1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Sundsvall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall"

Transkript

1 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras Advokatfirman Berggren & Stoltz KB Box Sundsvall Åklagare Kammaråklagare Marie Reutne Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Box Sundsvall SLUT Åtal som den tilltalade frikänns från 1. Brukande av falsk urkund, 14 kap 1 och 10 brottsbalken Olovlig körning, 3 1 st 1 men trafikbrottslagen (1951:649) Beslut Förverkande och beslag 1. I beslag tagna pass, id-kort och körkort förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Västernorrland; beslagsliggare BG2191, nr 1-3). Ersättning 1. Alina Andras tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Postadress Box Sundsvall Besöksadress Storgatan 39 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 2 B YRKANDEN M.M. Åklagarens ansvarsyrkanden framgår av den stämningsansökan som fogats som bilaga 1 till domen. Nikolche Blazheski har förnekat ansvar för såväl brukande av falsk urkund som olovlig körning. Åklagaren har åberopat bevisning i enlighet med vad som angivits i stämningsansökan. Nikolche Blazheski har åberopat kopia på sitt makedonska körkort, bødeforelaeg från Danmark samt tidningsartiklar som bevisning. Nikolche Blazheski har hörts över åtalen. Nikolche Blazheski har i anledning av målet varit frihetsberövad mellan den 7 oktober 2014 och den 5 november SKÄL Av utredningen är klarlagt att Nikolche Blazheski, som är anställd av Norrköping transport, den aktuella dagen stoppades av polis när han körde lastbil. Nikolche Blazheski som kommer från Makedonien uppvisade då pass, id-kort och körkort från Bulgarien. Genom den åberopade utredningen från SKL vars resultat talar extremt starkt för att handlingarna inte är äkta (grad -4), av den information som inhämtats från Sirene i Bulgarien vari det anges att de aktuella handlingarna inte är utfärdade på Nikolche Blazheski och av de uppgifter som vittnena Gunilla Lööw och Hans Gahlin lämnat står helt klart att de aktuella handlingarna är förfalskade. Det står vidare klart att Nikolche Blazheski inte uppfyllt de grundläggande krav som bulgariska ambassaden i Stockholm uppgivit ställs för att erhålla medborgarskap i Bulgarien. Av Jens Janssons, som är den polis som varit i kontakt med ambassaden per telefon, vittnesmål har framgått att dessa krav är att man bott i landet i 5 år eller att man har nära släktingar som bor i Bulgarien eller har bulgariskt

3 3 B medborgarskap, att man varit på en intervju på justitiedepartementet och att man kan uppvisa dokumentation att man inte vistas i landet illegalt. Av Jens Janssons uppgifter framgår vidare att ambassaden uppgivit att det inte är möjligt att erhålla ett bulgariskt id-kort innan man blivit bulgarisk medborgare samt att de är av uppfattningen att det inte förekommer att s.k. mellanhänder sköter ansökningsförfaranden men att det händer att advokater hjälper personer att samla ihop rätt dokument. Tingsrätten har härefter att ta ställning till huruvida det är visat att Nikolche Blazheski varit medveten om att de aktuella handlingarna varit förfalskade. Nikolche Blazheski har förnekat att han varit medveten om att de aktuella handlingarna varit förfalskade och har berättat följande om hur han fått handlingarna. Han har som många andra makedonier ansökt om bulgariskt pass. Det skedde för ca fyra år sen och han har under hela processen haft hjälp av en mellanhand som enbart jobbade med sådana här ärenden. Han tror denne var advokat. Han har lämnat in de handlingar som de krävde och han fick bl.a. intyga att hans mamma och morföräldrar tjänstgjort inom militären i Bulgarien under andra världskriget för att visa att han härstammade från Bulgarien. Han har vidare lämnat in kopior av pass, id-kort, utdrag från brottsregister och han har också genomgått en intervju. Efter den fick han vänta nästan ett år och han blev glad över att få legala handlingar. Intervjun var i polishuset i Sofia och där har han också uppvisat kvitto på betalning och lämnat in aktuella handlingar. När han kom till Sverige ansökte han hos Skatteverket och lämnade in de handlingar som behövdes. När han kom tillbaka från semestern 30 augusti fick han veta om de två breven från Skatteverket där det stod att det fanns brister i hans handlingar. Eftersom tiden hade gått ut under tiden han var utomlands har han överklagat Skatteverkets beslut och han har varit till Skatteverket i Sundsvall för att visa upp originaldokumenten men myndigheten var då stängd. När han stoppades av polisen frågade de efter hans körkort och då visade han självmant upp även passet och id-kortet. Anledningen till

4 4 B att han ansökte om ett Bulgariskt pass var för att kunna arbeta inom EU. Han fick först id-kortet och sen passet och körkortet. Id-kortet fick han 2009 några månader efter att han hade lämnat in alla handlingarna. Han blev bulgarisk medborgare och fick passet och körkortet i slutet av maj De uppgifter som finns antecknade i hans polisförhör om att han hämtat ut passet, id-kortet och körkortet samtidigt stämmer inte. Han ansökte om medborgarskap Innan han ansökte pratade han med kollegor som var insatta i ansökningsproceduren och han fick tips om den mellanhand som han haft hjälp av. Denne hjälpte honom med vilka handlingar han behövde lämna in och var med när han besökte myndigheterna i Sofia. Han såg mellanhanden som en myndighetsperson och denne hade en officiell bricka och han hade hört att denne var behörig. Han har inte bott i Bulgarien fem år och han har ingen nära släkting som bott i Bulgarien eller varit bulgariska medborgare. Han har inte heller uppvisat något papper från Imigrant Service. Ingen har krävt att han skulle uppfylla dessa krav. Han har inte noterat några konstigheter med handlingarna och han var säker på att handlingarna var legala. Han har väntat länge på handlingarna, ca fyra år, och han har betalat samma avgift som alla andra för sin ansökan, d.v.s. 40 euro. Han hämtade ut handlingarna tillsammans med sin mellanhand hos polisen i Sofia. Han hade ingen anledning att tro att de var falska. Han har visat upp handlingarna vid många tillfällen och ingen har reagerat tidigare. Han förstod inte vad det var för brister Skatteverket hade påpekat. han vände sig till Skatteverket för att anmäla sig för att betala skatt och för att hans familj på sikt ska kunna flytta hit. Han hade aldrig vänt sig dit om han visste att hans handlingar var falska. Han har behörighet att köra lastbil i Makedonien. Nikolche Blazheski har till stöd för sina uppgifter åberopat ett antal tidningsartiklar vilka i korthet redogör för att det under de senaste åren utfärdats en stor mängd bulgariska pass till makedoniska medborgare som inte uppfyllt de grundläggande kraven och att korrupta tjänstemän tagit mutor för att snabbehandla ansökningar.

5 5 B Det faktum att Nikolche Blazheski självmant vänt sig till Skatteverket och visat upp sina handlingar och att han visat upp både passet och id-kortet för polisen när han stoppades trots att de endast efterfrågat körkortet talar för att han inte varit medveten om att de aktuella handlingarna varit falska. För detta talar också polisen Gunilla Lööws uppgifter om att Nikolche Blazheski varit lugn och oförstående till situationen när han stoppades. Nikolche Blazheski har vidare lämnat sina uppgifter på ett sammanhängande och adekvat sätt och de är inte motbevisade av åklagaren. Med hänsyn till vad som framkommit i de åberopade artiklarna framstår det i sig inte som anmärkningsvärt att Nikolche Blazheski som kommer från Makedonien har identitetshandlingar från Bulgarien och hans uppgift om att han erhållit de aktuella handlingarna utan att uppfylla de av ambassaden angivna kraven framstår mot samma bakgrund inte heller som osannolik. Med hänsyn till innehållet i artiklarna anser tingsrätten vidare att omständigheterna är sådana att det inte kan uteslutas att Nikolche Blazheski erhållit de aktuella handlingarna utan vetskap om att det varit förfalskade. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten därför att åtalen ska ogillas. Övrigt Yrkandet om att i beslag taget pass, id-kort och körkort ska förverkas är lagligen grundat och ska bifallas. Alina Andras tillerkänns yrkad ersättning. Kostnaden ska stanna på staten.

6 6 B HUR MAN ÖVERKLAGAR (se bilaga 2 Dv400) Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 10 december 2014 och vara ställt till hovrätten för Nedre Norrland. Prövningstillstånd krävs inte. Kristina Svedberg Avräkningsunderlag, se bilaga

7 AVRÄKNINGSUNDERLAG Sundsvall Mål nr: B Underlaget avser Person-/samordningsnummer/födelsetid Efternamn Blazkeski Datum för dom/beslut Förnamn Nikolche Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider. Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet Särskild anteckning Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.). Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.). Underskrift Postadress Box Sundsvall Besöksadress Storgatan 39 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

8 Bilaga 1 Ansökan om stämning Sida 1(2) Åklagarområde Nord Handling 28 Åklagarkammaren i Sundsvall Ärende AM Kammaråklagare Marie Reutne Handläggare 704A-17 Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Sundsvalls tingsrätt Sundsvalls tr, Rotel 9 Box SUNDSVALL INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 14 TR mål: B Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Blazheski, Nikolche Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Makedonien Makedonien Adress Offentlig försvarare/ombud Andras, Alina, Advokatfirman Berggren & Stoltz KB, Box 260, SUNDSVALL Frihetsberövande m.m. Anhållande , Häktad Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. BRUKANDE AV FALSK URKUND och OLOVLIG KÖRNING (2200- K ) Gärning Nikolche Blazheski har vid poliskontroll uppvisat förfalskade id-handlingar - pass, id-kort och körkort. Det hände den 7 oktober 2014 på E4 vid Armsjön i Sundsvalls kommun. Nikolche Blazheskis åtgärd innebar att det fanns risk för att handlingarna skulle uppfattas som äkta. Nikolche Blazheski har vid tillfället kört lastbil utan att ha rätt till det. Nikolche Blazheski begick gärningarna med uppsåt. Lagrum 14 kap 1 och 10 brottsbalken 3 1 st 1 men trafikbrottslagen (1951:649) Särskilt yrkande Förverkande av i beslag taget pass, id-kort och körkort jämlikt 36 kap brottsbalken (Polisen Västernorrland, beslag BG2191, punkterna 1-3). Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 721 Norra Tjärngatan SUNDSVALL Telefax

9 Ansökan om stämning Sida 2(2) Åklagarområde Nord Handling 28 Åklagarkammaren i Sundsvall Ärende AM Kammaråklagare Marie Reutne Handläggare 704A-17 Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Nikolche Blazheski (förnekar). Vittnesförhör med polisassistenten Gunilla Lööw, Polisen Sundsvall, angående iakttagelserna vid polisingripandet till styrkande av gärningspåståendet. Vittnesförhör med kriminalinspektören Hans Gahlin, Gränspolisen Sundsvall, angående den initiala undersökningen av Blazheskis id-handlingar till styrkande av Blazheskis uppsåt. Vittnesförhör med polisassistenten Jens Jansson, Polisen Sundsvall, angående vad som under utredningen framkommit vid kontakter med Skatteverket angående misstankar om oäkta handlingar samt kontakter med Bulgariens ambassad om förfarandet vid ansökningar om bulgariska id-handlingar, allt till styrkande av Blazheskis uppsåt. Skriftlig bevisning Fotografier på aktuella id-handlingar (fup s ). Skriftligt svar från Interpol och SIRENE till styrkande av att pass, id-kort och körkort är förfalskade (fup s ). Beslut och förfrågan från Skatteverket där det framgår brister i Blazheskis bulgariska id-handlingar (fup s ). Sakkunnigutlåtande från SKL med fotografier av aktuella id-handlingar (fup s ). Beslagsprotokoll (fup s. 39). Handläggning Beräknad tidsåtgång för förhandlingen 2 timmar.

10 Bilaga 2 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. 3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller DV Producerat av Domstolsverket Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.

11 Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pernilla Åström Åklagarkammaren i Karlskrona 1. Målsägande Dödsboet efter Peter Ivarsson c/o Inge Petersson Ronnebygatan

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

2008-12-19 meddelad i Stockholm

2008-12-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Per Fylking, 610129-0135 Fyrverkarbacken 21, Xvi 112

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer