REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE"

Transkript

1 Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

2 Reglemente 2 (24) 1. GRUNDLÄGGANDE VILLKOR VARUMÄRKET VOLVO BILKATEGORIER ANSTÄLLNINGSAVTAL OCH TJÄNSTEBIL BILAGA TILL ANSTÄLLNINGSAVTALET C-BILAR TVÅ VARIANTER ÅTERLÄMNANDE AV TJÄNSTEBIL UTAN ATT NY TAS UT Tjänstebilsförmånen kvarstår Tjänstebilsförmånen upphör VAL AV BIL LEASINGPERIOD TJÄNSTEBILSINNEHAVARENS KOSTNADER FÖR BILEN EXKL. DRIVMEDEL KOSTNADER FÖR OLIKA TJÄNSTEBILSKATEGORIER KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR VID ÅRSSKIFTEN DRIVMEDELSKOSTNADER BETALNING AV DRIVMEDEL TJÄNSTEMILSRAPPORTERING OCH KÖRJOURNAL RESA TILL OCH FRÅN ARBETET ERSÄTTNINGSNIVÅER TJÄNSTEKÖRNING I UTLANDET BILBESTÄLLNINGAR OCH BILBYTEN NYTILLDELNING BILBYTE UNDERLÅTELSE ATT BESTÄLLA NY TJÄNSTEBIL SKYLDIGHETER FÖRE/VID INBYTET/ÅTERLÄMNANDET PENSIONERING OCH BILBYTE SKATTEREGLER OCH LÖNEAVDRAG BEROENDE PÅ DAG I MÅNADEN KATEGORIBYTEN ANNAN BIL I AVVAKTAN PÅ LEVERANS BOLAGSBYTEN INOM VOLVOKONCERNEN VOLVOKORTET DRIVMEDELSINKÖP TVÄTT, SPOLARVÄTSKA OCH BILVÅRDSMATERIAL PARKERING ÖVRIGA INKÖP ANVÄNDNING VID ERSÄTTNINGSBIL FÖRLUST AV VOLVOKORTET KONTANTUTLÄGG PARKERING AVGIFTER PARKERINGSBÖTER ANVÄNDNING OCH UTLÅNING AV TJÄNSTEBIL UTLANDSRESOR MER ÄN 3000 MIL PER ÅR I TJÄNSTEN HUR ANMÄLER MAN DETTA BERÄKNING AV JUSTERAT FÖRMÅNSVÄRDE UTBYTE AV BILDELAR, DÄCK M.M DÄCK GLÖDLAMPOR OCH TORKARBLAD RTI - NAVIGATIONSSYSTEM BILADMINISTRATÖR... 14

3 Reglemente 3 (24) 18. ALKOLÅS PRIVAT EXTRAUTRUSTNING ANSVAR OCH SERVICE, VÅRD OCH UNDERHÅLL RAPPORTERA MÄTARSTÄLLNING FÖRVARING OCH SKIFTE AV HJUL ERSÄTTNINGSBIL VID SERVICE OCH STILLESTÅND FÖRSÄKRINGAR OCH ANNAT SKYDD VOLVO ASSISTANS KOLLISION MED ANNAT FORDON SKADEGÖRELSE, PARKERINGSSKADA, VILTOLYCKA ETC STÖLDER AV SÅDANT SOM FÖRVARAS I BILEN DÖRRMÄRKEN, DÖRRSLAG (MINDRE PLÅT- OCH LACKSKADOR) GLASSKADOR VID STENSKOTT HEMTRANSPORT AV BIL FRÅN ANNAN ORT SJÄLVRISK TRYGGHETSAVTAL TVIST MED FÖRSÄKRINGSBOLAG FORDONSSKATT TRÄNGSELSKATTER SAMT VÄG- OCH BROAVGIFTER KÖRKORTSÅTERKALLELSE ALKOHOL OCH DROGER LÅNGTIDSFRÅNVARO VOLVOKORTETS ANVÄNDNING UNDER LÅNGTIDSFRÅNVARO FÖRÄLDRALEDIGHET Föräldraledighet - vill behålla bilen under ledigheten Föräldraledighet vill avstå bilen under ledigheten Bilbyte under föräldraledighet SJUKDOM Allmänna regler Fakturering under sjukdom ÖVRIGA LÅNGTIDSFRÅNVARANDE DELTIDSANSTÄLLDA OCH DELTIDSFRÅNVARANDE FAKTURERING AV TJÄNSTEBILSINNEHAVARE LÅNGTIDSFRÅNVARO OBETALDA PARKERINGSBÖTER ÅTERLÄMNANDE AV TJÄNSTEBIL MED SAKNAD UTRUSTNING/EJ FULLTANKAD TVÄTT ELLER REKONDITIONERING VANSKÖTSEL UNDERLÅTELSE ATT BESTÄLLA NY TJÄNSTEBIL PENSION SAMLAD INFORMATION ÅTERLÄMNANDE AV BIL I FÖRTID EGEN UPPSÄGNING OCH PENSION UTLANDSTJÄNSTGÖRING ANDRA ORSAKER DÖDSFALL PRIVAT KÖRNING AV AVDELNINGSBIL HEMADRESSER TVISTER OCH BESTRIDANDEN KÖP AV TJÄNSTEBIL ÖVRIGA FRÅGOR... 24

4 Reglemente 4 (24) I detta reglemente återfinns regler och rutiner som tjänstebilsinnehavare och andra berörda (chefer för medarbetare med tjänstebil, HR-personal, ansvariga för avdelningsbilar m.fl.) är skyldiga att känna till och följa. Tjänstebilsreglementet följer Volvokoncernens globala tjänstebilspolicy (se Employee Center), men är mycket mer detaljerat. Vissa definitioner finns i fotnot nedan. 1 Aktuell version av reglementet finns på Svensk Vagnparkfinans hemsida samt Violin. Uppdateringar görs fortlöpande. 1 Grundläggande villkor Tjänstebilen är en av arbetsgivaren ensidigt beslutad förmån, som inte medför något lönetillägg eller bruttolöneavdrag, varken vid tilldelning eller vid eventuellt återlämnande. Tjänstebilen har därmed heller ingen negativ pensionspåverkan. Tvister kring tjänstebilen rörande fakturering, handhavande etc., får inte inverka på andra relationer mellan arbetsgivaren och tjänstebilsinnehavaren. Om tjänstebilsinnehavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt detta reglemente kan Volvo emellertid komma att återkalla tjänstebilen. Vid nytilldelning av tjänstebil måste medarbetaren ha körkort. 2 Varumärket Volvo Som tjänstebilsinnehavare har du ett ansvar gentemot varumärket Volvo och vad detta representerar. Du skall därför som trafikant och tjänstebilsinnehavare uppträda i trafiken på ett sätt som är förenligt med dessa värden. Exempelvis skall du tänka på följande: Kvalitet: vårda bilen väl. Säkerhet: köra säkert, hålla hastighetsbegränsningar och tillse att alla i bilen använder säkerhetsbälte, dvs. i trafiken uppträda på ett sådant sätt att detta är positivt för Volvos image. Du skall inte heller tala i mobiltelefon, annat än handsfree eller integrerad, när du kör och självklart inte skicka sms. Miljöomsorg: helst välja en bil som är miljöbil eller har en låg bränslekonsumtion, köra på ett sätt som håller nere drivmedelsförbrukningen och att aldrig köra på högre oktantal än rekommenderat.

5 Reglemente 5 (24) 3 Bilkategorier A-bil: B-bil: C-bil: D-bil: Förmånsbil för dem som tillhör Volvos koncernledning. Förmånsbil som en del av företagets totala förmånspaket. Tjänstebil avsedd för medarbetare som vanligen kör minst 1500 mil/år i tjänsten och är i behov av personlig bil. Förmånsbil avsedd för medarbetare anställd inom ramen för IMS (International Mobility Services) i Sverige (s.k. inbounds). Avdelningsbil: Tjänstebil avsedd för tjänstekörning och som inte disponeras av enskild medarbetare för privat bruk. Se avdelningsbilar. Ersättningsbil: Används en ersättningsbil som ersättning för någon av kategorierna ovan gäller samma regler som för motsvarande kategori. A-, B- och D-bilar är förmånsbilar, dvs. dessa bilar har inget i sig att göra med om medarbetaren behöver använda bil i tjänsten eller ej (se även rubrik Användning och utlåning av tjänstebil). C-bilar och avdelningsbilar är avsedda att täcka behov av bil i tjänsten, dvs. dessa är tjänstebilar där den förstnämnda är knuten till enskild medarbetare och där privat bruk är tillåtet medan en avdelningsbil normalt inte får användas privat. Som samlingsbeteckning för alla bilkategorier används dock ordet tjänstebil i detta dokument. Vissa särskilda regler avseende D-bilar berörs inte närmare i detta reglemente, utan dessa återfinns hos den grupp inom HR Service Center som hanterar internationella anställningar. 4 Anställningsavtal och tjänstebil 4.1 Bilaga till anställningsavtalet HR Service Center upprättar en bilaga/tillägg till ditt anställningsavtal vid nytilldelning och återlämning av tjänstebil, samt vid byte av bilkategori. Din tjänstebil är en koncernförmån, vilket innebär att tjänstebilen, om inget annat avtalas, skall medföras vid byte av bolag. 4.2 C-bilar två varianter För C-bilar finns det två olika varianter av bilagor/tillägg till anställningsavtalet: 1) Tjänstebilen kommer att återkallas om befattningen inte längre kräver omfattande tjänstekörning eller om medarbetaren byter befattning, 2) Tjänstebilsförmånen övergår till en B-bil om villkoren för en C-bil inte längre är uppfyllda. Beslut om vilket som skall gälla fattas av chef i samråd med HR Business Partner. 4.3 Återlämnande av tjänstebil utan att ny tas ut Vid återlämnande av tjänstebil utan att ny tas ut, måste du meddela din chef som via mail meddelar HR Service Center att tjänstebilen har återlämnats, antingen tillsvidare eller i samband med föräldraledighet, långtidssjukdom eller utlandstjänstgöring. Vid sådan frånvaro kvarstår vanligen tjänstebilsförmånen och du har rätt att beställa ny bil när frånvaron är avslutad.

6 Reglemente 6 (24) Tjänstebilsförmånen kvarstår Detta innebär att rätten till tjänstebil finns, men att medarbetaren för närvarande inte har tillgång till bil på grund av långtidsfrånvaro. I personalsystemet (SAP HR eller motsvarande) skall tjänstebilsförmånen vara registrerad. Någon ny bilaga till anställningsavtalet behöver inte skrivas Tjänstebilsförmånen upphör Detta innebär att rätten till tjänstebil har avslutats, antingen genom att medarbetaren har avsagt sig tjänstebil, eller genom att företaget har sagt upp rätten till tjänstebil. För båda dessa fall finns särskilda regler. I personalsystemet (SAP HR eller motsvarande) skall tjänstebilsförmånen avregistreras. Ny bilaga till anställningsavtalet skall skrivas. Bruttolönen skall inte höjas, om inte särskild överenskommelse träffas om detta. 5 Val av bil Bilmärket skall vara Volvo. Undantag kan förekomma för avdelningsbilar om Volvo ej har lämplig bilmodell för avdelningens behov. Se Svensk Vagnparksfinans hemsida för godkända bilval. Du (A-,B- och D-bilar) har rätt att fritt välja bilmodell och extrautrustning enligt den lista som finns på beställningsformuläret. Viss extrautrustning är dock obligatorisk, t ex vinterhjul. Observera att det inte är tillåtet att välja extrautrustning som inte finns på listan. För C-bilar gäller att enskilt bolag kan införa begränsningar i det fria valet av bilmodell och utrustning. Avdelningsbilarna är begränsade till vissa på förhand beslutade modeller med viss utrustning. 6 Leasingperiod Leasingperioden för B-, C- och D-bilar är för närvarande 24 månader, men kan komma att ändras utan föregående meddelande om detta bedöms fördelaktigt för AB Volvo och inte innebär någon väsentlig försämring för tjänstebilsinnehavaren. För A-bilar förekommer leasingavtal om både 12 eller 24 månader. Avdelningsbilar leasas på för ändamålet lämplig period dock minst 24 och max 60 månader.

7 Reglemente 7 (24) 7 Tjänstebilsinnehavarens kostnader för bilen exkl. drivmedel 7.1 Kostnader för olika tjänstebilskategorier Tjänstebilsinnehavarens kostnader består av skatt på förmånsvärde samt nettolöneavdrag (ej A-bilar), dvs. löneavdrag efter det att skatten är avdragen. 2 För olika kategorier beräknas kostnaden enligt nedan: A-bilar: Förmånsbeskattning i enlighet med gällande skatteregler. B-bilar: Nettolöneavdrag per månad beräknas som bilens förmånsvärde per månad minus 300 kr minus 11 procentenheter av den del av bilens pris, inklusive utrustning, som överstiger 7,5 prisbasbelopp. 300 kr i förmånsvärde avser bland annat att täcka säkerhetsutrustning. Tjänstebilsinnehavarens kostnad utgörs av nettolöneavdraget samt skatt på den del av förmånsvärdet som överstiger löneavdraget. B-bil hybrid: Nettolöneavdrag per månad beräknas som bilens förmånsvärde (oreducerat) per månad plus 1300 kr och minus 300 kr. Nettolöneavdraget reduceras ej med förmånsreduktionen som uppstår p.g.a. eventuell miljöbilsklassificering. Nettolöneavdraget reduceras ej med den del av bilens pris, inklusive utrustning, som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Tillägget på 1300 kr baseras på att erhålla en kostnadsbild liknande den som företaget har för en motsvarande bil som inte är plug-in hybrid. 300 kr i förmånsvärde avser bland annat att täcka säkerhetsutrustning. Tjänstebilsinnehavarens kostnad utgörs av nettolöneavdraget samt skatt på den del av förmånsvärdet som överstiger löneavdraget. C-bilar: Nettolöneavdrag per månad beräknas som bilens förmånsvärde per månad minus 300 kr minus 1200 kr, dvs. totalt 1500 kr. 300 kr i förmånsvärde avser bland annat att täcka säkerhetsutrustning, 1200 kr är det stöd som utgår för att bilen till stor del används i tjänsten. Tjänstebilsinnehavarens kostnad utgörs av nettolöneavdraget samt skatt på den del av förmånsvärdet som överstiger löneavdraget. C-bil hybrid: Nettolöneavdrag per månad beräknas som bilens förmånsvärde (oreducerat) per månad plus 1300 kr och minus 300 kr och minus 1200kr. Nettolöneavdraget reduceras ej med förmånsreduktionen som uppstår p.g.a. eventuell miljöbilsklassificering. Nettolöneavdraget reduceras ej med den del av bilens pris, inklusive utrustning, som överstiger 7,5 prisbasbelopp. 2 Ur förarens perspektiv är det förmånligare med skatt på förmånsvärde än vad det är med ett nettolöneavdrag. Har man 50 % i marginalskatt blir kostnaden 150 kr för ett förmånsvärde om 300 kr, medan ett nettolöneavdrag innebär att man står för hela kostnaden om 300 kr själv.

8 Reglemente 8 (24) Tillägget på 1300 kr baseras på att erhålla en kostnadsbild liknande den som företaget har för en motsvarande modell som inte är plug-in hybrid. 300 kr i förmånsvärde avser bland annat att täcka säkerhetsutrustning kr är det stöd som utgår för att bilen till stor del används i tjänsten. Tjänstebilsinnehavarens kostnad utgörs av nettolöneavdraget samt skatt på den del av förmånsvärdet som överstiger löneavdraget. D-bilar: Avd-bilar: Förmånsskatten till ett förmånsvärde upp till 1,5 prisbasbelopp påverkar inte nettolönen. Förmånsvärde därutöver genom extra löneavdrag från beräknad nettolön. Leasingavgift och alla andra bilrelaterade kostnader debiteras den avdelning där bilen är registrerad. Volvo Bils beställningsformulär (som nås via Svensk Vagnparksfinans hemsida) är anpassat till detta regelverk. Här visas en preliminär kostnad per bilmodell inom de olika kategorierna (exkl. D-bilar och avdelningsbilar). 7.2 Kostnadsförändringar vid årsskiften Vid årsskiften höjs vanligen basbeloppet och statslåneräntan brukar också förändras, vilket påverkar kostnaden för tjänstebilen. Detta medför att förmånsvärdet vanligen stiger något. Det nettolöneavdrag som gällde när bilen beställdes ligger däremot fast under hela leasingperioden. 8 Drivmedelskostnader 8.1 Betalning av drivmedel Du betalar allt drivmedel själv och väljer var du skall tanka din bil. Väljer du att betala med hjälp av Volvokortet, kommer inköpen att debiteras genom ett nettolöneavdrag, dvs. ett avdrag som görs efter det att skatten är betald. 8.2 Tjänstemilsrapportering och körjournal Vid körning i tjänsten får du begära ersättning från företaget i enlighet med de nivåer i kronor per mil och övriga regler som anges på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Tjänstemil rapporteras (om inte annat meddelats) via mailform kallat Tjänstekörning med tjänstebil. Detta mailform finns på Employee Center. För att komma fram till vad som är tjänstekörning är begreppet tjänsteställe grundläggande. Tjänsteställe är din ordinarie arbetsplats eller i vissa fall arbetsplatserna för dig som har mer än ett tjänsteställe. Tjänstekörning är följaktligen en resa från tjänsteställe till mötesplats för tjänsteärende eller omvänt. För dig som har flera tjänsteställen utgör resor mellan tjänsteställena tjänstekörning. Vid resa tur och retur mellan bostad och mötesplats för tjänsteärende är hela sträckan tjänstekörning.

9 Reglemente 9 (24) Du är skyldig att föra körjournal som visar körda mil i tjänsten och mellan vilka orter som tjänsteresan har företagits. Vid förfrågan från skattemyndighet eller Volvo är du skyldig att kunna uppvisa en körjournal. Kopia på mailform är att betrakta som godtagbar körjournal. Tänk på att du måste arkivera denna, åtminstone tills dess att din självdeklaration är godkänd av Skatteverket. Detta med anledning av eventuella frågor de kan komma att ställa. Begäran om ersättning för ett visst kalenderår skall du göra före januari månads utgång året efter. Det är dock att rekommendera att begäran om ersättning görs varje månad, i synnerhet för dig som kör mycket i tjänsten. Skall decembers tjänstekörning inräknas i det kalenderår där december ingår måste den attesterade tjänstekörningsrapporten vara lönekontoret tillhanda före lönekörningen i januari, vilken är i början av det nya året (se Employee Center för information om datum för lönekörning). Detta är särskilt viktigt för dig som kör mer än 3000 mil/år i tjänsten. Begäran om ersättning och utbetalning till medarbetare följer de attestregler som gäller inom företaget. 8.3 Resa till och från arbetet Resa till och från arbetet är inte tjänstekörning. Följande undantag från detta finns: vid inställelse till arbetet vid beredskapstjänst och vid icke ordinarie resa till och från arbetet vid övertidsarbete. Observera dock att resa till och från arbetet betraktas som en resa i tjänsten vid försäkringsärenden. 8.4 Ersättningsnivåer AB Volvo, Corp HR, beslutar om ersättningsnivån för olika bränsleslag. Hänsyn skall tas till de prisnivåer som Volvohandeln erbjuder, skattelagstiftning och medelförbrukningen vid blandad körning för vanligt förekommande bilmodeller inom Volvos tjänstebilspark som helhet. Ersättningsnivån skall inte ligga på en sådan nivå att de bilmodeller som drar mest drivmedel får full kostnadstäckning. Om inte väsentliga skäl talar för annat, bör ny prövning ske vid varje halvårsskifte. 8.5 Tjänstekörning i utlandet Vid körning i tjänsten i utlandet skall du använda samma mailform som vid tjänstekörning i Sverige. Om kostnaden för drivmedelsinköp i utlandet överstiger de nivåer som gäller för drivmedelsersättning skall detta lösas lokalt genom extra löneutbetalningar (engångsbelopp). 9 Bilbeställningar och bilbyten Alla bilbeställningar skall göras via den rutin som finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Observera att ändringar eller kompletteringar till lagd beställning inte är tillåtna. Vid nytilldelning eller vid kategoribyte skall beställningen vara attesterad av HR Business Partner eller av denne delegerad. Efter beviljande av tjänstebil skall beställning göras inom 3 månader, annars anses rätten till tjänstebil vara förverkad. Du som tjänstebilsinnehavare är skattskyldig från och med den månad då tjänstebilsförmånen inträffar, varför det vid nytilldelning kan bli orimligt dyrt att hämta ut bilen i slutet av en månad. Förmånsvärdesbeskattning och nettolöneavdrag görs nämligen för hela månaden även om du haft tjänstebilen endast en dag i månaden.

10 Reglemente 10 (24) 1.1. Nytilldelning Vid nytilldelning av tjänstebil kan man bli anvisad en förtida returnerad tjänstebil som man får ha under bilens resterande leasingperiod. Denna rutin hanteras av Svensk Vagnparksfinans. 9.1 Bilbyte Svensk Vagnparksfinans meddelar dig i god tid att bilbyte skall göras och att en beställning skall lämnas in. Du är skyldig att snarast beställa en ny bil. Underlåtelse att göra så kan komma att medföra att tjänstebilsförmånen dras in. Du kommer dessutom att få ett extra löneavdrag på grund av att du inte beställer en ny bil (se punkt 9.3). Har du inte nåtts av meddelande om bilbyte, är du skyldig att meddela Svensk Vagnparksfinans att leasingkontraktet håller på att löpa ut. Vid bilbyte inom samma bilkategori behövs ingen attest. Observera att bilbyte skall göras inom intervallet +/- 3 månader räknat på det datum då leasingkontraktet löper ut. Om så inte är fallet får Volvo vanligen betala en avgift vid återlämnandet. Har däremot bilbeställning gjorts i enlighet med de riktlinjer som gäller, men leveransen av den nya bilen blir för tidig eller sen utan tjänstebilsinnehavarens förskyllan och att extrakostnad därmed uppstår för inbytesbilen, skall detta inte debiteras Volvo. 9.2 Underlåtelse att beställa ny tjänstebil Om du inte följer de uppmaningar om att byta bil som du får i brev från Svensk Vagnparksfinans, kommer du efter en sista påminnelse att påföras en extra avgift om 2000 kr/månad. Denna kommer att läggas som ett nettolöneavdrag. Anledningen är att underlåtelse att byta bil är ett avtalsbrott, som orsakar Volvo merkostnader. Se även punkt Skyldigheter före/vid inbytet/återlämnandet I god tid före återlämnande skall du ta del av Riktlinjer vid retur av leasingbil, vilka finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Här framgår bland annat följande angående dina skyldigheter. Du skall: Före återlämnandet anmält skador på bilen som försäkringen täcker, t ex dörrslag. Tänk dock på att detta skall göras snarast efter att en skada har upptäckts och aldrig mer än efter 30 dagar (se även punkten 24.4). Ha tvättat och städat bilen. Ha tankat bilen full. Tillse att all utrustning som fanns vid leverans återlämnas. Upplysa om tjänstebilen regelbundet har transporterat husdjur. Ha tagit bort eventuell privat extrautrustning (se även rubrik Privat extrautrustning). Auktoriserad Volvohandlare kommer att upprätta ett testprotokoll, som du med din namnteckning skall skriva under. Du skall erhålla en kopia av testprotokollet. Underskriften innebär att du har tagit del av protokollet, och att detta är i överensstämmelse med bilens skick. Det är inte ett erkännande om skuld till skador eller vad som är normalt slitage. Däremot är testprotokollet det dokument som visar om du är skyldig att till Svensk Vagnparkfinans inbetala ersättning för saknad utrustning eller ej fulltankad bil. Eventuellt bestridande skall göras till Svensk Vagnparksfinans. Se även punkt 31.3.

11 Reglemente 11 (24) 9.4 Pensionering och bilbyte Om du skall gå i pension har du inte rätt att beställa ny tjänstebil om mindre än 12 månader återstår till pensionen, utan då skall gällande leasingavtal förlängas fram till pensioneringen. Kontakta Svensk Vagnparkfinans för mer information. 9.5 Skatteregler och löneavdrag beroende på dag i månaden Enligt Skatteverkets anvisningar skall förmånsbeskattning göras för hel månad om du har haft tjänstebil någon dag i månaden och vid byte är det den bil som du har haft längst i månaden som skall ligga till grund för beskattning. Byten under dag 1-15 i månaden medför att den nya bilen utgör underlag för förmånsbeskattning den månaden, medan byten från dag 16 och framåt inte ändrar förmånsvärdet, utan det är den gamla bilen som räknas. 9.6 Kategoribyten Vid byte av tjänstebilskategori gäller att den bil som du har haft längst i månaden ligger till grund för förmånsbeskattning och nettolöneavdrag. 9.7 Annan bil i avvaktan på leverans Du har rätt till ersättningsbil i avvaktan på leverans av din tjänstebil. Denna kan antingen vara en tidigt återlämnad tjänstebil från annan person, en tidigare avdelningsbil eller en hyrbil. Svensk Vagnparksfinans har rätt att anvisa dig en bil. Följ de instruktioner som finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Nettolöneavdrag och förmånsvärde grundar sig vanligen på den tillfälliga bilen och ändras därefter när ordinarie tjänstebil levereras. Du bör upplysa biluthyraren om att de skall anmäla att du har fått en ersättningsbil i avvaktan på leverans av en tjänstebil. 9.8 Bolagsbyten inom Volvokoncernen Din tjänstebil är en koncernförmån, vilket innebär att den, om inget annat avtalas, skall medföras vid byte av bolag. Du behöver inte meddela Svensk Vagnparksfinans byte av bolag, utan denna information får de från Volvo. 10 Volvokortet 10.1 Drivmedelsinköp Du kan använda Volvokortet till drivmedelsinköp, men det står dig fritt att köpa drivmedel på annat sätt om du vill. Använder du Volvokortet kommer inköpen att dras från din lön genom ett nettolöneavdrag. Det är tillåtet att använda kortet för inköp av drivmedel även till andra fordon än ditt eget eftersom du själv betalar för detta Tvätt, spolarvätska och bilvårdsmaterial Du skall använda Volvokortet vid tvätt (ej tillåtet att rekonditionera etc.), köp av spolarvätska och visst annat godkänt bilvårdsmaterial. För dessa inköp får du endast använda kortet för din egen tjänstebil (eller eventuell ersättningsbil om din tjänstebil är på reparation). Dessa köp faktureras Volvo.

12 Reglemente 12 (24) 10.3 Parkering På vissa platser är det möjligt att använda Volvokortet för parkering i tjänsten. Dessa parkeringskostnader skall inte redovisas på eventuell reseräkning eller kvittoblankett Övriga inköp Volvokortet får inte användas till inköp av andra varor än ovan angivna, ej heller för privat parkering Användning vid ersättningsbil Har du en ersättningsbil i avvaktan på leverans av ordinarie tjänstebil eller medan din tjänstebil är på service eller reparation, skall du använda Volvokortet enligt ovan Förlust av Volvokortet Förlust av Volvokortet skall snarast möjligt anmälas till Svensk Vagnparkfinans. Telefon: (kontorstid vardagar), (kvällar och helger). Epost: 11 Kontantutlägg I undantagsfall kan det hända att du behöver lägga ut pengar kontant för kostnader relaterade till tjänstebilen. I sådana fall skall den blankett som finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida användas. Utlägget skall attesteras av närmaste chef. För parkeringsavgifter i tjänsten gäller annan rutin, se punkt Parkering 12.1 Avgifter Volvo står för parkeringsavgifter vid tjänsteresor. Du kan använda Volvokortet för detta. Någon särskild redovisning krävs inte när Volvokortet används. Går inte kortet att använda får man begära ersättning via Volvos reseräknings- eller kvittorutin Parkeringsböter Du som tjänstebilsinnehavare ansvarar för betalning av parkeringsböter oavsett vem som har använt bilen. Betalning skall ske så snart som möjligt, så att påminnelse inte hinner skickas till Svensk Vagnparksfinans. Se även rubrik Fakturering, för konsekvenser om detta inte görs. Observera att betalningsansvar även föreligger vid eventuellt bestridande. Vid ett bestridande skall du vända dig direkt till Svensk Vagnparksfinans, som också hjälper till om det krävs underskrift av firmatecknare (krävs oftast när polisen har utfärdat parkeringsbot).

13 Reglemente 13 (24) 13 Användning och utlåning av tjänstebil Tjänstebilen skall användas vid tjänsteresor om detta bedöms vara det ekonomiskt mest förmånliga alternativet. Du får fritt låna ut bilen, men är inte skyldig att göra detta. Alla försäkringar gäller oavsett förare. Den får användas för normalt bruk men ej i näringsverksamhet eller biltävling. 14 Utlandsresor Du får använda tjänstebilen i utlandet, men du är dock skyldig att tillse att fullgott försäkringsskydd finns. Inom några få länder är det överhuvudtaget inte tillåtet att använda tjänstebilen, beroende på avsaknad av försäkringsavtal. Kontakta Svensk Vagnparksfinans för mer information. 15 Mer än 3000 mil per år i tjänsten 15.1 Hur anmäler man detta Tjänstekörning anmäls via mailform Tjänstekörning med tjänstebil. Kontroll av antal mil görs vid årets slut. Se även punkt 8.2 för viktig information om datum för rapportering Beräkning av justerat förmånsvärde Vid årets slut, i samband med körning av kontrolluppgiften, gör lönekontoret en kontroll av tjänstekörningen för att se om du har rapporterat tjänstekörning under året på 3000 mil eller mer. Om så är fallet sänks det skattepliktiga förmånsvärdet (beräknat före nettolöneavdrag) med 25 % på kontrolluppgiften, dock lägst ner till 0. Däremot påverkar detta inte nettolöneavdraget. 16 Utbyte av bildelar, däck m.m. Auktoriserad Volvohandlare beslutar om utbyte av utrustning. I Göteborg finns avtal om att detta skall hanteras av Volvo Bil i Göteborg AB. Du har inte rätt att ta beslut om inköp eller utbyte av delar. Alla kostnader skall faktureras Svensk Vagnparksfinans Däck Volvo Bil, auktoriserad Volvohandlare eller annan av Volvo kontrakterad verkstad, får byta däck först efter att ha fått ett godkännande av detta från Svensk Vagnparksfinans Glödlampor och torkarblad Verkstaden skall utföra byte av dessa. Du skall inte betala för utbyte, utan det ryms inom serviceavtalet RTI - navigationssystem Utbyte av dvd-skivor ingår inte under leasingperioden.

14 Reglemente 14 (24) 17 Biladministratör Du skall vid frågor rörande din tjänstebil kontakta Svensk Vagnparksfinans, tfn , e-post: Information rörande ditt tjänstebilsinnehav inom AB Volvo finns på hemsidan Svensk Vagnparksfinans är Volvokoncernens administratör av tjänstebilar i Sverige. Detta innebär att de svarar för all kostnadshantering, dvs. betalar alla bilrelaterade fakturor, samt genomför kontroll och uppföljning avseende kostnaders rimlighet och att dessa är i överensstämmelse med detta tjänstebilsreglemente och andra avtal. De har rätt att kontakta dig som tjänstebilsinnehavare för att ställa frågor kring bilen och dess kostnader, och de skall vid avvikelser från det normala meddela Volvo. De har också rätt att fakturera dig kostnader avseende din tjänstebil som du enligt detta reglemente är skyldig att betala, t.ex. för saknad utrustning, onormalt slitage och för ej gjorda nettolöneavdrag vid långtidsfrånvaro (se punkt 31). Vidare skall de på fråga från polis- eller åklagarmyndighet lämna ut uppgift om vem som är registrerad innehavare av viss tjänstebil. Svensk Vagnparksfinans skickar varje månad en rapport till dig per mail. Du skall gå igenom denna för att rimlighetsbedöma de kostnader som här finns uppräknade och vid eventuell avvikelse meddela Svensk Vagnparksfinans. 18 Alkolås Volvo förbehåller sig rätten att utrusta din tjänstebil med ett s.k. alkolås. Se även punkt 28 Alkohol och droger. 19 Privat extrautrustning Om du har försett din tjänstebil med privat extrautrustning måste du själv stå för kostnader förenade med detta, t ex installation, reparation och borttag. Utrustningen skall gå att montera av vid återlämnandet utan att bilen skadas. Om extrautrustningen inte går att montera av vid återlämnandet utan att skador uppstår, anses utrustningen ingå i bilens ordinarie utrustning, och du får heller ingen ersättning för denna. All extrautrustning skall vara Volvo original. 20 Ansvar och service, vård och underhåll Du skall väl vårda tilldelad tjänstebil och du är ansvarig för att bilen servas och underhålls enligt leverantörens föreskrifter. Följaktligen är du därför skyldig att ta del av innehållet i bilens service- och instruktionsbok och sköta bilen i enlighet med dessa instruktioner. Se även de skötselinstruktioner som finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Service, reparation, däckbyte m.m. skall i Göteborgsregionen hanteras av Volvo Bil i Göteborg AB.. Tvätt av bilen skall ske när så erfordras (ca 2 ggr/månad). Denna skall utföras vid någon av Volvo Bils anläggningar eller annan auktoriserad Volvoåterförsäljare eller på OKQ8. I de fall val är möjligt skall

15 Reglemente 15 (24) ekonomiprogrammet helst väljas eftersom det har minst påverkan på miljön. Det är också tillåtet att tvätta bilen för hand. Kan du undvika bör husdjur inte transporteras i tjänstebilen, eftersom bilen vid återlämnandet då måste rekonditioneras, detta med tanke på allergiker. Klistermärken och dekaler får ej appliceras på bilen. Rökning är förbjuden i alla tjänstebilar. 21 Rapportera mätarställning Du skall minst en gång per kvartal, eller på uppmaning från Svensk Vagnparksfinans, rapportera mätarställning. Detta görs genom den rutin som finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Anledningen till detta är att Volvo vill kunna följa upp tjänstebilsparkens totala kostnader och att Svensk Vagnparksfinans skall kunna skicka brev om bilbyten etc. till tjänstebilsinnehavare där vissa milgränser har uppnåtts. 22 Förvaring och skifte av hjul Volvo betalar för skifte av hjul, om du låter en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta. I Göteborgsregionen skall detta utföras av Volvo Bil i Göteborg AB. Volvo betalar inte förvaringskostnader för de hjul som inte sitter på bilen. Om det till Svensk Vagnparksfinans inkommer en faktura med ett s.k. paketpris som innehåller däcksbyte, rengöring och förvaring, kommer du personligen att faktureras det belopp som Volvo Bil för tillfället debiterar för förvaring. Om dina hjul (fälg och däck) blir stulna eller förstörda under förvaring (privat) står Volvo för självrisken i din hemförsäkring eller annan försäkring. Om du vid detta tillfälle använder försäkringen till andra skador betalar Volvo i proportion till hur mycket hjulen utgör i totalt värde som försäkringen ersätter. 23 Ersättningsbil vid service och stillestånd Som tjänstebilsförare har du möjlighet att få Ersättningsbil när din ordinarie tjänstebil är inlämnad för service, garanti- eller skadereparation. Tänk på - att med undantag för garantireparationer - drabbar kostnaderna för Ersättningsbil din avdelning. Så kan du undvika att ta ut en Ersättningsbil när din bil är på service under en dag, är detta att föredra. Möjligheten att få Ersättningsbil är förknippad med nedanstående villkor: Din chef avgör om du skall erhålla Ersättningsbil i samband med planerad service och/eller skadereparation. Medgivande ges på blanketten Intyg om skada i samband med tjänstekörning som finns tillgänglig under Blankett skadeintyg på Svensk vagnsparksfinans hemsida. Bokning av eventuell Ersättningsbil sker via telefon alternativt epost med den auktoriserade Volvoåterförsäljare där fordonet hämtades ut.

16 Reglemente 16 (24) I Göteborg finns avtal om att service-, garanti och skadereparation ska göras av fordonsleverantören Volvo Bil i Göteborg AB. På övriga orter skall den auktoriserade Volvoåterförsäljare där fordonet hämtades ut anlitas. Har du inte med dig attesterad blankett när du ska hämta ut eventuell Ersättningsbil, måste du själv lägga ut pengar för hyreskostnaden. I samband med garantireparation har du alltid rätt till ersättningsbil. Då behövs inte heller blanketten Intyg om skada i samband med tjänstekörning, eftersom fordonsleverantören i de fallen står för hyreskostnaden. Ersättningsbil i samband med garantireparation behöver du inte heller boka, utan sådan tillhandahålles av leverantören i samband med att du lämnar in ditt fordon. 24 Försäkringar och annat skydd Din tjänstebil är försäkrad i Volvia. Försäkringen gäller oavsett vem som är förare och oavsett om det är tjänstekörning eller privatkörning (för självrisker se nedan). Vid skada eller om du har frågor angående försäkringen skall du kontakta Svensk Vagnparksfinans eller Volvia. Telefonnummer finns i bilens mapp. Enligt avtal i Göteborgsregionen skall reparationer utföras av Volvo Bil i Göteborg AB Volvo Assistans Din tjänstebil har Volvo Assistans. Detta innebär att du har rätt till hjälp av bärgare på plats vid driftsstopp och andra produktrelaterade fel, t ex punktering, tomt batteri, borttappad bilnyckel eller i bilen inlåst bilnyckel. Information om aktuella telefonnummer skall finnas i bilen. Volvos försäkring ger ingen rätt till hyrbil utan detta ska beslutas av chef vid aktuell situation Kollision med annat fordon Vid kollision, använd den blå-gula blanketten Skadeanmälan motorfordon. Båda parterna skall gemensamt fylla i framsidan av blanketten och skriva under denna. Var och en skriver sedan sin egen anmälan på baksidan av respektive sida. Oavsett om ni är överens om händelseförloppet eller inte är det viktigt med vittnesuppgifter. Skriv alltid vad som har hänt, även om motparten inte vill skriva under. Gör inga förhastade medgivanden utan låt försäkringsbolagen utreda skuldfrågan. Tänk på att skador alltid måste anmälas inom 30 dagar från skadetillfället Skadegörelse, parkeringsskada, viltolycka etc. Vid parkeringsskada, stöld/inbrott, kollision med vilt samt skadegörelse krävs alltid polisanmälan. Skador måste alltid anmälas inom 30 dagar. Anmälan av i rubriken nämnda skador sker på något av följande sätt: Polisanmälan online direkt på (endast vid stöld och inbrott). Skadeanmälan till Volvia (online) på eller via telefon Direkt på auktoriserad Volvoverkstad (plåtverkstad). Kontakta Svensk Vagnparksfinans Vid parkeringsskada måste du kunna uppge var bilen stod parkerad, när den stod där och beskriva hur bilen blivit påkörd. Du måste bevisa det med hjälp av vittne a) som såg händelsen, eller vittne/n som

17 Reglemente 17 (24) b) såg att bilen var oskadad vid parkeringen och c) såg att bilen var skadad när du hämtade den. Bevisning för en parkeringsskada kan också vara om ett vittne kan intyga att det funnits hjulspår på platsen eller nedfall av glassplitter/ bildelar som visar att fordonet skadats på plats. Volvos försäkring täcker inte stölder av sådant som du förvarar i bilen (eventuellt kan din hemförsäkring gälla). Se nedan för mer information! 24.4 Stölder av sådant som förvaras i bilen Tjänstebilens försäkring ersätter, vid inbrott i bilen, enbart utrustning som är fast monterad och konstruerad att användas enbart i bilen. Med fast monterad menas att det krävs verktyg för att ta bort den. Detta innebär att bilens försäkring inte ersätter bärbar dator, mobiltelefon, GPS som inte är fast monterad, CD-skivor, solglasögon etc. Statistik visar att inbrott eller försök till inbrott i bilarna beror på att något stöldbegärligt finns synligt i bilen. Därför är det av yttersta vikt att man inte förvarar/lämnar något stöldbegärligt eller annat som kan väcka en gärningsmans intresse när man parkerar sin bil. En synlig väska är tillräckligt för att få inbrott i bilen, även om den inte innehåller något stöldbegärligt. Det som stjäls vid inbrott i bilen och inte ersätts via bilens försäkring kan i vissa fall ersättas av din hemförsäkring alternativt AB Volvos företagsförsäkring beroende på vem som var ägare till det som är stulet. Är det utrustning tillhörande AB Volvo som är stulet är dock självriskerna i de flesta fall så höga att ersättningen uteblir Dörrmärken, dörrslag (mindre plåt- och lackskador) Ofta kan det vara svårt att veta när dessa har inträffat, du kanske inte har uppmärksammat det direkt, utan det kan ha gått en tid. För att undvika onödiga kostnader är du skyldig att anmäla en upptäckt skada snarast möjligt och som allra längst inom 30 dagar. Anledningen till detta är att Vagnskadegarantin annars inte gäller och din avdelning kan komma att få betala hela kostnaden. Observera att du vanligen kan anmäla detta online på eller per telefon till Volvia eller via auktoriserad Volvoverkstad. Du skall ange skadedatum eller datum då skadan upptäcktes. Dessa skador skall du ha anmält före ett inbyte av din tjänstebil Glasskador vid stenskott Anmäl snarast möjligt skada till auktoriserad Volvoverkstad, dvs. ej till Volvia. Är det ett mindre stenskott skall du täcka skadan med den speciella tejp du tidigare har fått (går att få från verkstaden). Därmed ökar möjligheten till reparation av rutan och kostnaderna kan hållas nere, i och med att gruskorn hindras att tränga in i hålet Hemtransport av bil från annan ort Om du tvingas lämna in din tjänstebil på verkstad långt från din tjänstgöringsort, och du inte har möjlighet att köra hem bilen själv, har du rätt att hämta ut bilen på utlämningsställe nära din tjänstgöringsort. Kontakta Svensk Vagnparksfinans för hjälp med biltransport.

18 Reglemente 18 (24) 24.8 Självrisk Volvo betalar självrisk vid tjänstekörning och vid resa till och från arbetet, och också om bilen används under dagen, t ex i samband med lunch. Du är dock skyldig att vidta de åtgärder som krävs (anmälan till Volvia i tid, polisanmälan när så krävs m.m.) för att kostnaden för självrisken skall bli så låg som möjligt. Styrkning av tjänstekörning så att verkstaden har rätt att fakturera kostnad för självrisk kräver att du när bilen hämtas har med dig attesterad blankett för detta ändamål. Blanketten finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Har du inte med dig attesterad blankett måste du själv lägga ut pengar för att få ut bilen. Vid skadegörelse, inbrott m.m. enligt punkt 24.2 betalar Volvo självrisken, dvs. i dessa sammanhang finns ingen uppdelning i tjänstekörning och privatkörning. Vid privatkörning betalar du själv för självrisken, dock max 10 % av ett prisbasbelopp inkl moms. Detta betalar du när du hämtar bilen. Är självrisken högre skall verkstaden fakturera överskjutande belopp till Svensk Vagnparksfinans, som i sin tur fakturerar Volvo för detta. Undantag från ovanstående är de fall då Volvia, eller annat försäkringsbolag, inte betalar ersättning för reparation utifrån att försäkringsvillkoren inte täcker skadan (ex. vid rattonykterhet, vårdslöshet i trafik). Tjänstebilsinnehavaren är då fullt betalningsansvarig för reparationskostnaderna. Detta gäller både vid tjänstekörning och privatkörning Trygghetsavtal Volvo har tecknat trygghetsavtal för samtliga tjänstebilar, vilket i korthet innebär att service- och reparationer orsakade av normalt slitage ingår i avgiften för trygghetsavtalet. Även glödlampor och torkarblad täcks av detta avtal, varför du skall låta verkstaden byta dessa. Däremot gäller inte avtalet däck och glasskador Tvist med försäkringsbolag Om en tvist uppstår mellan tjänstebilsinnehavaren och Volvia, eller eventuellt annat försäkringsbolag, är huvudprincipen att tjänstebilsinnehavaren har hela ansvaret för eventuella kostnader i samband med tvisten. Försäkringstvister, som inte kan lösas av Volvo och försäkringsbolaget, kan slutligen avgöras i en allmän domstol. Om Volvo väljer att inte driva frågan vidare, får tjänstebilsinnehavaren begära en fullmakt från Volvo för att fortsätta processen på egen kostnad. 25 Fordonsskatt Fordonsskatt betalar Volvo. 26 Trängselskatter samt väg- och broavgifter Trängselskatt i Göteborg och Stockholm ingår i tjänstebilsförmånen (beslut i Regeringsrätten), så du skall inte betala denna, vare sig du kör i tjänsten eller privat. Skatten betalas av Svensk Vagnparksfinans, och du behöver inte anmäla att du har kört förbi ett registreringsställe för

19 Reglemente 19 (24) trängselskatt. Andra utlägg för väg- eller broavgifter i tjänsten ersätts enligt Volvos reseräknings- eller kvittorutin. Har du kört privat och avgifter kommer att faktureras Volvo är du skyldig att själv kontakta Svensk Vagnparksfinans för att reglera skulden. 27 Körkortsåterkallelse Du är skyldig att till närmaste chef anmäla om körkortet har återkallats och orsaken till detta. Har körkortet återkallats under period överstigande 8 månader skall tjänstebilen återlämnas. Du har i dessa fall ingen rätt att återfå tjänstebilsförmånen, utan för detta krävs en ny prövning. 28 Alkohol och droger Vid återkallande av körkort på grund av alkohol eller annan drog, eller ett på annat sätt uppmärksammat missbruksproblem, bör antingen bilen återkallas alternativt utrustas med alkolås och en särskild handlingsplan upprättas. Företaget har rätt att i dessa fall kräva att bilen på tjänstebilsinnehavarens bekostnad utrustas med alkolås. I detta fall uppkommer dock inget förmånsvärde. Chef i samråd med HR Business Partner bedömer och kommer överens om lämplig åtgärd från fall till fall. 29 Långtidsfrånvaro Eftersom tjänstebilen i huvudsak betalas av tjänstebilsinnehavaren (gäller ej A-bilar) genom ett nettolöneavdrag (avdrag efter skatt) kommer det vid långtidsfrånvaro att uppstå en skuld till företaget. För att undvika detta är du som tjänstebilsinnehavare skyldig att istället begära månadsvis fakturering. Detta görs genom att fylla i och underteckna en blankett som finns för detta ändamål. Blanketten finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Denna skyldighet gäller även dem som har en A-bil. Se mer information under rubrik fakturering Volvokortets användning under långtidsfrånvaro Du bör inte använda Volvokortet till drivmedelsinköp under frånvaron eftersom dessa inköp kommer att noteras som en skuld till företaget, dvs. dessa kommer inte att kunna faktureras. Däremot skall kortet som vanligt användas vid biltvätt och för köp av spolarvätska Föräldraledighet Föräldraledighet - vill behålla bilen under ledigheten Vid föräldraledighet har tjänstebilsinnehavaren rätt att behålla tjänstebilen. När lönen från företaget upphör/stoppas byggs emellertid en skuld upp, eftersom ett nettolöneavdrag inte kan göras. Därför är du skyldig att anmäla att du skall faktureras kostnaden. Det belopp som faktureras är det nettolöneavdrag som görs för en B-bil. Detta gäller för alla bilkategorier (A, B och C). Anmälningsblankett finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. 3 Informationen under denna rubrik gäller vid hel föräldraledighet. Vid föräldraledighet på deltid gäller inga särskilda regler (se rubrik Deltidsanställda och deltidsfrånvarande).

20 Reglemente 20 (24) Föräldraledighet vill avstå bilen under ledigheten Den som är föräldraledig och önskar avstå tjänstebilsförmånen under föräldraledigheten har rätt till detta om minst 9 månader har förflutit av befintlig tjänstebils leasingkontrakt och föräldraledigheten kommer att ha en varaktighet av minst 6 månader. Har man en tjänstebil där leasingkontraktet löper ut utan att ovanstående tidsgränser har uppnåtts, går det dock bra att avstå tjänstebilen vid leasingperiodens slut. Den som har avstått tjänstebil under föräldraledigheten har rätt att återfå tjänstebil när föräldraledigheten avslutas under förutsättning att ny bil beställs senast 3 månader efter återgång i arbete till minst halvtid Bilbyte under föräldraledighet Inträffar tidpunkt för bilbyte under föräldraledighet gäller reglerna enligt ovan, dvs. man kan välja att byta eller avstå Sjukdom Allmänna regler Vid hel sjukfrånvaro skall bilen återlämnas efter 12 månader om tjänstebilsinnehavaren då fortfarande är helt sjukskriven. Tjänstebilsinnehavaren har inte heller rätt att återlämna tjänstebilen innan 12 månader har gått. Följande undantag från detta finns dock: Om leasingkontraktet löper ut under dessa 12 månader kan tjänstebilsinnehavaren välja att återlämna bilen när kontraktet på bilen löper ut. Om den anställde bedöms återgå i arbete efter det att 12 månader har förflutit kan chef i samråd med HR Business Partner besluta att bilen får behållas även efter denna tid. Vid sjukdom som omöjliggör för tjänstebilsinnehavaren att köra bil eller där det redan efter kortare tid bedöms att sjukskrivningen kommer att medföra att tjänstebilsinnehavaren inte kommer att återgå i arbete, kan tjänstebilsinnehavaren välja att avsluta tjänstebilsförmånen med kort varsel. I de flesta fall har den som är sjukskriven möjlighet till bilbyte under sjukskrivningen. Svensk Vagnparksfinans skall dock alltid rådfrågas i dessa fall, så att så bra ekonomiskt upplägg väljs i varje enskilt ärende. HR Business Partner ansvarar för detta. Den som efter långtidssjukskrivning återgår i tjänst (och där bilen har återlämnats) har rätt att återfå tjänstebilen under förutsättning att ny bil beställs senast 3 månader efter återgång i arbete till minst halvtid. Vid sjukskrivning på deltid gäller inga särskilda regler, utan tjänstebilsförmånen kvarstår fullt ut Fakturering under sjukdom Vid sjukdom skall tjänstebilsinnehavaren anmäla begäran om fakturering. Detta skall göras senast efter 3 månaders sjukskrivning. Det belopp som faktureras är det nettolöneavdrag som görs för en B- bil. Detta gäller för alla bilkategorier (A, B och C). Vid återgång i arbete skall anmälan göras på nytt så att löneavdragen kommer igång igen.

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar 1. Allmänna frågor...sid 2 2. Däck... 2 3. Förmånsvärde... 3 4. Försäljning... 4 5. Hyrbil... 5 6. Kontrollbesiktning och skatt... 6 7. Kort... 6 8. Körjournal... 7 9. Mätarställning...

Läs mer

Sunfleets Allmänna villkor

Sunfleets Allmänna villkor Sida 1 Sunfleets Allmänna villkor Gäller från 2015-02-01 tills vidare Nedan följer de Allmänna villkor under vilka avtal träffats mellan Sunfleet Carsharing AB, organisationsnummer 556575-8298, nedan kallat

Läs mer

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav.

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Företagets transportbilar ska aldrig vara ett bekymmer. När bilarna står stilla stannar affärerna för många företag. Men det finns

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01 Försäkringsvillkor Motorfordon 2011-02-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer