DOM Jönköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-06-25 Jönköping"

Transkript

1 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM Jönköping Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Marianne Staaf, Åklagarkammaren i Linköping Motparter (Målsägande) 1. Försäkringskassan, , c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik, Stockholm 2. Linköpings kommun, Linköping 3. Majdouline Hrimich, skyddad adress Samtliga företrädda av åklagaren Klagande (Tilltalad) Haidar Ali, , enligt uppgift medborgare i Sverige och Irak, Frihetsberövande: Häktad c/o Hussein El Mawla, Järnbärarvägen 4, lgh 1202, Skärholmen Ombud och offentlig försvarare: advokaten Mikael Abrahamsson, Bråddgatan 14, Norrköping SAKEN Grovt bedrägeri m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten fastställer tingsrättens dom. Angående vilka delar av skadeståndet som ska utges solidariskt med Husam Ali, se domslutet för denne. Haidar Ali ska vara fortsatt häktad tills fängelsestraffet får verkställas. Mikael Abrahamsson får ersättning av staten med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2223 Hovrättsgränd måndag fredag Jönköping E-post: 08:00-16:00

2 2 Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararen.

3 3 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Marianne Staaf, Åklagarkammaren i Linköping Motparter (Målsägande) 1. Försäkringskassan, , c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik, Stockholm 2. Linköpings kommun, Linköping Båda företrädda av åklagaren Klagande (Tilltalad) ALA FATHI Hasan, , enligt uppgift medborgare i Sverige och Irak, Skattegården 51 C, lgh 1002, Linköping Ombud och offentlig försvarare: advokaten Bengt Lejefors, Knäppingsborgsgatan 9, Norrköping SAKEN Grovt bedrägeri m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att fängelsestraffets längd bestäms till två (2) år sex (6) månader. Angående vilka delar av skadeståndet som ska utges solidariskt med Husam Ali, se domslutet för denne. Bengt Lejefors får ersättning av staten med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Advokaten Per Joelsson, som tidigare varit förordnad som offentlig försvarare, får ersättning av staten med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararna.

4 4 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Marianne Staaf, Åklagarkammaren i Linköping Motparter (Målsägande) 1. Försäkringskassan, , c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik, Stockholm 2. Linköpings kommun, Linköping Båda företrädda av åklagaren Klagande (Tilltalad) HUSAM Haidar Ali, , enligt uppgift medborgare i Sverige och Irak, Skattegården 51 C, lgh 1002, Linköping Ombud och offentlig försvarare: advokaten Gunnar Bengtsson, Hantverkaregatan 6, Linköping SAKEN Grovt bedrägeri m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten bestämmer det skadestånd som Husam Ali, solidariskt med Haidar Ali och Ala Fathi Hasan, ska betala till a) Försäkringskassan till kr, jämte ränta enligt tingsrättens dom, varav kr jämte ränta ska betalas solidariskt även med Muhannad Ali, och b) Linköpings kommun till kr, jämte ränta enligt tingsrättens dom. Gunnar Bengtsson får ersättning av staten med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararen.

5 5 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Marianne Staaf, Åklagarkammaren i Linköping Motparter (Målsägande) 1. Försäkringskassan, , c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik, Stockholm 2. Linköpings kommun, Linköping Båda företrädda av åklagaren Klagande (Tilltalad) MUHANNAD Haidar Ali, , enligt uppgift medborgare i Sverige och Irak, Skattegården 51 C, lgh 1002, Linköping Ombud och offentlig försvarare: advokaten Morgan Gerdin, Box 587, Linköping SAKEN Grovt bedrägeri m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten fastställer tingsrättens dom. Morgan Gerdin får ersättning av staten med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararen.

6 6 YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN Haidar Ali har yrkat att hovrätten ska frikänna honom eller, i annat fall, sänka straffet. Han har även yrkat att hovrätten ska bestämma att han inte ska vara skyldig att betala något skadestånd. Ala Fathi Hasan har yrkat att hovrätten ska frikänna henne eller, i annat fall, bestämma en lindrigare påföljd än fängelse. Hon har även yrkat att hovrätten ska bestämma att hon inte ska vara skyldig att betala något skadestånd. Husam Ali har yrkat att hovrätten ska frikänna honom eller, i annat fall, mildra påföljden. Han har även yrkat att hovrätten ska bestämma att han inte ska vara skyldig att betala något skadestånd eller, i andra hand, att hovrätten ska jämka skadeståndet. Muhannad Ali har yrkat att hovrätten ska frikänna honom och bestämma att han inte ska vara skyldig att betala något skadestånd eller, i andra hand, att hovrätten ska jämka skadeståndet. Han har även yrkat att hovrätten ska befria honom från skyldighet att ersätta Försäkringskassan för rättegångskostnader i målet. Åklagaren, Försäkringskassan, Linköpings kommun och Majdouline Hrimich har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. Åklagaren har justerat gärningsbeskrivningen under åtalspunkten 1 dels på så sätt att det sista ledet i första och andra styckena fått följande lydelse:, medelst vilseledande förmått företrädare för Linköpings kommun att bevilja Haidar Ali kr i assistansersättning., respektive, medelst vilseledande förmått företrädare för försäkringskassan att bevilja Haidar Ali kr i assistansersättning., dels genom att i tredje stycket lägga till i form av bonus efter Haidar Ali och till före Ala Fathi Hasan. Åklagaren har även förtydligat att åtalet omfattar att förfarandet inneburit vinning för Haidar Ali och Ali Fathi Hasan eller annan.

7 7 Åklagaren har vidare justerat gärningsbeskrivningen under åtalspunkten 2 genom att lägga till ett nytt fjärde stycke med följande lydelse: Pengarna har betalats ut till Assistansia AB (namnändrat till Humana Assistans AB), som härefter utbetalat medel till Haidar Ali i form av bonus och kostnadsersättning samt till assistenterna. HOVRÄTTENS DOMSKÄL UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Hovrätten har tagit del av samma bevisning som tingsrätten, dock inte vittnesförhöret med Rafed Hirmiz. Övriga inspelade tingsrättsförhör har spelats upp vid huvudförhandlingen. Åklagaren har förevisat fotografier och filmsekvenser. Haidar Ali har i hovrätten som skriftlig bevisning även åberopat dels anställningsavtal, särskilt punkten 2 (s. 5 f. i tingsrättens aktbil. 98), till styrkande av att det är Assistansia AB som haft den fulla kontrollen, dels Ekonomi för Haidar Ali (s. 72 i tingsrättens aktbil. 98) och PM Fördelning av schablonbeloppet per timme (s. 410 i tingsrättens aktbil. 94), till styrkande av att vinst uppkommit för Assistansia AB. Han har även åberopat journalutdrag (s. 63 i tingsrättens aktbil. 136), till styrkande av att Haidar Ali inte hade skillnaden mellan hemtjänst och personlig assistans klar för sig. Han har därutöver hänfört sig till ett antal ytterligare handlingar, däribland asylansökan (s. 90) och Försäkringskassans journal (s. 185 i tingsrättens aktbil. 94). HOVRÄTTENS BEDÖMNING Skuld- och skadeståndsfrågorna Åtalspunkterna 1-3 Skuld Av de skäl som tingsrätten närmare har redovisat finner även hovrätten att Haidar Ali har lämnat uppgifter och åberopat handlingar till Linköpings kommun och Försäk-

8 8 ringskassan av innebörd att han haft stora och bestående rörelsehinder och behöver hjälp med de grundläggande behoven på sätt som anges i åtalet. Liksom tingsrätten finner hovrätten att utredningen visar att handlingarnas uppgifter om ett omfattande hjälpbehov bygger på hans egen redogörelse för detta och att inget har framkommit som tyder på att Haidar Ali blivit missförstådd. Utredningen visar i stället att Haidar Ali under lång tid, även före den tidsperiod som omfattas av åtalet, har varit aktiv för att med läkares hjälp få underlag för skilda förmåner, och hans aktiviteter i sådana frågor har bestått under den med åtalet avsedda tidsperioden. Att assistansföretaget bistått honom i detta är inte något som påverkar Haidar Alis ansvar. Hovrätten delar vidare tingsrättens bedömning att utredningen visar att Haidar Ali inte under någon del av den tid som omfattas av åtalet haft sådana omfattande och bestående svårigheter i sin dagliga livsföring som han beskrivit. Haidar Alis invändning om att han åtminstone inledningsvis haft rätt till personlig assistans finner hovrätten således motbevisad. Som framgår av tingsrättens dom saknas det objektiva fynd som skulle kunna förklara en så omfattande besvärsbild som Haidar Ali gett uttryck för, och enligt vad som framkommit kan inte heller den psykiska problematik som Haidar Ali haft ha givit upphov till ett varaktigt handikapp av det slaget. Till detta kommer bl.a. att Haidar Ali redan från år 2006 förmått göra längre utlandsresor, att han på fotografier från denna tid synes klara sig utan stöd, liksom Samah Ghoniems uppgifter. Hovrätten kan inte heller bortse från att under en senare period, som omfattas av åtalet, då Haidar Ali själv påstått sig ha varit sämre än tidigare, finns det övertygande bevisning för att han då inte haft några besvär som berättigat till assistansersättning. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att uppgifterna till Linköpings kommun och Försäkringskassan i det angivna hänseendet således har varit oriktiga och att Haidar Ali inte haft ett sådant hjälpbehov som skulle ge rätt till assistansersättning. Av de skäl som tingsrätten har angett har Haidar Ali insett detta. Hovrätten instämmer även i vad tingsrätten har anfört om att felaktiga uppgifter har lämnats i tidrapporter och räkningar. Det förhållandet att assistansföretaget har bistått med att fylla i sådana föranleder ingen annan bedömning; utredningen ger inte stöd för att det från företagets sida skulle ha vidtagits åtgärder utan Haidar Alis vetskap eller uppdrag. Som tingsrätten har funnit har Haidar Ali genom vilseledande orsakat att assistansersättning felaktigt har lämnats. Det är ostridigt att Försäkringskassan och

9 9 Linköpings kommun har betalat ut de summor som anges i åtalet och att skada därmed har uppkommit med angivna belopp. Liksom tingsrätten finner hovrätten att Haidar Ali haft egen vinning av förfarandet, om än inte med motsvarande belopp. Delar av utbetalningarna har inneburit vinning även för andra, t.ex. assistansföretaget och anställda personliga assistenter. Haidar Ali har varit införstådd med att hela assistansersättningen inte skulle gå till honom personligen och han har därför avsiktligen berett även andra vinning. I likhet med tingsrätten finner således hovrätten att Haidar Ali har gjort sig skyldig till brott enligt åtalet. När det gäller såväl Ala Fathi Hasan som Husam Ali och Muhannad Ali instämmer hovrätten i vad tingsrätten har anfört om att de under många år har levt i en nära familjerelation med Haidar Ali och därmed varit medvetna om att han hade förmåga att klara de grundläggande behoven utan hjälp. Tillsammans med de övriga omständigheter som tingsrätten närmare har redovisat finner även hovrätten att de alla tre måste ha varit införstådda med att de deltagit i bidragsbrottslighet under hela den tid de varit anställda. Vid ställningstagandet i uppsåtsfrågan har hovrätten beaktat Husam Alis och Muhannad Alis ungdom (jfr rättsfallet NJA 2004 s. 479). I likhet med tingsrätten finner hovrätten därför att de ska dömas i enlighet med åtalet. Rubricering m.m. Gärningarna utgör flera bedrägeri- och bidragsbrott (jfr rättsfallen NJA 2007 s. 973 och NJA 2012 s. 886). Hovrätten finner inte skäl att frångå den bedömning som tingsrätten har gjort av att gärningarna som Haidar Ali, Ala Fathi Hasan och Husam Ali har begått är att anse som grova brott med hänsyn till att de har utövats systematiskt och under lång tid. Skadestånd I likhet med tingsrätten finner hovrätten att var och en av gärningsmännen är skyldiga att ersätta Försäkringskassan och Linköpings kommun för den skada som de orsakat genom sin brottslighet.

10 10 Husam Ali och Muhannad Ali har yrkat att skadeståndet för deras del ska jämkas med stöd av 6 kap. 2 skadeståndslagen. Hovrätten gör i den frågan följande överväganden. När det först gäller Husam Ali har han under lång tid gjort sig skyldig till upprepad och uppsåtlig brottslighet som orsakat betydande skada. Dessa omständigheter talar starkt mot jämkning, som under sådana förhållanden bör komma i fråga endast i undantagssituationer (jfr t.ex. rättsfallet NJA 1992 s. 660). Med detta sagt finns det i Husam Alis fall emellertid flera faktorer som talar för att skadeståndet för hans del ändå bör jämkas. För det första måste en skyldighet att utge det yrkade skadeståndet på totalt drygt 3,3 miljoner kr anses som oskäligt betungande mot bakgrund av hans ekonomiska förhållanden, och kan antas utgör ett hinder för hans anpassning i samhället. Vidare har Husam Ali av allt att döma inte varit drivande i den brottslighet han döms för, utan hans delaktighet har sannolikt till stor del haft sin grund i Haidar Alis inflytande över honom. Mycket talar också för att Husam Ali inte själv fått utbyte av gärningarna i en omfattning som är i närheten av det yrkade beloppet. Till detta kommer att brotten begicks när han var endast år gammal. På grund av det sagda, och då de skadelidandes behov inte talar mot jämkning, bör skadeståndet sättas ned. Med hänsyn till brottslighetens allvar bör det jämkade skadeståndet ändå inte bestämmas till lägre belopp än kr. Försäkringskassans respektive Linköpings kommuns skadeståndsanspråk bör sättas ned med ett belopp som motsvarar deras andel av det sammanlagda skadeståndsbeloppet före jämkning (jfr rättsfallet NJA 1993 s. 727). När det däremot gäller Muhannad Ali är det yrkade skadeståndet på drygt kr inte så högt att det finns anledning att anta att en skuldbörda av den storleken på ett avgörande sätt skulle riskera hans anpassning till samhället. Någon jämkning av skadeståndet bör därför inte ske för hans del.

11 11 Åtalspunkten 4 Skuld Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten. Haidar Ali ska därför dömas för bedrägeri, i flera fall, enligt åtalet. Ett av uttagen har gjorts i Marocko. Enligt 2 kap. 4 brottsbalken anses ett brott vara begånget där den brottsliga handlingen företogs men också där brottet fullbordades. Även om uttaget har gjorts utomlands, har det fått omedelbar verkan på ett svenskt bankkonto och drabbat Majdouline Hrimich i Sverige. Brottet bör därför anses ha fullbordats i Sverige och därmed begånget här i landet. Skadestånd Haidar Ali har motsatt sig skadeståndsskyldighet och påpekat att det är fråga om samma pengar som Försäkringskassan har yrkat ersättning för med anledning av åtalet för bidragsbrott, och att han inte kan åläggas att betala två gånger. Som tingsrätten har anfört härrör pengarna på Majdouline Hrimichs konto från den bidragsbrottslighet som bl.a. Haidar Ali har funnits skyldig till. Pengarna har emellertid ur hennes synvinkel utgjort lön för det hushållsarbete som hon utfört åt Haidar Ali. Det förhållandet att pengarna utgör utbyte av Haidar Alis brottslighet utesluter inte att skadestånd ska utgå till den som drabbats av förlusten (jfr rättsfallet NJA 2008 s. 861). Skada har i detta fall uppkommit för Majdouline Hrimich genom bedrägerierna mot henne. Det Haidar Ali har anfört utgör enligt hovrättens mening inte någon omständighet som kan medföra undantag från skyldigheten för honom att ersätta den skada han orsakat. Som tingsrätten har funnit ska Majdouline Hrimichs skadeståndsyrkande bifallas. Åtalspunkten 5 Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten. Muhannad Ali ska därför dömas för narkotikabrott, ringa brott.

12 12 Påföljdsfrågorna m.m. När det gäller Haidar Ali är straffvärdet för hans brottslighet avseende assistansersättningen högt. Som tingsrätten har redovisat har Haidar Ali under lång tid missbrukat systemet och orsakat betydande skada. Brottsligheten vittnar också om förslagenhet, t.ex. genom att falska verifikat har framställts. Det är vidare försvårande, vilket tingsrätten också har anfört, att Haidar Ali har involverat sina två unga söner i brottsligheten. Det förhållandet att det eventuellt inte har gjorts tillräckligt från samhällets sida för att förhindra att assistansersättning ges felaktigt kan inte anses tala för en mildare bedömning (jfr SOU 2012:6 och rättsfallet NJA 1989 s. 810). Vid bedrägeri kan straffvärdet inte bestämmas enbart utifrån de belopp som är föremål för brott. När beloppen väl överstiger en viss nivå får i stället övriga omständigheter ökad betydelse för om påföljden ska bestämmas till t.ex. två, tre eller fyra års fängelse. Enligt hovrätten överstiger straffvärdet i förevarande fall inte oväsentligt tre års fängelse. Därtill kommer att Haidar Ali ska dömas för bedrägeri gentemot Majdouline Hrimich. Även där finns försvårande omständigheter. Hovrätten finner sammantaget inte skäl att frångå den straffmätning som tingsrätten har gjort. Det finns risk för att Haidar Ali avviker eller på annat sätt undandrar sig straff. Han ska därför vara kvar i häkte till dess straffet får verkställas. Beträffande Ala Fathi Hasan vilar det ett tungt ansvar för brottsligheten även på henne. Hennes delaktighet i denna har emellertid varit betydligt mindre framträdande än Haidar Alis. Hon har dessutom gjort gällande att hon befunnit sig i en beroendeställning gentemot honom och hovrätten finner att utredningen inte utesluter att så kan ha varit fallet. Mot denna bakgrund kan straffet enligt hovrättens mening sättas något lägre än vad tingsrätten har gjort. Straffvärdet är emellertid fortfarande så högt att det inte går att välja någon annan påföljd än fängelse. I fråga om Husam Ali och Muhannad Ali finner hovrätten inte skäl att frångå vad tingsrätten har bestämt.

13 13 Rättegångskostnader När det gäller en post i Mikael Abrahamssons och Morgan Gerdins kostnadsräkningar, som avser ersättning till följd av en inställd förhandlingsdag, finner hovrätten att ersättning inte kan utgå. Målet var utsatt till åtta dagars förhandling, med en reservdag, men målet kunde slutföras på sju förhandlingsdagar. Mikael Abrahamsson och Morgan Gerdin har yrkat ersättning för en halv dags tidsspillan avseende den åttonde inplanerade förhandlingsdagen. Av rättsfallet NJA 2010 s. 206 framgår att en offentlig försvarare måste förväntas ha beredskap för att domstolsförhandlingar kan behöva genomföras på ett sätt som avviker från planeringen och att han eller hon i sådana fall kan övergå till andra uppdrag. Endast om en avkortning av en förhandling får omfattande återverkningar som riktmärke anges i rättsfallet att förhandlingstiden minskas med åtminstone fem hela förhandlingsdagar och med mindre än en veckas varsel kan viss ersättning utgå. Hovrätten finner att förhållandena i detta fall således inte är sådana att ersättning kan utgå. Det som i övrigt har yrkats i ersättning av de offentliga försvararna får anses skäligt. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast den 23 juli I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Mats Lundeholm, hovrättsrådet Ulrika Tyrén (referent), adjungerade ledamoten Hans Ranholm samt nämndemännen Gun Gustafsson och Lars Wegendal. Hovrätten är enig. AVRÄKNINGSUNDERLAG finns i hovrättens akt.

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 Sammanfattning En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade enligt lagen (1993:387)

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2006 B 4814-03 KLAGANDE BH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12 Sammanfattning Sedan en taxichaufför väckt talan mot sin före detta arbetsgivare, ett taxibolag, med krav på obetald lön och semesterersättning, har arbetsgivaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK. Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK. Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA MOTPARTER 1. Målsägande 5 2. Målsägande 9 3. Målsägande

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer