1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)"

Transkript

1 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg Tilltalad MUNAF Abdulhassen Dhahad, Billdalsgatan 16 Lgh Borås Offentlig försvarare: Advokat Björn Hurtig Advokaterna Hurtig & Partners AB Stampgatan Göteborg DOMSLUT Begångna brott Lagrum 1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) Påföljd m.m. Fängelse 3 år Näringsförbud Munaf Dhahad meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud under en tid av 5 år räknat från det att beslutet vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 lo- enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 323 Zachausgränd måndag - fredag Uddevalla E-post: 08:00-16:00

2 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B Ersättning 1. Björn Hurtig tillerkänns ersättning av allmänna medel med ler. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

3 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B YRKANDEN OCH INSTÄLLNING Åklagarens yrkande, se bilaga l. Munaf Dhahad har förnekat samtliga brott samt bestritt yrkandet om näringsförbud. Han har beträffande åtalspunkten l uppgett att han lämnat samtliga handlingar till sin bokföringsbyrå. Han har vidare inte haft någon synpunkt på beloppen och beräkningarna som sådana i åtalspunkterna 2 och 3. DOMSKÄL Skuldfrågan Förutom förhör med Munaf Dhahad har på åklagarens begäran vittnesförhör hållits med skatterevisorn Kerstin Johansson samt med Sherko Rashid och Soran Kalamerd, tidigare anställda hos El-Forat Halal Kött AB (nedan El-Forat), Åklagaren har vidare åberopat den skriftliga bevisning som framgår av bilaga l. Munaf Dhahad hax i huvudsak anfört följande, Det var från början hans bror, Thehmed Dhahad, som bedrev verksamheten. Det var fråga om verksamhet inom livsmedelsbranschen. Thehmed Dhahad behövde pengar till bolaget varför han lånade ut en relativt hög summa till denne. Pengarna hade han själv fått från försäljning av mark han fått från sin far i Irak. Han startade därefter El-Forat år 2006 och det var via detta bolag han sedermera tog över verksamheten från Thehmed Dhahad. Vid tillfället för köpet hade Thehmed Dhahad skulder på ca tre miljoner kr och det var också denna summa som han betalade för verksamheten. År 2008 registrerades ändring hos Bolagsverket av El-Forats verksamhet med tillägg att det även skulle syssla med "läkarleasing öppenvård". El-Forat fakturerade därefter för Thehmed Dhahads läkartjänster, Thehmed Dhahad visste att verksamheten gick dåligt och kände att han hade möjlighet att arbeta in pengar till bolaget. Han sam-

4 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B rådde därför med bokföringsbyrån och fick beskedet att Thehmed Dhahad kunde arbeta utan att få någon lön. Thehmed Dhahads arbete i företaget var således endast för att hjälpa honom och denne fick aldrig någon lön. Han betalade för övrigt arbetsgivaravgifter för sina anställda. El-Forat gick med förlust varje år. Han visste att bolaget gick med förlust då han fick låna pengar från vänner och bekanta. Det var stor konkurrens bland butikerna i Strömstad. Han sålde slutligen verksamheten för tre miljoner kronor. Under tiden han bedrev verksamheten skickade han alla papper rörande bokföringen till sin bokföringsbyrå. Han skickade samtliga underlag månadsvis. När han tog över verksamheten var Sherko Rashid och Soran Kalamerd anställda i butiken. Soran Kalamerd var platschef och var kassaansvarig samt ansvarig för beställningar, Sherko Rashid hjälpte till med kassan samt åkte till Göteborg för att göra och hämta beställningar. Sherko Rashid och Soran Kalamerd arbetade för El-Forat fram till april eller maj 2008 då en konflikt uppstod. Han anställde därefter ny personal och företaget hade kanske fyra eller fem heltidsanställda. Han själv hade en administrativ roll. Han betalade fakturor och tog hand om post. Han skötte vidare del av beställningarna till företaget. De anställda i butiken skrev listor på vad som saknades och faxade dessa till honom varefter han gjorde beställning hos leverantörerna. Han arbetade mest ifrån Borås. Bolaget hade fakturaadress i Borås och leveransadress i Strömstad. Om det fanns tid och om behov uppstod åkte han till butiken i Strömstad. Han var i butiken under vissa helger. Han arbetade då inte i kassan utan kontrollerade enbart verksamheten. Under den tid Sherko Rashid och Soran Kalamerd arbetade för El-Forat skötte de beställningarna från Göteborg och han själv vissa beställningar från Stockholm och Helsingborg. Nu i efterhand har han förstått att han inte hade kontroll över verksamheten. Han litade på Sherko Rashid och Soran Kalamerd. Vad gäller hans kontakter med bokföringsbyrån så hade de daglig kontakt per telefon och . Han betalade mycket för arbetet. Han vet inte varför bokföringen för år 2009 inte sköttes. Han minns inte att han slutade skicka underlag

5 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B till bokföringsbyrån utan tror att han skickade allt. Det fanns inte något material kvar hemma hos honom. Kunderna i butiken betalade antingen via kortterminal till norsk bank alternativt med kontantbetalning. Kortterminalen och kassan var inte kopplade till varandra. Varorna registrerades i såväl svenska som norska kronor men i kassan slogs de in i svenska kronor enligt hans instruktioner till Soran Kalamerd. Han vet inte hur omräkning gjordes innan det slogs in i norska kronor i kortterminalen. Det fanns inte möjlighet att betala med svenska kontokort. Vad gäller betalningarna till norsk bank så transfererade han själv dessa pengar varje vecka via bankdosa till Swedbank. Kontanthanteringen gick till så att pengarna antingen lades i servicebox i Strömstad alternativt så tog han med sig pengarna och växlade i Göteborg för att sedan lägga dem i en servicebox i Borås. Av försäljningen skedde ungefär 80 procent i norska kronor. Fördelningen mellan kort och kontanter varierade. Kassan räknades varje dag. Han växlade pengar på ExChange eftersom han fick en bättre växlingskurs än på bank samt att det gick fortare. Han växlade själv pengarna och bad aldrig någon annan växla för honom. Han mottog aldrig pengar av Sherko Rashid då denne hämtade varor i Göteborg. Han hade inte kontroll över sina anställda utan han litade på dem. Det fanns bara en kassa i butiken. Han tror att han blev bestulen på 14 miljoner kronor. Pengarna som hittades i hans mors bankfack tillhörde henne. Han fick använda facket men gjorde bara detta på uppdrag av sin mor. Kerstin Johansson har i stort bekräftat de uppgifter som finns angivna i den av henne och Gun Hansson upprättade revisionspromemorian samt tillagt i huvudsak följande. De hade inledningsvis svårt att få tag i ställföreträdaren Munaf Dhahad men lyckades få information genom den av honom anlitade bokföringsbyrån och revisorn. Bokföringsbyrån och bokföringsmaterialet fanns i Tösse. De fick material för åren 2007 och 2008 men det fanns inte något för år Efter kontakt med Munaf Dhahad fick de Excel-filer från honom för år El-Forat startade sin verksamhet år 2007 och bedrev livsmedelsförsäljning i butik i Strömstad. De tittade

6 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B på z-rapporterna och jämförde med vad som gått via betalningsterminal och in på norskt konto. Vid jämförelsen uppdagades att något inte stämde avseende inslag i kassan och försäljning jämfört med kortförsäljningen. Vissa dagar var det lägre belopp inslaget i kassan än vad som framkommit vid kontroll av kortförsäljning. Vissa dagar var även antalet köp i kassan mindre än antalet kortförsäljningar. De noterade vidare att det var en liten kontanthantering. Situationen såg ut så här för bolaget från start fram till mitten av år 2008 då en högre kontantförsäljning började redovisas. Vid kontroller kunde de konstatera att det fanns mer pengar hos bolaget än vad som slagits in i kassan. Munaf Dhahad sammanställde dagligen Excel-filer för kassan med angivande av momssatser. Efter det att materialet lämnades över till bokföringsbyrån ökades försäljningen och mervärdesskatten. Byrån bokförde således in mer pengar i kassan än vad som fanns. Detta skedde dagligen och skönsmässigt. Vid kontroll med byrån uppgav de att det varit på uppdrag av Munaf Dhahad de bokfört på detta sätt. Under det att bolaget kontrollerades upptäcktes det att det under ett par dagar använts ytterligare en kassa. Det finns inte någon uppgift om denna kassa använts ytterligare. De begärde in stickprover i form av kassarullar men fick inte in alla de begärde. Vid kontroll av de kassarullar som gavs in fanns många inslag på en krona i kassan vilket tydde på icke korrekta inslag. Det fanns ett kassaunderskott i bokföringen. Under år 2008 bokfördes en insättning från Munaf Dhahad på 1,1 miljoner kronor. De uppfattade detta som en korrigeringspost för att få bokföringen att stämma. Det fanns inte några de facto pengar. Munaf Dhahad påstod att han fått lån från släkt och vänner. Bruttovinsten för företaget var 20 procent för år 2007 och negativ för år Den gick inte att räkna ut år Det normala för branschen var 24 procent. Munaf Dhahad visade vid samband med försäljning av rörelsen en kalkylerad vinst om 13 procent. Vad gäller uppgifterna om växlingar av stora belopp om miljoner kronor så finns dessa pengar inte med i bokföringen. Skatteverket försökte få fram underlag för att kunna höja intäkterna och ta ut skatt. Bokföringen visade inte verkligheten i rörelsen då det måste funnits mer försäljningsintäkter. De fick inte en komplett redogörelse för uppgifterna från norska kontot. El-Forat fakturerade Thehmed Dhahads arbete för bemanningsföre-

7 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B tag. De fick inte kompletta underlag för fakturerade läkararvoden. Det gick inte av bokföringen utläsa om lön utbetalats till Thehmed Dhahad. Vad gäller arbetsgivaravgifter för Thehmed Dhahad så beräknades dessa till ca ler, beräknat på löner om kr för år 2008 och kr för år Vad gäller de 2,5 miljoner kronorna avseende oredovisade intäkter gjorde Skatteverket en samanställning av kontanterna i företaget. Det gjordes en summering av pengar som satts in på svensk bank eller som förts över från bolagets norska konto. Hänsyn togs också till kontanta inköp. Sammanställningen av kontanter jämfördes med redovisad bruttoförsäljning enligt z-rapporter. Sammanställningen visade att det fanns kontanter på ca 2,5 miljoner kronor mer än vad som registrerades i kassan. För år 2007 saknades redovisning med ca kronor och för år 2008 med ca 1,7 miljoner kronor. Det fanns vidare inte någon uppgift i bokföringen avseende kontantuttag. Det normala för den dylika branschen vid denna tid var en stor kontanthantering av framförallt norska kronor. Av dagrapporterna från denna tid kan utläsas att det förekom mest kortköp. Sherko Rashidheac i huvudsak anfört följande. Han arbetade för Thehmed Dhahad sedan år Han arbetade i butiken även före denne tog över rörelsen men den tidigare ägaren gick i konkurs. Han vet inte när Munaf Dhahad tog över rörelsen. Det var hela tiden samma lokal, bara olika ägare. Han slutade för fyra eller fem år sedan. Han vet inte vem som var ägare när han slutade, det kan ha varit Thehmed Dhahad eller Munaf Dhahad. Det var "de" som sa upp dem. Han var på besök i Irak och fick besked att han var uppsagd när han återkom till Sverige. Han vet inte varför han blev uppsagd. Han fick höra olika anledningar och en av dem var att rörelsen var såld. Hans arbetsuppgifter bestod i att vara chaufför och hämta gods samt arbete i själva butiken. Han hämtade mest varor i Göteborg, Han sorterade varor och körde truck. Han arbetade mycket lite i kassan och då främst de dagar som Soran Kalamerd inte var på plats. Vad gäller kassan var kortterminalen för de norska korten skild från kassaapparaten. Det fanns bara en terminal för norska kort.

8 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B I butiken stod priserna angivna i svenska och norska kronor. Han frågade kunden om de ville betala i svenska eller norska kronor och slog in beloppet i svenska alternativt norska kronor. Han gjorde aldrig någon kursjustering för valutadifferensen. Kunden som betalade med kort betalade det belopp som stod på kassakvittot. Vad gäller valutaväxlingarna så fick han pengarna från banken eller från Soran Kalamerd. Pengarna togs ur kassan och var i norska kronor. Han växlade pengarna i Göteborg och lämnade dem till Thehmed Dhahad. Han lämnade även pengar till Munaf Dhahad samt till ytterligare en släktning till dem. Han växlade mycket pengar och det kan stämma att det var fråga om 25 tillfällen. Han vet inte hur mycket pengar det var men han kunde växla upp till kronor. Det var fråga om en "cykel" som gick ut på att växla pengar för att köpa varor till affären och sedan växla pengar igen för att köpa nya varor. Han fick både svenska och norska kronor från Soran Kalamerd. Han fick order att växla pengarna och det var inte han som bestämde på något sätt. Han brukade växla på ExChange. När han hade växlat så ringde han Thehmed Dhahad eller Munaf Dhahad. Han nämnde vilken summa han växlat. Ibland lämnade han även pengar i en butik i Kortedala. Han vet inte vilka pengar som användes till att köpa nya varor. Munaf Dhahad var i butiken någon gång per vecka eller ett par gånger per månad. Han vet inte om Thehmed Dhahad hade någon beslutanderätt i företaget. Han fick aldrig något kvitto då han lämnade pengarna. Han vet inte varför han inte berättade för polisen om växlingarna när han först blev tillfrågad. De hade för det mesta en kassa i butiken men de kunde ibland öka till två kassor. De öppnade den andra kassan då det var mycket att göra. Soran Kalamerd har: i huvudsak anfört följande. Han anställdes av Thehmed Dhahad för arbete i butiken under år 2004 eller Han vet inte när Munaf Dhahad blev ägare. De pratade om att de skulle slå ihop två företag och så blev det El-Forat. Han vill minnas att det var år Det påverkade inte hans arbetsuppgifter och det blev inte någon skillnad i verksamheten. Munaf Dhahad och Thehmed Dhahad berättade att Munaf Dhahad blev ägare till butiken. Trots att Munaf Dhahad

9 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B tog över så hade han fortsatt mest kontakt med Thehmed Dhahad. Denne ringde ofta och frågade hur mycket pengar de hade i kassan. Thehmed Dhahad beställde även ibland vissa varor. Han hade också kontakt med Munaf Dhahad. Det var som ett "spel" mellan dem. De sa att han inte fick fråga om vissa saker, bl.a. namnbytet på företaget. Han minns inte hur länge han arbetade kvar i butiken. När de kom med uppsägningen ville han inte skriva på. De sa då att de skulle sälja affären. Det var nog i slutet av april Han kontrollerade varje vecka vilka varor som saknades i butiken och skrev upp detta. Han faxade sedan uppgifterna till dem och det var också de som beställde varorna. Han satt också i kassan. Under en period så placerade han kontanterna från kassan i en servicebox. Han fick sedan besked från Munaf Dhahad och Thehmed Dhahad att boxen var stängd och att pengarna skulle skickas via Sherko Rashid till Göteborg. Han vet inte om Thehmed Dhahad eller Munaf Dhahad gjorde en överenskommelse med banken i Norge. Sherko Rashid fick fullmakt för att hämta norska pengar som betalats med kort samt de som fanns i kassaskåpet. Sherko Rashid tog alla pengarna som fanns med sig en gång per vecka. Sherko Rashid brukade åka till Norge på måndagar och tog där ut kontanter. Pengarna i butiken räknade han själv och lade i en påse tillsammans med en lapp samt kassarapporterna för en vecka. Han var arbetsledare i butiken. Vad gäller kassarutinerna så frågade de kunden om denne ville betala i svenska eller norska kronor. Kassan registrerade allt i svenska kronor. Om kunden betalade kontant med norska kronor så använde han miniräknare för att räkna om till svenska kronor. De kontrollerade kursen på text-tv och gav order om vilken kurs som skulle användas. Han vet inte den exakta fördelningen mellan kort och kontanter men det stämmer att det är mer kortbetalningar idag. All försäljning syntes. Vissa pengar fanns i kassan och vissa i kortterminalen. Det fanns en kassa i butiken. Tingsrättens bedömning Tingsrätten konstaterar inledningsvis att det är utrett i målet att Munaf Dhahad varit ställföreträdare för El-Forat under den i åtalet angivna tidsperioden. Han har därmed

10 10 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B haft ansvaret för att bolaget fullgjort dels sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen, dels redovisat skatter och avgifter i enlighet med gällande skattelagstiftning. När det gäller åtalet för grovt bokföringsbrott (åtalspunkten 1) har åklagaren gjort gällande att Munaf Dhahad åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att han under räkenskapsåren 2007 och 2008 underlåtit att redovisa intäkter om minst 2,5 miljoner kronor, underlåtit att löpande bokföra rörelsens affärshändelser, underlåtit att bokföra 25 kontantuttag ur bolagets kassa om minst 13,8 miljoner kronor samt, under tiden l januari till den 14 juni 2009, underlåtit att upprätta bokföring. Vad först gäller påståendet att Munaf Dhahad under åren 2007 och 2008 underlåtit att redovisa intäkter gör tingsrätten följande bedömning. Av Skatteverkets utredning framgår att beräkningarna i detta avseende grundat sig på penningflödena i företaget. Av Kerstin Johanssons uppgifter framgår vidare att de vid granskningen noterat att det i betydande omfattning förekommit att försäljningsbelopp enligt z-utslaget understigit det belopp som betalats via norska bankkort. Även antalet försäljningar enligt z-utslaget har understigit de antal betalningar som skett med betalkort. Kerstin Johansson har förklarat att Skatteverket gjort en sammanställning över kontanterna i El-Forat. En summering har gjorts av pengar som satts in på svensk bank eller som förts över från El-Forats norska konto samt har hänsyn tagits till kontanta inköp. Sammanställningarna av kontanter har jämförts med redovisad bruttoförsäljning enligt z-rapporter har utvisat att det funnits kontanter på ca 2,5 miljoner kronor mer än vad som registrerats i kassan. Kerstin Johansson har uppgett att det rört sig om ca kr för år 2007 och ca 1,7 miljoner kronor för år Det finns enligt tingsrättens uppfattning inte skäl att ifrågasätta Kerstin Johanssons uppgifter i detta avseende och det är således visat att El-Forat haft oredovisade intäkter för åren 2007 och 2008 på sätt åklagaren gjort gällande.

11 11 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B Vad härefter gäller påståendena att Munaf Dhahad inte löpande bokfört rörelsens affärshändelser för åren 2007 och 2008 samt att bokföring överhuvudtaget inte gjorts för år 2009 gör tingsrätten följande bedömning. Av bokföringslagens bestämmelser följer bl.a. att bokföring ska föras löpande samt att bokföringsmaterialet ska bevaras. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande dag. Bokföring av kontanta affärshändelser ska göras dagen efter även om kassarapporter finns. Andra affärshändelser som inträffat under månaden ska vara bokförda senast vid utgången av månaden efter. Att samla kassarapporter, fakturor m.m, är inte löpande bokföring. Ansvar för att bokföringen görs åvilar näringsidkaren. Även för det fall bokföringsarbetet har delegerats till en bokföringsbyrå eller motsvarande åligger det näringsidkaren att kontrollera att bokföringen sköts korrekt. I förevarande fall har Munaf Dhahad varit företrädaren för El-Forat och det således han personligen som har det slutliga ansvaret för att bokföringen skett och det är också han som har tillsynsansvaret över bokföringsbyråns arbete. Av Munaf Dhahads egna uppgifter framgår att han lämnat redovisningsmaterial till den av honom anlitade bokföringsbyrån månadsvis. Bokföring har således inte skett löpande, dagligen. Av Kerstin Johanssons uppgifter framgår vidare att det för år 2009 inte upprättats någon bokföring överhuvudtaget. Det är med hänsyn till de nu anförda visat att rörelsens affärshändelser inte löpande bokförts för åren 2007 och 2008 samt att bokföring inte alls upprättats under den av åklagaren angivna tiden för år Vad slutligen gäller påståendet att Munaf Dhahad underlåtit att bokföra 25 kontantuttag ur kassan om minst 13,8 miljoner kronor gör tingsrätten följande bedömning. Av den skriftliga bevisningen framgår att en av El-Forats anställda, Sherko Rashid, i eget namn under tiden april februari 2008 vid 25 tillfällen växlat norska kronor till svenska kronor på ExChange i Göteborg samt att växlat belopp uppgått till ca 13,8 miljoner kronor. Såväl Sherko Rashid som Soran Kalamerd har under ed förklarat att växlingarna föregåtts av kontantuttag ur El-Forats kassa samt hämtning av pengar från bolagets norska konto. De har också samstämmigt förklarat att växlingarna skett på uppdrag av Munaf Dhahad och Thehmed Dhahad samt att pengar-

12 12 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B na, efter genomförd växling, lämnats till någon av dessa. I något fall har pengarna lämnats i en butik i Göteborg eller till någon släktning till bröderna Dhahad. Munaf Dhahad har å sin sida förnekat all kännedom om kontantuttag och växlingar. Han har gjort gällande att han måste blivit bestulen på detta belopp och således lurad av sina anställda. Kerstin Johansson har förklarat att Skatteverket inte funnit uppgifter i bokföringen avseende kontantuttag. Sherko Rashid och Soran Kalamerd har bägge lämnat relativt utförliga berättelser och de har bägge gett ett trovärdigt intryck. Det har inte framkommit någon anledning för dem att beljuga Munaf Dhahad. Tingsrätten finner med hänsyn härtill inte anledning att ifrågasätta deras uppgifter utan lägger dessa till grund för bedömningen. Det är således visat att 25 kontantuttag om totalt 13,8 miljoner kronor ur bolagets kassa inte har bokförts. Sammanfattningsvis står det således klart att det i El-Forat under räkenskapsåren 2007 och 2008 underlåtits att redovisa intäkter om minst 2,5 miljoner kronor, att det underlåtits att löpande bokföra rörelsens affärshändelser, att det underlåtits att bokföra 25 kontantuttag ur bolagets kassa om minst 13,8 miljoner kronor samt att det under tiden l januari till den 14 juni 2009 underlåtits att upprätta bokföring. Det är därmed också klarlagt att bolagets förlopp och ställning till följd av detta inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Det har som tingsrätten anförts inledningsvis klarlagts att det varit Munaf Dhahad som varit ansvarig för att affärshändelserna i bolagets näringsverksamhet bokförts enligt bokföringslagens förskrifter. Det är utrett att han haft kontinuerlig kontakt med sin bokföringsbyrå och också gett dem i uppdrag att skönsmässigt bokföra en ökad försäljning och mervärdesskatt. Det är också utrett att de 25 kontantuttagen skett på uppdrag av honom. Sammantaget anser tingsrätten visat att Munaf Dhahads åsidosättande varit uppsåtligt. Åtalet är styrkt och gärningen ska på de av åklagaren angivna skälen bedömas som grovt. Vad sedan gäller åtalet för grova skattebrott (åtalspunkterna 2 och 3) gör tingsrätten följande bedömning. Genom utredningen i målet och med hänsyn till vad som ovan

13 13 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B anförts under tingsrättens bedömning av åtalspunkten l står det klart att Munaf Dhahad gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott på sätt åklagaren gjort gällande. Åtalet i förevarande punkter har sin grund i det grova bokföringsbrottet. Kerstin Johansson har förklarat hur Skatteverket beräknat de angivna beloppen och Munaf Dhahad har vitsordat de angivna beräkningarna vilka till viss del varit skönsmässiga. Tingsrätten finner inte anledning att ifrågasätta Kerstin Johanssons uppgifter härvidlag utan lägger dessa till grund för bedömningen i dessa punkter. Vad gäller arbetsgivaravgifter för det arbete som Thehmed Dhahad utfört för bolaget så konstaterar tingsrätten att det inte av utredningen framgår att denne fått lön av El-Forat varför några arbetsgivaravgifter för dennes arbete inte ska utgå. Av Kerstin Johanssons uppgifter framgår att det i detta avseende rör sig om ca kr fördelat över de i åtalet aktuella åren. Det är med hänsyn härtill endast visat att Munaf Dhahads agerande givit upphov till fara för att arbetsgivaravgifter om ca l, l miljoner kronor skulle undandras det allmänna. Åtalet är med nyss redovisade begränsning styrkt och gärningarna ska på de av åklagaren anförda skälen bedömas vara grova. Näringsförbud Munaf Dhahad har grovt åsidosatt vad som åligger honom i näringsverksamhet och har funnits skyldig till brott för vilket lägsta föreskrivna straffar fängelse i sex månader. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och några särskilda skäl som talar emot meddelande av sådant förbud föreligger inte. Yrkandet om näringsförbud ska därför bifallas och detta bör pågå i fem år. Beträffande innebörden av beslutet om näringsförbud, se bilagt informationsblad, bilaga 2 (Dv 377).

14 UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM B Påföljd Munaf Dhahad förekommer inte tidigare i belastningsregistret. Av inhämtat yttrande från frivården framgår att han lever under ordnade förhållanden och att det inte föreligger något övervakningsbehov. Tingsrätten konstaterar att det samlade straffvärdet för de av Munaf Dhahad begångna brotten är så högt att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga. Vid straffmätning har beaktats att Munaf Dhahad meddelats näringsförbud. Påföljden bestäms därför till fängelse tre år. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (Dv 400) Överklagandet ställs till Hovrätten för Västra Sverige men ska ha kommit in till tingsrätten senast den 28 mars der snäs Heijman

15 Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg F d vice chefsåklagare Christer Ström Ansökan om stämning Sida 1 4 Handling Ärende Handläggare! gééfoi_la TINGSRÄTT Aktbil TOgVALLA TINGSRÄTT Aktbil!wL TR mål: B HaadL: EK03 1 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Dhahad, Munaf Abdulhassen Munaf Parsonnr Medborgare 1 Telefon Adress Billdalsgatan 16 5 Van BORÅS OffenlllB (örsvarare/ombud ' Yrko/lltel Hurtig, Björn, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Box 12107, STOCKHOLM Frlhelsbarövands m.irii Délglwilnjsuppgllter Tolkbehov ' Ansvarsyrkanden m,m. 1. GROVT BOKFÖRINGSBROTT Munaf Dhahad har i egenskap av styrelseledamot i El Forat Kött AB, , med säte i Borås, varit ansvarig för att affärshändelserna i bolagets näringsverksamhet bokförts enligt bokföringslagens föreskrifter, Munaf Dhahad har därvid uppsåtligen eller av oaktsamhet under räkenskapsåren 2007 och 2008 underlåtit att «redovisa intäkter om minst kr löpande bokföra rörelsens affärshändelser \.*_iads seerl>ite=r-a1<»flstot53t3^ i v-ii-t Ui,f p p^ ^^ g o yu^ bokföra 25 kontantuttag ur bolagets kassa om minst kr samt undertiden 1 januari 2009 till den 14juni samma år upprätta bokföring, Till följd härav har rörelsens förlopp Inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen, Brottet är grovt eftersom det utförts systematiskt under lång tid samt att det rört sig om mycket betydande belopp, W Postadress Box GÖTEBORG Gatuadress Ernst Fonlells plats Telafon Telefax E-posl Webbadress

16 Ansökan om stämning Sida 2 (4) Första ekabrottskammaren l Göteborg Handling Ärende EB-1Q73-Q8 Vice chefsåklagare Christer Ström Handläggare Lagrum 11 kap 5 brottsbalken 2. GROVT SKATTEBROTT Munaf Dhahad har i egenskap av styrelseledamot företrätt El Forat Kött AB, , med säte i Borås, Munaf Dhahad har under inkomståren 2007, 2008 Och 2009 uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter i skattedeklarationer till Skattverket genom att redovisa underlag för arbetsgivaravgifter respektive utgående mervärdesskatt med för låga belopp. Munaf Dhahads agerande har givit upphov till fara för att arbetsgivaravgifter om kr ( ) samt utgående mervärdesskatt om kr ( ) skulle undandras det allmänna, Brottet är grovt eftersom det avsett sammantaget mycket betydande belopp, Lagrum 4 skattebrottslagen 3. GROVT SKATTEBROTT Munaf Dhahad har, vid sidan av övriga inkomster, under inkomståren 2007, 2008 och 2009 erhållit ersättning från El Forat Kött AB om sammantaget kr ( ) vilka han inte redovisat i respektive års inkomstdeklaratloner, Genom att utelämna betydande Inkomster i respektive inkomstdeklaration har Munaf Dhahad uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter vilket givit upphov till fara för att skatt om kr ( ) skulle undandras det allmänna, Brottet är grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp.

17 Ansökan om stämning sida 3 (4) Första ekobrottskammaren l Göteborg Handling Ärende EB-1073-os Vice chefsåklagare Christer Ström Handläggare Lagrum 4' skattebrottslagen Muntlig bevisning Förhör med den misstänkte Vittnesförhör med skatterevisorn Gun Hansson att höras om sina kontakter med bolaget och den revision hon genomfört till styrkande av att bokföringen varit bristfällig och att fara för skatteundandragande uppstått och beloppens storlek. Vittnesförhör med Sherko Rashid angående rutiner vid kassaarbete! bolagets verksamhetslokal i Strömstad och om de valutaväxlingar han utfört till styrkande av de kontantuttag som gjorts, Vittnesförhör med Soran Kalamerd angående rutiner vid kassaarbete i bolagets verksamhetslokal i Strömstad till styrkande av de kontantuttag som gjorts, Skriftlig bevisning Förundersökningsprotokoll A del 1 Revisionspromernoria jte bilagor sid Omprövningsbeslut Munaf Dhahad sid Omprövningsbeslut El Forat AB sid Sammanställning ang växlingar sid ,134 Beslagsprotokoll 383 p 2-32 sid 184 Översättning av del av beslag 379 från arabiska till svenska samt kopior av original sid Förundersökningsprotokoll A del 2 Fullmakt för Munaf Dhahad sid 285 Förundersökningsprotokoll B Årsredovisning med revisionsberättelse sid 10 Kontoutdrag avseende bolagets konto i Swedbank sid 11-92

18 Första ekobrottskammaren l Göteborg Vice chefsåklagare Christer Ström Ansökan om stämning Sida 4 (4) Handling Ärende EB Handläggare Särskilt yrkande Näringsförbud Det yrkas att Munaf Dhahad meddelas näringsförbud under en tid om fem år, Munaf Dhahad har grovt åsidosatt vad som ålegat honom i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som enligt åtalet föreskriver minimlstraff om fängelse i sex månader varför näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt. Lagrum 1 och 3 lag (1986:436) om näringsförbud Tidsåtgången för målet kan beräknas till en dag, Objektkamera och eller datorprojektor kommer att användas under sakframställan.

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B 5650-14 KLAGANDE BS Ombud: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingela Ohlén Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Reza Zamanian, 670922-2654 Kråkbärsgränd

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö MALMÖ TINGSRATT Avdelning3 Enhet 3 1 DOM 2013-02-12 meddelad i Malmö Mål nr B 2213-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2013-07-01 ÅM 2013/4588 Ert datum Er beteckning Kammaråklagaren Roger Waldenström 2013-06-13 B 1422-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS./.

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2012 B 3775-10 KLAGANDE HS Ombud: Advokat KK MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott, m.m.

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm SÖDERTÄLJE TINGSRATT DOM Enhet l. meddelad i Södertälje Mål nr B 3008-11 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4646-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Göteborgs åklagarkammare Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist,

Läs mer

2013-03-20 meddelad i Sollentuna

2013-03-20 meddelad i Sollentuna Mål nr meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Wissam Samir Daybess, 741111 Frihetsvägen

Läs mer

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1)

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1) MALMÖ TINGSRATT DOM meddelad i Malmö Mål nr B 12562-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Christoffer Östlind Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad SAAD Turky Thamer, 880101

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09)

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09) Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2011-08-22 ÅM 2011/3102 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 3775-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HS./. riksåklagaren angående grovt

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2015 B 3645-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ZZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL SAKEN

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRATT EnhetS DOM meddelad i Sollentuna Mål nr B 9462-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Rebecca Rehnström Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Linköping

2012-11-20 meddelad i Linköping DOM Mål nr B 3786-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helene Gestrin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Nikolay Ershov, 651090-6917 Frihetsberövande:

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling DOM Mål nr B 8894-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pontus Klang Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Abdulkadir Salad Ahmed, 860101

Läs mer

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND LUNDS TINGSRÄTT INKOM: 2014-04-23 MÅLNR: B 2053-14 AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 Ansvarsyrkanden m.m. 1. Bokföringsbrott (grovt brott), och försvårande av skattekontroll (grovt brott), Ove Pundig och Tor Klurig samt medhjälp till

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B UPPSALA TINGSRÄTT Mål nr: B 6 Häktning m.m. ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419)

Läs mer

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring.

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Varför ska man bokföra? Bokföring ska ge dig som företagare nödvändig information för att du ska kunna styra din verksamhet. Bokföringen fungerar

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 juli 2006 B 4126-03 KLAGANDE AK Ombud och offentlig försvarare: Advokat TJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM 2. Solna

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman Ansökan om stämning Sida 1 (40) Riksenheten mot korruption Kammaråklagare Hans Ihrman 2012-07-10 Handläggare 810-6 Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 4762-11 Tilltalad: efternamn

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/2036 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 1215-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PÖ./. riksåklagaren

Läs mer