meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm"

Transkript

1 Bilaga B DOM Mål nr B meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik Stockholm Företrädd av åklagaren Tilltalad Milorad Dragutinovic, Pontus Wiknersgatan 2 Lgh Göteborg Offentlig försvarare: Advokat Peter Nolby Kjessler & Nolby Advokatbyrå KB Box Göteborg DOMSLUT Begångna brott Grovt bidragsbrott Lagrum 3 bidragsbrottslagen (2007:612) Påföljd m.m. Fängelse 3 år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 Skadestånd Milorad Dragutinovic ska solidariskt med Vesna Dukic, Alisa Lames och Emina Bicakdzic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 4 till dess betalning sker. Milorad Dragutinovic ska solidariskt med Vesna Dukic och Alisa Lames utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 4 till dess betalning sker. Milorad Dragutinovic ska solidariskt med Vesna Dukic och Emina Bicakdzic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 4 till dess betalning sker. Milorad Dragutinovic ska solidariskt med Vesna Dukic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 4 till dess betalning sker. Förverkande och beslag Beslagen av filmer, minneskort och videoband (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare nr BG232 p 8, 15, 22 och 24) ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Milorad Dragutinovic. Sekretess 1. Sekretessen enligt 35 kap 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i läkarintyget från Rättsmedicinalverket, aktbil. 52, ska bestå i målet. 2. Sekretessen enligt 35 kap. 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i den rättspsykiatriska undersökningen, aktbil. 150, ska bestå i målet. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Peter Nolby tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Övrigt Med upphävande av tidigare kvarstadsbeslut förordnar tingsrätten om kvarstad enligt 26 kap. 1 rättegångsbalken på så mycket av Milorad Dragutinovics egendom att Försäkringskassans fordran om kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden ska bestå en månad efter det att domen vunnit laga kraft.

3 3 YRKANDEN Åklagarens yrkanden, se bilaga 1 Försäkringskassan har vid huvudförhandlingen justerat sitt yrkande om skadeståndsskyldighet och ränta enligt följande. Försäkringskassan yrkar skadestånd med kr av Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic solidariskt med varandra. Härav yrkas kr av Alisa Lames och Emina Bicakdzic solidariskt med varandra och med Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic, kr av Alisa Lames solidariskt med Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic samt kr av Emina Bicakdzic solidariskt med Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic. I övrigt har Försäkringskassan yrkat i enlighet med bilaga 2. FRIHETSBERÖVANDEN Milorad Dragutinovic har varit frihetsberövad i enlighet med vad som framgår av avräkningsunderlaget. DOMSKÄL Tingsrätten har i deldom av den 29 juni 2012 funnit att Vesna Dukic, Alisa Lames och Emina Bicakdzic har begått de brott åklagaren har lagt dem till last. Tingsrätten har i denna dom avseende Milorad Dragutinovic i stora delar gjort samma överväganden som i den tidigare deldomen. I de delar tingsrätten gjort samma överväganden som i den tidigare deldomen har tingsrätten hänvisat till densamma och den biläggs därför såsom bilaga 3 till denna dom.

4 4 DEN TILLTALADES INSTÄLLNING Milorad Dragutinovic har förnekat brott. Han har inte medvetet lämnat några oriktiga uppgifter till Försäkringskassan och han har inte medvetet medverkat till bidragsbrott. I den mån han har undertecknat några dokument så har detta skett i tron att det var korrekt. BAKGRUND Tingsrätten hänvisar i denna del till vad som anges i tingsrättens deldom av den 29 juni UTREDNINGEN I MÅLET Tingsrätten hänvisar i denna del till vad som anges i tingsrättens deldom av den 29 juni TINGSRÄTTENS BEDÖMNING Åtalet för grovt bidragsbrott, åtalspunkt 1 Åklagaren har gjort gällande att det brottsliga handlande som omfattas av åtalet består av två olika delar, som var för sig är tillräckliga för att konstituera ansvar för bidragsbrott. Den första delen utgörs av att Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic felaktigt har angivit, eller i vart fall avsevärt överdrivit, Milorad Dragutinovics hinder och hjälpbehov. Den andra delen utgörs av att Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic i assistansersättningsräkningar och därtill bilagda tidredovisningar felaktigt uppgivit att personer arbetat som personliga assistenter för Milorad Dragutinovic och felaktigt uppgivit hur många assistanstimmar som utförts. Tingsrätten behandlar i det följande dessa delar var för sig.

5 5 Felaktigt angivande av Milorad Dragutinovics hinder och hjälpbehov Vesna Dukic har vitsordat att hon har lämnat de uppgifter om Milorad Dragutinovics hinder och hjälpbehov som framgått av den skriftliga bevisningen. Hon har gett in de läkarutlåtanden som åberopats av åklagaren till Försäkringskassan och hon har uppgivit det som framgår av Försäkringskassans journal och övriga handlingar åberopade av åklagaren. Av den skriftliga bevisningen har framgått att det angivits att Milorad Dragutinovic har stora rörelsehinder och behöver hjälp med att förflytta sig, personlig hygien, måltider, att klä på sig och av sig och att kommunicera med andra, i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Den fråga tingsrätten har att ta ställning till är om dessa uppgifter är osanna eller om de innebär ett avsevärt överdrivande av Milorad Dragutinovics hinder och hjälpbehov. Med hänvisning till den bedömning som gjorts i deldomen av den 29 juni 2012, åtalspunkt 1, under rubriken Felaktigt angivande av Milorad Dragutinovics hinder och hjälpbehov konstaterar tingsrätten att det är bevisat att det har lämnats oriktiga uppgifter till Försäkringskassan varvid de oriktiga uppgifterna har bestått i att det felaktigt angivits att Milorad Dragutinovic hade stora rörelsehinder och behövde hjälp med att förflytta sig, personlig hygien, måltider, att klä på och av sig och att kommunicera med andra eller att hinder och behov av hjälp härvidlag i vart fall avsevärt har överdrivits. Felaktiga uppgifter i assistansersättningsräkningar och tidredovisningar Tingsrätten går härefter vidare med att bedöma om det har lämnats felaktiga uppgifter i assistansersättningsräkningar och därtill bilagda tidsredovisningar för assistenter för varje månad.

6 6 Med hänvisning till den bedömning som gjorts i deldomen av den 29 juni 2012, åtalspunkt 1, under rubriken Felaktiga uppgifter i assistansersättningsräkningar och tidsredovisningar konstaterar tingsrätten att det är klarlagt att felaktiga uppgifter har lämnats i assistentersättningar och tidredovisningar, eftersom det inte har arbetat några assistenter hos Milorad Dragutinovic under den aktuella perioden. Fara för att assistansersättning felaktigt utbetalats Med hänvisning till den bedömning som gjorts i deldomen av den 29 juni 2012, åtalspunkt 1, under rubriken Fara för att assistansersättning felaktigt utbetalats konstaterar tingsrätten att avgivandet av de oriktiga uppgifterna har orsakat fara för att assistansersättning felaktigt har utbetalats från Försäkringskassan. Uppsåtsfrågan Inledningsvis konstaterar tingsrätten att samtliga vittnen, med undantag för Anna Hedström och Ulrika Otter, som båda träffade Milorad Dragutinovic i egenskap av företrädare för Försäkringskassan och med anledning av hans assistansersättning, har givit en bild av att Milorad Dragutinovic framstod som normalbegåvad och att det inte var några problem att föra en dialog med honom. Tingsrätten finner det därför klarlagt att Milorad Dragutinovic under normala omständigheter har förstått sådant som har pågått i hans omgivning. Vesna Dukic har emellertid berättat att hon vid vissa tillfällen, såsom när Milorad Dragutinovic skulle träffa läkare eller företrädare för Försäkringskassan, har drogat Milorad Dragutinovic. Dessa uppgifter har hon lämnat i ett förhållandevis sent skede av förundersökningen och när hon under huvudförhandlingen berättat om detta så har hennes berättelse varit detaljlös och vag. Det framstår närmast som ett sätt att försöka skydda sambon Milorad Dragutinovic. Tingsrätten finner att hennes uppgift om att hon skulle ha drogat Milorad Dragutinovic, så att han blev så okontaktbar som har beskrivits av

7 7 läkare och företrädare för Försäkringskassan, med de risker för Milorad Dragutinovics hälsa som det skulle ha inneburit, så osannolik att den lämnas utan avseende. Tingsrätten finner det därför klarlag att Milorad Dragutinovic, även då han har träffat läkare eller företrädare för Försäkringskassan, har förstått vad som pågått i hans omgivning. Som tingsrätten ovan har funnit, har Milorad Dragutinovic inte haft det hjälpbehov som har uppgetts till Försäkringskassan. Samtidigt kan konstateras att det av de läkarutlåtanden som åberopats av åklagaren och som ingivits till Försäkringskassan framgår att Milorad Dragutinovic inför läkaren felaktigt har givit sken av att ha stora rörelsehinder och behöva hjälp med att förflytta sig, personlig hygien, måltider, klä på och av sig och att kommunicera med andra eller att han i vart fall avsevärt har överdrivit sina hinder och sitt behov av hjälp. Även om Milorad Dragutinovic inte har lämnat alla uppgifterna själv till läkarna, utan hans talan har förts av Vesna Dukic, så har uppgifterna lämnats när Milorad Dragutinovic har varit närvarande även om han inte enligt läkarnas mening har varit kontaktbar. Mot bakgrund av vad tingsrätten ovan har konstaterat om Milorad Dragutinovics förmåga att uppfatta vad som sker i hans omgivning, finner tingsrätten det uteslutet att han inte har förstått vilka uppgifter som lämnats om honom. Det är därmed utrett att han har spelat sjuk. Att Milorad Dragutinovic spelat sjuk talar mycket starkt för att han och Vesna Dukic har haft en överenskommelse om att de gemensamt ska agera för att försöka återfå den assistansersättning som Milorad Dragutinovic tidigare har varit beviljade. Det är enligt tingsrättens mening svårt att se att Milorad Dragutinovic skulle kunna haft något annat skäl till att spela sjukare än han var. Ett sådant skäl skulle emellertid kunna vara att han önskade få läkarna att skriva ut ytterligare mediciner. Detta emotsägs emellertid av de uppgifter Anna Hedström och Ulrika Otter från Försäkringskassan har lämnat.

8 8 Anna Hedström har gjort hembesök hos Milorad Dragutinovic den 5 december 2008, efter det att Försäkringskassan omprövat sitt beslut att dra in assistansersättningen och istället beslutat att Milorad Dragutinovic skulle ha rätt till assistansersättning. Syftet med mötet var att utreda hur många timmar per vecka Milorad Dragutinovic hade behov av. Anna Hedström har berättat att hon presenterade sig och berättade varför hon var där. Milorad Dragutinovic befann sig liggandes i en soffa vid samma soffgrupp som hon och Vesna Dukic satt vid. Anna Hedström har också berättat att Milorad Dragutinovic var vaken, även om han inte aktivt deltog i diskussionerna utan Vesna Dukic förde hans talan. Tingsrätten finner det uteslutet att han inte skulle ha uppfattat varför Anna Hedström var hemma hos honom och Vesna Dukic. Till detta ska läggas att Försäkringskassan, genom Ulrika Otter, i slutet av augusti 2011 gjorde ytterligare ett hembesök hos Milorad Dragutinovic. Även Ulrika Otter har berättat att hon berättat att hon var där med anledning av Milorad Dragutinovics assistansersättning. Hon har vidare berättat att Milorad Dragutinovic var med under hela samtalet, men att Vesna Dukic förde hans talan. Milorad Dragutinovic var vaken under samtalet, han ojjade sig, höll om sitt huvud och ville falla omkull. Tingsrätten finner det även vid detta tillfälle uteslutet att Milorad Dragutinovic inte skulle ha uppfattat varför Ulrika Otter var hemma hos honom och Vesna Dukic. Genom vittnesmålet med Anna Hedström och Ulrika Otter är det bevisat att Milorad Dragutinovic vid dessa tillfällen har spelat sjuk även för företrädare för Försäkringskassan. Mot bakgrund av vad tingsrätten tidigare har konstaterat om Milorad Dragutinovics förmåga att uppfatta vad som sker i hans omgivning, finner tingsrätten det bevisat att han har förstått hur Vesna Dukic i dessa sammanhang har framställt hans hjälpbehov. Han har inte på något sätt protesterat mot Vesna Dukics uppgifter. Genom att agera på det sätt som Vesna Dukic och Milorad har gjort finner tingsrätten det, vid en sammantagen bedömning, utrett att de har haft en

9 9 överenskommelse om att oriktiga uppgifter ska lämnas till Försäkringskassan om Milorad Dragutinovics hälsotillstånd. Denna överenskommelse gör att tingsrätten finner det utrett att Milorad Dragutinovic även varit medveten om att de uppgifter som lämnades till läkarna skulle ges in till Försäkringskassan för att Milorad Dragutinovic skulle beviljas assistansersättning. Genom deras överenskommelse finner tingsrätten även det utrett att han varit medveten om de övriga uppgifter som Vesna Dukic lämnat till Försäkringskassan genom t.ex. telefonsamtal. Han har således uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter till Försäkringskassan beträffande sitt hälsotillstånd, i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning. Genom vittnesmålet med Anna Hedström och Ulrika Otter är det bevisat att Milorad Dragutinovic var medveten om att han beviljats assistansersättning. Mot bakgrund av vad tingsrätten tidigare har konstaterat beträffande Milorad Dragutinovics förmåga att uppfatta vad som sker i hans omgivning, finner tingsrätten det bevisat att han har varit medveten om att han inte har haft några assistenter. Genom att agera på det sätt som Vesna Dukic och Milorad har gjort finner tingsrätten det, vid en sammantagen bedömning, utrett att de har haft en överenskommelse om att oriktiga uppgifter ska lämnas till Försäkringskassan även i assistansersättningsräkningar och därtill bilagda tidredovisningar. Milorad Dragutinovic har således uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter i assistansersättningsräkningar och därtill bilagda tidredovisningar för assistenter, i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Han måste därför också ha insett att det förelåg en fara för att assistansersättning felaktigt skulle utbetalas. Tillsammans och i samförstånd Vesna Dukic och, under perioden augusti 2008 till september 2010, Alisa Lames har i deldomen av tingsrätten funnits skyldig till de av åklagaren påstådda grova bidragsbrotten. Den fråga tingsrätten härefter har att ta ställning till är om Milorad

10 10 Dragutinovic har begått gärningarna tillsammans och i samförstånd med dem på sätt som åklagaren har påstått. När Milorad Dragutinovic har blivit förevisad de olika handlingarna som undertecknats med hans namn säger han att det inte är hans namnteckning och att han aldrig skrivit något till Försäkringskassan. Vesna Dukic har vid huvudförhandlingen berättat att Milorad Dragutinovic inte har undertecknat några handlingar. Det kan inte anses bevisat att Milorad Dragutinovic rent faktiskt har upprättat eller undertecknat några handlingar. Det är istället, såsom tingsrätten funnit i deldomen av den 29 juni 2012, Alisa Lames och senare Vesna Dukic som till övervägande del har upprättat och inskickat assistansersättningsräkningar och tidredovisningar till Försäkringskassan. Med hänvisning till det den bedömning som gjorts ovan i denna åtalspunkt under rubriken Uppsåtsfrågan konstaterar tingsrätten att Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic har haft en överenskommelse om att oriktiga uppgifter ska lämnas till Försäkringskassan och Göteborgs kommun för vidarebefordring till försäkringskassan i enlighet med vad åklagaren har påstått. Syftet med att lämna dessa oriktiga uppgifter kan inte ha varit något annat än att Milorad Dragutinovic skulle erhålla assistansersättning trots att han inte var berättigad till det. Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic lever tillsammans och har gemensamt tagit del av de medel som erhållits till följd av den felaktigt utbetalda assistansersättningen. Tingsrätten finner det, vid en sammantagen bedömning, utrett att de har agerat tillsammans och i samförstånd. Milorad Dragutinovic kan således inte undgå ansvar, oaktat det är Alisa Lames och senare Vesna Dukic som till övervägande del har upprättat och inskickat assistansersättningsräkningar och tidredovisningar till Försäkringskassan. Tingsrätten har i deldomen av den 29 juni 2012 konstaterat att Vesna Dukic och Alisa Lames har agerat tillsammans och i samförstånd under perioden från augusti

11 11 till och med september 2010, då de haft en gemensam överenskommelse som inneburit att man skulle lämna oriktiga uppgifter till Försäkringskassan (se närmare tingsrättens deldom av den 29 juni 2012, åtalspunkt 2, under rubriken Uppsåtsfrågan ). Mot bakgrund av vad tingsrätten ovan funnit beträffande att Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic, konstaterar tingsrätten att även Milorad Dragutinovic och Alisa Lames har agerat tillsammans och i samförstånd. Rubriceringen Mot bakgrund av att brotten sammantaget rör betydande belopp och ingått i en brottslighet som utövats systematiskt samt då osanna och falska handlingar har använts är brotten att anse som grova. De ska bedömas på sätt som åklagaren har gjort. Sammanfattning Tingsrätten finner att Milorad Dragutinovic har begått de gärningar åklagaren har påstått och de ska bedömas som grova bidragsbrott. PÅFÖLJDEN Milorad Dragutinovic Milorad Dragutinovic förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes av Göteborgs tingsrätt den 1 juni 2011 för misshandel till skyddstillsyn. Av inhämtat rättspsykiatriskt utlåtande framgår att Milorad Dragutinovic inte har begått den åtalade gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning, att han vid tiden för undersökningen inte har en allvarlig psykisk störning och att det därmed

12 12 inte finns medicinska förutsättningar att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 brottsbalken. Vidare framgår av det rättspsykiatriska utlåtandet bl.a. följande. Milorad Dragutinovic har en funktionsnedsättning, såväl till följd av en omfattande kroppslig sjuklighet som psykiska besvär. Avseende den allmänna funktionsnedsättningen är denna, utgående från de iakttagelser som redovisas i den bifogade deldomen, sannolikt avsevärt mindre än vad Dragutinovic själv vill göra gällande, även om de kombinerade psykiska och kroppsliga besvären utgör vist handikapp för Milorad Dragutinovic. Den vård och behandling han behöver får han redan genom primärvårdens försorg. Straffvärdet av de gärningar som Milorad Dragutinovic har begått uppgår till fängelse i 3 år. Det är visserligen utrett att Milorad Dragutinovic lider av fysiska och psykiska besvär. Tingsrätten finner emellertid att dessa besvär inte är så allvarliga att de innebär att Milorad Dragutinovic skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde. Mot bakgrund av det höga straffvärdet, finner tingsrätten att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Tingsrätten anser att längden av ett fängelsestraff ska bestämmas till tre år. SKADESTÅNDSFRÅGORNA Milorad Dragutinovic Milorad Dragutinovic har bestritt skadestånd med hänvisning till sin inställning i ansvarsfrågan, men har ingen erinran mot sättet att beräkna räntan. Med beaktande av utgången av ansvarsdelen ska Milorad Dragutinovic ersätta Försäkringskassan för den skada som Försäkringskassan har lidit. Att ett belopp om kr har utbetalts i assistansersättning från Försäkringskassan har vitsordats.

13 13 Milorad Dragutinovic ska därför solidariskt med Vesna Dukic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr. Skadeståndet ska i vissa delar utges solidariskt med Alisa Lames och Emina Bicakdzic i enlighet med vad som anges i domslutet. Tingsrätten gör samma bedömning av Alisa Lames samt Emina Bicakdzics solidariska betalningsansvar med Milorad Dragutinovic som med Vesna Dukic och hänvisar därför till deldomen av den 29 juni 2012 under rubriken Skadeståndsfrågorna och Alisa Lames respektive Emina Bicakdzic i deldomen av den 29 juni Mot bakgrund av vad som ovan sagts ska ränta utgå i enlighet med Försäkringskassans yrkande. KVARSTAD Milorad Dragutinovic har lämnat yrkandet om kvarstad till rättens prövning. Tingsrätten konstaterar att det fordrade beloppet såvitt avser Milorad Dragutinovic är mycket stort. I ett sådant läge måste i allmänhet anses föreligga en påtaglig risk för att gäldenären på ena eller andra sättet söker undkomma att betala skulden. Några särskilda omständigheter som motsäger detta för Milorad Dragutinovic har inte framkommit. Det kan därför skäligen befaras att han undandrar sig betalning. Med upphävande av tidigare kvarstadsbeslut förordnar tingsrätten om kvarstad enligt 26 kap. 1 rättegångsbalken på så mycket av Milorad Dragutinovics egendom att Försäkringskassans fordran om kr på honom kan antas bli täckt vid utmätning.

14 14 ÖVRIGA FRÅGOR Med hänsyn till Milorad Dragutinovics personliga och ekonomiska förhållanden, ska kostnaden för hans offentliga försvarare stanna på staten. Beslagen är lagligen grundade och ska bestå till dess domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Milorad Dragutinovic eller Vesna Dukic. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 5 (Dv 400) Överklagande ska vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige och ha inkommit till tingsrätten senast den 13 september Gabriella Nordwall Avräkningsunderlag, se aktbilaga

DOM (DELDOM) Mål nr B 3394-12 2012-06-29 meddelad i Göteborg

DOM (DELDOM) Mål nr B 3394-12 2012-06-29 meddelad i Göteborg DOM (DELDOM) Mål nr B 3394-12 2012-06-29 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m.

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-07-02 ÅM 2011/8382 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2011-11-01 B 4710-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand Mål nr: B 586-14 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad SIMON Sanu Öst, 19900608-0932 Frihetsberövande: Häktad Skyttevägen 34 Lgh 1003 134 37 Gustavsberg Offentlig

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2010-03-15 meddelad i Norrtälje

2010-03-15 meddelad i Norrtälje Mål nr meddelad i Norrtälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ewa Tvengström Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Lars-Åke Forsberg, 800518-0354 Lyckselevägen 138 1tr 162

Läs mer

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm SÖDERTÄLJE TINGSRATT DOM Enhet l. meddelad i Södertälje Mål nr B 3008-11 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad

Läs mer