Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE TINGSRATT DOM Enhet l. meddelad i Södertälje Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Andravus Chamuon, Elin Wägners Stig Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Christer Jonsson Advokatfirman Ingvarsdotter AB Västgötagatan Södertälje DOMSLUT Begångna brott Lagrum 1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 brottsbalken 2. Skattebrott 2 skattebrottslagen (1971:69) Påföljd m.m. Fängelse 8 månader Näringsförbud Andravus Chamuon meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av 5 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 348 Storgatan måndag - fredag Södertälje E-post: 08:30-16:00

2 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Enhet 1. Ersättning Christer Jonsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, l 140 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Andravus Chamuon till staten återbetala kr.

3 SÖDERTÄLJE TINGSRATT DOM Enhet l. meddelad i Södertälje Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Ibrahim Chamuon, Gillestigen Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Lars Hedsäter Advokatfirman Hedsäter AB Box Järna DOMSLUT Begångna brott Lagrum 1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 brottsbalken 2. Skattebrott 2 skattebrottslagen (1971:69) Påföljd m.m. Fängelse 8 månader Näringsförbud Ibrahim Chamuon meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av 5 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 348 Storgatan måndag - fredag Södertälje E-post: 08:30-16:00

4 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Enhet 1. Ersättning Lars Hedsäter tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, l 140 kr tidsspillan, 252 kr utlägg och kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Ibrahim Chamuon till staten återbetala kr.

5 SÖDERTÄLJE TINGSRATT DOM Enhet l. meddelad i Södertälje Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Karim Hanna, Teg vägen 3 Lgh Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Dennis Harding Advokaterna Harding & Partner HB Storgatan l, 3 tr Södertälje DOMSLUT Begångna brott Lagrum 1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 brottsbalken 2. Skattebrott 2 skattebrottslagen (1971:69) Påföljd m.m. Fängelse 8 månader Näringsförbud Karim Hanna meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av 5 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning l. George Yanko tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. Postadress Box Södertälje Besöksadress Storgatan 17 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:00

6 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Enhet Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

7 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat enligt stämningsansökningen, se bilaga l, och åberopat den bevisning som anges där. DOMSKÄL De tilltalade har förnekat brott och anfört att de inte har manipulerat med något kassaregister eller medvetet eller av oaktsamhet misskött bokföringen eller deklarerat felaktigt; de har litat på varandra och på den person som skötte deras bokföring och har inga förklaringar till eventuella felaktigheter. De har bestritt yrkandet om näringsförbud. Åklagarens sakframställning. Bröderna Karim Hanna, Andravus Chamuon och Ibrahim Chamuon har tillsammans sedan år 2004 bedrivit en pizzeria- och grillverksamhet i handelsbolagsform i Värsta. Alla tre har varit delägare och bolagsmän och således varit firmatecknare i bolaget. Skatteverket beslutade den 11 september 2008 att genomföra en revision i bolaget och besökte restaurangen samma dag. Revisionen avsåg perioden den l januari 2006 till den 30 juni Det konstaterades att verksamheten hade ett kassaregister, en så kallad pc-kassa av märket Autocall. Vid besöket kopierade personalen från Skatteverket kassafiler från kassaregistret. Filerna har sedan granskats av Skatteverkets företrädare. Det har funnits fem olika typer av filer i registret (c, d, r, s och x). Av filen "x" framgår uppgifter om kvittonummer, löpnummer, datum, tid, betaisätt och belopp per kvitto. Efter granskning av filerna har det framkommit att 26 datum under perioden l januari 2006 till 30 juni 2008 i filen "x" saknas. Dessa dagars filer har emellertid återfunnits i en särskild mapp kallad "Export". Av mappen "Export" framgick dock att flertalet "x" - filer i mappen var tomma. Vid en jämförelse mellan verksamhetens omsättning enligt filen "x" från kassaregistret och

8 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B upptagna rapporter i bokföringen har försäljningen enligt filen "x" varit mycket högre. Tittar man exempelvis på perioden mellan den 1-30 oktober 2007 har enligt "x" - filen, försäljningen uppgått till kr. Den 31 oktober 2007 saknas i "x" - filen. Uppgift om detta datum har återfunnits i exportmappen. Enligt exportmappen har försäljningen den 31 oktober 2007 uppgått till kr. Försäljningen för den 1-31 oktober har således uppgått till totalt kr. Enligt rapporten i bokföringen har försäljningen emellertid endast uppgått till kr. Detta innebär att det har skett en reducering av intäkterna med kr. Verksamheten har, för inkomståret 2006, i skattedeklarationer redovisat en försäljning om kr. Dock har försäljningen enligt kassafilerna uppgått till kr. Det förligger således en differens om l kr. För inkomståret 2007 har verksamheten i skattedeklarationer redovisat en försäljning om kr. Enligt filerna har försäljningen uppgått till kr. Differensen uppgår till l kr. För inkomståret 2008 har verksamheten i skattedeklarationer redovisat en försäljning under första halvåret om l kr. Enligt kassafilerna har försäljningen uppgått till l kr. Det föreligger en differens om kr. Den totala intäkten som inte redovisats uppgår för hela perioden till kr. I och med att all försäljning inte redovisats har felaktiga rapporter legat till grund för bokföringen. Sammantaget har cirka 30 procent av intäkterna inte redovisats. Fram till och med december 2006 har verksamheten endast redovisats genom månadsrapporter i bokföringen och intäkterna har alltså bokförts månadsvis, trots att redovisning ska ske dagligen. Även under år 2007 förekommer några sådana månadsredovisningar. Vidare har redovisningen av betalningar genom kontokort inte redovisats korrekt utan bokförts som kontant försäljning. Efter granskning av dagrapporter och månadsrapporter har det nämligen framkommit att, under perioden l januari 2006 och

9 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B september 2007, samtliga köp registrerats som kontant försäljning trots att kontokort använts. Samtliga varuinköp har inte redovisats i bokföringen. Skatteverket har inhämtat uppgifter från Södertälje Midyat Food AB och Västerorts Pizzeriagrossist AB. Vid en jämförelse mellan inhämtat material och fakturorna i bokföringen har det framkommit att det finns oredovisade inköp om totalt kr. Fem fakturor från Södertälje Midyat Food AB finns men har inte bokförts. Ytterligare sju fakturor saknas helt. Från Västerorts Pizzeriagrossist AB finns det tre utställda men inte bokförda fakturor. I och med att bolaget har oredovisade intäkter har man i handelsbolaget redovisat ett för lågt belopp för utgående mervärdesskatt i skattedeklarationerna. De oriktiga uppgifterna har bestått i att den utgående mervärdesskatten redovisats, för inkomstår 2007, med kr för lågt belopp och för inkomstår 2008, med kr för lågt belopp. Totalt har bolaget redovisat utgående mervärdesskatt med kr för lågt belopp. Gemensamt för de tre bolagsmännen är att de i sina inkomstdeklarationer har redovisat ett för lågt överskott från sin näringsverksamhet, vilket är en följd av de oredovisade intäkterna i verksamheten. Efter att verksamhetens överskott för beskattningsåret 2006 höjts med kr har överskottet från verksamheten i deras inkomstdeklarationer höjts med respektive kr. Verksamhetens överskott för beskattningsåret 2007 har höjts med kr och med kr för beskattningsåret 2008 (januari-juni). Det redovisade överskottet för beskattningsåren 2006 och 2007 har, efter avdrag för egenavgifter, fördelats lika mellan de tre delägarna och höjts för var och en med kr för 2006 och med kr för år Eftersom höjningen slår något olika på de olika bolagsmännen har fara för att skatt skulle undandras det allmänna sett ut enligt följande.

10 10 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Andravus Chamuon: Fara har funnits för att skatt skulle undandras det allmänna med kr för inkomstår 2006 samt med kr för inkomstår Karim Hanna: Fara har funnits för att skatt skulle undandras det allmänna med kr för inkomstår 2006 och kr för inkomståret Ibrahim Chamuon: Fara har funnits för att skatt skulle undandras det allmänna med kr för inkomståret 2006 samt kr för inkomståret Slutligen bör tilläggas att om bokföringsbrottet inte bedöms som grovt, så är gärningen preskriberad såvitt avser år 2006 och den oredovisade intäkten sammanlagt 1,6 miljoner kr. De tilltalades uppgifter. Karim Hanna: Han är född i Syrien och kom till Sverige år Han gick två år i skola här, årkurs 7 och 8, men slutade därefter skolan. År 1985 blev han delägare i restaurangen Lilla Värsta och arbetade där i 23 års tid. Han har bara varit delägare i det bolaget. Rörelsen, som drevs som handelsbolag, bedrev restaurangverksamhet och sålde pizzor och hamburgare. I början hade han en annan kompanjon men efter några år drev han verksamheten tillsammans med sina två yngre bröder, Ibrahim och Andravus. Alla som arbetade i restaurangen fick utföra samtliga sysslor, dvs. steka hamburgare och servera, ta betalt m.m. Restaurangen var öppen mellan klockan 11 och 22 utom på fredagar och lördagar då restaurangen var öppen till midnatt. Rörelsen hade alkoholtillstånd och fick sälja öl och vin. De hade två-tre timanställda vid behov under den period åtalet avser. Det var i normalfallet Karim Hanna som skötte kassan och tog ut dags- och månadsrapporter. Om han inte var där sköttes kassan av någon av hans bröder. Det var också han som skötte bolagets bankkonto på Nordea och hade kontakterna med bokföraren Romi Poli samt lämnade handlingar för bokföringen till honom. Själv kunde inte Karim Hanna något om

11 11 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B bokföring utan han gjorde som Poli sade åt honom. Några klagomål riktade inte Poli mot underlaget. Karim Hanna har ingen aning om hur de brister som sägs finnas i kassaregistret kan ha uppkommit. Att kontanthanteringen skulle redovisas varje dag kände han inte till, inte heller att kortbetalningar inte skulle hanteras som kontantbetalning. När restaurangens kassaregister inköptes minns han inte. Systemet hette Autocall. Han minns inte heller hur det gick till när registret inköptes eller om de hade något serviceavtal. Han minns bara att försäljaren Hakan vid leveransen instruerade honom hur han skulle göra. Sedan visade han sina bröder och andra anställda. Därefter hade man ingen kontakt med säljaren av kassaregistret, utom möjligen vid ett tillfälle då det blev något problem som rättades till. Att det skulle finnas ett så stort belopp som 2,6 miljoner kr oredovisat under de två och ett halvt år som åtalet avser framstår för honom som helt obegripligt. Några sådana pengar har aldrig funnits. Uppgifterna om att det fanns olika slags filer i systemet eller att där fanns x-filer som innehåller fler poster med intäkter än dags- och månadsrapporter, har han ingen uppfattning om, han saknar kunskaper i datahantering och har inte kunnat manipulera kassan. Att någon anställd skulle ha stulit pengar eller att verksamheten på något annat sätt skulle ha blivit av med pengar känner han inte till. Han tog hand om dagskassan varje dag. Hur stora dagskassorna var minns han inte, ibland gick verksamheten bra, ibland inte. Pengarna räknades och sparades bland annat i ett kassaskåp. Medlen användes för att betala löpande utgifter och i slutet av månaden delade han och bröderna lika på överskottet. Det var bara ibland som pengar bänkades. Det fåtal fakturor som inte bokförts eller som inte återfunnits känner han inte till, men på något sätt måste de ha förkommit. Deklarationerna, såväl momsdeklarationerna som deras privata inkomstdeklarationer, upprättades av Poli, de skrev bara på och litade helt och fullt på honom. Några andra inkomster hade han inte utan han och hans familj levde på intäkterna från restaurangverksamheten. Numera har han skulder på obetalda skatter och skattetillägg hos kronofogden på närmare en halv miljon.

12 12 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Andravus Chamuon: Han arbetade med sina bröder i restaurangen. Någon särskild utbildning har han inte. Alla bröderna gjorde allt i verksamheten men det var äldste brodern Karim som skött det ekonomiska. De litade helt och fullt på honom. Kassan av märket Autocall var cirka fem årgammal och sköttes främst av Karim men också av andra när han inte var där. Hur redovisningen sköttes kände Andravus Chamuon inte till och han träffade egentligen aldrig Roman Poli. Kontanterna i kassan räknades varje dag. Eftersom de hade spelautomater, s.k. Jack Vegas-maskiner i restaurangen, växlade kunder ibland in kontanter vilket möjligen kan ha lett till några felaktigheter men det är inget Andravus Chamuon känner till. Månadslönen betalades ut kontant. Vad han hade i lön minns han inte, det varierade en del, men bröderna delade överskottet lika emellan sig. Att det saknades fakturor eller att fakturor inte fanns med i redovisningen var inget han kände till, han har inga kunskaper om ekonomi. Självdeklarationerna skrev han bara under och litade helt och hållet på att Poli skötte detta korrekt. Några andra inkomster under den här perioden hade han inte. Familjen levde på hans lön. Han har numera betalat sina skatteskulder och även skattetilläggen. Ibrahim Chamuon: Han kan bara bekräfta sina bröders uppgifter om hur rörelsen sköttes. Var äldste brodern Karim på plats var det han som skötte kassan och det ekonomiska. Om Karim vid något tillfälle inte var där skötte någon av de andra bröderna eller anställda kassan och slog ut dagsrapporter som lämnades till Karim som i sin tur hade kontakterna med bokföraren eller revisorn. Dagskassorna låstes in i kassaskåp. Ibrahim Chamuon kan inte tro att det skulle finnas 2,6 miljoner kr oredovisade under den här perioden, några sådana pengar har inte funnits i rörelsen. Eftersom han inte hade något med verksamhetens ekonomi att göra kan han inte förstå hur det skulle kunna komma sig. Han litade helt på att redovisningen och bokföringen sköttes av Poli. Deras löner betalades ut kontant, det kunde väl handla om cirka kr i månaden men det varierade. Han har numera betalat sina skatteskulder och även skattetilläggen.

13 13 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Vid vittnesförhören har följande framkommit. Ewa Nilsson: Hon är ekonom och arbetar sedan 9-10 år på Skatteverket som skatterevisor. Hon har allt mer kommit att ägna sig åt kassaregister. I den allmänna undersökande verksamheten som riktats mot restauranger bland annat, gjordes ett revisionsbesök på restaurang Lilla Värsta i september Vid besöket ställdes frågor till innehavarna, två av bröderna var där, och man tog ut rapporter ur kassaregistret, bland annat z-rapport, samt kopierade alla registrets filer till ett medhavt USBminne. Kassaregistret var PC-baserat med en vanlig dataskärm, troligen med touchscreen-funktion, dvs. man trycker på skärmen med fingret på knappen för den artikel som säljs och på en annan knapp för betalningsätt, kontant eller med kort. När filerna från kassaregistret sedan granskades efter besöket framkom det att filerna inte överensstämde med bokföringen. Det påträffades bland annat en x-fil som innehöll flera inslagna betalningar än den rapport som låg till grund för bokföringen. Det saknades dessutom filer. Några av dessa påträffades i en mapp som kallades Export men dessa filer hade inget innehåll alls. De datum som saknades påträffades till en del i den mappen men det saknas 26 dagar under den period åtalet gäller. Ursprung sfilerna är såldes reducerade för att visa mindre intäkter än vad som är korrekt. När samtliga filer granskats och jämförelse skett månad för månad framkom att det fanns oredovisade intäkter under hela perioden på 2,6 miljoner kr. Att minska intäkterna på det här sättet är inget som kan ske av misstag eller felaktig hantering av kassaregistret, utan kassaregistret har på något sätt manipulerats. Exakt hur det gått till i just detta fall kan inte fastställas men ett vanligt sätt är att använda sig av ett program som finns inlagt på ett USB-minne som kopplas till kassaregistret och som sedan medger att poster eller filer raderas eller flyttas så att dagsrapporter och månadsrapporter inte kommer att innehålla alla intäkter efter försäljningar som rörelsen faktiskt haft. Det hängde för övrigt just en sådan USB-sladd från den aktuella kassan. Med ett sådant här "krympningsprogram" kan man reducera intäkterna antingen genom att ta bort inslag avseende vissa varugrupper eller med visst belopp. X-filen ska innehålla alla intäkter och ska alltid överensstämma med z-rapporterna.

14 14 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Att man reducerat intäkterna i företaget på det här sättet har lett till att bolaget betalat för lite mervärdesskatt och att bolagsmännen av de "svarta pengar" som förfarandet resulterat i kunnat ta ut löner, som inte deklarerats, eller betala leverantörer m.m. "svart". Pia Olsson: Hon har läst ekonomi på universitetet och arbetat som skatterevisor på Skatteverket sedan år Sedan 2005 har hon ägnat sig åt att utreda restauranger. I september 2008 gjordes ett besök i den aktuella restaurangen och en kassainventering. Samtidigt ställdes frågor till innehavarna. Vid tillfället var inte Karim Hanna där men hans yngre bröder Ibrahim och Andravus. Vid en första titt i kassan konstaterades att det fanns en differens på 900 kr under två kvällar närmsta tiden, och samtliga filer från kassaregistret laddades ner på ett USB-minne. När dessa kontrollerades framkom att det hade skett en systematisk krympning av intäkterna. När filerna jämfördes med underlaget för bokföringen under två och ett halvt år tillbaka i tiden framkom att bokföringen inte redovisade alla intäkter som framgick av datafilerna och att kontokortshanteringen inte skötts rätt utan bokförts som kontantbetalningar samt att det saknades fakturor i bokföringen, bland annat saknades fem fakturor i bokföringen trots att de faktiskt fanns medan sju andra överhuvudtaget inte kunde återfinnas. Bolaget har med andra ord gått bättre än vad redovisningen utvisar och uppskattningsvis var det cirka 30 procent av intäkterna som var oredovisade. Sammanlagt innebar det 2,6 miljoner kr under perioden. Detta överskott har fördelats mellan de tre tilltalade bolagsmännen vid eftertaxeringen. Tingsrättens bedömning. I målet är inledningsvis följande utrett. De tilltalade bröderna har under den period åtalet avser varit ställföreträdare och firmatecknare för det handelsbolag som drev den bokföringspliktiga rörelsen Restaurang Lilla Värsta. Karim Hanna, den äldste brodern, hade huvudansvaret för ekonomin och bokföringen, men alla tre bröderna arbetade tillsammans i verksamheten och samtliga tog del i skötseln av kassaregist-

15 15 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B ret. Ingen av dem har några särskilda ekonomiska kunskaper. De får mot den bakgrunden anses i princip ha haft ett delat ansvar för bolagets bokföring. Av den skriftliga utredningen och vittnesmålen framgår att kassaregistrets uppgifter inte överensstämmer med de uppgifter som bokföringen innehåller. De tilltalade har inte haft någon förklaring till hur det kommer sig. Mot bakgrund av vad som framkommit om de filer som påträffades i kassaregistret och som inte har sin motsvarighet i de rapporter som legat till grund för bokföringen, finns enligt vad som framkommit i utredningen ingen annan förklaring än att kassaregistret manipulerats så att intäkterna krympts, vilket tydligen inte har varit ett ovanligt sätt i bland annat restaurangbranschen att åstadkomma lägre skatt och "svarta" pengar. Det är vidare utrett i målet att det i bolagets bokföring upptagits felaktiga rapporter, att kontanta affärshändelser inte bokförts månadsvis och att kontantfor sälj ningen inte redovisats korrekt eftersom även kontokortsförsäljning bokförts som sådan samt att fakturor har saknats eller inte blivit bokförda. Sammantaget innebär detta att samtliga de faktiska omständigheter som åklagaren lagt till grund för ansvarspåståendena föreligger och att bland annat 2,6 miljoner kr av intäkterna under perioden alltså är oredovisade. De tilltalade har inte närmare kunnat ge någon förklaring till de oredovisade intäkterna och bristerna i bokföringen, utan har förklarat att de saknade närmare kunskaper om data och bokföring och att de bara har agerat enligt företagets bokförares instruktioner samt tillagt att de intäkter som åklagaren räknat fram aldrig funnits. Enligt tingsrättens mening kan knappast de åtgärder som uppenbarligen vidtagits med kassaregistret skett utan de tilltalades kännedom. Det finns ingen rimlig anledning för någon annan att dem ovetande frisera siffrorna på det sätt som skett. Alla tre har försörjt sig och sina familjer endast på de inkomster som rörelsen gett, vilket framstår som något anmärkningsvärt med hänsyn till de tämligen låga inkomster

16 16 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B som de deklarerade för. Även om de tilltalade i någon mån fördelat uppgifterna i verksamheten mellan sig finns det i utredningen inget som talar för att någon av dem inte skulle ha haft kännedom om på vilket sätt företaget sköttes och vilka intäkter som de fördelade mellan sig. Det får därför anses utrett att samtliga tilltalade har haft kännedom om att redovisningen inte på ett korrekt sätt speglade intäkterna i rörelsen. Att det inte gått att närmare utreda exakt hur manipulationen av kassaregistret gått till eller vem som faktiskt såg till att den skedde är därvid inte av avgörande betydelse. Enligt domstolens mening måste de tilltalades agerande innebära att de tillsammans och i samförstånd varit delaktiga i bokföringsbrottet och att det varit fråga om ett uppsåtligt åsidosättande av bokföringsskyldigheten på det sätt åklagaren gjort gällande. Bristerna har inneburit att rörelsens förlopp eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. De tilltalades agerande innebär vidare att företagets momsdeklarationer för perioden januari 2007 till juni 2008 liksom var och en av deras inkomstdeklarationer för taxeringsåren 2007 och 2008 innehållit oriktiga uppgifter. Det förhållandet måste samtliga ha varit medvetna om eftersom det blir en följd av att samtliga intäkter i verksamheten inte redovisades. Även dessa gärningar måste således anses ha skett uppsåtligen. Samtliga tre måste i vart fall ha insett att de brister som fanns i bokföringen innebar en påtaglig risk för att samtliga intäkter eller inkomster, så som skett, inte redovisades eller togs upp i deklarationerna. Ingen av dem har brytt sig om att kontrollera vare sig bolagets bokföring, momsdeklarationer eller sina egna inkomstdeklarationer utan har varit likgiltiga inför den effekten, dvs. fara för att skatt skulle undandras det allmänna. Mot den bakgrunden får de i alla händelser anses ha haft s.k. likgiltighetsuppsåt. Att de kanske inte i varje enskilt fall var helt insatta i hur deklarationerna skulle se ut eller vad de skulle ha innehållit för belopp om de varit korrekt utförda, ändrar inte denna bedömning. Sammantaget innebär detta att de tilltalade ska dömas för bokföringsbrott, som av de skäl åklagaren anfört ska bedömas som grovt brott, skattebrott för bolagets räkning samt var och en för skattebrott avseende sina egna inkomstdeklarationer för år

17 17 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B och 2008, allt i enlighet med vad åklagaren anfört. Minimistraffet för grovt bokföringsbrott är sex månader. Straffvärdet för den samlade brottsligheten för var och en torde i det här fallet uppgå till ungefär tio månaders fängelse så som åklagaren anfört. Påföljder Ingen av de tilltalade förekommer i belastningsregistret. Av yttranden från kriminalvårdsmyndigheten framgår att Karim Hanna, Andravus Chamuon och Ibrahim Chamuon lever under ordnade förhållanden och att det inte framkommit några behov av övervakning eller av skyddstillsyn. Alla tre har bedömts lämpliga och samtyckt till att utföra samhällstjänst. De tilltalade har bekräftat uppgifterna i yttrandena och tillagt att Ibrahim Chamuon bedriver egen verksamhet i liknande bransch där Karim Chamuon är anställd samt att Andravus Chamuon arbetar som anställd i sin frus Taco-bar i Södertälje. Karim Hanna, Andravus Chamuon och Ibrahim Chamuon döms nu för brott med ett straffvärde närmare tio månaders fängelse. I praxis har anförts att bokföringsbrott, grovt brott, är ett brott av sådan art att det krävs alldeles särskilda skäl för att en frivårdspåföljd ska komma i fråga. Några sådana särskilda skäl har inte framkommit i målet. Påföljderna bör därför bestämmas till fängelse. Mot bakgrund av att brottsperioden ändå är rätt begränsad och att de oredovisade intäkterna under hela perioden i sammanhanget också är förhållandevis begränsade samt det förhållandet att de tilltalade tidigare är ostraffade, har påförts skattetillägg som delvis, liksom skatteskulderna, betalts och det har gått tämligen lång tid sedan brotten begicks, finner tingsrätten att straffen kan stanna vid åtta månaders fängelse för var och en av Karim Hanna, Andravus Chamuon och Ibrahim Chamuon.

18 18 SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B Näringsförbud. I aktuellt mål krävs för att näringsförbud ska meddelas att Karim Hanna, Andravus Chamuon och Ibrahim Chamuon som näringsidkare grovt åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldiga till brottslighet som inte är ringa samt att näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt. För den som döms för brott för vilket lägsta föreskrivna straffar fängelse i sex månader ska näringsförbud anses påkallat från allmän synpunkt om inte särskilda skäl talar mot det. Brottsligheten i det här fallet har pågått i flera år och kan karakteriseras av visst systematiskt fusk eller manipulerande. Mot den bakgrunden finner tingsrätten inte att det finns några särskilda skäl som talar emot näringsförbud. De tilltalade ska därför åläggas näringsförbud i enlighet med vad åklagaren gjort gällande. Tiden för förbudet, som bör gälla omedelbart, bör bestämmas till fem år. Skyldigheten att betala en avgift till brottsofferfonden följer av lag. De tilltalades ekonomiska förhållanden innebär att de har viss förmåga att ersätta staten för försvararkostnaderna och de ska ersätta staten för dessa med belopp som motsvarar deras rättshjälpsavgifter. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (Dv 400) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 6 mars Prövningstillstånd krävs inte. Niklas Jonson

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö MALMÖ TINGSRATT Avdelning3 Enhet 3 1 DOM 2013-02-12 meddelad i Malmö Mål nr B 2213-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingela Ohlén Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Reza Zamanian, 670922-2654 Kråkbärsgränd

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 Ansvarsyrkanden m.m. 1. Bokföringsbrott (grovt brott), och försvårande av skattekontroll (grovt brott), Ove Pundig och Tor Klurig samt medhjälp till

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 februari 2007 B 1544-06 KLAGANDE HL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-03-29 B 5752-10 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld LUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 5962-12 meddelad i Lund 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Amanda Elmfeldt Åklagarmyndigheten Södra Skånes åklagarkammare Tilltalad Nadin Abdul Rahman,

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

2012-12-27 meddelad i Malmö. Begångna brott Grovt bokföringsbrott

2012-12-27 meddelad i Malmö. Begångna brott Grovt bokföringsbrott DOM Mål nr B 8650-11 2012-12-27 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Carl Renberg Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Malmö Tilltalad Hani El Heish, 770101-1855

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2003 Ö 2549-03 KLAGANDE EH Offentlig försvarare och ombud: advokaten JH MOTPART Riksåklagaren SAKEN Näringsförbud ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

DOM 2014-10-30 Stockholm

DOM 2014-10-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060208 2014-10-30 Stockholm Mål nr B 3197-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 4 mars 2014 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Jönköping Mål nr Sid 1 (5) PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Yrkesregistret Box 1272 501 12 Borås Ombud: Monika Vulin c/o Law & Solution Sweden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

BESLUT 2013-04-11 Malmö

BESLUT 2013-04-11 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 24 BESLUT 2013-04-11 Malmö Mål nr B 985-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Malmö tingsrätts dom 2012-03-14 i mål B 354-11, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s Till 11 maj 2006 Regeringsrätten Klagande Göteborgs Tele & Datadistribution AB (numera upplöst) 556223-6602 c/o Ulf Wiberg Box 853 414 51 Göteborg Ombud Motpart Överklagade avgöranden Advokat Torsten Leman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Registreringstjänst Ewa Orlander Aktiebolag, 556106-0756 Banvägen 9 182 78 Stocksund

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Registreringstjänst Ewa Orlander Aktiebolag, 556106-0756 Banvägen 9 182 78 Stocksund Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 november 2011 T 3855-10 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Företrätt av verksjurist N-BM MOTPART Registreringstjänst Ewa Orlander Aktiebolag,

Läs mer

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2010-05-20 B 2262-10 Rotel 37 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice överåklagare Eva Nilsson Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Lars TOMMY Lövgren, 501208-2714 Paradvägen 43 352 62 Växjö Offentlig

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer