REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE"

Transkript

1 Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Svante Ljungqvist REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

2 Reglemente 2 (25) 1. GRUNDLÄGGANDE VILLKOR VARUMÄRKET VOLVO BILKATEGORIER ANSTÄLLNINGSAVTAL OCH TJÄNSTEBIL BILAGA TILL ANSTÄLLNINGSAVTALET C BILAR TVÅ VARIANTER ÅTERLÄMNANDE AV TJÄNSTEBIL UTAN ATT NY TAS UT Tjänstebilsförmånen kvarstår Tjänstebilsförmånen upphör VAL AV BIL LEASINGPERIOD TJÄNSTEBILSINNEHAVARENS KOSTNADER FÖR BILEN EXKL. DRIVMEDEL KOSTNADER FÖR OLIKA TJÄNSTEBILSKATEGORIER KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR VID ÅRSSKIFTEN DRIVMEDELSKOSTNADER BETALNING AV DRIVMEDEL TJÄNSTEMILSRAPPORTERING OCH KÖRJOURNAL RESA TILL OCH FRÅN ARBETET ERSÄTTNINGSNIVÅER TJÄNSTEKÖRNING I UTLANDET EXTRA LÖNEKOMPENSATION FÖR DEM SOM HADE TJÄNSTEBIL 2006 OCH TIDIGARE BILBESTÄLLNINGAR OCH BILBYTEN NYTILLDELNING OCH KATEGORIBYTEN BILBYTE UNDERLÅTELSE ATT BESTÄLLA NY TJÄNSTEBIL SKYLDIGHETER FÖRE/VID INBYTET/ÅTERLÄMNANDET PENSIONERING OCH BILBYTE SKATTEREGLER OCH LÖNEAVDRAG BEROENDE PÅ DAG I MÅNADEN KATEGORIBYTEN ANNAN BIL I AVVAKTAN PÅ LEVERANS BOLAGSBYTEN INOM VOLVOKONCERNEN VOLVOKORTET DRIVMEDELSINKÖP TVÄTT, SPOLARVÄTSKA OCH BILVÅRDSMATERIAL PARKERING ÖVRIGA INKÖP ANVÄNDNING VID LÅNEBIL ELLER HYRBIL FÖRLUST AV VOLVOKORTET KONTANTUTLÄGG PARKERING AVGIFTER PARKERINGSBÖTER ANVÄNDNING OCH UTLÅNING AV TJÄNSTEBIL UTLANDSRESOR MER ÄN 3000 MIL PER ÅR I TJÄNSTEN HUR ANMÄLER MAN DETTA BERÄKNING AV JUSTERAT FÖRMÅNSVÄRDE UTBYTE AV BILDELAR, DÄCK M.M DÄCK...14

3 Reglemente 3 (25) GLÖDLAMPOR OCH TORKARBLAD RTI NAVIGATIONSSYSTEM DELTIDSANSTÄLLDA OCH DELTIDSFRÅNVARANDE BILADMINISTRATÖR ALKOLÅS PRIVAT EXTRAUTRUSTNING ANSVAR OCH SERVICE, VÅRD OCH UNDERHÅLL RAPPORTERA MÄTARSTÄLLNING FÖRVARING OCH SKIFTE AV HJUL ERSÄTTNINGSBIL VID SERVICE OCH STILLESTÅND FÖRSÄKRINGAR OCH ANNAT SKYDD KOLLISION MED ANNAT FORDON SKADEGÖRELSE, PARKERINGSSKADA, STÖLD/INBROTT, KOLLISION MED VILT SAMT SINGELOLYCKOR (SE ÄVEN NÄSTKOMMANDE RUBRIK) STÖLDER AV SÅDANT SOM FÖRVARAS I BILEN DÖRRMÄRKEN, DÖRRSLAG (MINDRE PLÅT OCH LACKSKADOR) GLASSKADOR VID STENSKOTT HEMTRANSPORT AV BIL FRÅN ANNAN ORT REPARATIONSKOSTNADER OCH SJÄLVRISKER BETALNINGSANSVAR VOLVO OCH/ELLER TJÄNSTEBILSINNEHAVARE VOLVO ASSISTANS TRYGGHETSAVTAL TVIST MED FÖRSÄKRINGSBOLAG FORDONSSKATT TRÄNGSELSKATTER OCH ANDRA VÄG OCH BROAVGIFTER KÖRKORTSÅTERKALLELSE ALKOHOL OCH DROGER LÅNGTIDSFRÅNVARO VOLVOKORTETS ANVÄNDNING UNDER LÅNGTIDSFRÅNVARO FÖRÄLDRALEDIGHET Föräldraledighet vill behålla bilen under ledigheten Föräldraledighet vill avstå bilen under ledigheten Bilbyte under föräldraledighet SJUKDOM Allmänna regler Fakturering under sjukdom ÖVRIGA LÅNGTIDSFRÅNVARANDE FAKTURERING AV TJÄNSTEBILSINNEHAVARE LÅNGTIDSFRÅNVARO OBETALDA PARKERINGSBÖTER ÅTERLÄMNANDE AV TJÄNSTEBIL MED SAKNAD UTRUSTNING ELLER EJ FULLTANKAD TVÄTT ELLER REKONDITIONERING VANSKÖTSEL UNDERLÅTELSE ATT BESTÄLLA NY TJÄNSTEBIL PENSION SAMLAD INFORMATION ÅTERLÄMNANDE AV BIL VID EGEN UPPSÄGNING, PENSION, UTLANDSTJÄNSTGÖRING ETC EGEN UPPSÄGNING OCH PENSION UTLANDSTJÄNSTGÖRING ANDRA ORSAKER DÖDSFALL ANVÄNDNING AV AVDELNINGSBIL FÖR PRIVAT KÖRNING... 24

4 Reglemente 4 (25) 37. HEMADRESSER TVISTER OCH BESTRIDANDEN KÖP AV TJÄNSTEBIL ÖVRIGA FRÅGOR... 25

5 Reglemente 5 (25) I detta reglemente återfinns regler och rutiner som tjänstebilsinnehavare och andra berörda (chefer för medarbetare med tjänstebil, HR-personal, ansvariga för avdelningsbilar m.fl.) är skyldiga att känna till och följa. Tjänstebilsreglementet följer Volvokoncernens globala tjänstebilspolicy (se Employee Center), men är mycket mer detaljerat. Vissa definitioner finns i fotnot nedan. 1 Aktuell version av reglementet finns på Svensk Vagnparkfinans hemsida. Uppdateringar görs fortlöpande. 1. Grundläggande villkor Tjänstebilen är en av arbetsgivaren ensidigt beslutad förmån, som inte medför något lönetillägg eller bruttolöneavdrag, varken vid tilldelning eller vid eventuellt återlämnande. Tjänstebilen har därmed heller ingen negativ pensionspåverkan. Tvister kring tjänstebilen rörande fakturering, handhavande etc., får inte inverka på andra relationer mellan arbetsgivaren och tjänstebilsinnehavaren. Om tjänstebilsinnehavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt detta reglemente kan Volvo emellertid komma att återkalla tjänstebilen. Vid nytilldelning av tjänstebil måste medarbetaren ha körkort. 2. Varumärket Volvo Som tjänstebilsinnehavare har du ett ansvar gentemot varumärket Volvo och vad detta representerar. Du skall därför som trafikant och tjänstebilsinnehavare uppträda i trafiken på ett sätt som är förenligt med dessa värden. Exempelvis skall du tänka på följande: Kvalitet: vårda bilen väl. Säkerhet: köra säkert, hålla hastighetsbegränsningar och tillse att alla i bilen använder säkerhetsbälte, dvs. i trafiken uppträda på ett sådant sätt att detta är positivt för Volvos image. Du skall inte heller tala i mobiltelefon, annat än handsfree eller integrerad, när du kör och självklart inte skicka sms. Miljöomsorg: helst välja en miljöbil, köra på ett sätt som håller nere drivmedelsförbrukningen och att aldrig köra på högre oktantal än rekommenderat. 3. Bilkategorier A-bil: B-bil: Förmånsbil för dem som tillhör Volvos koncernledning. Förmånsbil som en del av företagets totala förmånspaket. 1 Förmånsbil alla bilar förutom avdelningsbilar är skattemässigt förmånsbilar, dvs. dessa utgör en skattepliktig förmån. Vi väljer dock att genomgående använda benämningen tjänstebil, som då åsyftar samtliga bilar som företaget leasar. Nettolöneavdrag är ett löneavdrag som görs efter det att skatten är betald. I princip är detta detsamma som att skicka en faktura till en person, men vi väljer att låta lönekontoret göra ett motsvarande avdrag. Långtidsfrånvaro är i detta reglemente frånvaro på heltid med en varaktighet av minst 3 månader.

6 Reglemente 6 (25) C-bil: D-bil: Tjänstebil avsedd för medarbetare som vanligen kör minst 1500 mil/år i tjänsten och är i behov av personlig bil. Förmånsbil avsedd för medarbetare anställd inom ramen för VIAM (Volvo International Assignment Management) i Sverige (s.k. inbounds). Avdelningsbil: Tjänstebil avsedd för tjänstekörning och som inte disponeras av enskild medarbetare för privat bruk. Se avdelningsbilar. Hyrbilar: Används en hyrbil (lånebil) som ersättning för någon av kategorierna ovan gäller samma regler som för motsvarande kategori. A-, B- och D-bilar är förmånsbilar, dvs. dessa bilar har inget i sig att göra med om medarbetaren behöver använda bil i tjänsten eller ej (se även rubrik Användning och utlåning av tjänstebil). C-bilar och avdelningsbilar är avsedda att täcka behov av bil i tjänsten, dvs. dessa är tjänstebilar där den förstnämnda är knuten till enskild medarbetare och där privat bruk är tillåtet medan en avdelningsbil normalt inte får användas privat. Som samlingsbeteckning för alla bilkategorier används dock ordet tjänstebil i detta dokument. Vissa särskilda regler avseende D-bilar berörs inte närmare i detta reglemente, utan dessa återfinns hos den grupp inom HR Service Center som hanterar internationella anställningar. 4. Anställningsavtal och tjänstebil 4.1. Bilaga till anställningsavtalet HR Service Center upprättar en bilaga/tillägg till ditt anställningsavtal vid nytilldelning och återlämning av tjänstebil, samt vid byte av bilkategori. Din tjänstebil är en koncernförmån, vilket innebär att tjänstebilen, om inget annat avtalas, skall medföras vid byte av bolag C-bilar två varianter För C-bilar finns det två olika varianter av bilagor/tillägg till anställningsavtalet: 1) Tjänstebilen kommer att återkallas om befattningen inte längre kräver omfattande tjänstekörning eller om medarbetaren byter befattning, 2) Tjänstebilsförmånen övergår till en B-bil om villkoren för en C-bil inte längre är uppfyllda. Beslut om vilket som skall gälla fattas av chef i samråd med HR Business Partner Återlämnande av tjänstebil utan att ny tas ut Vid återlämnande av tjänstebil utan att ny tas ut, måste du meddela din chef som via mail meddelar HR Service Center att tjänstebilen har återlämnats, antingen tillsvidare eller i samband med föräldraledighet, långtidssjukdom eller utlandstjänstgöring. Vid sådan frånvaro kvarstår vanligen tjänstebilsförmånen och du har rätt att beställa ny bil när frånvaron är avslutad. Se punkterna 31 Långtidsfrånvaro och 34.2 Utllandstjänstgöring för mer information Tjänstebilsförmånen kvarstår Detta innebär att rätten till tjänstebil finns, men att medarbetaren för närvarande inte har tillgång till bil på grund av långtidsfrånvaro. I personalsystemet (SAP HR eller motsvarande) skall tjänstebilsförmånen vara registrerad. Någon ny bilaga till anställningsavtalet behöver inte skrivas.

7 Reglemente 7 (25) Tjänstebilsförmånen upphör Detta innebär att rätten till tjänstebil har avslutats, antingen genom att medarbetaren har avsagt sig tjänstebil, eller genom att företaget har sagt upp rätten till tjänstebil. I personalsystemet (SAP HR eller motsvarande) skall tjänstebilsförmånen avregistreras. Ny bilaga till anställningsavtalet skall skrivas. Bruttolönen skall inte höjas, om inte särskild överenskommelse träffas om detta. 5. Val av bil Bilmärket skall vara Volvo. Undantag kan förekomma för avdelningsbilar om Volvo ej har lämplig bilmodell för avdelningens behov. Se Svensk Vagnparksfinans hemsida för godkända bilval. Du (A-, B- och D-bilar) har rätt att fritt välja bilmodell och extrautrustning enligt den lista som finns på beställningsformuläret. Viss extrautrustning är dock obligatorisk, t ex vinterhjul. Observera att det inte är tillåtet att välja extrautrustning som inte finns på listan. För C-bilar gäller att enskilt bolag kan införa begränsningar i det fria valet av bilmodell och utrustning. Avdelningsbilarna är begränsade till vissa på förhand beslutade modeller med viss utrustning. 6. Leasingperiod Leasingperioden för B-, C- och D-bilar är för närvarande 24 månader, men kan komma att ändras utan föregående meddelande om detta bedöms fördelaktigt för AB Volvo och inte innebär någon väsentlig försämring för tjänstebilsinnehavaren. För A-bilar förekommer leasingavtal om både 12 eller 24 månader. Avdelningsbilar leasas på för ändamålet lämplig period dock minst 24 och max 60 månader. 7. Tjänstebilsinnehavarens kostnader för bilen exkl. drivmedel 7.1. Kostnader för olika tjänstebilskategorier Tjänstebilsinnehavarens kostnader består av skatt på förmånsvärde samt nettolöneavdrag (ej A-bilar), dvs. löneavdrag efter det att skatten är avdragen. 2 För olika kategorier beräknas kostnaden enligt nedan: A-bilar: Förmånsbeskattning i enlighet med gällande skatteregler. 2 Ur förarens perspektiv är det förmånligare med skatt på förmånsvärde än vad det är med ett nettolöneavdrag. Har man 50 % i marginalskatt blir kostnaden 150 kr för ett förmånsvärde om 300 kr, medan ett nettolöneavdrag innebär att man står för hela kostnaden om 300 kr själv.

8 Reglemente 8 (25) B-bilar: Nettolöneavdrag per månad beräknas som bilens förmånsvärde per månad minus 300 kr minus 11 procentenheter av den del av bilens pris, inklusive utrustning, som överstiger 7,5 prisbasbelopp. 300 kr i förmånsvärde avser bland annat att täcka säkerhetsutrustning. Tjänstebilsinnehavarens kostnad utgörs av nettolöneavdraget samt skatt på den del av förmånsvärdet som överstiger löneavdraget. C-bilar: Nettolöneavdrag per månad beräknas som bilens förmånsvärde per månad minus 300 kr minus 1200 kr, dvs. totalt 1500 kr. 300 kr i förmånsvärde avser bland annat att täcka säkerhetsutrustning, 1200 kr är det stöd som utgår för att bilen till stor del används i tjänsten. Tjänstebilsinnehavarens kostnad utgörs av nettolöneavdraget samt skatt på den del av förmånsvärdet som överstiger löneavdraget. D-bilar: Avd-bilar: Förmånsskatten till ett förmånsvärde upp till 1,5 prisbasbelopp påverkar inte nettolönen. Förmånsvärde därutöver genom extra löneavdrag från beräknad nettolön. Leasingavgift och alla andra bilrelaterade kostnader debiteras den avdelning där bilen är registrerad. Volvo Bils beställningsformulär (som nås via Svensk Vagnparksfinans hemsida) är anpassat till detta regelverk. Här visas en preliminär kostnad per bilmodell inom de olika kategorierna (exkl. D-bilar och avdelningsbilar) Kostnadsförändringar vid årsskiften Vid årsskiften höjs vanligen basbeloppet och statslåneräntan brukar också förändras, vilket påverkar kostnaden för tjänstebilen. Detta medför att förmånsvärdet vanligen stiger något. Det nettolöneavdrag som gällde när bilen beställdes ligger däremot fast under hela leasingperioden. 8. Drivmedelskostnader 8.1. Betalning av drivmedel Du betalar allt drivmedel själv och väljer var du skall tanka din bil. Väljer du att betala med hjälp av Volvokortet, kommer inköpen att debiteras genom ett nettolöneavdrag, dvs. ett avdrag som görs efter det att skatten är betald Tjänstemilsrapportering och körjournal Vid körning i tjänsten får du begära ersättning från företaget i enlighet med de nivåer i kronor per mil och övriga regler som anges på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Tjänstemil rapporteras (om inte annat meddelats) via mailform kallat Tjänstekörning med tjänstebil. Detta mailform finns på Employee Center. För att komma fram till vad som är tjänstekörning är begreppen tjänsteställe och mötesplats för tjänsteärende grundläggande.

9 Reglemente 9 (25) Tjänsteställe är din ordinarie arbetsplats eller i vissa fall arbetsplatserna för dig som har mer än ett tjänsteställe. Ordinarie arbetsplats skall förstås som den plats där en väsentlig del av arbetet varaktigt utförs. Inte ovanligt är att en väsentlig del av arbetsuppgifterna utförs hos en kund, extern eller intern saknar betydelse. Detta är då också att betrakta som en ordinarie arbetsplats (oavsett vad som anges i anställningsavtal eller andra dokument), och därmed också ett tjänsteställe. Mötesplats för tjänsteärende är det som inte är tjänsteställe. Tjänstekörning är en resa från tjänsteställe till mötesplats för tjänsteärende eller omvänt. Däremot är resa från hemmet till tjänsteställe inte tjänstekörning (se även punkt 8.3). För dig som har flera tjänsteställen utgör resor mellan tjänsteställena tjänstekörning. Vid resa tur och retur mellan bostad och mötesplats för tjänsteärende är hela sträckan tjänstekörning. Är denna sträcka kortare än resan mellan hemmet och ordinarie arbetsplats skall dock i flesta fall ingen ersättning från företaget betalas ut. Är sträckan längre än resan mellan hemmet och ordinarie arbetsplats ersätter företaget normalt sett endast denna extra körsträcka. Som bärande princip gäller att ersättningsreglerna skall tillämpas så att tjänstebilsinnehavaren får täckning för uppkomna merkostnader och inget annat. Du är skyldig att föra körjournal som visar körda mil i tjänsten och mellan vilka orter som tjänsteresan har företagits. Vid förfrågan från skattemyndighet eller Volvo är du skyldig att kunna uppvisa en körjournal. Kopia på mailform är att betrakta som godtagbar körjournal. Tänk på att du måste arkivera denna, åtminstone tills dess att din självdeklaration är godkänd av Skatteverket. Detta med anledning av eventuella frågor de kan komma att ställa. Begäran om ersättning för ett visst kalenderår skall du göra före januari månads utgång året efter. Det är dock att rekommendera att begäran om ersättning görs varje månad, i synnerhet för dig som kör mycket i tjänsten. Skall decembers tjänstekörning inräknas i det kalenderår där december ingår måste den attesterade tjänstekörningsrapporten vara lönekontoret tillhanda före lönekörningen i januari, vilken är i början av det nya året (se Employee Center för information om datum för lönekörning). Detta är särskilt viktigt för dig som kör mer än 3000 mil/år i tjänsten. Begäran om ersättning och utbetalning till medarbetare följer de attestregler som gäller inom företaget Resa till och från arbetet Resa till och från arbetet är inte tjänstekörning. Följande undantag från detta finns: vid inställelse till arbetet vid beredskapstjänst och vid icke ordinarie resa till och från arbetet vid övertidsarbete. Observera dock att resa till och från arbetet betraktas som en resa i tjänsten vid försäkringsärenden Ersättningsnivåer AB Volvo, Corporate HR, beslutar om ersättningsnivån för olika bränsleslag. Hänsyn skall tas till de prisnivåer som Volvohandeln erbjuder, skattelagstiftning och medelförbrukningen vid blandad körning för vanligt förekommande bilmodeller inom Volvos tjänstebilspark som helhet. Ersättningsnivån skall inte ligga på en sådan nivå att de bilmodeller som drar mest drivmedel får full kostnadstäckning. Om inte väsentliga skäl talar för annat, bör ny prövning ske vid varje halvårsskifte.

10 Reglemente 10 (25) 8.5. Tjänstekörning i utlandet Vid körning i tjänsten i utlandet skall du använda samma mailform som vid tjänstekörning i Sverige. Om kostnaden för drivmedelsinköp i utlandet överstiger de nivåer som gäller för drivmedelsersättning skall detta lösas lokalt genom extra löneutbetalningar (engångsbelopp). 9. Extra lönekompensation för dem som hade tjänstebil 2006 och tidigare Du som hade tjänstebil den 31/ , eller som beställde din första tjänstebil detta datum eller tidigare, kompenserades ekonomiskt för de förändringar som genomfördes avseende drivmedelsförmånen och övergång till nettolöneavdrag. Kompensation skall också ha betalats till dem som den 31/ hade en tillfälligt vilande tjänstebilsförmån, t.ex. var föräldralediga eller på utlandskontrakt. Följande sammanfattar det viktigaste: Den 1/ togs det fria bränslet bort för samtliga tjänstebilskategorier (A, B och C) och du kompenserades med en lönehöjning om 2050 kr/mån. När du bytte bil första gången efter 1/ övergick tidigare förmånsbeskattning till i huvudsak ett nettolöneavdrag. För detta kompenserades du med 2500 kr/mån (gäller ej A-bilar). Den sammanlagda kompensationen var därmed 4550 kr/mån. För dig som har en A-bil pågår det ett successivt utbyte till B-bil, vilket inleddes under 2009 med särskilda regler. Dessa tillägg är en del av din ordinarie månadslön och de kan inte återkallas om du i framtiden väljer att avstå din tjänstebil eller om företaget av någon anledning återkallar din tjänstebilsförmån. För ytterligare information om kompensationsreglerna kontakta HR Service Center, tfn eller 10. Bilbeställningar och bilbyten Alla bilbeställningar skall göras via den rutin som finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Observera att ändringar eller kompletteringar till lagd beställning inte är tillåtna Nytilldelning och kategoribyten Vid nytilldelning eller vid kategoribyte skall beställningen vara attesterad av HR Business Partner eller av denne delegerad. Efter beviljande av tjänstebil skall beställning göras inom 3 månader, annars anses rätten till tjänstebil vara förverkad. Du som tjänstebilsinnehavare är skattskyldig från och med den månad då tjänstebilsförmånen inträffar, varför det vid nytilldelning kan bli orimligt dyrt att hämta ut bilen i slutet av en månad. Förmånsvärdesbeskattning och nettolöneavdrag görs nämligen för hela månaden även om du haft tjänstebilen endast en dag i månaden Bilbyte Svensk Vagnparksfinans meddelar dig i god tid att bilbyte skall göras och att en beställning skall lämnas in. Du är skyldig att snarast beställa en ny bil. Underlåtelse att göra så kan komma att medföra att

11 Reglemente 11 (25) tjänstebilsförmånen dras in. Du kommer dessutom att få ett extra löneavdrag på grund av att du inte beställer en ny bil (se punkt 10.3). Har du inte nåtts av meddelande om bilbyte, är du skyldig att meddela Svensk Vagnparksfinans att leasingkontraktet håller på att löpa ut. Vid bilbyte inom samma bilkategori behövs ingen attest. Observera att bilbyte skall göras inom intervallet +/- 3 månader räknat på det datum då leasingkontraktet löper ut. Om så inte är fallet får Volvo vanligen betala en avgift vid återlämnandet. Har däremot bilbeställning gjorts i enlighet med de riktlinjer som gäller, men leveransen av den nya bilen blir för tidig eller sen utan tjänstebilsinnehavarens förskyllan och att extrakostnad därmed uppstår för inbytesbilen, skall detta inte debiteras Volvo Underlåtelse att beställa ny tjänstebil Om du inte följer de uppmaningar om att byta bil som du får i brev från Svensk Vagnparksfinans, kommer du efter en sista påminnelse att påföras en extra avgift om 2000 kr/månad. Denna kommer att läggas som ett nettolöneavdrag. Anledningen är att underlåtelse att byta bil är ett avtalsbrott, som orsakar Volvo merkostnader. Se även punkt Skyldigheter före/vid inbytet/återlämnandet I god tid före återlämnande skall du ta del av Riktlinjer vid retur av leasingbil, vilka finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Här framgår bland annat följande angående dina skyldigheter. Du skall: Före återlämnandet anmält skador på bilen som försäkringen täcker, t ex dörrslag. Tänk dock på att detta skall göras snarast efter att en skada har upptäckts och aldrig mer än efter 30 dagar (se även punkten 26.4). Ha tvättat och städat bilen. Ha tankat bilen full. Tillse att all utrustning som fanns vid leverans återlämnas. Upplysa om tjänstebilen regelbundet har transporterat husdjur. Ha tagit bort eventuell privat extrautrustning (se även rubrik Privat extrautrustning). Auktoriserad Volvohandlare kommer att upprätta ett testprotokoll, som du med din namnteckning skall skriva under. Du skall erhålla en kopia av testprotokollet. Underskriften innebär att du har tagit del av protokollet, och att detta är i överensstämmelse med bilens skick. Det är inte ett erkännande om skuld till skador eller vad som är normalt slitage. Däremot är testprotokollet det dokument som visar om du är skyldig att till Svensk Vagnparkfinans inbetala ersättning för saknad utrustning eller ej fulltankad bil. Eventuellt bestridande skall göras till Svensk Vagnparksfinans. Se även punkt Pensionering och bilbyte Om du skall gå i pension har du inte rätt att beställa ny tjänstebil om mindre än 12 månader återstår till pensionen, utan då skall gällande leasingavtal förlängas fram till pensioneringen. Kontakta Svensk Vagnparkfinans för mer information.

12 Reglemente 12 (25) Skatteregler och löneavdrag beroende på dag i månaden Enligt Skatteverkets anvisningar skall förmånsbeskattning göras för hel månad om du har haft tjänstebil någon dag i månaden och vid byte är det den bil som du har haft längst i månaden som skall ligga till grund för beskattning. Byten under dag 1-15 i månaden medför att den nya bilen utgör underlag för förmånsbeskattning den månaden, medan byten från dag 16 och framåt inte ändrar förmånsvärdet, utan det är den gamla bilen som räknas Kategoribyten Vid byte av tjänstebilskategori gäller att den bil som du har haft längst i månaden ligger till grund för förmånsbeskattning och nettolöneavdrag Annan bil i avvaktan på leverans Du har rätt till bil i avvaktan på leverans av din tjänstebil. Denna kan antingen vara en tidigt återlämnad tjänstebil från annan person, en tidigare avdelningsbil eller en hyrbil. Svensk Vagnparksfinans har rätt att anvisa dig en bil. Följ de instruktioner som finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Nettolöneavdrag och förmånsvärde grundar sig vanligen på den tillfälliga bilen och ändras därefter när ordinarie tjänstebil levereras. Du bör upplysa biluthyraren om att de skall anmäla att du har fått en hyrbil i avvaktan på leverans av en tjänstebil Bolagsbyten inom Volvokoncernen Din tjänstebil är en koncernförmån, vilket innebär att den, om inget annat avtalas, skall medföras vid byte av bolag. Du behöver inte meddela Svensk Vagnparksfinans byte av bolag, utan denna information får de från Volvo. 11. Volvokortet Drivmedelsinköp Du kan använda Volvokortet till drivmedelsinköp, men det står dig fritt att köpa drivmedel på annat sätt om du vill. Använder du Volvokortet kommer inköpen att dras från din lön genom ett nettolöneavdrag. Det är tillåtet att använda kortet för inköp av drivmedel även till andra fordon än ditt eget eftersom du själv betalar för detta Tvätt, spolarvätska och bilvårdsmaterial Du skall använda Volvokortet vid tvätt (ej tillåtet att rekonditionera etc.), köp av spolarvätska och visst annat godkänt bilvårdsmaterial. För dessa inköp får du endast använda kortet för din egen tjänstebil (eller eventuell låne- eller hyrbil om din tjänstebil är på reparation). Dessa köp faktureras Volvo Parkering På vissa platser är det möjligt att använda Volvokortet för parkering i tjänsten. Dessa parkeringskostnader skall inte redovisas på eventuell reseräkning eller kvittoblankett.

13 Reglemente 13 (25) Övriga inköp Volvokortet får inte användas till inköp av andra varor än ovan angivna, ej heller för privat parkering Användning vid lånebil eller hyrbil Har du en lånebil eller hyrbil i avvaktan på leverans av ordinarie tjänstebil eller medan din tjänstebil är på service eller reparation, skall du använda Volvokortet enligt ovan Förlust av Volvokortet Förlust av Volvokortet skall snarast möjligt anmälas till Svensk Vagnparkfinans. Telefon: (kontorstid vardagar), (kvällar och helger). Epost: 12. Kontantutlägg I undantagsfall kan det hända att du behöver lägga ut pengar kontant för kostnader relaterade till tjänstebilen. I sådana fall skall den blankett som finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida användas. Utlägget skall attesteras av närmaste chef. För parkeringsavgifter i tjänsten gäller annan rutin, se punkt Parkering Avgifter Volvo står för parkeringsavgifter vid tjänsteresor. Du kan använda Volvokortet för detta. Någon särskild redovisning krävs inte när Volvokortet används. Går inte kortet att använda får man begära ersättning via Volvos reseräknings- eller kvittorutin Parkeringsböter Du som tjänstebilsinnehavare ansvarar för betalning av parkeringsböter oavsett vem som har använt bilen. Betalning skall ske så snart som möjligt, så att påminnelse inte hinner skickas till Svensk Vagnparksfinans. Se även rubrik Fakturering, för konsekvenser om detta inte görs. Observera att betalningsansvar även föreligger vid eventuellt bestridande. Vid ett bestridande skall du vända dig direkt till Svensk Vagnparksfinans, som också hjälper till om det krävs underskrift av firmatecknare (krävs oftast när polisen har utfärdat parkeringsbot). 14. Användning och utlåning av tjänstebil Tjänstebilen skall användas vid tjänsteresor om detta bedöms vara det ekonomiskt mest förmånliga alternativet. Du får fritt låna ut bilen, men är inte skyldig att göra detta. Alla försäkringar gäller oavsett förare. Den får användas för normalt bruk men ej i näringsverksamhet eller biltävling. Övningskörning är tillåtet.

14 Reglemente 14 (25) 15. Utlandsresor Du får använda tjänstebilen i utlandet, men du är dock skyldig att tillse att fullgott försäkringsskydd finns. Inom några få länder är det överhuvudtaget inte tillåtet att använda tjänstebilen, beroende på avsaknad av försäkringsavtal. Kontakta Svensk Vagnparksfinans för mer information. 16. Mer än 3000 mil per år i tjänsten Hur anmäler man detta Tjänstekörning anmäls via mailform Tjänstekörning med tjänstebil. Kontroll av antal mil görs vid årets slut. Se även punkt 8.2 för viktig information om datum för rapportering Beräkning av justerat förmånsvärde Vid årets slut, i samband med körning av kontrolluppgiften, gör lönekontoret en kontroll av tjänstekörningen för att se om du har rapporterat tjänstekörning under året på 3000 mil eller mer. Om så är fallet sänks det skattepliktiga förmånsvärdet (beräknat före nettolöneavdrag) med 25 % på kontrolluppgiften, dock lägst ner till 0. Däremot påverkar detta inte nettolöneavdraget. 17. Utbyte av bildelar, däck m.m. Auktoriserad Volvohandlare beslutar om utbyte av utrustning. I Göteborg finns avtal om att detta skall hanteras av Volvo Bil i Göteborg AB. Du har inte rätt att ta beslut om inköp eller utbyte av delar. Alla kostnader skall faktureras Svensk Vagnparksfinans Däck Volvo Bil, auktoriserad Volvohandlare eller annan av Volvo kontrakterad verkstad, får byta däck först efter att ha fått ett godkännande av detta från Svensk Vagnparksfinans Glödlampor och torkarblad Verkstaden skall utföra byte av dessa. Du skall inte betala för utbyte, utan det ryms inom serviceavtalet RTI - navigationssystem Utbyte av dvd-skivor ingår inte under leasingperioden. 18. Deltidsanställda och deltidsfrånvarande Är du deltidsanställd eller deltidsfrånvarande måste du förvissa dig om att lönen räcker till erforderligt löneavdrag. Om så inte är fallet skall faktureringsrutin påbörjas. I övrigt finns inga särskilda begränsningar vad gäller deltidsanställda eller frånvarande (se rubrik fakturering) på deltid, t ex deltidssjukskrivna. Du har heller ingen rätt att avstå tjänstebilen innan dess att pågående leasingkontrakt löper ut.

15 Reglemente 15 (25) 19. Biladministratör Du skall vid frågor rörande din tjänstebil kontakta Svensk Vagnparksfinans, tfn , e-post: Information rörande ditt tjänstebilsinnehav inom AB Volvo finns på hemsidan Svensk Vagnparksfinans är Volvokoncernens administratör av tjänstebilar i Sverige. Detta innebär att de svarar för all kostnadshantering, dvs. betalar alla bilrelaterade fakturor, samt genomför kontroll och uppföljning avseende kostnaders rimlighet och att dessa är i överensstämmelse med detta tjänstebilsreglemente och andra avtal. De har rätt att kontakta dig som tjänstebilsinnehavare för att ställa frågor kring bilen och dess kostnader, och de skall vid avvikelser från det normala meddela Volvo. De har också rätt att fakturera dig kostnader avseende din tjänstebil som du enligt detta reglemente är skyldig att betala, t.ex. för saknad utrustning, onormalt slitage och för ej gjorda nettolöneavdrag vid långtidsfrånvaro (se punkt 32). Vidare skall de på fråga från polis- eller åklagarmyndighet lämna ut uppgift om vem som är registrerad innehavare av viss tjänstebil. Svensk Vagnparksfinans skickar varje månad en rapport till dig per mail. Du skall gå igenom denna för att rimlighetsbedöma de kostnader som här finns uppräknade och vid eventuell avvikelse meddela Svensk Vagnparksfinans. 20. Alkolås Volvo förbehåller sig rätten att utrusta din tjänstebil med ett s.k. alkolås. Se även punkt 30 Alkohol och droger. 21. Privat extrautrustning Om du har försett din tjänstebil med privat extrautrustning måste du själv stå för kostnader förenade med detta, t ex installation, reparation och borttag. Utrustningen skall gå att montera av vid återlämnandet utan att bilen skadas. Om extrautrustningen inte går att montera av vid återlämnandet utan att skador uppstår, anses utrustningen ingå i bilens ordinarie utrustning, och du får heller ingen ersättning för denna. All extrautrustning skall vara Volvo original. 22. Ansvar och service, vård och underhåll Du skall väl vårda tilldelad tjänstebil och du är ansvarig för att bilen servas och underhålls enligt leverantörens föreskrifter. Följaktligen är du därför skyldig att ta del av innehållet i bilens service- och instruktionsbok och sköta bilen i enlighet med dessa instruktioner. Se även de skötselinstruktioner som finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Service, reparation, däckbyte m.m. skall i Göteborgsregionen hanteras av Volvo Bil i Göteborg AB. Tvätt av bilen skall ske när så erfordras (ca 2 ggr/månad). Denna skall utföras vid någon av Volvo Bils anläggningar eller annan auktoriserad Volvoåterförsäljare eller på OKQ8. I de fall val är möjligt skall ekonomiprogrammet helst väljas eftersom det har minst påverkan på miljön. Det är också tillåtet att tvätta bilen för hand.

16 Reglemente 16 (25) Kan du undvika bör husdjur inte transporteras i tjänstebilen, eftersom bilen vid återlämnandet då måste rekonditioneras, detta med tanke på allergiker. Rökning är förbjuden i alla tjänstebilar. 23. Rapportera mätarställning Du skall minst en gång per kvartal, eller på uppmaning från Svensk Vagnparksfinans, rapportera mätarställning. Detta görs genom den rutin som finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Anledningen till detta är att Volvo vill kunna följa upp tjänstebilsparkens totala kostnader och att Svensk Vagnparksfinans skall kunna skicka brev om bilbyten etc. till tjänstebilsinnehavare där vissa milgränser har uppnåtts. 24. Förvaring och skifte av hjul Volvo betalar för skifte av hjul, om du låter en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta. I Göteborgsregionen skall detta utföras av Volvo Bil i Göteborg AB. Volvo betalar inte förvaringskostnader för de hjul som inte sitter på bilen. Om det till Svensk Vagnparksfinans inkommer en faktura med ett s.k. paketpris som innehåller däcksbyte, rengöring och förvaring, kommer du personligen att faktureras det belopp som Volvo Bil för tillfället debiterar för förvaring. Om dina hjul (fälg och däck) blir stulna eller förstörda under förvaring (privat) står Volvo för självrisken i din hemförsäkring eller annan försäkring. Om du vid detta tillfälle använder försäkringen till andra skador betalar Volvo i proportion till hur mycket hjulen utgör i totalt värde som försäkringen ersätter. 25. Ersättningsbil vid service och stillestånd När din tjänstebil är inlämnad för service, garanti- eller skadereparation på någon av leverantörens anläggningar eller annan auktoriserad Volvoåterförsäljare (i Göteborgs finns avtal om att detta skall göras av Volvo Bil i Göteborg AB), har du möjlighet att få en låne- eller hyrbil. Eventuella kostnader skall debiteras Svensk Vagnparksfinans. Tänk dock på att detta oftast kostar Volvo pengar, så kan du undvika att ta ut en låne- eller hyrbil när din bil är på service under t.ex. en dag är detta att föredra. 26. Försäkringar och annat skydd Din tjänstebil är försäkrad i Volvia. Försäkringen gäller oavsett vem som är förare och oavsett om det är tjänstekörning eller privatkörning (för självrisker se nedan). Vid skada eller om du har frågor angående försäkringen skall du kontakta Svensk Vagnparksfinans eller Volvia. Telefonnummer finns i bilens mapp. Enligt avtal i Göteborgsregionen skall reparationer utföras av Volvo Bil i Göteborg AB Kollision med annat fordon Vid kollision, använd den blå-gula blanketten Skadeanmälan motorfordon. Båda parterna skall gemensamt fylla i framsidan av blanketten och skriva under denna. Var och en skriver sedan sin egen anmälan på

17 Reglemente 17 (25) baksidan av respektive sida. Oavsett om ni är överens om händelseförloppet eller inte är det viktigt med vittnesuppgifter. Skriv alltid vad som har hänt, även om motparten inte vill skriva under. Gör inga förhastade medgivanden utan låt försäkringsbolagen utreda skuldfrågan. Tänk på att skador alltid måste anmälas inom 30 dagar från skadetillfället Skadegörelse, parkeringsskada, stöld/inbrott, kollision med vilt samt singelolyckor (se även nästkommande rubrik) Vid parkeringsskada, stöld/inbrott, kollision med vilt samt skadegörelse krävs alltid polisanmälan. Skador måste alltid anmälas inom 30 dagar. Anmälan av i rubriken nämnda skador sker på något av följande sätt: Polisanmälan online direkt på (endast vid stöld och inbrott). Skadeanmälan till Volvia (online) på eller via telefon Direkt på auktoriserad Volvoverkstad (plåtverkstad). Kontakta Svensk Vagnparksfinans Vid parkeringsskada måste du kunna uppge var bilen stod parkerad, när den stod där och beskriva hur bilen blivit påkörd. Du måste bevisa det med hjälp av vittne a) som såg händelsen, eller vittne/n som b) såg att bilen var oskadad vid parkeringen och c) såg att bilen var skadad när du hämtade den. Bevisning för en parkeringsskada kan också vara om ett vittne kan intyga att det funnits hjulspår på platsen eller nedfall av glassplitter/ bildelar som visar att fordonet skadats på plats. Volvos försäkring täcker inte stölder av sådant som du förvarar i bilen (eventuellt kan din hemförsäkring gälla). Se nedan för mer information! Stölder av sådant som förvaras i bilen Tjänstebilens försäkring ersätter, vid inbrott i bilen, enbart utrustning som är fast monterad och konstruerad att användas enbart i bilen. Med fast monterad menas att det krävs verktyg för att ta bort den. Detta innebär att bilens försäkring inte ersätter bärbar dator, mobiltelefon, GPS som inte är fast monterad, CD-skivor, solglasögon etc. Statistik visar att inbrott eller försök till inbrott i bilarna beror på att något stöldbegärligt finns synligt i bilen. Därför är det av yttersta vikt att man inte förvarar/lämnar något stöldbegärligt eller annat som kan väcka en gärningsmans intresse när man parkerar sin bil. En synlig väska är tillräckligt för att få inbrott i bilen, även om den inte innehåller något stöldbegärligt. Det som stjäls vid inbrott i bilen och inte ersätts via bilens försäkring kan i vissa fall ersättas av din hemförsäkring alternativt AB Volvos företagsförsäkring beroende på vem som var ägare till det som är stulet. Är det utrustning tillhörande AB Volvo som är stulet är dock självriskerna i de flesta fall så höga att ersättningen uteblir.

18 Reglemente 18 (25) Dörrmärken, dörrslag (mindre plåt- och lackskador) Ofta kan det vara svårt att veta när dessa har inträffat, du kanske inte har uppmärksammat det direkt, utan det kan ha gått en tid. För att undvika onödiga kostnader är du skyldig att anmäla en upptäckt skada snarast möjligt och som allra längst inom 30 dagar. Anledningen till detta är att Vagnskadegarantin annars inte gäller och din avdelning kan komma att få betala hela kostnaden. Observera att du vanligen kan anmäla detta online på eller per telefon till Volvia eller via auktoriserad Volvoverkstad. Du skall ange skadedatum eller datum då skadan upptäcktes. Dessa skador skall du ha anmält före ett inbyte av din tjänstebil Glasskador vid stenskott Anmäl snarast möjligt skada till auktoriserad Volvoverkstad, dvs. ej till Volvia. Är det ett mindre stenskott skall du täcka skadan med den speciella tejp du tidigare har fått (går att få från verkstaden). Därmed ökar möjligheten till reparation av rutan och kostnaderna kan hållas nere, i och med att gruskorn hindras att tränga in i hålet Hemtransport av bil från annan ort Om du tvingas lämna in din tjänstebil på verkstad långt från din tjänstgöringsort, och du inte har möjlighet att köra hem bilen själv, har du rätt att hämta ut bilen på utlämningsställe nära din tjänstgöringsort. Kontakta Svensk Vagnparksfinans för hjälp med biltransport Reparationskostnader och självrisker betalningsansvar Volvo och/eller tjänstebilsinnehavare Volvo betalar alla reparationskostnader, inklusive självrisker, vid tjänstekörning och vid resa till och från arbetet. Detsamma gäller om bilen används under arbetsdagen, t ex i samband med lunch. Du måste styrka tjänstekörning, för att Volvo skall betala för reparation eller självrisk. Detta styrks av din chef på Blankett skadeintyg. Denna hittar du på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Har du inte med dig attesterad blankett till verkstaden måste du själv lägga ut pengar för att få ut bilen. Vid skadegörelse, parkeringsskada och stöld av bil och inbrott (punkt 26.2), dörrmärken och dörrslag (punkt 26.4) och glasskador vid stenskott (punkt 26.5), betalar Volvo alltid, dvs. i dessa sammanhang finns ingen uppdelning i tjänstekörning och privatkörning. Vid kollision med vilt och vid singelolyckor (punkt 26.2) samt vid kollision med annat fordon, är det emellertid skillnad i Volvos åtaganden beroende på om det är tjänste- eller privatkörning. Du är alltid skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att minimera kostnaderna. Detta innebär anmälan till Volvia inom 30 dagar från skada och polisanmälan när så krävs. Vid oklarheter kontakta Svensk Vagnparksfinans. Vid privatkörning betalar du själv för reparationskostnaden eller kostnaden för självrisk. Det som du personligen måste betala, inklusive eventuell moms, skall dock aldrig överstiga 10 % av ett prisbasbelopp. Detta gäller även när det föreligger skyldighet att betala motparts självrisk, dvs. din kostnad blir aldrig högre än vad som ovan anges. Dina reparations- eller självriskkostnader betalar du när du hämtar bilen. Överstiger kostnaderna 10 % av ett prisbasbelopp, skall verkstaden fakturera överskjutande belopp till Svensk Vagnparksfinans, som i sin tur fakturerar Volvo för detta. Det prisbasbelopp som skall användas är det som gäller på datum för skada.

19 Reglemente 19 (25) Volvo Assistans Din tjänstebil har så kallad Assistans. Detta innebär att du har rätt till hjälp av bärgare på plats vid driftsstopp och andra produktrelaterade fel, t ex punktering, tomt batteri, borttappad bilnyckel eller i bilen inlåst bilnyckel. Information om aktuella telefonnummer skall finnas i bilen Trygghetsavtal Volvo har tecknat trygghetsavtal för samtliga tjänstebilar, vilket i korthet innebär att service- och reparationer orsakade av normalt slitage ingår i avgiften för trygghetsavtalet. Även glödlampor och torkarblad täcks av detta avtal, varför du skall låta verkstaden byta dessa. Däremot gäller inte avtalet däck och glasskador Tvist med försäkringsbolag Om en tvist uppstår mellan tjänstebilsinnehavaren och Volvia, eller eventuellt annat försäkringsbolag, är huvudprincipen att tjänstebilsinnehavaren har hela ansvaret för eventuella kostnader i samband med tvisten. Försäkringstvister, som inte kan lösas av Volvo och försäkringsbolaget, kan slutligen avgöras i en allmän domstol. Om Volvo väljer att inte driva frågan vidare, får tjänstebilsinnehavaren begära en fullmakt från Volvo för att fortsätta processen på egen kostnad. 27. Fordonsskatt Fordonsskatt betalar Volvo. 28. Trängselskatter och andra väg- och broavgifter Trängselskatten i Stockholm ingår i tjänstebilsförmånen (beslut i Regeringsrätten), så du skall inte betala denna, vare sig du kör i tjänsten eller privat. Skatten betalas av Svensk Vagnparksfinans, och du behöver inte anmäla att du har kört förbi ett registreringsställe för trängselskatt. Andra utlägg för väg- eller broavgifter i tjänsten ersätts enligt Volvos reseräknings- eller kvittorutin. Har du kört privat och avgifter kommer att faktureras Volvo är du skyldig att själv kontakta Svensk Vagnparksfinans för att reglera skulden. 29. Körkortsåterkallelse Du är skyldig att till närmaste chef anmäla om körkortet har återkallats och orsaken till detta. Har körkortet återkallats under period överstigande 8 månader skall tjänstebilen återlämnas. Du har i dessa fall ingen rätt att återfå tjänstebilsförmånen, utan för detta krävs en ny prövning.

20 Reglemente 20 (25) 30. Alkohol och droger Vid återkallande av körkort på grund av alkohol eller annan drog, eller ett på annat sätt uppmärksammat missbruksproblem, bör antingen bilen återkallas alternativt utrustas med alkolås och en särskild handlingsplan upprättas. Företaget har rätt att i dessa fall kräva att bilen på tjänstebilsinnehavarens bekostnad utrustas med alkolås. I detta fall uppkommer dock inget förmånsvärde. Chef i samråd med HR Business Partner bedömer och kommer överens om lämplig åtgärd från fall till fall. 31. Långtidsfrånvaro Eftersom tjänstebilen i huvudsak betalas av tjänstebilsinnehavaren (gäller ej A-bilar) genom ett nettolöneavdrag (avdrag efter skatt) kommer det vid långtidsfrånvaro att uppstå en skuld till företaget. För att undvika detta är du som tjänstebilsinnehavare skyldig att istället begära månadsvis fakturering. Detta görs genom att fylla i och underteckna en blankett som finns för detta ändamål. Blanketten finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida. Denna skyldighet gäller även dem som har en A-bil. Se mer information under rubrik fakturering Volvokortets användning under långtidsfrånvaro Du bör inte använda Volvokortet till drivmedelsinköp under frånvaron eftersom dessa inköp kommer att noteras som en skuld till företaget, dvs. dessa kommer inte att kunna faktureras. Däremot skall kortet som vanligt användas vid biltvätt och för köp av spolarvätska Föräldraledighet Föräldraledighet - vill behålla bilen under ledigheten Vid föräldraledighet har tjänstebilsinnehavaren rätt att behålla tjänstebilen. När lönen från företaget upphör/stoppas byggs emellertid en skuld upp, eftersom ett nettolöneavdrag inte kan göras. Därför är du skyldig att anmäla att du skall faktureras kostnaden. Det belopp som faktureras är det nettolöneavdrag som görs för en B-bil. Detta gäller för alla bilkategorier (A, B och C). Anmälningsblankett finns på Svensk Vagnparksfinans hemsida Föräldraledighet vill avstå bilen under ledigheten Den som är föräldraledig och önskar avstå tjänstebilsförmånen under föräldraledigheten har rätt till detta om minst 9 månader har förflutit av befintlig tjänstebils leasingkontrakt och föräldraledigheten kommer att ha en varaktighet av minst 6 månader. Har man en tjänstebil där leasingkontraktet löper ut utan att ovanstående tidsgränser har uppnåtts, går det dock bra att avstå tjänstebilen vid leasingperiodens slut. Den som har avstått tjänstebil under föräldraledigheten har rätt att återfå tjänstebil när föräldraledigheten avslutas under förutsättning att ny bil beställs senast 3 månader efter återgång i arbete till minst halvtid. 3 Informationen under denna rubrik gäller vid hel föräldraledighet. Vid föräldraledighet på deltid gäller inga särskilda regler (se rubrik Deltidsanställda och deltidsfrånvarande).

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Reglemente för Volvokoncernens tjänstebilsinnehavare 2016.1 2016-10-01 Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix

Läs mer

BILPOLICY HSB SKÅNE. Beslutad av styrelsen 2015-09-11 HSB SKÅNE. Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-2108400, http://www.hsb.

BILPOLICY HSB SKÅNE. Beslutad av styrelsen 2015-09-11 HSB SKÅNE. Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-2108400, http://www.hsb. BILPOLICY HSB SKÅNE Beslutad av styrelsen -09-11 HSB SKÅNE Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-2108400, http://www.hsb.se Antagen av styrelsen -09-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förmånsbil... 3 2 Tjänstebil...

Läs mer

Dokumentets namn Dokumenttyp Sida Giltig från Utarbetad av Godkänd av Version

Dokumentets namn Dokumenttyp Sida Giltig från Utarbetad av Godkänd av Version Trafiksäkerhetspolicy Policy 1 av 5 2016-09-02 Fordons policy Samtliga medarbetare som använder fordon i tjänsten ska: Ha körkort och den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert

Läs mer

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna.

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna. 2005-12-23 (Reviderade belopp 2013) AVTAL AVTAL OM BILFÖRMÅN FÖR ENHETSCHEFER OCH OMBUDSMÄN VID STs REGIONALA ENHETER (exklusive Stockholm) 1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet

Läs mer

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Allmän information för Personalcykel 2015-03-05

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Allmän information för Personalcykel 2015-03-05 Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Allmän information för Personalcykel 2015-03-05 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Omfattning... 3 3 Avtal om Personalcykel... 3 4 Nettolöneavdrag... 3 5 Om nettolöneavdrag

Läs mer

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Villkor för Personalcykel

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Villkor för Personalcykel Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Villkor för Personalcykel 2013-02-07 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Omfattning... 3 3 Avtal om Personalcykel... 3 4 Nettolöneavdrag... 3 5 Om nettolöneavdrag ej

Läs mer

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL.

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. Din Personalbil VÄLKOMMEN VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. ENKELT FÖR DIG DÄRFÖR ATT VI, PÅ DIN ARBETSGIVARES UPPDRAG, HANTERAR DET MESTA VAD GÄLLER ADMINISTRATIONEN

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Tjänstebilspolicy för Ragn-Sells AB. Riktlinjer för tjänstebilar

Tjänstebilspolicy för Ragn-Sells AB. Riktlinjer för tjänstebilar Tjänstebilspolicy för Ragn-Sells AB Denna policy gäller för anställda inom Ragn-Sells AB och ska reglera bilinnehav, rutiner och användandet av tjänstebilar. Bilpolicyns syfte är att tydligt och enkelt

Läs mer

RAPPORTERING OCH EKONOMI OM OLYCKAN ÄR FRAMME BILKÖRNING TILL VARDAGS SERVICE OCH FÖRMÅNER TA MED BILEN UTOMLANDS FÖRSÄLJNING AV BILEN.

RAPPORTERING OCH EKONOMI OM OLYCKAN ÄR FRAMME BILKÖRNING TILL VARDAGS SERVICE OCH FÖRMÅNER TA MED BILEN UTOMLANDS FÖRSÄLJNING AV BILEN. BILKÖRNING TILL VARDAGS RAPPORTERING OCH EKONOMI SERVICE OCH FÖRMÅNER FÖRSÄLJNING AV BILEN OM OLYCKAN ÄR FRAMME TA MED BILEN UTOMLANDS Förarguide Förarsupport 0771-22 00 00 Bokningar och snabba svar! BILKÖRNING

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

Personalmiljöbilar. Centrum för HR Datum Vår beteckning 2014-01-17

Personalmiljöbilar. Centrum för HR Datum Vår beteckning 2014-01-17 Personalmiljöbilar Personalmiljöbilar Är en personalförmån som Landstinget Västmanland erbjuder alla tillsvidareanställda samt visstidsförordnade på minst tre år. Bilen ställs till den anställdes förfogande

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

Innehållsförteckning. Din LeasePlan-bil

Innehållsförteckning. Din LeasePlan-bil Din LeasePlan-bil Innehållsförteckning Din LeasePlan-bil Vår filosofi är att det ska vara enkelt att använda en LeasePlanbil. Enkelt för dig därför att vi, på din arbetsgivares uppdrag, hanterar det mesta

Läs mer

Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Förmåner och löneväxling

Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Förmåner och löneväxling Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör Förmåner och löneväxling Den här guiden hjälper dig att betala ut rätt lön till dina anställda när de även erhållit någon form av förmån. Din

Läs mer

Granskning av förmånsbilar

Granskning av förmånsbilar Granskning av förmånsbilar Rapport nr 2/2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 7:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. REVISIONSFRÅGOR...

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar 1. Allmänna frågor...sid 2 2. Däck... 2 3. Förmånsvärde... 3 4. Försäljning... 4 5. Hyrbil... 5 6. Kontrollbesiktning och skatt... 6 7. Kort... 6 8. Körjournal... 7 9. Mätarställning...

Läs mer

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 Härryda kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5.

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Flera bilmodeller att välja mellan! www.toyota.se/personalbil Toyota

Läs mer

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul.

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Ett förmånligt bilinnehav för dig och dina anställda. Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Audi Personalbil - billigare än privatägt Löneavdraget innehåller: Personalbil är en förmånsbil som företag kan

Läs mer

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Privatleasing FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education 1. Allmänna avtalsvillkor 1.1 Avtalets syfte Detta avtal reglerar villkor för lån av dator med tillhörande laddare (nedan kallad Datorn) för elev studerande på någon av JENSEN educations skolor. 1.2 Avtalsparter

Läs mer

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon Skånetransport Mikael Wihlborg Affärsområdeschef Tfn: 046-17 47 57 e-post: mikael.wihlborg@skane.se Datum 2009-12-03 1 (7) Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon För varje verksamhetsbundet fordon

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

MRFs REPARATIONSVILLKOR

MRFs REPARATIONSVILLKOR MRFs REPARATIONSVILLKOR 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Omstående fordonspolicy behandlar övergripande information om bilpolicyn, exempelvis vilka som är berättigade till bil på företaget m.m.

Omstående fordonspolicy behandlar övergripande information om bilpolicyn, exempelvis vilka som är berättigade till bil på företaget m.m. BILPOLICY Allmänt Omstående fordonspolicy behandlar övergripande information om bilpolicyn, exempelvis vilka som är berättigade till bil på företaget m.m. 1. Företag Denna bilpolicy gäller för anställda,

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Förarhandbok. Fleet Support

Förarhandbok. Fleet Support Förarhandbok Fleet Support by Fleet Support Grattis till din nya bil! I denna broschyr hittar du generell information och vägledning. För mer detaljerad information hänvisar vi till ert företags bilpolicy

Läs mer

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna Maximal kontroll minimal administration. 1 Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Athlon. Information till dig som förare

Athlon. Information till dig som förare Athlon Information till dig som förare Introduktion Det är en stor glädje att kunna hälsa dig välkommen som kund hos Athlon! I denna informationsbroschyr hittar du viktig information som kan bli relevant

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

Rutin gällande fordons- och drivmedelskort samt körjournal för anställda i Håbo kommun

Rutin gällande fordons- och drivmedelskort samt körjournal för anställda i Håbo kommun 2012 Rutin gällande fordons- och samt körjournal för anställda i Håbo kommun 2 Rutiner för fordons- och samt körjournal i Håbo kommun 2012 och tills vidare. Inför byte av leverantör av drivmedel inför

Läs mer

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Frigör resurser genom enkel hantering, finansiering och administration. Med Fleet Support får du mer kapacitet över till företagets kärnverksamhet.

Läs mer

Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01

Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01 Beteckning Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01 ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04 samt

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5. Sjukdom, föräldraledighet, annan ledighet... 3 6. Skatteregler... 4 7. Arbetsgivaren

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något BILLIGARE ÄN PRIVATÄGD BIL Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /291 Bilförmån regelverk Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår regionsstyrelsen

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg Sid 1 (5) Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Vad är syftet? Svar: Gävle kommun vill ge sina medarbetare ytterligare ett sätt att få sitt livspussel att gå ihop. Tid är

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1 Utf datum 1(8) 1 Innehållsförteckning: 1 Tillämpningsområde... 1 2 Arbetsgivarbegrepp... 1 3 Vissa definitioner... 2 4 Grundläggande bestämmelser... 2 5 Resplan... 2 6 Resekostnadsersättning... 3 1 mom

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

S K A D E F Ö R E B Y G G A N D E

S K A D E F Ö R E B Y G G A N D E S K A D E F Ö R E B Y G G A N D E P R O G R A M AGENDA Process skadeförebyggande arbete Rutiner vid skadeanmälan P-skador Glasskador Reparationskostnader Attityder, vårdabilen Jonny Vall Motorskadetekniker

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

"En löneförmån, du knappt behöver förhandla om."

En löneförmån, du knappt behöver förhandla om. SIMPLY CLEVER Billigare än privatägd bil. Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral personalförmån som vanligtvis finansieras genom att företagets anställda

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286. 1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286.029 2004-08- 03 KOMMUNÖVERGRIPANDE RIKTLINJER OCH RUTINER FÖR ANSKAFFANDE OCH

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Q&A vanliga frågor vid utbetalning av lönegaranti

Q&A vanliga frågor vid utbetalning av lönegaranti Q&A vanliga frågor vid utbetalning av lönegaranti Q: Vem betalar ut lönegaranti? A: Länsstyrelsen är utbetalande myndighet av lönegarantibeslut. Länsstyrelsen beskattar och upprättar kontrolluppgifter

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen Dela Bil.

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen Dela Bil. , Allmänna Villkor Gäller from 2015-11-23 och tills vidare Nedan följer de allmänna villkor under vilka Avtal träffats mellan Mekonomen Nya Affärer AB, organisationsnummer 556821-5981, nedan kallad och

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

September 2013. Volkswagen Personalbil

September 2013. Volkswagen Personalbil September 2013 Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda,

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV.

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV. Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan 1. Bakgrund 2. Handhavande, användning och ansvar 3 Leverans, låneperiod och återlämnande 4 Säkerhetskopiering/lagring 5 Försäkring och garanti

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar Riktlinjer avseende bruttolöne för synkorrigerande behandlingar I Ystads kommun arbetar vi aktivt med arbetsgivarpolitiken för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Då medarbetare har framfört önskemål

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov Förköpsinformation Det här är en sammanfattning av vad vår bilförsäkring omfattar. Försäkringen innehåller också viktiga begränsningar, dessa framgår under rubriken Viktiga begränsningar i bilförsäkringen.

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING GE DIN PERSONAL NÅGOT FINT. FÖRMÅNLIGT FÖR PERSONALEN. KOSTNADSNEUTRALT FÖR FÖRETAGET. Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Guide för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Innehåll: FÖRE FERIEARBETET Löntagaruppgifter Har du giltigt ID? Belastningsregister Lön Betala skatt? UNDER FERIEARBETET Sekretess/tystnadsplikt Arbetstid

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Tfu 45 Den 2016-05-26 Teknik- och fritidsutskottet 2016-05-26 7 Tfu 45 Dnr 2016.217 057 Revidering av rutiner för hantering av leasingbilar

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer