EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA"

Transkript

1 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 Ansvarsyrkanden m.m. 1. Bokföringsbrott (grovt brott), och försvårande av skattekontroll (grovt brott), Ove Pundig och Tor Klurig samt medhjälp till nämnda brott medelst osant intygande Per Knas. Ove Pundig och Tor Klurig har i egenskap av företrädare för Skur Service AB och Puts Service AB, med säte i Odenshög respektive Valhalla, uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt följande; Bokföringen och årsbokslutet i Skur Service AB för räkenskapsåret till innehåller osanna verifikat. löpande bokföring i Skur Service AB har inte förts för tiden till , alternativt inte bevarats på ett betryggande sätt. löpande bokföring i Puts Service AB har inte förts för tiden till , alternativt inte bevarats på ett betryggande sätt. Årsbokslut och årsredovisning i Puts Service AB har inte upprättats för räkenskapsåret juli 2004 juni 2005 vilket skulle ha skett senast den 31 december Till följd härav kan i bolagen rörelsens förlopp, ekonomiska ställning eller resultat i huvudsak inte bedömas med ledning av bokföring. Ove Pundig och Tor Klurig har genom att uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätta bokföringsskyldigheten i bolagen även gett upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning av eller uppbörd av skatter och avgifter allvarligt försvårats. Per Knas har som företrädare för Feja service AB främjat de gärningar som angetts ovan genom att någon gång under 2005 för annat än egna angelägenheter för skens skull upprätta osanna kvittenser och genom att i Feja service AB låta upprätta osanna fakturor. De osanna handlingarna har ingått i Skur Service AB:s bokföring och årsbokslut för räkenskapsåret Åtgärden har inneburit fara i bevishänseende. Brottsligheten är att bedöma som grov eftersom den rört mycket betydande belopp och innefattat begagnade av osanna handlingar samt eftersom gärningarna är präglade av förslagenhet och planering och utförda i skatteundandragande syfte. 11 kap. 5 brottsbalken, 10 skattebrottslagen samt 23 kap 4 brottsbalken

2 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 2 av 6 2. Grovt skattebrott Ove Pundig och Tor Klurig har i egenskap av företrädare för Skur Service AB i Odenshög kommun och Puts Service AB i Valhalla uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket i Valhalla och därigenom gett upphov till fara för att ingående mervärdesskatt felaktigt tillgodoräknats bolagen och för att utgående mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter skulle undandras det allmänna med sammantaget drygt kr enligt nedan. De oriktiga uppgifterna består i att företrädarna, för Skur Service AB, avseende inkomståret 2004 redovisat ingående mervärdesskatt med sammantaget drygt kr för högt belopp i skattedeklarationer som lämnats till skattemyndigheten den 29 augusti 2005 avseende januari maj 2005 redovisat ingående mervärdesskatt med sammantaget drygt kr för högt belopp i skattedeklarationer som lämnats månadsvis under samma period avseende januari- juni 2005 redovisat utgående mervärdesskatt med sammantaget drygt kr för lågt belopp i skattedeklarationer som lämnats månadsvis under samma period avseende januari 2004 september 2005 redovisat arbetsgivaravgifter med sammantaget drygt kr för lågt belopp i skattedeklarationer som lämnats månadsvis under samma period samt för Puts Service AB avseende juni december 2005 redovisat ingående mervärdesskatt med sammantaget drygt kr för högt belopp och redovisat utgående mervärdesskatt med sammantaget drygt kr för lågt belopp i skattedeklarationer som lämnats månadsvis under samma period och avseende augusti december 2005 redovisat arbetsgivaravgifter med sammantaget drygt kr för låga belopp i skattedeklarationer som lämnats månadsvis under samma period. (Sammanställning av redovisningsperioder, se bilaga om fem sidor.) Per Knas har som företrädare för Feja service AB främjat gärningarna genom att för annat än egna angelägenheter, för skens skull upprätta osanna kvittenser och genom att i Feja service AB låta upprätta osanna fakturor. De osanna handlingarna har ingått i Skur Service AB:s bokföring för räkenskapsåret 2004 och ingivits till skattemyndigheten i oktober 2005 och i februari Åtgärden har inneburit fara i bevishänseende. Brottsligheten är grov med hänsyn till att gärningarna rört mycket betydande belopp och att gärningsmännen använt osanna handlingar och vilseledande bokföring samt med hänsyn till att förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt. Jan Salig har främjat gärningarna genom att i egenskap av arbetsledare i bolagen mottaga över kr som bolaget i mindre poster fört över till Jan Saligs privata bankkonto vilka han därefter tagit ut i kontanter och återbetalat till företrädaren med insikt om att pengarna användes till löner som betalades utan avsikt att redovisas till skattemyndigheten. Brottsligheten är grov med hänsyn till att gärningarna rört mycket betydande belopp. 4 skattebrottslagen samt 23 kap 4 brottsbalken

3 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 3 av 6 3. Grovt skattebrott Ove Pundig Ove Pundig har i sin självdeklaration för taxeringsåret 2005 uppsåtligen lämnat oriktig uppgift till skattemyndigheten och därigenom gett upphov till fara för att skatt om drygt kr undandras det allmänna. Den oriktiga uppgiften har bestått i att han inte har redovisat sina samtliga inkomster under inkomståret Brottet är grovt med hänsyn till att gärningen rört mycket betydande belopp. 4 skattebrottslagen 4. Grovt skattebrott Tor Klurig Tor Klurig har i sin självdeklaration för taxeringsåret 2005 uppsåtligen om lämnat oriktig uppgift till skattemyndigheten och därigenom gett upphov till fara för att skatt om kr undandras det allmänna. Den oriktiga uppgiften har bestått i att han inte har redovisat sina samtliga inkomster under inkomståret Brottet är grovt med hänsyn till att gärningen rört mycket betydande belopp. 4 skattebrottslagen 6. Näringsförbud, Ove Pundig, Tor Klurig och Per Knas Ove Pundig, Tor Klurig och Per Knas har i egenskap av ansvarig företrädare för Skur Service AB, Puts Service AB respektive Feja service AB grovt åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldiga till brott som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt. Det är uppenbart att grund för näringsförbud föreligger. Det är därför även påkallat med tillfälligt näringsförbud att gälla omedelbart från tiden för domen. : 1, 4 och 10 lagen (1986:436) om näringsförbud. Särskilt yrkande Tor Klurig utvisas ur riket med förbud att återvända hit enligt 4 kap. 7 och 14 utlänningslagen (189:529) Att i beslag tagen bokföringsinformation består till dess dom i målet vinner laga kraft, blgnr ,02 (ej p. 13, 15, 16,och del av p 17 som hävts), 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10 och 11. BEVISNING Muntlig bevisning 1. Förhör med Tor Klurig (tolk). Tor Klurig förnekar brott. Det är kusinen som ansvarar för verksamheten och han har inte känt till att han varit företrädare för bolagen. 2. Förhör med Ove Pundig (tolk). Ove Pundig vidgår att han företrätt bolagen men förnekar brott.

4 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 4 av 6 3. Förhör med Per Knas. Förnekar brott. 4. Förhör med Jan Salig (tolk). Han vidgår att han erhållit inkomster om ca kr per månad från Skur AB samt att han tagit mot större summor från bolaget via kontoöverföringar som återbetalats i kontanter till bolaget. Han förnekar dock brott under åberopande av avsaknaden av uppsåt. 5. Vittnesförhör med skatterevisorn Räkna Rätt, som genomfört skatterevision av bolagen. Hon skall höras om vilka iakttagelser hon gjort vid granskningen av bolagens penningströmmar och redogöra för vilka fakta som legat till grund för skatteverkets taxeringsbeslut. Förhöret åberopas till styrkande av; att den skatt och avgifter för vilket det förelegat fara för att det allmänna skulle undandras på grund av de oriktiga deklarationerna uppgått till 15,7 miljoner kr. Ove Pundig har i förhör under förundersökningen gjort gällande att kontantuttag från Skur AB:s konton delvis använts till att betala Feja service AB, för uthyrd arbetskraft. Räkna Rätt skall höras om resultatet av skatteverkets utredning av Feja service AB. Förhöret åberopas till styrkande av att Feja service AB inte har haft någon seriös verksamhet och saknat förutsättningar att tillhandahålla tjänster i den omfattning som motsvaras av de uttagna beloppen. Räkna Rätt skall vidare höras om de granskningar hon gjort för skatteverkets räkning beträffande Ove Pundig, Tor Klurig och Jan Saligs självdeklarationer för taxeringsåret 2005 till styrkande av att de lämnat oriktiga uppgifter genom att inte redovisa alla sina inkomster 2004 och att detta medfört fara för skatteundandragande med minst det belopp som framgår av gärningspåståendet. Vid förhöret kommer Räkna Rätt hänföra sig till skatteverkets revisionspromemorior i bevistemat relevanta delar. Promemoriorna åberopas i den omfattning de redovisas under huvudförhandlingen. 6. Vittnesförhör med Per Silja har arbetat som anställd i Skur Service AB/Puts Service AB och uppburit lön under 2004 och Förhöret skall tillsammans med utdrag från skatteverket över redovisade kontrolluppgifter 2004 styrka att Per Silja erhållit svart lön. 7. Vittnesförhör med Lisa Tumme. Lisa Tumme har arbetat som anställd i Skur Service AB/Puts Service AB och uppburit lön under 2004 och Förhöret skall tillsammans med utdrag från skatteverket över redovisade kontrolluppgifter 2004 styrka att Lisa Tumme erhållit svart lön. 8. Vittnesförhör med Tom Boll. Han har under augusti december 2005 arbetat som löneadministratör i bolaget och fört över pengar från bolaget till privatpersoner via internet och genom att lägga kontantlöner i kuvert för vidarebefordran till anställda. Förhöret åberopas till styrkande av att personalen avlönats svart. Tom Boll är kusin till Ove Pundig samt registrerad partner till Jan Salig. 9. Vittnesförhör med Turi Spel som har arbetat i ledande ställning i Skur AB under juni juni Förhöret åberopas till styrkande av att kontantlöner utbetalats i kuvert till anställda under såväl 2004 som 2005 samt till vederläggande av att Feja service anlitats som underentreprenör under Vittnesförhör med Pelle Pank som har hjälpt Skur AB med löpande bokföring under april december Förhöret åberopas till styrkande av att bolaget tillhandahållit bristfälligt underlag för bokföringen, att det förkommit stora kontantuttag som bolaget inte lämnat någon godtagbar förklaring till samt till vederläggande av att Feja Service anlitats som underentreprenör under Vittnesförhör med Kalle Kalkyl. Kalle Kalkyl har under 2005 upprättat ny bokföring för inkomståret 2004 i Skur AB och på uppdrag av bolaget i augusti 2005 skickat in nya mervärdesskattedeklarationer och i oktober 2005 osanna verifikat till skatteverket. Förhöret skall styrka att han biträtt bolaget på detta sätt, att bokföringsunderlaget avseende bl. a mervärdesskatteredovisningen var behäftad med flagranta fel och att fakturorna från Feja service lämnats för bokföring först i maj juni Vittnet bör upplysas om sin rätt att vägra yttra sig angående viss omständighet enligt 36 kap. 6 rättegångsbalken.

5 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 5 av Vittnesförhör med Hulda Måne. Hulda Måne har under våren 2003 delvis rekonstruerat Skurs bokföring för räkenskapsåret Förhöret åberopas till styrkande av att hon i februari 2006 sänt Feja service fakturor till skatteverket på uppdrag av Ove Pundig efter att han garanterat fakturornas äkthet. Hon skall även höras närmare om varför hon fann anledning att ifrågasätta fakturorna. Vittnet bör upplysas om sin rätt att vägra yttra sig angående viss omständighet enligt 36 kap. 6 rättegångsbalken. 13. Vittnesförhör med revisorn Sten Ärlig. Med förhöret skall Sten Ärlig närmare utveckla skälen till varför han efter sin revision av Skurs bokföring 2004 har avstyrkt beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och avstyrkt fastsällande av resultat- och balansräkning. Förhöret åberopas till styrkande av att det förekommit administrativa brister i bolagets förvaltning och att dessa kan motiveras av försök att dölja svartavlönad arbetskraft. 14. Vittnesförhör med restaurangchefen Dan Gourmand. Förhöret åberopas till styrkande av att såväl Ove Pundig som Tor Klurig aktivt faktiskt företrätt bolaget utåt samt till vederläggande av Ove Pundigs påstående om att Skur anlitat underentreprenör för arbetet på restaurang Ålskinnet. 15. Vittnesförhör med Goda Hopp som arbetar vid en rådgivningsbyrå för invandrare. Efter att polisen gripit kusinerna har ca 30 personer vänt sig till rådgivningsbyrån och uppgivit att det arbetet för kusinernas bolag och framfört frågor rörande sina lönefordringar på bolaget. Flera av personerna uppgav att de arbetade svart och ville därför inte ge sig till känna för polisen. Förhöret åberopas till styrkande av att ett stort antal personer uppgivit till rådgivningsbyrån att bolagen anlitat svart arbetskraft. Bevisningen innefattar i och för sig andrahandsuppgifter men ger genom förhörspersonens direkta iakttagelser stöd för övrig bevisning om betalning av svarta löner. Skriftlig bevisning 16. Utdrag från Patent och registreringsverkets register samt (sidorna 9-14, 16-17, i fup) vilka utvisar att Tor Klurig, Ove Pundig under har haft företrädaransvar för Skur Service AB och Puts Service AB samt att Jan Salig under 2004 har haft företrädaransvar för Feja service AB. 17. Kopior av skattedeklarationer som inlämnats löpande månadsvis under 2004 och av nyupprättade skattedeklarationer avseende samma period (2004) men som inlämnats den 29 augusti 2005 (sidorna 5 8 i fup.). Kopiorna utvisar dels att Ove Pundig företrätt bolaget genom att underteckna deklarationerna, dels att bolaget i jämförelse med den löpande redovisningen yrkat avdrag för ingående moms med högre belopp den 29 augusti 2005 och dels att arbetsgivaravgifter redovisats med för låga belopp. 18. Kopia av skattedeklarationer 2005 (sidorna 4 7 och i fup.) åberopas till styrkande av att bolagen under 2005 lämnat oriktiga redovisningar avseende ingående och utgående mervärdesskatt samt arbetsgivaravgifter. 19. Årsredovisning för Skur Service AB 2004 med revisionsberättelse (sidorna i fup.) åberopas till styrkande av att Tor Klurig företrätt bolaget genom att underteckna årsredovisningen samt att bolaget var hade obetalda skatter och avgifter. 20. Kopia av arbetsgivarintyg (sidan 2) åberopas till styrkande av att Tor Klurig faktiskt företrätt Skur Service AB under Kopia av konkursbouppteckning (sidan 1 i fup.) visar en brist om ca 1.6 miljoner, kopia av ändringsanmälan till PRV (sidan fup.), kopia av kvitto på försäljning av aktierna i Skur Service AB (sidan 13 i fup.), kopia av fullmakt för Tor Klurig och Ove Pundig att företräda den nya ägaren och styrelsen (sidan 14 i fup.) Handlingarna åberopas till styrkande av att Ove Pundig sålt bolaget behäftat med skulder för skens skull. 22. Kopior av kvittenser från Plusgirot (sidorna 35-49) åberopas till styrkande av att såväl Tor Klurig som Ove Pundig tagit ut pengar från Skur AB:s plusgirokonto.

6 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 6 av Granskningspromemorior avseende räkenskaperna (sidorna 57-58, i fup) åberopas till styrkande av bristerna i bokföringen. 24. Kopior av fakturor utställda av Skur Service AB (sidorna 58-63) och kopior av fakturor med kvittenser från Feja service AB (sidorna i fup.) åberopas till påvisande av bristerna i Feja service AB:s fakturor till styrkande av att de är osanna. 25. Utdrag från PRV:s register, konkursbouppteckning, skatteprintar och SOA- anmälningar (sidorna i fup) åberopas till styrkande av att Per Knas företrätt bolaget och att bolaget saknat förutsättningar att driva någon reell affärsverksamhet. 26. Kopia av Ove Pundigs telefonbok (sidan 198). Ove Pundig har i förhör inledningsvis gjort gällande att den person som kvitterat pengar för Feja services räkning hette Jonas, men därefter menat att denna Jonas möjligen kan heta Per. Telefonboken i vilket står skrivet faktura per och ett telefonnummer åberopas till styrkande av att Ove Pundig medvetet lämnat oriktiga uppgifter när han kallat Per för Jonas samt till styrkande av att Pers uppgift uteslutande har varit att kvittera fakturor för skens skull. 27. Månadsrapport från bolagets dator i beslag från Ove Pundig (sidorna i fup) åberopas till styrkande av att det är fråga om löner som utbetalats till personal under maj 2005 och att dessa löner i jämförelse med skattedeklarationen för samma period inte redovisats till skatteverket. 28. Kopior av dataprintar från Migrationsverkets databas (tilläggsprotokollet) utvisande att personer som arbetat och erhållit lön från bolagen saknat arbetstillstånd och rätt att uppehålla sig i riket. Handlingarna åberopas till styrkande av att lön betalats till personer som officiellt inte kunnat uppbära lön i riket och därför rimligen utbetalats till dem svart. 29. Kopior av Ove Pundigs, Tor Klurigs och Jan Saligs självdeklarationer taxeringsåret 2005 till styrkande av att de inte redovisat alla sina inkomster. Övrigt 30. Syn av lönekuvert i plastpåsar från såväl 2004 som 2005 åberopas till åskådliggörande av det sätt på vilket löner delvis utbetalats och att det skett under såväl 2004 som Urban Vinkeljärn

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND LUNDS TINGSRÄTT INKOM: 2014-04-23 MÅLNR: B 2053-14 AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

Bokföringsbrott. -Ansvarsfrågan. Sektionen för hälsa och samhälle

Bokföringsbrott. -Ansvarsfrågan. Sektionen för hälsa och samhälle Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Pontus Sjöström Datum: 2009-05-22 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt Bokföringsbrott -Ansvarsfrågan Författare: Abstract There are today no existing demands

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE Haga Mark & Anläggning AB Masmovägen 21 B 143 32 Vårby MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2006 B 4814-03 KLAGANDE BH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

Bidragsbrottslagen - lagtext och utdrag ur förarbetena - rekommendationer

Bidragsbrottslagen - lagtext och utdrag ur förarbetena - rekommendationer Bidragsbrottslagen - lagtext och utdrag ur förarbetena - rekommendationer RättsPM 2007:21 Utvecklingscentrum Stockholm December 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bidragsbrottslagen...4 1.1

Läs mer

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III).

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). HFD 2013 ref 75 Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). Lagrum: 12 kap. 6 och 6 b skattebetalningslagen (1997:483) I Skatteverket ansökte

Läs mer

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÅTGÄRDER UNDER SENARE ÅR... 5 1.1 RIKSREVISIONENS GRANSKNING...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (18) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 januari 2008 B 1296-08 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART KE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL SAKEN

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 LR: dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 (ref) D 11/07 1. Bakgrund Dåvarande Skattemyndigheten i W-stad (i det följande Skatteverket) har utfört skatterevision hos en av Sveriges

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

5. ota i Fagersta AB, 556637-6660

5. ota i Fagersta AB, 556637-6660 01/05/2012 00:02 0317742101 CRUSNER GBQ SIDA 02/39 1 ([44]} STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avd1 Aktbil. 2012-05- O 1 Stockholms tingsrätt BOX S307 104 20 Stockholm STOCKHOLMS TINGSRATT Enhet 42 INKOM: 2012-05-02

Läs mer

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri Tillsynsrapport Fakturabedrägeri - Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:7 Utvecklingscentrum Stockholm 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0764) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer