Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö"

Transkript

1 MALMÖ TINGSRATT Avdelning3 Enhet 3 1 DOM meddelad i Malmö Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö Tilltalad Abdulhalim Ismaili, Västra Kattarpsvägen Malmö Offentlig försvarare: Advokat Jan F Urwitz Advokatbyrån Jan F Urwitz Drottningtorget 2 B MALMÖ DOMSLUT Begångna brott Grovt bokföringsbrott Lagrum 1 1 kap 5 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 6 månader Näringsförbud Abdulhalim Ismaili meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av 3 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Jan F. Urwitz tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, l 710 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Postadress Box Malmö Besöksadress Kalendegatan 1 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 MALMÖ TINGSRÄTT DOM B Abdulhalim Ismailis yrkande om ersättning för rättegångskostnader lämnas utan bifall.

3 MALMÖ TINGSRATT Avdelning3 Enhet 3 1 DOM meddelad i Malmö Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö Tilltalad Mirlind Ismaili, Lgh 1201 Per Albin Hanssons Väg 57 A Malmö Offentlig försvarare: Advokat Jan F Urwitz Advokatbyrån Jan F Urwitz Drottningtorget 2 B MALMÖ DOMSLUT Begångna brott Grovt bokföringsbrott Lagrum 1 1 kap 5 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 6 månader Näringsförbud Mirlind Ismaili meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av 3 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Jan F.Urwitz tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, l 710 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 265 Kalendegatan l Malmö E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

4 MALMÖ TINGSRÄTT DOM B Mirlind Ismailis yrkande om ersättning för rättegångskostnader lämnas utan bifall.

5 MALMÖ TINGSRÄTT DOM B YRKANDEN M.M. o Åklagarens yrkanden med justering, se bilaga. DE TILLTALADES INSTÄLLNING Abdulhalim Ismaili och Mirlind Ismaili har båda förnekat brott. De har vidgått att de har bedrivit bokföringspliktig näringsverksamhet och att de har haft ansvaret för att fullgöra bokföringsskyldigheten i verksamheten. De har inte kunnat vitsorda att verksamheten har undanhållits intäkter om l kr. Om så är fallet har de i vart fall saknat kännedom om detta. De har heller inte varit o aktsamma. De har inte känt till att bokföringsskyldigheten även omfattar krav på journalminne. De har båda bestritt åklagarens yrkande om näringsförbud. UTREDNINGEN Vad som inledningsvis framgår av utredningen Per Albins Krog HB bildades i augusti Abdulhalim Ismaili och Mirlind Ismaili, som är far och son, har varit bolagsmän sedan I bolaget bedrevs restaurangverksamhet, vilken numera är avregistrerad. Båda tilltalade har arbetat med verksamheten i restaurangen tillsammans med ett flertal anställda, bl. a. Marina Andreasen och Arton Rustemi. I restaurangverksamheten fanns ett kassaregister av märket Nitsuko. Vid undersökningar utförda av Skatteverket i samband med revision i maj 2009 har visat sig att kassaregistret dels varit utrustat med en s k dold returfunktion, dels saknat elektroniskt journalminne eller kontrollremsa. Tillämpliga regler och föreskrifter Under åren 2008 och 2009 reglerades hanteringen av kassaregister av alkohollagens 8 kap. 5 a som hänvisade till alkoholförordningen, som i sin tur hänvisade till Statens Folkhälsoinstituts föreskrifter om kassaregistrering (FHIFS 2003:2). Dessa föreskrifter är numera upphävda och har ersatts av Skatteförfarandelagen (tidigare Kassaregisterlagen). Denna lagstiftning föranleddes av problemen med

6 MALMÖ TINGSRÄTT DOM B manipulerade kassaregister och är striktare än det regelverk som gällde under den för gärningen aktuella tidsperioden. Bevisning Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som framgår av stämningsansökan samt markerade avsnitt i förhör under förundersökningen. Vittnesförhör har på åklagarens begäran hållits med skatterevisorerna Peter Lindmark och Gabriella Liljeberg. På de tilltalades begäran har vittnesförhör hållits med Arton Rustemi och Marina Andreasen. Förhöret med den senare har hållits utan ed eftersom hon är närstående till de tilltalade. Åklagarens sakframställan I samband med genomgång av den skriftliga bevisningen har åklagaren sammanfattningsvis anfört följande till utveckling av åtalet. Enligt FHIFS 2003:2 skulle hanteringen av kassaregistret ske på följande sätt. Löpande affärshändelser ska slås in i kassaregistret samt olika rapporter tas fram från kassaregistret för att föras in i bokföringen. En av dessa rapporter är Z-rapporten, som visar dagsförsäljningen vid dagens slut. Vid stängningsdags ska en Z-rapport tas fram, därefter nollställs kassaregistret. Varje Z-rapport får ett löpnummer och ska sedan tas in i bokföringen som en gemensam verifikation för den dagens affärshändelser. I bokföringen ska det därför finnas en obruten löpnummerserie av Z-rapporter för att alla dagskassor ska vara redovisade på ett korrekt sätt. Det går också att ta ut s. k. X-rapporter från kassaregistret. X-rapporten visar all försäljning sedan den senaste Z-rapporten men nollställer inte kassaregistret. Funktion kan användas om man vill kontrollräkna kassan under dagen. Kassaregistret måste även vara utrustat med en kontrollremsa eller ett elektroniskt journalminne, som visar samtliga händelser som har skett i kassaregistret. Detta, tillsammans med Z-rapporterna, utgör vad som krävs för att uppfylla bokföringsskyldigheten. Om det elektroniska journalminnet eller Z-rapporter saknas går det inte att bedöma fullständigheten av bokföringen i verksamheten.

7 MALMÖ TINGSRÄTT DOM B Vid en oanmäld kontroll den 5 maj 2009 på restaurangen konstaterade skatterevisorerna Peter Lindmark och Gabriella Liljeberg att kassaregistret i restaurangen saknade elektroniskt journalminne, trots att det borde ha haft ett sådant. De kunde även konstatera att kassaregistret hade nollställts i februari 2008 eftersom Z-rapporten från den l februari 2008 hade löpnummer 1. Vid kontrollen tog Peter Lindmark med hjälp av ett särskilt datorprogram ut timrapporter som visade den ackumulerade försäljningen fördelad på dygnets timmar under tidsperioden från den l februari 2008 till den 4 maj Det kunde i samband med undersökningen konstateras att timrapporterna utvisade negativ försäljning, samt att den största posten negativ försäljning inföll precis vid stängningsdags. Negativa belopp på timrapporterna får man genom att returnera större belopp än vad man har slagit in som försäljning. Det kunde också konstateras att kassaregistret förutom en "vanlig" returknapp även hade en omärkt knapp som hade en dold returfunktion. Det totala beloppet negativ försäljning som framgår av timrapporterna uppgår under tidsperioden i vart fall till l kr. Mycket talar för att det dock egentligen är fråga om mycket större belopp. I bolaget har enligt kontrolluppgifter arbetat 4-5 personer under åren 2008 och Av angivna lönebesked framgår att Marina Andreasen arbetat i större omfattning. Övriga har arbetat i liten omfattning. Negativ försäljning kan uppstå genom att man efter en registrerad försäljning använder den "vanliga" returknappen. En sådan retur blir också synlig i en felslagsrapport. Om man istället använder den dolda returfunktion som kassaregistret har varit utrustat med kan försäljningen minskas med valfritt belopp utan att detta framgår av felslagsrapporten. I bokföringen för restaurangen har det inte funnits några verifikationer för gjorda returer, vilket borde ha funnits om den "vanliga" returknappen eller annan vedertagen metod för att registrera felslag hade använts.

8 MALMÖ TINGSRÄTT DOM B De inblandades berättelser Närmare hörda över åtalet har Abdulhalim Ismaili och Mirlind Ismaili samstämmigt uppgett i huvudsak följande. När de tog över verksamheten 2004 hade de ingen tidigare erfarenhet av att driva restaurang på egen hand. De samlade alla papper, bl. a. Z-rapporter, i en pärm och lämnade dem vidare till revisorn en gång i månaden. De fick kassaregistret genom köpet av restaurangen och kände varken till att det saknade elektroniskt journalminne eller att det hade en knapp med en dold returfunktion. Däremot var flera myndigheter där och kontrollerade kassaregistret och sade att det var ok att använda. De gjorde en ändring i kassaapparten den l februari 2008 eftersom de då gjorde ändringar i menyn. De hade timanställda som arbetade vid behov. Det var kanske 4-5 personer som arbetade förutom dem själva, de arbetade alla vitt. Abdulhalim Ismaili arbetade huvudsakligen i köket och skötte även inköpen. Han arbetade mest dagtid. Mirlind Ismaili var ansiktet utåt och skötte kontakterna med restauranggästerna. Han brukade komma till restaurangen i början av kvällen och stannade ofta till stängning. Den som tog ut Z-rapporten var också den som räknade dagskassan. Det varierade vem som tog ut Z-rapporterna och räknade kassan. Ibland var det någon av dem som gjorde det men ofta var det någon ur personalen. När kassan hade räknats lades denna tillsammans med Z-rapporten på kontoret. Abdulhalim Ismaili brukade sedan ta hand om detta dagen efter och lämna till banken, använda till inköp eller betala räkningar. Flera av de anställda hade egna nycklar till restaurangen, bl. a. Marina Andreasen och Arton Rustemi. De har inte haft så bra koll som de borde ha haft vad gäller intäkterna och kan inte förstå hur negativ försäljning har uppstått. De har heller inte märkt att l miljon kr har saknats i verksamheten. Det blev dock inte mycket pengar kvar i verksamheten och inte särskilt mycket vinst att dela mellan dem. De hade ett möte och informerade de anställda om Skatteverkets revision. Det var Mirlind Ismaili som höll i mötet. Ingen av dem minns exakt när mötet hölls. Abdulhalim Ismaili har tillagt följande. Han brukade vara i restaurangen på dagen. Han kom vid lunchtid och var oftast själv även om det ibland hände att en anställd

9 MALMÖ TINGSRÄTT DOM B som brukade hjälpa till med pizzadegen var där. Det hände att han någon gång var med vid stängning. Revisorn försökte att förklara bokföringen för honom men han visste bara på ett ungefär vad allt rörde sig om. Mirlind Ismaili har tillagt följande. De som ville arbeta skrev själva in sig i personalliggaren och kunde reglera sinsemellan hur de ville jobba. Det var inte så uppstyrt. De som hade nycklar kunde komma som de ville och de hade ingen aning vad dessa anställda gjorde med nycklarna. Han och hans far delade vinsten lika. Det blev inte så mycket kvar när räkningar m.m. var betalt. Det fanns ingen manual till kassaregistret utan de fick lära sig detta på egen hand. De som kunde kassaregistret lärde sedan upp de nya. Skatteverket har varit på restaurangen tidigare och kontrollerat personalliggaren och kassaregistret. Då hade de inga anmärkningar. Vid dessa tillfällen har Skatteverket inte tagit ut rapporter från kassaregistret. Skatterevisorerna Peter Lindmark och Gabriella Liljeberg har beträffande undersökningen som gjordes i samband med skatterevisionen den 5 maj 2009 samstämmigt uppgett i huvudsak vad som framkommer ovan under åklagarens sakframställning med följande tillägg. De använde en särskild programvara för att tanka ned inställningarna från kassaregistret i samband med revisionen. De kunde snabbt konstatera att det inte fanns något elektroniskt journalminne och att det fanns en blank knapp som hade en funktion. Det var för Peter Lindmark känt sedan tidigare att denna typ av kassaregister kunde ha blanka knappar med funktioner. De gjorde några testförsäljningar för att se hur knappen fungerade. De konstaterade att knappen medförde reduktion av försäljningen utan att det syntes i några felslagsrapporter. Kassaregistret är utrustat med knappen från början och Nitsukomodellen är känd för detta. Felslag och returer ska dock hanteras med hjälp av felslagsfunktionen eller direktfel om man inte slagit ut något kvitto och av returknappen om ett kvitto slagits ut. Använder man dessa funktioner framgår returen/felslaget i felslagsrapporten. De drog därför slutsatsen att den enda möjligheten för att få det resultat de fick på timrapporterna var att knappen hade en

10 10 MALMÖ TINGSRÄTT DOM B dold returfunktion. Eftersom journalminnet saknas i kassaregistret kan man inte följa försäljningarna under dagen. Det saknades också underlag för att returer skulle ha gjorts. De anställda i restaurangen Marina Andreasen och Arton Rustemi har i stort bekräftat vad de båda tilltalade har uppgett om hur verksamheten fungerade på restaurangen. DOMSKÄL Alla affärshändelser i en verksamhet ska löpande bokföras i en grund- och huvudbok. Verifikationer ska knytas till affärshändelserna så att det går att bedöma dessa. Verifikationer kan vara t ex fakturor. På restauranger används dock kassaregister. All försäljning slås in i denna apparat. Uppgifter från kassaregistret tas in i bokföringen och utgör en gemensam verifikation för flera affärshändelser. Räkenskapsmaterial ska också bevaras som en del av bokföringsskyldigheten. Det åligger också den bokföringsskyldige att bevara den utrustning och det system som behövs för att presentera räkenskapsmaterialet. Det är i målet utrett att restaurangens kassaregister saknat elektroniskt journalminne och haft en knapp med en dold returfunktion som gjort det möjligt att göra returer utan att detta syns i några rapporter. Åklagaren har gjort gällande att intäkterna i restaurangen har minskats med i vart fall l kr genom användning av knappen med dold returfunktion. Beloppet har beräknats genom att summera all den ackumulerade negativa försäljning som förekommit under tidsperioden och som framgår av de timrapporter som skatterevisorerna har tagit fram. Genom förhören med skatterevisorerna Peter Lindmark och Gabriella Liljeberg och den av åklagaren åberopade skriftliga bevisningen har framkommit att timrapporterna över ackumulerad försäljning visar att mer försäljning än vad som har slagits in i kassaregistret har tagits bort samt att

11 11 MALMÖ TINGSRÄTT DOM B negativa siffror i dessa rapporter endast kan uppnås genom att rent praktiskt slå in returer med hjälp av knappen med dold returfunktion på mer än den försäljning som faktiskt har skett och på så sätt komma under noll i försäljning. Skulle dessa returer ha skett genom den "vanliga" returknappen eller felslagsknappen på kassaregistret hade, såvitt har framkommit i målet, detta visat sig i de dagliga Z-rapporterna. Med hänsyn till att sådana angivelser inte finns i Z-rapporterna kan någon annan rimlig förklaring till hur den negativa försäljningen har uppstått än att någon använt sig av den dolda returfunktionen på kassaregistret inte anses ha framkommit. Med hänsyn till vad som nu sagts är det utrett att bolaget har haft intäkter som uppgår i vart fall till det av åklagaren påstådda beloppet på l samt att dessa intäkter inte har bokförts. Det är vidare i målet utrett att kassaregistret inte har haft något elektroniskt journalminne eller någon annan motsvarande funktion för att spara inslagna kassaregistreringar samt att sådana heller inte har sparats. Det går därför inte att i huvudsak bedöma rörelsens förlopp med ledning av bolagets bokföring. Det är alltså klarlagt att bolagets intäkter reducerats genom att en på bolagets kassaregister dold returfunktion använts, att reducerade intäkter utgjort underlaget för bokföringen samt att kassaregistret har saknat elektroniskt journalminne och att några inslagna kassaregistreringar inte har sparats. Det är alltså objektivt sett klarlagt att det, på det sätt och i den omfattning som åklagaren har påstått, har varit fråga om bokföringsbrott i verksamheten. Tingsrätten övergår nu till att bedöma frågan om det, så som åklagaren har påstått, är Abdulhalim Ismaili och Mirlind Ismaili som, gemensamt och i samförstånd, har begått gärningen och, om så är fallet, med vilka insikter de har gjort detta. Intäkterna har reducerats genom en dold returfunktion på kassaregistret. Det har varit av väsentlig betydelse att kassaregistret även har saknat elektroniskt journalminne för reduktionerna ska undgå upptäckt.

12 12 MALMÖ TINGSRÄTT DOM B Abdulhalim Ismaili och Mirlind Ismaili har, som ägare och därmed de enda som har rätt till medel i bolaget, haft uppenbara skäl att på detta sätt reducera intäkterna i bolaget. De har visserligen själva gjort gällande att de helt saknat kännedom om funktionen på kassaregistret samt att alla som arbetat i restaurangen haft tillgång till både lokalen och kassaregistret. De har också menat att de själva har haft väldigt dålig kontroll på verksamheten och att de felaktigt litat på de människor de haft omkring sig. Det är i och för sig en hel del som talar för att även anställda i verksamheten kan ha haft all anledning att reducera intäkterna på det sätt som har skett. Även om den dolda returfunktionen på kassaregistret är känd, i vart fall bland skatterevisorer, framstår det emellertid som något långsökt att en anställd under så lång tid skulle stjäla försäljningsintäkterna på detta sätt. Inte minst eftersom det, för att undgå upptäckt från ovetande ägare, förutsätter att man känner till att den elektroniska journal som normalt sett tillhör kassaregistret saknas. Därtill kommer att de båda tilltalade lämnat svävande uppgifter kring hur mycket övriga anställda, förutom Marina Andreasen, egentligen har arbetat på restaurangen. Till detta ska läggas den föga sannolika omständigheten att det under drygt ett år har försvunnit i minst l miljon kronor ur det lilla bolaget utan att vare sig Abdulhalim Ismaili eller Mirlind Ismaili upptäckt detta, trots att de enligt vad de själva har uppgett båda i princip har lett den dagliga verksamheten. Det får anses uteslutet att det kan ha gått till på det sättet. Istället får det anses utrett att det är Abdulhalim Ismaili och Mirlind Ismaili som medvetet ansvarat för att intäkterna har reducerats med hjälp av den dolda returfunktionen. Det har visserligen framkommit att Abdulhalim Ismaili ofta själv har tagit hand om Z-rapporterna och betalt räkningar. Av vad både han och Mirlind Ismaili har uppgett framgår dock att båda har varit delaktiga i verksamheten på ett sätt som gör att det får anses som helt osannolikt att en av dem skulle ha kunnat reducera intäkterna i den omfattning som har skett utan att den andre kände till det. Det är därför också utrett att de båda, tillsammans och i samförstånd, har reducerat intäkterna genom den dolda returfunktionen och sedan uppsåtligen redovisat bolagets intäkter i bokföringen med ett för lågt belopp om i vart fall l kr. Med hänsyn till att avsaknad av elektroniskt journalminne, enligt vad

13 13 MALMÖ TINGSRÄTT DOM B som framkommit i målet, är en förhållandevis väsentlig förutsättning för att en dold returfunktion inte ska upptäckas kan slutsatsen dras att de båda tilltalade har känt till att det elektroniska journalminnet har saknats samt att de därför medvetet avstått från att spara inslagna kassaregistreringar. Att det är en del av bokföringsskyldigheten att spara dessa är något som de i egenskap av företagare har en skyldighet att känna till. Åtalet är därför i dess helhet styrkt. Rubricering Förfarandet har präglats av stor förslagenhet och har varit i stort sett omöjligt att upptäcka. Det måste därför, trots den förhållandevis kort tidsperiod om 15 månader som det har pågått, anses vara del av ett systematiskt utövande som syftat i princip endast till att undandra intäkter från skatt. Gärningen är därför att bedöma som grovt bokföringsbrott. Påföljd och näringsförbud, m.m. Abdulhalim Ismaili och Mirlind Ismaili lever båda under ordnade förhållanden. De har inte tidigare gjort sig skyldiga till brottslighet som påverkar påföljdsbestämningen i detta mål. De har båda samtyckt till samhällstjänst och anses lämpliga för detta. Näringsförbud Abdulhalim Ismaili och Mirlind Ismaili har bestritt åklagarens yrkande om näringsförbud. Den brottslighet som de båda har gjort sig skyldiga till innebär att de har grovt åsidosatt vad som har ålegat dem i näringsverksamheten. Det är påkallat från allmänt synpunkt att de meddelas näringsförbud. Tiden för näringsförbudet bör bestämmast till tre år och gälla omedelbart utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

14 14 MALMÖ TINGSRÄTT DOM B Straffvärde och påföljdsval Abdulhalim Ismaili och Mirlind Ismaili döms nu båda för grovt bokföringsbrott. Gärningens straffvärde bedöms motsvara fängelse i sex månader. Straffvärdet i sig skulle visserligen kunna tala för att nu döma till en icke frihetsberövande påföljd. Det är dock fråga om brottslighet av sådan art att det finns en stark presumtion för att bestämma påföljden till fängelse. Några särskilda skäl som skulle kunna bryta denna presumtion finns inte. Påföljden ska därför bestämmas till fängelse. Straffmätning Både Abdulhalim Ismaili och Mirlind Ismaili har uppgett att de numera är anställda inom andra företag. Att de nu meddelas näringsförbud kan därför inte anses innebära ett sådant men för någon av dem att detta bör påverka vid straffmätningen. Inte heller vad som framkommit om att de båda har påförts skattetillägg utgör något sådant skäl. Gärningarna begicks under år 2008 och Åtal väcktes under Målet har varit utsatt till huvudförhandling vid ett antal tillfällen och ställts in huvudsakligen på grund av de båda tilltalade. Därför är inte heller den tid det tagit att få målet avgjort något som bör påverka vid straffmätningen. Fängelsestraffets längd ska därför mätas ut enligt gärningens straffvärde och för var och en av dem bestämmas till sex månader. Övriga frågor Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brottet ska var och en av de tilltalade betala föreskriven avgift till brottsofferfonden. Försvararen tillerkänns begärd ersättning som med hänsyn till att målet pågått länge och han varit försvarare för båda tilltalade framstår som skälig. Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen ska de tilltalades yrkande om ersättning för rättegångskostnader lämnas utan bifall. Kostnaderna för försvararen bör med hänsyn till de tilltalades ekonomiska förhållanden och tingsrättens påföljdsval stanna på staten.

15 15 MALMÖ TINGSRÄTT DOM B HUR MAN ÖVERKLAGAR Överklagande, ställt till Hovrätten över Skåne och Blekinge, ges in till tingsrätten senast den 5 mars Sophia Nottehed Domen har beslutats av tingsfiskalen Sophia Nottehed samt nämndemännen Theo Karivadas, Nora Manouchi och Gull-Maj Banke. Rätten är enig.

16 Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö Kammaråklagare Jenny Olovsson Ansökan om stämning Sida 1 (3) Handling 35 Ärende EB Handläggare Malmö tingsrätt ÅKLAGARBUNDET MÅL 5?* MALMÖ MAI MÖ ' > WÄWftHÄTlf TT IVlAM-iVIVj' EnWTf- " Avd ^ Ink 2011 Aktbil 1 IrtöOMfl C "WMLNRT *B TR mål: B Handl.: EKO2 1 Tilltalad, efternamn och alla förnamn Tilitalsnamn Yrke/titst Ismaiti, Abdulhalim Personnr Medborgar^ i Telefon Tolkbehov Adress Västra Kattarpsvägen 17, MALMÖ Offentlig försvarars/ombud Advokaten Jan F Urwitz, Drottningtorget 2 B, MALMÖ förordnad sedan tidigare Frihetsberövancie m. m. Delgivnrngsuppgifter 2 Tfiltalad: efternamn och alfa förnamn Tilltalsnamn Israaili, Mirlind Personnr Medborgare i Telefon Adress Elisetorpsvägen 11 C, Lgh 1502, ARLÖV Offentlig försvarare/ombud Advokaten Jan F Urwitz, Drottningtorget 26,21125 M^ tidigare Deigivningsuppgiftar Ansvarsyrkanden m.m. 1. GROVT BOKFÖRINGSBROTT Gärning Per Albins Krog HB har i Malmö bedrivit bokföringspliktig näringsverksamhet. Mirlind Ismaili och Abdulhalim Ismaili har varit bolagsmän i bolaget och därigenom ansvariga för att bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen fullgjorts. Yrkeflitel MALMÖ TINGSRÄTT BESLUT Tolkbehov ~ 1 1, t ~ t$~c $ $ öiamnmg utfärdas n 'Mf försv^flfr Wrnrrlrnn V-MöprSrdnad sedan O Begäran om of f. försvarare avslås pni h till stämnlnnrn D Personundersökn. utförs Bolaget har under tiden den l februari 2008 till den 4 maj 2009 redovisat en omsättning om ca kr. D Yttrande från frivårdsmyndjgh, inhämtas O Tolk förordnas Postadress BOX MALMÖ Gataadress Posähusplatsen 6 Telefon Telefax E-post Wsbbadrass ndigheten.se

17 Andra ekobrottskammaren i Malmö Kammaråklagare Jenny Olovsson Ansökan om stämning Sida 2 (3) Handling 35 Ärende EB Handläggare Mirlind Ismaili och Abdulhalim Ismaili har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen, eller i andra hand av oaktsamhet, åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att under tiden den l februari 2008 till den 4 maj 2009, dels inte bokföra intäkter om sammanlagfca l kr och dels inte spara inslagna kassaregistreringar i ett elektroniskt journalminne eller motsvarande. Till följd härav har rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. f*, n Gärningen är att bedöma som grov eftersom den avsett mycket betydande belopp, utövats systematiskt och i skatteundandragande syfte. Lagrum 11 kap 5 brottsbalken Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Abdulhalim Ismaili (förnekar i vart fall uppsåt) och Mirlind Ismaili (förnekar brott) Vittnesförhör med skatterevisorn Peter Lindmark angående undersökningen av bolagets kassaregister, till styrkande av att samtliga intäkter inte har bokförts och att något elektroniskt minne eller motsvarande inte funnit i bolagets kassaregister. Vittnesförhör med skatterevisorn Gabriella Liljeberg angående hennes iakttagelser vid den revision som utförts hos bolaget till styrkande av att samtliga intäkter inte har bokförts och att något elektroniskt minne eller motsvarande inte funnit i bolagets kassaregister. Skriftlig bevisning Timrapporter uttagna från kassaregistret respektive , fup s 34-35, angående att det tagits bort mer försäljning än vad som slagits in i kassaregistret i anslutning till stängningsdags men att detta ändrats efter skatterevisorernas besök den 5 maj 2009, till styrkande av att samtliga intäkter inte bokförts under den åtalade tiden Felslagsrapport uttagen från kassaregistret , fup s 54, utvisande avsaknad av inslagna returer, till styrkande av att returer gjorts med användande av en dold returfunktion i skatteundandragande syfte Restaurangrapport och menyer, fup s 56-60, utvisande restaurangens priser, till styrkande av att samtliga intäkter inte bokförts. Hänvisning önskas. Uppgifter från Skatteverket angående anställda , fup s 91-93

18 Andra ekobrottskammaren i Malmö Kammaråklagare Jenny Olovsson Ansökan om stämning Sida 3 (3) Handling 35 Ärende EB Handläggare TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD Mirlind Ismaili och Abdulhalim Ismaili har i egenskap av bolagsmän i Per Albins Krog HB gjort sig skyldiga till brottslighet som inte är ringa i enlighet med åtalspunkten l och därigenom grovt åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamhet. Näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt. Det yrkas att Mirlind Ismaili och Abdulhalim Ismaili jämväl för tiden till dess frågan om näringsförbud slutligt har avgjorts (tillfälligt näringsförbud) meddelas näringsförbud för en tid av fem år. Lagrum l, 3, 4 och 10 lag (1986: 436) om näringsförbud Handläggning Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 5-6 timmar Sakframställan och förhör med de tilltalade beräknas ta 3 timmar Revisionspromemorian jämte bilagor kommer att gås igenom sakframställn^n^svis i tillämpliga delar nny Olov >son

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm SÖDERTÄLJE TINGSRATT DOM Enhet l. meddelad i Södertälje Mål nr B 3008-11 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND LUNDS TINGSRÄTT INKOM: 2014-04-23 MÅLNR: B 2053-14 AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman Ansökan om stämning Sida 1 (40) Riksenheten mot korruption Kammaråklagare Hans Ihrman 2012-07-10 Handläggare 810-6 Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 4762-11 Tilltalad: efternamn

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

2012-12-27 meddelad i Malmö. Begångna brott Grovt bokföringsbrott

2012-12-27 meddelad i Malmö. Begångna brott Grovt bokföringsbrott DOM Mål nr B 8650-11 2012-12-27 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Carl Renberg Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Malmö Tilltalad Hani El Heish, 770101-1855

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 35-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Christopher-Kevin Pratter, 19900721 Otto-Probst-Str. 13/32/4 A-1100 Wien Medborgare i Österrike Offentlig försvarare: Advokat Nathalie

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2003 Ö 2549-03 KLAGANDE EH Offentlig försvarare och ombud: advokaten JH MOTPART Riksåklagaren SAKEN Näringsförbud ÖVERKLAGAT

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 mars 2015 Ö 260-13 KLAGANDE KÅR Ombud: Advokat LG MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas.

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Svarsskrivelse Sida 1 (16) Datum Rättsavdelningen 2012-04-25 ÅM 2012/0754 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-01-27 B 2535-11 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MA./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 Ansvarsyrkanden m.m. 1. Bokföringsbrott (grovt brott), och försvårande av skattekontroll (grovt brott), Ove Pundig och Tor Klurig samt medhjälp till

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2014-04-04 meddelad i Malmö

2014-04-04 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 1130-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Pettersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Momodou Jallow Sekretess Företrädd av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

2008-12-19 meddelad i Stockholm

2008-12-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Per Fylking, 610129-0135 Fyrverkarbacken 21, Xvi 112

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 3773-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Omar Abdel Karim, 19680224-0736 c/o Samir Abou Niaj Lettlandsgatan 2 B Lgh 1301 214 31 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Anders

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad, Malmö Offentlig försvarare: Advokat Bertil Leander Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan 14 211 34 Malmö Åklagare Jeanette

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 februari 2007 B 1544-06 KLAGANDE HL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 Sammanfattning Förhandling enligt 10 medbestämmandelagen har inte kommit till stånd trots vissa kontakter mellan den arbetstagarorganisation som begärt förhandling

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida l (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mälm meddelad i Stockholm den 22 november 2012 B 2535-11 KLAGANDE Mohamed Houssein Ali, 580404-2215 Tensta Allé 29 163 64 Spånga Ombud: Advokat Krister Jansson Solna Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

DOM 2009-07-15 Göteborg

DOM 2009-07-15 Göteborg Rotel 24 Göteborg Mål nr Sida 1 (21) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 18 januari 2008 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren OS

Läs mer

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Jönköping Mål nr Sid 1 (5) PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Yrkesregistret Box 1272 501 12 Borås Ombud: Monika Vulin c/o Law & Solution Sweden

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-03-29 B 5752-10 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

2011-07-12 meddelad i Malmö

2011-07-12 meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2410-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Camilla Ström Internationella åklagarkammaren i Malmö Tilltalad Nabil Al-Mashhadani, 460205-3672

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer