HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott"

Transkript

1 YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B Rotel 11 Högsta domstolen Box STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. (Svea hovrätt, avd. 8, dom , mål B ) Högsta domstolen har förordnat att riksåklagaren ska avge yttrande i frågan om åklagaren i hovrätten har justerat gärningsbeskrivningen i åtalspunkten 3 i tingsrättens domsbilaga 1 angående osanna fakturor på sätt som HV har gjort gällande i Högsta domstolen (jfr s. 4 i hovrättens anteckningar från huvudförhandlingen med bl.a. s. 33 i hovrättens dom). Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Mitt yttrande Enligt min uppfattning har åklagaren i hovrätten inte justerat gärningsbeskrivningen i åtalspunkten 3 på sätt som HV har gjort gällande i Högsta domstolen. Grunder för yttrandet Både när det gäller omständigheterna i målet och grunderna för mitt yttrande kan jag i huvudsak ansluta mig till vad Ekobrottsmyndigheten anfört i sitt yttrande. Jag vill dock ändå sammanfatta och utveckla min inställning enligt följande. Åtalet I nu aktuellt avseende åtalades HV för grovt skattebrott (åtalspunkt 2 i tingsrättens domsbilaga 1). HV påstods som företrädare för Stockholms Enskilda Kapitalförvaltning AB ha lämnat oriktiga uppgifter i bolagets skattedeklarationer. De oriktiga uppgifterna skulle enligt åtalet ha bestått i redovisning av ingående mervärdesskatt hänförlig till osanna fakturor. Som bevisning till styrkande av att fakturorna var osanna åberopade åklagaren vittnesförhör med fyra personer. Vidare åberopades skattedeklarationer avse- Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C, 3 tr Telefax Webbadress

2 YTTRANDE Sida 2 (8) ende ett annat bolag, utvisande att det bolaget inte redovisat någon utgående mervärdesskatt. Under nästa åtalspunkt i samma stämningsansökan yrkades ansvar för HV avseende grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott (åtalspunkt 3 i tingsrättens domsbilaga 1). HV påstods som företrädare för Stockholms Enskilda Kapitalförvaltning AB ha åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet genom att dels ha upprättat årsredovisning för sent, dels ha bokfört osanna fakturor. Som bevisning för att fakturorna var osanna hänvisade åklagaren till bevisuppgiften angående det grova skattebrottet under åtalspunkt 2. Tingsrättens dom Av tingsrättens domslut framgår att HV döms för bedrägeri, grovt bokföringsbrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Under rubriken Följande åtal ogillas har i nu aktuellt avseende noterats följande Grovt bokföringsbrott, domsbilaga 1, åtalspunkten 9 samt del av åtalspunkterna 3 och 4 samt domsbilaga 2, åtalspunkten 11 och del av åtalspunkterna 12, 13 och Grovt skattebrott, domsbilaga 1, åtalspunkten Försvårande av skattekontroll, grovt brott, domsbilaga 1, åtalspunkten 9 samt del av åtalspunkterna 3 och 4. Av domskälen avseende åtalspunkt 2 framgår att tingsrätten inte fann det ställt bortom allt rimligt tvivel att fakturorna var osanna. Åtalet för grovt skattebrott ogillades därför. När det gäller åtalspunkt 3 och påståendet om för sent upprättad årsredovisning uttalade tingsrätten att detta åsidosättande av bokföringsskyldigheten haft till följd att rörelsens förlopp, resultat och ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen samt att Skatteverkets kontrollverksamhet avseende skatter allvarligt försvårats. Beträffande åtalspunkt 3 och påståendet om osanna fakturor uttalade tingsrätten att utredningen inte heller vid prövningen av denna åtalspunkt ledde till slutsatsen att det var ställt bortom rimligt tvivel att de aktuella fakturorna var osanna. Under rubriken Slutsats uttalade tingsrätten följande beträffande åtalspunkt 3. Åtalet ska bifallas såvitt avser den del som gäller för sent upprättad årsredovisning. Bokföringsbrottet ska bedömas vara av normalgraden.

3 YTTRANDE Sida 3 (8) Åtalet ska i resterande del av denna åtalspunkt ogillas. Yrkandena i hovrätten HV överklagade tingsrättens dom och yrkade att åtalet skulle ogillas i dess helhet. Åklagaren överklagande anslutningsvis. Därvid yrkades, i nu aktuellt avseende, att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom, skulle döma HV för grovt skattebrott enligt åtalspunkt 2. Vidare yrkades att HV skulle dömas för grovt bokföringsbrott i dess helhet enligt åtalspunkt 3. Åklagarens bevisuppgift I den bevisuppgift som åklagaren gav in till hovrätten åberopades, avseende åtalspunkt 2, till styrkande av att fakturorna var osanna, vittnesförhör med två personer. Vidare åberopades en revisionspromemoria avseende Stockholms Enskilda Kapitalförvaltning AB till styrkande av att bolaget gjort avdrag för ingående mervärdesskatt utan att motsvarande utgående mervärdesskatt redovisats. Beträffande åtalspunkt 3 och frågan om osanna fakturor hänvisades i bevisuppgiften till den bevisning som angetts under åtalspunkt 2. Hovrättens dom Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde HV för grovt skattebrott avseende åtalspunkten 2. Tingsrättens dom ändrades också på så sätt att HV dömdes inte för bokföringsbrott utan för grovt bokföringsbrott avseende åtalspunkten 3. I hovrättens dom har under rubriken Yrkanden m.m. i hovrätten räknats upp vilka ogillade åtalspunkter som åklagaren inte överklagat. Här noteras bl.a. försvårande av skattekontroll, grovt brott avseende HV enligt del av åtalspunkterna 3, 4 och Hovrätten har i sina domskäl under rubriken Är fakturorna osanna noterat att åklagaren under åtalspunkterna 1, 2, 3 och 4 gjort gällande att vissa fakturor varit osanna i så motto att de inte avspeglat verkliga förhållanden. Sammantaget finner hovrätten det ställt utom rimligt tvivel att fakturorna som är aktuella under åtalspunkt 2 och 3 är osanna eftersom de inte avspeglar verkliga förhållanden. Senare i domskälen uttalas att hovrätten under åtalspunkt 3 har att bedöma om HV gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott genom att upprätta årsredovisning för sent och genom att bokföra osanna fakturor i bolaget. I motsats till tingsrätten fann hovrätten det styrkt att de fakturor som är aktuella i denna

4 YTTRANDE Sida 4 (8) åtalspunkt är osanna vilket HV inte kunnat vara omedveten om. Hovrätten inkluderade även detta förfarande i det bokföringsbrott HV dömdes för och bedömde brottet som grovt. Hovrättens anteckningar från huvudförhandlingen På s. 4 i hovrättens anteckningar från huvudförhandlingen har bl.a. följande noterats. Åklagaren yrkar att tingsrättens dom ska ändras enligt överklagandena. De tilltalade yrkar att tingsrättens dom ska ändras enligt överklagandena. Parterna bestrider varandras ändringsyrkanden. Åklagaren förklarar sig godta tingsrättens bedömning av åtalspunkt 3 i tingsrättens domsbilaga 1, dvs. att domen avser brott mot årsredovisningsreglerna men ej brott avseende falska fakturor. Den citerade noteringen härrör, enligt anteckningarna, från den första huvudförhandlingsdagen, dvs. den 5 september Åklagarens och försvarets slutanföranden Åklagarens och försvarets slutanföranden hölls fredagen den 17 oktober 2011 (i protokollet har felaktigt angivits att så skedde torsdagen den 17 november 2011). Slutanförandena gavs in i skriftlig form till hovrätten. I det av åklagaren ingivna slutanförandet ligger fokus beträffande åtalspunkterna 2 och 3 på frågan om det är styrkt att de aktuella fakturorna är osanna. Framställningen utmynnar i slutsatsen att det av vad som framgått inte fanns någon som helst tvekan om att fakturorna var osanna och att enda syftet med att bokföra dessa var att utfå betalningar av mervärdesskatt. I det av försvaret ingivna slutanförandet redovisas övervägandena om fakturorna under åtalspunkt 2. Under åtalspunkt 3 konstateras att de påstått osanna fakturorna är desamma som under åtalspunkt 2, varför det inte ansågs nödvändigt att orda mer om dem. Den fortsatta huvudförhandlingen i hovrätten Som framgått i det föregående hölls slutanföranden i målet den 17 oktober Den 7 november 2011 kallade hovrätten parterna till fortsatt huvudförhandling i målet. I kallelsen noterades i punktform de frågor som hovrätten avsåg att behandla vid sammanträdet. Den första av dessa punkter hade följande innehåll. Tingsrättens ställningstagande till åtalet för försvårande av skattekontroll, grovt brott, i åtalspunkterna 3 och 4 i tingsrättens domsbilaga 1 och eventuellt förtydligande av parternas yrkanden i dessa delar i hovrätten.

5 YTTRANDE Sida 5 (8) Av hovrättens dagbok framgår att den rådman som dömt i målet i tingsrätten den 8 november 2011 oombedd ringt upp hovrätten. Rådmannen uppgav att hon sett kallelsen till den fortsatta huvudförhandlingen i Vera och upplyste att tingsrätten inte dömt för försvårande av skattekontroll i något fall vad gäller åtalet i åtalspunkt 3 och 4 i tingsrättens domsbilaga 1. Av hovrättens anteckningar från huvudförhandlingen framgår beträffande den 10 november 2011 inte mer än att fortsatt huvudförhandling och avslutande överläggning hållits. Hovrättens yttrande Ordföranden vid hovrättsförhandlingen har, efter att ha gått igenom handlingarna med de andra lagfarna ledamöter som deltog vid hovrättens avgörande, uttalat följande. Åklagaren yrkade i sin överklagandeskrift att åtalet för grovt bokföringsbrott enligt punkt 3 i tingsrättens domsbilaga 1 skulle bifallas fullt ut. Däremot sades i denna skrift inget om åtalet för grovt försvårande av skattekontroll enligt samma åtalspunkt. Tingsrätten har i sina domskäl inte utvecklat sin ståndpunkt i fråga om åtalet för grovt försvårande av skattekontroll. Åklagaren lade i hovrätten fram bevisning om åtalet för grovt bokföringsbrott enligt punkt 3 i den del detta tog sikte på osanna fakturor. Hovrätten har också utvecklat domskälen i den delen. Ingen av rättens lagfarna ledamöter har någon klar minnesbild av hur orden föll vid huvudförhandlingen. Vi tror att uppgiften i anteckningarna från huvudförhandlingen är felaktig. En möjlighet är att åklagaren har fått frågan, om hon godtar tingsrättens bedömning när det gäller åtalet för grovt försvårande av skattekontroll enligt punkt 3, och på denna svarat jakande. I hovrättens yttrande hänvisas i huvudsak till vad ordföranden vid huvudförhandlingen uppgett. Hovrättens bedömning är att övervägande skäl talar för att anteckningen i protokollet från huvudförhandlingen är felaktig, bl.a. med hänsyn till det faktum att samma fakturor varit föremål för prövning såväl under åtalspunkt 2 som åtalspunkt 3. Att åklagaren skulle ha gjort gällande att de aktuella fakturorna är osanna under den ena åtalspunkten men inte under den andra angavs framstå som föga troligt. Enligt hovrätten gick det dock inte att dra någon säker slutsats av materialet. Uppgifter från åklagaren Som framgår av Ekobrottsmyndighetens yttrande är åklagaren i målet numera rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Upplysningar från henne har inhämtats under hand. Åklagaren har uppgett att hon inte har frånfallit påståendet om att fakturorna varit osanna enligt åtalspunkten 3. Hon har däremot förklarat sig godta att HV,

6 YTTRANDE Sida 6 (8) i enlighet med tingsrättens bedömning, ska dömas för försvårande av skattekontroll endast grundat på förhållandet att årsredovisningen inte hade upprättats i tid. Min bedömning I åklagarens anslutningsöverklagande yrkades, i nu aktuellt avseende, att hovrätten skulle döma HV för grovt skattebrott enligt åtalspunkt 2. Vidare yrkades att HV skulle dömas för grovt bokföringsbrott i dess helhet enligt åtalspunkt 3. Eftersom tingsrätten dömt HV för bokföringsbrott enligt den del av åtalspunkten som gällde för sent upprättad årsredovisning avsåg ändringsyrkandet endast påståendet om att osanna fakturor bokförts. I åklagarens anslutningsöverklagande berörs, i den del som avser åtalspunkt 3, inte frågan om HV gjort sig skyldig till försvårande av skattekontroll. Som framgått i det föregående uppger åklagaren i målet att hon inte frånfallit påståendet om att fakturorna varit osanna när det gäller bokföringsbrottet enligt åtalspunkt 3. Däremot förklarade hon sig godta tingsrättens bedömning att HV skulle dömas för försvårande av skattekontroll endast grundat på det förhållandet att årsredovisningen inte hade upprättats i tid. Vad åklagaren uppgett kan konstateras överensstämma med hovrättsledamöternas uppfattning såtillvida att noteringen i hovrättens anteckningar är felaktig och att åklagarens uttalande endast avsett hennes syn på åtalet avseende försvårande av skattekontroll, grovt brott. Eftersom yrkandet i åklagarens anslutningsöverklagande avseende åtalspunkt 3 endast gäller grovt bokföringsbrott är det enligt min mening naturligt att åklagaren, kanske på fråga från hovrätten, klargjort hur hennes talan skulle förstås i nu nämnt avseende. Hon har därvid stått fast vid hur yrkandet utformats i överklagandet och förklarat sig godta tingsrättens bedömning avseende försvårande av skattekontroll. I sammanhanget kan också konstateras att ansvar för grovt bokföringsbrott som regel bör konsumera ansvar för försvårande av skattekontroll, även när det sistnämnda brottet bedöms som grovt (se prop. 2004/05:69, s. 32). I anteckningarna från första dagen av huvudförhandlingen i hovrätten noteras att åklagaren respektive de tilltalade yrkat att tingsrättens dom skulle ändras enligt överklagandena samt att parterna bestritt varandras ändringsyrkanden. Direkt därefter kommer noteringen om att åklagaren förklarat sig godta tingsrättens bedömning av åtalspunkt 3 i tingsrättens domsbilaga 1, dvs. att domen avser brott mot årsredovisningsreglerna men inte brott avseende falska fakturor. Om åklagarens förklaring hade avsett även bokföringsbrottet borde noteringen ha utformats så att det klart framgick att åklagaren frånföll yrkandet om att tingsrättens dom skulle ändras såvitt avsåg frågan om HV gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott i dess helhet enligt åtalspunkt 3.

7 YTTRANDE Sida 7 (8) Som framgått i det föregående avser åklagarens påstående om osanna fakturor under åtalspunkterna 2 (grovt skattebrott) och 3 (grovt bokföringsbrott) i det stora hela samma fakturor. Eftersom frågan om fakturorna var osanna under alla förhållanden skulle prövas under åtalspunkt 2 skulle det ha varit ologiskt och omotiverat att inskränka överklagandet eller justera åtalet på det sätt som HV gör gällande. Vidare bör beaktas att hovrättens dom innehåller en fullständig redovisning av parternas yrkanden och inställning i målet. Detta är däremot inte fallet när det gäller anteckningarna från huvudförhandlingen. De justeringar av gärningsbeskrivningarna som åklagaren enligt domen företagit avseende åtalspunkten 1 i tingsrättens domsbilaga 1 och åtalspunkten 2 i tingsrättens domsbilaga 2 framgår inte av anteckningarna. De i domen redovisade justeringarna av gärningsbeskrivningarna avseende åtalspunkterna 6 och 7 i tingsrättens domsbilaga 1 kan sägas framgå av anteckningarna på så sätt att det noterats att parterna redovisat sin inställning på sätt som framgår av hovrättens dom. Åklagarens förklaring avseende åtalspunkt 3 har enligt anteckningarna gjorts under huvudförhandlingens första dag. Under förhandlingens tre första dagar har åtalspunkterna 1 4 i tingsrättens domsbilaga 1 samt åtalspunkt 1 i tingsrättens domsbilaga 2 genomgåtts i sak. Som framgått i det föregående har åklagarens och försvarets slutanföranden getts in i skriftlig form till hovrätten. Av dessa handlingar får anses framgå att både åklagaren och försvaret under huvudförhandlingen ansett att hovrätten haft att pröva om HV gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott bestående i bokförande av osanna fakturor. Även detta talar starkt emot att åklagaren skulle ha justerat åtalet på det sätt som HV hävdar i Högsta domstolen. I hovrättens dom finns, under rubriken Yrkanden m.m. i hovrätten, en uppräkning av de ogillade åtalspunkter som åklagaren inte överklagat. Här nämns försvårande av skattekontroll, grovt brott avseende HV bl.a. enligt del av åtalspunkten 3. Åtalet för försvårande av skattekontroll, grovt brott, avsåg åsidosättande av det aktuella bolagets bokföringsskyldighet genom att dels upprätta årsredovisning för sent, dels bokföra osanna fakturor. Tingsrättens dom är enligt min mening inte helt tydlig när det gäller frågan om HV gjort sig skyldig till försvårande av skattekontroll. Enligt domslutet ogillades försvårande av skattekontroll, grovt brott, del av åtalspunkten 3. Detta kan tolkas som att (1) den del av åtalspunkten som avser försvårande av skattekontroll, grovt brott, ogillas eller att (2) den del av påståendet om försvårande av skattekontroll, grovt brott, som avser osanna fakturor ogillas. Inte heller av domskälen framgår klart hur domen ska förstås i nu aktuellt avseende. Som ordföranden vid hovrättens förhandling uttalar i sitt yttrande i målet så har tingsrätten i domskälen inte utvecklat sin ståndpunkt i fråga om åtalet för försvårande av skattekontroll, grovt brott. Tingsrättens bedömning stannar vid uttalandet att det åsido-

8 YTTRANDE Sida 8 (8) sättande av bokföringsskyldigheten som avsett för sent upprättad årsredovisning bl.a. haft till följd att Skatteverkets kontrollverksamhet avseende skatter allvarligt försvårats. Av kallelsen till den fortsatta huvudförhandlingen framgår att hovrätten ansett det nödvändigt att behandla tingsrättens ställningstagande till åtalet om försvårande av skattekontroll och ett eventuellt behov av förtydligande av parternas yrkanden. Hovrätten har således efter att huvudförhandlingen i målet avslutats uppmärksammat att tingsrättens dom inte var helt tydlig i detta avseende. Även om det av anteckningarna från huvudförhandlingen inte framgår vad den fortsatta huvudförhandlingen utmynnade i så kan det efter denna rimligen inte ha kvarstått några oklarheter beträffande hur parternas talan var att uppfatta när det gäller åtalspunkt 3. I detta sammanhang bör tilläggas att hovrätten har utgått ifrån att tingsrätten, när det gäller åtalspunkt 3, helt ogillat åtalet avseende försvårande av skattekontroll, grovt brott. De omständigheter som nu redovisats talar sammantaget mycket starkt för att vad som noterats om åtalspunkt 3 i anteckningarna från huvudförhandlingen i hovrätten är felaktigt. Enligt min mening finns det, utöver noteringen, inget som talar för att åklagaren skulle ha justerat åtalet på det sätt som HV påstått. Med hänsyn härtill är min uppfattning att åklagaren inte i hovrätten har justerat gärningsbeskrivningen i nu aktuellt avseende. Åklagarens överklagande, och gärningsbeskrivning, har således genom hela handläggningen i hovrätten avsett frågan om HV gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott genom att osanna fakturor bokförts. Av det sagda framgår att jag anser att hovrättens handläggning av målet, i det avseende som Högsta domstolens föreläggande om yttrande gäller, inte innefattar något rättegångsfel som skulle kunna ligga till grund för meddelande av extraordinär dispens. Kerstin Skarp Lars Persson Kopia till: Ekobrottsmyndigheten, Rätts- och utvecklingsenheten (EBM B-2012/0106) Ekobrottsmyndigheten, Andra ekobrottskammaren i Stockholm ( )

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09)

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09) Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2011-08-22 ÅM 2011/3102 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 3775-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HS./. riksåklagaren angående grovt

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom penninghäleri

Överklagande av en hovrättsdom penninghäleri Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2016-12-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom penninghäleri Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/2036 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 1215-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PÖ./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2012 B 3775-10 KLAGANDE HS Ombud: Advokat KK MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott, m.m.

Läs mer

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m.

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-05-10 B 1673-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B 5650-14 KLAGANDE BS Ombud: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2013-07-01 ÅM 2013/4588 Ert datum Er beteckning Kammaråklagaren Roger Waldenström 2013-06-13 B 1422-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

MÅL NR T 9306-11, T 17512-11, T 17809-11 & T 9311-11

MÅL NR T 9306-11, T 17512-11, T 17809-11 & T 9311-11 Stockholms tingsrätt Avdelning 5 Enhet 52 Endast med e-mail: stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.se Stockholm den 7 oktober 2015 MÅL NR T 9306-11, T 17512-11, T 17809-11 & T 9311-11 HQ AB./. Mats Qviberg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2015 Ö 3996-13 SÖKANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SÖKANDE OCH MOTPART LB SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2010-05-20 B 2262-10 Rotel 37 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 B 2448-03 KLAGANDE JW Ombud och offentlig försvarare: advokaten TM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 maj 2015 Ö 2861-14 KLAGANDE BJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat LO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m.

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/4607 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 2278-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM ÖI m.fl.,./.

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m.

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2008-01-23 ÅM 2007/7140 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-12-19 Ö 4645-07 Rotel 26 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./.

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2015 B 3645-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ZZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL SAKEN

Läs mer

DI m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

DI m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen 2014-03-25 ÅM 2014/0958 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-02-03 B 5661-13 Rotel 17 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DI m.fl../.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 mars 2016 Ö 5727-14 KLAGANDE PT Ombud och offentlig försvarare: Advokat PES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2007 Ö 1490-06 KLAGANDE AC Ombud: Jur. kand. IJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Tillstånd till prövning

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2016 B 6315-15 KLAGANDE 1. HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JE 2. KO Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (9) Rättsavdelningen 2011-01-17 ÅM 2011/0129 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Läs mer

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m.

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-06-11 B 238-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM IS./. riksåklagaren

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 4661-03 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART LV Offentlig försvarare och ombud: advokaten OB SAKEN Vårdslös skatteuppgift ÖVERKLAGADE

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp Sida 1 av 8 Högsta domstolen NJA 2004 s. 692 (NJA 2004:78) Målnummer: B871-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2004-12-01 Rubrik: Frågor om förutsättningar och beviskrav för s.k. frivillig rättelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 oktober 2007 Ö 1974-06 KLAGANDE MW Ombud och målsägandebiträde: Advokat BA MOTPART CG Ombud och offentlig försvarare: Advokat SU HÖGSTA

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 maj

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr F 5627-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-23 i mål nr F 1430-13, se bilaga A KLAGANDE G S MOTPART

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 mars 2010 Ö 3554-08 KLAGANDE BI MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGADE

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 3811-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART LS Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2014 B 517-13 KLAGANDE L-EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dataintrång

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 18 november 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Hanna Söderberg Wallin Advokatbyrå AB Norra Skeppsbron 7 b 803 10

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom Förskingring

Överklagande av hovrättsdom Förskingring Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2014-02-26 ÅM 2014/1525 Byråchefen My Hedström Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom Förskingring Klagande Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM meddelad i Stockholm Mål nr: B

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM meddelad i Stockholm Mål nr: B STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-02-10 meddelad i Stockholm Mål nr: B 11863-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Xxxx Xxxxx, mand 40 år Medborgare i Pakistan Ombud: Advokat Magnus Ljungstedt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer