1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K , 0201-K , 0201-K ) (båda)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)"

Transkript

1 Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 26 TR mål: B Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Granath, Staffan Rickard Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Sverige , , Adress Rossberga HORNDAL Offentlig försvarare/ombud Wanhainen, Peter, Advokatfirman Peter Wanhainen AB, Box 22554, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt , Häktad , Häktningsbeslutet hävt Delgivningsuppgifter Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 2 Granath, Yvonne Susanne Susanne Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Sverige Adress Rossberga 222, HORNDAL Offentlig försvarare/ombud Malm, Roland, Box 3429, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt , Häktad , Häktningsbeslutet hävt Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. 1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K , 0201-K , 0201-K ) (båda) Postadress Gatuadress Telefon E-post Box Kungsbron STOCKHOLM Telefax

2 Ansökan om stämning Sida 2(5) Målsägande Dödsboet efter Karin Sandberg genom boutredningsmannen advokaten Lars- Olof Carlén, underrättad Thomas Granath, underrättad Gärning I januari 2003 har en falsk fullmakt, vari Karin Sandbergs namnteckning förfalskats, vilket inneburit fara i bevishänseende, ingetts till Nordea. Enligt fullmakten fick Staffan Granath från den 18 december 2002 tills vidare förfoga över Karin Sandbergs konton i banken. Med hjälp av fullmakten eller med hjälp av koder från skrapkort tillhörande Karin Sandberg har därefter överföringar till Karin Sandbergs personkonton gjorts av medel från hennes andra konton i banken. I januari 2003, juli 2003 och februari 2005 har tre falska uttagshandlingar, vari Karin Sandbergs namnteckning förfalskats, vilket inneburit fara i bevishänseende, ingetts till Banco Fonder. I handlingarna begärs överföring av medel från Banco Fonder till Karin Sandbergs personkonton i Nordea. Medel har överförts. Under tiden december 2002 maj 2003 och i maj 2005 har två falska fullmakter, vari Karin Sandbergs namnteckning förfalskats, vilket inneburit fara i bevishänseende, ingetts till Swedbank. Enligt fullmakterna har Staffan Granath haft rätt att förfoga över Karin Sandbergs konton i banken resp. avsluta konton och föra över medel till hennes personkonto i Nordea. Med hjälp av fullmakterna har medel överförts till Karin Sandbergs personkonton i Nordea. Under tiden oktober - november 2003 har till Skandiamäklarna ingetts en falsk fullmakt och ett falskt förmedlingsuppdrag, vari Karin Sandbergs namnteckning förfalskats, vilket inneburit fara i bevishänseende. Enligt fullmakten befullmäktigas Staffan Granath att för Karin Sandbergs räkning överlåta hennes bostadsrättslägenhet. Med stöd av fullmakten har Staffan Granath överlåtit lägenheten. Köpeskillingen har insatts på Karin Sandbergs personkonto i Nordea. I maj 2005 har en falsk uttagshandling, vari Karin Sandbergs namnteckning förfalskats, vilket inneburit fara i bevishänseende, ingetts till Danica Fondförsäkringar. I handlingen begärs överföring av kr till Karin Sandbergs personkonto i Nordea. Medlen har överförts. Staffan Granath och Susanne Granath har vid ett flertal tillfällen under tiden 3 april 2003 november 2006 i Nacka eller Stockholm gemensamt och i samråd eller samförstånd, delvis även med andra personer, dels genom vilseledande förmått företrädare för Nordea att medge uttag, betalningar och överföringar

3 Ansökan om stämning Sida 3(5) från Karin Sandbergs personkonton i Nordea, dels genom att olovligen påverka resultatet av automatisk informationsbehandling gjort sådana transaktioner. Uttag har skett med sammanlagt kr, betalningar av egna och andras räkningar har skett med sammanlagt drygt kr och överföringar till egna och andras konton har skett med sammanlagt kr. Vilseledandet har bestått dels i att betalningsorder falskeligen undertecknade med Karin Sandbergs namn ingetts till banken, dels i att tidigare ingiven förfalskad fullmakt åberopats. Den olovliga påverkan av resultatet av automatisk informationsbehandling har bestått i att Staffan Granath och/eller annan utfört betalningar och överföringar via Internet genom användande av koder från skrapkort utfärdat för Karin Sandberg. Förfarandet har inneburit vinning för de åtalade och andra personer med ett sammanlagt belopp om drygt kr och motsvarande skada för Karin Sandberg. Brotten är att anse som grova eftersom de avsett ett sammanlagt betydande belopp, begåtts med hjälp av falska handlingar och inneburit ett utnyttjande av Karin Sandbergs demens. Lagrum 9 kap 3 och 14 kap 1 och 9 brottsbalken Särskilda yrkanden Förverkande av falska handlingar (beslag nr BG26241 p. 1:1 och 1:2) Att beslag av handlingar ska bestå till dess lagakraftägande dom föreligger i målet (beslag nr BG15998 p.1:1-1:30, nr BG23279 p.1, nr BG26241 p. 2 och 3, nr BG26610 p.1:1-1:3, 2-7, nr BG27946 p. 1, nr BG32395 p.1) Bevisning Förhör med Susanne Granath (erkänner delvis). Förhör med Staffan Granath (förnekar). Målsägandeförhör med Thomas Granath. Vittnesförhör med Gudrun Schneider som ska höras om ev. bevittning av handlingar till styrkande av att handlingar förfalskats. Vittnesförhör med Ann-Marie Johansson som ska höras om ev. bevittning av en fullmakt till styrkande av att den är förfalskad. Vittnesförhör med Johan Ekenberg som ska höras om ev. bevittning av handlingar till styrkande av att handlingar förfalskats.

4 Ansökan om stämning Sida 4(5) Vittnesförhör med Åsa Gustavsson som ska höras om ev. bevittning av en fullmakt till styrkande av att den är förfalskad. Vittnesförhör med Lena Eriksson (syster till Susanne Granath) som ska höras om en överföring till hennes konto från Karin Sandbergs konto till styrkande av att den avsåg ett lån från Staffan Granath. Vittnesförhör med Carina Gidlöf som ska höras om sin kännedom om Karin Sandberg till styrkande av att hon var dement. Som skriftlig bevisning åberopas sakkunnigutlåtanden från SKL, förfalskade handlingar, sammanställning konton Nordea, kontoutdrag, pm, uttagsallegat, fakturor, avier, avtal, handlingar avs. lägenhetsförsäljning, journalanteckningar, läkarintyg, planeringsunderlag, ansökan om äldreomsorg, ansökan om förvaltarskap, utdrag ur skattekonton (s , 35-38, 40-42, 44, 46-48, 50, 52, 107, , , , , 210, 212, , , 222, 223, 225, , , 258, 261, , 286, , 295, , , 341, 351, 366, 373, 388, 403, 418, 426,430, 433, 452, 459, , , , , , , 521, 523, , 531, 534, , 547, , , 590, 592, , , , 640, , , , 665, 682, , i fup samt s. 1-5 och 9-17 i tilläggsfup). 2. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND och OSANN FÖRSÄKRAN, grovt brott (Staffan Granath) Målsägande Dödsboet efter Karin Sandberg genom boutredningsmannen advokaten Lars- Olof Carlén, underrättad Thomas Granath, underrättad Gärning I april 2001 har en handling rubricerad bilaga till fondförsäkringsansökan ingetts till Danica Fondförsäkringar. I handlingen anges förmånstagare till Karin Sandbergs försäkring hos bolaget och har Karin Sandbergs namnteckning förfalskats. Karin Sandberg avled i januari Staffan Granath har i augusti 2007 i Nacka försökt att genom vilseledande förmå företrädare för Danica Fondförsäkringar att utbetala sammanlagt kr till hans tre barn. Vilseledandet har bestått i att utbetalning begärts under åberopande av den falska handlingen. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Om försöket hade lyckats skulle det medfört vinning för de uppgivna förmånstagarna och skada för Thomas Granath, dödsbodelägare i dödsboet efter Karin Sandberg, med ca kr.

5 Ansökan om stämning Sida 5(5) Brottet är att anse som grovt eftersom det begåtts med hjälp av falsk handling och avser betydande belopp. Staffan Granath har i februari 2010 i Borlänge som bouppgivare vid bouppteckningsförrättning i dödsboet efter Karin Sandberg på heder och samvete försäkrat att hans uppgifter till bouppteckningen var riktiga och att inga uppgifter avsiktligt utelämnats, varvid han förtigit att de uppgifter om försäkringen i Danica som upptogs i bouppteckningen grundade sig på en falsk förmånstagarhandling, vilket inneburit fara i bevishänseende. Brottet är att anse som grovt eftersom det innefattar utnyttjande av falsk handling och avser betydande belopp. Lagrum 9 kap 3 och 11, 15 kap 10 1 st och 23 kap 1 brottsbalken Bevisning Förhör med Staffan Granath (förnekar) Förhör med Susanne Granath ang. hennes kännedom om förmånstagarhandlingen till styrkande av brotten. Målsägandeförhör med Thomas Granath. Som skriftlig bevisning åberopas sakkunnigutlåtande, bilaga till fondförsäkringsansökan, anmälan om dödsfall, begäran om utbetalning, anteckningar, ansökan om fondförsäkring, bouppteckning (s , 45, 631, , , i fup) Eva Finné

Ansökan om stämning Sida 1(13) Malmö Åklagarkammare Handling 398 Ärende AM-81529-12 Kammaråklagare Mårten Alvinsson 2013-03-15 Handläggare 313-26

Ansökan om stämning Sida 1(13) Malmö Åklagarkammare Handling 398 Ärende AM-81529-12 Kammaråklagare Mårten Alvinsson 2013-03-15 Handläggare 313-26 Ansökan om stämning Sida 1(13) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Malmö tingsrätt 32 Box 265 201 22 MALMÖ MALMÖ TINGSRÄTT Enhet 32 INKOM: 2013-03-15 MÅLNR: B 12255-12 AKTBIL: 35 TR mål: B

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

Anhållande 2012-09-11, Häktad 2012-09-14, Häktningsbeslutet hävt 2012-12-07. F n Anstalten Mariefred, Box 104, 647 23 MARIEFRED

Anhållande 2012-09-11, Häktad 2012-09-14, Häktningsbeslutet hävt 2012-12-07. F n Anstalten Mariefred, Box 104, 647 23 MARIEFRED Ansökan om stämning Sida 1 (23) Internationella åklagarkammaren Stockholm Nacka tingsrätt Enhet 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 2124-12 Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn

Läs mer

1(12) 213 Andra ekobrottskammaren i Stockholm Ärende EB-2007-12 Kammaråklagare John Keränen 2013-06-26 Handläggare 912-7

1(12) 213 Andra ekobrottskammaren i Stockholm Ärende EB-2007-12 Kammaråklagare John Keränen 2013-06-26 Handläggare 912-7 1(12) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT Enhet 11 INKOM: 2013-06-26 MÅLNR: B 5398-12 AKTBIL: 118 TR mål: B 5398-12 Handl.:

Läs mer

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND LUNDS TINGSRÄTT INKOM: 2014-04-23 MÅLNR: B 2053-14 AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

EXPONERAT.INFO. Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Assali, Affan Uthman-Akram

EXPONERAT.INFO. Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Assali, Affan Uthman-Akram Ansökan om stämning Sida 1(222) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Häktat mål Södertälje tingsrätt Målenheten Box 348 151 24 SÖDERTÄLJE SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT Målavdelning INKOM: 2013-09-09

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Assali, Affan Uthman-Akram. Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov 19710619-0593

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Assali, Affan Uthman-Akram. Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov 19710619-0593 Ansökan om stämning Sida 1(222) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Häktat mål Södertälje tingsrätt Målenheten Box 348 151 24 SÖDERTÄLJE SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT Målavdelning INKOM: 2013-09-09

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Huddinge

2013-02-26 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Victor Hansson Arkövägen 19 Nb 121 55

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-12-14 meddelad i Stockholm

2012-12-14 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Olof Calmvik Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess A se domsbilaga 5 Målsägandebiträde:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM (DELDOM) Mål nr B 5427-11 2011-12-21 meddelad i

DOM (DELDOM) Mål nr B 5427-11 2011-12-21 meddelad i DOM () Mål nr meddelad i B 8078-10, B 1327-11 Uppsala B 2053-11, B 2147-11 1 PARTER (Antal tilltalade: 11) Åklagare Kammaråklagare Elin Blank Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Rasmus Jingåker Sydinge

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 Ansvarsyrkanden m.m. 1. Bokföringsbrott (grovt brott), och försvårande av skattekontroll (grovt brott), Ove Pundig och Tor Klurig samt medhjälp till

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer