DOM Jönköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-06-25 Jönköping"

Transkript

1 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM Jönköping Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Marianne Staaf, Åklagarkammaren i Linköping Motparter (Målsägande) 1. Försäkringskassan, , c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik, Stockholm 2. Linköpings kommun, Linköping 3. Majdouline Hrimich, skyddad adress Samtliga företrädda av åklagaren Klagande (Tilltalad) Haidar Ali, , enligt uppgift medborgare i Sverige och Irak, Frihetsberövande: Häktad c/o Hussein El Mawla, Järnbärarvägen 4, lgh 1202, Skärholmen Ombud och offentlig försvarare: advokaten Mikael Abrahamsson, Bråddgatan 14, Norrköping SAKEN Grovt bedrägeri m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten fastställer tingsrättens dom. Angående vilka delar av skadeståndet som ska utges solidariskt med Husam Ali, se domslutet för denne. Haidar Ali ska vara fortsatt häktad tills fängelsestraffet får verkställas. Mikael Abrahamsson får ersättning av staten med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2223 Hovrättsgränd måndag fredag Jönköping E-post: 08:00-16:00

2 2 Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararen.

3 3 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Marianne Staaf, Åklagarkammaren i Linköping Motparter (Målsägande) 1. Försäkringskassan, , c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik, Stockholm 2. Linköpings kommun, Linköping Båda företrädda av åklagaren Klagande (Tilltalad) ALA FATHI Hasan, , enligt uppgift medborgare i Sverige och Irak, Skattegården 51 C, lgh 1002, Linköping Ombud och offentlig försvarare: advokaten Bengt Lejefors, Knäppingsborgsgatan 9, Norrköping SAKEN Grovt bedrägeri m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att fängelsestraffets längd bestäms till två (2) år sex (6) månader. Angående vilka delar av skadeståndet som ska utges solidariskt med Husam Ali, se domslutet för denne. Bengt Lejefors får ersättning av staten med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Advokaten Per Joelsson, som tidigare varit förordnad som offentlig försvarare, får ersättning av staten med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararna.

4 4 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Marianne Staaf, Åklagarkammaren i Linköping Motparter (Målsägande) 1. Försäkringskassan, , c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik, Stockholm 2. Linköpings kommun, Linköping Båda företrädda av åklagaren Klagande (Tilltalad) HUSAM Haidar Ali, , enligt uppgift medborgare i Sverige och Irak, Skattegården 51 C, lgh 1002, Linköping Ombud och offentlig försvarare: advokaten Gunnar Bengtsson, Hantverkaregatan 6, Linköping SAKEN Grovt bedrägeri m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten bestämmer det skadestånd som Husam Ali, solidariskt med Haidar Ali och Ala Fathi Hasan, ska betala till a) Försäkringskassan till kr, jämte ränta enligt tingsrättens dom, varav kr jämte ränta ska betalas solidariskt även med Muhannad Ali, och b) Linköpings kommun till kr, jämte ränta enligt tingsrättens dom. Gunnar Bengtsson får ersättning av staten med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararen.

5 5 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Marianne Staaf, Åklagarkammaren i Linköping Motparter (Målsägande) 1. Försäkringskassan, , c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik, Stockholm 2. Linköpings kommun, Linköping Båda företrädda av åklagaren Klagande (Tilltalad) MUHANNAD Haidar Ali, , enligt uppgift medborgare i Sverige och Irak, Skattegården 51 C, lgh 1002, Linköping Ombud och offentlig försvarare: advokaten Morgan Gerdin, Box 587, Linköping SAKEN Grovt bedrägeri m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten fastställer tingsrättens dom. Morgan Gerdin får ersättning av staten med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararen.

6 6 YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN Haidar Ali har yrkat att hovrätten ska frikänna honom eller, i annat fall, sänka straffet. Han har även yrkat att hovrätten ska bestämma att han inte ska vara skyldig att betala något skadestånd. Ala Fathi Hasan har yrkat att hovrätten ska frikänna henne eller, i annat fall, bestämma en lindrigare påföljd än fängelse. Hon har även yrkat att hovrätten ska bestämma att hon inte ska vara skyldig att betala något skadestånd. Husam Ali har yrkat att hovrätten ska frikänna honom eller, i annat fall, mildra påföljden. Han har även yrkat att hovrätten ska bestämma att han inte ska vara skyldig att betala något skadestånd eller, i andra hand, att hovrätten ska jämka skadeståndet. Muhannad Ali har yrkat att hovrätten ska frikänna honom och bestämma att han inte ska vara skyldig att betala något skadestånd eller, i andra hand, att hovrätten ska jämka skadeståndet. Han har även yrkat att hovrätten ska befria honom från skyldighet att ersätta Försäkringskassan för rättegångskostnader i målet. Åklagaren, Försäkringskassan, Linköpings kommun och Majdouline Hrimich har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. Åklagaren har justerat gärningsbeskrivningen under åtalspunkten 1 dels på så sätt att det sista ledet i första och andra styckena fått följande lydelse:, medelst vilseledande förmått företrädare för Linköpings kommun att bevilja Haidar Ali kr i assistansersättning., respektive, medelst vilseledande förmått företrädare för försäkringskassan att bevilja Haidar Ali kr i assistansersättning., dels genom att i tredje stycket lägga till i form av bonus efter Haidar Ali och till före Ala Fathi Hasan. Åklagaren har även förtydligat att åtalet omfattar att förfarandet inneburit vinning för Haidar Ali och Ali Fathi Hasan eller annan.

7 7 Åklagaren har vidare justerat gärningsbeskrivningen under åtalspunkten 2 genom att lägga till ett nytt fjärde stycke med följande lydelse: Pengarna har betalats ut till Assistansia AB (namnändrat till Humana Assistans AB), som härefter utbetalat medel till Haidar Ali i form av bonus och kostnadsersättning samt till assistenterna. HOVRÄTTENS DOMSKÄL UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Hovrätten har tagit del av samma bevisning som tingsrätten, dock inte vittnesförhöret med Rafed Hirmiz. Övriga inspelade tingsrättsförhör har spelats upp vid huvudförhandlingen. Åklagaren har förevisat fotografier och filmsekvenser. Haidar Ali har i hovrätten som skriftlig bevisning även åberopat dels anställningsavtal, särskilt punkten 2 (s. 5 f. i tingsrättens aktbil. 98), till styrkande av att det är Assistansia AB som haft den fulla kontrollen, dels Ekonomi för Haidar Ali (s. 72 i tingsrättens aktbil. 98) och PM Fördelning av schablonbeloppet per timme (s. 410 i tingsrättens aktbil. 94), till styrkande av att vinst uppkommit för Assistansia AB. Han har även åberopat journalutdrag (s. 63 i tingsrättens aktbil. 136), till styrkande av att Haidar Ali inte hade skillnaden mellan hemtjänst och personlig assistans klar för sig. Han har därutöver hänfört sig till ett antal ytterligare handlingar, däribland asylansökan (s. 90) och Försäkringskassans journal (s. 185 i tingsrättens aktbil. 94). HOVRÄTTENS BEDÖMNING Skuld- och skadeståndsfrågorna Åtalspunkterna 1-3 Skuld Av de skäl som tingsrätten närmare har redovisat finner även hovrätten att Haidar Ali har lämnat uppgifter och åberopat handlingar till Linköpings kommun och Försäk-

8 8 ringskassan av innebörd att han haft stora och bestående rörelsehinder och behöver hjälp med de grundläggande behoven på sätt som anges i åtalet. Liksom tingsrätten finner hovrätten att utredningen visar att handlingarnas uppgifter om ett omfattande hjälpbehov bygger på hans egen redogörelse för detta och att inget har framkommit som tyder på att Haidar Ali blivit missförstådd. Utredningen visar i stället att Haidar Ali under lång tid, även före den tidsperiod som omfattas av åtalet, har varit aktiv för att med läkares hjälp få underlag för skilda förmåner, och hans aktiviteter i sådana frågor har bestått under den med åtalet avsedda tidsperioden. Att assistansföretaget bistått honom i detta är inte något som påverkar Haidar Alis ansvar. Hovrätten delar vidare tingsrättens bedömning att utredningen visar att Haidar Ali inte under någon del av den tid som omfattas av åtalet haft sådana omfattande och bestående svårigheter i sin dagliga livsföring som han beskrivit. Haidar Alis invändning om att han åtminstone inledningsvis haft rätt till personlig assistans finner hovrätten således motbevisad. Som framgår av tingsrättens dom saknas det objektiva fynd som skulle kunna förklara en så omfattande besvärsbild som Haidar Ali gett uttryck för, och enligt vad som framkommit kan inte heller den psykiska problematik som Haidar Ali haft ha givit upphov till ett varaktigt handikapp av det slaget. Till detta kommer bl.a. att Haidar Ali redan från år 2006 förmått göra längre utlandsresor, att han på fotografier från denna tid synes klara sig utan stöd, liksom Samah Ghoniems uppgifter. Hovrätten kan inte heller bortse från att under en senare period, som omfattas av åtalet, då Haidar Ali själv påstått sig ha varit sämre än tidigare, finns det övertygande bevisning för att han då inte haft några besvär som berättigat till assistansersättning. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att uppgifterna till Linköpings kommun och Försäkringskassan i det angivna hänseendet således har varit oriktiga och att Haidar Ali inte haft ett sådant hjälpbehov som skulle ge rätt till assistansersättning. Av de skäl som tingsrätten har angett har Haidar Ali insett detta. Hovrätten instämmer även i vad tingsrätten har anfört om att felaktiga uppgifter har lämnats i tidrapporter och räkningar. Det förhållandet att assistansföretaget har bistått med att fylla i sådana föranleder ingen annan bedömning; utredningen ger inte stöd för att det från företagets sida skulle ha vidtagits åtgärder utan Haidar Alis vetskap eller uppdrag. Som tingsrätten har funnit har Haidar Ali genom vilseledande orsakat att assistansersättning felaktigt har lämnats. Det är ostridigt att Försäkringskassan och

9 9 Linköpings kommun har betalat ut de summor som anges i åtalet och att skada därmed har uppkommit med angivna belopp. Liksom tingsrätten finner hovrätten att Haidar Ali haft egen vinning av förfarandet, om än inte med motsvarande belopp. Delar av utbetalningarna har inneburit vinning även för andra, t.ex. assistansföretaget och anställda personliga assistenter. Haidar Ali har varit införstådd med att hela assistansersättningen inte skulle gå till honom personligen och han har därför avsiktligen berett även andra vinning. I likhet med tingsrätten finner således hovrätten att Haidar Ali har gjort sig skyldig till brott enligt åtalet. När det gäller såväl Ala Fathi Hasan som Husam Ali och Muhannad Ali instämmer hovrätten i vad tingsrätten har anfört om att de under många år har levt i en nära familjerelation med Haidar Ali och därmed varit medvetna om att han hade förmåga att klara de grundläggande behoven utan hjälp. Tillsammans med de övriga omständigheter som tingsrätten närmare har redovisat finner även hovrätten att de alla tre måste ha varit införstådda med att de deltagit i bidragsbrottslighet under hela den tid de varit anställda. Vid ställningstagandet i uppsåtsfrågan har hovrätten beaktat Husam Alis och Muhannad Alis ungdom (jfr rättsfallet NJA 2004 s. 479). I likhet med tingsrätten finner hovrätten därför att de ska dömas i enlighet med åtalet. Rubricering m.m. Gärningarna utgör flera bedrägeri- och bidragsbrott (jfr rättsfallen NJA 2007 s. 973 och NJA 2012 s. 886). Hovrätten finner inte skäl att frångå den bedömning som tingsrätten har gjort av att gärningarna som Haidar Ali, Ala Fathi Hasan och Husam Ali har begått är att anse som grova brott med hänsyn till att de har utövats systematiskt och under lång tid. Skadestånd I likhet med tingsrätten finner hovrätten att var och en av gärningsmännen är skyldiga att ersätta Försäkringskassan och Linköpings kommun för den skada som de orsakat genom sin brottslighet.

10 10 Husam Ali och Muhannad Ali har yrkat att skadeståndet för deras del ska jämkas med stöd av 6 kap. 2 skadeståndslagen. Hovrätten gör i den frågan följande överväganden. När det först gäller Husam Ali har han under lång tid gjort sig skyldig till upprepad och uppsåtlig brottslighet som orsakat betydande skada. Dessa omständigheter talar starkt mot jämkning, som under sådana förhållanden bör komma i fråga endast i undantagssituationer (jfr t.ex. rättsfallet NJA 1992 s. 660). Med detta sagt finns det i Husam Alis fall emellertid flera faktorer som talar för att skadeståndet för hans del ändå bör jämkas. För det första måste en skyldighet att utge det yrkade skadeståndet på totalt drygt 3,3 miljoner kr anses som oskäligt betungande mot bakgrund av hans ekonomiska förhållanden, och kan antas utgör ett hinder för hans anpassning i samhället. Vidare har Husam Ali av allt att döma inte varit drivande i den brottslighet han döms för, utan hans delaktighet har sannolikt till stor del haft sin grund i Haidar Alis inflytande över honom. Mycket talar också för att Husam Ali inte själv fått utbyte av gärningarna i en omfattning som är i närheten av det yrkade beloppet. Till detta kommer att brotten begicks när han var endast år gammal. På grund av det sagda, och då de skadelidandes behov inte talar mot jämkning, bör skadeståndet sättas ned. Med hänsyn till brottslighetens allvar bör det jämkade skadeståndet ändå inte bestämmas till lägre belopp än kr. Försäkringskassans respektive Linköpings kommuns skadeståndsanspråk bör sättas ned med ett belopp som motsvarar deras andel av det sammanlagda skadeståndsbeloppet före jämkning (jfr rättsfallet NJA 1993 s. 727). När det däremot gäller Muhannad Ali är det yrkade skadeståndet på drygt kr inte så högt att det finns anledning att anta att en skuldbörda av den storleken på ett avgörande sätt skulle riskera hans anpassning till samhället. Någon jämkning av skadeståndet bör därför inte ske för hans del.

11 11 Åtalspunkten 4 Skuld Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten. Haidar Ali ska därför dömas för bedrägeri, i flera fall, enligt åtalet. Ett av uttagen har gjorts i Marocko. Enligt 2 kap. 4 brottsbalken anses ett brott vara begånget där den brottsliga handlingen företogs men också där brottet fullbordades. Även om uttaget har gjorts utomlands, har det fått omedelbar verkan på ett svenskt bankkonto och drabbat Majdouline Hrimich i Sverige. Brottet bör därför anses ha fullbordats i Sverige och därmed begånget här i landet. Skadestånd Haidar Ali har motsatt sig skadeståndsskyldighet och påpekat att det är fråga om samma pengar som Försäkringskassan har yrkat ersättning för med anledning av åtalet för bidragsbrott, och att han inte kan åläggas att betala två gånger. Som tingsrätten har anfört härrör pengarna på Majdouline Hrimichs konto från den bidragsbrottslighet som bl.a. Haidar Ali har funnits skyldig till. Pengarna har emellertid ur hennes synvinkel utgjort lön för det hushållsarbete som hon utfört åt Haidar Ali. Det förhållandet att pengarna utgör utbyte av Haidar Alis brottslighet utesluter inte att skadestånd ska utgå till den som drabbats av förlusten (jfr rättsfallet NJA 2008 s. 861). Skada har i detta fall uppkommit för Majdouline Hrimich genom bedrägerierna mot henne. Det Haidar Ali har anfört utgör enligt hovrättens mening inte någon omständighet som kan medföra undantag från skyldigheten för honom att ersätta den skada han orsakat. Som tingsrätten har funnit ska Majdouline Hrimichs skadeståndsyrkande bifallas. Åtalspunkten 5 Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten. Muhannad Ali ska därför dömas för narkotikabrott, ringa brott.

12 12 Påföljdsfrågorna m.m. När det gäller Haidar Ali är straffvärdet för hans brottslighet avseende assistansersättningen högt. Som tingsrätten har redovisat har Haidar Ali under lång tid missbrukat systemet och orsakat betydande skada. Brottsligheten vittnar också om förslagenhet, t.ex. genom att falska verifikat har framställts. Det är vidare försvårande, vilket tingsrätten också har anfört, att Haidar Ali har involverat sina två unga söner i brottsligheten. Det förhållandet att det eventuellt inte har gjorts tillräckligt från samhällets sida för att förhindra att assistansersättning ges felaktigt kan inte anses tala för en mildare bedömning (jfr SOU 2012:6 och rättsfallet NJA 1989 s. 810). Vid bedrägeri kan straffvärdet inte bestämmas enbart utifrån de belopp som är föremål för brott. När beloppen väl överstiger en viss nivå får i stället övriga omständigheter ökad betydelse för om påföljden ska bestämmas till t.ex. två, tre eller fyra års fängelse. Enligt hovrätten överstiger straffvärdet i förevarande fall inte oväsentligt tre års fängelse. Därtill kommer att Haidar Ali ska dömas för bedrägeri gentemot Majdouline Hrimich. Även där finns försvårande omständigheter. Hovrätten finner sammantaget inte skäl att frångå den straffmätning som tingsrätten har gjort. Det finns risk för att Haidar Ali avviker eller på annat sätt undandrar sig straff. Han ska därför vara kvar i häkte till dess straffet får verkställas. Beträffande Ala Fathi Hasan vilar det ett tungt ansvar för brottsligheten även på henne. Hennes delaktighet i denna har emellertid varit betydligt mindre framträdande än Haidar Alis. Hon har dessutom gjort gällande att hon befunnit sig i en beroendeställning gentemot honom och hovrätten finner att utredningen inte utesluter att så kan ha varit fallet. Mot denna bakgrund kan straffet enligt hovrättens mening sättas något lägre än vad tingsrätten har gjort. Straffvärdet är emellertid fortfarande så högt att det inte går att välja någon annan påföljd än fängelse. I fråga om Husam Ali och Muhannad Ali finner hovrätten inte skäl att frångå vad tingsrätten har bestämt.

13 13 Rättegångskostnader När det gäller en post i Mikael Abrahamssons och Morgan Gerdins kostnadsräkningar, som avser ersättning till följd av en inställd förhandlingsdag, finner hovrätten att ersättning inte kan utgå. Målet var utsatt till åtta dagars förhandling, med en reservdag, men målet kunde slutföras på sju förhandlingsdagar. Mikael Abrahamsson och Morgan Gerdin har yrkat ersättning för en halv dags tidsspillan avseende den åttonde inplanerade förhandlingsdagen. Av rättsfallet NJA 2010 s. 206 framgår att en offentlig försvarare måste förväntas ha beredskap för att domstolsförhandlingar kan behöva genomföras på ett sätt som avviker från planeringen och att han eller hon i sådana fall kan övergå till andra uppdrag. Endast om en avkortning av en förhandling får omfattande återverkningar som riktmärke anges i rättsfallet att förhandlingstiden minskas med åtminstone fem hela förhandlingsdagar och med mindre än en veckas varsel kan viss ersättning utgå. Hovrätten finner att förhållandena i detta fall således inte är sådana att ersättning kan utgå. Det som i övrigt har yrkats i ersättning av de offentliga försvararna får anses skäligt. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast den 23 juli I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Mats Lundeholm, hovrättsrådet Ulrika Tyrén (referent), adjungerade ledamoten Hans Ranholm samt nämndemännen Gun Gustafsson och Lars Wegendal. Hovrätten är enig. AVRÄKNINGSUNDERLAG finns i hovrättens akt.

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

DOM 2013-03-20 Göteborg

DOM 2013-03-20 Göteborg 1 Rotel 22 Göteborg Mål nr B 3379-12 B 4148-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts deldom den 29 juni 2012 i mål nr B 3394-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 juli 2006 B 4126-03 KLAGANDE AK Ombud och offentlig försvarare: Advokat TJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM 2. Solna

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2007 B 4554-06 KLAGANDE DM Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

DOM 2012-12-28 Göteborg

DOM 2012-12-28 Göteborg 1 Rotel 31 Göteborg Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 oktober 2012 i mål nr B 11028-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Carl-Henrik

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2012 B 3775-10 KLAGANDE HS Ombud: Advokat KK MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott, m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 december 2014 B 2489-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MÅLSÄGANDE Aktiebolaget Svensk Filmindustri, 556003-5213 c/o

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 3676-08 KLAGANDE SK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2016 B 3667-15 KLAGANDE ETK Ombud och offentlig försvarare: Advokat GF MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 5060-08 KLAGANDE DI Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån ÖVERKLAGADE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 november 2015 B 410-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. LV Ombud och offentlig försvarare: Advokat DH 2.

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 april 2004 B 2129-02 KLAGANDE 1. B.J. Offentlig försvarare och ombud: advokaten L.S. 2. M.G. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 B 1041-14 KLAGANDE M L Ombud och offentlig försvarare: Advokat P S MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 B 2448-03 KLAGANDE JW Ombud och offentlig försvarare: advokaten TM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2016 B 6315-15 KLAGANDE 1. HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JE 2. KO Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 september 2006 B 391-06 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. KM 2. MR Ombud och offentlig försvarare för 1 och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2012 B 5908-10 KLAGANDE 1. R S F Ombud och offentlig försvarare: Advokat C T 2. L G Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2004 T 471-04 KLAGANDE 1. SJ 2. AJ 3. NJ 4. LJ Ombud för samtliga: advokaten MB MOTPART BT Ombud: jur. lic. SA SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

DOM 2012-12-28 Göteborg

DOM 2012-12-28 Göteborg 1 Rotel 45 Göteborg Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 6 november 2012 i mål nr B 9009-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart Kammaråklagaren Magnus Lindahl Göteborgs

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 T 2878-12 KLAGANDE Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Ombud: Advokat SA MOTPART SL Ombud: Advokat GÅ SAKEN Skadestånd

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 mars 2009 B 3843-08 KLAGANDE YAM Ombud och offentlig försvarare: Advokat PO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2009-11-18 Jönköping

DOM 2009-11-18 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 22 Jönköping Mål nr B 3460-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lidköpings tingsrätts dom den 20 november 2008 i mål nr B 1094-08, se bilaga A PARTER (antal 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B 5650-14 KLAGANDE BS Ombud: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 juni 2016 B 5276-14 KLAGANDE WE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvidgat

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2016 B 2095-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART SS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PA SAKEN Grovt

Läs mer

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande F (143/2008)

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande F (143/2008) SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2011-04-08 T 740-10 Rotel 020105 Stockholm Sid l (8) KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer