DOM Jönköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2012-05-29 Jönköping"

Transkript

1 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM Jönköping Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Thomas Hagman, Åklagarkammaren i Växjö Klagande (Tilltalad) LARS Sigfrid Almström, , Smedjegatan 12, Markaryd Ombud och offentlig försvarare: advokaten Bengt Nestrup, Box 310, Halmstad SAKEN Grov förskingring m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten fastställer tingsrättens dom. Bengt Nestrup får ersättning av staten med, efter korrigering av felräkning, tolvtusenniohundratjugotre (12 923) kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararen. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2223 Hovrättsgränd måndag fredag Jönköping E-post: 08:00-16:00

2 2 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 DOM B YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN Lars Almström har yrkat att hovrätten ska sänka straffet. Åklagaren har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. HOVRÄTTENS DOMSKÄL I enlighet med tingsrättens dom, som i denna del inte har överklagats, ska Lars Almström dömas för grov förskingring och trolöshet mot huvudman, grovt brott. Tingsrättens inspelning av förhöret med Lars Almström har spelats upp i hovrätten. Samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten har åberopats även i hovrätten. Hovrätten gör följande bedömning. Av de skäl som tingsrätten har angett ska påföljden bestämmas till fängelse. Även med beaktande av att det inte kan anses utrett att gärningen under åtalspunkten 1 föregåtts av någon särskild planering, finner hovrätten att det saknas skäl att sätta ned fängelsestraffets längd. Tingsrättens dom ska alltså fastställas. HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga B. Överklagande senast den 26 juni I avgörandet har hovrättsråden Martin Andersson och Lars Friedner, tf. hovrättsassessorn Henrik Månsson (referent) samt nämndemännen Louise Carlsson och Annelill Davidsson deltagit. Hovrätten är enig. AVRÄKNINGSUNDERLAG finns i hovrättens akt.

3 VÄXJÖ TINGSRÄTT Bilaga A DOM Mål nr B meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Thomas Hagman Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Ingegärd Elgeskog, dödsboet efter Össlöv Björket Lagan Företrädd av åklagaren 2. Ivan Samuelsson, dödsboet efter Sockenvägen 7 B Vislanda Företrädd av åklagaren Tilltalad LARS Sigfrid Almström, Smedjegatan Markaryd Offentlig försvarare: Advokat Bengt Nestrup Advokaterna Nestrup, Elmgren & Lindgren HB Box Halmstad DOMSLUT Begångna brott 1. Grov förskingring Lagrum 10 kap 3 brottsbalken 2. Trolöshet mot huvudman 10 kap 5 1 st och 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 2 år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 81 Kungsgatan måndag - fredag VÄXJÖ E-post: 08:00-16:30

4 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM B Andra lagrum som åberopas 34 kap 1 1 st 2 p brottsbalken Skadestånd 1. Lars Almström ska utge skadestånd till dödsboet efter Ivan Samuelsson, , med kr jämte ränta jämlikt 6 1 p räntelagen (1975:635) enligt följande: - på kr fr o m den 3 januari t o m den 28 mars 2010, - på kr fr o m den 29 mars t o m den 28 april 2010, - på kr fr o m den 29 april t o m den 29 september 2010, - på kr fr o m den 30 september t o m den 19 mars 2011 och - på kr fr o m den 20 mars 2011 till dess betalning sker. 2. Lars Almström ska utge skadestånd till dödsboet efter Ingegärd Elgeskog, , med kr jämte ränta jämlikt 6 1 p räntelagen (1975:635) enligt följande: - på kr fr o m den 16 juni t o m den 27 juni 2010, - på kr fr o m den 28 juni t o m den 24 juli 2010, - på kr fr o m den 25 juli t o m den 3 augusti 2010, - på kr fr o m den 4 augusti t o m den 28 augusti 2010, - på kr fr o m den 29 augusti t o m den 1 september 2010, - på kr fr o m den 2 september t o m den 8 september 2010, - på kr fr o m den 9 september t o m den 14 september 2010, - på kr fr o m den 15 september t o m den 29 september 2010, - på kr fr o m den 30 september t o m den 19 mars 2011 och - på kr fr om den 20 mars 2011 till dess betalning sker. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Bengt Nestrup tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

5 3 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM B YRKANDEN M.M. Åklagaren har, såsom han slutligt bestämt sin talan, framställt yrkanden enligt bilaga 1 med den justering avseende åtalspunkten 1 (s. 2 tredje stycket i stämningsansökan) som framgår av bilaga 2 och avseende ränteyrkandena som framgår av bilaga 3. Lars Almström har erkänt gärningarna och medgett de enskilda anspråken till ett sammanlagt belopp om kr. Han har vitsordat ränteberäkningen i och för sig. Tingsrätten har i samband med huvudförhandlingen beslutat att det reseförbud avseende Lars Almström som meddelats den 26 maj 2011 inte längre ska gälla. DOMSKÄL Skuld- och rubriceringsfrågorna Förhör har ägt rum med Lars Almström och på åklagarens begäran med vittnet Thomas Andersson. Lars Almström har erkänt gärningarna och erkännandet stöds av övrig utredning i målet. Lars Almström ska alltså dömas för de båda brotten. I fråga om brottens rubricering gör tingsrätten följande överväganden. I fråga om den under åtalspunkten 1 avsedda gärningen har Lars Almström som förordnad skiftesman i dödsboet haft att besluta om arvskifte men inte att förvalta dödsboets egendom. Han har således inte anförtrotts medlen i boet med skyldighet att redovisa för annan utan har i stället genom att överskrida sin befogenhet fått

6 4 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM B medlen i sin besittning. Han har därefter tillägnat sig medlen, vilket inneburit vinning för honom och skada för dödsboet. Lars Almströms handlande är därmed att bedöma som trolöshet mot huvudman, grovt brott (se Brottsbalkskommentaren 10:13 och 67 samt RH 1996:76). När det gäller gärningen under åtalspunkten 2 har Lars Almström varit förordnad som boutredningsman i dödsboet. Han har därmed varit redovisningsskyldig för de medel som fanns i boet. Han har olovligen tillägnat sig medlen till vinning för sig själv och till skada för dödsboet. Han har därmed gjort sig skyldig till grov förskingring (se Brottsbalkskommentaren 10:24). När det gäller storleken på de undanhållna beloppen har Lars Almström gjort gällande att han har motfordringar på dödsbona avseende arvode för nedlagt arbete och vissa utgifter. Lars Almström har inte närmare kunnat ange hur stora dessa motfordringar är men det framgår av de uppgifter han själv lämnat att det numera är konkursboet i Juridikkonsult i södra Sverige AB:s konkurs som är innehavare av de eventuella fordringarna. Enligt tingsrättens mening kan det förhållandet att konkursboet eventuellt kan komma att ha fordringar på dödsbona avseende arvode och utgifter inte anses innebära att Lars Almströms undanhållande av beloppen i dödsbona ska reduceras i motsvarande mån. Lars Almström ska alltså dömas för brotten i enlighet med de belopp som anges i åtalet. Påföljd Lars Almström ska alltså dömas för trolöshet mot huvudman, grovt brott, och grov förskingring. De undanhållna beloppen är betydande och uppgår till drygt kr. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Vid bedömande av brottens straffvärde bör som försvårande omständighet beaktas att Lars Almström, som vid tiden för gärningarna var advokat, allvarligt missbrukat

7 5 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM B det förtroende som rättsväsendet gett honom att vara skiftesman resp. boutredningsman i dödsbona, vilket lett till betydande skada för dödsbodelägarna (29 kap. 2 4). När det gäller gärningen under åtalspunkten 1 har Lars Almström av allt att döma medvetet vilselett Handelsbanken att avsluta dödsboets konton i Swedbank och Länsförsäkringar och föra över pengarna till ett klientmedelskonto i Handelsbanken med förfoganderätt för Lars Almström. Gärningen har alltså föregåtts av särskild planering och ett visst mått av förslagenhet. Brottsligheten har vidare pågått under en inte obetydlig tid och Lars Almström har sökt dölja brottsligheten genom att i förhållande till dödsbodelägarna på olika sätt förhalat handläggningen av arvskiftena. Enligt tingsrättens mening har den samlade brottsligheten mot denna bakgrund ett straffvärde som överstiger fängelse två år. Samtidigt ska beaktas att Lars Almström på grund av brottsligheten inte längre är advokat och att han således inte kommer att kunna vara verksam på samma sätt som tidigare i den näringsutövningen (29 kap. 5 5). Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att fängelsestraffet bör bestämmas till fängelse två år (jfr NJA 1992 s. 763 och 1997 s. 781). Skadestånd Lars Almström har medgett att utge sammanlagt kr till de båda dödsbona. Som tingsrätten har redogjort för i det föregående grundar sig denna inställning på att Lars Almström anser att konkursboet i Juridikkonsult i södra Sverige AB:s konkurs har motfordringar på dödsbona uppgående till ungefär det reducerade beloppet. Lars Almström har inte närmare kunnat ange vilka motfordringarna är eller hur stort belopp de sammanlagt uppgår till. Även om det skulle visa sig att konkursboet har motfordringar som kan göras gällande mot dödsbona på det sätt som Lars Almström hävdat kan det enligt tingsrättens mening inte anses innebära att den skadeståndsskyldighet som åvilar Lars Almström ska reduceras med motsvarande belopp. Lars Almström ska alltså förpliktas att betala skadestånd till de båda dödsbona i enlighet med de belopp som har yrkats.

8 6 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM B Försvararkostnader Bengt Nestrup har begärt ersättning för arbete med kr motsvarande 32, 25 timmars arbete. Den begärda ersättningen överstiger påtagligt vad som rimligen kan krävas för arbete som försvarare i ett mål av förevarande slag. Tiden för huvudförhandlingen i tingsrätten uppgick till ca två timmar och brotten var erkända. Målet har därmed i huvudsak handlat om vilken påföljd som skulle ådömas Lars Almström och i viss mån hur de yrkade skadestånden skulle bedömas. Bengt Nestrups beskrivning av vidtagna åtgärder i målet innefattar bl.a. telefonkontakter av närmast kurativt slag med Lars Almströms hustru angående familjesituationen m.m. liksom en mängd kontakter med försäkringsbolag, advokatsamfund, Handelsbanken m.fl. som haft mycket begränsad betydelse i målet. Tingsrätten anser att Bengt Nestrup får anses väl tillgodosedd med ett arvode motsvarande 16 timmars arbete. I övrigt finns ingen erinran mot de begärda beloppen. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400) Överklagande ska ges in till tingsrätten senast den 13 juli 2011 och vara ställd till Göta hovrätt. På tingsrättens vägnar Håkan Lavén Avräkningsunderlag, se aktbilaga

9 Bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 17

10

11

12

13 Bilaga 2 VÄXJÖ TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 18

14 Bilaga 3 VÄXJÖ TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 24

15

16 Bilaga 4 Bilaga ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I BROTTMÅL DV Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

17 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten. Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

18 Bilaga 5 VÄXJÖ TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 26

19 Bilaga B GÖTA HOVRÄTT Bilaga ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE Den som vill överklaga ska göra detta skriftligen. Överklagandet ställs till Högsta domstolen men ska inlämnas eller insändas till hovrätten. Skrivelsen ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges under rubriken Hur man överklagar. Någon tidsgräns gäller dock inte för beslut om häktning, kvarhållande i häkte, tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a rättegångsbalken eller reseförbud. Beslutet om skyldighet för någon att ersätta rättegångskostnader, ersättningsbeslut i övrigt samt beslut om avräkning av tiden för frihetsberövande får överklagas utan att man klagar på domen i övrigt. Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Kravet på prövningstillstånd gäller dock inte när Justitiekanslern eller någon av Riksdagens ombudsmän överklagar i ett mål där allmänt åtal förs. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen; eller 2. det finns synnerliga skäl till en prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål, som samtidigt föreligger för bedömande, kan prövningstillstånd meddelas även i övriga mål. I överklagandet till Högsta domstolen ska följande uppgifter lämnas 1. klagandens namn, postadress och telefonnummer, 2. den dom eller det beslut som överklagas (dagen för hovrättens avgörande och hovrättens målnummer), 3. den ändring som yrkas i hovrättens avgörande, 4. grunderna för överklagandet med uppgift om i vilket avseende hovrättens skäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de omständigheter som åberopas för att prövningstillstånd ska meddelas, när sådant tillstånd krävs och 6. de bevis som åberopas med uppgift om vad som ska styrkas med varje bevis. Skrivelsen bör vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller klagandens ombud. Postadress Besöksadress Telefon Fax Expeditionstid Box 2223 Hovrättstorget JÖNKÖPING