SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning B Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm"

Transkript

1 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning B Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Thomas Lönnelid Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Klagande (Tilltalad) Arshak Dzukaev (uppgiven identitet), Medborgare i Okänt land Frihetsberövande: Häktad Saknar fast postadress i Sverige Ombud och offentlig försvarare: Advokat Bengt Grönstedt Box 5036, Stockholm SAKEN Bedrägeri HOVRÄTTENS DOMSLUT 1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom utan någon ändring. 2. Arshak Dzukaev ska vara kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft mot honom såvitt avser påföljd och utvisning. 3. Bengt Grönstedt får ersättning av staten med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 2140 kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag - fredag Stockholm :00-15:00 E-post:

2 Sid 2 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning YRKANDEN I HOVRÄTTEN Arshak Dzukaev har i första hand yrkat att hovrätten ska bestämma påföljden till villkorlig dom med böter, vilka ska anses erlagda på grund av den tid då han varit frihetsberövad. Han har i andra hand yrkat att fängelsestraffets längd ska bestämmas till en kortare tid än den tingsrätten dömt ut. Han har vidare yrkat att beslutet om utvisning under alla förhållanden ska upphävas. Åklagaren har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. Han har vidare yrkat att Arshak Dzukaev ska vara fortsatt häktad också på den grunden att det finns risk för att Arshak Dzukaev undandrar sig utvisning. Arshak Dzukaev har motsatt sig åklagarens yrkande. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Genom tingsrättens i dessa delar inte överklagade dom är det slutligt avgjort att Arshak Dzukaev har gjort sig skyldig till de gärningar som tingsrätten har dömt honom för. Gärningarna utgör de brott som tingsrätten angett, nämligen fyra fall av bedrägeri, två fall av försök till bedrägeri och ett fall av brukande av falsk urkund. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömningar att brottslighetens straffvärde uppgår fängelse till åtta månader och att det saknas förutsättningar att döma Arshak Dzukaev till någon annan påföljd än fängelse. Arshak Dzukaev har i hovrätten sagt att han varken är rysk eller georgisk medborgare. Han har förklarat att han anser sig vara medborgare i Sydossetien, även om Sydossetien inte har erkänts som stat. Hovrätten anser, i likhet med tingsrätten, att Arshak Dzukaevs brottslighet och omständigheterna i övrigt är sådana att han, på grund av risk för fortsatt brottslighet i Sverige, ska utvisas. Hovrätten noterar i detta sammanhang att Arshak Dzukaevs uppgifter om sin identitet och sitt medborgarskap är osäkra. Enligt hovrättens bedömning har det dock hittills inte framkommit skäl att anta att det skulle föreligga hinder mot att verkställa en utvisning.

3 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 DOM Sid 3 B Det finns inte heller skäl att ändra vad tingsrätten bestämt om fängelsestraffets längd. Tingsrättens dom ska därmed inte ändras. Det av tingsrätten angivna häktningsskälet, risk för fortsatt brottslighet, kvarstår. Det finns också risk för att Arshak Dzukaev undandrar sig utvisning. Han ska därför vara häktad till dess domen vinner laga kraft i frågorna om påföljd och utvisning. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsråden Christina Jacobsson och Johan Arvidsson, referent, tf. hovrättsassessorn Veronica Widell Edlund samt nämndemännen Anita Bergström-Hellman och Asta Holm. Hovrätten är enig. Avräkningsunderlag bifogas.

4 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM meddelad i Stockholm Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Max Wadström Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Bank AB Stockholm Företrädd av åklagaren SEB Kort AB STOCKHOLM Företrädd av åklagaren Tilltalad lon Badia (uppgiven identitet), Frihetsberövande: Häktad Adress saknas Medborgare i Okänt Land Offentlig försvarare: Advokat Annelie Södergren Advokatfirman Annelie Södergren Förrådsvägen 18 A Huddinge DOMSLUT Begångna brott l. Bedrägeri Lagrum 9 kap l 2 st brottsbalken 2. Försök till bedrägeri 9 kap l 2 st och 11 samt 23 kap l brottsbalken 3. Brukande av falsk urkund 14 kap 9 brottsbalken Postadress Box Stockholm Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Scheelegatan måndag - fredag E-post: 08:00-16:00 www. stockholmstingsratt. se

5 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Avdelning Enhet 41 Påföljd m.m. Fängelse 8 månader Andra lagrum som åberopas 34 kap l l st 2 p brottsbalken Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst l år. Skadestånd 1. lon Badia ska solidariskt med Arshek Dzukaev utge skadestånd till SEB Kort AB med kr. 2. lon Badia ska solidariskt med Arshak Dzukaev utge skadestånd till Nordea Bank AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 30 oktober 2012 till dess betalning sker. Förverkande och beslag I beslag tagna id-kort och körkort förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; BG28520 p 1-2). Häktning m.m. lon Badia ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokaten Annelie Södergren tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, l 700 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

6 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM meddelad i Stockholm i Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Max Wadström Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande 1. NordeaBankAB Stockholm Företrädd av åklagaren 2. SEB Kort AB STOCKHOLM Företrädd av åklagaren Tilltalad Arshak Dzukaev (uppgiven identitet), Frihetsberövande: Häktad Adress saknas Medborgare i Ryssland Offentlig försvarare: Advokat Bengt Grönstedt Advokatfirman Bengt Grönstedt Box Stockholm DOMSLUT Begångna brott l. Bedrägeri Lagrum 9 kap l 2 st brottsbalken 2. Försök till bedrägeri 9 kap l 2 st och 11 samt 23 kap l brottsbalken 3. Brukande av falsk urkund 14 kap 9 brottsbalken Postadress Box Stockholm Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Scheelegatan måndag - fredag E-post: 08:00-16:00

7 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Avdelning Enhet 41 Påföljd m.m. Fängelse 8 månader Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst l år. Skadestånd 1. Arshak Dzukaev ska solidariskt med lon Badia utge skadestånd till SEB Kort AB med kr. 2. Arshak Dzukaev ska solidariskt med lon Badia utge skadestånd till Nordea Bank AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 30 oktober 2012 till dess betalning sker. Förverkande och beslag I beslag tagna id-kort och körkort förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; BG28518 p 1-2). Häktning m.m. Arshak Dzukaev ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokaten Bengt Grönstedt tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

8 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Avdelning Enhet 41 YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden, se domsbilaga l med däri gjort tillägg. lon Badia och Arshak Dzukaev har erkänt gärningarna, medgett förverkandeyrkandena samt medgett framställda skadeståndsyrkanden. Var och en av dem har bestritt yrkandet om utvisning. DOMSKÄL lon Badias och Arshak Dzukaevs erkännanden vinner stöd av vad de närmare uppgett och av utredningen i övrigt. Åtalet är således styrkt och ska bifallas. Gärningarna ska rubriceras som åklagaren angett. lon Badia har uppgett att namnet är påhittat. Hans identitet är sålunda inte fastställd. Det finns en anteckning i belastningsregistret beträffande lon Badia. Enligt denna anteckning dömdes lon Badia av denna tingsrätt den 23 februari 2012 för misshandel varvid påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med böter. Migrationsverket har i ett yttrande den 29 november 2012 anfört bl.a. följande. Enligt centrala utlänningsdatabasen har lon Badia aldrig ansökt om upphållstillstånd eller registrerat uppehållstillstånd i Sverige. Därför har Migrationsverket inga upplysningar om hans familjeförhållanden. Migrationsverket konstaterar att den allmänna situationen i Moldavien inte utgör grund för att bevilja upphållstillstånd. Hinder jämlikt 12 kap. l -3 utlänningslagen mot att genomföra ett eventuellt utvisningsbeslut föreligger inte. Hörd över små personliga förhållanden har lon Badia uppgett blå. följande. Han har bott i Holland i tio år och vistades där illegalt under en stor del av tiden. Han är nu registrerad i Frankrike där han ska få medicinsk behandling. Han får inte arbeta i

9 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Avdelning Enhet 41 Frankrike innan han har fatt behandling. Han har inga barn och hans föräldrar dog för ungefär 16 år sedan. Han har missbrukat tidigare men slutade för fem år sedan. Han har ingen anknytning till Moldavien. Han är dömd i Holland åtta-nio gånger för bland annat stöld. Han har uppgett ett flertal olika identiteter i olika länder i Europa. Han kommer från Georgien men lämnade landet 1998 och har inte återvänt dit sedan dess. Han vet inte i vilket land han är medborgare. Åklagaren har upplyst att från Interpol i Belgien har inhämtats att en person med namnet lon Badia finns under 17 olika identiteter. Det har på grund av ofullständiga identitetsuppgifter inte gått att fa fram ett utdrag ur belastningsregistret beträffande Arshak Dzukaev. Migrationsverket har i ett yttrande den 26 november 2012 anfört bl.a. följande. Stockholms tingsrätt har begärt att Migrationsverket skall inlämna yttrande enligt 7 kap. 10 utlänningsförordningen - om det kan anses föreligga hinder mot verkställighet av en eventuell utvisningsdom rörande Arsak Tskbajev alias Arshak Duzukaev, född , medborgare i Georgien. Arsak Tsukbajev ansökte om asyl i Sverige första gången den 5 januari Han avvek därefter till Schweiz. Migrationsverket beslutade med anledning av detta att avskriva hans ärende om uppehållsoch arbetstillstånd samt statusförklaringar den 20 april Han har därefter ansökt om asyl på nytt den 30 augusti Han uteblev dock från utredningen som han var kallad till den 9 oktober Migrationsverket har därför ännu inte fattat beslut i ärendet. Han har inte lämnat in något pass eller andra identitetshandlingar till Migrationsverket. Den åtgärd som hittills vidtagits är att ett ansökningsprotokoll upprättats. Mot bakgrund av de uppgifter som Arsak Tsukbajev hittills lämnat till stöd för sin ansökan om asyl kan inte Migrationsverket bedöma huruvida det föreligger hinder mot verkställighet enligt 12 kap. l och 2 utlänningslagen eller hinder mot verkställighet enligt 12 kap. 3 samma lag. Hörd över sina personliga förhållanden har Arshak Dzukaev uppgett bl.a. följande. Han har inte haft någon anställning i Sverige. Han har inte arbetat i något annat

10 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Avdelning 4 Enhet land. Han är inte gift eller sambo och har inga barn. Han kom till Sverige från södra Ossetien i Georgien. Hela hans familj blev dödad under kriget där och han var tvungen att fly från Georgien. Det är därför han söker asyl i Sverige. Han riskerar att bli dödad om han återvänder. Han har inga missbruksproblem och är medborgare i Ryssland. Han hade tidigare ett ryskt pass som han har kastat. Anledningen till att han inte infann sig hos Migrationsverket är att han mådde dåligt den dagen. Han hade för avsikt att besöka Migrationsverket men blev gripen innan han hann gå dit. lon Badias och Arshak Dzukaevs identiteter är inte fastsällda. De saknar fast hemvist i Sverige. Ingen av dem har uppehålls- eller arbetstillstånd här i riket. De lever under oordnade sociala och ekonomiska förhållanden. Mot denna bakgrund finns det anledning att befara att var och en av dem kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottlighet. Förutsättningar för frivårdspåföljd saknas därmed. Påföljden ska därför bestämmas till fängelse. Den nu aktuella brottlighetens samlade straffvärde motsvara fängelse åtta månader. Straffets längd ska bestämmas i enlighet härmed. Den nu aktuella brottslighetens omfattning och det förhållandet att lon Badia och Arshak Dzukaev saknar anknytning till Sverige samt lever under oordnade sociala och ekonomiska förhållanden utgör skäl att anta att var och en av dem kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet i Sverige. Utvisning ska därför ske på grund av återfallsrisk med förbud att återvända inom fem år. lon Badia och Arshak Dzukaev saknar anknytning till Sverige. Utvisning medför därför inte sådant men för dem att straffmätningen påverkas. Förverkandeyrkandena är lagligen grundade och ska bifallas. Nordea Bank AB:s och SEB Kort AB:s skadeståndsyrkanden är medgivna och ska bifallas.

11 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM B Det finns risk att lon Badia och Arshak Dzukaev på fri fot fortsätter brottslig verksamhet. Det finns vidare risk att de undandrar sig straffverkställighet. De ska därför vara häktade till dess fängelsestraffet får verkställas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV 400) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast Den 2 januari Påtin Avräkningsunderlag, se domsbilagorna 3 och 4.

12 tåklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Kammaråklagare Max Wadström Ansökan om stämning Sida 1 (7) Handling 65 Ärende AM i Handläggare HÄKTAT MÅL Stockholms tingsrätt Box STOCKHO1LM Ange dessa uppgifter vid ^SMS^r^ATr' Enhet 41 *. STOJ:KHOU4S-nNGSRäU_ Enhi Hr4fcOM: ] MÅLHR. D \ 62/ fi- 12 IKJI/f MÅL MR;... B AKTBIL: 16 TR mål: B Handl.: OVR 1 2 Tilltalad: efternamn och äta förnamn Tilltalsnamn Yrka/W Badia, lon (Uppgiven id) Personnr Medborgare! Telefon Tolkbahov Okänt land Georgiska Adress Saknar fast hemvist i riket Offentlig försvarare/ombud Södergren, Annelie, Advokatfirman Annelie Södergren, Förrådsvägen 18 A, HUDDINGE Frihetsberovande mm Anhållande , Häktad DalghmtngsuppglllBr F.n. häktet Kronoberg Tilltalad efternamn och åla förnamn Tsukbajev, Arsek/Duzukaev, Arshak (Uppgivna id) Personnr Medborgare! Tilltalsnamn Telefon Yrke/tllel Tolkbehov Ryska Okänt land Adress Saknar fast hemvist i riket Offentlig försvarare/ombud Grönstedt, Bengt, Advokatfirman Bengt Grönstedt, Grev Turegatan 46, STOCKHOLM Frlhelsberovende tara Anhållande , Häktad DelgHmlngsuppglflar F.n. häktet Kronoberg Ansvarsyrkanden m.m. 1. BRUKANDE AV FALSK URKUND (Badia och Tsukbajev/Dzubaev) (K ) Badia har den 30 oktober 2012 vid Sergelarkaden på Sergels Torg i Stockholm åberopat ett förfalskat id-kort och ett förfalskat körkort genom att uppvisa dessa handlingar för bland annat polisassistenten Vilhelm Söderlind. Åtgärderna har inneburit fara i bevishänseende. Postadress Box STOCKHOLM Gatuadress Kungsbron 21 Telefon Telefax E-p ost

13 Ansökan om stämning Sida 2(7) City åklagarkammare i Stockholm Handling 65 Ärende AM Kammaråklagare Max Wadström Handläggare Tsukbajev/Dzubaev har den 30 oktober 2012 vid Sergelarkaden på Sergels Torg i Stockholm åberopat ett förfalskat id-kort och ett förfalskat körkort genom att uppvisa dessa handlingar för bland annat polisassistenten Vilhelm Söderlind. Åtgärderna har inneburit fara i bevishänseende. 14 kap l och 9 brottsbalken Särskilda yrkanden Att de från Badia i beslag tagna id-kortet och körkortet skall förverkas enligt 36 kap 2 brottsbalken (beslag BG28520 p 1-2) Att de från Tsukbajev/Dzubaev i beslag tagna id-kortet och körkortet skall förverkas enligt 36 kap 2 brottsbalken (beslag BG28518 p 1-2) Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Badia och Tsukbajev/Dzubaev Vittnesförhör med polisassistenten Vilhelm Söderlind, att höras angående sina iakttagelser vid gärningstillfället till styrkande av brott Skriftlig bevisning Beslagsprotokoll, fup s 8 och 15 Dokumentutlåtanden inklusive fotostatkopior av de förfalskade handlingarna, fup s BEDRÄGERI (Badia och Tsukbajev/Dzubaev) (K ) Målsägande Inger Nilsson, underrättad Gärning Badia och Tsukbajev/Dzubaev har den 8 mars 2012 tillsammans och i samförstånd olovligen tillägnat sig ett kontokort, utställt av Volvofinans Bank AB för Inger Nilsson och därefter samma dag i Stockholm använt kortet för uttag av kontanter i bankomat/bankomater till ett belopp om i vart fall kronor. Badia och Tsukbajev/Dzubaev har därvid olovligen påverkat resultatet av en automatisk process. Brottet har inneburit vinning för Badia och Tsukbajev/Dzubaev och motsvarande skada för Inger Nilsson. 9 kap l 2 st brottsbalken

14 Ansökan om stämning Sida 3(7) City åklagarkammare i Stockholm Handling 65 Ärende AM Kammaråklagare Max Wadström Handläggare Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Badia och Tsukbajev/Dzubaev Skriftlig bevisning Tillgreppsanmälan, fup s Kontoutdrag avseende målsäganden Inger Nilssons konto vid Volvofinans Bank AB, fup s 42 E-journal från bankomat SEB Nybrogatan 39, fup s 46 Fotografier från övervakningskamera vid bankomat SEB Nybrogatan 39, fup s BEDRÄGERI (Badia och Tsukbajev/Dzubaev) (K ) Målsägande Marianne Rank, underrättad Nordea Bank AB, underrättad Gärning Badia och Tsukbajev/Dzubaev har den 18 maj 2012 tillsammans och i samförstånd olovligen tillägnat sig ett kontokort, utställt av Nordea Bank AB för Marianne Rank och därefter samma dag i Stockholm använt kortet för uttag av kontanter i bankomat/bankomater till ett belopp om i vart fall kronor. Badia och Tsukbajev/Dzubaev har därvid olovligen påverkat resultatet av en automatisk process. Brottet har inneburit vinning för Badia och Tsukbajev/Dzubaev och motsvarande skada för Marianne Rank, vars skada har ersatts av Nordea Bank AB. Lagrum 9 kap l 2 st brottsbalken Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Badia och Tsukbajev/Dzubaev Skriftlig bevisning Tillgreppsanmälan inklusive tilläggsanmälningar, fup s Kontoutdrag avseende målsäganden Marianne Ranks konto vid Nordea Bank AB, fup s 72

15 Ansökan om stämning Sida 4(7) City åklagarkammare i Stockholm Handling 65 Ärende AM Kammaråklagare Max Wadström Handläggare E-journal från bankomat SEB Mynttorget 4, fup s 73 Fotografier från övervakningskamera vid bankomat SEB Mynttorget 4, fup s BEDRÄGERI (Badia och Tsukbajev/Dzubaev) (K ) Målsägande Laura Israelsson, underrättad SEB Kort AB, för talan genom åklagaren Gärning Badia och Tsukbajev/Dzubaev har den 22 maj 2012 tillsammans och i samförstånd olovligen tillägnat sig ett kontokort, utställt av SEB Kort AB för Laura Israelsson och därefter samma dag i Stockholm använt kortet för uttag av kontanter i bankomat/bankomater till ett belopp om i vart fall kronor. Badia och Tsukbajev/Dzubaev har därvid olovligen påverkat resultatet av en automatisk process. Brottet har inneburit vinning för Badia och Tsukbajev/Dzubaev och motsvarande skada för Laura Israelsson, vars skada har ersatts av SEB Kort AB. Lagrum 9 kap l 2 st brottsbalken Enskilt anspråk SEB Kort AB yrkar att Badia och Tsukbajev/Dzubaev solidariskt skall utge ersättning till bolaget med kronor avseende utbetald ersättning till Laura Israelsson Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Badia och Tsukbajev/Dzubaev Skriftlig bevisning Tillgreppsanmälan, fup s Kontoutdrag avseende målsäganden Laura Israelsson konto vid SEB Kort AB, fup E-journal från bankomat SHB Storgatan l, fup s Fotografier från övervakningskamera vid bankomat SHB Storgatan l, fup s

16 Ansökan om stämning Sida 5(7) City åklagarkammare i Stockholm Handling 65 Ärende AM Kammaråklagare Max Wadström Handläggare FÖRSÖK TILL BEDRÄGERI (Badia och Tsukbajev/Dzubaev) (K ) Målsägande Marie Wreile, underrättad Gärning Badia och Tsukbajev/Dzubaev har den 2 oktober 2012 tillsammans och i samförstånd olovligen tillägnat sig ett kontokort, utställt av SEB Kort AB för Marie Wreile och därefter samma dag i Stockholm använt kortet i ett försök att göra uttag av kontanter i bankomat/bankomater till ett belopp om i vart fall kronor. Badia och Tsukbajev/Dzubaev har därvid olovligen försökt att påverka resultatet av en automatisk process. Brottet, om det hade fullbordats, skulle ha inneburit vinning för Badia och Tsukbajev/Dzubaev och motsvarande skada för Marie Wreile. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. 9 kap l 2 st och 23 kap l brottsbalken Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Badia och Tsukbajev/Dzubaev Skriftlig bevisning Tillgreppsanmälan, fup s Kontoutdrag avseende målsäganden Marie Wreile konto vid SEB Kort AB, fup s 110 E-journal från bankomat SHB Narvavägen 34 B, fup s 113 Bilder från övervakningskameror vid tunnelbanestationerna Stadion, Östermalmstorg och Karlaplan, fup s , och Fotografier från övervakningskamera vid bankomat SHB Narvavägen 34 B, fup s FÖRSÖK TILL BEDRÄGERI (Badia och Tsukbajev/Dzubaev) (K ) Målsägande

17 Ansökan om stämning Sida 6(7) City åklagarkammare i Stockholm Handling 65 Ärende AM Kammaråklagare Max Wadström Handläggare Birgitta Sondell, underrättad Gärning Badia och Tsukbajev/Dzubaev har den 5 oktober 2012 tillsammans och i samförstånd olovligen tillägnat sig ett kontokort, utställt av Nordea Bank AB för Birgitta Sondell och därefter samma dag i Stockholm använt kortet i ett försök att göra uttag av kontanter i bankomat/bankomater till ett belopp om i vart fall kronor. Badia och Tsukbajev/Dzubaev har därvid olovligen försökt att påverka resultatet av en automatisk process. Brottet, om det hade fullbordats, skulle ha inneburit vinning för Badia och Tsukbajev/Dzubaev och motsvarande skada för Birgitta Sondell. La 9 kap l 2 st och 23 kap l brottsbalken.. Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Badia och Tsukbajev/Dzubaev \^\^ -,i ^r ^ /l 7 - V2_ Skriftlig bevisning Tillgreppsanmälan inklusive tilläggsanmälan, fup s Kontoutdrag avseende målsäganden Birgitta Sondells konto vid Nordea Bank AB, fup s 156 E-journal från bankomat SEB Mynttorget 4, fup s 158 E-journal från bankomat SHB Kornhamstorg 51, fup s 160 Fotografier från övervakningskamera vid bankomat SEB Mynttorget 4, fup s 163 Fotografier från övervakningskamera vid bankomat SHB Kornhamstorg 51, fup s BEDRÄGERI (Badia och Tsukbajev/Dzubaev) (K ) Målsägande Ulla Britt Holgersson, underrättad Nordea Bank AB, för talan genom åklagaren Gärning Badia och Tsukbajev/Dzubaev har den 17 oktober 2012 tillsammans och i samförstånd olovligen tillägnat sig ett kontokort, utställt av Nordea Bank AB

18 Ansökan om stämning Sida 7(7) City åklagarkammare i Stockholm Handling 65 Ärende AM Kammaråklagare Max Wadström Handläggare för Ulla Britt Holgersson och därefter samma dag i Stockholm använt kortet för uttag av kontanter i bankomat/bankomater till ett belopp om i vart fall kronor. Badia och Tsukbajev/Dzubaev har därvid olovligen påverkat resultatet av en automatisk process. Brottet har inneburit vinning för Badia och Tsukbajev/Dzubaev och motsvarande skada för Ulla Britt Holgersson, vars skada har ersatts av Nordea Bank AB. Lagrum 9 kap l 2 st brottsbalken Enskilt anspråk Nordea Bank AB yrkar att Badia och Tsukbajev/Dzubaev solidariskt skall utge ersättning till bolaget med kronor avseende utbetald ersättning till Ulla Britt Holgersson. På beloppet yrkas ränta enligt 6 räntelagen från den 30 oktober 2012 till dess att betalning sker. Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Badia och Tsukbajev/Dzubaev Skriftlig bevisning Tillgreppsanmälan inklusive tilläggsanmälan, fup Kontoutdrag avseende målsäganden Ulla Britt Holgersson konto vid Nordea Bank AB, fup s 174 E-journal från bankomat SEB Stureplan 2, fup s 176 Fotografier från övervakningskamera vid bankomat SEB Stureplan 2, fup s UTVISNING Det yrkas att Badia utvisas ur riket med förbud att återvända hit enligt 8 kap 8 utlänningslagen (2005:716) Det yrkas att Tsukbajev/Dzubaev utvisas ur riket med förbud att återvända hit enligt 8 kap 8 utlänningslagen (2005:716) Max Wadström

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B UPPSALA TINGSRÄTT Mål nr: B 6 Häktning m.m. ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419)

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Linköping

2012-11-20 meddelad i Linköping DOM Mål nr B 3786-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helene Gestrin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Nikolay Ershov, 651090-6917 Frihetsberövande:

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1)

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1) MALMÖ TINGSRATT DOM meddelad i Malmö Mål nr B 12562-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Christoffer Östlind Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad SAAD Turky Thamer, 880101

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling DOM Mål nr B 8894-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pontus Klang Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Abdulkadir Salad Ahmed, 860101

Läs mer

Begångna brott 1. Grov stöld

Begångna brott 1. Grov stöld MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Pernilla Trimmel Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Håkan Fäldt Rosenlundsgatan 12 A 214 30 Malmö

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06 Avd 266 meddelad i Valhalla PARTER (antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm 1 Rotel 0713 Förhandling och föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr RÄTTEN Hovrättsråden Sven Jönson och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lisa Nilheim FÖREDRAGANDE OCH FÖRARE

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr B 4881-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 17 april 2014 i mål nr B 996-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare)

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

DOM 2012-12-28 Göteborg

DOM 2012-12-28 Göteborg 1 Rotel 31 Göteborg Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 oktober 2012 i mål nr B 11028-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Carl-Henrik

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 3676-08 KLAGANDE SK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

2012-11-27 meddelad i Södertälje

2012-11-27 meddelad i Södertälje en DOM Mål nr B 1939-12 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Fredrik Karlsson Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm Målsägande Folksam c/o U

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

2013-03-20 meddelad i Sollentuna

2013-03-20 meddelad i Sollentuna Mål nr meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Wissam Samir Daybess, 741111 Frihetsvägen

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM meddelad i Gävle Mål nr: B 2137-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl FREDRIK Jäderberg, 19870812-7637 Krutåkersvägen 12 A Bv 816 95 Åmotsbruk Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0801 DOM 2013-04-22 Stockholm Mål nr B 7118-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 2 juli 2012 i mål nr B 3012-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

DOM 2012-06-18 Stockholm

DOM 2012-06-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060206 DOM 2012-06-18 Stockholm Mål nr M 2373-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-03-02 i mål nr M 2649-08, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 25 januari 2013 i mål nr B , se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 25 januari 2013 i mål nr B , se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM M ål nr Avdelning 07 2013-03-22 B 1158-13 Rotel 0713 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 25 januari 2013 i mål nr B 7359-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Sundsvall. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gävle tingsrätts dom den 7 november 2011 i mål nr B 2802-11, se bilaga A

Sundsvall. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gävle tingsrätts dom den 7 november 2011 i mål nr B 2802-11, se bilaga A HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr NEDRE NORRLAND 2011-12-22 B 1141-11 Rotel 2:3 Sundsvall Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gävle tingsrätts dom den 7 november 2011 i mål nr B 2802-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2013-04-11 Stockholm Mål nr M 8372-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-09-05 i mål nr M 4979-11, se bilaga

Läs mer

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3572-11 2011-12-07 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagarkammaren i Växjö Tilltalad Björn JÖRGEN Johansson, 650712-4417

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand DOM Mål nr B 1052-14 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lisa Hannerfors Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Nathalie Hurtig Braxengatan

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen)

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen) MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: B 2841-15 1 Postadress Box 265 201 22 Malmö PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashid Rai, 19860715 c/o Marie Rosenlund Solvändegatan 3 A 214 57 Malmö Offentlig

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Avdelning 1 DOM Mål nr B 9259-12 2012-12-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer