ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B , se bilaga A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A"

Transkript

1 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning B Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Per Bergmark Västerorts åklagarkammare i Stockholm Klagande (Tilltalad) German Ibagon Gardenas, Medborgare i Colombia Frihetsberövande: Häktad F.n. Häktet Sollentuna Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Ann-Christin Danielsson Box Norrtälje SAKEN Grov stöld HOVRÄTTENS DOMSLUT 1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 2. German Ibagon Gardenas ska vara kvar i häkte till dess fängelsestraffet får verkställas mot honom, dock längst till och med den dag då han skulle ha villkorligt frigivits om han hade verkställt fängelsestraffet. 3. Ann-Christin Danielsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 450 kr utlägg och l 737 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag-fredag Stockholm :00-15:00 E-post:

2 Sid 2 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning YRKANDEN I HOVRÄTTEN German Ibagon Gardenas har yrkat att hovrätten dömer honom för stöld i stället för grov stöld. Han har under alla förhållanden yrkat att påföljden mildras, i första hand till en icke frihetsberövande påföljd och i andra hand till ett kortare fängelsestraff. Åklagaren har bestritt ändring. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Parterna har lagt fram samma bevisning i hovrätten som i tingsrätten. Dessutom har kompletterande frågor ställts till German Ibagon Gardenas som uppgett i huvudsak följande. De uppgifter som han lämnade i tingsrätten om att plånboken var på väg att ramla ur handväskan när han tog den stämmer inte. Han tog plånboken från målsäganden efter att den hade trillat ner i vagnen och gick sedan efter henne i avsikt att lämna tillbaka den. Han blev dock rädd och bestämde sig för att lämna butiken. Det som har tagits upp i hovrätten ger inte anledning till någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom ska därför inte ändras. Det av tingsrätten angivna häktningsskälet kvarstår. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast l avgörandet har deltagit hovrättsråden Bertil Ahnborg och Hans Nyman, tf. hovrättsassessorn Emil Karlsson, referent, samt nämndemännen Asta Holm och Bodil Toll. Domen är enhällig. Avräkningsunderlag bifogas.

3 SOLNA TINGSRÄTT DOM Avdelning! Rotel 2:l meddelad i Solna Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Per Bergmark Adagamyndighcfr Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Elsa Barbro Löfquist Gustav IH:s väg 80 LGH BROMMA Målsägandebiträde: Advokat Maria von Schreeb Gustavslundsvägen 143, 5 tr Bromma Tilltalad German Ibagon Gardenas, Frihetsberövande: Häktad f n häktet Sollentuna Medborgare i Colombia Offentlig försvarare: Advokat Ann-Christin Danielsson Box Norrtälje DOMSLUT Begångna brott Grov stöld Lagrum 8 kap 4 brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 6 månader Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1356 Sundbybergsvägens måndag-fredag Solna E-post: 08:30-16:00

4 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 Rotel 2: l DOM B Skadestånd German Ibagon Gardenas ska utge skadestånd till Barbro Löfquist med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 28 december 2012 till dess betalning sker. Häktningm.m. -German Ibagon Cardenas-ska-stanaa-kvar i häkte till dess domen-i^aasvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Ann-Christin Danielsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. 3. Maria von Schreeb tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser l 232 kr mervärdesskatt. 4. Kostnaden för målsägandebiträdet ska stanna på staten.

5 SOLNA TINGSRÄTT DOM B Avdelning 2 Rotel 2: YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden - se bilaga 1. Målsäganden Barbro Löfquist, som biträder åtalet har yrkat skadestånd med kr med ränta enligt 6 räntelagen från den 28 december 2012 till dess betalning sker. Av beloppet avser kr kränkning, 120 kr ersättning för kontanter, 300 kr ersättning för plånbok och kr kostnader för nytt körkort. German Ibagon Gardenas har erkänt att han gjort sig skyldig till stöld men bestritt att brottet ska bedömas som grov stöld. Han har medgivit skadeståndsyrkandet. UTREDNINGEN Åklagaren har spelat upp två sekvenser av en film från en övervakningskamera i den butik där brottet ägde rum. Åklagaren har också sagt att German Ibagon Gardenas greps ett par dagar efter händelsen då han på nytt var inne i butiken och blev igenkänd av personalen. German Ibagon Gardenas har varit i Sverige tidigare. Enligt åklagaren har en befattningshavare vid Migrationsverket uppgivit att ett awisningsbeslut beträffande German Ibagon Gardenas fattades den 21 maj 2012 och verkställdes några dagar senare till Colombia. Förhör har hållits med Barbro Löfquist och German Ibagon Gardenas. Barbro Löfquist: Hon var och handlade tillsammans med sin man. Hon hade plånboken i sin handväska som hon bar i en rem tvärsöver kroppen. När hon gick runt i butiken märkte hon vid två tillfällen att German Ibagon Gardenas på något märkligt sätt rörde sig intill henne. Den första-gången sa han också något som hon inte förstod. Då hon kom till kassan var plånboken borta. Hon trodde först att hon

6 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 Rotel 2: l DOM B hade glömt den hemma men då hon inte hittade den gick hon tillbaka till butiken och berättade om mannen som hade uppträtt konstigt. German Ibagon Gardenas: Det är riktigt att Migrationsverket tidigare har avvisat honom, och att awisningen har verkställts till Colombia. Han kom tillbaka till Stockholm med buss från Frankfurt fyra eller fem dagar innan han greps. Han skulle söka arbete i Sverige eller i Finland och övernattade någonstans i centrala Stockholm. Han åkte till Bromma för att söka arbete på en byggarbetsplats och gick in i affären för att köpa kyckling. När han såg plånboken som stack upp ur Barbro Löfquists väska tog han den. Han tänkte lägga tillbaka plånboken när han hade tagit pengarna men kom inte åt att göra det. Han tror att han tömde plånboken utanför affären och slängde bort den. DOMSKÄL Skuld German Ibagon Gardenas har berättat att Barbro Löfquists plånbok stack upp ur hennes väska och var nära att ramla ut när han tog den. På övervakningsfihnen ser man hur han ställer sig intill Barbro Löfquist vid två tillfällen på det sätt som hon har beskrivit vid förhöret. Genom filmen och berättelserna från parterna finner tingsrätten det visat att German Ibagon Gardenas har stulit Barbro Löfquists plånbok ur hennes handväska. Han ska därför dömas för den påstådda gärningen och brottet ska bedömas som grov stöld. Påföljd German Ibagon Gardenas förekommer inte i belastningsregistret och det finns ingen uppgift om att han tidigare har dömts för något brott. Tingsrätten anser att straffvärdet för brottet uppgår till fängelse i sex månader.

7 SOLNA TINGSRÄTT DOM B Avdelning 2 Rotel 2: l German Ibagon Gardenas har lämnat vaga uppgifter om sin vistelse i Sverige. Det är arimärkningsvärt att han har återvänt efter awisningen till Colombia. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2009 s 559 uttalat sig om fickstölder och bl.a. anfört följande: Stöld brukar inte räknas till den kategori av brott vars art utgör skäl for fängelse, men detta utesluter inte att vissa former av stöld kan hänföras till denna kategori (jfr SOU 1995:91 Del IH s 140 där väskryckning nämns som exempel). Vid bedömningen måste beaktas att fickstölder har en speciell karaktär. En fickstöld kan naturligtvis tänkas bero på en tillfällig ingivelse men begås ofta i organiserade former med flera gärningsmän eller medverkande. Brottsligheten torde ofta ha yrkesmässig karaktär, även om detta kan vara svårt att belägga i det enskilda fallet Det är fråga om en brottslighet som det ter sig särskilt angeläget att motverka, och det kan antas att fängelsestraff på detta område kan ha större preventiv betydelse än i andra sammanhang. Sådana fickstölder som är att bedöma som grov stöld får med hänsyn härtill anses vara av sådan art att det finns en presumtion for att fängelse ska ådömas. Barbro Löfquist är 85 år gammal. Stölden ur hennes handväska kan enligt tingsrättens bedömning likställas med en fickstöld. Det finns därmed en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse och det har inte kommit fram något som ger anledning att avvika från presumtionen. Påföljden ska därför bestämmas till fängelse och strafftiden ska vara sex månader. Skadestånd Det yrkade skadeståndet är medgivet och ska bifallas. Övrigt German Ibagon Gardenas ska betala avgift enligt lag till Brottsofferfbnden. Hans ekonomiska förhållanden är sådana att kostnaderna för målsägandebiträde och försvarare ska stanna på staten.

8 SOLNA TINGSRÄTT DOM B Avdelning 2 Rotel 2: l Det finns fortfarande risk för att German Ibagon Gardenas avviker eller på annat sätt undandrar sig straff. Han ska därför stanna kvar i häkte tills domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400) Överklagande till Svea hovrätt senast den 31 januari 2013 Marianne Tejning Avräkningsunderlag, se bilaga ' <*,

9 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Västerorts åklagarkammare i Stockholm Kammaråklagare Per Bergmark Ansökan om stämning sal Bilas Sida. 1(2) Handling 20 Ärende AM-21Q Handläggare 102E-17 Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Sohia tingsrätt Box SOLNA SOLNA TINGSRÄTT Rotel 2:1 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 6 HÄKTAT MÅL TR mål: B Handl.: OVR '.: 1 Tilltalad: efternamn och ada förnamn Ibagon Gardenas, German Personnr Adress Saknas Offentlig försvarare/ombud Medborgare! Colombia Tilltalsnamn Telefon Advokat Ann-Christin Danielsson, Box 45, Norrtälje Frihetsberövande mm. Anhållande , Häktad Delgivningsuppgifter Häktet Sollentuna Yrke/titel Tolkbehov Spanska Ansvarsyrkanden m.m. GROV STÖLD (0201-K ) Målsägande Barbro Löfquist, underrättad Gärning Ibagon Gardenas har den 28 december 2012 i butiken Ica Supermarket vid Brommaplan i Stockholms kommun olovligen med tillägnelseuppsåt tagit en plånbok från målsäganden Barbro Löfquist innehållandes bland annat cirka 120 kr i kontanter, vilket inneburit skada för målsäganden. Gärningen är att bedöma som grov stöld eftersom målsäganden burit plånboken på sig eller haft den i sin direkta närhet. 8 kap 4 brottsbalken Postadress Box SOLNA Gatuadress Sundbybergsvägen 9 Telefon Telefax E-post

10 Ansökan om stämning Sida 2(2) Västerorts åklagarkammare i Stockholm Handling 20 Ärende AM Kammaråklagare Per Bergmark Handläggare 102E-17 Bevisning Muntlig bevisning Förhör med målsäganden Barbro Löfquist angående hennes iakttagelser i samband med tillgreppet till styrkande av att den tilltalade agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen samt till styrkande av ett eventuellt skadeståndsanspråk Förhör med tilltalade German Ibagon Gardenas Skriftlig bevisning Övervakningsfilrn, medtas av åklagaren till huvudförhandlingen Handläggning.. Beräknad tidsåtgång för förhandlingen är en och en halv timme. Per Bergmark

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

DOM 2012-11-16 Göteborg

DOM 2012-11-16 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2012-11-16 Göteborg Mål nr B 4121-12 Dok.Id 270294 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Varbergs tingsrätts dom den 31 augusti 2012 i mål nr B 1371-12, se bilaga

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-12-14 meddelad i Stockholm

2012-12-14 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Olof Calmvik Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess A se domsbilaga 5 Målsägandebiträde:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida l (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mälm meddelad i Stockholm den 22 november 2012 B 2535-11 KLAGANDE Mohamed Houssein Ali, 580404-2215 Tensta Allé 29 163 64 Spånga Ombud: Advokat Krister Jansson Solna Advokatbyrå

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2010-02-08 Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box 239 541 25 Skövde

DOM 2010-02-08 Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box 239 541 25 Skövde 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1005 2010-02-08 Stockholm Mål nr B 10088-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 7 december 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla.

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla. TORA HOVRÄTT Sidan 1 av 7 Avd. 50 Rotel 288 DOM ÖVERKLAGAD DOM 2006-09-12 Underrätt: Valhalla tingsrätt avd. 788 Dom 2005-08-12 Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren

Läs mer