meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm"

Transkript

1 Bilaga B DOM Mål nr B meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik Stockholm Företrädd av åklagaren Tilltalad Milorad Dragutinovic, Pontus Wiknersgatan 2 Lgh Göteborg Offentlig försvarare: Advokat Peter Nolby Kjessler & Nolby Advokatbyrå KB Box Göteborg DOMSLUT Begångna brott Grovt bidragsbrott Lagrum 3 bidragsbrottslagen (2007:612) Påföljd m.m. Fängelse 3 år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 Skadestånd Milorad Dragutinovic ska solidariskt med Vesna Dukic, Alisa Lames och Emina Bicakdzic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 4 till dess betalning sker. Milorad Dragutinovic ska solidariskt med Vesna Dukic och Alisa Lames utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 4 till dess betalning sker. Milorad Dragutinovic ska solidariskt med Vesna Dukic och Emina Bicakdzic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 4 till dess betalning sker. Milorad Dragutinovic ska solidariskt med Vesna Dukic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 4 till dess betalning sker. Förverkande och beslag Beslagen av filmer, minneskort och videoband (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare nr BG232 p 8, 15, 22 och 24) ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Milorad Dragutinovic. Sekretess 1. Sekretessen enligt 35 kap 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i läkarintyget från Rättsmedicinalverket, aktbil. 52, ska bestå i målet. 2. Sekretessen enligt 35 kap. 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i den rättspsykiatriska undersökningen, aktbil. 150, ska bestå i målet. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Peter Nolby tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Övrigt Med upphävande av tidigare kvarstadsbeslut förordnar tingsrätten om kvarstad enligt 26 kap. 1 rättegångsbalken på så mycket av Milorad Dragutinovics egendom att Försäkringskassans fordran om kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden ska bestå en månad efter det att domen vunnit laga kraft.

3 3 YRKANDEN Åklagarens yrkanden, se bilaga 1 Försäkringskassan har vid huvudförhandlingen justerat sitt yrkande om skadeståndsskyldighet och ränta enligt följande. Försäkringskassan yrkar skadestånd med kr av Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic solidariskt med varandra. Härav yrkas kr av Alisa Lames och Emina Bicakdzic solidariskt med varandra och med Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic, kr av Alisa Lames solidariskt med Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic samt kr av Emina Bicakdzic solidariskt med Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic. I övrigt har Försäkringskassan yrkat i enlighet med bilaga 2. FRIHETSBERÖVANDEN Milorad Dragutinovic har varit frihetsberövad i enlighet med vad som framgår av avräkningsunderlaget. DOMSKÄL Tingsrätten har i deldom av den 29 juni 2012 funnit att Vesna Dukic, Alisa Lames och Emina Bicakdzic har begått de brott åklagaren har lagt dem till last. Tingsrätten har i denna dom avseende Milorad Dragutinovic i stora delar gjort samma överväganden som i den tidigare deldomen. I de delar tingsrätten gjort samma överväganden som i den tidigare deldomen har tingsrätten hänvisat till densamma och den biläggs därför såsom bilaga 3 till denna dom.

4 4 DEN TILLTALADES INSTÄLLNING Milorad Dragutinovic har förnekat brott. Han har inte medvetet lämnat några oriktiga uppgifter till Försäkringskassan och han har inte medvetet medverkat till bidragsbrott. I den mån han har undertecknat några dokument så har detta skett i tron att det var korrekt. BAKGRUND Tingsrätten hänvisar i denna del till vad som anges i tingsrättens deldom av den 29 juni UTREDNINGEN I MÅLET Tingsrätten hänvisar i denna del till vad som anges i tingsrättens deldom av den 29 juni TINGSRÄTTENS BEDÖMNING Åtalet för grovt bidragsbrott, åtalspunkt 1 Åklagaren har gjort gällande att det brottsliga handlande som omfattas av åtalet består av två olika delar, som var för sig är tillräckliga för att konstituera ansvar för bidragsbrott. Den första delen utgörs av att Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic felaktigt har angivit, eller i vart fall avsevärt överdrivit, Milorad Dragutinovics hinder och hjälpbehov. Den andra delen utgörs av att Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic i assistansersättningsräkningar och därtill bilagda tidredovisningar felaktigt uppgivit att personer arbetat som personliga assistenter för Milorad Dragutinovic och felaktigt uppgivit hur många assistanstimmar som utförts. Tingsrätten behandlar i det följande dessa delar var för sig.

5 5 Felaktigt angivande av Milorad Dragutinovics hinder och hjälpbehov Vesna Dukic har vitsordat att hon har lämnat de uppgifter om Milorad Dragutinovics hinder och hjälpbehov som framgått av den skriftliga bevisningen. Hon har gett in de läkarutlåtanden som åberopats av åklagaren till Försäkringskassan och hon har uppgivit det som framgår av Försäkringskassans journal och övriga handlingar åberopade av åklagaren. Av den skriftliga bevisningen har framgått att det angivits att Milorad Dragutinovic har stora rörelsehinder och behöver hjälp med att förflytta sig, personlig hygien, måltider, att klä på sig och av sig och att kommunicera med andra, i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Den fråga tingsrätten har att ta ställning till är om dessa uppgifter är osanna eller om de innebär ett avsevärt överdrivande av Milorad Dragutinovics hinder och hjälpbehov. Med hänvisning till den bedömning som gjorts i deldomen av den 29 juni 2012, åtalspunkt 1, under rubriken Felaktigt angivande av Milorad Dragutinovics hinder och hjälpbehov konstaterar tingsrätten att det är bevisat att det har lämnats oriktiga uppgifter till Försäkringskassan varvid de oriktiga uppgifterna har bestått i att det felaktigt angivits att Milorad Dragutinovic hade stora rörelsehinder och behövde hjälp med att förflytta sig, personlig hygien, måltider, att klä på och av sig och att kommunicera med andra eller att hinder och behov av hjälp härvidlag i vart fall avsevärt har överdrivits. Felaktiga uppgifter i assistansersättningsräkningar och tidredovisningar Tingsrätten går härefter vidare med att bedöma om det har lämnats felaktiga uppgifter i assistansersättningsräkningar och därtill bilagda tidsredovisningar för assistenter för varje månad.

6 6 Med hänvisning till den bedömning som gjorts i deldomen av den 29 juni 2012, åtalspunkt 1, under rubriken Felaktiga uppgifter i assistansersättningsräkningar och tidsredovisningar konstaterar tingsrätten att det är klarlagt att felaktiga uppgifter har lämnats i assistentersättningar och tidredovisningar, eftersom det inte har arbetat några assistenter hos Milorad Dragutinovic under den aktuella perioden. Fara för att assistansersättning felaktigt utbetalats Med hänvisning till den bedömning som gjorts i deldomen av den 29 juni 2012, åtalspunkt 1, under rubriken Fara för att assistansersättning felaktigt utbetalats konstaterar tingsrätten att avgivandet av de oriktiga uppgifterna har orsakat fara för att assistansersättning felaktigt har utbetalats från Försäkringskassan. Uppsåtsfrågan Inledningsvis konstaterar tingsrätten att samtliga vittnen, med undantag för Anna Hedström och Ulrika Otter, som båda träffade Milorad Dragutinovic i egenskap av företrädare för Försäkringskassan och med anledning av hans assistansersättning, har givit en bild av att Milorad Dragutinovic framstod som normalbegåvad och att det inte var några problem att föra en dialog med honom. Tingsrätten finner det därför klarlagt att Milorad Dragutinovic under normala omständigheter har förstått sådant som har pågått i hans omgivning. Vesna Dukic har emellertid berättat att hon vid vissa tillfällen, såsom när Milorad Dragutinovic skulle träffa läkare eller företrädare för Försäkringskassan, har drogat Milorad Dragutinovic. Dessa uppgifter har hon lämnat i ett förhållandevis sent skede av förundersökningen och när hon under huvudförhandlingen berättat om detta så har hennes berättelse varit detaljlös och vag. Det framstår närmast som ett sätt att försöka skydda sambon Milorad Dragutinovic. Tingsrätten finner att hennes uppgift om att hon skulle ha drogat Milorad Dragutinovic, så att han blev så okontaktbar som har beskrivits av

7 7 läkare och företrädare för Försäkringskassan, med de risker för Milorad Dragutinovics hälsa som det skulle ha inneburit, så osannolik att den lämnas utan avseende. Tingsrätten finner det därför klarlag att Milorad Dragutinovic, även då han har träffat läkare eller företrädare för Försäkringskassan, har förstått vad som pågått i hans omgivning. Som tingsrätten ovan har funnit, har Milorad Dragutinovic inte haft det hjälpbehov som har uppgetts till Försäkringskassan. Samtidigt kan konstateras att det av de läkarutlåtanden som åberopats av åklagaren och som ingivits till Försäkringskassan framgår att Milorad Dragutinovic inför läkaren felaktigt har givit sken av att ha stora rörelsehinder och behöva hjälp med att förflytta sig, personlig hygien, måltider, klä på och av sig och att kommunicera med andra eller att han i vart fall avsevärt har överdrivit sina hinder och sitt behov av hjälp. Även om Milorad Dragutinovic inte har lämnat alla uppgifterna själv till läkarna, utan hans talan har förts av Vesna Dukic, så har uppgifterna lämnats när Milorad Dragutinovic har varit närvarande även om han inte enligt läkarnas mening har varit kontaktbar. Mot bakgrund av vad tingsrätten ovan har konstaterat om Milorad Dragutinovics förmåga att uppfatta vad som sker i hans omgivning, finner tingsrätten det uteslutet att han inte har förstått vilka uppgifter som lämnats om honom. Det är därmed utrett att han har spelat sjuk. Att Milorad Dragutinovic spelat sjuk talar mycket starkt för att han och Vesna Dukic har haft en överenskommelse om att de gemensamt ska agera för att försöka återfå den assistansersättning som Milorad Dragutinovic tidigare har varit beviljade. Det är enligt tingsrättens mening svårt att se att Milorad Dragutinovic skulle kunna haft något annat skäl till att spela sjukare än han var. Ett sådant skäl skulle emellertid kunna vara att han önskade få läkarna att skriva ut ytterligare mediciner. Detta emotsägs emellertid av de uppgifter Anna Hedström och Ulrika Otter från Försäkringskassan har lämnat.

8 8 Anna Hedström har gjort hembesök hos Milorad Dragutinovic den 5 december 2008, efter det att Försäkringskassan omprövat sitt beslut att dra in assistansersättningen och istället beslutat att Milorad Dragutinovic skulle ha rätt till assistansersättning. Syftet med mötet var att utreda hur många timmar per vecka Milorad Dragutinovic hade behov av. Anna Hedström har berättat att hon presenterade sig och berättade varför hon var där. Milorad Dragutinovic befann sig liggandes i en soffa vid samma soffgrupp som hon och Vesna Dukic satt vid. Anna Hedström har också berättat att Milorad Dragutinovic var vaken, även om han inte aktivt deltog i diskussionerna utan Vesna Dukic förde hans talan. Tingsrätten finner det uteslutet att han inte skulle ha uppfattat varför Anna Hedström var hemma hos honom och Vesna Dukic. Till detta ska läggas att Försäkringskassan, genom Ulrika Otter, i slutet av augusti 2011 gjorde ytterligare ett hembesök hos Milorad Dragutinovic. Även Ulrika Otter har berättat att hon berättat att hon var där med anledning av Milorad Dragutinovics assistansersättning. Hon har vidare berättat att Milorad Dragutinovic var med under hela samtalet, men att Vesna Dukic förde hans talan. Milorad Dragutinovic var vaken under samtalet, han ojjade sig, höll om sitt huvud och ville falla omkull. Tingsrätten finner det även vid detta tillfälle uteslutet att Milorad Dragutinovic inte skulle ha uppfattat varför Ulrika Otter var hemma hos honom och Vesna Dukic. Genom vittnesmålet med Anna Hedström och Ulrika Otter är det bevisat att Milorad Dragutinovic vid dessa tillfällen har spelat sjuk även för företrädare för Försäkringskassan. Mot bakgrund av vad tingsrätten tidigare har konstaterat om Milorad Dragutinovics förmåga att uppfatta vad som sker i hans omgivning, finner tingsrätten det bevisat att han har förstått hur Vesna Dukic i dessa sammanhang har framställt hans hjälpbehov. Han har inte på något sätt protesterat mot Vesna Dukics uppgifter. Genom att agera på det sätt som Vesna Dukic och Milorad har gjort finner tingsrätten det, vid en sammantagen bedömning, utrett att de har haft en

9 9 överenskommelse om att oriktiga uppgifter ska lämnas till Försäkringskassan om Milorad Dragutinovics hälsotillstånd. Denna överenskommelse gör att tingsrätten finner det utrett att Milorad Dragutinovic även varit medveten om att de uppgifter som lämnades till läkarna skulle ges in till Försäkringskassan för att Milorad Dragutinovic skulle beviljas assistansersättning. Genom deras överenskommelse finner tingsrätten även det utrett att han varit medveten om de övriga uppgifter som Vesna Dukic lämnat till Försäkringskassan genom t.ex. telefonsamtal. Han har således uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter till Försäkringskassan beträffande sitt hälsotillstånd, i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning. Genom vittnesmålet med Anna Hedström och Ulrika Otter är det bevisat att Milorad Dragutinovic var medveten om att han beviljats assistansersättning. Mot bakgrund av vad tingsrätten tidigare har konstaterat beträffande Milorad Dragutinovics förmåga att uppfatta vad som sker i hans omgivning, finner tingsrätten det bevisat att han har varit medveten om att han inte har haft några assistenter. Genom att agera på det sätt som Vesna Dukic och Milorad har gjort finner tingsrätten det, vid en sammantagen bedömning, utrett att de har haft en överenskommelse om att oriktiga uppgifter ska lämnas till Försäkringskassan även i assistansersättningsräkningar och därtill bilagda tidredovisningar. Milorad Dragutinovic har således uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter i assistansersättningsräkningar och därtill bilagda tidredovisningar för assistenter, i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Han måste därför också ha insett att det förelåg en fara för att assistansersättning felaktigt skulle utbetalas. Tillsammans och i samförstånd Vesna Dukic och, under perioden augusti 2008 till september 2010, Alisa Lames har i deldomen av tingsrätten funnits skyldig till de av åklagaren påstådda grova bidragsbrotten. Den fråga tingsrätten härefter har att ta ställning till är om Milorad

10 10 Dragutinovic har begått gärningarna tillsammans och i samförstånd med dem på sätt som åklagaren har påstått. När Milorad Dragutinovic har blivit förevisad de olika handlingarna som undertecknats med hans namn säger han att det inte är hans namnteckning och att han aldrig skrivit något till Försäkringskassan. Vesna Dukic har vid huvudförhandlingen berättat att Milorad Dragutinovic inte har undertecknat några handlingar. Det kan inte anses bevisat att Milorad Dragutinovic rent faktiskt har upprättat eller undertecknat några handlingar. Det är istället, såsom tingsrätten funnit i deldomen av den 29 juni 2012, Alisa Lames och senare Vesna Dukic som till övervägande del har upprättat och inskickat assistansersättningsräkningar och tidredovisningar till Försäkringskassan. Med hänvisning till det den bedömning som gjorts ovan i denna åtalspunkt under rubriken Uppsåtsfrågan konstaterar tingsrätten att Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic har haft en överenskommelse om att oriktiga uppgifter ska lämnas till Försäkringskassan och Göteborgs kommun för vidarebefordring till försäkringskassan i enlighet med vad åklagaren har påstått. Syftet med att lämna dessa oriktiga uppgifter kan inte ha varit något annat än att Milorad Dragutinovic skulle erhålla assistansersättning trots att han inte var berättigad till det. Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic lever tillsammans och har gemensamt tagit del av de medel som erhållits till följd av den felaktigt utbetalda assistansersättningen. Tingsrätten finner det, vid en sammantagen bedömning, utrett att de har agerat tillsammans och i samförstånd. Milorad Dragutinovic kan således inte undgå ansvar, oaktat det är Alisa Lames och senare Vesna Dukic som till övervägande del har upprättat och inskickat assistansersättningsräkningar och tidredovisningar till Försäkringskassan. Tingsrätten har i deldomen av den 29 juni 2012 konstaterat att Vesna Dukic och Alisa Lames har agerat tillsammans och i samförstånd under perioden från augusti

11 11 till och med september 2010, då de haft en gemensam överenskommelse som inneburit att man skulle lämna oriktiga uppgifter till Försäkringskassan (se närmare tingsrättens deldom av den 29 juni 2012, åtalspunkt 2, under rubriken Uppsåtsfrågan ). Mot bakgrund av vad tingsrätten ovan funnit beträffande att Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic, konstaterar tingsrätten att även Milorad Dragutinovic och Alisa Lames har agerat tillsammans och i samförstånd. Rubriceringen Mot bakgrund av att brotten sammantaget rör betydande belopp och ingått i en brottslighet som utövats systematiskt samt då osanna och falska handlingar har använts är brotten att anse som grova. De ska bedömas på sätt som åklagaren har gjort. Sammanfattning Tingsrätten finner att Milorad Dragutinovic har begått de gärningar åklagaren har påstått och de ska bedömas som grova bidragsbrott. PÅFÖLJDEN Milorad Dragutinovic Milorad Dragutinovic förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes av Göteborgs tingsrätt den 1 juni 2011 för misshandel till skyddstillsyn. Av inhämtat rättspsykiatriskt utlåtande framgår att Milorad Dragutinovic inte har begått den åtalade gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning, att han vid tiden för undersökningen inte har en allvarlig psykisk störning och att det därmed

12 12 inte finns medicinska förutsättningar att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 brottsbalken. Vidare framgår av det rättspsykiatriska utlåtandet bl.a. följande. Milorad Dragutinovic har en funktionsnedsättning, såväl till följd av en omfattande kroppslig sjuklighet som psykiska besvär. Avseende den allmänna funktionsnedsättningen är denna, utgående från de iakttagelser som redovisas i den bifogade deldomen, sannolikt avsevärt mindre än vad Dragutinovic själv vill göra gällande, även om de kombinerade psykiska och kroppsliga besvären utgör vist handikapp för Milorad Dragutinovic. Den vård och behandling han behöver får han redan genom primärvårdens försorg. Straffvärdet av de gärningar som Milorad Dragutinovic har begått uppgår till fängelse i 3 år. Det är visserligen utrett att Milorad Dragutinovic lider av fysiska och psykiska besvär. Tingsrätten finner emellertid att dessa besvär inte är så allvarliga att de innebär att Milorad Dragutinovic skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde. Mot bakgrund av det höga straffvärdet, finner tingsrätten att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Tingsrätten anser att längden av ett fängelsestraff ska bestämmas till tre år. SKADESTÅNDSFRÅGORNA Milorad Dragutinovic Milorad Dragutinovic har bestritt skadestånd med hänvisning till sin inställning i ansvarsfrågan, men har ingen erinran mot sättet att beräkna räntan. Med beaktande av utgången av ansvarsdelen ska Milorad Dragutinovic ersätta Försäkringskassan för den skada som Försäkringskassan har lidit. Att ett belopp om kr har utbetalts i assistansersättning från Försäkringskassan har vitsordats.

13 13 Milorad Dragutinovic ska därför solidariskt med Vesna Dukic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr. Skadeståndet ska i vissa delar utges solidariskt med Alisa Lames och Emina Bicakdzic i enlighet med vad som anges i domslutet. Tingsrätten gör samma bedömning av Alisa Lames samt Emina Bicakdzics solidariska betalningsansvar med Milorad Dragutinovic som med Vesna Dukic och hänvisar därför till deldomen av den 29 juni 2012 under rubriken Skadeståndsfrågorna och Alisa Lames respektive Emina Bicakdzic i deldomen av den 29 juni Mot bakgrund av vad som ovan sagts ska ränta utgå i enlighet med Försäkringskassans yrkande. KVARSTAD Milorad Dragutinovic har lämnat yrkandet om kvarstad till rättens prövning. Tingsrätten konstaterar att det fordrade beloppet såvitt avser Milorad Dragutinovic är mycket stort. I ett sådant läge måste i allmänhet anses föreligga en påtaglig risk för att gäldenären på ena eller andra sättet söker undkomma att betala skulden. Några särskilda omständigheter som motsäger detta för Milorad Dragutinovic har inte framkommit. Det kan därför skäligen befaras att han undandrar sig betalning. Med upphävande av tidigare kvarstadsbeslut förordnar tingsrätten om kvarstad enligt 26 kap. 1 rättegångsbalken på så mycket av Milorad Dragutinovics egendom att Försäkringskassans fordran om kr på honom kan antas bli täckt vid utmätning.

14 14 ÖVRIGA FRÅGOR Med hänsyn till Milorad Dragutinovics personliga och ekonomiska förhållanden, ska kostnaden för hans offentliga försvarare stanna på staten. Beslagen är lagligen grundade och ska bestå till dess domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Milorad Dragutinovic eller Vesna Dukic. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 5 (Dv 400) Överklagande ska vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige och ha inkommit till tingsrätten senast den 13 september Gabriella Nordwall Avräkningsunderlag, se aktbilaga

DOM 2013-03-20 Göteborg

DOM 2013-03-20 Göteborg 1 Rotel 22 Göteborg Mål nr B 3379-12 B 4148-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts deldom den 29 juni 2012 i mål nr B 3394-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B DEL I

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B DEL I DEL I INNEHÅLLSFÖRTECKNING SLUT Affan Assali 1 Daniel Åhlander 10 Alberto Yürekci 19 Malin Yürekci 22 Süleyman Halef 24 Denisé Yürekci 27 Lukas Halef 29 Johnathan Halef 32 Tomas Altunkaynak 34 Magdalena

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5april 2007 B 788-07 KLAGANDE KS Ombud och offentlig försvarare: Advokat CS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån m.m.

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Gävle

2012-03-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 50-12 2012-03-05 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Berit Jönsson c/o Regina Jönsson

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m.

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-06-11 B 238-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM IS./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2012 B 3775-10 KLAGANDE HS Ombud: Advokat KK MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott, m.m.

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4646-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Göteborgs åklagarkammare Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3572-11 2011-12-07 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagarkammaren i Växjö Tilltalad Björn JÖRGEN Johansson, 650712-4417

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå 1 meddelad i Luleå Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Glenn ROGER Mikael Larsson, 19650802-0051 Saxofongatan 17 B Lgh 1001 943 33 Öjebyn Offentlig försvarare: Advokat Lennart Wiklund Advokatfirman

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

Begångna brott 1. Grov stöld

Begångna brott 1. Grov stöld MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Pernilla Trimmel Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Håkan Fäldt Rosenlundsgatan 12 A 214 30 Malmö

Läs mer

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Ystad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 62- Skivarp Offentlig försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer