Chefen & Chefens förmåner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefen & Chefens förmåner"

Transkript

1 Chefen & Chefens förmåner

2 INNEHÅLL Din totala ersättning 4 Att tänka på 6 Dina mål 8 Din rörliga ersättning 11 Dina förmåner 15 Försäkringar 23 Du som är vd 25 Källor och lästips 27 Ledarna mars

3 Som chef har du ett viktigt arbete och ett stort ansvar. Bland annat ska du styra verksamheten mot uppsatta mål, utveckla idéer och tjänster och se till att dina med-arbetare har rätt stöd och rätt förutsättningar. Den lön som du får ska därför återspegla kraven som ställs på ditt arbete samt dina prestationer. Som chef har du kanske tillgång till vissa förmåner eller rörliga ersättningar. Dessa är en del av din totala lön och kan vara ett bra komplement till din fasta lön. Förmåner och rörliga lönedelar är ett sätt för arbetsgivaren att uppmuntra insatser, uppnå resultat och behålla kompetent personal. Fördelarna för dig kan vara flera. Högre totallön, bättre arbetsvillkor och stimulans är några. I den här skriften tar vi upp ett antal förmåner och andra ersättningsformer som är vanliga på arbetsmarknaden. Fokus ligger på vad du som anställd bör känna till för att fatta rätt beslut när arbetsgivaren erbjuder olika typer av förmåner och ersättningar. Vid mer precisa anvisningar bör du vända dig direkt till Skatteverket för att ta del av deras bedömningar och hur till exempel schablonbelopp räknas fram. 3

4 Din totala ersättning Innan du tackar ja till en viss rörlig ersättning, en förmån eller någon annan förbättrande förändring av dina arbetsvillkor, bör du noga tänka igenom ett antal saker. Till att börja med kan det vara bra att få en heltäckande förståelse för lön och belöning. Det vanligaste på arbetsmarknaden är att anställda får en fast månadslön och ersätts för obekväm arbetstid, risktillägg eller andra arbetsbetingade tilllägg utöver den fasta månadslönen. Beroende på befattning eller position kan lönen dessutom kompletteras med olika former av rörliga ersättningar och möjlighet till personliga förmåner. Dessa delar utgör ofta en kontant ersättning eller ersättning i form av värdepapper eller optioner. De är belöningar för att du uppfyllt överenskomna målsättningar. Men i arbetsgivarens kompensationsstrategi ingår också sådant som inte utgör kontanter eller värdepapper utan riktar in sig mer på medarbetarens individuella behov och önskemål. Förmåner utgör visserligen ingen kontant ersättning men har ändå ett värde för dig genom att på ett eller annat sätt förenkla ditt arbetsliv eller din vardag. En starkt växande trend inom HR-området är employee relationship management (ERM) som går ut på att företagen ser 4

5 på sina medarbetare som kunder och inriktar sig på att tillfredställa deras behov. Det innebär att arbetsgivare, som vill behålla värdefulla medarbetare måste gå utanför det traditionella lön mot arbete -tänkandet. Precis som när det gäller kundrelationer bör arbetsgivaren ställa sig frågan vad vill den anställde? Och vid sidan av uppskattning och självförverkligande vill många anställda uppleva en harmoni mellan fritid och arbetstid och en balans mellan familjeliv och arbetsliv. Därför förekommer, vid sidan av rörliga ersättningar och förmåner, även belöningsformer som underlättar ditt arbete eller villkoren i ditt arbete. Det kan röra sig om att få ett eget rum om du sitter i kontorslandskap, fria arbetstider där du själv bestämmer när du utför ditt arbete, möjlighet att arbeta hemifrån med mera. Dessa belöningsformer är visserligen ingen ekonomisk kompensation för dig, men kan ändå komma att hanteras som en kompensation för väl utfört arbete, som i slutändan förenklar både din arbetsdag och din vardag. På så sätt har Fast lönedel Rörlig lönedel Teknisk direktör dessa belöningsformer ett personligt värde istället för ett ekonomiskt. Viktigt att påpeka är dock att en undermålig arbetsmiljö aldrig ska vara föremål för en förhandling om kompensation. Att sörja för en god arbetsmiljö tillhör arbetsgivarens ansvar. Bilden ovan sammanfattar din totala ersättning. Beroende på vilket arbete du förväntas utföra kan storleken på de tre första (fast lön + rörlig ersättning + förmåner) variera i relation till varandra. Det är till exempel vanligt att man inom säljyrken erbjuder en relativt låg, fast lön men med möjlighet till stora rörliga ersättningar. Ett bra råd till dig är att alltid eftersträva en så hög, fast lön som möjligt. Allt över den fasta lönen som arbetsgivaren erbjuder Underhållschef Kvalitetschef Gruppchef Driftschef Logistikchef Utvecklingschef Konsultchef Marknadsdirektör Bilden ovan visar den procentuella fördelningen mellan fast och rörlig lönedel för olika chefsbefattningar. Källa: Chefers rörliga lönedelar, Ledarna 2009 är då ett bra komplement i stället för en ersättning för låg fast lön. 5

6 Att tänka på Ett rätt utarbetat och tillämpat system för rörliga ersättningar och förmåner utgör en attraktiv möjlighet för dig att få en gynnsam löneutveckling och bättre villkor i arbetslivet. Innan du bestämmer dig för att tacka ja till ett erbjudande från arbetsgivarens sida bör du fundera igenom: m Vad du erbjuds m Hur det påverkar dig och din karriär i ett längre perspektiv m Varför du vill ha det. En lämplig fördelning mellan fast och rörlig lönedel för personal utan direkt ansvar för försäljning kan vara att tillämpa 80/20 regeln. 80 procent av lönen är fast och 20 procent är rörlig. ur boken Belöningssystem nyckeln till framgång Vad Många gånger erbjuds medarbetare förmåner eller rörliga ersättningar som det är svårt att bilda sig en uppfattning om värdet på eller hur resultatet kommer att beräknas. Det kan också vara så att det är svårt att se vem som fattar beslutet eller inriktningen på förmånerna eller ersättningssystemet. Vad kan din närmaste chef påverka? Är det personalavdelningen eller vd som beslutar om utformningen? Ersättningssystem (ofta kallat resultatlönesystem) är beroende av mycket tydliga målsättningar. Om dessa är orealistiska eller på annat sätt brister, kommer denna rörliga ersättning inte dig till gagn. Därför är det viktigt att förstå: m Hur resultatlönesystemet fungerar m Vilka mål som du måste uppnå m Resultatlönernas och förmånernas sammanlagda värde. Hur Om ovanstående frågor tar fasta på förståelsen och transparensen för själva systemet för den rörliga ersättningen eller förmånen så är det minst lika viktigt att ha en insikt i hur dessa ersättningar och förmåner påverkar din lön, löneutveckling och andra faktorer i ett längre perspektiv. Därför är det viktigt att du får klarhet i: m Hur påverkar systemet för rörliga ersättningar och förmåner socialförsäkringarna? I synnerhet hur din framtida pension kan komma att påverkas. m Vad händer om endast delar av målet uppnås? m Vad händer vid en eventuell föräldraledighet eller sjukdom? m Vad händer vid uppsägning? m Vad händer vid en omorganisation? m Vad händer vid erhållandet av en ny befattning? m Kan arbetsgivaren ensidigt dra in förmånen eller den rörliga ersättningen? m När sker utbetalningen? Varför Slutligen bör du också fundera över varför du vill ha en viss förmån eller omfattas av en rörlig ersättning? Frågan är befogad eftersom det finns en tydlig koppling mellan engagemang och måluppfyllelse. Är de främsta orsakerna till att du accepterar olika former av rörliga ersättningar eller förmåner att du 6

7 är ute efter högre status i organisationen eller i din omgivning så bör du fundera över om rörliga ersättningar fyller det behovet? Likaså kan en bristande arbetsmiljö eller arbetsvillkor i längden inte kompenseras med alternativa ersättningsformer. Fundera också igenom om rörliga ersättningar och förmåner kan förändra din bristande motivation eller lojalitet för arbetet eller arbetsgivaren. Rörliga ersättningar och förmåner är konkurrenskraftiga belöningsformer men sviktar engagemanget eller lojaliteten så kan troligen inte ens den mest attraktiva kompensationen råda bot på det i ett längre perspektiv. 7

8 Dina mål Medan förmåner ofta kan vara kopplade till befattningen lägger resultatlönen stort fokus på just resultat. Resultat å sin sida förutsätter tydliga mål. Det krävs därför att du funderar igenom vilka sorts mål som satts upp för dig och om du har möjlighet att i tid föra en konstruktiv dialog om dina mål för att kunna påverka dem. Grundprincipen för allt arbete med målsättning är att: l 1 l 2 l 3 de övergripande verksamhetsmålen brutits ned till enhetsvisa och/eller individuella mål du har möjlighet att vara med och ta fram målen eller på annat sätt påverka deras utformning målsättningar kontinuerligt utvärderas eller sätts i utvecklings- eller särskilda målsamtal l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 ledningen och närmaste chef förankrat och förklarat målen och dess betydelse för verksamheten inte sätta för många mål målen bejakar samarbeten, beteenden och service målen inte begränsas till kvantifierbara mått utan inkluderar även kvalitativa mål eller beteendemål arbetsgivaren har tänkt igenom långsiktigheten i målen. Långsiktiga mål kan bli orealistiska och inte leda till det engagemang som arbetsgivaren eftersträvar. Kortsiktiga mål å andra sidan kan resultera i ett onödigt risktagande som inte gynnar verksamheten på längre sikt. 8

9 En allmänt känd och sammanfattande modell vad gäller mål är den så kallade SMART-modellen. Checklistan här nedan sammanfattar huvuddragen i modellen som hjälper dig att förbereda dig inför ditt målsamtal. Checklista Att sätta mål enligt SMART-modellen q Specifikt q Mätbart Vad ska göras? Hur ska det göras? Hur kommer målen att mätas eller utvärderas? Kvantiteter? Kvalitetsförbättringar? Beteendeförändringar? q Acceptans Vad är syftet med målen? Går de att uppnå utifrån befintliga resurser? Utgår målen från verkliga behov? Är målen tillräckligt prioriterade? q Realistiskt Har jag tillräckliga resurser? Är målen för visionära? Finns det tydliga avgränsningar? q Tidsram När påbörjas mät- eller utvärderingsperioden? När avslutas den? Går målen att uppnå under tidsperioden? I tabellen nedan och i bilden på nästa sida redovisas ett antal exempel på mått som används för olika typer av mål och chefsbefatt- ningar. Exemplen är hämtade från Ledarnas rapport Chefers rörliga lönedelar och bygger på svar från chefer i 32 olika branscher. Mått Ekonomi Försäljning Kunder Chefen själv Medarbetare Snabbt, rätt & resursoptimalt Övrigt Grupperade exempel Vinst, sysselsatt & arbetande kapital, omsättning, likviditet, lönsamhet, besparing, cashflow, resultat m m. Nya affärer, säljaktiviteter, nya avtal, kundbesök, marknadsandelar, nya kunder, debiterade timmar. Trogna & nöjda kunder, bemötande, reklamationer, kundenkäter. Flexibilitet, förmåga, beteende, samarbete, ansvarstagande, kundfokus. Utvecklings- & rehabiliteringssamtal, skador, olyckor, sjukfrånvaro, frisknärvaro, medarbetarenkäter, arbetsmiljö, tillbud. Lageromsättning, produktionstakt, svinn, volym, leveransprecision, produktionsavbrott, ordning & reda, beläggning, verkningsgrad, kassation, nya produkter. Hur bilden av verksamheten förmedlas i media. 9

10 Marknadsdirektörer Logistikchefer Underhållschefer 10

11 Din rörliga ersättning Det finns en bred begreppsflora att tränga igenom när olika arbetsgivare, institutioner och litteratur förklarar ersättningar och förmåner i alla dess former. Vi har valt att skilja mellan rörliga ersättningar, förmåner och försäkringslösningar. Rörliga ersättningar i sin tur kan delas in i två grupper där den ena återspeglar kontanta ersättningsformer så som provisionslön och andra som mer har karaktären av värdepapper eller annat än kontant ersättning, exempelvis aktier, optioner och gratifikationer. Avgränsningen mellan dessa ersättningsformer är långt ifrån självklar eftersom till exempel en gratifikation både kan ges i kontanter och natura, även om det sistnämnda är vanligare. Oavsett vilken ersättningsform det rör sig om finns en rad grundläggande krav som du bör beakta. För att ett system med rörliga ersättningar ska fungera så effektivt som möjligt och få den effekt som den är avsedd att ha, krävs att systemet är genomtänkt och förankrat. Det är även en säkerhet för dig som anställd att systemet är tydligt uppbyggt och grundar sig på realistiska förväntningar. Ett undermåligt uppbyggt och förankrat system ger dig sämre möjligheter att få den kompensation som du eftersträvar och kan få andra negativa konsekvenser i form av att medarbetare motarbetar varandra. Ifrågasättande av grunderna för utfallet, sviktande engagemang och en sämre psykosocial arbetsmiljö är andra negativa konsekvenser. Nedanstående checklista kan vara ett stöd för dig när du ska granska om ert system för rörliga ersättningar är ändamålsenligt och följer etiska riktlinjer. Checklista q Arbetsgivaren bör tydligt ha förankrat syftet med de rörliga ersättningsformerna och vad man hoppas åstadkomma med dem. q Det bör klart och tydligt framgå vilka befattningar som omfattas. q Villkoren bör inte äventyra din ekonomiska grundtrygghet. q Systemet bör ha ett tak för utfallet. q Systemet ska uppmuntra samarbete och inte leda till att medarbetare motarbetar varandra. q Systemet bör inte uppmuntra risktaganden som äventyrar de långsiktiga målen, samarbeten, acceptens för systemet eller organisationens renommé. q Det ska finnas en tydlig koppling mellan hela lönen och företagets långsiktiga affärsstrategi. q Beräkningsmodellen för ersättningen ska vara tydlig och lättbegriplig. q Det ska finnas objektiva metoder för att mäta prestation och resultat. 11

12 Andra frågor Hanteringen av skattefrågor och vad som är föremål för beskattning kan skilja sig beroende på vilken ersättningsform det är frågan om. Genomgången i skriften är enbart övergripande och du bör därför försäkra dig om att få tydliga anvisningar för vad som gäller för just din ersättningsform. Du bör även ta reda på hur utfallet kommer att räknas fram och när utbetalningen kommer att ske. Att ta reda på om avstämningen görs utifrån ett börsvärde vid ett specifikt tillfälle eller annat kan också vara relevant, då värdet fluktuerar och den rörliga ersättningen kan bli lägre än vad du hade tänkt dig. Tänk även på att ersättningen för bonusutbetalningar med mera normalt är skattepliktiga men inte nivåhöjande för din grundlön. Diskutera därför innan med din arbetsgivare om vad som händer med din grundlön när systemet med de rörliga ersättningarna upphör att gälla. Provision Inom vissa branschområden, framförallt branscher där man säljer och producerar varor och tjänster, är det vanligt med provisionsbaserad lön. Många säljare har betalt per såld vara eller tjänst. Provisionsersättningen ökar ibland om säljaren ökar sin säljvolym. Ibland har den anställde en mindre fast månadslön och en rörlig provisionslön beroende på arbetsresultatet. Provisionslön räknas som en kontant bruttolön och är underlag för sociala avgifter. Beroende på hur provisionen betalas ut kan beskattningen ske utifrån en engångsskattetabell eller månadsvis. Tantiem Tantiem är en form av bonus, som utgör en andel i företagets vinst, och som betalas ut utöver den fasta lönen. Beräkningen sker till Förmågan hos styrelsen och ledningen att utforma ett effektivt belöningssystem, där prestationer kopplas till företagets mål, är avgörande. Om de anställdas beteenden och engagemang inte påverkas, är belöningssystemet misslyckat. Företagets kostnader ökar utan att något presterats i gengäld. ur boken Belöningssystem nyckeln till framgång exempel på företagets rörelseresultat eller omsättning. Vanligtvis vänder sig tantiemen till vd och styrelseledamöter. Enligt Skatteverket ska beskattning av tantiem ske så fort som bolagsstämman eller annan instans fastställt beloppet i samband med upprättandet av resultat- och balansräkningen. Tantiem är ett engångsbelopp, vilket innebär ersättning som inte betalas ut regelbundet. Det beskattas därför enligt engångsskattetabell. Tantiem utgör också underlag för beräkningen av arbetsgivaravgifter. Aktier Arbetsgivaren kan erbjuda dig aktier när denne ger ut nya aktier (nyemission) eller att köpa redan befintliga aktier i företaget. Om du får köpa aktier för ett pris som understiger marknadsvärdet kommer du att beskattas för förmånen motsvarande vad du skulle ha betalat på marknaden för dessa aktier. Grundtanken är att om en anställd på grund av sitt uppdrag får köpa värdepapper enligt förmånligare villkor än vad som gäller för allmänheten, ska förmånen beskattas. Undantag för beskattning kan ske om: 12

13 l 1 l 2 l 3 även andra, än till exempel anställda, får köpa aktier enligt samma villkor (marknadsmässigt) samtliga anställda samt aktieägare sammanlagt köper högst 20 procent av det totala antalet aktier som säljs (vid samma tillfälle) den anställde köper aktier för högst kronor. Optioner En option kan beskrivas som ett avtal mellan en utfärdare och innehavaren av optionen. Avtalet förpliktigar utfärdaren att, mot en viss ersättning, överlåta en tillgång till innehavaren. Optionens värde är främst beroende av den underliggande tillgången, vilket när det gäller optionsprogram till anställda oftast utgörs av aktier i bolaget. Skattemässigt kan optioner till anställda delas in i tre kategorier; l 1 l 2 l 3 optioner som kvalificeras som värdepapper optioner som inte kvalificeras som värdepapper men ger rätt att i framtiden få förvärva värdepapper (tecknings- eller köpoption) övriga optioner (syntetiska optioner). 13

14 Optioner som kvalificeras som värdepapper innebär att värdepappret normalt ska kunna överlåtas och inte vara beroende av om det fortfarande föreligger en anställning eller inte. Förmånen beskattas det år förvärvet sker och förmånsvärdet blir skillnaden mellan optionens marknadsvärde vid förvärvet och vad den anställde har betalat för optionen. Vanligtvis kallas optioner, som inte är värdepapper men ger en rätt att i framtiden få förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris, för personaloptioner. Sådana optioner regleras av ett antal restriktioner. Bland annat är dessa villkorade till en faktisk anställning och används därför när arbetsgivaren vill knyta de anställda närmare företaget. Beskattningen sker när optionen utnyttjas till förvärv av värdepapper. Till skillnad mot optioner som ger en rätt att i framtiden förvärva värdepapper, kan en viss typ av optioner ge en rätt att vid en bestämd tidpunkt få en kontant ersättning. Hit räknas så kallade syntetiska optioner. Dessa optioner förmånsbeskattas både när den anställde tidigast har möjlighet att utnyttja optionen enligt avtalet och när den rent faktiskt utnyttjas. Gratifikationer En gratifikation är en engångsbelöning för den anställde. Den kan ta sig olika uttryck så som biobiljetter, middagar, aktier, optionsrätt eller en kontant engångssumma. En sådan gratifikation betraktas som ersättning för arbete och är därför skattepliktig. Värdet som beskattas är gåvans marknadsvärde, det vill säga vad det skulle ha kostat att köpa varan eller tjänsten själv. Checklista q Värdepapper: - överlåtbara - oberoende av anställningens fortlöpande - fås mot marknadsmässig premie q Personaloption: - inte överlåtbar - villkorad anställningen - erhålles utan erläggande av en premie - lång löptid (vanligtvis mellan 5 till 10 år) 14

15 Dina förmåner En förmån är en kompensation som utfaller på annat sätt än lön och som kopplas till arbetet i sig eller ett resultat. Det kan finnas många anledningar till varför en arbetsgivare väljer att tillhandahålla olika typer av förmåner. Precis som vid rörliga ersättningar kan det vara fråga om att knyta nyckelpersoner till organisationen, öka sammanhållningen, förebygga skador och försäkra sig om en trygg arbetsmiljö. En förmån är en kompensation som utfaller på annat sätt än lön och som kopplas till arbetet i sig eller ett resultat. Medan det för din arbetsgivare är av intresse att granska om en viss förmån är avdragsgill handlar det för dig att få klarhet i om du kan komma att bli förmånsbeskattad. Grundprincipen för förmånsbeskattning är att förmåner som innebär inbesparade levnadskostnader för dig eller din familj är skattepliktiga. Från denna regel finns dock ett antal undantag som innebär att vissa förmåner är helt eller delvis skattefria. Vissa förmåner tillfaller dig när du börjar din anställning då de omfattar samtliga anställda. Exempel på sådana är olika personalvårdsförmåner. Andra förmåner däremot tillfaller dig utifrån din befattning eller är sådana som du kan förhandla dig till i samband med din anställning eller vid den löpande lönerevisionen. Av pedagogiska skäl har vi valt att dela upp förmåner i två kategorier. Inledningsvis går vi igenom ett antal vanligt förekommande förmåner som normalt är skattefria för dig som anställd. Ordvalet normalt är befogat eftersom vissa förutsättningar måste vara infriade för att förmånen ska vara skattefri. Under de skattefria förmånerna inkluderas även arbetsredskap som klassas som förmåner trots att det i normalfallet är redskap eller tjänster som du behöver ha tillgång till för att kunna utföra ditt arbete. Vi går igenom vanligt efterfrågade förmåner som du som anställd kommer att beskattas för. Beskattningen sker antingen via schabloner som Skatteverket tillhandahåller eller att du beskattas enligt marknadsvärdet som förmånen skulle ha kostat om du själv hade införskaffat den. Viktigt! Kom ihåg att förmåner normalt inte ingår i arbetsgivarens underlag för sociala kostnader. De förmåner som ingår är bland annat avgifter för ålderspension, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, efterlevandepension och arbetsskadeavgift. Skattefria förmåner Grundprincipen för förmåner är att förmåner som innebär inbesparade levnadskostnader för dig som anställd eller din familj är skattepliktiga. För att en förmån ska kunna anses vara skattefri måste därför vissa parametrar vara uppfyllda. De vanligaste är: (se Checklistan på nästa sida) 15

16 Checklista 1 Förmånen ska vända sig till samtliga anställda. 2 Förmånen får inte innebära ersättning i kontanter. 3 Förmånen är av enklare karaktär. 4 Förmånen har till syfte att förebygga och behandla sjukdomar och skador. 5 Förmånen belastar inte den offentliga vården eller dylikt. 6 Förmånen betraktas som nödvändig i det dagliga arbetet. 7 Förmånen har begränsat användarvärde för den anställde utanför arbetet. 8 Förmånen är till uppenbar nytta för företaget. 9 Inslagen av rekreation eller nöjen i förmånen måste vara begränsade. 16

17 Detta innebär inte att samtliga nio punkter ska vara uppfyllda utan kan ses som en övergripande sammanfattning av olika villkor som ställs på olika typer av förmåner för att kunna falla under reglerna för skattefrihet. Är du osäker för vad som gäller för just din förmån, kontakta alltid Skatteverket. Personalvårdsförmåner Enligt Skatteverkets definition avses med personalvårdsförmåner förmåner av mindre värde som inte är en direkt ersättning för arbetet och som avser enklare åtgärder för att bland annat skapa trivsel i arbetet. För att vara skattefri ska förmånen även vända sig till hela personalen och inte kunna tas ut i kontanter. Att förmånen även måste vara av mindre värde innebär att sporter som ridning, slalom, segling och golf är skattepliktiga för dig som anställd. I princip kan man säga att motion som kräver dyrbar utrustning inte kan betalas av arbetsgivaren som en skattefri förmån. Exempel på skattefria personalvårdsförmåner är: m förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid m motion, så som gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter, olika lagidrotter, tai chi och qigong m friskvård. Friskvård Med friskvård menas förebyggande satsningar för eget välbefinnande. Till skattefri friskvård räknas olika behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i till exempel axlar, armar, nacke eller rygg och som har samband med arbetet som utförs. Det kan vara fråga om massage, akupressur eller zonterapi. Rent skattemässigt skiljer man även mellan friskvård enligt ovan nämnda regler och förebyggande behandlingar och rehabilitering. All arbetslivsinriktad rehabilitering som arbetsgivaren har skyldighet att svara för är skattebefriad. Förebyggande behandling är individuella åtgärder som ges till anställda med en förhöjd sjukdomsrisk för att undvika nedsatt arbetsförmåga och/eller rehabilitering. Arbetsgivaransvaret tar vid efter att den medicinska behandlingen avslutats. Syftet med förebyggande behandlingar är att anställda ska återfå eller bibehålla sin arbetsförmåga. Förebyggande åtgärder i form av föreläsningar om till exempel kost- och motionsvanor samt sluta röka-seminarier räknas hit men vanligtvis rör det sig om behandlingar hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Även massage kan anses vara en typ av rehabilitering eller förebyggande behandling. Det krävs då att arbetsgivaren gör en individuell bedömning av de anställda. Denna bedömning måste visa att det finns en risk för arbetsskada som kan leda till nedsatt arbetsförmåga hos den som erbjuds massage. Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård innefattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. I det fall där arbetsgivaren bekostar en läkarbehandling hos en behörig vårdgivare, uppstår ingen skattepliktig förmån för dig som anställd. Som behörig räknas bland annat läkare, psykologer, psykoterapeuter, naprapater, kiropraktorer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, tandläkare och barnmorskor. Om arbetsgivaren däremot ersätter kostnad för behandling hos alternativ vårdgivare, till exempel zonterapeut, homeo- 17

18 pat eller annan som inte är behörig enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen, är det en skattepliktig förmån. Tillhandahåller din arbetsgivare fria läkemedel eller naturläkemedel är även det en skattepliktig förmån. Likaså är det en skattepliktig förmån om din arbetsgivare bekostar en offentlig finansierad hälso- och sjukvård, t ex betalar dina patientavgifter. Utbildning Det avgörande för om utbildning, litteratur, kursavgifter eller liknande är skattefritt för dig som anställd är om företaget eller organisationen har nytta av detta. Något som pekar på att utbildningen är till nytta i verksamheten är att arbetsgivaren har tagit initiativ till utbildningen och att den genomförs på betald arbetstid, det vill säga du behåller dina löneförmåner. Men även om utbildningen genomförs på fritiden kan den i vissa fall vara skattefri för dig, under förutsättning att den kommer din arbetsgivare till gagn. All utbildning är skattefri om du är eller riskerar att bli arbetslös på grund av en åtgärd från din arbetsgivares sida, till exempel en omstrukturering eller personalavveckling. I princip måste tre förutsättningar råda för att utbildning ska vara skattebefriad för dig som anställd: m utbildningen sker på arbetstid m utbildningen kommer arbetsgivaren till gagn m utbildningen har ett begränsat privat intresse. Förmåner av arbetsredskapskaraktär Liknande reglerna för förmåner av utbildningskaraktär är reglerna för förmåner av arbetsredskapskaraktär. När det gäller arbetsredskap, finns det fyra generella regler att ta hänsyn till för att förmånen ska kunna klassas som arbetsredskap och därmed vara avdragsgilla för arbetsgivaren och skattebefriade för dig som anställd. l 1 l 2 Arbetsgivaren måste göra individuella bedömningar och kan inte erbjuda dessa generellt till alla anställda. Redskapet eller tjänsten är av väsentlig betydelse för arbetets utförande. 18

19 l 3 l 4 Det privata användandet av arbetsredskapet har ett begränsat användarvärde för den anställde. Möjligheten för användandet av förmånen privat är svår att avgränsa från dess arbetsrelaterade användning. Bärbar dator Den fjärde punkten förtydligas enklast genom förmånen; bärbar dator. Du behöver redskapet för att kunna utföra dina arbetsuppgifter, som även kan utföras utanför normal arbetstid. Förmånen kan visserligen nyttjas för privat bruk men eftersom förmånen är av begränsat ekonomiskt värde och det är svårt att särskilja värdet från ett privat användande betraktas förmånen som skattefri för dig som anställd. Andra exempel på arbetsredskap som är skattefria är arbetskläder, bruksbilar, facklitteratur, terminalglasögon och tjänsteresor. I dessa fall rör det sig om materiella förutsättningar och transportbehov som du måste ha för att kunna utföra dina arbetsuppgifter. En bruksbil kan betraktas som ett nödvändigt arbetsredskap om den är inredd för transport av verktyg eller annan utrustning. Den speciella inredningen gör att det privata nyttjandet av bilen blir begränsat. Terminalglasögon Skillnaden mellan terminalglasögon och läsglasögon exemplifierar definitionen av begreppet arbetsredskap som förmån på ett tydligt sätt. Terminalglasögon är glasögon som är utformade för att fungera när du arbetar vid en skärm (därmed arbetsredskap). Den privata nyttan av sådana glasögon bedöms som så liten att det därför är en skattefri förmån. Däremot är läsglasögon gjorda för att fungera på ett kortare avstånd än terminalglasögon. Det gör dem olämpliga att använda när man arbetar vid en dator. Om arbetsgivaren betalar läsglasögon så är det en skattepliktig förmån. Även en tidningsprenumeration kan vara skattefri för dig, under förutsättning att det är ett redskap som du behöver i ditt arbete. Arbetar du till exempel som chef, journalist eller 19

20 fotograf kan en dagstidningsprenumeration vara berättigad som en skattefri förmån för dig, eftersom man kan anta att det är något som du har behov av i ditt arbete. För andra grupper av anställda krävs dock en enskild bedömning där man bland annat tittar på om den anställde uppfyller kraven för skattefrihet med utgångspunkt i arbetsuppgifternas art. Förmåner som beskattas När det gäller skattepliktiga förmåner, det vill säga förmåner som du som anställd kommer att beskattas för, finns det två olika grupper: m förmåner som du kommer att beskattas för utifrån ett fastställt schablonvärde m förmåner som du kommer att beskattas för enligt det priset som du hade fått betala om du själv hade införskaffat dig tjänsten eller produkten (marknadsvärde). förmånsvärdet minskas med 25 procent. Vid beräkning av nybilspriset utgår man från en schablon som inbegriper både bilmodell och tillverkningsår. Väljer du till extrautrustning läggs anskaffningskostnaden på nybilspriset innan förmåns värdet räknas fram. Ta alltid kontakt med expertis hos din arbetsgivare eller Skatteverket för att vara säker på vad som gäller och om det är en attraktiv förmån för just dig. Parkeringsplats på arbetsplatsen Om du använder din privata bil är grundprincipen att det handlar om en inbesparing av privata levnadsomkostnader när arbetsgivaren tillhandahåller en parkeringsplats på arbetsplatsen. Därför kommer du att förmånsbeskattas till ett marknadsvärde, det vill säga Tjänstebil Tillhandahåller arbetsgivaren en bil som nästan enbart används i tjänsten är det en skattefri förmån. Men används tjänstebilen även för privata ändamål kommer du att förmånsbeskattas. För att inte bli föremål för förmånsbeskattning gäller att bilen används privat: m vid ett fåtal tillfällen per år (högst 10 gånger per år) m för en sammanlagd årlig körsträcka på 100 mil. Viktigt att komma ihåg är att bilresorna till och från jobbet räknas som privatresor, vilket innebär att tjänstebilen snabbt blir föremål för förmånsbeskattning. Eftersom förmånsvärdet för bilen beräknas utifrån en schablon av ett nybilspris och antal körda mil anses tjänstebilar vara förmånliga om du kör mer än mil per kalenderår. Orsaken är att 20

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Förmåner och löneväxling

Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Förmåner och löneväxling Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör Förmåner och löneväxling Den här guiden hjälper dig att betala ut rätt lön till dina anställda när de även erhållit någon form av förmån. Din

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

LÖNEVÄXLING TILL PENSION

LÖNEVÄXLING TILL PENSION Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga DATUM 2008-10-28 DIARIENR LÖNEVÄXLING TILL PENSION Landstinget Sörmland vill ge arbetstagare möjlighet att påverka den framtida pensionen genom frivilliga pensionsavsättningar.

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Pensionsplan Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Omtanke som lönar sig Att hitta rätt medarbetare är inte lätt. Och när du väl har dem, gäller det att behålla dem. Med Pensionsplan kan du erbjuda

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan Tele 2 Sverige AB Pensionsplan giltighetstid 1 maj 2012 30 april 2013 Pensionsförsäkringsplan för Tele2 Sverige, nedan kallat Tele2 Tele2s pensionsförsäkringsplan För att tillförsäkra sina anställda förbättrad

Läs mer

Förmåner och representation

Förmåner och representation Förmåner och representation Agenda 1. Allmänt om förmånsbeskattning 2. Skattefria förmåner Personalvårdsförmåner Motion och annan friskvård Förmåner av begränsat värde - arbetsredskap Elektronisk utrustning

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011

Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare Dagordningen punkt 14 Bakgrund och motiv

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner.

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner. Ersättningspolicy 1 Inledning 1.1 Syfte Denna policy syftar till att säkerställa att Strategisk Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) har interna regler för ersättningssystem och därmed uppfyller de krav som

Läs mer

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor.

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (10) Förord Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. Min förhoppning är att riktlinjerna ger ett enhetligt synsätt och kommer att stärka

Läs mer

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar Riktlinjer avseende bruttolöne för synkorrigerande behandlingar I Ystads kommun arbetar vi aktivt med arbetsgivarpolitiken för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Då medarbetare har framfört önskemål

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 oktober 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt Skeppsbron 20 111 30 Stockholm

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1 Ersättningspolicy 205-0-2 Compliance ERSÄTTNINGSPOLICY VCG INVESTMENT MANAGEMENT AB. Allmänt. Denna ersättningspolicy ( Ersättningspolicyn ) har antagits av styrelsen i VCG Investment Management AB ( VCGIM

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Välfärdstendens 2014 Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta Partsgemensam information till arbetstagarna Information till dig som är född 1985 eller tidigare och överväger tjänstepensionsavtalet AKAP-KL i stället för KAP-KL. Parter - en information från parterna

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. (Uppdaterad 2017-04-07) INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning - Kunskap och engagemang nyckeln till medvetna förmånsval Pensionstjänsten - En samlad bild av din pension och dina försäkringar

Läs mer

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-01-27 DNR: KS-2015/00043 Innehåll

Läs mer

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne 291 Upplupna löner Detta konto är ett interimskonto för periodisering av lönekostnader. Kontot krediteras vid räkenskapsperiodens slut för upplupna, ännu

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Välfärdstendens 2016 Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Riktlinje för ersättning

Riktlinje för ersättning 1 Riktlinje för ersättning 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Syftet med denna riktlinje är att för ska ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och följas

Läs mer

Mall för VD avtal med kommentarer

Mall för VD avtal med kommentarer 12 januari 2016 Mall för VD avtal med kommentarer Mellan bolaget AB (organisationsnummer) nedan kallad bolaget och NN (personnummer) har följande avtal träffats denna dag. Ändringar eller tillägg till

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7 LÖNEVÄXLING 2017 1 Innehåll Löneväxling sid 3 Varför löneväxla? sid 4 Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4 Exempel sid 6 Checklista för löneväxling sid 7 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående,

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Dnr 2006/1650. Personalförmåner. Regelverk. Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.)

Dnr 2006/1650. Personalförmåner. Regelverk. Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.) Dnr 2006/1650 Personalförmåner Regelverk Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.) Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna principer 3 Motion och annan friskvård

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: EO Grafiska AB, april 2011. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om Lönesättning

KFOs lilla lathund. Om Lönesättning KFOs lilla lathund Om Lönesättning Att utforma en genomtänkt lönestruktur KFOs löneavtal är normalt utformade som minilöneavtal. I andra avtal bestäms lönen mellan den anställde och arbetsgivaren. I något

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Löneväxlingsprogram. Pension

Västra Götalandsregionen. Löneväxlingsprogram. Pension Västra Götalandsregionen Löneväxlingsprogram Pension Innehållsförteckning: 3.3. Anställningsformer 2 Innehåll 1. Bakgrund 2 Sida 4. Avtal 2 4.1. Administration 2 4.3.Premiebetalningar 3 4.2. Ändringar

Läs mer

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b).

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b). I ~ Landstinget 11 DALARNA Central förvaltning Personalenheten Förhandling ~ILAGA LS ~ ~3A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-03-25 Sida 1 (3) Dnr LD13/00857 Uppdnr 509 2013-03-25 Landstingsstyrelsen

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument, 5015 nuari 2014_1 Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION?

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? TILLVÄXTOPTIONER VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? Låt företaget investera i en kapitalskyddad placering och ta själv del av avkastningen! Tillväxtoptionens egenskaper ger dig flera fördelar jämfört med traditionella

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer