EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA"

Transkript

1 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 Ansvarsyrkanden m.m. 1. Bokföringsbrott (grovt brott), och försvårande av skattekontroll (grovt brott), Ove Pundig och Tor Klurig samt medhjälp till nämnda brott medelst osant intygande Per Knas. Ove Pundig och Tor Klurig har i egenskap av företrädare för Skur Service AB och Puts Service AB, med säte i Odenshög respektive Valhalla, uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt följande; Bokföringen och årsbokslutet i Skur Service AB för räkenskapsåret till innehåller osanna verifikat. löpande bokföring i Skur Service AB har inte förts för tiden till , alternativt inte bevarats på ett betryggande sätt. löpande bokföring i Puts Service AB har inte förts för tiden till , alternativt inte bevarats på ett betryggande sätt. Årsbokslut och årsredovisning i Puts Service AB har inte upprättats för räkenskapsåret juli 2004 juni 2005 vilket skulle ha skett senast den 31 december Till följd härav kan i bolagen rörelsens förlopp, ekonomiska ställning eller resultat i huvudsak inte bedömas med ledning av bokföring. Ove Pundig och Tor Klurig har genom att uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätta bokföringsskyldigheten i bolagen även gett upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning av eller uppbörd av skatter och avgifter allvarligt försvårats. Per Knas har som företrädare för Feja service AB främjat de gärningar som angetts ovan genom att någon gång under 2005 för annat än egna angelägenheter för skens skull upprätta osanna kvittenser och genom att i Feja service AB låta upprätta osanna fakturor. De osanna handlingarna har ingått i Skur Service AB:s bokföring och årsbokslut för räkenskapsåret Åtgärden har inneburit fara i bevishänseende. Brottsligheten är att bedöma som grov eftersom den rört mycket betydande belopp och innefattat begagnade av osanna handlingar samt eftersom gärningarna är präglade av förslagenhet och planering och utförda i skatteundandragande syfte. 11 kap. 5 brottsbalken, 10 skattebrottslagen samt 23 kap 4 brottsbalken

2 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 2 av 6 2. Grovt skattebrott Ove Pundig och Tor Klurig har i egenskap av företrädare för Skur Service AB i Odenshög kommun och Puts Service AB i Valhalla uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket i Valhalla och därigenom gett upphov till fara för att ingående mervärdesskatt felaktigt tillgodoräknats bolagen och för att utgående mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter skulle undandras det allmänna med sammantaget drygt kr enligt nedan. De oriktiga uppgifterna består i att företrädarna, för Skur Service AB, avseende inkomståret 2004 redovisat ingående mervärdesskatt med sammantaget drygt kr för högt belopp i skattedeklarationer som lämnats till skattemyndigheten den 29 augusti 2005 avseende januari maj 2005 redovisat ingående mervärdesskatt med sammantaget drygt kr för högt belopp i skattedeklarationer som lämnats månadsvis under samma period avseende januari- juni 2005 redovisat utgående mervärdesskatt med sammantaget drygt kr för lågt belopp i skattedeklarationer som lämnats månadsvis under samma period avseende januari 2004 september 2005 redovisat arbetsgivaravgifter med sammantaget drygt kr för lågt belopp i skattedeklarationer som lämnats månadsvis under samma period samt för Puts Service AB avseende juni december 2005 redovisat ingående mervärdesskatt med sammantaget drygt kr för högt belopp och redovisat utgående mervärdesskatt med sammantaget drygt kr för lågt belopp i skattedeklarationer som lämnats månadsvis under samma period och avseende augusti december 2005 redovisat arbetsgivaravgifter med sammantaget drygt kr för låga belopp i skattedeklarationer som lämnats månadsvis under samma period. (Sammanställning av redovisningsperioder, se bilaga om fem sidor.) Per Knas har som företrädare för Feja service AB främjat gärningarna genom att för annat än egna angelägenheter, för skens skull upprätta osanna kvittenser och genom att i Feja service AB låta upprätta osanna fakturor. De osanna handlingarna har ingått i Skur Service AB:s bokföring för räkenskapsåret 2004 och ingivits till skattemyndigheten i oktober 2005 och i februari Åtgärden har inneburit fara i bevishänseende. Brottsligheten är grov med hänsyn till att gärningarna rört mycket betydande belopp och att gärningsmännen använt osanna handlingar och vilseledande bokföring samt med hänsyn till att förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt. Jan Salig har främjat gärningarna genom att i egenskap av arbetsledare i bolagen mottaga över kr som bolaget i mindre poster fört över till Jan Saligs privata bankkonto vilka han därefter tagit ut i kontanter och återbetalat till företrädaren med insikt om att pengarna användes till löner som betalades utan avsikt att redovisas till skattemyndigheten. Brottsligheten är grov med hänsyn till att gärningarna rört mycket betydande belopp. 4 skattebrottslagen samt 23 kap 4 brottsbalken

3 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 3 av 6 3. Grovt skattebrott Ove Pundig Ove Pundig har i sin självdeklaration för taxeringsåret 2005 uppsåtligen lämnat oriktig uppgift till skattemyndigheten och därigenom gett upphov till fara för att skatt om drygt kr undandras det allmänna. Den oriktiga uppgiften har bestått i att han inte har redovisat sina samtliga inkomster under inkomståret Brottet är grovt med hänsyn till att gärningen rört mycket betydande belopp. 4 skattebrottslagen 4. Grovt skattebrott Tor Klurig Tor Klurig har i sin självdeklaration för taxeringsåret 2005 uppsåtligen om lämnat oriktig uppgift till skattemyndigheten och därigenom gett upphov till fara för att skatt om kr undandras det allmänna. Den oriktiga uppgiften har bestått i att han inte har redovisat sina samtliga inkomster under inkomståret Brottet är grovt med hänsyn till att gärningen rört mycket betydande belopp. 4 skattebrottslagen 6. Näringsförbud, Ove Pundig, Tor Klurig och Per Knas Ove Pundig, Tor Klurig och Per Knas har i egenskap av ansvarig företrädare för Skur Service AB, Puts Service AB respektive Feja service AB grovt åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldiga till brott som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt. Det är uppenbart att grund för näringsförbud föreligger. Det är därför även påkallat med tillfälligt näringsförbud att gälla omedelbart från tiden för domen. : 1, 4 och 10 lagen (1986:436) om näringsförbud. Särskilt yrkande Tor Klurig utvisas ur riket med förbud att återvända hit enligt 4 kap. 7 och 14 utlänningslagen (189:529) Att i beslag tagen bokföringsinformation består till dess dom i målet vinner laga kraft, blgnr ,02 (ej p. 13, 15, 16,och del av p 17 som hävts), 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10 och 11. BEVISNING Muntlig bevisning 1. Förhör med Tor Klurig (tolk). Tor Klurig förnekar brott. Det är kusinen som ansvarar för verksamheten och han har inte känt till att han varit företrädare för bolagen. 2. Förhör med Ove Pundig (tolk). Ove Pundig vidgår att han företrätt bolagen men förnekar brott.

4 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 4 av 6 3. Förhör med Per Knas. Förnekar brott. 4. Förhör med Jan Salig (tolk). Han vidgår att han erhållit inkomster om ca kr per månad från Skur AB samt att han tagit mot större summor från bolaget via kontoöverföringar som återbetalats i kontanter till bolaget. Han förnekar dock brott under åberopande av avsaknaden av uppsåt. 5. Vittnesförhör med skatterevisorn Räkna Rätt, som genomfört skatterevision av bolagen. Hon skall höras om vilka iakttagelser hon gjort vid granskningen av bolagens penningströmmar och redogöra för vilka fakta som legat till grund för skatteverkets taxeringsbeslut. Förhöret åberopas till styrkande av; att den skatt och avgifter för vilket det förelegat fara för att det allmänna skulle undandras på grund av de oriktiga deklarationerna uppgått till 15,7 miljoner kr. Ove Pundig har i förhör under förundersökningen gjort gällande att kontantuttag från Skur AB:s konton delvis använts till att betala Feja service AB, för uthyrd arbetskraft. Räkna Rätt skall höras om resultatet av skatteverkets utredning av Feja service AB. Förhöret åberopas till styrkande av att Feja service AB inte har haft någon seriös verksamhet och saknat förutsättningar att tillhandahålla tjänster i den omfattning som motsvaras av de uttagna beloppen. Räkna Rätt skall vidare höras om de granskningar hon gjort för skatteverkets räkning beträffande Ove Pundig, Tor Klurig och Jan Saligs självdeklarationer för taxeringsåret 2005 till styrkande av att de lämnat oriktiga uppgifter genom att inte redovisa alla sina inkomster 2004 och att detta medfört fara för skatteundandragande med minst det belopp som framgår av gärningspåståendet. Vid förhöret kommer Räkna Rätt hänföra sig till skatteverkets revisionspromemorior i bevistemat relevanta delar. Promemoriorna åberopas i den omfattning de redovisas under huvudförhandlingen. 6. Vittnesförhör med Per Silja har arbetat som anställd i Skur Service AB/Puts Service AB och uppburit lön under 2004 och Förhöret skall tillsammans med utdrag från skatteverket över redovisade kontrolluppgifter 2004 styrka att Per Silja erhållit svart lön. 7. Vittnesförhör med Lisa Tumme. Lisa Tumme har arbetat som anställd i Skur Service AB/Puts Service AB och uppburit lön under 2004 och Förhöret skall tillsammans med utdrag från skatteverket över redovisade kontrolluppgifter 2004 styrka att Lisa Tumme erhållit svart lön. 8. Vittnesförhör med Tom Boll. Han har under augusti december 2005 arbetat som löneadministratör i bolaget och fört över pengar från bolaget till privatpersoner via internet och genom att lägga kontantlöner i kuvert för vidarebefordran till anställda. Förhöret åberopas till styrkande av att personalen avlönats svart. Tom Boll är kusin till Ove Pundig samt registrerad partner till Jan Salig. 9. Vittnesförhör med Turi Spel som har arbetat i ledande ställning i Skur AB under juni juni Förhöret åberopas till styrkande av att kontantlöner utbetalats i kuvert till anställda under såväl 2004 som 2005 samt till vederläggande av att Feja service anlitats som underentreprenör under Vittnesförhör med Pelle Pank som har hjälpt Skur AB med löpande bokföring under april december Förhöret åberopas till styrkande av att bolaget tillhandahållit bristfälligt underlag för bokföringen, att det förkommit stora kontantuttag som bolaget inte lämnat någon godtagbar förklaring till samt till vederläggande av att Feja Service anlitats som underentreprenör under Vittnesförhör med Kalle Kalkyl. Kalle Kalkyl har under 2005 upprättat ny bokföring för inkomståret 2004 i Skur AB och på uppdrag av bolaget i augusti 2005 skickat in nya mervärdesskattedeklarationer och i oktober 2005 osanna verifikat till skatteverket. Förhöret skall styrka att han biträtt bolaget på detta sätt, att bokföringsunderlaget avseende bl. a mervärdesskatteredovisningen var behäftad med flagranta fel och att fakturorna från Feja service lämnats för bokföring först i maj juni Vittnet bör upplysas om sin rätt att vägra yttra sig angående viss omständighet enligt 36 kap. 6 rättegångsbalken.

5 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 5 av Vittnesförhör med Hulda Måne. Hulda Måne har under våren 2003 delvis rekonstruerat Skurs bokföring för räkenskapsåret Förhöret åberopas till styrkande av att hon i februari 2006 sänt Feja service fakturor till skatteverket på uppdrag av Ove Pundig efter att han garanterat fakturornas äkthet. Hon skall även höras närmare om varför hon fann anledning att ifrågasätta fakturorna. Vittnet bör upplysas om sin rätt att vägra yttra sig angående viss omständighet enligt 36 kap. 6 rättegångsbalken. 13. Vittnesförhör med revisorn Sten Ärlig. Med förhöret skall Sten Ärlig närmare utveckla skälen till varför han efter sin revision av Skurs bokföring 2004 har avstyrkt beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och avstyrkt fastsällande av resultat- och balansräkning. Förhöret åberopas till styrkande av att det förekommit administrativa brister i bolagets förvaltning och att dessa kan motiveras av försök att dölja svartavlönad arbetskraft. 14. Vittnesförhör med restaurangchefen Dan Gourmand. Förhöret åberopas till styrkande av att såväl Ove Pundig som Tor Klurig aktivt faktiskt företrätt bolaget utåt samt till vederläggande av Ove Pundigs påstående om att Skur anlitat underentreprenör för arbetet på restaurang Ålskinnet. 15. Vittnesförhör med Goda Hopp som arbetar vid en rådgivningsbyrå för invandrare. Efter att polisen gripit kusinerna har ca 30 personer vänt sig till rådgivningsbyrån och uppgivit att det arbetet för kusinernas bolag och framfört frågor rörande sina lönefordringar på bolaget. Flera av personerna uppgav att de arbetade svart och ville därför inte ge sig till känna för polisen. Förhöret åberopas till styrkande av att ett stort antal personer uppgivit till rådgivningsbyrån att bolagen anlitat svart arbetskraft. Bevisningen innefattar i och för sig andrahandsuppgifter men ger genom förhörspersonens direkta iakttagelser stöd för övrig bevisning om betalning av svarta löner. Skriftlig bevisning 16. Utdrag från Patent och registreringsverkets register samt (sidorna 9-14, 16-17, i fup) vilka utvisar att Tor Klurig, Ove Pundig under har haft företrädaransvar för Skur Service AB och Puts Service AB samt att Jan Salig under 2004 har haft företrädaransvar för Feja service AB. 17. Kopior av skattedeklarationer som inlämnats löpande månadsvis under 2004 och av nyupprättade skattedeklarationer avseende samma period (2004) men som inlämnats den 29 augusti 2005 (sidorna 5 8 i fup.). Kopiorna utvisar dels att Ove Pundig företrätt bolaget genom att underteckna deklarationerna, dels att bolaget i jämförelse med den löpande redovisningen yrkat avdrag för ingående moms med högre belopp den 29 augusti 2005 och dels att arbetsgivaravgifter redovisats med för låga belopp. 18. Kopia av skattedeklarationer 2005 (sidorna 4 7 och i fup.) åberopas till styrkande av att bolagen under 2005 lämnat oriktiga redovisningar avseende ingående och utgående mervärdesskatt samt arbetsgivaravgifter. 19. Årsredovisning för Skur Service AB 2004 med revisionsberättelse (sidorna i fup.) åberopas till styrkande av att Tor Klurig företrätt bolaget genom att underteckna årsredovisningen samt att bolaget var hade obetalda skatter och avgifter. 20. Kopia av arbetsgivarintyg (sidan 2) åberopas till styrkande av att Tor Klurig faktiskt företrätt Skur Service AB under Kopia av konkursbouppteckning (sidan 1 i fup.) visar en brist om ca 1.6 miljoner, kopia av ändringsanmälan till PRV (sidan fup.), kopia av kvitto på försäljning av aktierna i Skur Service AB (sidan 13 i fup.), kopia av fullmakt för Tor Klurig och Ove Pundig att företräda den nya ägaren och styrelsen (sidan 14 i fup.) Handlingarna åberopas till styrkande av att Ove Pundig sålt bolaget behäftat med skulder för skens skull. 22. Kopior av kvittenser från Plusgirot (sidorna 35-49) åberopas till styrkande av att såväl Tor Klurig som Ove Pundig tagit ut pengar från Skur AB:s plusgirokonto.

6 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 6 av Granskningspromemorior avseende räkenskaperna (sidorna 57-58, i fup) åberopas till styrkande av bristerna i bokföringen. 24. Kopior av fakturor utställda av Skur Service AB (sidorna 58-63) och kopior av fakturor med kvittenser från Feja service AB (sidorna i fup.) åberopas till påvisande av bristerna i Feja service AB:s fakturor till styrkande av att de är osanna. 25. Utdrag från PRV:s register, konkursbouppteckning, skatteprintar och SOA- anmälningar (sidorna i fup) åberopas till styrkande av att Per Knas företrätt bolaget och att bolaget saknat förutsättningar att driva någon reell affärsverksamhet. 26. Kopia av Ove Pundigs telefonbok (sidan 198). Ove Pundig har i förhör inledningsvis gjort gällande att den person som kvitterat pengar för Feja services räkning hette Jonas, men därefter menat att denna Jonas möjligen kan heta Per. Telefonboken i vilket står skrivet faktura per och ett telefonnummer åberopas till styrkande av att Ove Pundig medvetet lämnat oriktiga uppgifter när han kallat Per för Jonas samt till styrkande av att Pers uppgift uteslutande har varit att kvittera fakturor för skens skull. 27. Månadsrapport från bolagets dator i beslag från Ove Pundig (sidorna i fup) åberopas till styrkande av att det är fråga om löner som utbetalats till personal under maj 2005 och att dessa löner i jämförelse med skattedeklarationen för samma period inte redovisats till skatteverket. 28. Kopior av dataprintar från Migrationsverkets databas (tilläggsprotokollet) utvisande att personer som arbetat och erhållit lön från bolagen saknat arbetstillstånd och rätt att uppehålla sig i riket. Handlingarna åberopas till styrkande av att lön betalats till personer som officiellt inte kunnat uppbära lön i riket och därför rimligen utbetalats till dem svart. 29. Kopior av Ove Pundigs, Tor Klurigs och Jan Saligs självdeklarationer taxeringsåret 2005 till styrkande av att de inte redovisat alla sina inkomster. Övrigt 30. Syn av lönekuvert i plastpåsar från såväl 2004 som 2005 åberopas till åskådliggörande av det sätt på vilket löner delvis utbetalats och att det skett under såväl 2004 som Urban Vinkeljärn

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND LUNDS TINGSRÄTT INKOM: 2014-04-23 MÅLNR: B 2053-14 AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE Haga Mark & Anläggning AB Masmovägen 21 B 143 32 Vårby MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingela Ohlén Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Reza Zamanian, 670922-2654 Kråkbärsgränd

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman Ansökan om stämning Sida 1 (40) Riksenheten mot korruption Kammaråklagare Hans Ihrman 2012-07-10 Handläggare 810-6 Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 4762-11 Tilltalad: efternamn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2013-06-19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-03-29 B 5752-10 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning Databas: SFST Rubrik: Revisionslag (1999:1079) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisionslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1079 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö MALMÖ TINGSRATT Avdelning3 Enhet 3 1 DOM 2013-02-12 meddelad i Malmö Mål nr B 2213-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

Pernilla Krusberg. Avdelningen för juridik. Kommunstyrelsen Stadsdels- eller kommundelsnämnden Socialnämnden eller motsvarande Ny bidragsbrottslag

Pernilla Krusberg. Avdelningen för juridik. Kommunstyrelsen Stadsdels- eller kommundelsnämnden Socialnämnden eller motsvarande Ny bidragsbrottslag Cirkulärnr: 07:28 Diarienr: 07/1891 Handläggare: Avdelning: Pernilla Krusberg Datum: Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen Stadsdels- eller kommundelsnämnden Socialnämnden eller motsvarande

Läs mer

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! OM SVART ARBETE Köper ditt företag tjänster inom byggsektorn? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn är alltför omfattande. Vet

Läs mer

2011-12-28 meddelad i Göteborg. Målsägande Insamlingsstiftelsen till Nicklas Bladhs minne c/o Robert Bladh Tulpanvägen 3 442 70 Kärna

2011-12-28 meddelad i Göteborg. Målsägande Insamlingsstiftelsen till Nicklas Bladhs minne c/o Robert Bladh Tulpanvägen 3 442 70 Kärna Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Lars Lithner Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Insamlingsstiftelsen till Nicklas

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm SÖDERTÄLJE TINGSRATT DOM Enhet l. meddelad i Södertälje Mål nr B 3008-11 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. UMEÅ TINGSRÄTT Målenhet 1 DOM 2012-06-21 meddelad i Umeå Mål nr B 1925-05 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Statsåklagaren Berndt Berger Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 69 Målnummer: 3602-10 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-11-21 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Fråga om det förekommit s.k. osanna fakturor

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-04-10

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-04-10 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-04-10 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson Lindahl Roland Dansell

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

2012-12-27 meddelad i Malmö. Begångna brott Grovt bokföringsbrott

2012-12-27 meddelad i Malmö. Begångna brott Grovt bokföringsbrott DOM Mål nr B 8650-11 2012-12-27 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Carl Renberg Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Malmö Tilltalad Hani El Heish, 770101-1855

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

BA m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

BA m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (11) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-02-08 B 273-12 Rotel 3 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM BA m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Vad är svart arbete? Att arbeta svart betyder att du inte betalar skatt på din lön. Om du är anställd på ett företag betyder det också att arbetsgivaren inte

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Årsräkning år Sluträkning Blanketten används av särskilt förordnad

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2003 ref. 91

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2003 ref. 91 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2003 ref. 91 Målnummer: 8141-00 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2003-12-19 Rubrik: Fråga om anmälningsskyldighet enligt 40 a uppbördslagen (numera 5 kap. 7 skattebetalningslagen)

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas.

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Svarsskrivelse Sida 1 (16) Datum Rättsavdelningen 2012-04-25 ÅM 2012/0754 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-01-27 B 2535-11 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MA./.

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande 121 16 Ideella föreningar 16.1 Bildande För att en ideell förening ska vara juridisk person krävs att den har antagit stadgar av viss fullständighet och valt styrelse. Stadgarna ska innehålla namn, ändamål

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Åke Rehnström Magnus Widebeck Thore Brolin. Processledning och partsautonomi i tvistemål

Åke Rehnström Magnus Widebeck Thore Brolin. Processledning och partsautonomi i tvistemål Åke Rehnström Magnus Widebeck Thore Brolin Processledning och partsautonomi i tvistemål Processledning och partsautonomi i tvistemål Av lagmannen Åke Rehnström, lagmannen Magnus Widebeck och rådmannen

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer