DOM Jönköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-06-25 Jönköping"

Transkript

1 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM Jönköping Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Marianne Staaf, Åklagarkammaren i Linköping Motparter (Målsägande) 1. Försäkringskassan, , c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik, Stockholm 2. Linköpings kommun, Linköping 3. Majdouline Hrimich, skyddad adress Samtliga företrädda av åklagaren Klagande (Tilltalad) Haidar Ali, , enligt uppgift medborgare i Sverige och Irak, Frihetsberövande: Häktad c/o Hussein El Mawla, Järnbärarvägen 4, lgh 1202, Skärholmen Ombud och offentlig försvarare: advokaten Mikael Abrahamsson, Bråddgatan 14, Norrköping SAKEN Grovt bedrägeri m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten fastställer tingsrättens dom. Angående vilka delar av skadeståndet som ska utges solidariskt med Husam Ali, se domslutet för denne. Haidar Ali ska vara fortsatt häktad tills fängelsestraffet får verkställas. Mikael Abrahamsson får ersättning av staten med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2223 Hovrättsgränd måndag fredag Jönköping E-post: 08:00-16:00

2 2 Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararen.

3 3 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Marianne Staaf, Åklagarkammaren i Linköping Motparter (Målsägande) 1. Försäkringskassan, , c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik, Stockholm 2. Linköpings kommun, Linköping Båda företrädda av åklagaren Klagande (Tilltalad) ALA FATHI Hasan, , enligt uppgift medborgare i Sverige och Irak, Skattegården 51 C, lgh 1002, Linköping Ombud och offentlig försvarare: advokaten Bengt Lejefors, Knäppingsborgsgatan 9, Norrköping SAKEN Grovt bedrägeri m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att fängelsestraffets längd bestäms till två (2) år sex (6) månader. Angående vilka delar av skadeståndet som ska utges solidariskt med Husam Ali, se domslutet för denne. Bengt Lejefors får ersättning av staten med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Advokaten Per Joelsson, som tidigare varit förordnad som offentlig försvarare, får ersättning av staten med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararna.

4 4 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Marianne Staaf, Åklagarkammaren i Linköping Motparter (Målsägande) 1. Försäkringskassan, , c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik, Stockholm 2. Linköpings kommun, Linköping Båda företrädda av åklagaren Klagande (Tilltalad) HUSAM Haidar Ali, , enligt uppgift medborgare i Sverige och Irak, Skattegården 51 C, lgh 1002, Linköping Ombud och offentlig försvarare: advokaten Gunnar Bengtsson, Hantverkaregatan 6, Linköping SAKEN Grovt bedrägeri m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten bestämmer det skadestånd som Husam Ali, solidariskt med Haidar Ali och Ala Fathi Hasan, ska betala till a) Försäkringskassan till kr, jämte ränta enligt tingsrättens dom, varav kr jämte ränta ska betalas solidariskt även med Muhannad Ali, och b) Linköpings kommun till kr, jämte ränta enligt tingsrättens dom. Gunnar Bengtsson får ersättning av staten med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararen.

5 5 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Marianne Staaf, Åklagarkammaren i Linköping Motparter (Målsägande) 1. Försäkringskassan, , c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik, Stockholm 2. Linköpings kommun, Linköping Båda företrädda av åklagaren Klagande (Tilltalad) MUHANNAD Haidar Ali, , enligt uppgift medborgare i Sverige och Irak, Skattegården 51 C, lgh 1002, Linköping Ombud och offentlig försvarare: advokaten Morgan Gerdin, Box 587, Linköping SAKEN Grovt bedrägeri m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten fastställer tingsrättens dom. Morgan Gerdin får ersättning av staten med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararen.

6 6 YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN Haidar Ali har yrkat att hovrätten ska frikänna honom eller, i annat fall, sänka straffet. Han har även yrkat att hovrätten ska bestämma att han inte ska vara skyldig att betala något skadestånd. Ala Fathi Hasan har yrkat att hovrätten ska frikänna henne eller, i annat fall, bestämma en lindrigare påföljd än fängelse. Hon har även yrkat att hovrätten ska bestämma att hon inte ska vara skyldig att betala något skadestånd. Husam Ali har yrkat att hovrätten ska frikänna honom eller, i annat fall, mildra påföljden. Han har även yrkat att hovrätten ska bestämma att han inte ska vara skyldig att betala något skadestånd eller, i andra hand, att hovrätten ska jämka skadeståndet. Muhannad Ali har yrkat att hovrätten ska frikänna honom och bestämma att han inte ska vara skyldig att betala något skadestånd eller, i andra hand, att hovrätten ska jämka skadeståndet. Han har även yrkat att hovrätten ska befria honom från skyldighet att ersätta Försäkringskassan för rättegångskostnader i målet. Åklagaren, Försäkringskassan, Linköpings kommun och Majdouline Hrimich har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. Åklagaren har justerat gärningsbeskrivningen under åtalspunkten 1 dels på så sätt att det sista ledet i första och andra styckena fått följande lydelse:, medelst vilseledande förmått företrädare för Linköpings kommun att bevilja Haidar Ali kr i assistansersättning., respektive, medelst vilseledande förmått företrädare för försäkringskassan att bevilja Haidar Ali kr i assistansersättning., dels genom att i tredje stycket lägga till i form av bonus efter Haidar Ali och till före Ala Fathi Hasan. Åklagaren har även förtydligat att åtalet omfattar att förfarandet inneburit vinning för Haidar Ali och Ali Fathi Hasan eller annan.

7 7 Åklagaren har vidare justerat gärningsbeskrivningen under åtalspunkten 2 genom att lägga till ett nytt fjärde stycke med följande lydelse: Pengarna har betalats ut till Assistansia AB (namnändrat till Humana Assistans AB), som härefter utbetalat medel till Haidar Ali i form av bonus och kostnadsersättning samt till assistenterna. HOVRÄTTENS DOMSKÄL UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Hovrätten har tagit del av samma bevisning som tingsrätten, dock inte vittnesförhöret med Rafed Hirmiz. Övriga inspelade tingsrättsförhör har spelats upp vid huvudförhandlingen. Åklagaren har förevisat fotografier och filmsekvenser. Haidar Ali har i hovrätten som skriftlig bevisning även åberopat dels anställningsavtal, särskilt punkten 2 (s. 5 f. i tingsrättens aktbil. 98), till styrkande av att det är Assistansia AB som haft den fulla kontrollen, dels Ekonomi för Haidar Ali (s. 72 i tingsrättens aktbil. 98) och PM Fördelning av schablonbeloppet per timme (s. 410 i tingsrättens aktbil. 94), till styrkande av att vinst uppkommit för Assistansia AB. Han har även åberopat journalutdrag (s. 63 i tingsrättens aktbil. 136), till styrkande av att Haidar Ali inte hade skillnaden mellan hemtjänst och personlig assistans klar för sig. Han har därutöver hänfört sig till ett antal ytterligare handlingar, däribland asylansökan (s. 90) och Försäkringskassans journal (s. 185 i tingsrättens aktbil. 94). HOVRÄTTENS BEDÖMNING Skuld- och skadeståndsfrågorna Åtalspunkterna 1-3 Skuld Av de skäl som tingsrätten närmare har redovisat finner även hovrätten att Haidar Ali har lämnat uppgifter och åberopat handlingar till Linköpings kommun och Försäk-

8 8 ringskassan av innebörd att han haft stora och bestående rörelsehinder och behöver hjälp med de grundläggande behoven på sätt som anges i åtalet. Liksom tingsrätten finner hovrätten att utredningen visar att handlingarnas uppgifter om ett omfattande hjälpbehov bygger på hans egen redogörelse för detta och att inget har framkommit som tyder på att Haidar Ali blivit missförstådd. Utredningen visar i stället att Haidar Ali under lång tid, även före den tidsperiod som omfattas av åtalet, har varit aktiv för att med läkares hjälp få underlag för skilda förmåner, och hans aktiviteter i sådana frågor har bestått under den med åtalet avsedda tidsperioden. Att assistansföretaget bistått honom i detta är inte något som påverkar Haidar Alis ansvar. Hovrätten delar vidare tingsrättens bedömning att utredningen visar att Haidar Ali inte under någon del av den tid som omfattas av åtalet haft sådana omfattande och bestående svårigheter i sin dagliga livsföring som han beskrivit. Haidar Alis invändning om att han åtminstone inledningsvis haft rätt till personlig assistans finner hovrätten således motbevisad. Som framgår av tingsrättens dom saknas det objektiva fynd som skulle kunna förklara en så omfattande besvärsbild som Haidar Ali gett uttryck för, och enligt vad som framkommit kan inte heller den psykiska problematik som Haidar Ali haft ha givit upphov till ett varaktigt handikapp av det slaget. Till detta kommer bl.a. att Haidar Ali redan från år 2006 förmått göra längre utlandsresor, att han på fotografier från denna tid synes klara sig utan stöd, liksom Samah Ghoniems uppgifter. Hovrätten kan inte heller bortse från att under en senare period, som omfattas av åtalet, då Haidar Ali själv påstått sig ha varit sämre än tidigare, finns det övertygande bevisning för att han då inte haft några besvär som berättigat till assistansersättning. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att uppgifterna till Linköpings kommun och Försäkringskassan i det angivna hänseendet således har varit oriktiga och att Haidar Ali inte haft ett sådant hjälpbehov som skulle ge rätt till assistansersättning. Av de skäl som tingsrätten har angett har Haidar Ali insett detta. Hovrätten instämmer även i vad tingsrätten har anfört om att felaktiga uppgifter har lämnats i tidrapporter och räkningar. Det förhållandet att assistansföretaget har bistått med att fylla i sådana föranleder ingen annan bedömning; utredningen ger inte stöd för att det från företagets sida skulle ha vidtagits åtgärder utan Haidar Alis vetskap eller uppdrag. Som tingsrätten har funnit har Haidar Ali genom vilseledande orsakat att assistansersättning felaktigt har lämnats. Det är ostridigt att Försäkringskassan och

9 9 Linköpings kommun har betalat ut de summor som anges i åtalet och att skada därmed har uppkommit med angivna belopp. Liksom tingsrätten finner hovrätten att Haidar Ali haft egen vinning av förfarandet, om än inte med motsvarande belopp. Delar av utbetalningarna har inneburit vinning även för andra, t.ex. assistansföretaget och anställda personliga assistenter. Haidar Ali har varit införstådd med att hela assistansersättningen inte skulle gå till honom personligen och han har därför avsiktligen berett även andra vinning. I likhet med tingsrätten finner således hovrätten att Haidar Ali har gjort sig skyldig till brott enligt åtalet. När det gäller såväl Ala Fathi Hasan som Husam Ali och Muhannad Ali instämmer hovrätten i vad tingsrätten har anfört om att de under många år har levt i en nära familjerelation med Haidar Ali och därmed varit medvetna om att han hade förmåga att klara de grundläggande behoven utan hjälp. Tillsammans med de övriga omständigheter som tingsrätten närmare har redovisat finner även hovrätten att de alla tre måste ha varit införstådda med att de deltagit i bidragsbrottslighet under hela den tid de varit anställda. Vid ställningstagandet i uppsåtsfrågan har hovrätten beaktat Husam Alis och Muhannad Alis ungdom (jfr rättsfallet NJA 2004 s. 479). I likhet med tingsrätten finner hovrätten därför att de ska dömas i enlighet med åtalet. Rubricering m.m. Gärningarna utgör flera bedrägeri- och bidragsbrott (jfr rättsfallen NJA 2007 s. 973 och NJA 2012 s. 886). Hovrätten finner inte skäl att frångå den bedömning som tingsrätten har gjort av att gärningarna som Haidar Ali, Ala Fathi Hasan och Husam Ali har begått är att anse som grova brott med hänsyn till att de har utövats systematiskt och under lång tid. Skadestånd I likhet med tingsrätten finner hovrätten att var och en av gärningsmännen är skyldiga att ersätta Försäkringskassan och Linköpings kommun för den skada som de orsakat genom sin brottslighet.

10 10 Husam Ali och Muhannad Ali har yrkat att skadeståndet för deras del ska jämkas med stöd av 6 kap. 2 skadeståndslagen. Hovrätten gör i den frågan följande överväganden. När det först gäller Husam Ali har han under lång tid gjort sig skyldig till upprepad och uppsåtlig brottslighet som orsakat betydande skada. Dessa omständigheter talar starkt mot jämkning, som under sådana förhållanden bör komma i fråga endast i undantagssituationer (jfr t.ex. rättsfallet NJA 1992 s. 660). Med detta sagt finns det i Husam Alis fall emellertid flera faktorer som talar för att skadeståndet för hans del ändå bör jämkas. För det första måste en skyldighet att utge det yrkade skadeståndet på totalt drygt 3,3 miljoner kr anses som oskäligt betungande mot bakgrund av hans ekonomiska förhållanden, och kan antas utgör ett hinder för hans anpassning i samhället. Vidare har Husam Ali av allt att döma inte varit drivande i den brottslighet han döms för, utan hans delaktighet har sannolikt till stor del haft sin grund i Haidar Alis inflytande över honom. Mycket talar också för att Husam Ali inte själv fått utbyte av gärningarna i en omfattning som är i närheten av det yrkade beloppet. Till detta kommer att brotten begicks när han var endast år gammal. På grund av det sagda, och då de skadelidandes behov inte talar mot jämkning, bör skadeståndet sättas ned. Med hänsyn till brottslighetens allvar bör det jämkade skadeståndet ändå inte bestämmas till lägre belopp än kr. Försäkringskassans respektive Linköpings kommuns skadeståndsanspråk bör sättas ned med ett belopp som motsvarar deras andel av det sammanlagda skadeståndsbeloppet före jämkning (jfr rättsfallet NJA 1993 s. 727). När det däremot gäller Muhannad Ali är det yrkade skadeståndet på drygt kr inte så högt att det finns anledning att anta att en skuldbörda av den storleken på ett avgörande sätt skulle riskera hans anpassning till samhället. Någon jämkning av skadeståndet bör därför inte ske för hans del.

11 11 Åtalspunkten 4 Skuld Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten. Haidar Ali ska därför dömas för bedrägeri, i flera fall, enligt åtalet. Ett av uttagen har gjorts i Marocko. Enligt 2 kap. 4 brottsbalken anses ett brott vara begånget där den brottsliga handlingen företogs men också där brottet fullbordades. Även om uttaget har gjorts utomlands, har det fått omedelbar verkan på ett svenskt bankkonto och drabbat Majdouline Hrimich i Sverige. Brottet bör därför anses ha fullbordats i Sverige och därmed begånget här i landet. Skadestånd Haidar Ali har motsatt sig skadeståndsskyldighet och påpekat att det är fråga om samma pengar som Försäkringskassan har yrkat ersättning för med anledning av åtalet för bidragsbrott, och att han inte kan åläggas att betala två gånger. Som tingsrätten har anfört härrör pengarna på Majdouline Hrimichs konto från den bidragsbrottslighet som bl.a. Haidar Ali har funnits skyldig till. Pengarna har emellertid ur hennes synvinkel utgjort lön för det hushållsarbete som hon utfört åt Haidar Ali. Det förhållandet att pengarna utgör utbyte av Haidar Alis brottslighet utesluter inte att skadestånd ska utgå till den som drabbats av förlusten (jfr rättsfallet NJA 2008 s. 861). Skada har i detta fall uppkommit för Majdouline Hrimich genom bedrägerierna mot henne. Det Haidar Ali har anfört utgör enligt hovrättens mening inte någon omständighet som kan medföra undantag från skyldigheten för honom att ersätta den skada han orsakat. Som tingsrätten har funnit ska Majdouline Hrimichs skadeståndsyrkande bifallas. Åtalspunkten 5 Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten. Muhannad Ali ska därför dömas för narkotikabrott, ringa brott.

12 12 Påföljdsfrågorna m.m. När det gäller Haidar Ali är straffvärdet för hans brottslighet avseende assistansersättningen högt. Som tingsrätten har redovisat har Haidar Ali under lång tid missbrukat systemet och orsakat betydande skada. Brottsligheten vittnar också om förslagenhet, t.ex. genom att falska verifikat har framställts. Det är vidare försvårande, vilket tingsrätten också har anfört, att Haidar Ali har involverat sina två unga söner i brottsligheten. Det förhållandet att det eventuellt inte har gjorts tillräckligt från samhällets sida för att förhindra att assistansersättning ges felaktigt kan inte anses tala för en mildare bedömning (jfr SOU 2012:6 och rättsfallet NJA 1989 s. 810). Vid bedrägeri kan straffvärdet inte bestämmas enbart utifrån de belopp som är föremål för brott. När beloppen väl överstiger en viss nivå får i stället övriga omständigheter ökad betydelse för om påföljden ska bestämmas till t.ex. två, tre eller fyra års fängelse. Enligt hovrätten överstiger straffvärdet i förevarande fall inte oväsentligt tre års fängelse. Därtill kommer att Haidar Ali ska dömas för bedrägeri gentemot Majdouline Hrimich. Även där finns försvårande omständigheter. Hovrätten finner sammantaget inte skäl att frångå den straffmätning som tingsrätten har gjort. Det finns risk för att Haidar Ali avviker eller på annat sätt undandrar sig straff. Han ska därför vara kvar i häkte till dess straffet får verkställas. Beträffande Ala Fathi Hasan vilar det ett tungt ansvar för brottsligheten även på henne. Hennes delaktighet i denna har emellertid varit betydligt mindre framträdande än Haidar Alis. Hon har dessutom gjort gällande att hon befunnit sig i en beroendeställning gentemot honom och hovrätten finner att utredningen inte utesluter att så kan ha varit fallet. Mot denna bakgrund kan straffet enligt hovrättens mening sättas något lägre än vad tingsrätten har gjort. Straffvärdet är emellertid fortfarande så högt att det inte går att välja någon annan påföljd än fängelse. I fråga om Husam Ali och Muhannad Ali finner hovrätten inte skäl att frångå vad tingsrätten har bestämt.

13 13 Rättegångskostnader När det gäller en post i Mikael Abrahamssons och Morgan Gerdins kostnadsräkningar, som avser ersättning till följd av en inställd förhandlingsdag, finner hovrätten att ersättning inte kan utgå. Målet var utsatt till åtta dagars förhandling, med en reservdag, men målet kunde slutföras på sju förhandlingsdagar. Mikael Abrahamsson och Morgan Gerdin har yrkat ersättning för en halv dags tidsspillan avseende den åttonde inplanerade förhandlingsdagen. Av rättsfallet NJA 2010 s. 206 framgår att en offentlig försvarare måste förväntas ha beredskap för att domstolsförhandlingar kan behöva genomföras på ett sätt som avviker från planeringen och att han eller hon i sådana fall kan övergå till andra uppdrag. Endast om en avkortning av en förhandling får omfattande återverkningar som riktmärke anges i rättsfallet att förhandlingstiden minskas med åtminstone fem hela förhandlingsdagar och med mindre än en veckas varsel kan viss ersättning utgå. Hovrätten finner att förhållandena i detta fall således inte är sådana att ersättning kan utgå. Det som i övrigt har yrkats i ersättning av de offentliga försvararna får anses skäligt. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast den 23 juli I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Mats Lundeholm, hovrättsrådet Ulrika Tyrén (referent), adjungerade ledamoten Hans Ranholm samt nämndemännen Gun Gustafsson och Lars Wegendal. Hovrätten är enig. AVRÄKNINGSUNDERLAG finns i hovrättens akt.

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 T 2878-12 KLAGANDE Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Ombud: Advokat SA MOTPART SL Ombud: Advokat GÅ SAKEN Skadestånd

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2004 T 471-04 KLAGANDE 1. SJ 2. AJ 3. NJ 4. LJ Ombud för samtliga: advokaten MB MOTPART BT Ombud: jur. lic. SA SAKEN Skadestånd

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

2013-03-22 meddelad i Linköping. Målsägande Försäkringskassan c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik 103 51 Stockholm

2013-03-22 meddelad i Linköping. Målsägande Försäkringskassan c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik 103 51 Stockholm Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Marianne Staaf Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping 1. Målsägande Försäkringskassan c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla.

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla. TORA HOVRÄTT Sidan 1 av 7 Avd. 50 Rotel 288 DOM ÖVERKLAGAD DOM 2006-09-12 Underrätt: Valhalla tingsrätt avd. 788 Dom 2005-08-12 Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 februari 2014 T 1427-12 KLAGANDE NS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat NL MOTPARTER 1. KTR 2. World Institute for Asian

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 27 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 november 2010 B 1720-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART Muhittin Tekeli, 621265-2413 Medborgare i Turkiet

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 295-12 KLAGANDE MW Ombud: Advokat JJ MOTPART Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 mars 2015 Ö 260-13 KLAGANDE KÅR Ombud: Advokat LG MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2015 B 3594-14 KLAGANDE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm 2. BL Ombud och målsägandebiträde: Advokat MR MOTPARTER 1.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2010 T 2925-08 KLAGANDE EK Ombud: Advokat MBJ MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 T 2955-08 KLAGANDE 1. ALL 2. HL 3. EL 4. ML Ombud för 1-4: Advokat BS MOTPART Nora kommun, 212000-2007 Tingshuset 713 80 Nora

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 25 maj 2004 Mål nr T 4509-02 KLAGANDE RW Ombud: förbundsjuristen JM MOTPART LS Ombud: advokaten ME SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 december 2012 B 995-12 KLAGANDE ÖA Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2014 B 517-13 KLAGANDE L-EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dataintrång

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2013 T 3506-12 KLAGANDE OCH MOTPART 1. NA 2. LA 3. VA Ställföreträdare för 1 3: HA Ombud för 1 3: Advokat EM KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

DOM 2012-11-19 Göteborg

DOM 2012-11-19 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-19 Göteborg Mål nr B 4182-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom den 5 september 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2012 T 950-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist ML Samma adress MOTPART

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2013-03-18 Avdelning 3 Malmö Rotel 34 Mål nr B 426-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 maj 2007 T 228-07 KLAGANDE JS Ombud: Jur kand OB MOTPART LS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat IS SAKEN Vårdnad m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 oktober 2011 B 2973-11 KLAGANDE JH Ombud och offentlig försvarare: Advokat JW MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förberedelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Torgny Jönsson, 630710-4072 c/o Sture Lindqvist Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö Ombud: Sture Lindqvist c/o Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö

Läs mer