Handlingsplan vid hög skolfrånvaro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan vid hög skolfrånvaro"

Transkript

1 Resursteamet Handlingsplan vid hög skolfrånvaro Skolverkets rapport Rätten till utbildning (nr 309, 2008) visar på vikten av ett metodiskt tillvägagångssätt i skolans arbete med elever som har hög skolfrånvaro. Forskning visar att hög skolfrånvaro hänger samman med en ökad risk för att barnet utvecklar socialt avvikande beteende som avbrutna studier, missbruk och kriminalitet. Att gå i vanlig klass tillsammans med jämnåriga är en viktig friskfaktor för barn i socialt utsatta livssituationer, varför vi i Askim har ett inkluderande arbetssätt i skolan. Ett led i inkluderingsarbetet är att öka närvaron i skolan, både genom att minska ströfrånvaro (skolk) och genom att få skolvägrande elever att komma tillbaka till skolan. (Se även Askims Handlingsplan för elever i komplexa lärandesituationer) Mål för Handlingsplan vid hög skolfrånvaro Att utveckla skolornas förebyggande arbete kring skolfrånvaro Att skolorna tidigt uppmärksammar tecken på ökande skolfrånvaro hos elever, och snabbt sätter in verksamma åtgärder för att öka elevens närvaro Att inspirera till flexibla och individanpassade lösningar i elevärenden med hög skolfrånvaro Att erbjuda en tydlig struktur och ansvarsfördelning i ärenden som rör hög skolfrånvaro Att kvalitetssäkra skolornas arbete med skolfrånvaro på såväl generell som individuell nivå Definition av hög skolfrånvaro Hög skolfrånvaro innefattar i denna handlingsplan: ogiltig frånvaro från enstaka lektioner eller hela skoldagar, (då eleven ändå kan befinna sig på skolans område) som omfattar mer än 10 dagar/läsår upprepad sjukfrånvaro för magont, huvudvärk, oro och liknande symtom som kan antas bero på inre stress hos eleven så kallad skolvägran, då eleven inte kommer till skolan alls trots att det inte finns något giltigt skäl för frånvaron Riktmärket på max 10 dagar frånvaro/läsår är satt i dialog med skolläkare, undantag kan givetvis finnas, vid uppenbar fysisk sjukdom exempelvis. Resursteamet Askim Sidan

2 Handlingsplanens innehåll Introduktion, mål, definition...sidan 1 Förslag på insatser i skolans förebyggande arbete kring att öka närvaro hos alla eleverna och snabbt kunna uppmärksamma tendenser till ökande frånvaro hos enskilda elever. Förslagen gäller insatser som involverar både pedagoger, elevhälsoteam och elever på skolan...sidan 2 Struktur för skolans arbete med enskilt elevärende som rör hög skolfrånvaro. Handlingsplanen innehåller en mall för arbetsgången i elevärenden, med hållpunkter vid vilka olika instanser kopplas in, samt en tydlig ansvarsfördelning i elevärendet. Handlingsplanen erbjuder också en mängd förslag på insatser att pröva i olika ärenden...sidan 3 Förslag på insatser att erbjuda i ärende med hög skolfrånvaro...sidan 4 Instrument för uppföljning och utvärdering av skolans arbete med skolfrånvaro på såväl övergripande nivå som i enskilda elevärenden...sidan 5 Implementering och uppföljning av Handlingsplan vid hög skolfrånvaro Resursteamet ansvarar för att implementera handlingsplanen på skolorna, främst genom information och dialog med rektorerna som huvudansvariga för elevvården på skolorna. Resursteamet besöker regelbundet elevhälsoteamen på de större skolorna i syfte att upprätthålla en god samverkan mellan elevhälsan och Resursteamet. Rektor ansvarar för implementering av handlingsplanen i sitt elevhälsoteam och hos pedagoger och övrig berörd personal. Resursteamet ansvarar för den stadsdelsövergripande uppföljningen av arbetet kring skolfrånvaro. Resursteamet ansvarar för att fortlöpande utveckla och revidera handlingsplanen utifrån de erfarenheter som skolorna gör i arbetet kring skolfrånvaro. Handlingsplanen gäller samtliga kommunala grundskolor i Askim och finns publicerad på stadsdelens hemsida. Förebyggande arbete kring skolfrånvaro Syftet med skolornas förebyggande arbete kring skolfrånvaro är dels att skapa en skolsituation som alla elever vill vara närvarande i, samt att bygga in kontrollfunktioner, och på ett positivt och stödjande sätt uppmärksamma de elever som är frånvarande från skolan. All skolpersonal ska uppmuntras att visa intresse och omtanke för de elever som befinner sig i korridorer och på skolgården under lektionstid. Vi ska vara tydliga mot eleverna med att vi bryr oss, och att vi tycker det är viktigt att de går på lektionerna. Arbetet med SET/Stegvis och Livskunskap är också en viktig del i skolans förebyggande arbete överlag. Här följer några riktlinjer (fet stil) och förslag när det gäller det förebyggande arbetet. Skolan ska ha tydliga dagliga rutiner för närvarokontroll, i alla ämnen, på alla lektioner ska ev frånvaro antecknas. Rektor ansvarar för att närvarorapporter samlas in och följer upp om rapporteringen är bristfällig i något fall. Skolvärd alt pedagog ska kontakta elev och föräldrar samma dag vid ogiltig frånvaro. Positivt om pedagog/skolvärd kan skicka sms till elev för att visa omtanke samt berätta vad eleven missat i undervisningen. Upplevelsen hos många elever är att ingen bryr sig om de är Resursteamet Askim Sidan

3 frånvarande, detta måste vi motverka. Varje elev ska känna sig saknad vid frånvaro, och föräldrarna behöver få information om det. Varje klass kan ha system med Läxkompisar som utses vid start av läsår. Läxkompisens uppgift är att höra av sig till den som är sjuk/frånvarande och berätta om läxor och annan information. Tanken är att alla i klassen är någons läxkompis, och det är en fördel om läraren ansvarar för fördelningen så att ingen elev känner sig utstött. Sociala aktiviteter och positiv gemenskap på rasterna är en viktig trivselskapande faktor som kan bidra till ökad närvaro i skolan. En fördel är om skolan kan erbjuda olika typer av rastmiljöer så att det finns utrymme för både stillsamma och mera aktiva elever att ha det trevligt mellan lektionerna. Alternativa former för ämnet idrott & hälsa kan vara viktigt att erbjuda de elever som uppvisar återkommande frånvaro specifikt från idrottslektioner och idrottsdagar. Vissa elever behöver också möjlighet att byta om mer privat. Idrottslärarna bör uppmuntras att snabbt uppmärksamma de elever som börjar uppvisa regelbunden frånvaro från dessa lektioner. Struktur för elevärende som rör hög skolfrånvaro Syftet med att skapa en struktur för arbetsgången i dessa elevärenden är att öka tydligheten vad gäller ansvarsfördelning och vilka stödinsatser elev och föräldrar kan förvänta sig när det gäller att komma tillrätta med hög skolfrånvaro. Vi vill förhindra att någon elev faller mellan stolarna, och eftersträvar att eleven snabbt ska återkomma till skolan och öka sin närvaro. Erfarenheten visar att ju längre tid eleven är borta från skolan desto svårare blir det att återgå. Att bryta frånvaron snabbt är mycket viktigt, därför är tidsaspekten av stor betydelse och vi föreslår kraftfulla insatser redan från start. Nedanstående mall för arbetsgången kan användas som checklista i elevärende. TIDSASPEKT VAD GÖRA? VEM ANSVARAR? VECKA 1 av ogiltig frånvaro alt. då skolan ser ett mönster i frånvaron VECKA 2 eller snabbare om förälder påtalat att eleven är motvillig att gå till skolan VECKA 3 kraftfulla insatser sätts in redan nu närvarokontroll meddelande till föräldrar dag 1 sms till elev, eller på annat sätt visa omtanke dag 1 meddela läxor och övr information dag 3-5 utforska orsaker till frånvaron föreslå enkla åtgärder, se exempel nedan visa att eleven saknas i skolan anmäl till EHT som utser samordnare kalla till möte i v. 3 för Åtgärdsprogram möte med elev, föräldrar, mentor & samordnare för att göra Åtgärdsprogram ev. erbjuda tid hos skolhälsovård ev. erbjuda pedagogisk kartläggning/stöd ev. erbjuda föräldrastöd hos skolsocionom ev. erbjuda tid hos skolpsykolog/kurator klasskompisarna visar omtanke hemuppgifter & hembesök 1 gång/v pedagog pedagog/skolvärd pedagog/skolvärd läxkompis i klassen mentor ringer/hembesök mentor, föräldrar & elev läxkompis hälsar på? arbetslaget EHTs samordnare samordnaren håller i mötet, mentor skriver ÅP skolsköterska specialpedagog skolsocionom skolpsykolog/kurator läxkompis + klasskamrater arbetslaget Resursteamet Askim Sidan

4 VECKA 4-5 tid för stödinsatserna att verka VECKA 5-6 uppföljning och ev förstärkning av stödinsatserna VECKA 7 och framåt viktigast nu är att inte släppa kontakten med elev & föräldrar, utan fortsätta visa omtanke och följa elevens mående upprätta personligt projektrum för eleven och samla all dokumentation där vid behov erbjud familjen hjälp att kontakta BUP eller IFO kalla till uppföljning av ÅP vecka 5 Om utvecklingen är positiv, slösa med beröm vid uppföljning av ÅP och förebygg återfall med bra strategier för elev och föräldrar Om eleven fortfarande ej är tillbaka i skolan håll EVK istället för ÅP-möte Bjud in andra stödinstanser vid behov, tex IFO, BUP, LSS, HAB Erbjud anpassat schema med undervisning i annan lokal nära skolan Upprätta förstärkt ÅP med nya insatser i samverkan med övriga professionella Om eleven ej återgått till skolan efter 6 veckor bör man överväga distansundervisning eller anpassad studiegång Anmälan till Resursteamet Om samverkan inte fungerar, kalla till Västbusmöte Överväg anmälan för utredning/ behandling hos IFO eller BUP Fortsätt ha tät kontakt med familjen Kalla till uppföljningsmöte med nätverket var 3-4:e vecka mentor, samordnare, klasskamrater mentor + arbetslaget skolsocionom samordnare mentor + samordnare rektor sammankallar samordnare informerar föräldrarna och kallar specialpedagog/ resursperson specialpedagog specialpedagog i samverkan med arbetslaget rektor rektor/resursteamet rektor mentor, samordnare, spec samordnare Förslag på insatser att erbjuda vid hög skolfrånvaro någon möter eleven utanför skolan hjälp att komma till skolan, sällskap med lärare eller klasskamrat förälder är med under del av skoldag (skolläkare kan ordna intyg för VAB) stödperson/stödkompis för eleven under rasterna anpassad idrott, tex valfri aktivitet, gå och simma, eller byta om enskilt mjukstart på dagen, tex frukost och lugn stund med någon vuxen på skolan flextid för morgontrötta elever sänkt kravnivå, avlasta när det gäller prestation (tex slippa läxor och prov under en period) för att underlätta närvaro i skolan läxläsningsstöd eller annat stöd i undervisningen byta plats i klassrummet byta lärare/klass/skola om eleven ser detta som positivt, lyssna på elevens önskemål hjälp att reda ut konflikt med skolkamrat/lärare erbjuda mer av favoritämnet, tex extra slöjd, bild, idrott Resursteamet Askim Sidan

5 få arbeta utifrån egna intressen i projektform belöningsprogram i någon form (Resursteamet kan ge tips om enkla belöningsprogram) massage/avslappning, tex massagestol på skolan få byta vissa lektioner mot hemuppgifter mobbing? ta hjälp av likabehandlingsteamet på skolan våga-tala-träning, för elev med social osäkerhet/fobi tjejgrupp/killgrupp? EHT kan starta en grupp på skolan, eller ta hjälp av utomstående aktörer, exempelvis kartläggning av psykosocialt klimat i klassen handledning till pedagogerna för ett lämpligt bemötande av elev med funktionshinder trevliga rastaktiviteter, tex ordnade lekar på skolgården eller att få jobba i elevcaféet mental träning, för bättre självförtroende hos skolpsykolog, kurator eller Resursteamet hitta en reträttplats/trygg person att söka upp på skolan vid behov anpassad studiegång lära sig strategier för ångesthantering/ilska... plats för elevens egna förslag, stöd elevens uppfinningsrikedom när det gäller att tänka ut lösningar! Uppföljning och utvärdering av skolfrånvaro För att kvalitetssäkra arbetet med att minska skolfrånvaro har vi rutiner och mätinstrument för uppföljning och utvärdering av skolfrånvaron på övergripande (skol-) nivå, liksom på individnivå. Viktiga frågor för uppföljning är om skolfrånvaron som helhet ökar eller minskar, vilken form av frånvaro det handlar om (ströfrånvaro, skolk, skolvägran etc) och hur många elever som har hög skolfrånvaro och därmed är aktuella för insatser i handlingsplanen. Rektor och EHT ansvarar för terminsvis sammanställning av skolfrånvaro på generell och individnivå på skolan. EHT ansvarar för årlig översyn och sammanställning av de elevärenden som är/varit föremål för insatser ur Handlingsplan vid skolfrånvaro. Det är av stort intresse att notera utvecklingen i de ärenden som varit föremål för insatser, och även önskvärt med någon form av utvärdering av hur elev och föräldrar upplevt stödinsatserna. Resursteamet ansvarar för uppföljning och utvärdering av de ärenden Resursteamet varit inkopplade i, samt uppföljning och revidering av själva Handlingsplanen. Tänkbara mätinstrument stadsövergripande mätningsvecka av frånvaro sammanställning och analys av skolans egen närvarokontroll sammanställning och analys av elevärenden aktuella i EHT pga skolfrånvaro enkätformulär för utvärdering till elev och föräldrar vid avslut av stödinsats EHTs egen skattning av hur väl stödinsatserna fungerat Resursteamet Askim Sidan

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Rätten till utbildning

Rätten till utbildning Rapport 309 2008 Rätten till utbildning Om elever som inte går i skolan Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Min dotter sov bort sin skolgång

Min dotter sov bort sin skolgång 1 Krysmyntha Sjödin Stockholms Universitet Psykologiska Institutionen Min dotter sov bort sin skolgång - Om föräldrars upplevelse av stöd vid långvarig skolfrånvaro. Krysmyntha Sjödin Examensuppsats 15

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan Med bilagor från Ekerös resursteam 2011/2012 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson 2011-06-19 INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL... 3 VÅRA

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan.

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Inledning Hur svårt kan det vara? är en fråga jag ofta hört föräldrar ställa angående varför skolan

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1 Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Skolinspektionens rapport 2010:1 Diarienummer 40-2009:1745 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer