Ett förlagsråd bör ges strukturerad möjlighet att finna former för regelbundna möten, idéutbyten och dialog med kansliet, framförallt med berörd personal på kommunikationsavdelningen, samt med intresserade lokalföreningar och externa resurser. Syfte, mål och mandat Syftet med SAKs förlagsråd är att vara en del i SAKs arbete med att utveckla metoder för att sprida kunskap om Afghanistan och SAK i enlighet med styrdokument som stadga och strategisk plan. Stadgan ses som överordnad strategisk plan. Mål för SAKs förlagsråd är att ge förslag till aktiviteter och insatser för främjande av läsande och kunskapsutveckling. Förlagsrådet ska ses som en kunskapsresurs inom SAK och vara ett forum för främjande av intresse för och tillgång till adekvat litteratur för SAKs målgrupper, och kan vara rådgivande kring vägval för operativ verksamhet. Förlagsrådet kan föreslå former för utgivning och val av publikationer som motsvarar behov och förutsättningar hos SAKs målgrupper. Sammansättning, ansvarsfördelning och arbetsordning Förlagsrådet ska bestå av minst fem och som mest sju medlemmar varav en kanslirepresentant. Minst fyra av dessa ska vara medlemmar i SAK. Det konstituerande förlagsrådet utser en sammankallande, som ska vara medlem i SAK. Kanslirepresentanten fungerar som sekreterare och samordnare för förlagsrådets praktiska behov. Sammansättningen ska se till geografisk, åldersmässig och erfarenhetsmässig spridning samt jämn fördelning mellan kön. För den eller de medlemmar som eventuellt inte är medlemmar i SAK, gäller att de ska ha dokumenterad yrkeserfarenhet av förlagsverksamhet av värde för SAK. Nomineringsförfarande Medlemmar nominerar kandidater, och årsmötet väljer medlemmar som samtliga utom kanslirepresentanten, väljs på tvåårs mandat. En valberedning eller motsvarande behövs. 4

5 4. Förlagsekonomi och utgivning Förlagsrådet vill framförallt lyfta frågan om vikten av att SAK stimulerar läsande och kunskapsinhämtning, som en ingång till fördjupat intresse, solidaritet med och engagemang för Afghanistan och SAKs arbete. Hur man gör det, bör vara en levande diskussion inom organisationen. SAK har en viktig roll att sprida relevant och kvalitativ information om Afghanistan, på bästa sätt till relevanta målgrupper, på ett demokratiskt och tillgängligt sätt. Ett argument och viktigt element i diskussionen om bokutgivning är ekonomin. Organisationer som ger ut böcker kan göra detta av andra skäl än rent ekonomiska. Skäl kan vara att stärka organisationens status och visa dess kapacitet, skäl kan vara att ha en repertoar av fysiskt material till buds för målgrupper. Fysiska böcker kan användas i syfte att stärka relationen mellan personen och organisationen, eller i syfte att värva nya medlemmar. Genom att särskilja redovisningen t ex som projekt så mäts enkelt kostnader mot intäkter. Det blir ett tydligt svar på vad bokutgivningen kostar. Dock kan värdet av bokutgivningen ses mer angeläget än finansiellt överskott. Förlagsekonomi bör redovisningsmässigt hållas tydligt särskild från andra utgifter och intäkter, för att överskott från en storsäljare ska kunna ge utrymme att ge ut andra typer av böcker. I detta måste självfallet samtliga typer av kostnader räknas in, såsom personalens arbetstid med projektering, upphandlingsförfaranden, kontakter med författare och leverantörer etc, och då boken tagits fram, kontroll över marknadsföring, lagerhållning, försäljning och administration, även om arbetet sker i samarbete med externa samarbetspartners. Utgivning får ej gå med stadigvarande förlust enligt direktiv som ställts i den uppgift vi har behandlat. Ansatsen att eventuell bokutgivning inte får gå med stadigvarande ekonomisk förlust kan tjäna på att analyseras i relation till vad konsekvenserna blir att inte ha böcker tillgängliga. Om bokutgivning skulle vara aktuell, skulle storsäljande titlar som överensstämmer med SAKs syfte naturligtvis vara ett optimalt önskemål. Men en relevant fråga kan vara om just denna typ av titlar är realistiska att finna och ifall litteratur med en mer begränsad målgrupp bättre skulle svara mot SAKs syfte att arbeta med kvalitativ information och kunskapsspridning. Idag går trenden mot att sälja tjänster mer än produkter. Generellt efterfrågas tillgång till en aktuell och uppdaterad funktion snarare än ägande av en fysisk produkt. Därför bör SAK satsa på hemsidan. SAK bör öka anledningen till att besöka hemsidan. Det kan ske genom att erbjuda nyhetsflöde, bloggar, boktips, novelltävlingar, rapport från vänskolor. Hemsidan är det starkaste verktyget för framtiden. Läsandet kan utöver egen utgivning också främjas genom kunskapsspridning om vilken litteratur och vilka författare som är aktuella och i andra avseenden läsvärda. SAK bör vara förstavalet då våra målgrupper och allmänheten söker information och kunskap om Afghanistan. En fråga är hur man genererar intäkt för material som publiceras digitalt. Det kan gå att undersöka tekniska lösningar, man kan prenumerera på tjänst, få smakprov via aktiv marknadsföring och betala för resten. Men hur kan och bör SAK ta betalt för material på hemsidan? SAKs målgrupper har olika förutsättningar att tillägna sig skrivet material. SAK bör ta hänsyn till faktorer såsom språk, förkunskaper, IT vana samt ekonomiska aspekter. För en del kan bilder vara ett viktigt komplement till text. SAK bör också se till de som inte har möjlighet eller intresse av att som ingångsport till ett framtida engagemang, börja med fakta och teori. Då behövs även mer lättillgängligt material. 5

6 SAKs utgivning ska ge fördjupad kunskap, levandegörande och bidra till förståelse av den sociala, ekonomiska och politiska situationen i Afghanistan. Utgivning av kvalificerad litteratur blir ett starkt redskap i SAKs kommunikationsarbete i syfte att väcka intresse för medlemskap, skapa material för studiecirklar, främja insamlingsverksamheten samt stärka varumärket SAK i Sverige, såväl bland svenskar som för afghaner i Sverige. SAK har flera tusen medlemmar och bidragsgivare. Därutöver finns ett stort antal personer som står utanför SAK, men som tidigare arbetat i Afghanistan, eller på annat sätt kommer i kontakt med Afghanistanrelaterade ämnen och frågor. Dessa grupper kan vara potentiella köpare av Afghanistanlitteratur. SAK har fördelen av att ha en definierad målgrupp till skillnad mot förlag som säljer via den traditionella bokhandeln eller via Internetbokhandlare. Att kunna fånga ett tillfälle för publicering är viktig en rekommendation kan tas fram om dessa förutsättningar finns gäller följande som premiss för utgivning. SAK kan i framtiden få ett uppslag som kan vara intressant även om man inte aktivt arbetar med förlagsverksamhet och bokutgivning. 5. Om samarbeten Riktlinjer för vilka SAK vill samarbeta med och vad som ur SAKs perspektiv är väsentligt att ta hänsyn till bör tas fram så att avtal blir förmånliga för SAK. Oavsett samarbetsformer, rekommenderas att eventuell utgivning projektredovisas ekonomiskt. Bokutgivning ska även om den sker i samarbete med annan aktör särredovisas. Samtliga typer av kostnader och intäkter bör finnas med. God framförhållning och planering torde krävas för samarbeten. Man bör också överväga att göra testupplagor. Samverkan med Bibliotekstjänst kan vara betydelsefullt och bör undersökas. SAK kan etablera kontakt med stora internetbokhandlar såsom Amazon, Bokus och Adlibris för distribution. Möjligheten att upprätta sponsoravtal bör undersökas. Samverkan med internetbokhandlar kan reducera det fysiska arbetet med lagerhållning, paketering, försäljning och utskick till ett minimum. SAK kan även undersöka samarbete med tidskrifter såsom Karavan som specialiserar sig på utomeuropeisk litteratur. De kommer ut med fyra nr per år och har ofta teman. När det gäller specifika titlar som kan vara intressanta att ge ut i bokform, kan förlagsrådet i ett tidigt skede kontakta bokklubbar och förlag. All sådan kontakt måste dock vara på strikt affärsmässiga grunder, och SAKs intressen noga bevakas. Möjligheterna till crowd-funding kan vara intressant att undersöka för utgivning. Förlagsrådet kan också undersöka intresset för samarbete med studieförbund, samt med afghanska organisationer i Sverige. Det kan vara möjligt att söka bidrag för samarbeten med studieförbund och organisationer. Förlagsrådet kan också kontakta organisationer i utlandet för samtryckning på andra språk i syfte att reducera de fasta kostnaderna. 6

7 6. Kanaler för spridning av litteratur Boktyper lämpliga för tryck Den traditionella tryckta publikationen kan ha flera fördelar. Den ger något fysiskt att dela med sig av, den visar SAK och Afghanistan på ett konkret sätt. Den är mer beständig och kan vara något att spara hemma, gå tillbaka till, visa andra. Presentboks- och kokboksformat tror vi generellt kan vara lämpliga för tryck. Faktamässig handbok SAKs målgrupper behöver vara välinformerade och kunniga om Afghanistan för att kunna verka i SAKs syfte. Detta behov kan mötas genom en aktuell och uppdaterbar utgåva av en faktamässig handbok. En sådan handbok kan publiceras i kapitel på SAKs hemsida och om möjligt även distribueras i tryckt form. Digitala utgåvor har fördelen att de kan uppdateras, men är svårare att ta betalt för. Relevanta teman Lämpliga teman för SAK att göra tillgängliga och erbjuda, är exempelvis politik och kultur. Utöver dessa teman kan SAK ta fram tips på skönlitteratur av afghanska författare. Det kan gärna vara böcker lämpliga för högläsning i skolklasser. Litteraturlistor och boktips SAK bör aktivt göra listor över relevant litteratur, och erbjuda dessa till våra målgrupper. De stora nätbokhandlarna erbjuder förvisso litteratur om Afghanistan, men det saknas kvalitetsstämpel och utbudet är svårt att överblicka. SAK kan lista böcker på den egna hemsidan efter kategori och länka till interbokhandlar mot provision. SAK kan inleda ett sponsorsavtal med Bokus/Adlibris angående poängsättning/recension av Afghanistanböcker. Behovet kan finnas, då det idag hos internetbokhandlar erbjuds ett spann av osorterade titlar där det är svårt att få en klar bild av dessa titlars innehållsmässiga och faktamässiga kvaliteteter. Hemsidan, tidning och sociala medier SAKs hemsida är en mycket viktig resurs. Även Afghanistan-nytt och sociala medier bör användas som kanaler för tips och information om läsvärda böcker. Hitta till hemsidan SAKs hemsida bör komma högre upp i sökningar via sökmotorer. För att locka besökare till sidan kan databassökning i litteratur erbjudas, där ett effektivt sätt med låg kostnad är att låta Google indexera sidorna. När det gäller sökordet "Afghanistan" krävs en särskild insats via sökmotoroptimering. Målet bör vara att hamna bland de absolut första på sidan ett. E-bok och ljudbok För nyutgivning och utgivning av existerande litteratur, är e-boksformatet att föredra. All SAKlitteratur skall i princip vara tillgänglig för nerladdning i PUB och/eller PDF-format; anpassat för surfplatta/e-boksläsare. Det är också viktigt att SAK förbereder sig för den omställning till e- boksformat som kan vara att vänta och ge genomslag. E-böcker kan erbjudas SAKs medlemmar gratis för nerladdning på en särskild webbsida, på samma sida kan erbjudas försäljning av SAK-böcker. Vad gäller ljudböcker är det ett format som kan vara relevant att undersöka, både ur tillgänglighetsperspektiv men även för dess populäritet som medium för litteratur. Print on demand SAK kan utnyttja möjligheten med utgivning via POD-böcker (print on demand). 7

8 7. Aktiviteter för främjande av läsande och kunskapsspridning SAK ska fokusera på information och uppmuntra läsande. Om man uppmuntrar läsandet, kan det vara ett incitament till att söka vidare efter information och upplevelser. Läsupplevelser kan man få via olika medier. SAK bör se hur läsvanor kan tillgodoses och uppmuntras hos olika grupper såsom tidigare anställda såväl som unga afghaner. SAK bör se verksamheten ur tillgänglighetsperspektiv. Aktiviteter som studiecirklar kan ge ökad användbarhet för böcker. SAK bör se aktiviteter som matcirkel med kokbok som möjligheter. En fin kokbok används, den kan innehålla mycket bilder, den kan väcka mersmak och ökat intresse, det kan leda till ett engagemang. Presentbokens fördel är att de som inte kan läsa kan se på bilderna, och genom presentbok når man fler mottagare. Förlagsrådets arbete och bokutgivningen bör generellt vara en integrerad del av SAK så att man skapar studiecirklar kring utgivna böcker, erbjuder föreläsningar i skolklasser kring böcker, ordnar seminarier kring ämnen som böcker behandlat och publicerar intervjuer med författare i A-nytt. Lokalföreningar kan behöva böcker för värvning och marknadsföring. Lokalföreningar kan få ett kit med titeltips, författarbesökstips. Att erbjuda och uppmuntra läsecirklar är en idé. SAK kan ge förslag på några titlar som lokalavdelningarna kan läsa. Eventuellt kan man samarbeta med bibliotek och författarbesök. Många bokcirklar startar på biblioteken och det kan finnas önskemål kring att erbjuda läsecirklar med Afghanistanrelaterade teman. SAK kan ge förslag på ett titelpaketmed utomeuropeisk litteratur. Överlag kan det vara relevant att ta del av bibliotekens studier om framtida läsfrämjande. SAK kan utlysa novelltävling i anknytning till exempelvis arbete med vänskoleprojekt. Ämnen kan vara immigration, kultur etc. Novellerna publiceras på SAK:s hemsida. SAKs svenska hemsida behöver vara uppdaterad, aktuell och locka till engagemang, genom bloggar och genom marknadsföring av Hemmat, eventuellt med hänsyn till det svenska språket, läsning av Hemmat kan ge en känsla av SAKs arbete på plats i Afghanistan. En särskild Facebook-sida kan öppnas där förlagsrådet presenterar utgivningsplaner och bjuder in till att teckna böcker till ett fördelaktigt publiceringspris. I förlängningen kan detta bli det bli en "Afghanistan-bokklubb". Facebook-sidan kan också bli ett diskussionsforum och ett forum för att ta in kompetens kring utgivning såsom redigering, korrekturläsning eller tala in böcker. 8

9 8. Sammanfattning Förlagsrådet har under hösten 2014 utifrån de förutsättningar vi haft, arbetat med att ta fram underlag för en affärsplan och utgått från SAKs stadga, strategisk plan samt övriga styrdokument och relevanta externa rapporter. Utkast till en uppdragsbeskrivning förkommande förlagsråd föreslår vi ska tillställas medlemsrörelsen för behandling på SAKs årsmöte Råd för framtida förlagsverksamhet kan vara att eventuell bokutgivning ska särredovisas ekonomiskt, samt att standard för samarbeten kring utgivnings ska tas fram för att tillgodose SAKs intressen. Förlagsrådet ska ses som en viktig resurs för SAKs kunskapsspridning. Läsande ska uppmuntras och ses som en viktig ingång till ökat engagemang hos SAKs målgrupper. SAK behöver se till målgrupper olika förutsättningar och behov. Förlagsrådet bör arbeta nära kansliets kommunikationsavdelning då hemsida, tidning samt sociala medier kan vara viktiga kanaler. 9. Referensmaterial: Utredning till förlagsrådet våren 2014 Styrelsebeslut Uppdragsbeskrivning för en affärsplan för spridning av kunskap om Afghanistan SAKs stadga SAKs policy SAKs kommunikationsplattform Bibliotek i nationens tjänst OMVÄRLDSANALYS PÅ UPPDRAG AV SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING, 17 FEBRUARI

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar 1(6) ESH-styrelsen 27 januari Erikshjälpens 1. INLEDNING Ett samordnat valberedningsarbete och ett strategiskt rekryteringsarbete till våra olika förtroendevalda poster är en av Erikshjälpens viktiga framtidsfrågor.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Kommittédirektiv Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109 Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst.

Läs mer

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Ljudböcker Elin Ullman 1 Innehåll Detta dokument... 2 admin.elib.se... 2 Logga in... 2 Förlag... 2 Inställningar... 2 Förlagsprofil... 3 Hantera böcker... 4 Skapa

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 En strategisk plan med inriktning på att utöka användarnas tillgång till och användning av TPB:s taktila produkter och tjänster Innehåll 1. Uppdrag och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 6 INSTRUKTIONER FÖR NÄMNDER, VALBEREDNING OCH AKADEMIER Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Stockholm Årsmöte 14 december 2015 för Nätverket för skönlitteratur på biblioteken, NÄFS Anteckningar Årsmötets utlysande

Stockholm Årsmöte 14 december 2015 för Nätverket för skönlitteratur på biblioteken, NÄFS Anteckningar Årsmötets utlysande Stockholm 7.1 2016 Årsmöte 14 december 2015 för Nätverket för skönlitteratur på biblioteken, NÄFS Anteckningar Tid: Måndag den 14 december kl. 10.00 12.00 Deltagare: Gunnel Arvidson Nilsson, Elias Hillström,

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Styrdokument för KårsOrdet

Styrdokument för KårsOrdet Styrdokument för KårsOrdet Studentkårens tidning för studenter vid Högskolan i Jönköping Reviderat 120217 Reviderat 140319 0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Förord... 2 1.3

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Med läsning som mål Om metoder och forskning på det läsfrämjande området

Med läsning som mål Om metoder och forskning på det läsfrämjande området Med läsning som mål Om metoder och forskning på det läsfrämjande området KUNSKAPSÖVERSIKT = en sammanställning av vetenskaplig och/eller erfarenhetsbaserad kunskap inom ett område Vetenskapligar publikationer

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort Verksamhetsplan 2012 Brottsofferjouren i Västerort Enligt styrelsebeslut december 2011 SYFTET MED EN VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen används som ett redskap för att styra och utveckla BOJ Västerorts

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL Besöksadress: Röntgenvägen 3 141 52 Huddinge Fakturaadress: Box 4065 141 04 Huddinge Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Sid 1 (5) Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Försvarsutbildarna har en positiv inställning till och uppmuntrar ingående förbund och föreningar att använda sig av digitala medier och att

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Utskott D: KOMMUNIKATION. Carl, Kerstin, Anna G & Jannica

Utskott D: KOMMUNIKATION. Carl, Kerstin, Anna G & Jannica Utskott D: KOMMUNIKATION Carl, Kerstin, Anna G & Jannica 2 3 UPPGIFT UPPGIFT Utifrån föreningens stadgar - ta fram förslag på hur vår externa kommunikation kan utvecklas på ett sätt som: - positionerar

Läs mer

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Till Styrelsen för Svensk Flyghistorisk Förening Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Det följande ska inte ses som kritik eller liknande. Jag önskar bara lite mer ordning och reda. Och det är just

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) AU Telefonmöte 20140425 Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Tjäna pengar på din blogg

Tjäna pengar på din blogg Köp och ladda ner den kompletta e-boken Tjäna pengar på din blogg Den kompletta e-boken är på 65 sidor, fullmatade med inspiration, konkreta tips, förslag och idéer. Boken kostar 179 kr, men håll utkik

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg innehållsförteckning Vilken är din status?... s. 4 Testa om din statusuppdatering är läsbar

Läs mer

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Samverkan/samordning (mellan olika bibliotek samt mellan bibliotek och andra institutioner), kommunikation och förankring för LIBRIS verksamhet * 7

Samverkan/samordning (mellan olika bibliotek samt mellan bibliotek och andra institutioner), kommunikation och förankring för LIBRIS verksamhet * 7 Need - behov (Vilket behov uppfyller den här gruppen?) Samverkan/samordning (mellan olika bibliotek samt mellan bibliotek och andra institutioner), kommunikation och förankring för LIBRIS verksamhet *

Läs mer

Fonus i förändring. förslag från Fonus styrelse

Fonus i förändring. förslag från Fonus styrelse 1 Fonus i förändring förslag från Fonus styrelse I sammanfattning: Minska antalet medlemsdistrikt. Öppna medlemsträffar ersätter distriktsstämmor, höstmöten och rådslag. Medlemmarna, distriktsvis, träffar

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer