Parametrar Stöldskydd. Inledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parametrar Stöldskydd. Inledning"

Transkript

1 Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar för ett specifikt fordon, kontakta en auktoriserad Scaniaverkstad. Parametrarna lagras i fordonets olika styrenheter och kan justeras med hjälp av SDP3 (Scania Diagnos & Programmer 3). Dokumentet beskriver en bruttolista. Vilka parametrar och inställningar som finns tillgängliga i ett specifikt fordon beror på fordonets specifikation. 22: Utgåva 1 sv-se 1 (35)

2 Inledning SDP3 SDP3 har olika behörighetsnivåer. Full behörighetsnivå används normalt av Scanias verkstäder för att kunna felsöka, reparera och justera parametrar. SDP3 för påbyggare har en begränsad behörighetsnivå med mindre funktionalitet som till exempel gör det möjligt för påbyggare att justera parametrar, läsa felkoder och utföra enklare felsökning. Parametrar kopplade mot Stöldskydd beskrivs i det här dokumentet. 22: Utgåva 1 sv-se 2 (35)

3 För att kunna justera parametrar i LAS med larm så måste styrenhetens sättas i justeringsläge. För att göra detta krävs tillgång till fordonets PIN-koder. Fjärrkontrollstyrda funktioner Upplåsning Här väljer du om dörrarna ska låsas upp samtidigt eller individuellt. Båda dörrarna. Individuell upplåsning. Standardinställning: Individuell upplåsning. Parametersättning Båda dörrarna Individuell upplåsning Upplåsning Förar- och passagerardörren låses upp samtidigt med ett tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp. Förardörren låses upp med ett tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp. Passagerardörren och lastrumsdörren låses upp med en dubbeltryckning på fjärrkontrollens upplåsningsknapp. Fjärrkontroll För att fjärrkontrollen ska uppfatta en dubbeltryckning måste det andra trycket ske tidigast 0,4 s efter första trycket, men inom en viss maxtid. Annars uppfattar styrenheten det som 2 separata tryck. Här ställer du in maxtiden, d. v. s inom den tid som andra trycket ska ske. Kort = inom 1 s. Medium = inom 2 s. Lång = inom 3 s. ium 22: Utgåva 1 sv-se 3 (35)

4 Låsinställningar Automatisk återlåsning och larmning Här kan du välja Automatisk återlåsning och larmning av fordonet. Funktionen innebär att dörrarna återlåses och larmet återaktiveras efter upplåsning om ingen dörr öppnats eller att nyckeln vridits om till körläge inom en viss förinställd tid. Funktionen kan även väljas för fordon med enbart centrallås. Då sker endast återlåsning. Inställning av tiden, d.v.s hur lång tid efter upplåsning skett som återlåsning ska aktiveras, görs vid Tidsinställning för automatisk återlåsning och larmning. Du väljer vilka dörrar som ska återlåsas och eventuellt larmas. Inaktiv Hytt Lastrum Hytt och lastrum Standardinställning: Inaktiv 22: Utgåva 1 sv-se 4 (35)

5 Tidsinställning för automatisk återlåsning och larmning Automatisk återlåsning och larmning innebär att dörrarna återlåses och larmet återaktiveras efter ett visst antal sekunder om ingen dörr öppnas efter det att dörrarna låsts upp. Här ställer du in efter hur många sekunder automatisk återlåsning av dörrar och larmning av fordonet ska ske. Kort = 10 s. Medium = 20 s. Lång = 30 s. Standardinställning: Lång För att tidsinställningen ska gälla måste parametern Automatisk återlåsning och larmning vara aktiverad. Automatisk låsning Här ställer du in en automatisk lås- och larm funktion. Fordonet låser och larmar valbara dörrar sekunder efter att nyckeln tagits ur startlåset och dörren öppnats och stängts. Fördröjningen tidsätts med parametern Automatisk låsning, tidsinställning. Inaktiv Hytt = Tidsinställning möjlig Lastrum = Tidsinställning möjlig Hytt och lastrum = Tidsinställning möjlig Standardinställning: Inaktiv 22: Utgåva 1 sv-se 5 (35)

6 Automatisk låsning, tidsinställning Här ställer du in tiden du har på dig att öppna och stänga dörren för att automatisk låsning ska aktiveras. Tiden styr parametern Automatisk låsning. Alternativ: s i steg om 1 s. Standardinställning: 30 s. Manuell låsning Här väljer du vilka dörrar som ska låsas när man låser manuellt med nyckel. Alternativ: Utan = Endast aktuell dörr Med hytt = Hyttens dörrar Med hytt och lastrum = Både hyttens och lastrummets dörrar hytt Automatisk trygghetslåsning Parametern aktiverar funktionen Automatisk trygghetslåsning. Funktionen förhindrar att obehöriga från utsidan kan öppna fordonets dörrar vid korta stopp eller låg hastighet. För mer information se användarfunktion Dörrlås och larmfunktioner. Med Utan 22: Utgåva 1 sv-se 6 (35)

7 Upplysning: Aktivering är endast möjlig om fordonet från fabrik har funktionen. Saknas funktionen krävs en fabriksstödd ombyggnation för att kunna aktivera Automatisk trygghetslåsning. 22: Utgåva 1 sv-se 7 (35)

8 Ljusindikering Kvittens med körriktningsvisare Här väljer du om kvittens med körriktningsvisarna vid låsning och upplåsning ska vara aktiv. Om funktionen aktiveras fås följande kvittensblink från körriktningsvisarna. Låsning = 2 kvittensblink Upplåsning = 1 kvittensblink Fel vid låsning = 5 kvittensblink Alternativ: Med Utan Tidsinställning körriktningsvisare När larmet löser ut kan körriktningsvisarna blinka eller lysa. Här ställer du in det totala antalet sekunder som körriktningsvisarna ska blinka eller lysa om larmet har löst ut. Denna parameter är övergripande för Tidsinställning körriktningsvisare, aktiv och Tidsinställning körriktningsvisare, paus s i steg om 1 s. Standardinställning: 30 s. 22: Utgåva 1 sv-se 8 (35)

9 Tidsinställning körriktningsvisare, aktiv När larmet löser ut kan körriktningsvisarna vara tända. Körriktningsvisarna växlar mellan att vara tända och släckta och här ställer du in hur många sekunder de ska vara tända. Det innebär att Tidsinställning körriktningsvisare måste vara inställd på ett högre värde än 0 sekunder, för att denna parameter ska vara möjliga att justera. Denna parameter är en underparameter till Tidsinställning körriktningsvisare s i steg om 1 s. Standardinställning: 29 s. Tidsinställning körriktningsvisare, paus När larmet löser ut kan körriktningsvisarna vara släckta. Körriktningsvisarna växlar mellan att vara tända och släckta och här ställer du in hur många sekunder de ska vara släckta. Denna parameter är en underparameter till Tidsinställning körriktningsvisare. Det innebär att Tidsinställning körriktningsvisare måste vara inställd på ett högre värde än 0 sekunder, för att denna parameter ska vara möjliga att justera i steg om 1 s. Standardinställning: 1 s. 22: Utgåva 1 sv-se 9 (35)

10 Ljudindikering Kvittenssignal från siren Här väljer du om sirenen med en kort ljudsignal ska kvittera låsning och upplåsning med fjärrkontrollen. Signalen kvitterar vid samtliga konfigurerbara lås och alarminställningar. Funktionen tar dock ingen hänsyn till att aktiviteten misslyckats. Med Utan Ljudsignal för utlöst larm Här ställer du in typ av ljudsignal vid utlöst larm. Vid inställning av ljudsignalen gäller lokala föreskrifter. Ljudlöst Fast Pulserande Siren Svepande Standardinställning: Svepande Tidsinställning ljud, för utlöst larm Här ställer du in hur lång tid utlöst larm får ljuda. Parametern är huvudparameter för Tidsinställning ljud, aktiv och Tidsinställning ljud, paus s i steg om 1 s. 22: Utgåva 1 sv-se 10 (35)

11 Standardinställning: 300 s. Tidsinställning ljud, aktiv Här ställer du in hur lång tid sirenen ska ljuda i intervaller. Parametern är en underparameter till Tidsinställning ljud, för utlöst larm s i steg om 1 s. Standardinställning: 29 s. Tidsinställning ljud, paus Här ställer du in hur lång tid sirenen ska vara tyst i intervaller vid utlöst larm. Parametern är en underparameter till Tidsinställning ljud, aktiv och Tidsinställning ljud, för utlöst larm s i steg om 1 s. Standardinställning: 1 s. Överfallslarm Fjärrkontroll, aktivering av överfallslarm Här ställer du in om överfallslarmet ska kunna utlösas med fjärrkontrollen. När du sätter denna parameter till Med så är alla knappar på fjärrkontrollen aktiva och utlöser överfallslarmet.tiden en knapp ska hållas nedtryckt för att aktivera larmet styrs av parametern Fjärrkontroll, tidsinställning för överfallslarm. Med = Överfallslarmet går att utlösa med fjärrkontrollen. Utan = Överfallslarmet går inte att utlösa med fjärrkontrollen. 22: Utgåva 1 sv-se 11 (35)

12 Överfallslarm Här väljer du om utgången från styrenheten till överfallslarmets strömställare (S139) ska vara inkopplad. Med = Överfallslarmet kan utlösas från strömställaren. Utan = Överfallslarmet kan inte utlösas från strömställaren. Tidsinställning för aktivering av överfallslarm Här ställer du in hur lång tid som knappen som utlöser överfallslarmet måste hållas intryckt för att utlösa överfallslarmet. Inställningen gäller både för knapp på fjärrkontroll och för strömställare i hytten. Inställningen gäller även för hur länge knappen måste hållas intryckt för att stänga av överfallslarmet. Min = 1 s Max = 3 s. Standardinställning: 2 s. Ljudsignal för utlöst överfallslarm Här ställer du in typ av ljudsignal vid utlöst överfallslarm. Vid inställning av ljudsignalen gäller lokala föreskrifter. Ljudlöst Pulserande Fast Svepande Siren 22: Utgåva 1 sv-se 12 (35)

13 Standardinställning: Svepande Tidsinställning ljud, för utlöst överfallslarm Här ställer du in hur lång tid utlöst överfallslarm får ljuda i steg om 1 s. Standardinställning: 300 s. Ljusinställning för utlöst överfallslarm Här ställer du in hur lång tid körriktningsvisarna ska blinka vid utlöst överfallslarm s i steg om 1 s. Standardinställning: 300 s. Tyst larm Tyst larm Här ställer du in om du vill ha Tyst larm eller inte. Tyst larm innebär att ingen ljudsignal kommer att aktiveras när ett larm utlöses. Om ljussignal med fordonets körriktningsvisare ska aktiveras vid Tyst larm justeras med parametern Ljusinställning, tyst larm. Vid överfallslarm eller förlorad matningsspänning ljuder dock alltid sirenen, också om ett kommunikationsfel upptäcks. De extra larmutgångarna fungerar som normalt. Utan = Funktionen avaktiverad Med = Funktionen aktiverad 22: Utgåva 1 sv-se 13 (35)

14 Ljusinställning, tyst larm Här ställer du in hur lång tid körriktningsvisarna ska vara aktiva då Tyst larm är utlöst s i steg om 1 s. Standardinställning: 300 s. Arbetsperiodläge Aktivering av funktionen arbetsperiodläge Här väljer du om funktionen Arbetsperiodläge ska kunna användas eller inte. Arbetsperiodläge innebär att fordonet kan låsas med startnyckeln i start- eller körläge och aktiverar larmet. Parametern styr som huvudparameter över alla funktioner som kan justeras i denna parametergrupp med separata inställningar t.ex. vilka givare som ska vara aktiva och vilka dörrar som ska låsas när funktionen är vald. För mer information om funktionen, se Användarfunktion Lastbilslarm. Med = Funktionen aktiv Utan = Funktionen inaktiv Låsinställning, dörrar Med parametern väljer du vilka dörrar som ska låsas när funktionen Arbetsperiodläge är aktiverad. Inaktiv = Inga dörrar låses Hytt = Hyttens dörrar låses Lastrum = Lastrummets dörrar låses Hytt och lastrum = Hyttens och lastrummets dörrar låses 22: Utgåva 1 sv-se 14 (35)

15 Standardinställning: Hytt inställning, extragivare 1 Detta är en underparameter till funktionen Arbetsperiodläge och kräver att denna är aktiverad. Med parametern väljer du om styrenhetsutgången till extragivare 1 (B76) ska vara aktiv. Med = Utgång aktiv Utan = Utgång inaktiv inställning, extragivare 2 Detta är en underparameter till funktionen Arbetsperiodläge och kräver att denna är aktiverad. Med parametern väljer du om styrenhetsutgången till extragivare 2 (B77) ska vara aktiv. Med = Utgång aktiv Utan = Utgång inaktiv inställning, extragivare 3 Med parametern väljer du om batterilådans givare ska vara aktiv när funktionen Arbetsperiodläge är vald. Med = givare aktiv Utan = givare inaktiv 22: Utgåva 1 sv-se 15 (35)

16 inställning, frontlucka Detta är en underparameter till funktionen Arbetsperiodläge och kräver att denna är aktiverad. Med parametern väljer du om givaren till frontluckan (B24) ska vara aktiv. Med = givare aktiv Utan = givare inaktiv inställning, taklucka Detta är en underparameter till funktionen Arbetsperiodläge och kräver att denna är aktiverad. Med parametern väljer du om givaren till takluckan (B38) ska vara aktiv. Med = givare aktiv Utan = givare inaktiv inställning lucka förvaringsfack förarsida Detta är en underparameter till funktionen Arbetsperiodläge och kräver att denna är aktiverad. Med parametern väljer du om givaren till den utvändiga förvaringslådan på förarsidan ska vara aktiv. Med = givare aktiv Utan = givare inaktiv 22: Utgåva 1 sv-se 16 (35)

17 inställning lucka förvaringsfack passagerarsida Detta är en underparameter till funktionen Arbetsperiodläge och kräver att denna är aktiverad. Med parametern väljer du om givaren till den utvändiga förvaringslådan på passagerarsidan ska vara aktiv. Med = givare aktiv Utan = givare inaktiv inställning, förardörr Detta är en underparameter till funktionen Arbetsperiodläge och kräver att denna är aktiverad. Med parametern väljer du om givaren till förardörren ska vara aktiv. Med = givare aktiv Utan = givare inaktiv inställning, passagerardörr Detta är en underparameter till funktionen Arbetsperiodläge och kräver att denna är aktiverad. Med parametern väljer du om givaren till passagerardörren ska vara aktiv. Med = givare aktiv Utan = givare inaktiv 22: Utgåva 1 sv-se 17 (35)

18 inställning, lastrumsdörr Detta är en underparameter till funktionen Arbetsperiodläge och kräver att denna är aktiverad. Med parametern väljer du om givaren till lastrumsdörren ska vara aktiv. Med = givare aktiv Utan = givare inaktiv inställning, förardörrlås Detta är en underparameter till funktionen Arbetsperiodläge och kräver att denna är aktiverad. Med parametern väljer du om givaren som indikerar att låset till förardörren påverkas ska vara aktiv. Med = givare aktiv Utan = givare inaktiv inställning, passagerardörrlås Detta är en underparameter till funktionen Arbetsperiodläge och kräver att denna är aktiverad. Med parametern väljer du om givaren som indikerar att låset till passagerardörren påverkas ska vara aktiv. Med = givare aktiv Utan = givare inaktiv 22: Utgåva 1 sv-se 18 (35)

19 inställning, lastrumsdörrlås Detta är en underparameter till funktionen Arbetsperiodläge och kräver att denna är aktiverad. Med parametern väljer du om givaren som indikerar att låset till lastrumsdörren påverkas ska vara aktiv. Med = givare aktiv Utan = givare inaktiv inställning, rörelsegivare hytt Detta är en underparameter till funktionen Arbetsperiodläge och kräver att denna är aktiverad. Med parametern väljer du om rörelsegivaren i hytten ska vara aktiv. Med = givare aktiv Utan = givare inaktiv inställning, rörelsegivare lastrum Detta är en underparameter till funktionen Arbetsperiodläge och kräver att denna är aktiverad. Med parametern väljer du om rörelsegivaren i lastrummet ska vara aktiv. Med = givare aktiv Utan = givare inaktiv 22: Utgåva 1 sv-se 19 (35)

20 Inställning av sensor Extrasensor 1 Extrasensor 1 ska vara en brytkontakt utan inbyggd resistans och anslutas till styrenhetens stift B2 och B9. Här väljer du om utgången från styrenheten till Extrasensor 1 ska vara inkopplad. Med = Styrenhetsutgång aktiv Utan = Styrenhetsutgång inaktiv Extrasensor 2 Extrasensor 2 ska vara en brytkontakt utan inbyggd resistans och anslutas till styrenhetens stift B7 och B15. Här väljer du om utgången från styrenheten till Extragivare 2 ska vara inkopplad. Med = Styrenhetsutgång aktiv Utan = Styrenhetsutgång inaktiv 22: Utgåva 1 sv-se 20 (35)

21 Extrasensor 3 Extrasensor 3 ska vara av samma typ som larmsensorn till frontluckan. Om inte denna sensortyp används måste ett separat motstånd på ohm anslutas till kretsen. Extrasensor 3 ska anslutas till styrenhetens stift B12 och B18. Här ställer du in om sensorn till extrasensor 3 (batterilådan) ska vara aktiverad och kunna indikera intrång och utlösa larmet. Med = sensorn kan utlösa larmet. Utan = sensorn kan inte utlösa larmet. sensor frontlucka Här ställer du in om sensorn till frontluckan ska vara inkopplad och kunna indikera intrång och utlösa larmet. Med = sensorn aktiverad Utan = sensorn avaktiverad sensor taklucka Här ställer du in om sensorn till takluckan ska vara inkopplad och kunna indikera intrång och utlösa larmet. Med = sensorn aktiverad Utan = sensorn avaktiverad 22: Utgåva 1 sv-se 21 (35)

22 sensor, lucka förvaringsfack förarsida Här ställer du in om sensorn till förvaringsfacket på förarsidan ska vara inkopplad och kunna indikera ett intrång och utlösa larmet. Med = sensorn aktiverad Utan = sensorn avaktiverad sensor, lucka förvaringsfack passagerarsida Här ställer du in om sensorn förvaringsfacket på passagerarsidan ska vara inkopplad och kunna indikera ett intrång och utlösa larmet. Med = sensorn aktiverad Utan = sensorn avaktiverad Sensorn förardörr Parametern aktiverar sensorn som indikerar att förardörren öppnas och utlöser larmet. Med = sensorn aktiv Utan = sensorn inaktiv 22: Utgåva 1 sv-se 22 (35)

23 Sensor passagerardörr Parametern aktiverar sensorn som indikerar att passagerardörren öppnas och utlöser larmet. Med = sensorn aktiv Utan = sensorn inaktiv Sensor lastrumsdörr Sensorn till lastrumsdörren ska vara av jordande typ, likvärdig med givarna för föraroch passagerardörr. Sensorn ansluts till styrenhetens stift A15 och jord. Parametern aktiverar sensorn som indikerar att lastrumsdörren öppnas och utlöser larmet. Med = sensorn aktiv Utan = sensorn inaktiv Låsning av lastrumsdörr Här väljer du om utgången från styrenheten till Låsning av lastrumsdörr ska vara inkopplad. Parametern aktiverar låsning och larmning av lastrumsdörr. Med = Låsning aktiverad Utan = Låsning inaktiv 22: Utgåva 1 sv-se 23 (35)

24 Rörelsesensor hytt, aktivering Här aktiverar du hyttens rörelsesensor. I ett aktiv läge kan denna indikera ett intrång och utlösa larmet. Rörelsesensorns känslighet kan justeras med parametern rörelsesensor hytt, justering. Med = Aktiv Utan = Inaktiv Rörelsesensor påbyggnad, aktivering Här aktiverar du påbyggnadens rörelsesensor. I ett aktiv läge kan denna indikera ett intrång och utlösa larmet. Rörelsesensorns känslighet kan justeras med parametern rörelsesensor påbyggnad, justering. Med = Aktiv Utan = Inaktiv 22: Utgåva 1 sv-se 24 (35)

25 Rörelsesensor hytt, justering Här justerar du känsligheten på rörelsesensorn i hytten. Aktivering av sensorn görs med parametern Rörelsesensor hytt, aktivering. Du kan välja ett värde från 6 till 63 för att justera rörelsesensorns känslighet. 6 = Låg känslighet 63 = Maximal känslighet 6 63 steg om 1. Standardinställning: 45, men kan skilja sig åt beroende på hyttyp. Rörelsesensor påbyggnad, justering Här justerar du känsligheten på rörelsesensorn i påbyggnaden. Aktivering av sensorn görs med parametern Rörelsesensor påbyggnad, aktivering. Genom att välja ett värde (10, 20, 30 o.s.v. upp till 100) justeras rörelsesensorns känslighet i %. 10 = Låg känslighet 100 = Maximal känslighet steg om 10. Standardinställning: 50 22: Utgåva 1 sv-se 25 (35)

26 sensor startlås Här ställer du in om avkänningen till startlåset ska vara aktiverad. Om startlåset vrids till körläge då fordonet är larmat indikeras detta och utlöser larmet. Med = Funktion aktiv Utan = Funktion avaktiverad Lutningsgivare Parametern aktiverar sensorn som indikerar att hytten tippas och utlöser larmet. Med = sensor aktiv Utan = sensor inaktiv Lutningssensor, känslighet Lutningssensorn indikerar att hytten tippas och utlöser larmet. Här kan du ställa in vid vilken lutning som sensorn ska utlösa larmet i steg om 1. Standardinställning: 12 22: Utgåva 1 sv-se 26 (35)

27 Extra inställningar GSM Aktivering av parametern möjliggör anslutning av GSM-modul. Extra anslutning på styrenhetens stift C11, spänningsförsörjning +24V när larmet löst ut (GSM-modul Scania Communicator 200). Extra anslutning på styrenhetens stift C15, digital signal låg vid utlöst larm (Scania Interactor). Med = Anslutning av GSM-modul möjlig. Utan = Anslutning av GSM-modul inte möjlig. Utsignal från ECU vid utlöst larm Inställning för påbyggare att läsa ut larmstatus. Ansluts på styrenhetens stift B13 som jordar utgången vid utlöst larm. Alltid aktiv. Maximal belastning 500 ma. Utsignal från ECU vid aktiv larm Inställning för påbyggare att läsa ut larmstatus. Ansluts på styrenhetens stift B10 som jordar utgången vid utlöst larm. Alltid aktiv. Maximal belastning 500 ma. 22: Utgåva 1 sv-se 27 (35)

28 Centrallås Centrallås För att kunna justera parametrar i LAS med larm så måste styrenhetens sättas i justeringsläge. För att göra detta krävs tillgång till fordonets PIN-koder om fordonet har utökat stöldskydd. Fjärrkontrollstyrda funktioner Upplåsning Reglerar om dörrarna ska låsas upp samtidigt eller individuellt. Båda dörrarna. Individuell upplåsning. Standardinställning: Individuell upplåsning. Parametersättning Båda dörrarna Individuell upplåsning Upplåsning Förar- och passagerardörren låses upp samtidigt med ett tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp. Förardörren låses upp med ett tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp. Passagerardörren och lastrumsdörren låses upp med en dubbeltryckning på fjärrkontrollens upplåsningsknapp. Fjärrkontroll För att fjärrkontrollen ska uppfatta en dubbeltryckning måste det andra trycket ske tidigast 0,4 s efter första trycket, men inom en viss tid, annars uppfattar styrenheten det som 2 separata tryck. Här ställer du in maxtiden, d.v.s inom den tid som andra trycket ska ske. Kort = inom 1 s. Medium = inom 2 s. Lång =inom 3 s. 22: Utgåva 1 sv-se 28 (35)

29 Centrallås ium 22: Utgåva 1 sv-se 29 (35)

30 Centrallås Låsinställningar Automatisk återlåsning och larmning Här kan du välja Automatisk återlåsning och larmning av fordonet. Funktionen innebär att dörrarna återlåses och larmet återaktiveras efter upplåsning om ingen dörr öppnats eller att nyckeln vridits om till körläge inom en viss förinställd tid. Funktionen kan även väljas för fordon med enbart centrallås. Då sker endast återlåsning. Inställning av tiden d.v.s hur lång tid efter upplåsning skett som återlåsning ska aktiveras, görs vid Tidsinställning för automatisk återlåsning och larmning. Du väljer vilka dörrar som ska återlåsas och eventuellt larmas. Inaktiv Hytt Lastrum Hytt och lastrum Standardinställning: Inaktiv 22: Utgåva 1 sv-se 30 (35)

31 Centrallås Tidsinställning för automatisk återlåsning och larmning Automatisk återlåsning och larmning innebär att dörrarna återlåses och larmet återaktiveras efter ett visst antal sekunder om ingen dörr öppnas efter det att dörrarna låsts upp. Här ställer du in efter hur många sekunder automatisk återlåsning av dörrar och larmning av fordonet ska ske. Kort = 10 s. Medium = 20 s. Lång = 30 s. Standardinställning: Lång Upplysning: För att tidsinställningen ska gälla måste parametern Automatisk återlåsning och larmning vara aktiverad. Automatisk låsning Här ställer du in en automatisk lås och larm funktion. Fordonet låser och larmar valbara dörrar sekunder efter att nyckeln tagits ur startlåset och dörren öppnats och stängts. Fördröjningen tidsätts med parametern Automatisk låsning, tidsinställning. Inaktiv Hytt = Tidsinställning möjlig Lastrum = Tidsinställning möjlig Hytt och lastrum = Tidsinställning möjlig Standardinställning: Inaktiv 22: Utgåva 1 sv-se 31 (35)

32 Centrallås Automatisk låsning, tidsinställning Här ställer du in tiden du har på dig att öppna och stänga dörren för att automatisk låsning ska aktiveras. Tiden styr parametern Automatisk låsning. Alternativ: s i steg om 1 s. Standardinställning: 30 s. Manuell låsning Här väljer du vilka dörrar som ska låsas när du låser manuellt med nyckel. Alternativ: Utan = Endast aktuell dörr Med hytt = Hyttens dörrar Med hytt och lastrum = Både hyttens och lastrummets dörrar hytt 22: Utgåva 1 sv-se 32 (35)

33 Centrallås Ljusindikering Kvittens med körriktningsvisare Här väljer du om kvittens med körriktningsvisarna vid låsning och upplåsning ska vara aktiv. Om funktionen aktiveras fås följande kvittensblink från körriktningsvisarna. Låsning = 2 kvittensblink Upplåsning = 1 kvittensblink Fel vid låsning = 5 kvittensblink Alternativ: Med Utan 22: Utgåva 1 sv-se 33 (35)

34 Centrallås Arbetsperiodläge Aktivering av funktionen arbetsperiodläge Här väljer du om funktionen Arbetsperiodläge ska kunna användas eller inte. Arbetsperiodläge innebär att fordonet kan låsas med startnyckeln i start- eller körläge utan att aktivera larmet. Parametern styr som huvudparameter över flera funktioner som kan justeras med separata inställningar t.ex. vilka givare som ska vara aktiva och vilka dörrar som ska låsas när funktionen är vald. För mer information om funktionen, se Användarfunktion Lastbilslarm. Med = Funktionen aktiv Utan = Funktionen inaktiv Låsinställning, dörrar Med parametern väljer du vilka dörrar som ska låsas när funktionen Arbetsperiodläge är aktiverad. Inaktiv = Inga dörrar låses Hytt = Hyttens dörrar låses Lastrum = Lastrummets dörrar låses Hytt och lastrum = Hyttens och lastrummets dörrar låses Standardinställning: Hytt 22: Utgåva 1 sv-se 34 (35)

35 Centrallås Inställning av givare Låsning av lastrumsdörr Här väljer du om utgången från styrenheten till Låsning av lastrumsdörr ska vara inkopplad. Parametern aktiverar låsning och larmning av lastrumsdörr. Med = Låsning aktiverad Utan = Låsning inaktiv 22: Utgåva 1 sv-se 35 (35)

Inkoppling av larm till förberett kablage. Beskrivning

Inkoppling av larm till förberett kablage. Beskrivning Larmstyrenheten har anslutningar som kan fås förberedda från fabrik för att kunna koppla in följande funktioner: Lastrummets centrallås för gemensam manövrering tillsammans med dörrlåset. En rörelsegivare

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet

Parametrar Sikt och synlighet Inledning Inledning Det här dokumentet beskriver parametrar som är kopplade mot sikt och synlighet. Endast parametrar som bedöms användbara för påbyggare är listade. Vilka parametrar och inställningar

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Aktivering av ED-kraftuttag. Funktion

Aktivering av ED-kraftuttag. Funktion Funktion Aktivering av ED-kraftuttag Funktionen är avsedd att användas för att aktivera kraftuttaget från förarplatsen och från utsidan av hytten. Kraftuttaget styrs av BCI-styrenheten. ED-kraftuttag är

Läs mer

4615 CAN/PLIP PROGRAMMERINGSMANUAL

4615 CAN/PLIP PROGRAMMERINGSMANUAL 4615 CAN/PLIP PROGRAMMERINGSMANUAL 7.1 - Programmera funktioner samt inlärning av fjärrkontroll* och/eller Driver Card* Gå in i programmeringsläge med Cobra 4615 programmerad för PLIP installation: 1.

Läs mer

Parametrar Chassi. Inledning

Parametrar Chassi. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

Aktivering av EK-kraftuttag via BWS. Allmän information. Skyddsvillkor. Fasta skyddsvillkor. Valbara skyddsvillkor

Aktivering av EK-kraftuttag via BWS. Allmän information. Skyddsvillkor. Fasta skyddsvillkor. Valbara skyddsvillkor Allmän information Allmän information Funktionen Aktivering av EK-kraftuttag är avsedd för att aktivera det svänghjulsdrivna kraftuttaget från förarplats och/eller från utsidan av hytten, och då lämpligen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Aktivering av arbetsbelysning. Beskrivning. Allmänt. Eftermontering av tryckknapp. Inkopplingsalternativ PGRT

Aktivering av arbetsbelysning. Beskrivning. Allmänt. Eftermontering av tryckknapp. Inkopplingsalternativ PGRT Beskrivning Beskrivning Allmänt Funktionen används för att tända och släcka arbetsstrålkastare. Dessa kan vara placerade på hyttens bakvägg, på ramen, på olika påbyggnader eller i skåp. Eftermontering

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL BRIDGE 4100

ANVÄNDARMANUAL BRIDGE 4100 ANVÄNDARMANUAL BRIDGE 4100 Bäste kund, Vi vill tacka dig för att du har valt denna produkt och informera om att produkten är ett högteknologiskt stöldskyddssystem som överensstämmer med prestandastandard

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com Hemsida: www.jrlarmcenter.com

Läs mer

Exempel på inkoppling av extern motorvarvtalsstyrning på kroklyftbil

Exempel på inkoppling av extern motorvarvtalsstyrning på kroklyftbil Bakgrund Bakgrund Vid användning av kroklyft eller tippflak kan det för att underlätta manövreringen av fordonet vara önskvärt att tillfälligt öka motorvarvtalet. Om gaspedalen används för varvtalsökning

Läs mer

Påbyggnadsinformation i kombinationsinstrumentet

Påbyggnadsinformation i kombinationsinstrumentet Kombinationsinstrumentet är förberett med möjligheten att koppla in och parametersätta olika typer av funktionsindikeringar, för att anpassa fordonets förarmiljö rätt till dess användningsområde. sindikeringarna

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

Hög strålkastarplacering. Allmänt om hög strålkastarplacering. Inkopplingsalternativ

Hög strålkastarplacering. Allmänt om hög strålkastarplacering. Inkopplingsalternativ Allmänt om hög strålkastarplacering Allmänt om hög strålkastarplacering Funktionen hög strålkastarplacering ersätter ordinarie färdbelysning och körriktningsvisarlyktor, till exempel när en snöplog är

Läs mer

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS Allmänt om funktionen Allmänt om funktionen Drivaxelfrånskiljande kraftuttag används framför allt när mycket stora effektuttag krävs. Fördelen är att drivaxlarna då är frånkopplade och all kraft kan användas

Läs mer

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS /TC Innehåll Innehåll... 2 /TC... 3 -uppbyggnad och funktion... 4 /TC-uppbyggnad och funktion... 6 /TC med EDC-uppbyggnad och funktion... 7 Gränsvärden för fram- och bakhjulens rullningsomkrets... 9 Kontrollampor...

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

AM8510X ANVÄNDARMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Fjärrkontroll TR07E. Larmenhet 6507

AM8510X ANVÄNDARMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Fjärrkontroll TR07E. Larmenhet 6507 AM8510X Larmsystem för Motorcykel ANVÄNDARMANUAL 1 2 Larmenhet 6507 Fjärrkontroll TR07E 1 Tack för du har valt ett Spyball larmsystem. Vi rekommenderar att du läser denna manual och sparar den bland motorcykelns

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller använd

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Växlande blinkning med helljus. Funktion. Beteende

Växlande blinkning med helljus. Funktion. Beteende Funktion Funktion Fordonet blinkar omväxlande med höger och vänster helljus. Fjärrljusen kan inkluderas i blinkningen. Beteende Funktionen kan konfigureras på följande sätt: Blinkning oavsett fordonshastighet.

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Arbete med hybridfordon

Arbete med hybridfordon Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Scanias hybridfordon är parallellhybrider och utgörs av en förbränningsmotor och en elmotor. I en parallellhybrid kan fordonet

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3190

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3190 INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3190 DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. COBRA 3190 INSTALLATIONSMANUAL 3 INTRODUKTION Denna manual innehåller all nödvändig information för att installera larmsystemet

Läs mer

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C97-338 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kodsändaren... 1 Automatisk aktivering... 2 Manuell aktivering... 2 Avstängning...

Läs mer

Elcentraler. Allmänt. Det finns 4 stycken elcentraler i fordonet:

Elcentraler. Allmänt. Det finns 4 stycken elcentraler i fordonet: Allmänt Det finns 4 stycken elcentraler i fordonet: Allmänt Benämning Beteckning Placering Huvudelcentral P2 I hytten framför passagerarsätet Påbyggnadselcentral P9 under instrumentpanelen bakom skyddskåpan

Läs mer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA billarm! S Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5 Version Systemanslutna lägenhetslås! Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon växel: 031 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 5. Skruv Trycke

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

BRUKSANVISNING CARGARD

BRUKSANVISNING CARGARD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TYP 650S Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 650 S CSD 97-06-10 CARGARD 650 S är ett svenskt billarm baserat på den absolut senaste tekniken vad gäller

Läs mer

Stöldskyddsföreningens BRUKSANVISNING CARGARD provningsgodkännande BILLARM TYP 900 nr.59/90 CSD

Stöldskyddsföreningens BRUKSANVISNING CARGARD provningsgodkännande BILLARM TYP 900 nr.59/90 CSD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TYP 900 Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr.59/90 M A D E I N S W E D E N CSD 90-03-05 CARGARD 900 är ett mikrodator-baserat billarm av senaste generationen, avsett

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

R-600 FS Fjärrstartsystem

R-600 FS Fjärrstartsystem R-600 FS Fjärrstartsystem BRUKSANVISNING 1 Senaste version av denna anvisning finns att ladda ned på: www.maxcontrol.se INNEHÅLL: A. HANDHAVANDE AV FJÄRRKONTROLL (LCD)..... 3 B. KNAPPLÅS....... 3 C. BLINKDIODINDIKERINGAR.......

Läs mer

Konstant motorvarvtalsbegränsare

Konstant motorvarvtalsbegränsare Bakgrund Bakgrund Det finns 3 alternativ för hur funktionen för konstant motorvarvtalsbegränsare kan aktiveras. När fordonet är utrustat med BCI-funktionalitet (Bodywork Communication Interface): Med hjälp

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02 ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 Larm för Husbil & Husvagn En säkrare framtid tillsammans med oss! CAT SE ProSafe art nr 6709-02 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email:

Läs mer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning S www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA Transportlarm! Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du med ditt DEFA AutoSecurity transport

Läs mer

850 S BRUKSANVISNING CARGARD 850S STÖLDSKYDD / INBROTTSLARM

850 S BRUKSANVISNING CARGARD 850S STÖLDSKYDD / INBROTTSLARM BRUKSANVISNING CARGARD 850S STÖLDSKYDD / INBROTTSLARM Stöldskyddsföreningen SSF provningsgodkännande BRK 25:4 intygs nr. C97-333 BKK 9007 intygs nr. C97-339 850 S CSD AB 1997-12-31 CARGARD 850 S är ett

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

AM8510 INSTALLATIONSMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Larmenhet 6527. Fjärrkontroll TR07E

AM8510 INSTALLATIONSMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Larmenhet 6527. Fjärrkontroll TR07E AM8510 Larmsystem för Motorcykel INSTALLATIONSMANUAL 1 2 Larmenhet 6527 Fjärrkontroll TR07E DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale di installazione Swedish

Läs mer

Förberedelser för belysning. Allmänt om förberedelser för belysning. Förberedelse för identifieringslyktor. Beställningsalternativ

Förberedelser för belysning. Allmänt om förberedelser för belysning. Förberedelse för identifieringslyktor. Beställningsalternativ Allmänt om förberedelser för belysning Allmänt om förberedelser för belysning Det finns flera förberedelser för belysning som kan beställas från fabrik. Belysningen kan anpassas efter respektive marknads

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

PIC-projekt: Kodlås till dörr

PIC-projekt: Kodlås till dörr Institutionen för industriell IT IT-universitetet Kista PIC-projekt: Kodlås till dörr Lars Viebke M3Mb l.viebke@telia.com Kurs: Maskinnära programmering 6B3285, PRO1 2p Lärare: William Sandquist Datum:

Läs mer

Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng.

Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng. Bruksanvisning Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: 323 800 Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng. Innehållsförteckning Falck 6900 EpiKlon består av: 3 Beskrivning av Falck 6900 EpiKlon 3 Installation

Läs mer

Handhavande stationshus Uppsala Östra

Handhavande stationshus Uppsala Östra UPSALA-LENNA JERNVÄG Handhavande stationshus Uppsala Östra Gäller fr. o. m. 2012-04-04 ULJH 053 2 ULJH 053 Förteckning över ändringstryck Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gäller fr. o. m. Ändringstryck Infört

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Extra manöverenhet för luftfjädring. Beskrivning PGRT

Extra manöverenhet för luftfjädring. Beskrivning PGRT Beskrivning Beskrivning Standardmanöverenheten för luftfjädring är placerad vid sidan av förarstolen. Med manöverenheten kan fordonet nivåregleras. Vid lasthantering med luftfjädrat fordon kan det finnas

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Valbara utsignaler (UF 356) Valbara utsignaler. Inverterad signal

Valbara utsignaler (UF 356) Valbara utsignaler. Inverterad signal Valbara utsignaler Valbara utsignaler Dokumentet beskriver vilka valbara utsignaler som finns för förbindningsdon C493, stift 8-12 (förbindningsdon för utökad funktionalitet). Signalerna väljs och justeras

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

Stöldskyddsföreningens BRUKSANVISNING CARGARD provningsgodkännande BILLARM T y p 950 nr.19/92 CSD

Stöldskyddsföreningens BRUKSANVISNING CARGARD provningsgodkännande BILLARM T y p 950 nr.19/92 CSD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM Typ 950 Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr.19/92 M A D E I N S W E D E N CSD 92-03-01 CARGARD 950 är ett svenskt billarm baserat på den absolut senaste tekniken

Läs mer

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0 MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION MOC-100 Ver 3.0 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 FUNKTIONER...4 2.1 O 2 -STYRNING...4 2.2 DISPLAY FUNKTIONER...4 2.3 KOMMUNIKATION VIA KNAPPSATSEN...5 2.3.1

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Anslutning av extra sidomarkeringslyktor. Beskrivning. Aktivering

Anslutning av extra sidomarkeringslyktor. Beskrivning. Aktivering Beskrivning Beskrivning Sidomarkeringslyktor kan kopplas in på olika sätt beroende på om fordonet levereras förberett från fabrik: Alla fordon kan kompletteras med sidomarkeringslyktor genom att ansluta

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion

Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion Förberedelse Denna produkt har utvecklats för att monteras på fordon som är utrustade med CAN-plattform såväl som på fordon utan

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 211 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås Arcus-EDS Gateway KNX / DMX Art.-Nr. 550017 Kungegårdsgatan 7 Maj 2012 410 e11 Funktionsprincip och användningsområde KNX-DMX Gateway är ett gränssnitt mellan KNX-buss och DMX512-buss. Den kombinerar utrustning

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 SAFETY BRANDS KnowsIT User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye knowsit Introduktion KnowsIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt mm) på flera effektiva sätt. Inkopplad

Läs mer

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Installation Manual säkerställer att du använder produkten på ett

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag. Funktion

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag. Funktion Funktion Funktion Funktionen är avsedd att användas för att aktivera kraftuttaget från förarplatsen och från utsidan av hytten. Kraftuttaget styrs av BCI-styrenheten. För att styrningen av kraftuttaget

Läs mer

TYP 1110 350/88 1120 CSD

TYP 1110 350/88 1120 CSD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TY 1110 och 1120 Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. 350/88 M A D E I N S W E D E N CSD 88-10-28 CARGARD 1110 och 1120 är ett mikrodator-baserat billarm av senaste

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer