1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)"

Transkript

1 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg Tilltalad MUNAF Abdulhassen Dhahad, Billdalsgatan 16 Lgh Borås Offentlig försvarare: Advokat Björn Hurtig Advokaterna Hurtig & Partners AB Stampgatan Göteborg DOMSLUT Begångna brott Lagrum 1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) Påföljd m.m. Fängelse 3 år Näringsförbud Munaf Dhahad meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud under en tid av 5 år räknat från det att beslutet vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 lo- enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 323 Zachausgränd måndag - fredag Uddevalla E-post: 08:00-16:00

2 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B Ersättning 1. Björn Hurtig tillerkänns ersättning av allmänna medel med ler. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

3 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B YRKANDEN OCH INSTÄLLNING Åklagarens yrkande, se bilaga l. Munaf Dhahad har förnekat samtliga brott samt bestritt yrkandet om näringsförbud. Han har beträffande åtalspunkten l uppgett att han lämnat samtliga handlingar till sin bokföringsbyrå. Han har vidare inte haft någon synpunkt på beloppen och beräkningarna som sådana i åtalspunkterna 2 och 3. DOMSKÄL Skuldfrågan Förutom förhör med Munaf Dhahad har på åklagarens begäran vittnesförhör hållits med skatterevisorn Kerstin Johansson samt med Sherko Rashid och Soran Kalamerd, tidigare anställda hos El-Forat Halal Kött AB (nedan El-Forat), Åklagaren har vidare åberopat den skriftliga bevisning som framgår av bilaga l. Munaf Dhahad hax i huvudsak anfört följande, Det var från början hans bror, Thehmed Dhahad, som bedrev verksamheten. Det var fråga om verksamhet inom livsmedelsbranschen. Thehmed Dhahad behövde pengar till bolaget varför han lånade ut en relativt hög summa till denne. Pengarna hade han själv fått från försäljning av mark han fått från sin far i Irak. Han startade därefter El-Forat år 2006 och det var via detta bolag han sedermera tog över verksamheten från Thehmed Dhahad. Vid tillfället för köpet hade Thehmed Dhahad skulder på ca tre miljoner kr och det var också denna summa som han betalade för verksamheten. År 2008 registrerades ändring hos Bolagsverket av El-Forats verksamhet med tillägg att det även skulle syssla med "läkarleasing öppenvård". El-Forat fakturerade därefter för Thehmed Dhahads läkartjänster, Thehmed Dhahad visste att verksamheten gick dåligt och kände att han hade möjlighet att arbeta in pengar till bolaget. Han sam-

4 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B rådde därför med bokföringsbyrån och fick beskedet att Thehmed Dhahad kunde arbeta utan att få någon lön. Thehmed Dhahads arbete i företaget var således endast för att hjälpa honom och denne fick aldrig någon lön. Han betalade för övrigt arbetsgivaravgifter för sina anställda. El-Forat gick med förlust varje år. Han visste att bolaget gick med förlust då han fick låna pengar från vänner och bekanta. Det var stor konkurrens bland butikerna i Strömstad. Han sålde slutligen verksamheten för tre miljoner kronor. Under tiden han bedrev verksamheten skickade han alla papper rörande bokföringen till sin bokföringsbyrå. Han skickade samtliga underlag månadsvis. När han tog över verksamheten var Sherko Rashid och Soran Kalamerd anställda i butiken. Soran Kalamerd var platschef och var kassaansvarig samt ansvarig för beställningar, Sherko Rashid hjälpte till med kassan samt åkte till Göteborg för att göra och hämta beställningar. Sherko Rashid och Soran Kalamerd arbetade för El-Forat fram till april eller maj 2008 då en konflikt uppstod. Han anställde därefter ny personal och företaget hade kanske fyra eller fem heltidsanställda. Han själv hade en administrativ roll. Han betalade fakturor och tog hand om post. Han skötte vidare del av beställningarna till företaget. De anställda i butiken skrev listor på vad som saknades och faxade dessa till honom varefter han gjorde beställning hos leverantörerna. Han arbetade mest ifrån Borås. Bolaget hade fakturaadress i Borås och leveransadress i Strömstad. Om det fanns tid och om behov uppstod åkte han till butiken i Strömstad. Han var i butiken under vissa helger. Han arbetade då inte i kassan utan kontrollerade enbart verksamheten. Under den tid Sherko Rashid och Soran Kalamerd arbetade för El-Forat skötte de beställningarna från Göteborg och han själv vissa beställningar från Stockholm och Helsingborg. Nu i efterhand har han förstått att han inte hade kontroll över verksamheten. Han litade på Sherko Rashid och Soran Kalamerd. Vad gäller hans kontakter med bokföringsbyrån så hade de daglig kontakt per telefon och . Han betalade mycket för arbetet. Han vet inte varför bokföringen för år 2009 inte sköttes. Han minns inte att han slutade skicka underlag

5 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B till bokföringsbyrån utan tror att han skickade allt. Det fanns inte något material kvar hemma hos honom. Kunderna i butiken betalade antingen via kortterminal till norsk bank alternativt med kontantbetalning. Kortterminalen och kassan var inte kopplade till varandra. Varorna registrerades i såväl svenska som norska kronor men i kassan slogs de in i svenska kronor enligt hans instruktioner till Soran Kalamerd. Han vet inte hur omräkning gjordes innan det slogs in i norska kronor i kortterminalen. Det fanns inte möjlighet att betala med svenska kontokort. Vad gäller betalningarna till norsk bank så transfererade han själv dessa pengar varje vecka via bankdosa till Swedbank. Kontanthanteringen gick till så att pengarna antingen lades i servicebox i Strömstad alternativt så tog han med sig pengarna och växlade i Göteborg för att sedan lägga dem i en servicebox i Borås. Av försäljningen skedde ungefär 80 procent i norska kronor. Fördelningen mellan kort och kontanter varierade. Kassan räknades varje dag. Han växlade pengar på ExChange eftersom han fick en bättre växlingskurs än på bank samt att det gick fortare. Han växlade själv pengarna och bad aldrig någon annan växla för honom. Han mottog aldrig pengar av Sherko Rashid då denne hämtade varor i Göteborg. Han hade inte kontroll över sina anställda utan han litade på dem. Det fanns bara en kassa i butiken. Han tror att han blev bestulen på 14 miljoner kronor. Pengarna som hittades i hans mors bankfack tillhörde henne. Han fick använda facket men gjorde bara detta på uppdrag av sin mor. Kerstin Johansson har i stort bekräftat de uppgifter som finns angivna i den av henne och Gun Hansson upprättade revisionspromemorian samt tillagt i huvudsak följande. De hade inledningsvis svårt att få tag i ställföreträdaren Munaf Dhahad men lyckades få information genom den av honom anlitade bokföringsbyrån och revisorn. Bokföringsbyrån och bokföringsmaterialet fanns i Tösse. De fick material för åren 2007 och 2008 men det fanns inte något för år Efter kontakt med Munaf Dhahad fick de Excel-filer från honom för år El-Forat startade sin verksamhet år 2007 och bedrev livsmedelsförsäljning i butik i Strömstad. De tittade

6 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B på z-rapporterna och jämförde med vad som gått via betalningsterminal och in på norskt konto. Vid jämförelsen uppdagades att något inte stämde avseende inslag i kassan och försäljning jämfört med kortförsäljningen. Vissa dagar var det lägre belopp inslaget i kassan än vad som framkommit vid kontroll av kortförsäljning. Vissa dagar var även antalet köp i kassan mindre än antalet kortförsäljningar. De noterade vidare att det var en liten kontanthantering. Situationen såg ut så här för bolaget från start fram till mitten av år 2008 då en högre kontantförsäljning började redovisas. Vid kontroller kunde de konstatera att det fanns mer pengar hos bolaget än vad som slagits in i kassan. Munaf Dhahad sammanställde dagligen Excel-filer för kassan med angivande av momssatser. Efter det att materialet lämnades över till bokföringsbyrån ökades försäljningen och mervärdesskatten. Byrån bokförde således in mer pengar i kassan än vad som fanns. Detta skedde dagligen och skönsmässigt. Vid kontroll med byrån uppgav de att det varit på uppdrag av Munaf Dhahad de bokfört på detta sätt. Under det att bolaget kontrollerades upptäcktes det att det under ett par dagar använts ytterligare en kassa. Det finns inte någon uppgift om denna kassa använts ytterligare. De begärde in stickprover i form av kassarullar men fick inte in alla de begärde. Vid kontroll av de kassarullar som gavs in fanns många inslag på en krona i kassan vilket tydde på icke korrekta inslag. Det fanns ett kassaunderskott i bokföringen. Under år 2008 bokfördes en insättning från Munaf Dhahad på 1,1 miljoner kronor. De uppfattade detta som en korrigeringspost för att få bokföringen att stämma. Det fanns inte några de facto pengar. Munaf Dhahad påstod att han fått lån från släkt och vänner. Bruttovinsten för företaget var 20 procent för år 2007 och negativ för år Den gick inte att räkna ut år Det normala för branschen var 24 procent. Munaf Dhahad visade vid samband med försäljning av rörelsen en kalkylerad vinst om 13 procent. Vad gäller uppgifterna om växlingar av stora belopp om miljoner kronor så finns dessa pengar inte med i bokföringen. Skatteverket försökte få fram underlag för att kunna höja intäkterna och ta ut skatt. Bokföringen visade inte verkligheten i rörelsen då det måste funnits mer försäljningsintäkter. De fick inte en komplett redogörelse för uppgifterna från norska kontot. El-Forat fakturerade Thehmed Dhahads arbete för bemanningsföre-

7 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B tag. De fick inte kompletta underlag för fakturerade läkararvoden. Det gick inte av bokföringen utläsa om lön utbetalats till Thehmed Dhahad. Vad gäller arbetsgivaravgifter för Thehmed Dhahad så beräknades dessa till ca ler, beräknat på löner om kr för år 2008 och kr för år Vad gäller de 2,5 miljoner kronorna avseende oredovisade intäkter gjorde Skatteverket en samanställning av kontanterna i företaget. Det gjordes en summering av pengar som satts in på svensk bank eller som förts över från bolagets norska konto. Hänsyn togs också till kontanta inköp. Sammanställningen av kontanter jämfördes med redovisad bruttoförsäljning enligt z-rapporter. Sammanställningen visade att det fanns kontanter på ca 2,5 miljoner kronor mer än vad som registrerades i kassan. För år 2007 saknades redovisning med ca kronor och för år 2008 med ca 1,7 miljoner kronor. Det fanns vidare inte någon uppgift i bokföringen avseende kontantuttag. Det normala för den dylika branschen vid denna tid var en stor kontanthantering av framförallt norska kronor. Av dagrapporterna från denna tid kan utläsas att det förekom mest kortköp. Sherko Rashidheac i huvudsak anfört följande. Han arbetade för Thehmed Dhahad sedan år Han arbetade i butiken även före denne tog över rörelsen men den tidigare ägaren gick i konkurs. Han vet inte när Munaf Dhahad tog över rörelsen. Det var hela tiden samma lokal, bara olika ägare. Han slutade för fyra eller fem år sedan. Han vet inte vem som var ägare när han slutade, det kan ha varit Thehmed Dhahad eller Munaf Dhahad. Det var "de" som sa upp dem. Han var på besök i Irak och fick besked att han var uppsagd när han återkom till Sverige. Han vet inte varför han blev uppsagd. Han fick höra olika anledningar och en av dem var att rörelsen var såld. Hans arbetsuppgifter bestod i att vara chaufför och hämta gods samt arbete i själva butiken. Han hämtade mest varor i Göteborg, Han sorterade varor och körde truck. Han arbetade mycket lite i kassan och då främst de dagar som Soran Kalamerd inte var på plats. Vad gäller kassan var kortterminalen för de norska korten skild från kassaapparaten. Det fanns bara en terminal för norska kort.

8 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B I butiken stod priserna angivna i svenska och norska kronor. Han frågade kunden om de ville betala i svenska eller norska kronor och slog in beloppet i svenska alternativt norska kronor. Han gjorde aldrig någon kursjustering för valutadifferensen. Kunden som betalade med kort betalade det belopp som stod på kassakvittot. Vad gäller valutaväxlingarna så fick han pengarna från banken eller från Soran Kalamerd. Pengarna togs ur kassan och var i norska kronor. Han växlade pengarna i Göteborg och lämnade dem till Thehmed Dhahad. Han lämnade även pengar till Munaf Dhahad samt till ytterligare en släktning till dem. Han växlade mycket pengar och det kan stämma att det var fråga om 25 tillfällen. Han vet inte hur mycket pengar det var men han kunde växla upp till kronor. Det var fråga om en "cykel" som gick ut på att växla pengar för att köpa varor till affären och sedan växla pengar igen för att köpa nya varor. Han fick både svenska och norska kronor från Soran Kalamerd. Han fick order att växla pengarna och det var inte han som bestämde på något sätt. Han brukade växla på ExChange. När han hade växlat så ringde han Thehmed Dhahad eller Munaf Dhahad. Han nämnde vilken summa han växlat. Ibland lämnade han även pengar i en butik i Kortedala. Han vet inte vilka pengar som användes till att köpa nya varor. Munaf Dhahad var i butiken någon gång per vecka eller ett par gånger per månad. Han vet inte om Thehmed Dhahad hade någon beslutanderätt i företaget. Han fick aldrig något kvitto då han lämnade pengarna. Han vet inte varför han inte berättade för polisen om växlingarna när han först blev tillfrågad. De hade för det mesta en kassa i butiken men de kunde ibland öka till två kassor. De öppnade den andra kassan då det var mycket att göra. Soran Kalamerd har: i huvudsak anfört följande. Han anställdes av Thehmed Dhahad för arbete i butiken under år 2004 eller Han vet inte när Munaf Dhahad blev ägare. De pratade om att de skulle slå ihop två företag och så blev det El-Forat. Han vill minnas att det var år Det påverkade inte hans arbetsuppgifter och det blev inte någon skillnad i verksamheten. Munaf Dhahad och Thehmed Dhahad berättade att Munaf Dhahad blev ägare till butiken. Trots att Munaf Dhahad

9 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B tog över så hade han fortsatt mest kontakt med Thehmed Dhahad. Denne ringde ofta och frågade hur mycket pengar de hade i kassan. Thehmed Dhahad beställde även ibland vissa varor. Han hade också kontakt med Munaf Dhahad. Det var som ett "spel" mellan dem. De sa att han inte fick fråga om vissa saker, bl.a. namnbytet på företaget. Han minns inte hur länge han arbetade kvar i butiken. När de kom med uppsägningen ville han inte skriva på. De sa då att de skulle sälja affären. Det var nog i slutet av april Han kontrollerade varje vecka vilka varor som saknades i butiken och skrev upp detta. Han faxade sedan uppgifterna till dem och det var också de som beställde varorna. Han satt också i kassan. Under en period så placerade han kontanterna från kassan i en servicebox. Han fick sedan besked från Munaf Dhahad och Thehmed Dhahad att boxen var stängd och att pengarna skulle skickas via Sherko Rashid till Göteborg. Han vet inte om Thehmed Dhahad eller Munaf Dhahad gjorde en överenskommelse med banken i Norge. Sherko Rashid fick fullmakt för att hämta norska pengar som betalats med kort samt de som fanns i kassaskåpet. Sherko Rashid tog alla pengarna som fanns med sig en gång per vecka. Sherko Rashid brukade åka till Norge på måndagar och tog där ut kontanter. Pengarna i butiken räknade han själv och lade i en påse tillsammans med en lapp samt kassarapporterna för en vecka. Han var arbetsledare i butiken. Vad gäller kassarutinerna så frågade de kunden om denne ville betala i svenska eller norska kronor. Kassan registrerade allt i svenska kronor. Om kunden betalade kontant med norska kronor så använde han miniräknare för att räkna om till svenska kronor. De kontrollerade kursen på text-tv och gav order om vilken kurs som skulle användas. Han vet inte den exakta fördelningen mellan kort och kontanter men det stämmer att det är mer kortbetalningar idag. All försäljning syntes. Vissa pengar fanns i kassan och vissa i kortterminalen. Det fanns en kassa i butiken. Tingsrättens bedömning Tingsrätten konstaterar inledningsvis att det är utrett i målet att Munaf Dhahad varit ställföreträdare för El-Forat under den i åtalet angivna tidsperioden. Han har därmed

10 10 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B haft ansvaret för att bolaget fullgjort dels sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen, dels redovisat skatter och avgifter i enlighet med gällande skattelagstiftning. När det gäller åtalet för grovt bokföringsbrott (åtalspunkten 1) har åklagaren gjort gällande att Munaf Dhahad åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att han under räkenskapsåren 2007 och 2008 underlåtit att redovisa intäkter om minst 2,5 miljoner kronor, underlåtit att löpande bokföra rörelsens affärshändelser, underlåtit att bokföra 25 kontantuttag ur bolagets kassa om minst 13,8 miljoner kronor samt, under tiden l januari till den 14 juni 2009, underlåtit att upprätta bokföring. Vad först gäller påståendet att Munaf Dhahad under åren 2007 och 2008 underlåtit att redovisa intäkter gör tingsrätten följande bedömning. Av Skatteverkets utredning framgår att beräkningarna i detta avseende grundat sig på penningflödena i företaget. Av Kerstin Johanssons uppgifter framgår vidare att de vid granskningen noterat att det i betydande omfattning förekommit att försäljningsbelopp enligt z-utslaget understigit det belopp som betalats via norska bankkort. Även antalet försäljningar enligt z-utslaget har understigit de antal betalningar som skett med betalkort. Kerstin Johansson har förklarat att Skatteverket gjort en sammanställning över kontanterna i El-Forat. En summering har gjorts av pengar som satts in på svensk bank eller som förts över från El-Forats norska konto samt har hänsyn tagits till kontanta inköp. Sammanställningarna av kontanter har jämförts med redovisad bruttoförsäljning enligt z-rapporter har utvisat att det funnits kontanter på ca 2,5 miljoner kronor mer än vad som registrerats i kassan. Kerstin Johansson har uppgett att det rört sig om ca kr för år 2007 och ca 1,7 miljoner kronor för år Det finns enligt tingsrättens uppfattning inte skäl att ifrågasätta Kerstin Johanssons uppgifter i detta avseende och det är således visat att El-Forat haft oredovisade intäkter för åren 2007 och 2008 på sätt åklagaren gjort gällande.

11 11 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B Vad härefter gäller påståendena att Munaf Dhahad inte löpande bokfört rörelsens affärshändelser för åren 2007 och 2008 samt att bokföring överhuvudtaget inte gjorts för år 2009 gör tingsrätten följande bedömning. Av bokföringslagens bestämmelser följer bl.a. att bokföring ska föras löpande samt att bokföringsmaterialet ska bevaras. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande dag. Bokföring av kontanta affärshändelser ska göras dagen efter även om kassarapporter finns. Andra affärshändelser som inträffat under månaden ska vara bokförda senast vid utgången av månaden efter. Att samla kassarapporter, fakturor m.m, är inte löpande bokföring. Ansvar för att bokföringen görs åvilar näringsidkaren. Även för det fall bokföringsarbetet har delegerats till en bokföringsbyrå eller motsvarande åligger det näringsidkaren att kontrollera att bokföringen sköts korrekt. I förevarande fall har Munaf Dhahad varit företrädaren för El-Forat och det således han personligen som har det slutliga ansvaret för att bokföringen skett och det är också han som har tillsynsansvaret över bokföringsbyråns arbete. Av Munaf Dhahads egna uppgifter framgår att han lämnat redovisningsmaterial till den av honom anlitade bokföringsbyrån månadsvis. Bokföring har således inte skett löpande, dagligen. Av Kerstin Johanssons uppgifter framgår vidare att det för år 2009 inte upprättats någon bokföring överhuvudtaget. Det är med hänsyn till de nu anförda visat att rörelsens affärshändelser inte löpande bokförts för åren 2007 och 2008 samt att bokföring inte alls upprättats under den av åklagaren angivna tiden för år Vad slutligen gäller påståendet att Munaf Dhahad underlåtit att bokföra 25 kontantuttag ur kassan om minst 13,8 miljoner kronor gör tingsrätten följande bedömning. Av den skriftliga bevisningen framgår att en av El-Forats anställda, Sherko Rashid, i eget namn under tiden april februari 2008 vid 25 tillfällen växlat norska kronor till svenska kronor på ExChange i Göteborg samt att växlat belopp uppgått till ca 13,8 miljoner kronor. Såväl Sherko Rashid som Soran Kalamerd har under ed förklarat att växlingarna föregåtts av kontantuttag ur El-Forats kassa samt hämtning av pengar från bolagets norska konto. De har också samstämmigt förklarat att växlingarna skett på uppdrag av Munaf Dhahad och Thehmed Dhahad samt att pengar-

12 12 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B na, efter genomförd växling, lämnats till någon av dessa. I något fall har pengarna lämnats i en butik i Göteborg eller till någon släktning till bröderna Dhahad. Munaf Dhahad har å sin sida förnekat all kännedom om kontantuttag och växlingar. Han har gjort gällande att han måste blivit bestulen på detta belopp och således lurad av sina anställda. Kerstin Johansson har förklarat att Skatteverket inte funnit uppgifter i bokföringen avseende kontantuttag. Sherko Rashid och Soran Kalamerd har bägge lämnat relativt utförliga berättelser och de har bägge gett ett trovärdigt intryck. Det har inte framkommit någon anledning för dem att beljuga Munaf Dhahad. Tingsrätten finner med hänsyn härtill inte anledning att ifrågasätta deras uppgifter utan lägger dessa till grund för bedömningen. Det är således visat att 25 kontantuttag om totalt 13,8 miljoner kronor ur bolagets kassa inte har bokförts. Sammanfattningsvis står det således klart att det i El-Forat under räkenskapsåren 2007 och 2008 underlåtits att redovisa intäkter om minst 2,5 miljoner kronor, att det underlåtits att löpande bokföra rörelsens affärshändelser, att det underlåtits att bokföra 25 kontantuttag ur bolagets kassa om minst 13,8 miljoner kronor samt att det under tiden l januari till den 14 juni 2009 underlåtits att upprätta bokföring. Det är därmed också klarlagt att bolagets förlopp och ställning till följd av detta inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Det har som tingsrätten anförts inledningsvis klarlagts att det varit Munaf Dhahad som varit ansvarig för att affärshändelserna i bolagets näringsverksamhet bokförts enligt bokföringslagens förskrifter. Det är utrett att han haft kontinuerlig kontakt med sin bokföringsbyrå och också gett dem i uppdrag att skönsmässigt bokföra en ökad försäljning och mervärdesskatt. Det är också utrett att de 25 kontantuttagen skett på uppdrag av honom. Sammantaget anser tingsrätten visat att Munaf Dhahads åsidosättande varit uppsåtligt. Åtalet är styrkt och gärningen ska på de av åklagaren angivna skälen bedömas som grovt. Vad sedan gäller åtalet för grova skattebrott (åtalspunkterna 2 och 3) gör tingsrätten följande bedömning. Genom utredningen i målet och med hänsyn till vad som ovan

13 13 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B anförts under tingsrättens bedömning av åtalspunkten l står det klart att Munaf Dhahad gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott på sätt åklagaren gjort gällande. Åtalet i förevarande punkter har sin grund i det grova bokföringsbrottet. Kerstin Johansson har förklarat hur Skatteverket beräknat de angivna beloppen och Munaf Dhahad har vitsordat de angivna beräkningarna vilka till viss del varit skönsmässiga. Tingsrätten finner inte anledning att ifrågasätta Kerstin Johanssons uppgifter härvidlag utan lägger dessa till grund för bedömningen i dessa punkter. Vad gäller arbetsgivaravgifter för det arbete som Thehmed Dhahad utfört för bolaget så konstaterar tingsrätten att det inte av utredningen framgår att denne fått lön av El-Forat varför några arbetsgivaravgifter för dennes arbete inte ska utgå. Av Kerstin Johanssons uppgifter framgår att det i detta avseende rör sig om ca kr fördelat över de i åtalet aktuella åren. Det är med hänsyn härtill endast visat att Munaf Dhahads agerande givit upphov till fara för att arbetsgivaravgifter om ca l, l miljoner kronor skulle undandras det allmänna. Åtalet är med nyss redovisade begränsning styrkt och gärningarna ska på de av åklagaren anförda skälen bedömas vara grova. Näringsförbud Munaf Dhahad har grovt åsidosatt vad som åligger honom i näringsverksamhet och har funnits skyldig till brott för vilket lägsta föreskrivna straffar fängelse i sex månader. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och några särskilda skäl som talar emot meddelande av sådant förbud föreligger inte. Yrkandet om näringsförbud ska därför bifallas och detta bör pågå i fem år. Beträffande innebörden av beslutet om näringsförbud, se bilagt informationsblad, bilaga 2 (Dv 377).

14 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B Påföljd Munaf Dhahad förekommer inte tidigare i belastningsregistret. Av inhämtat yttrande från frivården framgår att han lever under ordnade förhållanden och att det inte föreligger något övervakningsbehov. Tingsrätten konstaterar att det samlade straffvärdet för de av Munaf Dhahad begångna brotten är så högt att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga. Vid straffmätning har beaktats att Munaf Dhahad meddelats näringsförbud. Påföljden bestäms därför till fängelse tre år. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (Dv 400) Överklagandet ställs till Hovrätten för Västra Sverige men ska ha kommit in till tingsrätten senast den 28 mars der snäs Heijman

15 Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg F d vice chefsåklagare Christer Ström Ansökan om stämning Sida 1 4 Handling Ärende Handläggare! gééfoi_la TINGSRÄTT Aktbil TOgVALLA TINGSRÄTT Aktbil!wL TR mål: B HaadL: EK03 1 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Dhahad, Munaf Abdulhassen Munaf Parsonnr Medborgare 1 Telefon Adress Billdalsgatan 16 5 Van BORÅS OffenlllB (örsvarare/ombud ' Yrko/lltel Hurtig, Björn, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Box 12107, STOCKHOLM Frlhelsbarövands m.irii Délglwilnjsuppgllter Tolkbehov ' Ansvarsyrkanden m,m. 1. GROVT BOKFÖRINGSBROTT Munaf Dhahad har i egenskap av styrelseledamot i El Forat Kött AB, , med säte i Borås, varit ansvarig för att affärshändelserna i bolagets näringsverksamhet bokförts enligt bokföringslagens föreskrifter, Munaf Dhahad har därvid uppsåtligen eller av oaktsamhet under räkenskapsåren 2007 och 2008 underlåtit att «redovisa intäkter om minst kr löpande bokföra rörelsens affärshändelser \.*_iads seerl>ite=r-a1<»flstot53t3^ i v-ii-t Ui,f p p^ ^^ g o yu^ bokföra 25 kontantuttag ur bolagets kassa om minst kr samt undertiden 1 januari 2009 till den 14juni samma år upprätta bokföring, Till följd härav har rörelsens förlopp Inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen, Brottet är grovt eftersom det utförts systematiskt under lång tid samt att det rört sig om mycket betydande belopp, W Postadress Box GÖTEBORG Gatuadress Ernst Fonlells plats Telafon Telefax E-posl Webbadress

16 Ansökan om stämning Sida 2 (4) Första ekabrottskammaren l Göteborg Handling Ärende EB-1Q73-Q8 Vice chefsåklagare Christer Ström Handläggare Lagrum 11 kap 5 brottsbalken 2. GROVT SKATTEBROTT Munaf Dhahad har i egenskap av styrelseledamot företrätt El Forat Kött AB, , med säte i Borås, Munaf Dhahad har under inkomståren 2007, 2008 Och 2009 uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter i skattedeklarationer till Skattverket genom att redovisa underlag för arbetsgivaravgifter respektive utgående mervärdesskatt med för låga belopp. Munaf Dhahads agerande har givit upphov till fara för att arbetsgivaravgifter om kr ( ) samt utgående mervärdesskatt om kr ( ) skulle undandras det allmänna, Brottet är grovt eftersom det avsett sammantaget mycket betydande belopp, Lagrum 4 skattebrottslagen 3. GROVT SKATTEBROTT Munaf Dhahad har, vid sidan av övriga inkomster, under inkomståren 2007, 2008 och 2009 erhållit ersättning från El Forat Kött AB om sammantaget kr ( ) vilka han inte redovisat i respektive års inkomstdeklaratloner, Genom att utelämna betydande Inkomster i respektive inkomstdeklaration har Munaf Dhahad uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter vilket givit upphov till fara för att skatt om kr ( ) skulle undandras det allmänna, Brottet är grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp.

17 Ansökan om stämning sida 3 (4) Första ekobrottskammaren l Göteborg Handling Ärende EB-1073-os Vice chefsåklagare Christer Ström Handläggare Lagrum 4' skattebrottslagen Muntlig bevisning Förhör med den misstänkte Vittnesförhör med skatterevisorn Gun Hansson att höras om sina kontakter med bolaget och den revision hon genomfört till styrkande av att bokföringen varit bristfällig och att fara för skatteundandragande uppstått och beloppens storlek. Vittnesförhör med Sherko Rashid angående rutiner vid kassaarbete! bolagets verksamhetslokal i Strömstad och om de valutaväxlingar han utfört till styrkande av de kontantuttag som gjorts, Vittnesförhör med Soran Kalamerd angående rutiner vid kassaarbete i bolagets verksamhetslokal i Strömstad till styrkande av de kontantuttag som gjorts, Skriftlig bevisning Förundersökningsprotokoll A del 1 Revisionspromernoria jte bilagor sid Omprövningsbeslut Munaf Dhahad sid Omprövningsbeslut El Forat AB sid Sammanställning ang växlingar sid ,134 Beslagsprotokoll 383 p 2-32 sid 184 Översättning av del av beslag 379 från arabiska till svenska samt kopior av original sid Förundersökningsprotokoll A del 2 Fullmakt för Munaf Dhahad sid 285 Förundersökningsprotokoll B Årsredovisning med revisionsberättelse sid 10 Kontoutdrag avseende bolagets konto i Swedbank sid 11-92

18 Första ekobrottskammaren l Göteborg Vice chefsåklagare Christer Ström Ansökan om stämning Sida 4 (4) Handling Ärende EB Handläggare Särskilt yrkande Näringsförbud Det yrkas att Munaf Dhahad meddelas näringsförbud under en tid om fem år, Munaf Dhahad har grovt åsidosatt vad som ålegat honom i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som enligt åtalet föreskriver minimlstraff om fängelse i sex månader varför näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt. Lagrum 1 och 3 lag (1986:436) om näringsförbud Tidsåtgången för målet kan beräknas till en dag, Objektkamera och eller datorprojektor kommer att användas under sakframställan.

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND LUNDS TINGSRÄTT INKOM: 2014-04-23 MÅLNR: B 2053-14 AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

2009-07-17 meddelad i Malmö

2009-07-17 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Martin Bresman, Vice chefsåklagare Lars Olson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm 1. Målsägande AB Emma

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE Haga Mark & Anläggning AB Masmovägen 21 B 143 32 Vårby MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III).

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). HFD 2013 ref 75 Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). Lagrum: 12 kap. 6 och 6 b skattebetalningslagen (1997:483) I Skatteverket ansökte

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 Sammanfattning Fråga om det förelegat laga grund för avskedande av en IT-tekniker som enligt arbetsgivaren, en kommun, påstås ha oriktigt registrerat arbetstid

Läs mer

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm . Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande C More Entertainment AB Tegeluddsvägen

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08 Sammanfattning En enhetschef vid ett större bolag i byggnadsbranschen har använt bolagets medel för bl.a. hyra och utrustning av en verkstadslokal, lösen av

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 LR: dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 (ref) D 11/07 1. Bakgrund Dåvarande Skattemyndigheten i W-stad (i det följande Skatteverket) har utfört skatterevision hos en av Sveriges

Läs mer

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund DOM Mål nr B 2863-11 2014-02-19 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund 1. Målsägande

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 Ett asfalt- och betongbolag har avskedat en krossmaskinist. Som grund för avskedandet har bolaget åberopat att krossmaskinisten stulit diesel från bolagets dieseltank

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer