ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen"

Transkript

1 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker (LTD). Genom den nya lagen kommer kommunen fr. o. m att få ett direkt ansvar och svara för beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker ( starköl, vin och spritdrycker). Dessutom tillkommer ansvar för tillsyn av de beviljade tillstånden och av försäljningsställen av öl. INLEDNING Alkohollagen reglerar de yttre ramarna för utskänkningen av alkoholdrycker och försäljningen av öl, som förtydligas i propositionen 1994/95:89. Vidare skall Alkoholinspektionen, som är den nybildade centrala myndigheten, utge riktlinjer. Kommunens alkoholpolitiska program skall ge ytterligare vägledning i vissa frågor vid tillståndsgivningen. Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Alkoholforskningen visar att alkoholrestriktioner är de mest effektiva metoder som finns för att hålla tillbaka alkoholkonsumtionen och därmed skadorna i ett land. I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska intressen skall de alkoholpolitiska aspekterna ha företräde. Det är i detta sammanhang som kommunen genom kap.7 9 alkohollagen har möjlighet att påverka tillståndsgivningen. I Simrishamns kommun finns ett stort utbud av restauranger som har serveringstillstånd. Ett rikt och mångsidigt utbud av näringsställen är av stor vikt för kommunen inte minst med tanke på att Simrishamn är en stor turistkommun. Idag finns c:a 45 ställen med serveringstillstånd varav några endast har tillstånd under sommarperioden. Kommunen bedriver ett aktivt arbete för att minska alkohol- och drogberoendet. Tillståndsgivningen och tillsynen är en viktig del av detta arbete. Ett gott samarbete med restaurangägarna i kommunen är av stor vikt. Det alkoholpolitiska programmet för serveringstillstånd är en del i kommunens stora alkoholoch drogpolitiska program, som skall omfatta förebyggande och behandlande arbete med alkohol och droger. Programmet skall göras i samarbete mellan kommunens förvaltningar,

2 2 sjukvården, polisen och föreningar samt företagare. Kommunen, som arbetsgivare bör också ha ett alkohol- och drogpolitiskt program. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLSTÅND ATT SERVERA ALKOHOLDRYCKER Ansökan om serveringstillstånd skall prövas enligt alkohollagens 7 kap. 7, 8 och 9. Bestämmelserna i sekretesslagen och förvaltningslagen gäller. Uppgifter om en persons vandel och ekonomi är sekretessbelagda. Ärendet skall kommuniceras med sökande innan beslut fattas. Lämplighetsprövning 7 kap 7 Serveringstillstånd får meddelas endast den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Sökanden skall också visa att serveringsstället uppfyller kraven i 8. Vid tillståndsprövning skall särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd till sådan servering måste därför sökanden uppfylla högt ställda krav på lämplighet. Den sökande skall visa att han är lämplig att bedriva alkoholservering och att serveringsstället uppfyller kraven i 7 kap 8 alkohollagen. Lämplighetsprövningen omfattar två delar, dels kunskaper i alkohollagstiftningen, dels den personliga vandeln. Kunskaperna om alkohollagstiftningen skall vara dokumenterade t.ex genom att sökanden har gått igenom restaurangskola och/eller har ett par års erfarenhet i branschen. Prövningen av den personliga vandeln görs avseende den ekonomiska skötsamheten och eventuell tidigare brottslig belastning. När det gäller uppgifter om tidigare ekonomisk skötsamhet är kravet att sökanden skall ha fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna. Uppgifter från skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och tingsrätten är underlag i tillståndsprövningen. När det gäller tidigare brottslighet skall socialnämnden begära in yttrande från polismyndigheten.

3 3 Socialnämnden kan också begära in personliga referenser. Uppfylls inte kraven på personlig lämplighet medför det avslag på ansökan. Serveringslokalen och matutbudet 7 kap 8 Tillstånd för servering till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod får meddelas endast om serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat. Serveringsstället skall ha ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt antal sittplatser för gäster. Tillstånd för servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle får meddelas om serveringsstället tillhandahåller lagad mat. Detsamma gäller beträffande tillstånd för servering i slutet sällskap. Om det finns en drinkbar skall den vara en mindre väsentlig del av serveringsstället, inrättad i nära anslutning till matsal. Utan hinder av första och andra styckena får tillstånd meddelas för servering av vin och starköl i foajé till teater eller konsertlokal. Servering får dock endast ske under pauser i föreställningen. Servering av alkoholdrycker från minibar på hotellrum får ske på hotell med serveringstillstånd. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande, Alkoholinspektionen får meddela närmare bestämmelser om serveringen. För permanent tillstånd gäller: Bygglov krävs för verksamheten. Lokalen skall ha godkänts av hälsoskydds- arbetarskydds- och brandskyddsmyndigheterna. Serveringsstället skall ha ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt antal sittplatser för gäster. Köksutrustningen skall vara av sådan beskaffenhet att lagad mat i tillräcklig omfattning kan tillredas av råvaror. Vanliga lägenhetsspisar och mikrovågsugnar för uppvärmning av prefabricerade maträtter kan exempelvis inte anses tillräckliga. Lokalen skall vara godkänd för allsidig matlagning av miljö- och hälsosskyddsmyndigheten. Serveringstillstånd ges inte till gatukök och liknande miljöer. Matutbudet skall vara varierat och lagad mat skall tillhandahållas liksom ett varierat utbud av drycker. Lagad mat skall i princip finnas att tillgå under hela den tid som serveringen av spritdrycker, vin och starköl pågår. I drinkbarer och på sen kvällstid behöver dock inte matutbudet vara lika varierat och komplett som i övrigt. Väsentlig förändring av koncept och/ eller lokal måste anmälas till tillståndsmyndigheten, vilket kan föranleda krav på ny ansökan om serveringstillstånd.

4 4 Tillfälliga tillstånd Av andra st. i 8 framgår att för servering i slutna sällskap eller vid enstaka tidsperioder eller enstaka tillfällen till allmänheten uppställs inte fullt samma krav. Även för dessa tillståndskategorier gäller dock att lagad mat måste tillhandahållas. För serveringstillstånd till klubbar eller föreningar gäller att medlemskapet inte får lösas i entrén i samband med något evenemang, där utskänkning av alkoholdrycker sker För alla typer av serveringstillstånd gäller att alkoholservering inte får förekomma om inte tillståndshavaren eller utsedd och till socialnämnden inrapporterad serveringsansvarig person är närvarande vid serveringsstället. Uppfylls inte kraven för serveringstillstånd enligt 8 avslås ansökan. Alkoholpolitiska olägenheter Kap. 7 9 Om serveringen kan befaras medföra alkoholpolitiska olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om kraven i 7 och 8 är uppfyllda. Kommunen skall bedöma riskerna för eventuella alkoholpolitiska olägenheter. Det finns ingen generell rätt att få serveringstillstånd. Alkoholpolitiska hänsyn har företräde framför företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. Kommunen behöver ett väl fungerande nöjesliv med god variation inom utbudet Alkoholpolitiska olägenheter kan uppkomma eller redan finnas inom vitt skilda områden. Den allmänna ordningen Polismyndighetens yttrande om ordningsläget i området för den tilltänkta etableringen skall tillmätas stor vikt i tillståndsprövningen. Miljöaspekter Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens bedömning av risken för att störningar uppkommer för närboende skall tillmätas stor vikt i tillståndsprövningen. Det kan t.ex. gälla trafikproblem kring restaurangen, musiknivån m.m.

5 5 Ungdomsmiljöer Ungdomens nöjesliv bör i så stor utsträckning som möjligt göras alkoholfritt Serveringstillstånd till nöjesevenemang, som finns i anslutning till eller omedelbar närhet av skolor eller i omedelbar närhet till ungdomsmötesplatser bör ej ges. Serveringstillstånd till ställen som huvudsakligen riktar sig till ungdomar under 20 år skall ej ges. Missbruksmiljöer I områden med känd missbruksproblematik bör ej serveringstillstånd ges. Idrottsplatser Tillstånd till alkoholservering bör ej ges i anslutning till idrottsplatser eller idrottsevenemang. Överetablering För många restauranger med serveringstillstånd inom ett geografiskt begränsat område medför ökad konkurrens om kunderna. Stor restriktivitet vid tillståndsgivning bör råda om alkoholpolitiska olägenheter kan uppkomma eller om det skulle bli oacceptabla störningar för omgivningen. Tider Normalt ges serveringstillstånd mellan kl och Serveringstiden kan inskränkas om alkoholpolitiska olägenheter kan uppstå eller serveringen kan innebära oacceptabla störningar för omgivningen. Utökad serveringstid bör endast ges med stor restriktivitet. För uteserveringar ges inte tillstånd längre än till kl om det inte är uppenbart att verksamheten inte innebär störning för omgivningen. Riktlinjer vid bedömning av tillfälliga tältserveringar med servering till allmänheten Serveringen skall ingå som en del av ett evenemang. Tillstånd bör i första hand ges till arrangörer med permanent severingstillstånd till allmänheten. Om serveringen ej sköts kan detta påverka ordinarie tillstånd.

6 6 Tillstånd bör ej ges när det gäller alkoholserveringar i samband med idrottsevenemang eller evenemang, som riktar sig främst till ungdomar. I övrigt tas sedvanliga alkoholpolitiska hänsyn med i bedömningen. Förutsättningar: * Att sökande har rätt att disponera marken * Att miljö- och hälsoskyddsförvaltningens krav på livsmedelshantering är uppfyllda * Att polismyndigheten ger sitt godkännande Regler: * Lagad mat skall kunna tillhandahållas * Serveringen skall bedrivas på en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande antal sittplatser och med acceptabla avgränsningar *Servering av alkoholdrycker bör avslutas senast kl * Betryggande tillsyn av serveringen måste garanteras * Servering av spritdrycker bör ej medges * Självservering accepteras, men ej renodlade drinkbarer * De personer som ska ansvara för serveringen skall vara lämpliga för uppgiften. I de flesta fall är detta liktydigt med att de är eller tidigare har varit godkända som föreståndare eller ersättare på någon restaurang. * Vid inlämnande av kompletta ansökningshandlingar förkortas handläggningstiden. Handläggningstiden beräknas till 2-3 månader. * Ansökan skall åtföljas av ritningar eller skiss * Redovisning av hur ordningen skall upprätthållas skall bifogas ansökan Om alkoholpolitiska olägenheter bedöms kunna uppstå avslås ansökan. TILLSYN Kommunen har enligt alkohollagen ansvar för tillsynen av de beviljade tillstånden och av försäljningsställe av öl.

7 7 Tillsynen kan indelas i en s.k. inre och yttre tillsyn. Den inre tillsynen avser främst kontroll av olika uppgifter från andra myndigheter. Den yttre tillsynen innebär kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker i enlighet med gällande tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt. I första hand kommer restauranger med stor alkoholomsättning och restauranger med övervägande yngre gäster att kontrolleras. Kommunens ambition är att genom ett väl fungerande tillsynssystem förhindra att alkoholpolitiska olägenheter uppstår i samband med utskänkning av alkohol.

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen Spelar det någon roll? ISSN 1103-8209, Meddelande

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Sammanfattning Den kommunala verksamheten har förändrats Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen.

Läs mer

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter... 4 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 11

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

God tolksed. Vägledning för auktoriserade tolkar 2004

God tolksed. Vägledning för auktoriserade tolkar 2004 God tolksed Vägledning för auktoriserade tolkar 2004 1 (17) Innehåll 1 Inledning...2 2 Tolkens uppgift...3 2.1 Tolk- och translatorsförordningen...3 2.2 Kammarkollegiets tolkföreskrifter...3 3 Jäv, tystnadsplikt

Läs mer

MINSKA SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA ALKO- VÅLDET!

MINSKA SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA ALKO- VÅLDET! SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA En rapport FRÅN IOGT-NTO MINSKA ALKO- VÅLDET! Det ska vara kul att gå ut. Man ska inte behöva känna obehag ute på krogen eller på stan. Överservering, slapp

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen 1 ; beslutade den 23 april 2009.

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer