Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE TINGSRATT DOM Enhet l. meddelad i Södertälje Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Andravus Chamuon, Elin Wägners Stig Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Christer Jonsson Advokatfirman Ingvarsdotter AB Västgötagatan Södertälje DOMSLUT Begångna brott Lagrum 1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 brottsbalken 2. Skattebrott 2 skattebrottslagen (1971:69) Påföljd m.m. Fängelse 8 månader Näringsförbud Andravus Chamuon meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av 5 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 348 Storgatan måndag - fredag Södertälje E-post: 08:30-16:00

2 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Enhet 1. Ersättning Christer Jonsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, l 140 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Andravus Chamuon till staten återbetala kr.

3 SÖDERTÄLJE TINGSRATT DOM Enhet l. meddelad i Södertälje Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Ibrahim Chamuon, Gillestigen Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Lars Hedsäter Advokatfirman Hedsäter AB Box Järna DOMSLUT Begångna brott Lagrum 1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 brottsbalken 2. Skattebrott 2 skattebrottslagen (1971:69) Påföljd m.m. Fängelse 8 månader Näringsförbud Ibrahim Chamuon meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av 5 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 348 Storgatan måndag - fredag Södertälje E-post: 08:30-16:00

4 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Enhet 1. Ersättning Lars Hedsäter tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, l 140 kr tidsspillan, 252 kr utlägg och kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Ibrahim Chamuon till staten återbetala kr.

5 SÖDERTÄLJE TINGSRATT DOM Enhet l. meddelad i Södertälje Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Karim Hanna, Teg vägen 3 Lgh Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Dennis Harding Advokaterna Harding & Partner HB Storgatan l, 3 tr Södertälje DOMSLUT Begångna brott Lagrum 1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 brottsbalken 2. Skattebrott 2 skattebrottslagen (1971:69) Påföljd m.m. Fängelse 8 månader Näringsförbud Karim Hanna meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av 5 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning l. George Yanko tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. Postadress Box Södertälje Besöksadress Storgatan 17 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:00

6 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Enhet Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

7 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat enligt stämningsansökningen, se bilaga l, och åberopat den bevisning som anges där. DOMSKÄL De tilltalade har förnekat brott och anfört att de inte har manipulerat med något kassaregister eller medvetet eller av oaktsamhet misskött bokföringen eller deklarerat felaktigt; de har litat på varandra och på den person som skötte deras bokföring och har inga förklaringar till eventuella felaktigheter. De har bestritt yrkandet om näringsförbud. Åklagarens sakframställning. Bröderna Karim Hanna, Andravus Chamuon och Ibrahim Chamuon har tillsammans sedan år 2004 bedrivit en pizzeria- och grillverksamhet i handelsbolagsform i Värsta. Alla tre har varit delägare och bolagsmän och således varit firmatecknare i bolaget. Skatteverket beslutade den 11 september 2008 att genomföra en revision i bolaget och besökte restaurangen samma dag. Revisionen avsåg perioden den l januari 2006 till den 30 juni Det konstaterades att verksamheten hade ett kassaregister, en så kallad pc-kassa av märket Autocall. Vid besöket kopierade personalen från Skatteverket kassafiler från kassaregistret. Filerna har sedan granskats av Skatteverkets företrädare. Det har funnits fem olika typer av filer i registret (c, d, r, s och x). Av filen "x" framgår uppgifter om kvittonummer, löpnummer, datum, tid, betaisätt och belopp per kvitto. Efter granskning av filerna har det framkommit att 26 datum under perioden l januari 2006 till 30 juni 2008 i filen "x" saknas. Dessa dagars filer har emellertid återfunnits i en särskild mapp kallad "Export". Av mappen "Export" framgick dock att flertalet "x" - filer i mappen var tomma. Vid en jämförelse mellan verksamhetens omsättning enligt filen "x" från kassaregistret och

8 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B upptagna rapporter i bokföringen har försäljningen enligt filen "x" varit mycket högre. Tittar man exempelvis på perioden mellan den 1-30 oktober 2007 har enligt "x" - filen, försäljningen uppgått till kr. Den 31 oktober 2007 saknas i "x" - filen. Uppgift om detta datum har återfunnits i exportmappen. Enligt exportmappen har försäljningen den 31 oktober 2007 uppgått till kr. Försäljningen för den 1-31 oktober har således uppgått till totalt kr. Enligt rapporten i bokföringen har försäljningen emellertid endast uppgått till kr. Detta innebär att det har skett en reducering av intäkterna med kr. Verksamheten har, för inkomståret 2006, i skattedeklarationer redovisat en försäljning om kr. Dock har försäljningen enligt kassafilerna uppgått till kr. Det förligger således en differens om l kr. För inkomståret 2007 har verksamheten i skattedeklarationer redovisat en försäljning om kr. Enligt filerna har försäljningen uppgått till kr. Differensen uppgår till l kr. För inkomståret 2008 har verksamheten i skattedeklarationer redovisat en försäljning under första halvåret om l kr. Enligt kassafilerna har försäljningen uppgått till l kr. Det föreligger en differens om kr. Den totala intäkten som inte redovisats uppgår för hela perioden till kr. I och med att all försäljning inte redovisats har felaktiga rapporter legat till grund för bokföringen. Sammantaget har cirka 30 procent av intäkterna inte redovisats. Fram till och med december 2006 har verksamheten endast redovisats genom månadsrapporter i bokföringen och intäkterna har alltså bokförts månadsvis, trots att redovisning ska ske dagligen. Även under år 2007 förekommer några sådana månadsredovisningar. Vidare har redovisningen av betalningar genom kontokort inte redovisats korrekt utan bokförts som kontant försäljning. Efter granskning av dagrapporter och månadsrapporter har det nämligen framkommit att, under perioden l januari 2006 och

9 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B september 2007, samtliga köp registrerats som kontant försäljning trots att kontokort använts. Samtliga varuinköp har inte redovisats i bokföringen. Skatteverket har inhämtat uppgifter från Södertälje Midyat Food AB och Västerorts Pizzeriagrossist AB. Vid en jämförelse mellan inhämtat material och fakturorna i bokföringen har det framkommit att det finns oredovisade inköp om totalt kr. Fem fakturor från Södertälje Midyat Food AB finns men har inte bokförts. Ytterligare sju fakturor saknas helt. Från Västerorts Pizzeriagrossist AB finns det tre utställda men inte bokförda fakturor. I och med att bolaget har oredovisade intäkter har man i handelsbolaget redovisat ett för lågt belopp för utgående mervärdesskatt i skattedeklarationerna. De oriktiga uppgifterna har bestått i att den utgående mervärdesskatten redovisats, för inkomstår 2007, med kr för lågt belopp och för inkomstår 2008, med kr för lågt belopp. Totalt har bolaget redovisat utgående mervärdesskatt med kr för lågt belopp. Gemensamt för de tre bolagsmännen är att de i sina inkomstdeklarationer har redovisat ett för lågt överskott från sin näringsverksamhet, vilket är en följd av de oredovisade intäkterna i verksamheten. Efter att verksamhetens överskott för beskattningsåret 2006 höjts med kr har överskottet från verksamheten i deras inkomstdeklarationer höjts med respektive kr. Verksamhetens överskott för beskattningsåret 2007 har höjts med kr och med kr för beskattningsåret 2008 (januari-juni). Det redovisade överskottet för beskattningsåren 2006 och 2007 har, efter avdrag för egenavgifter, fördelats lika mellan de tre delägarna och höjts för var och en med kr för 2006 och med kr för år Eftersom höjningen slår något olika på de olika bolagsmännen har fara för att skatt skulle undandras det allmänna sett ut enligt följande.

10 10 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Andravus Chamuon: Fara har funnits för att skatt skulle undandras det allmänna med kr för inkomstår 2006 samt med kr för inkomstår Karim Hanna: Fara har funnits för att skatt skulle undandras det allmänna med kr för inkomstår 2006 och kr för inkomståret Ibrahim Chamuon: Fara har funnits för att skatt skulle undandras det allmänna med kr för inkomståret 2006 samt kr för inkomståret Slutligen bör tilläggas att om bokföringsbrottet inte bedöms som grovt, så är gärningen preskriberad såvitt avser år 2006 och den oredovisade intäkten sammanlagt 1,6 miljoner kr. De tilltalades uppgifter. Karim Hanna: Han är född i Syrien och kom till Sverige år Han gick två år i skola här, årkurs 7 och 8, men slutade därefter skolan. År 1985 blev han delägare i restaurangen Lilla Värsta och arbetade där i 23 års tid. Han har bara varit delägare i det bolaget. Rörelsen, som drevs som handelsbolag, bedrev restaurangverksamhet och sålde pizzor och hamburgare. I början hade han en annan kompanjon men efter några år drev han verksamheten tillsammans med sina två yngre bröder, Ibrahim och Andravus. Alla som arbetade i restaurangen fick utföra samtliga sysslor, dvs. steka hamburgare och servera, ta betalt m.m. Restaurangen var öppen mellan klockan 11 och 22 utom på fredagar och lördagar då restaurangen var öppen till midnatt. Rörelsen hade alkoholtillstånd och fick sälja öl och vin. De hade två-tre timanställda vid behov under den period åtalet avser. Det var i normalfallet Karim Hanna som skötte kassan och tog ut dags- och månadsrapporter. Om han inte var där sköttes kassan av någon av hans bröder. Det var också han som skötte bolagets bankkonto på Nordea och hade kontakterna med bokföraren Romi Poli samt lämnade handlingar för bokföringen till honom. Själv kunde inte Karim Hanna något om

11 11 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B bokföring utan han gjorde som Poli sade åt honom. Några klagomål riktade inte Poli mot underlaget. Karim Hanna har ingen aning om hur de brister som sägs finnas i kassaregistret kan ha uppkommit. Att kontanthanteringen skulle redovisas varje dag kände han inte till, inte heller att kortbetalningar inte skulle hanteras som kontantbetalning. När restaurangens kassaregister inköptes minns han inte. Systemet hette Autocall. Han minns inte heller hur det gick till när registret inköptes eller om de hade något serviceavtal. Han minns bara att försäljaren Hakan vid leveransen instruerade honom hur han skulle göra. Sedan visade han sina bröder och andra anställda. Därefter hade man ingen kontakt med säljaren av kassaregistret, utom möjligen vid ett tillfälle då det blev något problem som rättades till. Att det skulle finnas ett så stort belopp som 2,6 miljoner kr oredovisat under de två och ett halvt år som åtalet avser framstår för honom som helt obegripligt. Några sådana pengar har aldrig funnits. Uppgifterna om att det fanns olika slags filer i systemet eller att där fanns x-filer som innehåller fler poster med intäkter än dags- och månadsrapporter, har han ingen uppfattning om, han saknar kunskaper i datahantering och har inte kunnat manipulera kassan. Att någon anställd skulle ha stulit pengar eller att verksamheten på något annat sätt skulle ha blivit av med pengar känner han inte till. Han tog hand om dagskassan varje dag. Hur stora dagskassorna var minns han inte, ibland gick verksamheten bra, ibland inte. Pengarna räknades och sparades bland annat i ett kassaskåp. Medlen användes för att betala löpande utgifter och i slutet av månaden delade han och bröderna lika på överskottet. Det var bara ibland som pengar bänkades. Det fåtal fakturor som inte bokförts eller som inte återfunnits känner han inte till, men på något sätt måste de ha förkommit. Deklarationerna, såväl momsdeklarationerna som deras privata inkomstdeklarationer, upprättades av Poli, de skrev bara på och litade helt och fullt på honom. Några andra inkomster hade han inte utan han och hans familj levde på intäkterna från restaurangverksamheten. Numera har han skulder på obetalda skatter och skattetillägg hos kronofogden på närmare en halv miljon.

12 12 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Andravus Chamuon: Han arbetade med sina bröder i restaurangen. Någon särskild utbildning har han inte. Alla bröderna gjorde allt i verksamheten men det var äldste brodern Karim som skött det ekonomiska. De litade helt och fullt på honom. Kassan av märket Autocall var cirka fem årgammal och sköttes främst av Karim men också av andra när han inte var där. Hur redovisningen sköttes kände Andravus Chamuon inte till och han träffade egentligen aldrig Roman Poli. Kontanterna i kassan räknades varje dag. Eftersom de hade spelautomater, s.k. Jack Vegas-maskiner i restaurangen, växlade kunder ibland in kontanter vilket möjligen kan ha lett till några felaktigheter men det är inget Andravus Chamuon känner till. Månadslönen betalades ut kontant. Vad han hade i lön minns han inte, det varierade en del, men bröderna delade överskottet lika emellan sig. Att det saknades fakturor eller att fakturor inte fanns med i redovisningen var inget han kände till, han har inga kunskaper om ekonomi. Självdeklarationerna skrev han bara under och litade helt och hållet på att Poli skötte detta korrekt. Några andra inkomster under den här perioden hade han inte. Familjen levde på hans lön. Han har numera betalat sina skatteskulder och även skattetilläggen. Ibrahim Chamuon: Han kan bara bekräfta sina bröders uppgifter om hur rörelsen sköttes. Var äldste brodern Karim på plats var det han som skötte kassan och det ekonomiska. Om Karim vid något tillfälle inte var där skötte någon av de andra bröderna eller anställda kassan och slog ut dagsrapporter som lämnades till Karim som i sin tur hade kontakterna med bokföraren eller revisorn. Dagskassorna låstes in i kassaskåp. Ibrahim Chamuon kan inte tro att det skulle finnas 2,6 miljoner kr oredovisade under den här perioden, några sådana pengar har inte funnits i rörelsen. Eftersom han inte hade något med verksamhetens ekonomi att göra kan han inte förstå hur det skulle kunna komma sig. Han litade helt på att redovisningen och bokföringen sköttes av Poli. Deras löner betalades ut kontant, det kunde väl handla om cirka kr i månaden men det varierade. Han har numera betalat sina skatteskulder och även skattetilläggen.

13 13 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Vid vittnesförhören har följande framkommit. Ewa Nilsson: Hon är ekonom och arbetar sedan 9-10 år på Skatteverket som skatterevisor. Hon har allt mer kommit att ägna sig åt kassaregister. I den allmänna undersökande verksamheten som riktats mot restauranger bland annat, gjordes ett revisionsbesök på restaurang Lilla Värsta i september Vid besöket ställdes frågor till innehavarna, två av bröderna var där, och man tog ut rapporter ur kassaregistret, bland annat z-rapport, samt kopierade alla registrets filer till ett medhavt USBminne. Kassaregistret var PC-baserat med en vanlig dataskärm, troligen med touchscreen-funktion, dvs. man trycker på skärmen med fingret på knappen för den artikel som säljs och på en annan knapp för betalningsätt, kontant eller med kort. När filerna från kassaregistret sedan granskades efter besöket framkom det att filerna inte överensstämde med bokföringen. Det påträffades bland annat en x-fil som innehöll flera inslagna betalningar än den rapport som låg till grund för bokföringen. Det saknades dessutom filer. Några av dessa påträffades i en mapp som kallades Export men dessa filer hade inget innehåll alls. De datum som saknades påträffades till en del i den mappen men det saknas 26 dagar under den period åtalet gäller. Ursprung sfilerna är såldes reducerade för att visa mindre intäkter än vad som är korrekt. När samtliga filer granskats och jämförelse skett månad för månad framkom att det fanns oredovisade intäkter under hela perioden på 2,6 miljoner kr. Att minska intäkterna på det här sättet är inget som kan ske av misstag eller felaktig hantering av kassaregistret, utan kassaregistret har på något sätt manipulerats. Exakt hur det gått till i just detta fall kan inte fastställas men ett vanligt sätt är att använda sig av ett program som finns inlagt på ett USB-minne som kopplas till kassaregistret och som sedan medger att poster eller filer raderas eller flyttas så att dagsrapporter och månadsrapporter inte kommer att innehålla alla intäkter efter försäljningar som rörelsen faktiskt haft. Det hängde för övrigt just en sådan USB-sladd från den aktuella kassan. Med ett sådant här "krympningsprogram" kan man reducera intäkterna antingen genom att ta bort inslag avseende vissa varugrupper eller med visst belopp. X-filen ska innehålla alla intäkter och ska alltid överensstämma med z-rapporterna.

14 14 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Att man reducerat intäkterna i företaget på det här sättet har lett till att bolaget betalat för lite mervärdesskatt och att bolagsmännen av de "svarta pengar" som förfarandet resulterat i kunnat ta ut löner, som inte deklarerats, eller betala leverantörer m.m. "svart". Pia Olsson: Hon har läst ekonomi på universitetet och arbetat som skatterevisor på Skatteverket sedan år Sedan 2005 har hon ägnat sig åt att utreda restauranger. I september 2008 gjordes ett besök i den aktuella restaurangen och en kassainventering. Samtidigt ställdes frågor till innehavarna. Vid tillfället var inte Karim Hanna där men hans yngre bröder Ibrahim och Andravus. Vid en första titt i kassan konstaterades att det fanns en differens på 900 kr under två kvällar närmsta tiden, och samtliga filer från kassaregistret laddades ner på ett USB-minne. När dessa kontrollerades framkom att det hade skett en systematisk krympning av intäkterna. När filerna jämfördes med underlaget för bokföringen under två och ett halvt år tillbaka i tiden framkom att bokföringen inte redovisade alla intäkter som framgick av datafilerna och att kontokortshanteringen inte skötts rätt utan bokförts som kontantbetalningar samt att det saknades fakturor i bokföringen, bland annat saknades fem fakturor i bokföringen trots att de faktiskt fanns medan sju andra överhuvudtaget inte kunde återfinnas. Bolaget har med andra ord gått bättre än vad redovisningen utvisar och uppskattningsvis var det cirka 30 procent av intäkterna som var oredovisade. Sammanlagt innebar det 2,6 miljoner kr under perioden. Detta överskott har fördelats mellan de tre tilltalade bolagsmännen vid eftertaxeringen. Tingsrättens bedömning. I målet är inledningsvis följande utrett. De tilltalade bröderna har under den period åtalet avser varit ställföreträdare och firmatecknare för det handelsbolag som drev den bokföringspliktiga rörelsen Restaurang Lilla Värsta. Karim Hanna, den äldste brodern, hade huvudansvaret för ekonomin och bokföringen, men alla tre bröderna arbetade tillsammans i verksamheten och samtliga tog del i skötseln av kassaregist-

15 15 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B ret. Ingen av dem har några särskilda ekonomiska kunskaper. De får mot den bakgrunden anses i princip ha haft ett delat ansvar för bolagets bokföring. Av den skriftliga utredningen och vittnesmålen framgår att kassaregistrets uppgifter inte överensstämmer med de uppgifter som bokföringen innehåller. De tilltalade har inte haft någon förklaring till hur det kommer sig. Mot bakgrund av vad som framkommit om de filer som påträffades i kassaregistret och som inte har sin motsvarighet i de rapporter som legat till grund för bokföringen, finns enligt vad som framkommit i utredningen ingen annan förklaring än att kassaregistret manipulerats så att intäkterna krympts, vilket tydligen inte har varit ett ovanligt sätt i bland annat restaurangbranschen att åstadkomma lägre skatt och "svarta" pengar. Det är vidare utrett i målet att det i bolagets bokföring upptagits felaktiga rapporter, att kontanta affärshändelser inte bokförts månadsvis och att kontantfor sälj ningen inte redovisats korrekt eftersom även kontokortsförsäljning bokförts som sådan samt att fakturor har saknats eller inte blivit bokförda. Sammantaget innebär detta att samtliga de faktiska omständigheter som åklagaren lagt till grund för ansvarspåståendena föreligger och att bland annat 2,6 miljoner kr av intäkterna under perioden alltså är oredovisade. De tilltalade har inte närmare kunnat ge någon förklaring till de oredovisade intäkterna och bristerna i bokföringen, utan har förklarat att de saknade närmare kunskaper om data och bokföring och att de bara har agerat enligt företagets bokförares instruktioner samt tillagt att de intäkter som åklagaren räknat fram aldrig funnits. Enligt tingsrättens mening kan knappast de åtgärder som uppenbarligen vidtagits med kassaregistret skett utan de tilltalades kännedom. Det finns ingen rimlig anledning för någon annan att dem ovetande frisera siffrorna på det sätt som skett. Alla tre har försörjt sig och sina familjer endast på de inkomster som rörelsen gett, vilket framstår som något anmärkningsvärt med hänsyn till de tämligen låga inkomster

16 16 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B som de deklarerade för. Även om de tilltalade i någon mån fördelat uppgifterna i verksamheten mellan sig finns det i utredningen inget som talar för att någon av dem inte skulle ha haft kännedom om på vilket sätt företaget sköttes och vilka intäkter som de fördelade mellan sig. Det får därför anses utrett att samtliga tilltalade har haft kännedom om att redovisningen inte på ett korrekt sätt speglade intäkterna i rörelsen. Att det inte gått att närmare utreda exakt hur manipulationen av kassaregistret gått till eller vem som faktiskt såg till att den skedde är därvid inte av avgörande betydelse. Enligt domstolens mening måste de tilltalades agerande innebära att de tillsammans och i samförstånd varit delaktiga i bokföringsbrottet och att det varit fråga om ett uppsåtligt åsidosättande av bokföringsskyldigheten på det sätt åklagaren gjort gällande. Bristerna har inneburit att rörelsens förlopp eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. De tilltalades agerande innebär vidare att företagets momsdeklarationer för perioden januari 2007 till juni 2008 liksom var och en av deras inkomstdeklarationer för taxeringsåren 2007 och 2008 innehållit oriktiga uppgifter. Det förhållandet måste samtliga ha varit medvetna om eftersom det blir en följd av att samtliga intäkter i verksamheten inte redovisades. Även dessa gärningar måste således anses ha skett uppsåtligen. Samtliga tre måste i vart fall ha insett att de brister som fanns i bokföringen innebar en påtaglig risk för att samtliga intäkter eller inkomster, så som skett, inte redovisades eller togs upp i deklarationerna. Ingen av dem har brytt sig om att kontrollera vare sig bolagets bokföring, momsdeklarationer eller sina egna inkomstdeklarationer utan har varit likgiltiga inför den effekten, dvs. fara för att skatt skulle undandras det allmänna. Mot den bakgrunden får de i alla händelser anses ha haft s.k. likgiltighetsuppsåt. Att de kanske inte i varje enskilt fall var helt insatta i hur deklarationerna skulle se ut eller vad de skulle ha innehållit för belopp om de varit korrekt utförda, ändrar inte denna bedömning. Sammantaget innebär detta att de tilltalade ska dömas för bokföringsbrott, som av de skäl åklagaren anfört ska bedömas som grovt brott, skattebrott för bolagets räkning samt var och en för skattebrott avseende sina egna inkomstdeklarationer för år

17 17 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B och 2008, allt i enlighet med vad åklagaren anfört. Minimistraffet för grovt bokföringsbrott är sex månader. Straffvärdet för den samlade brottsligheten för var och en torde i det här fallet uppgå till ungefär tio månaders fängelse så som åklagaren anfört. Påföljder Ingen av de tilltalade förekommer i belastningsregistret. Av yttranden från kriminalvårdsmyndigheten framgår att Karim Hanna, Andravus Chamuon och Ibrahim Chamuon lever under ordnade förhållanden och att det inte framkommit några behov av övervakning eller av skyddstillsyn. Alla tre har bedömts lämpliga och samtyckt till att utföra samhällstjänst. De tilltalade har bekräftat uppgifterna i yttrandena och tillagt att Ibrahim Chamuon bedriver egen verksamhet i liknande bransch där Karim Chamuon är anställd samt att Andravus Chamuon arbetar som anställd i sin frus Taco-bar i Södertälje. Karim Hanna, Andravus Chamuon och Ibrahim Chamuon döms nu för brott med ett straffvärde närmare tio månaders fängelse. I praxis har anförts att bokföringsbrott, grovt brott, är ett brott av sådan art att det krävs alldeles särskilda skäl för att en frivårdspåföljd ska komma i fråga. Några sådana särskilda skäl har inte framkommit i målet. Påföljderna bör därför bestämmas till fängelse. Mot bakgrund av att brottsperioden ändå är rätt begränsad och att de oredovisade intäkterna under hela perioden i sammanhanget också är förhållandevis begränsade samt det förhållandet att de tilltalade tidigare är ostraffade, har påförts skattetillägg som delvis, liksom skatteskulderna, betalts och det har gått tämligen lång tid sedan brotten begicks, finner tingsrätten att straffen kan stanna vid åtta månaders fängelse för var och en av Karim Hanna, Andravus Chamuon och Ibrahim Chamuon.

18 18 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Näringsförbud. I aktuellt mål krävs för att näringsförbud ska meddelas att Karim Hanna, Andravus Chamuon och Ibrahim Chamuon som näringsidkare grovt åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldiga till brottslighet som inte är ringa samt att näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt. För den som döms för brott för vilket lägsta föreskrivna straffar fängelse i sex månader ska näringsförbud anses påkallat från allmän synpunkt om inte särskilda skäl talar mot det. Brottsligheten i det här fallet har pågått i flera år och kan karakteriseras av visst systematiskt fusk eller manipulerande. Mot den bakgrunden finner tingsrätten inte att det finns några särskilda skäl som talar emot näringsförbud. De tilltalade ska därför åläggas näringsförbud i enlighet med vad åklagaren gjort gällande. Tiden för förbudet, som bör gälla omedelbart, bör bestämmas till fem år. Skyldigheten att betala en avgift till brottsofferfonden följer av lag. De tilltalades ekonomiska förhållanden innebär att de har viss förmåga att ersätta staten för försvararkostnaderna och de ska ersätta staten för dessa med belopp som motsvarar deras rättshjälpsavgifter. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (Dv 400) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 6 mars Prövningstillstånd krävs inte. Niklas Jonson

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas.

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Svarsskrivelse Sida 1 (16) Datum Rättsavdelningen 2012-04-25 ÅM 2012/0754 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-01-27 B 2535-11 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MA./.

Läs mer

DOM 2009-07-15 Göteborg

DOM 2009-07-15 Göteborg Rotel 24 Göteborg Mål nr Sida 1 (21) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 18 januari 2008 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren OS

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbetsgivare genom att i strid med sitt anställningsavtal, och den lojalitetsplikt

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 4411-2009

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 4411-2009 Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 4411-09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 4411-2009 Överklagandet

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2006 B 4814-03 KLAGANDE BH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer