meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm"

Transkript

1 Bilaga B DOM Mål nr B meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik Stockholm Företrädd av åklagaren Tilltalad Milorad Dragutinovic, Pontus Wiknersgatan 2 Lgh Göteborg Offentlig försvarare: Advokat Peter Nolby Kjessler & Nolby Advokatbyrå KB Box Göteborg DOMSLUT Begångna brott Grovt bidragsbrott Lagrum 3 bidragsbrottslagen (2007:612) Påföljd m.m. Fängelse 3 år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 Skadestånd Milorad Dragutinovic ska solidariskt med Vesna Dukic, Alisa Lames och Emina Bicakdzic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 4 till dess betalning sker. Milorad Dragutinovic ska solidariskt med Vesna Dukic och Alisa Lames utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 4 till dess betalning sker. Milorad Dragutinovic ska solidariskt med Vesna Dukic och Emina Bicakdzic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 4 till dess betalning sker. Milorad Dragutinovic ska solidariskt med Vesna Dukic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 4 till dess betalning sker. Förverkande och beslag Beslagen av filmer, minneskort och videoband (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare nr BG232 p 8, 15, 22 och 24) ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Milorad Dragutinovic. Sekretess 1. Sekretessen enligt 35 kap 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i läkarintyget från Rättsmedicinalverket, aktbil. 52, ska bestå i målet. 2. Sekretessen enligt 35 kap. 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i den rättspsykiatriska undersökningen, aktbil. 150, ska bestå i målet. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Peter Nolby tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Övrigt Med upphävande av tidigare kvarstadsbeslut förordnar tingsrätten om kvarstad enligt 26 kap. 1 rättegångsbalken på så mycket av Milorad Dragutinovics egendom att Försäkringskassans fordran om kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden ska bestå en månad efter det att domen vunnit laga kraft.

3 3 YRKANDEN Åklagarens yrkanden, se bilaga 1 Försäkringskassan har vid huvudförhandlingen justerat sitt yrkande om skadeståndsskyldighet och ränta enligt följande. Försäkringskassan yrkar skadestånd med kr av Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic solidariskt med varandra. Härav yrkas kr av Alisa Lames och Emina Bicakdzic solidariskt med varandra och med Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic, kr av Alisa Lames solidariskt med Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic samt kr av Emina Bicakdzic solidariskt med Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic. I övrigt har Försäkringskassan yrkat i enlighet med bilaga 2. FRIHETSBERÖVANDEN Milorad Dragutinovic har varit frihetsberövad i enlighet med vad som framgår av avräkningsunderlaget. DOMSKÄL Tingsrätten har i deldom av den 29 juni 2012 funnit att Vesna Dukic, Alisa Lames och Emina Bicakdzic har begått de brott åklagaren har lagt dem till last. Tingsrätten har i denna dom avseende Milorad Dragutinovic i stora delar gjort samma överväganden som i den tidigare deldomen. I de delar tingsrätten gjort samma överväganden som i den tidigare deldomen har tingsrätten hänvisat till densamma och den biläggs därför såsom bilaga 3 till denna dom.

4 4 DEN TILLTALADES INSTÄLLNING Milorad Dragutinovic har förnekat brott. Han har inte medvetet lämnat några oriktiga uppgifter till Försäkringskassan och han har inte medvetet medverkat till bidragsbrott. I den mån han har undertecknat några dokument så har detta skett i tron att det var korrekt. BAKGRUND Tingsrätten hänvisar i denna del till vad som anges i tingsrättens deldom av den 29 juni UTREDNINGEN I MÅLET Tingsrätten hänvisar i denna del till vad som anges i tingsrättens deldom av den 29 juni TINGSRÄTTENS BEDÖMNING Åtalet för grovt bidragsbrott, åtalspunkt 1 Åklagaren har gjort gällande att det brottsliga handlande som omfattas av åtalet består av två olika delar, som var för sig är tillräckliga för att konstituera ansvar för bidragsbrott. Den första delen utgörs av att Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic felaktigt har angivit, eller i vart fall avsevärt överdrivit, Milorad Dragutinovics hinder och hjälpbehov. Den andra delen utgörs av att Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic i assistansersättningsräkningar och därtill bilagda tidredovisningar felaktigt uppgivit att personer arbetat som personliga assistenter för Milorad Dragutinovic och felaktigt uppgivit hur många assistanstimmar som utförts. Tingsrätten behandlar i det följande dessa delar var för sig.

5 5 Felaktigt angivande av Milorad Dragutinovics hinder och hjälpbehov Vesna Dukic har vitsordat att hon har lämnat de uppgifter om Milorad Dragutinovics hinder och hjälpbehov som framgått av den skriftliga bevisningen. Hon har gett in de läkarutlåtanden som åberopats av åklagaren till Försäkringskassan och hon har uppgivit det som framgår av Försäkringskassans journal och övriga handlingar åberopade av åklagaren. Av den skriftliga bevisningen har framgått att det angivits att Milorad Dragutinovic har stora rörelsehinder och behöver hjälp med att förflytta sig, personlig hygien, måltider, att klä på sig och av sig och att kommunicera med andra, i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Den fråga tingsrätten har att ta ställning till är om dessa uppgifter är osanna eller om de innebär ett avsevärt överdrivande av Milorad Dragutinovics hinder och hjälpbehov. Med hänvisning till den bedömning som gjorts i deldomen av den 29 juni 2012, åtalspunkt 1, under rubriken Felaktigt angivande av Milorad Dragutinovics hinder och hjälpbehov konstaterar tingsrätten att det är bevisat att det har lämnats oriktiga uppgifter till Försäkringskassan varvid de oriktiga uppgifterna har bestått i att det felaktigt angivits att Milorad Dragutinovic hade stora rörelsehinder och behövde hjälp med att förflytta sig, personlig hygien, måltider, att klä på och av sig och att kommunicera med andra eller att hinder och behov av hjälp härvidlag i vart fall avsevärt har överdrivits. Felaktiga uppgifter i assistansersättningsräkningar och tidredovisningar Tingsrätten går härefter vidare med att bedöma om det har lämnats felaktiga uppgifter i assistansersättningsräkningar och därtill bilagda tidsredovisningar för assistenter för varje månad.

6 6 Med hänvisning till den bedömning som gjorts i deldomen av den 29 juni 2012, åtalspunkt 1, under rubriken Felaktiga uppgifter i assistansersättningsräkningar och tidsredovisningar konstaterar tingsrätten att det är klarlagt att felaktiga uppgifter har lämnats i assistentersättningar och tidredovisningar, eftersom det inte har arbetat några assistenter hos Milorad Dragutinovic under den aktuella perioden. Fara för att assistansersättning felaktigt utbetalats Med hänvisning till den bedömning som gjorts i deldomen av den 29 juni 2012, åtalspunkt 1, under rubriken Fara för att assistansersättning felaktigt utbetalats konstaterar tingsrätten att avgivandet av de oriktiga uppgifterna har orsakat fara för att assistansersättning felaktigt har utbetalats från Försäkringskassan. Uppsåtsfrågan Inledningsvis konstaterar tingsrätten att samtliga vittnen, med undantag för Anna Hedström och Ulrika Otter, som båda träffade Milorad Dragutinovic i egenskap av företrädare för Försäkringskassan och med anledning av hans assistansersättning, har givit en bild av att Milorad Dragutinovic framstod som normalbegåvad och att det inte var några problem att föra en dialog med honom. Tingsrätten finner det därför klarlagt att Milorad Dragutinovic under normala omständigheter har förstått sådant som har pågått i hans omgivning. Vesna Dukic har emellertid berättat att hon vid vissa tillfällen, såsom när Milorad Dragutinovic skulle träffa läkare eller företrädare för Försäkringskassan, har drogat Milorad Dragutinovic. Dessa uppgifter har hon lämnat i ett förhållandevis sent skede av förundersökningen och när hon under huvudförhandlingen berättat om detta så har hennes berättelse varit detaljlös och vag. Det framstår närmast som ett sätt att försöka skydda sambon Milorad Dragutinovic. Tingsrätten finner att hennes uppgift om att hon skulle ha drogat Milorad Dragutinovic, så att han blev så okontaktbar som har beskrivits av

7 7 läkare och företrädare för Försäkringskassan, med de risker för Milorad Dragutinovics hälsa som det skulle ha inneburit, så osannolik att den lämnas utan avseende. Tingsrätten finner det därför klarlag att Milorad Dragutinovic, även då han har träffat läkare eller företrädare för Försäkringskassan, har förstått vad som pågått i hans omgivning. Som tingsrätten ovan har funnit, har Milorad Dragutinovic inte haft det hjälpbehov som har uppgetts till Försäkringskassan. Samtidigt kan konstateras att det av de läkarutlåtanden som åberopats av åklagaren och som ingivits till Försäkringskassan framgår att Milorad Dragutinovic inför läkaren felaktigt har givit sken av att ha stora rörelsehinder och behöva hjälp med att förflytta sig, personlig hygien, måltider, klä på och av sig och att kommunicera med andra eller att han i vart fall avsevärt har överdrivit sina hinder och sitt behov av hjälp. Även om Milorad Dragutinovic inte har lämnat alla uppgifterna själv till läkarna, utan hans talan har förts av Vesna Dukic, så har uppgifterna lämnats när Milorad Dragutinovic har varit närvarande även om han inte enligt läkarnas mening har varit kontaktbar. Mot bakgrund av vad tingsrätten ovan har konstaterat om Milorad Dragutinovics förmåga att uppfatta vad som sker i hans omgivning, finner tingsrätten det uteslutet att han inte har förstått vilka uppgifter som lämnats om honom. Det är därmed utrett att han har spelat sjuk. Att Milorad Dragutinovic spelat sjuk talar mycket starkt för att han och Vesna Dukic har haft en överenskommelse om att de gemensamt ska agera för att försöka återfå den assistansersättning som Milorad Dragutinovic tidigare har varit beviljade. Det är enligt tingsrättens mening svårt att se att Milorad Dragutinovic skulle kunna haft något annat skäl till att spela sjukare än han var. Ett sådant skäl skulle emellertid kunna vara att han önskade få läkarna att skriva ut ytterligare mediciner. Detta emotsägs emellertid av de uppgifter Anna Hedström och Ulrika Otter från Försäkringskassan har lämnat.

8 8 Anna Hedström har gjort hembesök hos Milorad Dragutinovic den 5 december 2008, efter det att Försäkringskassan omprövat sitt beslut att dra in assistansersättningen och istället beslutat att Milorad Dragutinovic skulle ha rätt till assistansersättning. Syftet med mötet var att utreda hur många timmar per vecka Milorad Dragutinovic hade behov av. Anna Hedström har berättat att hon presenterade sig och berättade varför hon var där. Milorad Dragutinovic befann sig liggandes i en soffa vid samma soffgrupp som hon och Vesna Dukic satt vid. Anna Hedström har också berättat att Milorad Dragutinovic var vaken, även om han inte aktivt deltog i diskussionerna utan Vesna Dukic förde hans talan. Tingsrätten finner det uteslutet att han inte skulle ha uppfattat varför Anna Hedström var hemma hos honom och Vesna Dukic. Till detta ska läggas att Försäkringskassan, genom Ulrika Otter, i slutet av augusti 2011 gjorde ytterligare ett hembesök hos Milorad Dragutinovic. Även Ulrika Otter har berättat att hon berättat att hon var där med anledning av Milorad Dragutinovics assistansersättning. Hon har vidare berättat att Milorad Dragutinovic var med under hela samtalet, men att Vesna Dukic förde hans talan. Milorad Dragutinovic var vaken under samtalet, han ojjade sig, höll om sitt huvud och ville falla omkull. Tingsrätten finner det även vid detta tillfälle uteslutet att Milorad Dragutinovic inte skulle ha uppfattat varför Ulrika Otter var hemma hos honom och Vesna Dukic. Genom vittnesmålet med Anna Hedström och Ulrika Otter är det bevisat att Milorad Dragutinovic vid dessa tillfällen har spelat sjuk även för företrädare för Försäkringskassan. Mot bakgrund av vad tingsrätten tidigare har konstaterat om Milorad Dragutinovics förmåga att uppfatta vad som sker i hans omgivning, finner tingsrätten det bevisat att han har förstått hur Vesna Dukic i dessa sammanhang har framställt hans hjälpbehov. Han har inte på något sätt protesterat mot Vesna Dukics uppgifter. Genom att agera på det sätt som Vesna Dukic och Milorad har gjort finner tingsrätten det, vid en sammantagen bedömning, utrett att de har haft en

9 9 överenskommelse om att oriktiga uppgifter ska lämnas till Försäkringskassan om Milorad Dragutinovics hälsotillstånd. Denna överenskommelse gör att tingsrätten finner det utrett att Milorad Dragutinovic även varit medveten om att de uppgifter som lämnades till läkarna skulle ges in till Försäkringskassan för att Milorad Dragutinovic skulle beviljas assistansersättning. Genom deras överenskommelse finner tingsrätten även det utrett att han varit medveten om de övriga uppgifter som Vesna Dukic lämnat till Försäkringskassan genom t.ex. telefonsamtal. Han har således uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter till Försäkringskassan beträffande sitt hälsotillstånd, i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning. Genom vittnesmålet med Anna Hedström och Ulrika Otter är det bevisat att Milorad Dragutinovic var medveten om att han beviljats assistansersättning. Mot bakgrund av vad tingsrätten tidigare har konstaterat beträffande Milorad Dragutinovics förmåga att uppfatta vad som sker i hans omgivning, finner tingsrätten det bevisat att han har varit medveten om att han inte har haft några assistenter. Genom att agera på det sätt som Vesna Dukic och Milorad har gjort finner tingsrätten det, vid en sammantagen bedömning, utrett att de har haft en överenskommelse om att oriktiga uppgifter ska lämnas till Försäkringskassan även i assistansersättningsräkningar och därtill bilagda tidredovisningar. Milorad Dragutinovic har således uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter i assistansersättningsräkningar och därtill bilagda tidredovisningar för assistenter, i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Han måste därför också ha insett att det förelåg en fara för att assistansersättning felaktigt skulle utbetalas. Tillsammans och i samförstånd Vesna Dukic och, under perioden augusti 2008 till september 2010, Alisa Lames har i deldomen av tingsrätten funnits skyldig till de av åklagaren påstådda grova bidragsbrotten. Den fråga tingsrätten härefter har att ta ställning till är om Milorad

10 10 Dragutinovic har begått gärningarna tillsammans och i samförstånd med dem på sätt som åklagaren har påstått. När Milorad Dragutinovic har blivit förevisad de olika handlingarna som undertecknats med hans namn säger han att det inte är hans namnteckning och att han aldrig skrivit något till Försäkringskassan. Vesna Dukic har vid huvudförhandlingen berättat att Milorad Dragutinovic inte har undertecknat några handlingar. Det kan inte anses bevisat att Milorad Dragutinovic rent faktiskt har upprättat eller undertecknat några handlingar. Det är istället, såsom tingsrätten funnit i deldomen av den 29 juni 2012, Alisa Lames och senare Vesna Dukic som till övervägande del har upprättat och inskickat assistansersättningsräkningar och tidredovisningar till Försäkringskassan. Med hänvisning till det den bedömning som gjorts ovan i denna åtalspunkt under rubriken Uppsåtsfrågan konstaterar tingsrätten att Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic har haft en överenskommelse om att oriktiga uppgifter ska lämnas till Försäkringskassan och Göteborgs kommun för vidarebefordring till försäkringskassan i enlighet med vad åklagaren har påstått. Syftet med att lämna dessa oriktiga uppgifter kan inte ha varit något annat än att Milorad Dragutinovic skulle erhålla assistansersättning trots att han inte var berättigad till det. Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic lever tillsammans och har gemensamt tagit del av de medel som erhållits till följd av den felaktigt utbetalda assistansersättningen. Tingsrätten finner det, vid en sammantagen bedömning, utrett att de har agerat tillsammans och i samförstånd. Milorad Dragutinovic kan således inte undgå ansvar, oaktat det är Alisa Lames och senare Vesna Dukic som till övervägande del har upprättat och inskickat assistansersättningsräkningar och tidredovisningar till Försäkringskassan. Tingsrätten har i deldomen av den 29 juni 2012 konstaterat att Vesna Dukic och Alisa Lames har agerat tillsammans och i samförstånd under perioden från augusti

11 11 till och med september 2010, då de haft en gemensam överenskommelse som inneburit att man skulle lämna oriktiga uppgifter till Försäkringskassan (se närmare tingsrättens deldom av den 29 juni 2012, åtalspunkt 2, under rubriken Uppsåtsfrågan ). Mot bakgrund av vad tingsrätten ovan funnit beträffande att Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic, konstaterar tingsrätten att även Milorad Dragutinovic och Alisa Lames har agerat tillsammans och i samförstånd. Rubriceringen Mot bakgrund av att brotten sammantaget rör betydande belopp och ingått i en brottslighet som utövats systematiskt samt då osanna och falska handlingar har använts är brotten att anse som grova. De ska bedömas på sätt som åklagaren har gjort. Sammanfattning Tingsrätten finner att Milorad Dragutinovic har begått de gärningar åklagaren har påstått och de ska bedömas som grova bidragsbrott. PÅFÖLJDEN Milorad Dragutinovic Milorad Dragutinovic förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes av Göteborgs tingsrätt den 1 juni 2011 för misshandel till skyddstillsyn. Av inhämtat rättspsykiatriskt utlåtande framgår att Milorad Dragutinovic inte har begått den åtalade gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning, att han vid tiden för undersökningen inte har en allvarlig psykisk störning och att det därmed

12 12 inte finns medicinska förutsättningar att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 brottsbalken. Vidare framgår av det rättspsykiatriska utlåtandet bl.a. följande. Milorad Dragutinovic har en funktionsnedsättning, såväl till följd av en omfattande kroppslig sjuklighet som psykiska besvär. Avseende den allmänna funktionsnedsättningen är denna, utgående från de iakttagelser som redovisas i den bifogade deldomen, sannolikt avsevärt mindre än vad Dragutinovic själv vill göra gällande, även om de kombinerade psykiska och kroppsliga besvären utgör vist handikapp för Milorad Dragutinovic. Den vård och behandling han behöver får han redan genom primärvårdens försorg. Straffvärdet av de gärningar som Milorad Dragutinovic har begått uppgår till fängelse i 3 år. Det är visserligen utrett att Milorad Dragutinovic lider av fysiska och psykiska besvär. Tingsrätten finner emellertid att dessa besvär inte är så allvarliga att de innebär att Milorad Dragutinovic skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde. Mot bakgrund av det höga straffvärdet, finner tingsrätten att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Tingsrätten anser att längden av ett fängelsestraff ska bestämmas till tre år. SKADESTÅNDSFRÅGORNA Milorad Dragutinovic Milorad Dragutinovic har bestritt skadestånd med hänvisning till sin inställning i ansvarsfrågan, men har ingen erinran mot sättet att beräkna räntan. Med beaktande av utgången av ansvarsdelen ska Milorad Dragutinovic ersätta Försäkringskassan för den skada som Försäkringskassan har lidit. Att ett belopp om kr har utbetalts i assistansersättning från Försäkringskassan har vitsordats.

13 13 Milorad Dragutinovic ska därför solidariskt med Vesna Dukic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr. Skadeståndet ska i vissa delar utges solidariskt med Alisa Lames och Emina Bicakdzic i enlighet med vad som anges i domslutet. Tingsrätten gör samma bedömning av Alisa Lames samt Emina Bicakdzics solidariska betalningsansvar med Milorad Dragutinovic som med Vesna Dukic och hänvisar därför till deldomen av den 29 juni 2012 under rubriken Skadeståndsfrågorna och Alisa Lames respektive Emina Bicakdzic i deldomen av den 29 juni Mot bakgrund av vad som ovan sagts ska ränta utgå i enlighet med Försäkringskassans yrkande. KVARSTAD Milorad Dragutinovic har lämnat yrkandet om kvarstad till rättens prövning. Tingsrätten konstaterar att det fordrade beloppet såvitt avser Milorad Dragutinovic är mycket stort. I ett sådant läge måste i allmänhet anses föreligga en påtaglig risk för att gäldenären på ena eller andra sättet söker undkomma att betala skulden. Några särskilda omständigheter som motsäger detta för Milorad Dragutinovic har inte framkommit. Det kan därför skäligen befaras att han undandrar sig betalning. Med upphävande av tidigare kvarstadsbeslut förordnar tingsrätten om kvarstad enligt 26 kap. 1 rättegångsbalken på så mycket av Milorad Dragutinovics egendom att Försäkringskassans fordran om kr på honom kan antas bli täckt vid utmätning.

14 14 ÖVRIGA FRÅGOR Med hänsyn till Milorad Dragutinovics personliga och ekonomiska förhållanden, ska kostnaden för hans offentliga försvarare stanna på staten. Beslagen är lagligen grundade och ska bestå till dess domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Milorad Dragutinovic eller Vesna Dukic. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 5 (Dv 400) Överklagande ska vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige och ha inkommit till tingsrätten senast den 13 september Gabriella Nordwall Avräkningsunderlag, se aktbilaga

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

DOM (DELDOM) Mål nr B 3394-12 2012-06-29 meddelad i Göteborg

DOM (DELDOM) Mål nr B 3394-12 2012-06-29 meddelad i Göteborg DOM (DELDOM) Mål nr B 3394-12 2012-06-29 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2013-02-01 Göteborg

DOM 2013-02-01 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 34 DOM 2013-02-01 Göteborg Mål nr B 5337-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts deldom den 6 december 2012 i mål nr B 11339-12, se bilaga A PARTER

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2007 B 259-07 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AG

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla.

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla. TORA HOVRÄTT Sidan 1 av 7 Avd. 50 Rotel 288 DOM ÖVERKLAGAD DOM 2006-09-12 Underrätt: Valhalla tingsrätt avd. 788 Dom 2005-08-12 Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad DANIEL Thomas Eriksson, 19841017-4950 Rosenbäcksallén 22 Lgh 1201 871 61 Härnösand Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Torgny Jönsson, 630710-4072 c/o Sture Lindqvist Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö Ombud: Sture Lindqvist c/o Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld LUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 5962-12 meddelad i Lund 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Amanda Elmfeldt Åklagarmyndigheten Södra Skånes åklagarkammare Tilltalad Nadin Abdul Rahman,

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice överåklagare Eva Nilsson Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Lars TOMMY Lövgren, 501208-2714 Paradvägen 43 352 62 Växjö Offentlig

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 14 mars 2012 i mål nr B 137-10, B 1666-11 och B 2747-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 14 mars 2012 i mål nr B 137-10, B 1666-11 och B 2747-11, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM Mål nr SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-07-04 B 897-12 Avdelning l Malmö Rotel 14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 14 mars 2012 i mål nr B 137-10, B 1666-11 och B 2747-11, se bilaga

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer