Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Närvarande. Ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30. Närvarande. Ledamöter"

Transkript

1 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Charlotta Jonson (M), 1:e vice ordförande Tore Holmefalk (C) Sara Grimpe Wernersson (S) Göran Janko (M) Else-Marie Johansson (S) Ann-Margret Kristensson (C) Bengt-Åke Salsgård (M) Åsa Norberg (S) Susan Pettersson (KD) Tjänstgörande ersättare Peter Dygården (S) Blerta Mehmedi (S) 8-13 avviker Eva Christiansson (C) Ersättare Karin Lundberg (M) Pontus Ericsson (C) Lennart Johnsson (V) Håkan Jeppsson (MP) Övriga förtroendevalda Tjänstemän Paragrafer 8-13 Justering Ordföranden samt Underskrifter Sekreterare... Frida Byrsten

2 Ordförande... Kerstin Angel Justerare... Göran Janko Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Frida Byrsten 2 (9)

3 Barn- och utbildningsnämnden Förslag till översiktsplan. Dnr /60 1 Överlämna tjänsteskrivelse som sitt yttrande på förslaget. sunderlag sförslag, Synpunkter på Översiktsplanen från BUN, Del I - Ställningstagande Del II Fokusområden Del III- Konsekvensbeskrivning Sammanfattning av ärendet Ett förslag till en ny översiktsplan för Falkenbergs kommun har upprättats och har varit ute på samråd. Översiktsplanen är ett kommunövergripande styrdokument som anger vilka prioriteringar som behöver göras i den fysiska planeringen för att nå en hållbar samhällsutveckling. Den anger strategier på en översiktlig nivå för insatser som kan behöva göras både i kommunen som helhet och lokalsamhället, orten och stadsdelen. Ekonomi Yttrandet påverkar inte nämndens ekonomi. Övervägande Nämnden ställer sig bakom det förslag som finns och framför i yttrandet förslag på kompletteringar som skulle kunna synliggöra den framtida skol- och förskoleorganisationen. Expedieras till Kommunledningskontoret inklusive bilaga. 9 Förfrågan till ksau om investeringsutredning för byggnation av förskola på Herting 1:4, Halmstadvägen, Tallgläntan hus A. Dnr /60 3 (9)

4 1 Översända förfrågan till kommunstyrelsens arbetsutskott om att få inleda en investeringsutredning sunderlag sförslag, Investeringsförfrågan avseende Tallgläntan Sammanfattning av ärendet Investeringsprocessen vid nybyggnation skall alltid inledas med att facknämnd ber kommunstyrelsens arbetsutskott om godkännande för att gå vidare med ärendet. Barn- och utbildningsnämnden vill äska medel för att att uppföra en förskola i anslutning till Tallgläntans äldreboende i ett av de husen som benämns som hus A. Huset är beläget vid Halmstadvägen och är q-märkt vilket innebär att byggnads yttre skal inte får förändras och skall bevaras. Förskolesituationen är alltjämt ansträngd i centrum och med det som utgångspunkt har idén då väckts att få möjlighet att nyttja lokalerna till förskola. Ekonomi Falkenbergs Kommun kommer att behöva fler förskoleplatser och en kommande renovering av hus A är nära förestående. Det går inte idag att specificera kostnaden för renovering men att efter renovering kunna använda byggnaden på ett effektivt sätt är att föredra och där finns en potential att med relativt små medel omvandla lokalerna från äldreomsorg till förskola. Övervägande Huset har en så kallad 50-års renovering som skall genomföras och det innebär att Falkenbergs Kommun kommer att behöva investera pengar för att renovera huset. I samband med denna renovering så är det en möjlighet att skapa förskoleverksamhet med relativt små förändringar. Detta leder till att lokalerna kan användas på ett effektivt sätt. Det finns statistik som visar att behovet av förskoleplatser är stort i de centrala delarna av Falkenbergs Kommun. Detaljplaner för Skreaområdet visar på en kommande ökning av behovet av förskola där denna enhet kommer vara en avlastning för det ökande behovet. Det finns också ett ökande behov av nattöppen förskola och närheten till Tallgläntan med mat och dygnetrunt öppen verksamhet är en viktig förutsättning för en sådan förskoleverksamhet. Västra Gärdet har alltjämt ett hårt tryck på förskoleplatser och en flytt av Nattugglan skulle frigöra platser på Boken vilket i sin tur skulle ge utrymme för Schubergstorpsskolan att ta emot fler elever. Fajansskolan och Tångaskolan har svårt att ta emot alla elever till sina skolor och ifall Schubergstorpsskolan kan ta emot fler elever och på så sätt avlasta de andra skolorna! Expedieras till Kommunstyrelsens arbetsutskott inklusive bilaga 4 (9)

5 10 Ansökan om att starta fristående förskola. Dnr /68 1 Växtkraft /Malin Badenfelt, Anna Badenfelt och Annica Hammarsten godkänns att starta fristående förskola 2 Förskolan erhåller bidrag enligt Skollagen 8 kapitel 21, bidragsbeloppet är beräknat på dagtidsomsorg sunderlag sförslag, Ansökan, Riktlinjer för barnomsorg i enskild regi, Riktlinjer för regelbunden tillsyn av fristående förskolor, Sammanfattning av ärendet Ansökan har inkommit med kompletteringar under hösten/vintern 2012 från Malin Badenfelt om önskemål att starta fristående förskola i Falkenbergs kommun. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att godkänna enskilda huvudmän samt om bidrag. Två av de sökande, Anna Badenfelt och Annica Hammarsten, bedriver idag ett assistansbolag. Malin Badenfelt arbetar inom förskoleverksamhet i Malmö. Tillsammans har de startat företaget Växtkraft som ansöker om att starta fristående förskola i Falkenberg. De sökande har ett samarbete med ett byggföretag och avser att få bedriva den av kommunen planerade förskolan i Tröingeberg. Ekonomi Växtkraft har presenterat en budget i balans, som granskats av barn- och utbildningsförvaltningens ekonomistrateg. Övervägande Växtkraft avser att bedriva fristående förskola med utvecklat uppdrag, nattomsorg och avlastning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är inte lagstadgat att kommunen behöver bedriva förskoleverksamhet med nattomsorg och med öppettider dygnet runt och året runt. Det utvecklade uppdraget att bedriva förskoleverksamhet dygnet runt året runt beslutas av kommunfullmäktige vid fördelning av budget. Växtkraft planerar också att erbjuda omsorg för barn med behov av extra stöd och därmed avlastning enligt LSS. Ansvar för avlastning finns inom socialtjänsten och beslutas därför inte av barn- och utbildningsnämnden. Det finns barnunderlag för att bygga en förskola på angiven tomt, men hur föräldrar väljer förskoleplats för sina barn är mer oklart. För att starta och bedriva fristående förskola i Falkenbergs kommun fordras att förskolan drivs efter nationella och kommunala styrdokument. Kommunen har tillsynsansvaret. 5 (9)

6 Yrkanden och beslutsgång Ordförande yrkar på att beslutsformuleringen ändras till 1 Växtkraft /Malin Badenfelt, Anna Badenfelt och Annica Hammarsten godkänns att starta fristående förskola 2 Förskolan erhåller bidrag enligt Skollagen 8 kapitel 21, bidragsbeloppet är beräknat på dagtidsomsorg Ordförande ställer proposition på förändringsyrkandet och finner att nämnden beslutar anta förslaget. Anteckning Sara Grimpe Wernersson (S) vill ha antecknat till protokollet att Socialdemokraterna förordar ett kommunalt förskolealternativ. Expedieras till Växtkraft Verksamhetschef för förskolan 11 Uppdrag att utreda utformning av det individuella programmet på Gymnasiala särskolan Dnr /65 1 uppdra åt verksamheten Gymnasium och övriga frivilliga skolformer inom barn- och utbildningsförvaltningen att utreda utformningen av den Gymnasiala särskolans individuella program. sunderlag sförslag, Sammanfattning av ärendet Gymnasiesärskolan genomgår under åren en reform, GYS 2013, motsvarande vad gymnasieskolan gjorde genom Gy Skollagen har i och med GYS 2013 ändrats (SFS 2012:109) med datum för ikraftträdande 1 mars 2012, att tillämpas på utbildningar som startar efter 30 juni I utformningen av det individuella programmet försvinner uppdelningarna Yrkes- respektive Verksamhetsträning. Verksamhetsträning har hittills inte erbjudits i Falkenberg. Dessutom finns idag elever (16-20 år) med bland annat autistisk diagnos inom grundsärskolan (Björkskolan). Omfattning 6 (9)

7 Uppdraget ska omfatta: - Elevtal och elevprognos för perioden , gällande elever inom det individuella programmet på Gymnasiala särskolan samt intellektuellt funktionshindrade med autistdiagnos. - Kraven på anordnande av individuellt program på Gymnasiala särskolan. - Ekonomisk kalkyl för att samla det individuella programmet inom särskolan vid Falkenbergs gymnasieskola, inkluderande kostnader för utbyggnad liksom minskade kostnader i form av ersättning till annan huvudman och resor. - Lokal- och personalbehov för att samla det individuella programmet inom särskolan vid Falkenbergs gymnasieskola. Tidplan Uppdraget ska redovisas under första halvåret 2013 för att kunna användas i budgetarbetet för Ekonomi Uppdraget i sig har ingen ekonomisk påverkan Övervägande En utredning är nödvändig för att få fram ett relevant underlag för beslut om utformningen av det individuella programmet på den gymnasiala särskola i framtiden. Expedieras till Växtkraft Verksamhetschef för förskolan 12 Meddelanden 1 Meddelanden fram till har delgivits barn- och utbildningsnämnden. 13 Delegationsbeslut 1 Delegationsbeslut enligt nedanstående lista har kommit barn- och utbildningsnämnden till känna. 7 (9)

8 BESLUTSDATUM DELEGATIONS- LISTAN BESLUT DELEGAT om skolskjuts Bilaga Skolskjuts handläggare om anställning Bilaga Upphandling/Avtal Bilaga Förvaltningschef Uppsägning barnomsorg (PK) Verksamhetschef Uppsägning barnomsorg (TG) Verksamhetschef Uppsägning barnomsorg (MF) Verksamhetschef Uppsägning barnomsorg (ET) Verksamhetschef Uppsägning barnomsorg (ME) Verksamhetschef Uppsägning barnomsorg (VÖ) Verksamhetschef Uppsägning barnomsorg (CJ) Verksamhetschef Uppsägning barnomsorg (SL) Verksamhetschef Uppsägning barnomsorg (SG) Verksamhetschef Uppsägning barnomsorg (VH) Verksamhetschef Uppsägning barnomsorg (JP) Verksamhetschef Uppsägning barnomsorg (SM) Verksamhetschef resebidrag inackorderingstillägg Verksamhetsekonom (RA) resebidrag inackorderingstillägg Verksamhets-- (AI) ekonom Information Nämnden har tagit del av information från elöverkänsligas förbund. Nämnden har tagit del av en skrivelse kring utbudet på Falkenbergs gymnasieskola. Elevfrånvaro i grundskola och förskola, rutiner och statistik (Karin Delin och Frida Byrsten) Information om rutiner för bedömning och inskrivning i särskolan (Christina Ljungberg) Förvaltningschefen informerar Falkenbergs kommer få skolinspektion HT 2014 Grundskolans rektorer har gjort en självskattning Gymnasieskolans behov utreds på uppdrag av kommunfullmäktige Mätning av förskolan och fritidshemmens vistelsetid Nästaläge- alla ska lyckas 8 (9)

9 Skola i e-samhället Unos Uno- andra rapporten har kommit Revisionsrapport kring BUN har kommit gällande likvärdigheten i betygssättningen och rektors pedagogiska ledarskap 9 (9)

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1-29

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1-29 Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1-29 Plats och tid Fävren, kl. 13.00 17.30 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Micael Åkesson (M)

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 100 Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 KF Beslut

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer