REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE"

Transkript

1 Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Svante Ljungqvist REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

2 Reglemente 2 (25) 1. GRUNDLÄGGANDE VILLKOR VARUMÄRKET VOLVO BILKATEGORIER ANSTÄLLNINGSAVTAL OCH TJÄNSTEBIL BILAGA TILL ANSTÄLLNINGSAVTALET C BILAR TVÅ VARIANTER ÅTERLÄMNANDE AV TJÄNSTEBIL UTAN ATT NY TAS UT Tjänstebilsförmånen kvarstår Tjänstebilsförmånen upphör VAL AV BIL LEASINGPERIOD TJÄNSTEBILSINNEHAVARENS KOSTNADER FÖR BILEN EXKL. DRIVMEDEL KOSTNADER FÖR OLIKA TJÄNSTEBILSKATEGORIER KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR VID ÅRSSKIFTEN DRIVMEDELSKOSTNADER BETALNING AV DRIVMEDEL TJÄNSTEMILSRAPPORTERING OCH KÖRJOURNAL RESA TILL OCH FRÅN ARBETET ERSÄTTNINGSNIVÅER TJÄNSTEKÖRNING I UTLANDET EXTRA LÖNEKOMPENSATION FÖR DEM SOM HADE TJÄNSTEBIL 2006 OCH TIDIGARE BILBESTÄLLNINGAR OCH BILBYTEN NYTILLDELNING OCH KATEGORIBYTEN BILBYTE UNDERLÅTELSE ATT BESTÄLLA NY TJÄNSTEBIL SKYLDIGHETER FÖRE/VID INBYTET/ÅTERLÄMNANDET PENSIONERING OCH BILBYTE SKATTEREGLER OCH LÖNEAVDRAG BEROENDE PÅ DAG I MÅNADEN KATEGORIBYTEN ANNAN BIL I AVVAKTAN PÅ LEVERANS BOLAGSBYTEN INOM VOLVOKONCERNEN VOLVOKORTET DRIVMEDELSINKÖP TVÄTT, SPOLARVÄTSKA OCH BILVÅRDSMATERIAL PARKERING ÖVRIGA INKÖP ANVÄNDNING VID LÅNEBIL ELLER HYRBIL FÖRLUST AV VOLVOKORTET KONTANTUTLÄGG PARKERING AVGIFTER PARKERINGSBÖTER ANVÄNDNING OCH UTLÅNING AV TJÄNSTEBIL UTLANDSRESOR MER ÄN 3000 MIL PER ÅR I TJÄNSTEN HUR ANMÄLER MAN DETTA BERÄKNING AV JUSTERAT FÖRMÅNSVÄRDE UTBYTE AV BILDELAR, DÄCK M.M DÄCK...14

3 Reglemente 3 (25) GLÖDLAMPOR OCH TORKARBLAD RTI NAVIGATIONSSYSTEM DELTIDSANSTÄLLDA OCH DELTIDSFRÅNVARANDE BILADMINISTRATÖR ALKOLÅS PRIVAT EXTRAUTRUSTNING ANSVAR OCH SERVICE, VÅRD OCH UNDERHÅLL RAPPORTERA MÄTARSTÄLLNING FÖRVARING OCH SKIFTE AV HJUL ERSÄTTNINGSBIL VID SERVICE OCH STILLESTÅND FÖRSÄKRINGAR OCH ANNAT SKYDD KOLLISION MED ANNAT FORDON SKADEGÖRELSE, PARKERINGSSKADA, STÖLD/INBROTT, KOLLISION MED VILT SAMT SINGELOLYCKOR (SE ÄVEN NÄSTKOMMANDE RUBRIK) STÖLDER AV SÅDANT SOM FÖRVARAS I BILEN DÖRRMÄRKEN, DÖRRSLAG (MINDRE PLÅT OCH LACKSKADOR) GLASSKADOR VID STENSKOTT HEMTRANSPORT AV BIL FRÅN ANNAN ORT REPARATIONSKOSTNADER OCH SJÄLVRISKER BETALNINGSANSVAR VOLVO OCH/ELLER TJÄNSTEBILSINNEHAVARE VOLVO ASSISTANS TRYGGHETSAVTAL TVIST MED FÖRSÄKRINGSBOLAG FORDONSSKATT TRÄNGSELSKATTER OCH ANDRA VÄG OCH BROAVGIFTER KÖRKORTSÅTERKALLELSE ALKOHOL OCH DROGER LÅNGTIDSFRÅNVARO VOLVOKORTETS ANVÄNDNING UNDER LÅNGTIDSFRÅNVARO FÖRÄLDRALEDIGHET Föräldraledighet vill behålla bilen under ledigheten Föräldraledighet vill avstå bilen under ledigheten Bilbyte under föräldraledighet SJUKDOM Allmänna regler Fakturering under sjukdom ÖVRIGA LÅNGTIDSFRÅNVARANDE FAKTURERING AV TJÄNSTEBILSINNEHAVARE LÅNGTIDSFRÅNVARO OBETALDA PARKERINGSBÖTER ÅTERLÄMNANDE AV TJÄNSTEBIL MED SAKNAD UTRUSTNING ELLER EJ FULLTANKAD TVÄTT ELLER REKONDITIONERING VANSKÖTSEL UNDERLÅTELSE ATT BESTÄLLA NY TJÄNSTEBIL PENSION SAMLAD INFORMATION ÅTERLÄMNANDE AV BIL VID EGEN UPPSÄGNING, PENSION, UTLANDSTJÄNSTGÖRING ETC EGEN UPPSÄGNING OCH PENSION UTLANDSTJÄNSTGÖRING ANDRA ORSAKER DÖDSFALL ANVÄNDNING AV AVDELNINGSBIL FÖR PRIVAT KÖRNING... 24

4 Reglemente 4 (25) 37. HEMADRESSER TVISTER OCH BESTRIDANDEN KÖP AV TJÄNSTEBIL ÖVRIGA FRÅGOR... 25

5 Reglemente 5 (25) I detta reglemente återfinns regler och rutiner som tjänstebilsinnehavare och andra berörda (chefer för medarbetare med tjänstebil, HR-personal, ansvariga för avdelningsbilar m.fl.) är skyldiga att känna till och följa. Tjänstebilsreglementet följer Volvokoncernens globala tjänstebilspolicy (se Employee Center), men är mycket mer detaljerat. Vissa definitioner finns i fotnot nedan. 1 Aktuell version av reglementet finns på Svensk Vagnparkfinans hemsida. Uppdateringar görs fortlöpande. 1. Grundläggande villkor Tjänstebilen är en av arbetsgivaren ensidigt beslutad förmån, som inte medför något lönetillägg eller bruttolöneavdrag, varken vid tilldelning eller vid eventuellt återlämnande. Tjänstebilen har därmed heller ingen negativ pensionspåverkan. Tvister kring tjänstebilen rörande fakturering, handhavande etc., får inte inverka på andra relationer mellan arbetsgivaren och tjänstebilsinnehavaren. Om tjänstebilsinnehavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt detta reglemente kan Volvo emellertid komma att återkalla tjänstebilen. Vid nytilldelning av tjänstebil måste medarbetaren ha körkort. 2. Varumärket Volvo Som tjänstebilsinnehavare har du ett ansvar gentemot varumärket Volvo och vad detta representerar. Du skall därför som trafikant och tjänstebilsinnehavare uppträda i trafiken på ett sätt som är förenligt med dessa värden. Exempelvis skall du tänka på följande: Kvalitet: vårda bilen väl. Säkerhet: köra säkert, hålla hastighetsbegränsningar och tillse att alla i bilen använder säkerhetsbälte, dvs. i trafiken uppträda på ett sådant sätt att detta är positivt för Volvos image. Du skall inte heller tala i mobiltelefon, annat än handsfree eller integrerad, när du kör och självklart inte skicka sms. Miljöomsorg: helst välja en miljöbil, köra på ett sätt som håller nere drivmedelsförbrukningen och att aldrig köra på högre oktantal än rekommenderat. 3. Bilkategorier A-bil: B-bil: Förmånsbil för dem som tillhör Volvos koncernledning. Förmånsbil som en del av företagets totala förmånspaket. 1 Förmånsbil alla bilar förutom avdelningsbilar är skattemässigt förmånsbilar, dvs. dessa utgör en skattepliktig förmån. Vi väljer dock att genomgående använda benämningen tjänstebil, som då åsyftar samtliga bilar som företaget leasar. Nettolöneavdrag är ett löneavdrag som görs efter det att skatten är betald. I princip är detta detsamma som att skicka en faktura till en person, men vi väljer att låta lönekontoret göra ett motsvarande avdrag. Långtidsfrånvaro är i detta reglemente frånvaro på heltid med en varaktighet av minst 3 månader.

6 Reglemente 6 (25) C-bil: D-bil: Tjänstebil avsedd för medarbetare som vanligen kör minst 1500 mil/år i tjänsten och är i behov av personlig bil. Förmånsbil avsedd för medarbetare anställd inom ramen för VIAM (Volvo International Assignment Management) i Sverige (s.k. inbounds). Avdelningsbil: Tjänstebil avsedd för tjänstekörning och som inte disponeras av enskild medarbetare för privat bruk. Se avdelningsbilar. Hyrbilar: Används en hyrbil (lånebil) som ersättning för någon av kategorierna ovan gäller samma regler som för motsvarande kategori. A-, B- och D-bilar är förmånsbilar, dvs. dessa bilar har inget i sig att göra med om medarbetaren behöver använda bil i tjänsten eller ej (se även rubrik Användning och utlåning av tjänstebil). C-bilar och avdelningsbilar är avsedda att täcka behov av bil i tjänsten, dvs. dessa är tjänstebilar där den förstnämnda är knuten till enskild medarbetare och där privat bruk är tillåtet medan en avdelningsbil normalt inte får användas privat. Som samlingsbeteckning för alla bilkategorier används dock ordet tjänstebil i detta dokument. Vissa särskilda regler avseende D-bilar berörs inte närmare i detta reglemente, utan dessa återfinns hos den grupp inom HR Service Center som hanterar internationella anställningar. 4. Anställningsavtal och tjänstebil 4.1. Bilaga till anställningsavtalet HR Service Center upprättar en bilaga/tillägg till ditt anställningsavtal vid nytilldelning och återlämning av tjänstebil, samt vid byte av bilkategori. Din tjänstebil är en koncernförmån, vilket innebär att tjänstebilen, om inget annat avtalas, skall medföras vid byte av bolag C-bilar två varianter För C-bilar finns det två olika varianter av bilagor/tillägg till anställningsavtalet: 1) Tjänstebilen kommer att återkallas om befattningen inte längre kräver omfattande tjänstekörning eller om medarbetaren byter befattning, 2) Tjänstebilsförmånen övergår till en B-bil om villkoren för en C-bil inte längre är uppfyllda. Beslut om vilket som skall gälla fattas av chef i samråd med HR Business Partner Återlämnande av tjänstebil utan att ny tas ut Vid återlämnande av tjänstebil utan att ny tas ut, måste du meddela din chef som via mail meddelar HR Service Center att tjänstebilen har återlämnats, antingen tillsvidare eller i samband med föräldraledighet, långtidssjukdom eller utlandstjänstgöring. Vid sådan frånvaro kvarstår vanligen tjänstebilsförmånen och du har rätt att beställa ny bil när frånvaron är avslutad. Se punkterna 31 Långtidsfrånvaro och 34.2 Utllandstjänstgöring för mer information Tjänstebilsförmånen kvarstår Detta innebär att rätten till tjänstebil finns, men att medarbetaren för närvarande inte har tillgång till bil på grund av långtidsfrånvaro. I personalsystemet (SAP HR eller motsvarande) skall tjänstebilsförmånen vara registrerad. Någon ny bilaga till anställningsavtalet behöver inte skrivas.

7 Reglemente 7 (25) Tjänstebilsförmånen upphör Detta innebär att rätten till tjänstebil har avslutats, antingen genom att medarbetaren har avsagt sig tjänstebil, eller genom att företaget har sagt upp rätten till tjänstebil. I personalsystemet (SAP HR eller motsvarande) skall tjänstebilsförmånen avregistreras. Ny bilaga till anställningsavtalet skall skrivas. Bruttolönen skall inte höjas, om inte särskild överenskommelse träffas om detta. 5. Val av bil Bilmärket skall vara Volvo. Undantag kan förekomma för avdelningsbilar om Volvo ej har lämplig bilmodell för avdelningens behov. Se Svensk Vagnparksfinans hemsida för godkända bilval. Du (A-, B- och D-bilar) har rätt att fritt välja bilmodell och extrautrustning enligt den lista som finns på beställningsformuläret. Viss extrautrustning är dock obligatorisk, t ex vinterhjul. Observera att det inte är tillåtet att välja extrautrustning som inte finns på listan. För C-bilar gäller att enskilt bolag kan införa begränsningar i det fria valet av bilmodell och utrustning. Avdelningsbilarna är begränsade till vissa på förhand beslutade modeller med viss utrustning. 6. Leasingperiod Leasingperioden för B-, C- och D-bilar är för närvarande 24 månader, men kan komma att ändras utan föregående meddelande om detta bedöms fördelaktigt för AB Volvo och inte innebär någon väsentlig försämring för tjänstebilsinnehavaren. För A-bilar förekommer leasingavtal om både 12 eller 24 månader. Avdelningsbilar leasas på för ändamålet lämplig period dock minst 24 och max 60 månader. 7. Tjänstebilsinnehavarens kostnader för bilen exkl. drivmedel 7.1. Kostnader för olika tjänstebilskategorier Tjänstebilsinnehavarens kostnader består av skatt på förmånsvärde samt nettolöneavdrag (ej A-bilar), dvs. löneavdrag efter det att skatten är avdragen. 2 För olika kategorier beräknas kostnaden enligt nedan: A-bilar: Förmånsbeskattning i enlighet med gällande skatteregler. 2 Ur förarens perspektiv är det förmånligare med skatt på förmånsvärde än vad det är med ett nettolöneavdrag. Har man 50 % i marginalskatt blir kostnaden 150 kr för ett förmånsvärde om 300 kr, medan ett nettolöneavdrag innebär att man står för hela kostnaden om 300 kr själv.

8 Reglemente 8 (25) B-bilar: Nettolöneavdrag per månad beräknas som bilens förmånsvärde per månad minus 300 kr minus 11 procentenheter av den del av bilens pris, inklusive utrustning, som överstiger 7,5 prisbasbelopp. 300 kr i förmånsvärde avser bland annat att täcka säkerhetsutrustning. Tjänstebilsinnehavarens kostnad utgörs av nettolöneavdraget samt skatt på den del av förmånsvärdet som överstiger löneavdraget. C-bilar: Nettolöneavdrag per månad beräknas som bilens förmånsvärde per månad minus 300 kr minus 1200 kr, dvs. totalt 1500 kr. 300 kr i förmånsvärde avser bland annat att täcka säkerhetsutrustning, 1200 kr är det stöd som utgår för att bilen till stor del används i tjänsten. Tjänstebilsinnehavarens kostnad utgörs av nettolöneavdraget samt skatt på den del av förmånsvärdet som överstiger löneavdraget. D-bilar: Avd-bilar: Förmånsskatten till ett förmånsvärde upp till 1,5 prisbasbelopp påverkar inte nettolönen. Förmånsvärde därutöver genom extra löneavdrag från beräknad nettolön. Leasingavgift och alla andra bilrelaterade kostnader debiteras den avdelning där bilen är registrerad. Volvo Bils beställningsformulär (som nås via Svensk Vagnparksfinans hemsida) är anpassat till detta regelverk. Här visas en preliminär kostnad per bilmodell inom de olika kategorierna (exkl. D-bilar och avdelningsbilar) Kostnadsförändringar vid årsskiften Vid årsskiften höjs vanligen basbeloppet och statslåneräntan brukar också förändras, vilket påverkar kostnaden för tjänstebilen. Detta medför att förmånsvärdet vanligen stiger något. Det nettolöneavdrag som gällde när bilen beställdes ligger däremot fast under hela leasingperioden. 8. Drivmedelskostnader 8.1. Betalning av drivmedel Du betalar allt drivmedel själv och väljer var du skall tanka din bil. Väljer du att betala med hjälp av Volvokortet, kommer inköpen att debiteras genom ett nettolöneavdrag, dvs. ett avdrag som görs efter det att skatten är betald Tjänstemilsrapportering och körjournal Vid körning i tjänsten får du begära ersättning från företaget i enlighet med de nivåer i kronor per mil och övriga regler som anges på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Tjänstemil rapporteras (om inte annat meddelats) via mailform kallat Tjänstekörning med tjänstebil. Detta mailform finns på Employee Center. För att komma fram till vad som är tjänstekörning är begreppen tjänsteställe och mötesplats för tjänsteärende grundläggande.

9 Reglemente 9 (25) Tjänsteställe är din ordinarie arbetsplats eller i vissa fall arbetsplatserna för dig som har mer än ett tjänsteställe. Ordinarie arbetsplats skall förstås som den plats där en väsentlig del av arbetet varaktigt utförs. Inte ovanligt är att en väsentlig del av arbetsuppgifterna utförs hos en kund, extern eller intern saknar betydelse. Detta är då också att betrakta som en ordinarie arbetsplats (oavsett vad som anges i anställningsavtal eller andra dokument), och därmed också ett tjänsteställe. Mötesplats för tjänsteärende är det som inte är tjänsteställe. Tjänstekörning är en resa från tjänsteställe till mötesplats för tjänsteärende eller omvänt. Däremot är resa från hemmet till tjänsteställe inte tjänstekörning (se även punkt 8.3). För dig som har flera tjänsteställen utgör resor mellan tjänsteställena tjänstekörning. Vid resa tur och retur mellan bostad och mötesplats för tjänsteärende är hela sträckan tjänstekörning. Är denna sträcka kortare än resan mellan hemmet och ordinarie arbetsplats skall dock i flesta fall ingen ersättning från företaget betalas ut. Är sträckan längre än resan mellan hemmet och ordinarie arbetsplats ersätter företaget normalt sett endast denna extra körsträcka. Som bärande princip gäller att ersättningsreglerna skall tillämpas så att tjänstebilsinnehavaren får täckning för uppkomna merkostnader och inget annat. Du är skyldig att föra körjournal som visar körda mil i tjänsten och mellan vilka orter som tjänsteresan har företagits. Vid förfrågan från skattemyndighet eller Volvo är du skyldig att kunna uppvisa en körjournal. Kopia på mailform är att betrakta som godtagbar körjournal. Tänk på att du måste arkivera denna, åtminstone tills dess att din självdeklaration är godkänd av Skatteverket. Detta med anledning av eventuella frågor de kan komma att ställa. Begäran om ersättning för ett visst kalenderår skall du göra före januari månads utgång året efter. Det är dock att rekommendera att begäran om ersättning görs varje månad, i synnerhet för dig som kör mycket i tjänsten. Skall decembers tjänstekörning inräknas i det kalenderår där december ingår måste den attesterade tjänstekörningsrapporten vara lönekontoret tillhanda före lönekörningen i januari, vilken är i början av det nya året (se Employee Center för information om datum för lönekörning). Detta är särskilt viktigt för dig som kör mer än 3000 mil/år i tjänsten. Begäran om ersättning och utbetalning till medarbetare följer de attestregler som gäller inom företaget Resa till och från arbetet Resa till och från arbetet är inte tjänstekörning. Följande undantag från detta finns: vid inställelse till arbetet vid beredskapstjänst och vid icke ordinarie resa till och från arbetet vid övertidsarbete. Observera dock att resa till och från arbetet betraktas som en resa i tjänsten vid försäkringsärenden Ersättningsnivåer AB Volvo, Corporate HR, beslutar om ersättningsnivån för olika bränsleslag. Hänsyn skall tas till de prisnivåer som Volvohandeln erbjuder, skattelagstiftning och medelförbrukningen vid blandad körning för vanligt förekommande bilmodeller inom Volvos tjänstebilspark som helhet. Ersättningsnivån skall inte ligga på en sådan nivå att de bilmodeller som drar mest drivmedel får full kostnadstäckning. Om inte väsentliga skäl talar för annat, bör ny prövning ske vid varje halvårsskifte.

10 Reglemente 10 (25) 8.5. Tjänstekörning i utlandet Vid körning i tjänsten i utlandet skall du använda samma mailform som vid tjänstekörning i Sverige. Om kostnaden för drivmedelsinköp i utlandet överstiger de nivåer som gäller för drivmedelsersättning skall detta lösas lokalt genom extra löneutbetalningar (engångsbelopp). 9. Extra lönekompensation för dem som hade tjänstebil 2006 och tidigare Du som hade tjänstebil den 31/ , eller som beställde din första tjänstebil detta datum eller tidigare, kompenserades ekonomiskt för de förändringar som genomfördes avseende drivmedelsförmånen och övergång till nettolöneavdrag. Kompensation skall också ha betalats till dem som den 31/ hade en tillfälligt vilande tjänstebilsförmån, t.ex. var föräldralediga eller på utlandskontrakt. Följande sammanfattar det viktigaste: Den 1/ togs det fria bränslet bort för samtliga tjänstebilskategorier (A, B och C) och du kompenserades med en lönehöjning om 2050 kr/mån. När du bytte bil första gången efter 1/ övergick tidigare förmånsbeskattning till i huvudsak ett nettolöneavdrag. För detta kompenserades du med 2500 kr/mån (gäller ej A-bilar). Den sammanlagda kompensationen var därmed 4550 kr/mån. För dig som har en A-bil pågår det ett successivt utbyte till B-bil, vilket inleddes under 2009 med särskilda regler. Dessa tillägg är en del av din ordinarie månadslön och de kan inte återkallas om du i framtiden väljer att avstå din tjänstebil eller om företaget av någon anledning återkallar din tjänstebilsförmån. För ytterligare information om kompensationsreglerna kontakta HR Service Center, tfn eller 10. Bilbeställningar och bilbyten Alla bilbeställningar skall göras via den rutin som finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Observera att ändringar eller kompletteringar till lagd beställning inte är tillåtna Nytilldelning och kategoribyten Vid nytilldelning eller vid kategoribyte skall beställningen vara attesterad av HR Business Partner eller av denne delegerad. Efter beviljande av tjänstebil skall beställning göras inom 3 månader, annars anses rätten till tjänstebil vara förverkad. Du som tjänstebilsinnehavare är skattskyldig från och med den månad då tjänstebilsförmånen inträffar, varför det vid nytilldelning kan bli orimligt dyrt att hämta ut bilen i slutet av en månad. Förmånsvärdesbeskattning och nettolöneavdrag görs nämligen för hela månaden även om du haft tjänstebilen endast en dag i månaden Bilbyte Svensk Vagnparksfinans meddelar dig i god tid att bilbyte skall göras och att en beställning skall lämnas in. Du är skyldig att snarast beställa en ny bil. Underlåtelse att göra så kan komma att medföra att

11 Reglemente 11 (25) tjänstebilsförmånen dras in. Du kommer dessutom att få ett extra löneavdrag på grund av att du inte beställer en ny bil (se punkt 10.3). Har du inte nåtts av meddelande om bilbyte, är du skyldig att meddela Svensk Vagnparksfinans att leasingkontraktet håller på att löpa ut. Vid bilbyte inom samma bilkategori behövs ingen attest. Observera att bilbyte skall göras inom intervallet +/- 3 månader räknat på det datum då leasingkontraktet löper ut. Om så inte är fallet får Volvo vanligen betala en avgift vid återlämnandet. Har däremot bilbeställning gjorts i enlighet med de riktlinjer som gäller, men leveransen av den nya bilen blir för tidig eller sen utan tjänstebilsinnehavarens förskyllan och att extrakostnad därmed uppstår för inbytesbilen, skall detta inte debiteras Volvo Underlåtelse att beställa ny tjänstebil Om du inte följer de uppmaningar om att byta bil som du får i brev från Svensk Vagnparksfinans, kommer du efter en sista påminnelse att påföras en extra avgift om 2000 kr/månad. Denna kommer att läggas som ett nettolöneavdrag. Anledningen är att underlåtelse att byta bil är ett avtalsbrott, som orsakar Volvo merkostnader. Se även punkt Skyldigheter före/vid inbytet/återlämnandet I god tid före återlämnande skall du ta del av Riktlinjer vid retur av leasingbil, vilka finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Här framgår bland annat följande angående dina skyldigheter. Du skall: Före återlämnandet anmält skador på bilen som försäkringen täcker, t ex dörrslag. Tänk dock på att detta skall göras snarast efter att en skada har upptäckts och aldrig mer än efter 30 dagar (se även punkten 26.4). Ha tvättat och städat bilen. Ha tankat bilen full. Tillse att all utrustning som fanns vid leverans återlämnas. Upplysa om tjänstebilen regelbundet har transporterat husdjur. Ha tagit bort eventuell privat extrautrustning (se även rubrik Privat extrautrustning). Auktoriserad Volvohandlare kommer att upprätta ett testprotokoll, som du med din namnteckning skall skriva under. Du skall erhålla en kopia av testprotokollet. Underskriften innebär att du har tagit del av protokollet, och att detta är i överensstämmelse med bilens skick. Det är inte ett erkännande om skuld till skador eller vad som är normalt slitage. Däremot är testprotokollet det dokument som visar om du är skyldig att till Svensk Vagnparkfinans inbetala ersättning för saknad utrustning eller ej fulltankad bil. Eventuellt bestridande skall göras till Svensk Vagnparksfinans. Se även punkt Pensionering och bilbyte Om du skall gå i pension har du inte rätt att beställa ny tjänstebil om mindre än 12 månader återstår till pensionen, utan då skall gällande leasingavtal förlängas fram till pensioneringen. Kontakta Svensk Vagnparkfinans för mer information.

12 Reglemente 12 (25) Skatteregler och löneavdrag beroende på dag i månaden Enligt Skatteverkets anvisningar skall förmånsbeskattning göras för hel månad om du har haft tjänstebil någon dag i månaden och vid byte är det den bil som du har haft längst i månaden som skall ligga till grund för beskattning. Byten under dag 1-15 i månaden medför att den nya bilen utgör underlag för förmånsbeskattning den månaden, medan byten från dag 16 och framåt inte ändrar förmånsvärdet, utan det är den gamla bilen som räknas Kategoribyten Vid byte av tjänstebilskategori gäller att den bil som du har haft längst i månaden ligger till grund för förmånsbeskattning och nettolöneavdrag Annan bil i avvaktan på leverans Du har rätt till bil i avvaktan på leverans av din tjänstebil. Denna kan antingen vara en tidigt återlämnad tjänstebil från annan person, en tidigare avdelningsbil eller en hyrbil. Svensk Vagnparksfinans har rätt att anvisa dig en bil. Följ de instruktioner som finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Nettolöneavdrag och förmånsvärde grundar sig vanligen på den tillfälliga bilen och ändras därefter när ordinarie tjänstebil levereras. Du bör upplysa biluthyraren om att de skall anmäla att du har fått en hyrbil i avvaktan på leverans av en tjänstebil Bolagsbyten inom Volvokoncernen Din tjänstebil är en koncernförmån, vilket innebär att den, om inget annat avtalas, skall medföras vid byte av bolag. Du behöver inte meddela Svensk Vagnparksfinans byte av bolag, utan denna information får de från Volvo. 11. Volvokortet Drivmedelsinköp Du kan använda Volvokortet till drivmedelsinköp, men det står dig fritt att köpa drivmedel på annat sätt om du vill. Använder du Volvokortet kommer inköpen att dras från din lön genom ett nettolöneavdrag. Det är tillåtet att använda kortet för inköp av drivmedel även till andra fordon än ditt eget eftersom du själv betalar för detta Tvätt, spolarvätska och bilvårdsmaterial Du skall använda Volvokortet vid tvätt (ej tillåtet att rekonditionera etc.), köp av spolarvätska och visst annat godkänt bilvårdsmaterial. För dessa inköp får du endast använda kortet för din egen tjänstebil (eller eventuell låne- eller hyrbil om din tjänstebil är på reparation). Dessa köp faktureras Volvo Parkering På vissa platser är det möjligt att använda Volvokortet för parkering i tjänsten. Dessa parkeringskostnader skall inte redovisas på eventuell reseräkning eller kvittoblankett.

13 Reglemente 13 (25) Övriga inköp Volvokortet får inte användas till inköp av andra varor än ovan angivna, ej heller för privat parkering Användning vid lånebil eller hyrbil Har du en lånebil eller hyrbil i avvaktan på leverans av ordinarie tjänstebil eller medan din tjänstebil är på service eller reparation, skall du använda Volvokortet enligt ovan Förlust av Volvokortet Förlust av Volvokortet skall snarast möjligt anmälas till Svensk Vagnparkfinans. Telefon: (kontorstid vardagar), (kvällar och helger). Epost: 12. Kontantutlägg I undantagsfall kan det hända att du behöver lägga ut pengar kontant för kostnader relaterade till tjänstebilen. I sådana fall skall den blankett som finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida användas. Utlägget skall attesteras av närmaste chef. För parkeringsavgifter i tjänsten gäller annan rutin, se punkt Parkering Avgifter Volvo står för parkeringsavgifter vid tjänsteresor. Du kan använda Volvokortet för detta. Någon särskild redovisning krävs inte när Volvokortet används. Går inte kortet att använda får man begära ersättning via Volvos reseräknings- eller kvittorutin Parkeringsböter Du som tjänstebilsinnehavare ansvarar för betalning av parkeringsböter oavsett vem som har använt bilen. Betalning skall ske så snart som möjligt, så att påminnelse inte hinner skickas till Svensk Vagnparksfinans. Se även rubrik Fakturering, för konsekvenser om detta inte görs. Observera att betalningsansvar även föreligger vid eventuellt bestridande. Vid ett bestridande skall du vända dig direkt till Svensk Vagnparksfinans, som också hjälper till om det krävs underskrift av firmatecknare (krävs oftast när polisen har utfärdat parkeringsbot). 14. Användning och utlåning av tjänstebil Tjänstebilen skall användas vid tjänsteresor om detta bedöms vara det ekonomiskt mest förmånliga alternativet. Du får fritt låna ut bilen, men är inte skyldig att göra detta. Alla försäkringar gäller oavsett förare. Den får användas för normalt bruk men ej i näringsverksamhet eller biltävling. Övningskörning är tillåtet.

14 Reglemente 14 (25) 15. Utlandsresor Du får använda tjänstebilen i utlandet, men du är dock skyldig att tillse att fullgott försäkringsskydd finns. Inom några få länder är det överhuvudtaget inte tillåtet att använda tjänstebilen, beroende på avsaknad av försäkringsavtal. Kontakta Svensk Vagnparksfinans för mer information. 16. Mer än 3000 mil per år i tjänsten Hur anmäler man detta Tjänstekörning anmäls via mailform Tjänstekörning med tjänstebil. Kontroll av antal mil görs vid årets slut. Se även punkt 8.2 för viktig information om datum för rapportering Beräkning av justerat förmånsvärde Vid årets slut, i samband med körning av kontrolluppgiften, gör lönekontoret en kontroll av tjänstekörningen för att se om du har rapporterat tjänstekörning under året på 3000 mil eller mer. Om så är fallet sänks det skattepliktiga förmånsvärdet (beräknat före nettolöneavdrag) med 25 % på kontrolluppgiften, dock lägst ner till 0. Däremot påverkar detta inte nettolöneavdraget. 17. Utbyte av bildelar, däck m.m. Auktoriserad Volvohandlare beslutar om utbyte av utrustning. I Göteborg finns avtal om att detta skall hanteras av Volvo Bil i Göteborg AB. Du har inte rätt att ta beslut om inköp eller utbyte av delar. Alla kostnader skall faktureras Svensk Vagnparksfinans Däck Volvo Bil, auktoriserad Volvohandlare eller annan av Volvo kontrakterad verkstad, får byta däck först efter att ha fått ett godkännande av detta från Svensk Vagnparksfinans Glödlampor och torkarblad Verkstaden skall utföra byte av dessa. Du skall inte betala för utbyte, utan det ryms inom serviceavtalet RTI - navigationssystem Utbyte av dvd-skivor ingår inte under leasingperioden. 18. Deltidsanställda och deltidsfrånvarande Är du deltidsanställd eller deltidsfrånvarande måste du förvissa dig om att lönen räcker till erforderligt löneavdrag. Om så inte är fallet skall faktureringsrutin påbörjas. I övrigt finns inga särskilda begränsningar vad gäller deltidsanställda eller frånvarande (se rubrik fakturering) på deltid, t ex deltidssjukskrivna. Du har heller ingen rätt att avstå tjänstebilen innan dess att pågående leasingkontrakt löper ut.

15 Reglemente 15 (25) 19. Biladministratör Du skall vid frågor rörande din tjänstebil kontakta Svensk Vagnparksfinans, tfn , e-post: Information rörande ditt tjänstebilsinnehav inom AB Volvo finns på hemsidan Svensk Vagnparksfinans är Volvokoncernens administratör av tjänstebilar i Sverige. Detta innebär att de svarar för all kostnadshantering, dvs. betalar alla bilrelaterade fakturor, samt genomför kontroll och uppföljning avseende kostnaders rimlighet och att dessa är i överensstämmelse med detta tjänstebilsreglemente och andra avtal. De har rätt att kontakta dig som tjänstebilsinnehavare för att ställa frågor kring bilen och dess kostnader, och de skall vid avvikelser från det normala meddela Volvo. De har också rätt att fakturera dig kostnader avseende din tjänstebil som du enligt detta reglemente är skyldig att betala, t.ex. för saknad utrustning, onormalt slitage och för ej gjorda nettolöneavdrag vid långtidsfrånvaro (se punkt 32). Vidare skall de på fråga från polis- eller åklagarmyndighet lämna ut uppgift om vem som är registrerad innehavare av viss tjänstebil. Svensk Vagnparksfinans skickar varje månad en rapport till dig per mail. Du skall gå igenom denna för att rimlighetsbedöma de kostnader som här finns uppräknade och vid eventuell avvikelse meddela Svensk Vagnparksfinans. 20. Alkolås Volvo förbehåller sig rätten att utrusta din tjänstebil med ett s.k. alkolås. Se även punkt 30 Alkohol och droger. 21. Privat extrautrustning Om du har försett din tjänstebil med privat extrautrustning måste du själv stå för kostnader förenade med detta, t ex installation, reparation och borttag. Utrustningen skall gå att montera av vid återlämnandet utan att bilen skadas. Om extrautrustningen inte går att montera av vid återlämnandet utan att skador uppstår, anses utrustningen ingå i bilens ordinarie utrustning, och du får heller ingen ersättning för denna. All extrautrustning skall vara Volvo original. 22. Ansvar och service, vård och underhåll Du skall väl vårda tilldelad tjänstebil och du är ansvarig för att bilen servas och underhålls enligt leverantörens föreskrifter. Följaktligen är du därför skyldig att ta del av innehållet i bilens service- och instruktionsbok och sköta bilen i enlighet med dessa instruktioner. Se även de skötselinstruktioner som finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Service, reparation, däckbyte m.m. skall i Göteborgsregionen hanteras av Volvo Bil i Göteborg AB. Tvätt av bilen skall ske när så erfordras (ca 2 ggr/månad). Denna skall utföras vid någon av Volvo Bils anläggningar eller annan auktoriserad Volvoåterförsäljare eller på OKQ8. I de fall val är möjligt skall ekonomiprogrammet helst väljas eftersom det har minst påverkan på miljön. Det är också tillåtet att tvätta bilen för hand.

16 Reglemente 16 (25) Kan du undvika bör husdjur inte transporteras i tjänstebilen, eftersom bilen vid återlämnandet då måste rekonditioneras, detta med tanke på allergiker. Rökning är förbjuden i alla tjänstebilar. 23. Rapportera mätarställning Du skall minst en gång per kvartal, eller på uppmaning från Svensk Vagnparksfinans, rapportera mätarställning. Detta görs genom den rutin som finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Anledningen till detta är att Volvo vill kunna följa upp tjänstebilsparkens totala kostnader och att Svensk Vagnparksfinans skall kunna skicka brev om bilbyten etc. till tjänstebilsinnehavare där vissa milgränser har uppnåtts. 24. Förvaring och skifte av hjul Volvo betalar för skifte av hjul, om du låter en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta. I Göteborgsregionen skall detta utföras av Volvo Bil i Göteborg AB. Volvo betalar inte förvaringskostnader för de hjul som inte sitter på bilen. Om det till Svensk Vagnparksfinans inkommer en faktura med ett s.k. paketpris som innehåller däcksbyte, rengöring och förvaring, kommer du personligen att faktureras det belopp som Volvo Bil för tillfället debiterar för förvaring. Om dina hjul (fälg och däck) blir stulna eller förstörda under förvaring (privat) står Volvo för självrisken i din hemförsäkring eller annan försäkring. Om du vid detta tillfälle använder försäkringen till andra skador betalar Volvo i proportion till hur mycket hjulen utgör i totalt värde som försäkringen ersätter. 25. Ersättningsbil vid service och stillestånd När din tjänstebil är inlämnad för service, garanti- eller skadereparation på någon av leverantörens anläggningar eller annan auktoriserad Volvoåterförsäljare (i Göteborgs finns avtal om att detta skall göras av Volvo Bil i Göteborg AB), har du möjlighet att få en låne- eller hyrbil. Eventuella kostnader skall debiteras Svensk Vagnparksfinans. Tänk dock på att detta oftast kostar Volvo pengar, så kan du undvika att ta ut en låne- eller hyrbil när din bil är på service under t.ex. en dag är detta att föredra. 26. Försäkringar och annat skydd Din tjänstebil är försäkrad i Volvia. Försäkringen gäller oavsett vem som är förare och oavsett om det är tjänstekörning eller privatkörning (för självrisker se nedan). Vid skada eller om du har frågor angående försäkringen skall du kontakta Svensk Vagnparksfinans eller Volvia. Telefonnummer finns i bilens mapp. Enligt avtal i Göteborgsregionen skall reparationer utföras av Volvo Bil i Göteborg AB Kollision med annat fordon Vid kollision, använd den blå-gula blanketten Skadeanmälan motorfordon. Båda parterna skall gemensamt fylla i framsidan av blanketten och skriva under denna. Var och en skriver sedan sin egen anmälan på

17 Reglemente 17 (25) baksidan av respektive sida. Oavsett om ni är överens om händelseförloppet eller inte är det viktigt med vittnesuppgifter. Skriv alltid vad som har hänt, även om motparten inte vill skriva under. Gör inga förhastade medgivanden utan låt försäkringsbolagen utreda skuldfrågan. Tänk på att skador alltid måste anmälas inom 30 dagar från skadetillfället Skadegörelse, parkeringsskada, stöld/inbrott, kollision med vilt samt singelolyckor (se även nästkommande rubrik) Vid parkeringsskada, stöld/inbrott, kollision med vilt samt skadegörelse krävs alltid polisanmälan. Skador måste alltid anmälas inom 30 dagar. Anmälan av i rubriken nämnda skador sker på något av följande sätt: Polisanmälan online direkt på (endast vid stöld och inbrott). Skadeanmälan till Volvia (online) på eller via telefon Direkt på auktoriserad Volvoverkstad (plåtverkstad). Kontakta Svensk Vagnparksfinans Vid parkeringsskada måste du kunna uppge var bilen stod parkerad, när den stod där och beskriva hur bilen blivit påkörd. Du måste bevisa det med hjälp av vittne a) som såg händelsen, eller vittne/n som b) såg att bilen var oskadad vid parkeringen och c) såg att bilen var skadad när du hämtade den. Bevisning för en parkeringsskada kan också vara om ett vittne kan intyga att det funnits hjulspår på platsen eller nedfall av glassplitter/ bildelar som visar att fordonet skadats på plats. Volvos försäkring täcker inte stölder av sådant som du förvarar i bilen (eventuellt kan din hemförsäkring gälla). Se nedan för mer information! Stölder av sådant som förvaras i bilen Tjänstebilens försäkring ersätter, vid inbrott i bilen, enbart utrustning som är fast monterad och konstruerad att användas enbart i bilen. Med fast monterad menas att det krävs verktyg för att ta bort den. Detta innebär att bilens försäkring inte ersätter bärbar dator, mobiltelefon, GPS som inte är fast monterad, CD-skivor, solglasögon etc. Statistik visar att inbrott eller försök till inbrott i bilarna beror på att något stöldbegärligt finns synligt i bilen. Därför är det av yttersta vikt att man inte förvarar/lämnar något stöldbegärligt eller annat som kan väcka en gärningsmans intresse när man parkerar sin bil. En synlig väska är tillräckligt för att få inbrott i bilen, även om den inte innehåller något stöldbegärligt. Det som stjäls vid inbrott i bilen och inte ersätts via bilens försäkring kan i vissa fall ersättas av din hemförsäkring alternativt AB Volvos företagsförsäkring beroende på vem som var ägare till det som är stulet. Är det utrustning tillhörande AB Volvo som är stulet är dock självriskerna i de flesta fall så höga att ersättningen uteblir.

18 Reglemente 18 (25) Dörrmärken, dörrslag (mindre plåt- och lackskador) Ofta kan det vara svårt att veta när dessa har inträffat, du kanske inte har uppmärksammat det direkt, utan det kan ha gått en tid. För att undvika onödiga kostnader är du skyldig att anmäla en upptäckt skada snarast möjligt och som allra längst inom 30 dagar. Anledningen till detta är att Vagnskadegarantin annars inte gäller och din avdelning kan komma att få betala hela kostnaden. Observera att du vanligen kan anmäla detta online på eller per telefon till Volvia eller via auktoriserad Volvoverkstad. Du skall ange skadedatum eller datum då skadan upptäcktes. Dessa skador skall du ha anmält före ett inbyte av din tjänstebil Glasskador vid stenskott Anmäl snarast möjligt skada till auktoriserad Volvoverkstad, dvs. ej till Volvia. Är det ett mindre stenskott skall du täcka skadan med den speciella tejp du tidigare har fått (går att få från verkstaden). Därmed ökar möjligheten till reparation av rutan och kostnaderna kan hållas nere, i och med att gruskorn hindras att tränga in i hålet Hemtransport av bil från annan ort Om du tvingas lämna in din tjänstebil på verkstad långt från din tjänstgöringsort, och du inte har möjlighet att köra hem bilen själv, har du rätt att hämta ut bilen på utlämningsställe nära din tjänstgöringsort. Kontakta Svensk Vagnparksfinans för hjälp med biltransport Reparationskostnader och självrisker betalningsansvar Volvo och/eller tjänstebilsinnehavare Volvo betalar alla reparationskostnader, inklusive självrisker, vid tjänstekörning och vid resa till och från arbetet. Detsamma gäller om bilen används under arbetsdagen, t ex i samband med lunch. Du måste styrka tjänstekörning, för att Volvo skall betala för reparation eller självrisk. Detta styrks av din chef på Blankett skadeintyg. Denna hittar du på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Har du inte med dig attesterad blankett till verkstaden måste du själv lägga ut pengar för att få ut bilen. Vid skadegörelse, parkeringsskada och stöld av bil och inbrott (punkt 26.2), dörrmärken och dörrslag (punkt 26.4) och glasskador vid stenskott (punkt 26.5), betalar Volvo alltid, dvs. i dessa sammanhang finns ingen uppdelning i tjänstekörning och privatkörning. Vid kollision med vilt och vid singelolyckor (punkt 26.2) samt vid kollision med annat fordon, är det emellertid skillnad i Volvos åtaganden beroende på om det är tjänste- eller privatkörning. Du är alltid skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att minimera kostnaderna. Detta innebär anmälan till Volvia inom 30 dagar från skada och polisanmälan när så krävs. Vid oklarheter kontakta Svensk Vagnparksfinans. Vid privatkörning betalar du själv för reparationskostnaden eller kostnaden för självrisk. Det som du personligen måste betala, inklusive eventuell moms, skall dock aldrig överstiga 10 % av ett prisbasbelopp. Detta gäller även när det föreligger skyldighet att betala motparts självrisk, dvs. din kostnad blir aldrig högre än vad som ovan anges. Dina reparations- eller självriskkostnader betalar du när du hämtar bilen. Överstiger kostnaderna 10 % av ett prisbasbelopp, skall verkstaden fakturera överskjutande belopp till Svensk Vagnparksfinans, som i sin tur fakturerar Volvo för detta. Det prisbasbelopp som skall användas är det som gäller på datum för skada.

19 Reglemente 19 (25) Volvo Assistans Din tjänstebil har så kallad Assistans. Detta innebär att du har rätt till hjälp av bärgare på plats vid driftsstopp och andra produktrelaterade fel, t ex punktering, tomt batteri, borttappad bilnyckel eller i bilen inlåst bilnyckel. Information om aktuella telefonnummer skall finnas i bilen Trygghetsavtal Volvo har tecknat trygghetsavtal för samtliga tjänstebilar, vilket i korthet innebär att service- och reparationer orsakade av normalt slitage ingår i avgiften för trygghetsavtalet. Även glödlampor och torkarblad täcks av detta avtal, varför du skall låta verkstaden byta dessa. Däremot gäller inte avtalet däck och glasskador Tvist med försäkringsbolag Om en tvist uppstår mellan tjänstebilsinnehavaren och Volvia, eller eventuellt annat försäkringsbolag, är huvudprincipen att tjänstebilsinnehavaren har hela ansvaret för eventuella kostnader i samband med tvisten. Försäkringstvister, som inte kan lösas av Volvo och försäkringsbolaget, kan slutligen avgöras i en allmän domstol. Om Volvo väljer att inte driva frågan vidare, får tjänstebilsinnehavaren begära en fullmakt från Volvo för att fortsätta processen på egen kostnad. 27. Fordonsskatt Fordonsskatt betalar Volvo. 28. Trängselskatter och andra väg- och broavgifter Trängselskatten i Stockholm ingår i tjänstebilsförmånen (beslut i Regeringsrätten), så du skall inte betala denna, vare sig du kör i tjänsten eller privat. Skatten betalas av Svensk Vagnparksfinans, och du behöver inte anmäla att du har kört förbi ett registreringsställe för trängselskatt. Andra utlägg för väg- eller broavgifter i tjänsten ersätts enligt Volvos reseräknings- eller kvittorutin. Har du kört privat och avgifter kommer att faktureras Volvo är du skyldig att själv kontakta Svensk Vagnparksfinans för att reglera skulden. 29. Körkortsåterkallelse Du är skyldig att till närmaste chef anmäla om körkortet har återkallats och orsaken till detta. Har körkortet återkallats under period överstigande 8 månader skall tjänstebilen återlämnas. Du har i dessa fall ingen rätt att återfå tjänstebilsförmånen, utan för detta krävs en ny prövning.

20 Reglemente 20 (25) 30. Alkohol och droger Vid återkallande av körkort på grund av alkohol eller annan drog, eller ett på annat sätt uppmärksammat missbruksproblem, bör antingen bilen återkallas alternativt utrustas med alkolås och en särskild handlingsplan upprättas. Företaget har rätt att i dessa fall kräva att bilen på tjänstebilsinnehavarens bekostnad utrustas med alkolås. I detta fall uppkommer dock inget förmånsvärde. Chef i samråd med HR Business Partner bedömer och kommer överens om lämplig åtgärd från fall till fall. 31. Långtidsfrånvaro Eftersom tjänstebilen i huvudsak betalas av tjänstebilsinnehavaren (gäller ej A-bilar) genom ett nettolöneavdrag (avdrag efter skatt) kommer det vid långtidsfrånvaro att uppstå en skuld till företaget. För att undvika detta är du som tjänstebilsinnehavare skyldig att istället begära månadsvis fakturering. Detta görs genom att fylla i och underteckna en blankett som finns för detta ändamål. Blanketten finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Denna skyldighet gäller även dem som har en A-bil. Se mer information under rubrik fakturering Volvokortets användning under långtidsfrånvaro Du bör inte använda Volvokortet till drivmedelsinköp under frånvaron eftersom dessa inköp kommer att noteras som en skuld till företaget, dvs. dessa kommer inte att kunna faktureras. Däremot skall kortet som vanligt användas vid biltvätt och för köp av spolarvätska Föräldraledighet Föräldraledighet - vill behålla bilen under ledigheten Vid föräldraledighet har tjänstebilsinnehavaren rätt att behålla tjänstebilen. När lönen från företaget upphör/stoppas byggs emellertid en skuld upp, eftersom ett nettolöneavdrag inte kan göras. Därför är du skyldig att anmäla att du skall faktureras kostnaden. Det belopp som faktureras är det nettolöneavdrag som görs för en B-bil. Detta gäller för alla bilkategorier (A, B och C). Anmälningsblankett finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida Föräldraledighet vill avstå bilen under ledigheten Den som är föräldraledig och önskar avstå tjänstebilsförmånen under föräldraledigheten har rätt till detta om minst 9 månader har förflutit av befintlig tjänstebils leasingkontrakt och föräldraledigheten kommer att ha en varaktighet av minst 6 månader. Har man en tjänstebil där leasingkontraktet löper ut utan att ovanstående tidsgränser har uppnåtts, går det dock bra att avstå tjänstebilen vid leasingperiodens slut. Den som har avstått tjänstebil under föräldraledigheten har rätt att återfå tjänstebil när föräldraledigheten avslutas under förutsättning att ny bil beställs senast 3 månader efter återgång i arbete till minst halvtid. 3 Informationen under denna rubrik gäller vid hel föräldraledighet. Vid föräldraledighet på deltid gäller inga särskilda regler (se rubrik Deltidsanställda och deltidsfrånvarande).

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar 1. Allmänna frågor...sid 2 2. Däck... 2 3. Förmånsvärde... 3 4. Försäljning... 4 5. Hyrbil... 5 6. Kontrollbesiktning och skatt... 6 7. Kort... 6 8. Körjournal... 7 9. Mätarställning...

Läs mer

Allmänna villkor Leaseonline AB

Allmänna villkor Leaseonline AB Allmänna villkor Leaseonline AB 1. Villkor - Avtal Om Underhållsservice OBS! Det åligger Leasetagaren att boka in och utföra service på Fordonet vid rätt tidpunkt enligt respektive biltillverkares servicerekommendationer.

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL.

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. Din Personalbil VÄLKOMMEN VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. ENKELT FÖR DIG DÄRFÖR ATT VI, PÅ DIN ARBETSGIVARES UPPDRAG, HANTERAR DET MESTA VAD GÄLLER ADMINISTRATIONEN

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5. Sjukdom, föräldraledighet, annan ledighet... 3 6. Skatteregler... 4 7. Arbetsgivaren

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav.

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Företagets transportbilar ska aldrig vara ett bekymmer. När bilarna står stilla stannar affärerna för många företag. Men det finns

Läs mer

Sunfleets Allmänna villkor

Sunfleets Allmänna villkor Sida 1 Sunfleets Allmänna villkor Gäller från 2015-02-01 tills vidare Nedan följer de Allmänna villkor under vilka avtal träffats mellan Sunfleet Carsharing AB, organisationsnummer 556575-8298, nedan kallat

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 Härryda kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5.

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06- 01 Nedan följer de villkor under vilka avtal träffats mellan Bilpoolen AB - Org.nr. 556734-8825 nedan kallad Bilpoolen

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST

HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST Gällande perioden 2014-05-01 till 2015-04-30 Version 3.3.1 Sida 2 av 47 Innehåll: * efter rubriken innebär att innehållet i punkten är gemensamt för de tre samfunden

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring P 600 FÖR MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP Sida 2 av 62 De viktigaste delarna Försäkringsvillkoret innehåller en rad bestämmelser. Vi har valt ut några viktiga som du bör läsa på en gång. Observera

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer