Affärsplan för spridning av kunskap om Afghanistan. Förlagsrådet HT 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplan för spridning av kunskap om Afghanistan. Förlagsrådet HT 2014"

Transkript

1 Rapport om arbetet med Affärsplan för spridning av kunskap om Afghanistan Förlagsrådet HT Svenska Afghanistankommittén. Malmgårdsvägen 63. S Stockholm. Telefon Epost

2 Innehåll: 1. Förlagsrådets arbete med affärsplan hösten Förslag till fortsatt behandling årsmötet Utkast till en uppdragsbeskrivning för förlagsrådets fortsatta arbete 4. Förlagsekonomi och utgivning 5. Om samarbeten 6. Kanaler för spridning av litteratur 7. Aktiviteter för främjande av läsande och kunskapsspridning 8. Sammanfattning 9. Referensmaterial 2

3 1. Förlagsrådets arbete med affärsplan hösten 2014 I september 2014 reaktiverades förlagsrådet. Syftet var att arbeta med en specifik uppgift, som härmed presenteras. Medlemmarna i detta förlagsråd, som också är avsändare av denna rapport, är Anders Forsberg, Maria Bodänge, Sofie Hedman och Elin Asplund. Två arbetsmöten har hållits, den 15 oktober respektive den 23 november. Däremellan har medlemmarna, med kanslirepresentant Elin Asplund som sammankallande, haft tät dialog via e-post och telefon. Vi har studerat SAKs styrdokument samt läst material och rapporter framtagna av andra aktörer som vi ansett vara relevanta. Begreppet affärsplan som nämndes i uppgiften har varit nytt för förlagsrådet. Vi i förlagsrådet har arbetat utifrån de tidsmässiga resurser som stått till buds, samt de underlag som vi kunnat ta del av. Vi har ställt oss frågan i vilken utsträckning förlagsrådet i detta läge kan ge förslag till hur praktiskt arbete ska genomföras. Självfallet är det så, att det kan finnas andra aktörer än ideellt arbetande medlemmar, som har bättre förutsättningar att analysera marknads- och lönsamhetsperspektiv. Vi har undersökt hur man skulle kunna ta fram ekonomiska underlag. Om en gedigen analys med kostnadsexempel ska kunna presenteras behöver gruppen mer tid. Något som efterfrågats har varit bakgrundsmaterial kring tidigare utgivning, försäljningssiffror/kostnader/upplaga för tidigare utgivna titlar. Vi avgränsar vår rapport till att presentera förslag till hur SAK kan arbeta vidare med frågan om mandat för förlagsrådets fortsatta arbete, samt ger några uppslag till hur SAK kan främja läsande och kunskapsutveckling. Förlagsrådet har med entusiasm arbetat med uppgiften och ser fram emot en levande och konstruktiv dialog med berörda parter. 2. Förslag till fortsatt behandling årsmötet 2015 Att vårt utkast till uppdragsbeskrivning för förlagsrådets fortsatta arbete (stycke 3 i vår rapport)presenteras för medlemsrörelsen på lämpligt sätt för att därefter läggas fram för årsmötet Att det utifrån beslut på årsmötet 2015, kontinuerligt tas fram en årlig arbetsplan och budget för förlagsrådets verksamhet. Att rapport över förlagsrådets arbete blir en punkt på årsmötesdagordning, eller på annat sätt ges utrymme på årsmöten. Att de idéer och råd för läsfrämjande aktiviteter och förlagsarbete som presenteras i denna rapport, ses som ett första utkast för förlagsråd att arbeta vidare med i dialog med berörda parter som medlemsrörelse, kansli, styrelse m fl. 3

4 3. Utkast till en uppdragsbeskrivning för förlagsrådets fortsatta arbete I utkast till uppdragsbeskrivning för fortsatt förlagsråd bör ingå ett klart syfte och mål, mandat, sammansättning, ansvarsfördelning och arbetsordning samt nomineringsförfarande. Ett förlagsråd bör ges strukturerad möjlighet att finna former för regelbundna möten, idéutbyten och dialog med kansliet, framförallt med berörd personal på kommunikationsavdelningen, samt med intresserade lokalföreningar och externa resurser. Syfte, mål och mandat Syftet med SAKs förlagsråd är att vara en del i SAKs arbete med att utveckla metoder för att sprida kunskap om Afghanistan och SAK i enlighet med styrdokument som stadga och strategisk plan. Stadgan ses som överordnad strategisk plan. Mål för SAKs förlagsråd är att ge förslag till aktiviteter och insatser för främjande av läsande och kunskapsutveckling. Förlagsrådet ska ses som en kunskapsresurs inom SAK och vara ett forum för främjande av intresse för och tillgång till adekvat litteratur för SAKs målgrupper, och kan vara rådgivande kring vägval för operativ verksamhet. Förlagsrådet kan föreslå former för utgivning och val av publikationer som motsvarar behov och förutsättningar hos SAKs målgrupper. Sammansättning, ansvarsfördelning och arbetsordning Förlagsrådet ska bestå av minst fem och som mest sju medlemmar varav en kanslirepresentant. Minst fyra av dessa ska vara medlemmar i SAK. Det konstituerande förlagsrådet utser en sammankallande, som ska vara medlem i SAK. Kanslirepresentanten fungerar som sekreterare och samordnare för förlagsrådets praktiska behov. Sammansättningen ska se till geografisk, åldersmässig och erfarenhetsmässig spridning samt jämn fördelning mellan kön. För den eller de medlemmar som eventuellt inte är medlemmar i SAK, gäller att de ska ha dokumenterad yrkeserfarenhet av förlagsverksamhet av värde för SAK. Nomineringsförfarande Medlemmar nominerar kandidater, och årsmötet väljer medlemmar som samtliga utom kanslirepresentanten, väljs på tvåårs mandat. En valberedning eller motsvarande behövs. 4

5 4. Förlagsekonomi och utgivning Förlagsrådet vill framförallt lyfta frågan om vikten av att SAK stimulerar läsande och kunskapsinhämtning, som en ingång till fördjupat intresse, solidaritet med och engagemang för Afghanistan och SAKs arbete. Hur man gör det, bör vara en levande diskussion inom organisationen. SAK har en viktig roll att sprida relevant och kvalitativ information om Afghanistan, på bästa sätt till relevanta målgrupper, på ett demokratiskt och tillgängligt sätt. Ett argument och viktigt element i diskussionen om bokutgivning är ekonomin. Organisationer som ger ut böcker kan göra detta av andra skäl än rent ekonomiska. Skäl kan vara att stärka organisationens status och visa dess kapacitet, skäl kan vara att ha en repertoar av fysiskt material till buds för målgrupper. Fysiska böcker kan användas i syfte att stärka relationen mellan personen och organisationen, eller i syfte att värva nya medlemmar. Genom att särskilja redovisningen t ex som projekt så mäts enkelt kostnader mot intäkter. Det blir ett tydligt svar på vad bokutgivningen kostar. Dock kan värdet av bokutgivningen ses mer angeläget än finansiellt överskott. Förlagsekonomi bör redovisningsmässigt hållas tydligt särskild från andra utgifter och intäkter, för att överskott från en storsäljare ska kunna ge utrymme att ge ut andra typer av böcker. I detta måste självfallet samtliga typer av kostnader räknas in, såsom personalens arbetstid med projektering, upphandlingsförfaranden, kontakter med författare och leverantörer etc, och då boken tagits fram, kontroll över marknadsföring, lagerhållning, försäljning och administration, även om arbetet sker i samarbete med externa samarbetspartners. Utgivning får ej gå med stadigvarande förlust enligt direktiv som ställts i den uppgift vi har behandlat. Ansatsen att eventuell bokutgivning inte får gå med stadigvarande ekonomisk förlust kan tjäna på att analyseras i relation till vad konsekvenserna blir att inte ha böcker tillgängliga. Om bokutgivning skulle vara aktuell, skulle storsäljande titlar som överensstämmer med SAKs syfte naturligtvis vara ett optimalt önskemål. Men en relevant fråga kan vara om just denna typ av titlar är realistiska att finna och ifall litteratur med en mer begränsad målgrupp bättre skulle svara mot SAKs syfte att arbeta med kvalitativ information och kunskapsspridning. Idag går trenden mot att sälja tjänster mer än produkter. Generellt efterfrågas tillgång till en aktuell och uppdaterad funktion snarare än ägande av en fysisk produkt. Därför bör SAK satsa på hemsidan. SAK bör öka anledningen till att besöka hemsidan. Det kan ske genom att erbjuda nyhetsflöde, bloggar, boktips, novelltävlingar, rapport från vänskolor. Hemsidan är det starkaste verktyget för framtiden. Läsandet kan utöver egen utgivning också främjas genom kunskapsspridning om vilken litteratur och vilka författare som är aktuella och i andra avseenden läsvärda. SAK bör vara förstavalet då våra målgrupper och allmänheten söker information och kunskap om Afghanistan. En fråga är hur man genererar intäkt för material som publiceras digitalt. Det kan gå att undersöka tekniska lösningar, man kan prenumerera på tjänst, få smakprov via aktiv marknadsföring och betala för resten. Men hur kan och bör SAK ta betalt för material på hemsidan? SAKs målgrupper har olika förutsättningar att tillägna sig skrivet material. SAK bör ta hänsyn till faktorer såsom språk, förkunskaper, IT vana samt ekonomiska aspekter. För en del kan bilder vara ett viktigt komplement till text. SAK bör också se till de som inte har möjlighet eller intresse av att som ingångsport till ett framtida engagemang, börja med fakta och teori. Då behövs även mer lättillgängligt material. 5

6 SAKs utgivning ska ge fördjupad kunskap, levandegörande och bidra till förståelse av den sociala, ekonomiska och politiska situationen i Afghanistan. Utgivning av kvalificerad litteratur blir ett starkt redskap i SAKs kommunikationsarbete i syfte att väcka intresse för medlemskap, skapa material för studiecirklar, främja insamlingsverksamheten samt stärka varumärket SAK i Sverige, såväl bland svenskar som för afghaner i Sverige. SAK har flera tusen medlemmar och bidragsgivare. Därutöver finns ett stort antal personer som står utanför SAK, men som tidigare arbetat i Afghanistan, eller på annat sätt kommer i kontakt med Afghanistanrelaterade ämnen och frågor. Dessa grupper kan vara potentiella köpare av Afghanistanlitteratur. SAK har fördelen av att ha en definierad målgrupp till skillnad mot förlag som säljer via den traditionella bokhandeln eller via Internetbokhandlare. Att kunna fånga ett tillfälle för publicering är viktig en rekommendation kan tas fram om dessa förutsättningar finns gäller följande som premiss för utgivning. SAK kan i framtiden få ett uppslag som kan vara intressant även om man inte aktivt arbetar med förlagsverksamhet och bokutgivning. 5. Om samarbeten Riktlinjer för vilka SAK vill samarbeta med och vad som ur SAKs perspektiv är väsentligt att ta hänsyn till bör tas fram så att avtal blir förmånliga för SAK. Oavsett samarbetsformer, rekommenderas att eventuell utgivning projektredovisas ekonomiskt. Bokutgivning ska även om den sker i samarbete med annan aktör särredovisas. Samtliga typer av kostnader och intäkter bör finnas med. God framförhållning och planering torde krävas för samarbeten. Man bör också överväga att göra testupplagor. Samverkan med Bibliotekstjänst kan vara betydelsefullt och bör undersökas. SAK kan etablera kontakt med stora internetbokhandlar såsom Amazon, Bokus och Adlibris för distribution. Möjligheten att upprätta sponsoravtal bör undersökas. Samverkan med internetbokhandlar kan reducera det fysiska arbetet med lagerhållning, paketering, försäljning och utskick till ett minimum. SAK kan även undersöka samarbete med tidskrifter såsom Karavan som specialiserar sig på utomeuropeisk litteratur. De kommer ut med fyra nr per år och har ofta teman. När det gäller specifika titlar som kan vara intressanta att ge ut i bokform, kan förlagsrådet i ett tidigt skede kontakta bokklubbar och förlag. All sådan kontakt måste dock vara på strikt affärsmässiga grunder, och SAKs intressen noga bevakas. Möjligheterna till crowd-funding kan vara intressant att undersöka för utgivning. Förlagsrådet kan också undersöka intresset för samarbete med studieförbund, samt med afghanska organisationer i Sverige. Det kan vara möjligt att söka bidrag för samarbeten med studieförbund och organisationer. Förlagsrådet kan också kontakta organisationer i utlandet för samtryckning på andra språk i syfte att reducera de fasta kostnaderna. 6

7 6. Kanaler för spridning av litteratur Boktyper lämpliga för tryck Den traditionella tryckta publikationen kan ha flera fördelar. Den ger något fysiskt att dela med sig av, den visar SAK och Afghanistan på ett konkret sätt. Den är mer beständig och kan vara något att spara hemma, gå tillbaka till, visa andra. Presentboks- och kokboksformat tror vi generellt kan vara lämpliga för tryck. Faktamässig handbok SAKs målgrupper behöver vara välinformerade och kunniga om Afghanistan för att kunna verka i SAKs syfte. Detta behov kan mötas genom en aktuell och uppdaterbar utgåva av en faktamässig handbok. En sådan handbok kan publiceras i kapitel på SAKs hemsida och om möjligt även distribueras i tryckt form. Digitala utgåvor har fördelen att de kan uppdateras, men är svårare att ta betalt för. Relevanta teman Lämpliga teman för SAK att göra tillgängliga och erbjuda, är exempelvis politik och kultur. Utöver dessa teman kan SAK ta fram tips på skönlitteratur av afghanska författare. Det kan gärna vara böcker lämpliga för högläsning i skolklasser. Litteraturlistor och boktips SAK bör aktivt göra listor över relevant litteratur, och erbjuda dessa till våra målgrupper. De stora nätbokhandlarna erbjuder förvisso litteratur om Afghanistan, men det saknas kvalitetsstämpel och utbudet är svårt att överblicka. SAK kan lista böcker på den egna hemsidan efter kategori och länka till interbokhandlar mot provision. SAK kan inleda ett sponsorsavtal med Bokus/Adlibris angående poängsättning/recension av Afghanistanböcker. Behovet kan finnas, då det idag hos internetbokhandlar erbjuds ett spann av osorterade titlar där det är svårt att få en klar bild av dessa titlars innehållsmässiga och faktamässiga kvaliteteter. Hemsidan, tidning och sociala medier SAKs hemsida är en mycket viktig resurs. Även Afghanistan-nytt och sociala medier bör användas som kanaler för tips och information om läsvärda böcker. Hitta till hemsidan SAKs hemsida bör komma högre upp i sökningar via sökmotorer. För att locka besökare till sidan kan databassökning i litteratur erbjudas, där ett effektivt sätt med låg kostnad är att låta Google indexera sidorna. När det gäller sökordet "Afghanistan" krävs en särskild insats via sökmotoroptimering. Målet bör vara att hamna bland de absolut första på sidan ett. E-bok och ljudbok För nyutgivning och utgivning av existerande litteratur, är e-boksformatet att föredra. All SAKlitteratur skall i princip vara tillgänglig för nerladdning i PUB och/eller PDF-format; anpassat för surfplatta/e-boksläsare. Det är också viktigt att SAK förbereder sig för den omställning till e- boksformat som kan vara att vänta och ge genomslag. E-böcker kan erbjudas SAKs medlemmar gratis för nerladdning på en särskild webbsida, på samma sida kan erbjudas försäljning av SAK-böcker. Vad gäller ljudböcker är det ett format som kan vara relevant att undersöka, både ur tillgänglighetsperspektiv men även för dess populäritet som medium för litteratur. Print on demand SAK kan utnyttja möjligheten med utgivning via POD-böcker (print on demand). 7

8 7. Aktiviteter för främjande av läsande och kunskapsspridning SAK ska fokusera på information och uppmuntra läsande. Om man uppmuntrar läsandet, kan det vara ett incitament till att söka vidare efter information och upplevelser. Läsupplevelser kan man få via olika medier. SAK bör se hur läsvanor kan tillgodoses och uppmuntras hos olika grupper såsom tidigare anställda såväl som unga afghaner. SAK bör se verksamheten ur tillgänglighetsperspektiv. Aktiviteter som studiecirklar kan ge ökad användbarhet för böcker. SAK bör se aktiviteter som matcirkel med kokbok som möjligheter. En fin kokbok används, den kan innehålla mycket bilder, den kan väcka mersmak och ökat intresse, det kan leda till ett engagemang. Presentbokens fördel är att de som inte kan läsa kan se på bilderna, och genom presentbok når man fler mottagare. Förlagsrådets arbete och bokutgivningen bör generellt vara en integrerad del av SAK så att man skapar studiecirklar kring utgivna böcker, erbjuder föreläsningar i skolklasser kring böcker, ordnar seminarier kring ämnen som böcker behandlat och publicerar intervjuer med författare i A-nytt. Lokalföreningar kan behöva böcker för värvning och marknadsföring. Lokalföreningar kan få ett kit med titeltips, författarbesökstips. Att erbjuda och uppmuntra läsecirklar är en idé. SAK kan ge förslag på några titlar som lokalavdelningarna kan läsa. Eventuellt kan man samarbeta med bibliotek och författarbesök. Många bokcirklar startar på biblioteken och det kan finnas önskemål kring att erbjuda läsecirklar med Afghanistanrelaterade teman. SAK kan ge förslag på ett titelpaketmed utomeuropeisk litteratur. Överlag kan det vara relevant att ta del av bibliotekens studier om framtida läsfrämjande. SAK kan utlysa novelltävling i anknytning till exempelvis arbete med vänskoleprojekt. Ämnen kan vara immigration, kultur etc. Novellerna publiceras på SAK:s hemsida. SAKs svenska hemsida behöver vara uppdaterad, aktuell och locka till engagemang, genom bloggar och genom marknadsföring av Hemmat, eventuellt med hänsyn till det svenska språket, läsning av Hemmat kan ge en känsla av SAKs arbete på plats i Afghanistan. En särskild Facebook-sida kan öppnas där förlagsrådet presenterar utgivningsplaner och bjuder in till att teckna böcker till ett fördelaktigt publiceringspris. I förlängningen kan detta bli det bli en "Afghanistan-bokklubb". Facebook-sidan kan också bli ett diskussionsforum och ett forum för att ta in kompetens kring utgivning såsom redigering, korrekturläsning eller tala in böcker. 8

9 8. Sammanfattning Förlagsrådet har under hösten 2014 utifrån de förutsättningar vi haft, arbetat med att ta fram underlag för en affärsplan och utgått från SAKs stadga, strategisk plan samt övriga styrdokument och relevanta externa rapporter. Utkast till en uppdragsbeskrivning förkommande förlagsråd föreslår vi ska tillställas medlemsrörelsen för behandling på SAKs årsmöte Råd för framtida förlagsverksamhet kan vara att eventuell bokutgivning ska särredovisas ekonomiskt, samt att standard för samarbeten kring utgivnings ska tas fram för att tillgodose SAKs intressen. Förlagsrådet ska ses som en viktig resurs för SAKs kunskapsspridning. Läsande ska uppmuntras och ses som en viktig ingång till ökat engagemang hos SAKs målgrupper. SAK behöver se till målgrupper olika förutsättningar och behov. Förlagsrådet bör arbeta nära kansliets kommunikationsavdelning då hemsida, tidning samt sociala medier kan vara viktiga kanaler. 9. Referensmaterial: Utredning till förlagsrådet våren 2014 Styrelsebeslut Uppdragsbeskrivning för en affärsplan för spridning av kunskap om Afghanistan SAKs stadga SAKs policy SAKs kommunikationsplattform Bibliotek i nationens tjänst OMVÄRLDSANALYS PÅ UPPDRAG AV SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING, 17 FEBRUARI

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Uppdaterad 16.12.2013 KONTROLLREGLER FÖR UPPLAGEKONTROLL

Uppdaterad 16.12.2013 KONTROLLREGLER FÖR UPPLAGEKONTROLL Uppdaterad 16.12.2013 KONTROLLREGLER FÖR UPPLAGEKONTROLL 1. Kontrollens syfte... 3 2. Kontrollsätt... 3 3. Exemplar som hör till upplagan... 3 4. Exemplar som inte hör till upplagan... 5 5. Beräkning av

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Till Styrelsen för Svensk Flyghistorisk Förening Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Det följande ska inte ses som kritik eller liknande. Jag önskar bara lite mer ordning och reda. Och det är just

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet 2010-04-14 Utgåva 1.0 Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet Revisionshistorik Utgåva Datum Kommentar 1.0 2010-04-14 Upprättad Klevbergets samfälligheter på Internet Detta

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) AU Telefonmöte 20140425 Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Produktion och distribution av digitala ljudböcker

Produktion och distribution av digitala ljudböcker Produktion och distribution av digitala ljudböcker Kravspecifikation Version 2.3 2014-09-05 Materialet i denna kravspecifikation får användas i andra sammanhang endast efter samråd med Elib. Elib AB Box

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

tudentjuristernas Stadga

tudentjuristernas Stadga 1. Grunderna 1.1 Firma Föreningens firma är Studentjuristerna (stiliserat tudentjuristerna). 1.2 Ändamål Studentjuristerna har till ändamål att ge kostnadsfri juridisk rådgivning till utsatta och behövande

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL Besöksadress: Röntgenvägen 3 141 52 Huddinge Fakturaadress: Box 4065 141 04 Huddinge Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02 Stadgar Senast reviderad: 2013-06-02 1 Förening 1.1 Chalmers Robotförening är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. 1.2 Chalmers Robotförening är en kårförening under Chalmers

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer