Chefen & Chefens förmåner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefen & Chefens förmåner"

Transkript

1 Chefen & Chefens förmåner

2 INNEHÅLL Din totala ersättning 4 Att tänka på 6 Dina mål 8 Din rörliga ersättning 11 Dina förmåner 15 Försäkringar 23 Du som är vd 25 Källor och lästips 27 Ledarna mars

3 Som chef har du ett viktigt arbete och ett stort ansvar. Bland annat ska du styra verksamheten mot uppsatta mål, utveckla idéer och tjänster och se till att dina med-arbetare har rätt stöd och rätt förutsättningar. Den lön som du får ska därför återspegla kraven som ställs på ditt arbete samt dina prestationer. Som chef har du kanske tillgång till vissa förmåner eller rörliga ersättningar. Dessa är en del av din totala lön och kan vara ett bra komplement till din fasta lön. Förmåner och rörliga lönedelar är ett sätt för arbetsgivaren att uppmuntra insatser, uppnå resultat och behålla kompetent personal. Fördelarna för dig kan vara flera. Högre totallön, bättre arbetsvillkor och stimulans är några. I den här skriften tar vi upp ett antal förmåner och andra ersättningsformer som är vanliga på arbetsmarknaden. Fokus ligger på vad du som anställd bör känna till för att fatta rätt beslut när arbetsgivaren erbjuder olika typer av förmåner och ersättningar. Vid mer precisa anvisningar bör du vända dig direkt till Skatteverket för att ta del av deras bedömningar och hur till exempel schablonbelopp räknas fram. 3

4 Din totala ersättning Innan du tackar ja till en viss rörlig ersättning, en förmån eller någon annan förbättrande förändring av dina arbetsvillkor, bör du noga tänka igenom ett antal saker. Till att börja med kan det vara bra att få en heltäckande förståelse för lön och belöning. Det vanligaste på arbetsmarknaden är att anställda får en fast månadslön och ersätts för obekväm arbetstid, risktillägg eller andra arbetsbetingade tilllägg utöver den fasta månadslönen. Beroende på befattning eller position kan lönen dessutom kompletteras med olika former av rörliga ersättningar och möjlighet till personliga förmåner. Dessa delar utgör ofta en kontant ersättning eller ersättning i form av värdepapper eller optioner. De är belöningar för att du uppfyllt överenskomna målsättningar. Men i arbetsgivarens kompensationsstrategi ingår också sådant som inte utgör kontanter eller värdepapper utan riktar in sig mer på medarbetarens individuella behov och önskemål. Förmåner utgör visserligen ingen kontant ersättning men har ändå ett värde för dig genom att på ett eller annat sätt förenkla ditt arbetsliv eller din vardag. En starkt växande trend inom HR-området är employee relationship management (ERM) som går ut på att företagen ser 4

5 på sina medarbetare som kunder och inriktar sig på att tillfredställa deras behov. Det innebär att arbetsgivare, som vill behålla värdefulla medarbetare måste gå utanför det traditionella lön mot arbete -tänkandet. Precis som när det gäller kundrelationer bör arbetsgivaren ställa sig frågan vad vill den anställde? Och vid sidan av uppskattning och självförverkligande vill många anställda uppleva en harmoni mellan fritid och arbetstid och en balans mellan familjeliv och arbetsliv. Därför förekommer, vid sidan av rörliga ersättningar och förmåner, även belöningsformer som underlättar ditt arbete eller villkoren i ditt arbete. Det kan röra sig om att få ett eget rum om du sitter i kontorslandskap, fria arbetstider där du själv bestämmer när du utför ditt arbete, möjlighet att arbeta hemifrån med mera. Dessa belöningsformer är visserligen ingen ekonomisk kompensation för dig, men kan ändå komma att hanteras som en kompensation för väl utfört arbete, som i slutändan förenklar både din arbetsdag och din vardag. På så sätt har Fast lönedel Rörlig lönedel Teknisk direktör dessa belöningsformer ett personligt värde istället för ett ekonomiskt. Viktigt att påpeka är dock att en undermålig arbetsmiljö aldrig ska vara föremål för en förhandling om kompensation. Att sörja för en god arbetsmiljö tillhör arbetsgivarens ansvar. Bilden ovan sammanfattar din totala ersättning. Beroende på vilket arbete du förväntas utföra kan storleken på de tre första (fast lön + rörlig ersättning + förmåner) variera i relation till varandra. Det är till exempel vanligt att man inom säljyrken erbjuder en relativt låg, fast lön men med möjlighet till stora rörliga ersättningar. Ett bra råd till dig är att alltid eftersträva en så hög, fast lön som möjligt. Allt över den fasta lönen som arbetsgivaren erbjuder Underhållschef Kvalitetschef Gruppchef Driftschef Logistikchef Utvecklingschef Konsultchef Marknadsdirektör Bilden ovan visar den procentuella fördelningen mellan fast och rörlig lönedel för olika chefsbefattningar. Källa: Chefers rörliga lönedelar, Ledarna 2009 är då ett bra komplement i stället för en ersättning för låg fast lön. 5

6 Att tänka på Ett rätt utarbetat och tillämpat system för rörliga ersättningar och förmåner utgör en attraktiv möjlighet för dig att få en gynnsam löneutveckling och bättre villkor i arbetslivet. Innan du bestämmer dig för att tacka ja till ett erbjudande från arbetsgivarens sida bör du fundera igenom: m Vad du erbjuds m Hur det påverkar dig och din karriär i ett längre perspektiv m Varför du vill ha det. En lämplig fördelning mellan fast och rörlig lönedel för personal utan direkt ansvar för försäljning kan vara att tillämpa 80/20 regeln. 80 procent av lönen är fast och 20 procent är rörlig. ur boken Belöningssystem nyckeln till framgång Vad Många gånger erbjuds medarbetare förmåner eller rörliga ersättningar som det är svårt att bilda sig en uppfattning om värdet på eller hur resultatet kommer att beräknas. Det kan också vara så att det är svårt att se vem som fattar beslutet eller inriktningen på förmånerna eller ersättningssystemet. Vad kan din närmaste chef påverka? Är det personalavdelningen eller vd som beslutar om utformningen? Ersättningssystem (ofta kallat resultatlönesystem) är beroende av mycket tydliga målsättningar. Om dessa är orealistiska eller på annat sätt brister, kommer denna rörliga ersättning inte dig till gagn. Därför är det viktigt att förstå: m Hur resultatlönesystemet fungerar m Vilka mål som du måste uppnå m Resultatlönernas och förmånernas sammanlagda värde. Hur Om ovanstående frågor tar fasta på förståelsen och transparensen för själva systemet för den rörliga ersättningen eller förmånen så är det minst lika viktigt att ha en insikt i hur dessa ersättningar och förmåner påverkar din lön, löneutveckling och andra faktorer i ett längre perspektiv. Därför är det viktigt att du får klarhet i: m Hur påverkar systemet för rörliga ersättningar och förmåner socialförsäkringarna? I synnerhet hur din framtida pension kan komma att påverkas. m Vad händer om endast delar av målet uppnås? m Vad händer vid en eventuell föräldraledighet eller sjukdom? m Vad händer vid uppsägning? m Vad händer vid en omorganisation? m Vad händer vid erhållandet av en ny befattning? m Kan arbetsgivaren ensidigt dra in förmånen eller den rörliga ersättningen? m När sker utbetalningen? Varför Slutligen bör du också fundera över varför du vill ha en viss förmån eller omfattas av en rörlig ersättning? Frågan är befogad eftersom det finns en tydlig koppling mellan engagemang och måluppfyllelse. Är de främsta orsakerna till att du accepterar olika former av rörliga ersättningar eller förmåner att du 6

7 är ute efter högre status i organisationen eller i din omgivning så bör du fundera över om rörliga ersättningar fyller det behovet? Likaså kan en bristande arbetsmiljö eller arbetsvillkor i längden inte kompenseras med alternativa ersättningsformer. Fundera också igenom om rörliga ersättningar och förmåner kan förändra din bristande motivation eller lojalitet för arbetet eller arbetsgivaren. Rörliga ersättningar och förmåner är konkurrenskraftiga belöningsformer men sviktar engagemanget eller lojaliteten så kan troligen inte ens den mest attraktiva kompensationen råda bot på det i ett längre perspektiv. 7

8 Dina mål Medan förmåner ofta kan vara kopplade till befattningen lägger resultatlönen stort fokus på just resultat. Resultat å sin sida förutsätter tydliga mål. Det krävs därför att du funderar igenom vilka sorts mål som satts upp för dig och om du har möjlighet att i tid föra en konstruktiv dialog om dina mål för att kunna påverka dem. Grundprincipen för allt arbete med målsättning är att: l 1 l 2 l 3 de övergripande verksamhetsmålen brutits ned till enhetsvisa och/eller individuella mål du har möjlighet att vara med och ta fram målen eller på annat sätt påverka deras utformning målsättningar kontinuerligt utvärderas eller sätts i utvecklings- eller särskilda målsamtal l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 ledningen och närmaste chef förankrat och förklarat målen och dess betydelse för verksamheten inte sätta för många mål målen bejakar samarbeten, beteenden och service målen inte begränsas till kvantifierbara mått utan inkluderar även kvalitativa mål eller beteendemål arbetsgivaren har tänkt igenom långsiktigheten i målen. Långsiktiga mål kan bli orealistiska och inte leda till det engagemang som arbetsgivaren eftersträvar. Kortsiktiga mål å andra sidan kan resultera i ett onödigt risktagande som inte gynnar verksamheten på längre sikt. 8

9 En allmänt känd och sammanfattande modell vad gäller mål är den så kallade SMART-modellen. Checklistan här nedan sammanfattar huvuddragen i modellen som hjälper dig att förbereda dig inför ditt målsamtal. Checklista Att sätta mål enligt SMART-modellen q Specifikt q Mätbart Vad ska göras? Hur ska det göras? Hur kommer målen att mätas eller utvärderas? Kvantiteter? Kvalitetsförbättringar? Beteendeförändringar? q Acceptans Vad är syftet med målen? Går de att uppnå utifrån befintliga resurser? Utgår målen från verkliga behov? Är målen tillräckligt prioriterade? q Realistiskt Har jag tillräckliga resurser? Är målen för visionära? Finns det tydliga avgränsningar? q Tidsram När påbörjas mät- eller utvärderingsperioden? När avslutas den? Går målen att uppnå under tidsperioden? I tabellen nedan och i bilden på nästa sida redovisas ett antal exempel på mått som används för olika typer av mål och chefsbefatt- ningar. Exemplen är hämtade från Ledarnas rapport Chefers rörliga lönedelar och bygger på svar från chefer i 32 olika branscher. Mått Ekonomi Försäljning Kunder Chefen själv Medarbetare Snabbt, rätt & resursoptimalt Övrigt Grupperade exempel Vinst, sysselsatt & arbetande kapital, omsättning, likviditet, lönsamhet, besparing, cashflow, resultat m m. Nya affärer, säljaktiviteter, nya avtal, kundbesök, marknadsandelar, nya kunder, debiterade timmar. Trogna & nöjda kunder, bemötande, reklamationer, kundenkäter. Flexibilitet, förmåga, beteende, samarbete, ansvarstagande, kundfokus. Utvecklings- & rehabiliteringssamtal, skador, olyckor, sjukfrånvaro, frisknärvaro, medarbetarenkäter, arbetsmiljö, tillbud. Lageromsättning, produktionstakt, svinn, volym, leveransprecision, produktionsavbrott, ordning & reda, beläggning, verkningsgrad, kassation, nya produkter. Hur bilden av verksamheten förmedlas i media. 9

10 Marknadsdirektörer Logistikchefer Underhållschefer 10

11 Din rörliga ersättning Det finns en bred begreppsflora att tränga igenom när olika arbetsgivare, institutioner och litteratur förklarar ersättningar och förmåner i alla dess former. Vi har valt att skilja mellan rörliga ersättningar, förmåner och försäkringslösningar. Rörliga ersättningar i sin tur kan delas in i två grupper där den ena återspeglar kontanta ersättningsformer så som provisionslön och andra som mer har karaktären av värdepapper eller annat än kontant ersättning, exempelvis aktier, optioner och gratifikationer. Avgränsningen mellan dessa ersättningsformer är långt ifrån självklar eftersom till exempel en gratifikation både kan ges i kontanter och natura, även om det sistnämnda är vanligare. Oavsett vilken ersättningsform det rör sig om finns en rad grundläggande krav som du bör beakta. För att ett system med rörliga ersättningar ska fungera så effektivt som möjligt och få den effekt som den är avsedd att ha, krävs att systemet är genomtänkt och förankrat. Det är även en säkerhet för dig som anställd att systemet är tydligt uppbyggt och grundar sig på realistiska förväntningar. Ett undermåligt uppbyggt och förankrat system ger dig sämre möjligheter att få den kompensation som du eftersträvar och kan få andra negativa konsekvenser i form av att medarbetare motarbetar varandra. Ifrågasättande av grunderna för utfallet, sviktande engagemang och en sämre psykosocial arbetsmiljö är andra negativa konsekvenser. Nedanstående checklista kan vara ett stöd för dig när du ska granska om ert system för rörliga ersättningar är ändamålsenligt och följer etiska riktlinjer. Checklista q Arbetsgivaren bör tydligt ha förankrat syftet med de rörliga ersättningsformerna och vad man hoppas åstadkomma med dem. q Det bör klart och tydligt framgå vilka befattningar som omfattas. q Villkoren bör inte äventyra din ekonomiska grundtrygghet. q Systemet bör ha ett tak för utfallet. q Systemet ska uppmuntra samarbete och inte leda till att medarbetare motarbetar varandra. q Systemet bör inte uppmuntra risktaganden som äventyrar de långsiktiga målen, samarbeten, acceptens för systemet eller organisationens renommé. q Det ska finnas en tydlig koppling mellan hela lönen och företagets långsiktiga affärsstrategi. q Beräkningsmodellen för ersättningen ska vara tydlig och lättbegriplig. q Det ska finnas objektiva metoder för att mäta prestation och resultat. 11

12 Andra frågor Hanteringen av skattefrågor och vad som är föremål för beskattning kan skilja sig beroende på vilken ersättningsform det är frågan om. Genomgången i skriften är enbart övergripande och du bör därför försäkra dig om att få tydliga anvisningar för vad som gäller för just din ersättningsform. Du bör även ta reda på hur utfallet kommer att räknas fram och när utbetalningen kommer att ske. Att ta reda på om avstämningen görs utifrån ett börsvärde vid ett specifikt tillfälle eller annat kan också vara relevant, då värdet fluktuerar och den rörliga ersättningen kan bli lägre än vad du hade tänkt dig. Tänk även på att ersättningen för bonusutbetalningar med mera normalt är skattepliktiga men inte nivåhöjande för din grundlön. Diskutera därför innan med din arbetsgivare om vad som händer med din grundlön när systemet med de rörliga ersättningarna upphör att gälla. Provision Inom vissa branschområden, framförallt branscher där man säljer och producerar varor och tjänster, är det vanligt med provisionsbaserad lön. Många säljare har betalt per såld vara eller tjänst. Provisionsersättningen ökar ibland om säljaren ökar sin säljvolym. Ibland har den anställde en mindre fast månadslön och en rörlig provisionslön beroende på arbetsresultatet. Provisionslön räknas som en kontant bruttolön och är underlag för sociala avgifter. Beroende på hur provisionen betalas ut kan beskattningen ske utifrån en engångsskattetabell eller månadsvis. Tantiem Tantiem är en form av bonus, som utgör en andel i företagets vinst, och som betalas ut utöver den fasta lönen. Beräkningen sker till Förmågan hos styrelsen och ledningen att utforma ett effektivt belöningssystem, där prestationer kopplas till företagets mål, är avgörande. Om de anställdas beteenden och engagemang inte påverkas, är belöningssystemet misslyckat. Företagets kostnader ökar utan att något presterats i gengäld. ur boken Belöningssystem nyckeln till framgång exempel på företagets rörelseresultat eller omsättning. Vanligtvis vänder sig tantiemen till vd och styrelseledamöter. Enligt Skatteverket ska beskattning av tantiem ske så fort som bolagsstämman eller annan instans fastställt beloppet i samband med upprättandet av resultat- och balansräkningen. Tantiem är ett engångsbelopp, vilket innebär ersättning som inte betalas ut regelbundet. Det beskattas därför enligt engångsskattetabell. Tantiem utgör också underlag för beräkningen av arbetsgivaravgifter. Aktier Arbetsgivaren kan erbjuda dig aktier när denne ger ut nya aktier (nyemission) eller att köpa redan befintliga aktier i företaget. Om du får köpa aktier för ett pris som understiger marknadsvärdet kommer du att beskattas för förmånen motsvarande vad du skulle ha betalat på marknaden för dessa aktier. Grundtanken är att om en anställd på grund av sitt uppdrag får köpa värdepapper enligt förmånligare villkor än vad som gäller för allmänheten, ska förmånen beskattas. Undantag för beskattning kan ske om: 12

13 l 1 l 2 l 3 även andra, än till exempel anställda, får köpa aktier enligt samma villkor (marknadsmässigt) samtliga anställda samt aktieägare sammanlagt köper högst 20 procent av det totala antalet aktier som säljs (vid samma tillfälle) den anställde köper aktier för högst kronor. Optioner En option kan beskrivas som ett avtal mellan en utfärdare och innehavaren av optionen. Avtalet förpliktigar utfärdaren att, mot en viss ersättning, överlåta en tillgång till innehavaren. Optionens värde är främst beroende av den underliggande tillgången, vilket när det gäller optionsprogram till anställda oftast utgörs av aktier i bolaget. Skattemässigt kan optioner till anställda delas in i tre kategorier; l 1 l 2 l 3 optioner som kvalificeras som värdepapper optioner som inte kvalificeras som värdepapper men ger rätt att i framtiden få förvärva värdepapper (tecknings- eller köpoption) övriga optioner (syntetiska optioner). 13

14 Optioner som kvalificeras som värdepapper innebär att värdepappret normalt ska kunna överlåtas och inte vara beroende av om det fortfarande föreligger en anställning eller inte. Förmånen beskattas det år förvärvet sker och förmånsvärdet blir skillnaden mellan optionens marknadsvärde vid förvärvet och vad den anställde har betalat för optionen. Vanligtvis kallas optioner, som inte är värdepapper men ger en rätt att i framtiden få förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris, för personaloptioner. Sådana optioner regleras av ett antal restriktioner. Bland annat är dessa villkorade till en faktisk anställning och används därför när arbetsgivaren vill knyta de anställda närmare företaget. Beskattningen sker när optionen utnyttjas till förvärv av värdepapper. Till skillnad mot optioner som ger en rätt att i framtiden förvärva värdepapper, kan en viss typ av optioner ge en rätt att vid en bestämd tidpunkt få en kontant ersättning. Hit räknas så kallade syntetiska optioner. Dessa optioner förmånsbeskattas både när den anställde tidigast har möjlighet att utnyttja optionen enligt avtalet och när den rent faktiskt utnyttjas. Gratifikationer En gratifikation är en engångsbelöning för den anställde. Den kan ta sig olika uttryck så som biobiljetter, middagar, aktier, optionsrätt eller en kontant engångssumma. En sådan gratifikation betraktas som ersättning för arbete och är därför skattepliktig. Värdet som beskattas är gåvans marknadsvärde, det vill säga vad det skulle ha kostat att köpa varan eller tjänsten själv. Checklista q Värdepapper: - överlåtbara - oberoende av anställningens fortlöpande - fås mot marknadsmässig premie q Personaloption: - inte överlåtbar - villkorad anställningen - erhålles utan erläggande av en premie - lång löptid (vanligtvis mellan 5 till 10 år) 14

15 Dina förmåner En förmån är en kompensation som utfaller på annat sätt än lön och som kopplas till arbetet i sig eller ett resultat. Det kan finnas många anledningar till varför en arbetsgivare väljer att tillhandahålla olika typer av förmåner. Precis som vid rörliga ersättningar kan det vara fråga om att knyta nyckelpersoner till organisationen, öka sammanhållningen, förebygga skador och försäkra sig om en trygg arbetsmiljö. En förmån är en kompensation som utfaller på annat sätt än lön och som kopplas till arbetet i sig eller ett resultat. Medan det för din arbetsgivare är av intresse att granska om en viss förmån är avdragsgill handlar det för dig att få klarhet i om du kan komma att bli förmånsbeskattad. Grundprincipen för förmånsbeskattning är att förmåner som innebär inbesparade levnadskostnader för dig eller din familj är skattepliktiga. Från denna regel finns dock ett antal undantag som innebär att vissa förmåner är helt eller delvis skattefria. Vissa förmåner tillfaller dig när du börjar din anställning då de omfattar samtliga anställda. Exempel på sådana är olika personalvårdsförmåner. Andra förmåner däremot tillfaller dig utifrån din befattning eller är sådana som du kan förhandla dig till i samband med din anställning eller vid den löpande lönerevisionen. Av pedagogiska skäl har vi valt att dela upp förmåner i två kategorier. Inledningsvis går vi igenom ett antal vanligt förekommande förmåner som normalt är skattefria för dig som anställd. Ordvalet normalt är befogat eftersom vissa förutsättningar måste vara infriade för att förmånen ska vara skattefri. Under de skattefria förmånerna inkluderas även arbetsredskap som klassas som förmåner trots att det i normalfallet är redskap eller tjänster som du behöver ha tillgång till för att kunna utföra ditt arbete. Vi går igenom vanligt efterfrågade förmåner som du som anställd kommer att beskattas för. Beskattningen sker antingen via schabloner som Skatteverket tillhandahåller eller att du beskattas enligt marknadsvärdet som förmånen skulle ha kostat om du själv hade införskaffat den. Viktigt! Kom ihåg att förmåner normalt inte ingår i arbetsgivarens underlag för sociala kostnader. De förmåner som ingår är bland annat avgifter för ålderspension, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, efterlevandepension och arbetsskadeavgift. Skattefria förmåner Grundprincipen för förmåner är att förmåner som innebär inbesparade levnadskostnader för dig som anställd eller din familj är skattepliktiga. För att en förmån ska kunna anses vara skattefri måste därför vissa parametrar vara uppfyllda. De vanligaste är: (se Checklistan på nästa sida) 15

16 Checklista 1 Förmånen ska vända sig till samtliga anställda. 2 Förmånen får inte innebära ersättning i kontanter. 3 Förmånen är av enklare karaktär. 4 Förmånen har till syfte att förebygga och behandla sjukdomar och skador. 5 Förmånen belastar inte den offentliga vården eller dylikt. 6 Förmånen betraktas som nödvändig i det dagliga arbetet. 7 Förmånen har begränsat användarvärde för den anställde utanför arbetet. 8 Förmånen är till uppenbar nytta för företaget. 9 Inslagen av rekreation eller nöjen i förmånen måste vara begränsade. 16

17 Detta innebär inte att samtliga nio punkter ska vara uppfyllda utan kan ses som en övergripande sammanfattning av olika villkor som ställs på olika typer av förmåner för att kunna falla under reglerna för skattefrihet. Är du osäker för vad som gäller för just din förmån, kontakta alltid Skatteverket. Personalvårdsförmåner Enligt Skatteverkets definition avses med personalvårdsförmåner förmåner av mindre värde som inte är en direkt ersättning för arbetet och som avser enklare åtgärder för att bland annat skapa trivsel i arbetet. För att vara skattefri ska förmånen även vända sig till hela personalen och inte kunna tas ut i kontanter. Att förmånen även måste vara av mindre värde innebär att sporter som ridning, slalom, segling och golf är skattepliktiga för dig som anställd. I princip kan man säga att motion som kräver dyrbar utrustning inte kan betalas av arbetsgivaren som en skattefri förmån. Exempel på skattefria personalvårdsförmåner är: m förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid m motion, så som gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter, olika lagidrotter, tai chi och qigong m friskvård. Friskvård Med friskvård menas förebyggande satsningar för eget välbefinnande. Till skattefri friskvård räknas olika behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i till exempel axlar, armar, nacke eller rygg och som har samband med arbetet som utförs. Det kan vara fråga om massage, akupressur eller zonterapi. Rent skattemässigt skiljer man även mellan friskvård enligt ovan nämnda regler och förebyggande behandlingar och rehabilitering. All arbetslivsinriktad rehabilitering som arbetsgivaren har skyldighet att svara för är skattebefriad. Förebyggande behandling är individuella åtgärder som ges till anställda med en förhöjd sjukdomsrisk för att undvika nedsatt arbetsförmåga och/eller rehabilitering. Arbetsgivaransvaret tar vid efter att den medicinska behandlingen avslutats. Syftet med förebyggande behandlingar är att anställda ska återfå eller bibehålla sin arbetsförmåga. Förebyggande åtgärder i form av föreläsningar om till exempel kost- och motionsvanor samt sluta röka-seminarier räknas hit men vanligtvis rör det sig om behandlingar hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Även massage kan anses vara en typ av rehabilitering eller förebyggande behandling. Det krävs då att arbetsgivaren gör en individuell bedömning av de anställda. Denna bedömning måste visa att det finns en risk för arbetsskada som kan leda till nedsatt arbetsförmåga hos den som erbjuds massage. Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård innefattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. I det fall där arbetsgivaren bekostar en läkarbehandling hos en behörig vårdgivare, uppstår ingen skattepliktig förmån för dig som anställd. Som behörig räknas bland annat läkare, psykologer, psykoterapeuter, naprapater, kiropraktorer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, tandläkare och barnmorskor. Om arbetsgivaren däremot ersätter kostnad för behandling hos alternativ vårdgivare, till exempel zonterapeut, homeo- 17

18 pat eller annan som inte är behörig enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen, är det en skattepliktig förmån. Tillhandahåller din arbetsgivare fria läkemedel eller naturläkemedel är även det en skattepliktig förmån. Likaså är det en skattepliktig förmån om din arbetsgivare bekostar en offentlig finansierad hälso- och sjukvård, t ex betalar dina patientavgifter. Utbildning Det avgörande för om utbildning, litteratur, kursavgifter eller liknande är skattefritt för dig som anställd är om företaget eller organisationen har nytta av detta. Något som pekar på att utbildningen är till nytta i verksamheten är att arbetsgivaren har tagit initiativ till utbildningen och att den genomförs på betald arbetstid, det vill säga du behåller dina löneförmåner. Men även om utbildningen genomförs på fritiden kan den i vissa fall vara skattefri för dig, under förutsättning att den kommer din arbetsgivare till gagn. All utbildning är skattefri om du är eller riskerar att bli arbetslös på grund av en åtgärd från din arbetsgivares sida, till exempel en omstrukturering eller personalavveckling. I princip måste tre förutsättningar råda för att utbildning ska vara skattebefriad för dig som anställd: m utbildningen sker på arbetstid m utbildningen kommer arbetsgivaren till gagn m utbildningen har ett begränsat privat intresse. Förmåner av arbetsredskapskaraktär Liknande reglerna för förmåner av utbildningskaraktär är reglerna för förmåner av arbetsredskapskaraktär. När det gäller arbetsredskap, finns det fyra generella regler att ta hänsyn till för att förmånen ska kunna klassas som arbetsredskap och därmed vara avdragsgilla för arbetsgivaren och skattebefriade för dig som anställd. l 1 l 2 Arbetsgivaren måste göra individuella bedömningar och kan inte erbjuda dessa generellt till alla anställda. Redskapet eller tjänsten är av väsentlig betydelse för arbetets utförande. 18

19 l 3 l 4 Det privata användandet av arbetsredskapet har ett begränsat användarvärde för den anställde. Möjligheten för användandet av förmånen privat är svår att avgränsa från dess arbetsrelaterade användning. Bärbar dator Den fjärde punkten förtydligas enklast genom förmånen; bärbar dator. Du behöver redskapet för att kunna utföra dina arbetsuppgifter, som även kan utföras utanför normal arbetstid. Förmånen kan visserligen nyttjas för privat bruk men eftersom förmånen är av begränsat ekonomiskt värde och det är svårt att särskilja värdet från ett privat användande betraktas förmånen som skattefri för dig som anställd. Andra exempel på arbetsredskap som är skattefria är arbetskläder, bruksbilar, facklitteratur, terminalglasögon och tjänsteresor. I dessa fall rör det sig om materiella förutsättningar och transportbehov som du måste ha för att kunna utföra dina arbetsuppgifter. En bruksbil kan betraktas som ett nödvändigt arbetsredskap om den är inredd för transport av verktyg eller annan utrustning. Den speciella inredningen gör att det privata nyttjandet av bilen blir begränsat. Terminalglasögon Skillnaden mellan terminalglasögon och läsglasögon exemplifierar definitionen av begreppet arbetsredskap som förmån på ett tydligt sätt. Terminalglasögon är glasögon som är utformade för att fungera när du arbetar vid en skärm (därmed arbetsredskap). Den privata nyttan av sådana glasögon bedöms som så liten att det därför är en skattefri förmån. Däremot är läsglasögon gjorda för att fungera på ett kortare avstånd än terminalglasögon. Det gör dem olämpliga att använda när man arbetar vid en dator. Om arbetsgivaren betalar läsglasögon så är det en skattepliktig förmån. Även en tidningsprenumeration kan vara skattefri för dig, under förutsättning att det är ett redskap som du behöver i ditt arbete. Arbetar du till exempel som chef, journalist eller 19

20 fotograf kan en dagstidningsprenumeration vara berättigad som en skattefri förmån för dig, eftersom man kan anta att det är något som du har behov av i ditt arbete. För andra grupper av anställda krävs dock en enskild bedömning där man bland annat tittar på om den anställde uppfyller kraven för skattefrihet med utgångspunkt i arbetsuppgifternas art. Förmåner som beskattas När det gäller skattepliktiga förmåner, det vill säga förmåner som du som anställd kommer att beskattas för, finns det två olika grupper: m förmåner som du kommer att beskattas för utifrån ett fastställt schablonvärde m förmåner som du kommer att beskattas för enligt det priset som du hade fått betala om du själv hade införskaffat dig tjänsten eller produkten (marknadsvärde). förmånsvärdet minskas med 25 procent. Vid beräkning av nybilspriset utgår man från en schablon som inbegriper både bilmodell och tillverkningsår. Väljer du till extrautrustning läggs anskaffningskostnaden på nybilspriset innan förmåns värdet räknas fram. Ta alltid kontakt med expertis hos din arbetsgivare eller Skatteverket för att vara säker på vad som gäller och om det är en attraktiv förmån för just dig. Parkeringsplats på arbetsplatsen Om du använder din privata bil är grundprincipen att det handlar om en inbesparing av privata levnadsomkostnader när arbetsgivaren tillhandahåller en parkeringsplats på arbetsplatsen. Därför kommer du att förmånsbeskattas till ett marknadsvärde, det vill säga Tjänstebil Tillhandahåller arbetsgivaren en bil som nästan enbart används i tjänsten är det en skattefri förmån. Men används tjänstebilen även för privata ändamål kommer du att förmånsbeskattas. För att inte bli föremål för förmånsbeskattning gäller att bilen används privat: m vid ett fåtal tillfällen per år (högst 10 gånger per år) m för en sammanlagd årlig körsträcka på 100 mil. Viktigt att komma ihåg är att bilresorna till och från jobbet räknas som privatresor, vilket innebär att tjänstebilen snabbt blir föremål för förmånsbeskattning. Eftersom förmånsvärdet för bilen beräknas utifrån en schablon av ett nybilspris och antal körda mil anses tjänstebilar vara förmånliga om du kör mer än mil per kalenderår. Orsaken är att 20

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget 181 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 326-329, SkU 1989/90:30 prop. 1993/94:90 s. 65 67 samt 103, SkU 1989/90:10 prop. 1994/95:182 prop. 1995/96:152 s. 45-52

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 2015 Skatteregler för privatpersoner Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer