Umeåmodellen. Faktorer som påverkar skolnärvaron Checklistor. Elever med hög skolfrånvaro. Dokumentnamn: Projektet Tillbaka till skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeåmodellen. Faktorer som påverkar skolnärvaron Checklistor. Elever med hög skolfrånvaro. Dokumentnamn: Projektet Tillbaka till skolan 2012 2014"

Transkript

1 Umeåmodellen Faktorer som påverkar skolnärvaron Checklistor Elever med hög skolfrånvaro Dokumentnamn: Projektet Tillbaka till skolan Dokumentansvarig: Karin Arnqvist specialpedagog och Cecilia Engqvist socionom Version: [1.0] Dokumentdatum: Reviderad:

2 Faktorer som påverkar skolnärvaron Det finns ett behov av konkret vägledning i arbetet med skolfrånvaro då det är ett komplext fenomen. Dokumentet Faktorer som påverkar skolnärvaron är ett komplement till dokumentet Arbetsmetoder. Dokumentet är tänkt att användas som ett kartläggningsinstrument, i elevärenden där det finns en oro för skolfrånvaro som ökar. Det ska fungera som ett stöd för personal i skolan och andra aktörer. Syftet med dokumentet är att på ett enkelt sätt uppmärksamma signaler, arbeta förebyggande, identifiera problemområden och vidga perspektivet i arbetet med eleverna. Målet är att sätta in rätt stöd i ett tidigt skede och inte enbart fokusera på den enskilde, utan även titta på omgivningsfaktorer. För att lyckas i arbetet med elever med skolfrånvaro behövs flera olika kompetenser för att se saker från olika perspektiv och hjälpas åt att vända på alla stenar för att hitta lösningar. Faktorer som påverkar skolnärvaron är kortfattat, överskådligt och utformat som en checklista. Dokumentet är indelat i följande områden: Tidiga tecken Skolfaktorer Individfaktorer Familjefaktorer Sociala faktorer 1

3 Tidiga tecken Dokumentet är avsett att användas för att observera tidiga tecken och se mönster hos elever som riskerar att få ökad skolfrånvaro. Följande faktorer har starkt samband med ökad skolfrånvaro. En förhoppning är att man med hjälp av en tidig upptäckt, snabbt kan sätta in åtgärder och öka skolnärvaron. Ströfrånvaro som ökar i vissa ämnen. Frånvaro som ökar. Drar sig undan från vardagliga aktiviteter. Överdrivet skärmanvändande (dator, telefon, tv, surfplatta) som går ut över skolarbetet. Oregelbundna sömnvanor vrider på dygnet Sömnsvårigheter. Svårt med övergångar och förändringar. Svårigheter i samarbetet mellan skola, föräldrar och elev. Ogrundade sjukanmälningar. Elever som ofta har magont och/eller huvudvärk. Svårt med återgång till skolan efter sjukdom. Sjukfrånvaro i samband med lov. Eleven har svårt att hinna med skolarbetet. Negativ upplevelse av skolan. Ökad social oro. Frånvaro på idrottslektioner. Svårigheter med lunchsituationen i skolan. 2

4 Problembeskrivning När enskilda elever har en ökad skolfrånvaro måste insatser ske på flera nivåer; miljö, grupp och individ. Detta dokument ska användas för att undersöka om det finns eller saknas faktorer i skolmiljön som kan påverka skolnärvaron. Viktigt att se helheten och inte bara ha fokus på den enskilda eleven. Skolfaktorer Förekommer det kränkande särbehandling? Hur är relationerna och klimatet inom elevgruppen? Finns kontinuitet avseende lärare och övrig personal? ( t.ex personalomsättning) Förutsägbarhet? tydligt schema? Schemats utformning, finns t.ex håltimmar? Tydlighet och struktur i undervisningen? Är det en lämplig nivå på undervisningen för eleven? Hur fungerar kontakten mellan mentor- elev? Hur ser klassrumsmiljön ut? (anpassningar, elevantal, ljudnivå, avskildhet etc) Kamratklimatet i klassen och på skolan i stort? Hur är relationen och kommunikationen mellan skolan, eleven och föräldrarna? Är handlingsplanen för skolnärvaro förankrad hos all skolpersonal? Följer man befintliga rutiner gällande skolfrånvaro och var i handlingsplanen befinner man sig? Vad finns det för resurser i skolan? (möjlighet till anpassningar, hjälpmedel, lokaler och kunskap om elever med behov av särskilt stöd). 3

5 Kartläggning Det som menas med kartläggning i detta sammanhang är att gå vidare när svårigheterna kvarstår och vidtagna åtgärder inte fått avsedd effekt. Syftet med en kartläggning är att se på samtliga faktorer som har stor betydelse för skolnärvaron (familj, individ, socialt). Skolan vänder på alla stenar en gång till och behöver då ta hjälp av elevhälsans olika yrkeskategorier för ett helhetsperspektiv. Rektorn ansvarar för att kartläggningen sker, samt får återkoppling och tar därefter beslut om vilka insatser som skall sättas in. Individfaktorer Detta dokument är avsett att användas som stöd i samtal med föräldrar och elev vid fördjupad kartläggning på individnivå. Finns hälsoproblem fysiskt eller psykiskt? Alkohol eller andra droger? Självskadebeteende? Skolnärvaro över tid? Elevens syn på sin egen skolförmåga? Skolmotivation? Elevens upplevelse av att gå i skolan? När fungerar det bra? Vilka skolnärvarofaktorer kan förstärkas? Elevens styrkor och utvecklingsområden? Upplevs skolfrånvaron som ett bekymmer för eleven? Finns det aktiviteter som konkurrerar med skolan t.ex spel, skärmberoende? andra stödinsatser? 4

6 Vad gör eleven på fritiden, har för många eller få fritidsaktiviteter? Finns social oro? (att tala inför grupp eller helklass, på rasterna, äta i matsalen). Elevens förmåga att ta till sig instruktioner; visuellt och auditivt? På vilket sätt föredrar eleven att få information och instruktioner? Elevens förmåga att påbörja, genomföra och avsluta aktiviteter/skolarbete? Svårigheter att anpassa sig till omgivningen? (lärare, föräldrar, klasskamrater) Kravkänslighet? 5

7 Familjefaktorer Detta dokument avser att kartlägga de familjefaktorer som kan påverka elevens skolgång och mående. Tänk på att värna om alliansen med familjen i samtalen och att inte ställa frågor på ett värderande sätt. För att skapa ett förtroende och få en bild av familjens situation, krävs det flera möten med föräldrarna. Syftet med kartläggningen är att förstå situationen utifrån ett familjeperspektiv och få förståelse för barnet och föräldrarnas situation. Det är en förutsättning för att kunna sätta in rätt åtgärder och stöd Bakgrund ( beskrivning av föräldraskapet, barnets uppväxt, uppfostran etc.) Kulturkrock av något slag mellan barn- familj- skola? Fungerar kommunikationen med skolan och mentor? (Finns allians och tillit?) Hur ser regler och rutiner ut i familjen? ( sömn, mat, skärmtider) Skolmisslyckanden eller skolfrånvaro hos föräldrar eller syskon? Hur ser föräldrarna på skolfrånvaro? Vad gör barnet när det är hemma från skolan? Orsaker till barnets skolfrånvaro? (föräldrarnas förklaring) Har något hänt den senaste tiden som kan ha betydelse för barnets mående? Familjens förväntningar och krav på barnet? (hemma och i skolan) Föräldrarnas intresse och engagemang i barnets skolgång? Föräldrarnas tolkning av barnets signaler på sjukdom? (låter man barnet stanna hemma från skolan vid minsta tecken på sjukdom?) Föräldrarnas mående? (utmattade, sjukdomar, psykisk ohälsa, missbruk eller annat?) Vilka resurser finns i familjen och det övriga nätverket? (Vem/vilka kan hjälpa till?) 6

8 Sociala faktorer Detta dokument kan användas för att kartlägga elevens sociala situation. Undersök om det finns faktorer som kan försvåra skolnärvaron. Vid jakande svar på vissa av dessa frågor behöver socialtjänsten få kännedom om situationen. Kränkande särbehandling Vänner som har hög skolfrånvaro, skolkar eller har andra destruktiva beteenden? Grupptillhörighet med normbrytande/kriminellt beteende? Få eller för många fritidssysselsättningar? Alkohol/droganvändning bland vänner? Finns det resurser i kamratkretsen som kan främja skolnärvaro? 7

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro Resursteamet Handlingsplan vid hög skolfrånvaro Skolverkets rapport Rätten till utbildning (nr 309, 2008) visar på vikten av ett metodiskt tillvägagångssätt i skolans arbete med elever som har hög skolfrånvaro.

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Södertörns friskolas förebyggande och främjande arbete för god elevhälsa

Södertörns friskolas förebyggande och främjande arbete för god elevhälsa Södertörns friskolas förebyggande och främjande arbete för god elevhälsa Innehållsförteckning Om elevhälsan.. 3 Södertörns friskolas elevhälsoteam (EHT) 3 Ansvarsfördelning 4 5 Förebyggande arbete för

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Inventering av insatser och metoder

Inventering av insatser och metoder Inventering av insatser och metoder Hemmasittare och problematisk frånvaro Kim Hermansen och Edin Dzanic Hösten 2014 I Sverige pågår just nu ett samtal om hur vi rätt ska formulera oss kring dessa elever.

Läs mer

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Enköpings Kommun Projektledare Dagmar Mardi dagmar.mardi@vasterled.enkoping.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Syfte och målsättning...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Handbok. Om Västbus. Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus.

Handbok. Om Västbus. Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus. Handbok Om Västbus 2015 Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbok är att du som handläggare och/eller som sammankallande skall på ett kortfattat

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun.

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen w * «v 1(14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Beta School Resultat

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Furuparksskolan Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Reviderad 2014-09-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Projektavslutsrapport

Projektavslutsrapport Projektnamn: Sociala insatsgrupper Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Styrgrupp: Förvaltningschef Kerstin Melén Gyllensten Närpolischef Patrik Isacsson Avdelningschef Jörgen Larsson Projektledare:

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Rehabiliteringsprogram. Förvärvad hjärnskada

Rehabiliteringsprogram. Förvärvad hjärnskada Rehabiliteringsprogram Förvärvad hjärnskada Beskrivning av en förvärvad hjärnskada Med förvärvad hjärnskada menar man skador på hjärnan som tidigare varit normalt fungerande. Skada kan uppkomma vid trauma

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer