RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN"

Transkript

1 Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN SN

2 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL ETT LEVANDE SIMRISHAMN Simrishamns kommun har ett varierat och spännande krogliv som bidrar till ett levande Simrishamn. Som boende i kommunen eller turist kan man välja mellan traditionella restauranger och gourmetkrogar. I samverkan med krögarna vill vi bidra till att behålla och utveckla goda krog- och boendemiljöer för kommunens medborgare och turister samt skapa bra förutsättningar för krögarna att konkurrera på lika villkor. Ett varierat och rikt krogliv är ett viktigt inslag i ett levande Simrishamn. Vi tycker det är bra att konsumtion av alkoholdrycker i större utsträckning flyttas till krogarna där det finns social kontroll. Tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd skall uppleva att vårt arbete har hög kvalitet, är rättssäkert samt präglas av servicetänkande och ett stort socialt ansvar. Utifrån det s k skyddsintresset ska de positiva värden som krogarna erbjuder tillvaratas. Ungdomar ska skyddas från en tidig alkoholdebut. Fylla, busliv, narkotika, våld, vapen, kriminalitet och diskriminering har inte något att göra med en god krogmiljö. När skyddet för medborgarnas hälsa och en god miljö kolliderar med näringsfriheten tar skyddsaspekten alltid över. Det är därför som vi är försiktiga med sena serveringstider i Simrishamns kommun. Krögaren skall kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför på olika sätt tillståndshavarens lämplighet. Svarta pengar och svart arbetskraft skall inte förknippas med ett positivt krogliv. Det skall utmärkas av hög moral, god etik och ansvarstagande både på krogen samt mot samhället i övrigt. Detta ligger i allas vårt intresse. SOCIALNÄMNDEN I SIMRISHAMNS KOMMUN

3 ALKOHOLSERVERING I SIMRISHAMN KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd För att erhålla och inneha tillstånd att servera alkohol, krävs enligt alkohollagen en lämplighet avseende personliga och ekonomiska förhållanden. Man ska ha kunskaper om alkohollagen, inte vara dömd eller misstänkt för brottslig verksamhet samt betalt sina skatter och avgifter i tid. Man ska kunna redovisa hur man finansierat inköp av rörelse och eventuell fastighet. Det krävs att serveringsstället har ett kök som godkänts för allsidig matlagning, i vilket det ska kunna tillagas färdiga maträtter av råvaror eller halvfabrikat. Diskriminering av personer på grund av kön, nationellt eller etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder kan medföra att serveringstillståndet återkallas. Antal restauranger i ett område eller närhet till bostadshus kan ha betydelse för störningar för de boende. Den inriktning och profil som en tillståndshavare eftersträvar för sin krog spelar stor roll för ordningen i krogen och dess omgivning. Normalt medges serveringstider kl Serveringstider efter klockan 01.00, kan medges, längst t o m klockan 02.00, om verksamheten inte bedöms störa omgivningen. Utomhus har utvecklats en praxis med serveringstid till kl Skulle störningar uppkomma i ett visst område beviljas serveringstid i uteservering endast till kl Tillstånd kan förknippas med särskilda villkor såsom åtgärd i form av: väggar/glaspartier samt flexibla tak som dämpar ljud, tak som skall vara utfällda/utdragna under serveringstiden. Musik får ej förekomma utomhus efter kl Önskemål om serveringstid utöver normaltiden bedöms efter särskild prövning. Vid osäkerhet kan, som en skyddsåtgärd för de boende, prövotider tillämpas. Vid servering till slutna sällskap kan, med beaktande av eventuella störningar, serveringstid utöver medges. Efter inkommen ansökan och betald avgift remitteras ansökan till polismyndigheten, miljöförvaltningen, kronofogdemyndigheten samt skattemyndigheten för att få deras syn på ansökan. Deras synpunkter, de sociala aspekterna samt ansvaret mot samhället väger tungt i detta sammanhang och kan leda till att serveringstillstånd vägras eller begränsas. Brandsäkerheten har hög prioritet och det åligger den sökande att visa att man uppfyller kraven på brandsäkerhet. Tillståndsbeviset bör anslås på en väl synlig plats på serveringsstället.

4 TILLSYN OCH SANKTIONER En bransch på lika villkor Alla serveringstillstånd följes upp genom en s.k. inre och yttre tillsyn. Inre tillsyn görs genom kontroller av uppgifter från myndigheter, av bl.a. ekonomi och vandel, andra myndigheters restauranginspektioner samt genom en övervakning av serveringsställets marknadsföring och restaurangrapportering. Den yttre tillsynen kontrollerar att alkoholserveringen sker enligt givna tillstånd. Ordning i och utanför serveringsstället bedöms liksom graden av gästernas berusning. Kontroll sker att underåriga inte serveras alkohol. Restaurangens kassahantering och personalens anställningsförhållanden kan också bli föremål för granskning. Självklart uppmärksammas även förekomst av narkotika, om diskriminering förekommer och att brandsäkerhet gäller. Vår uppgift är att svara för en bra och effektiv tillsyn. Tillsynen kan utföras i samarbete med andra myndigheter som bl.a. polisen (som även är tillsynsmyndighet enligt alkohollagen), länsstyrelsen, skattemyndigheten, miljöförvaltningen, räddningstjänsten m.fl. Vid smärre förseelser uppmanas tillståndsinnehavaren per brev eller muntligt att vidta rättelse. Vid allvarliga överträdelser inleder vi en undersökning om åtgärder. Varning och återkallelse Tillståndsinnehavaren varnas alternativt tillståndet återkallas om gällande lagar och bestämmelser ej följs.

5 TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND Tillfälliga tillstånd kan gälla enstaka tillfällen eller enstaka tidsperiod och kan avse servering till allmänheten eller slutna sällskap. Med enstaka tidsperiod avses enligt praxis några dagar upp till ett par månader (max 2månader) Vid evenemang för allmänheten Evenemang, som alkoholservering ingår i, ska vara seriöst. Tillstånd bör i första hand ges till krögare som redan har ett permanent tillstånd. Om det tillfälliga tillståndet inte sköts kan detta påverka det ordinarie tillståndet. Stor restriktivitet gäller för serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller andra tillställningar som främst riktar sig till ungdomar. Sökande ska ha rätt att disponera markytan/lokalen Miljöförvaltningens krav på livsmedelshantering samt på toaletter till allmänheten ska vara uppfyllda. Polismyndigheten ska ha gett sitt godkännande Servering av spritdrycker bör ej medges Lagad mat ska kunna tillhandahållas. Serveringen ska bedrivas på avgränsad serveringsyta med lagom antal sittplatser och acceptabla avgränsningar. Skiss ska bifogas. Huvudprincipen är att serveringen ska bedrivas på en avgränsad serveringsyta av en tillståndshavare. Avsteg från detta görs när polismyndigheten bedömer att en gemensam serveringsyta inverkar positivt på ordningsläget eller när tillståndsmyndigheten har den erfarenheten. Servering av alkoholdrycker bör vara avslutad senast kl En betryggande tillsyn över serveringen måste kunna garanteras. Sökande av tillstånd ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Brandsäkerhet samt behov av nödutgångar ska beaktas. Redovisning av hur ordningen ska upprätthållas ska bifogas ansökan. All försäljning ska registreras i ett kassaregister. Ansökan ska ha kommit in i god tid; minst 2 månader före serveringstillfället. Under sommarmånaderna är handläggningstiden längre.

6 För slutna sällskap Allmänt Försäljning av alkoholdrycker får endast ske om det finns ett serveringstillstånd. Med servering i alkohollagens mening avses att alkoholdrycker tillhandahålles mot någon form av ersättning, normalt s.k. försäljning. För privata fester eller liknande där värden eller arrangören bjuder på mat och alkoholdrycker krävs vanligen inte något serveringstillstånd. Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer med ett gemensamt intresse i ett företag, förening eller andra sammanhang. Det gemensamma intresset ska avse något utöver den tillställning där alkoholdrycker serveras. Arrangören ska i förväg kunna ange vilka som vid tillfället ska delta. Det innebär att arrangemanget ej får annonseras, anslås eller på annat sätt riktas till allmänheten. I ansökan om tillstånd redovisas tillställningens art och till vilka servering ska ske. Sökande av tillstånd ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. För en förening utgörs underlaget för en prövning av dess stadgar, verksamhetsberättelse och styrelsesammansättning. Företag bifogar registreringsbevis och privatpersoner personbevis. Lagad mat ska tillhandahållas. Priset på alkoholdrycker får ej vara lägre än inköpspriset. AVGIFTER Kommunfullmäktige beslutar om de avgifter som gäller vid ansökan om serveringstillstånd samt tillsynsavgifter. Avgifterna ska täcka de kostnader kommunen har för hanteringen av Alkohollagen. Avgifter för ansökan om serveringstillstånd är differentierade utifrån vilken typ av tillstånd ansökan avser. Avgiften ska vara betald innan prövningen av ansökan påbörjas. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås eller återkallas, såvida inte ansökan tas tillbaka innan handläggningen påbörjas. Tillsynsavgiften utgörs av en fast avgift samt en rörlig avgift som baseras på tillståndsinnehavarens årsomsättning av alkoholdrycker.

7 DIALOG OCH SAMVERKAN I dialog och samverkan vill vi utveckla en ömsesidig respekt och förstående för varandras roller, öka kunskaper och vidga infallsvinklarna. I vår kontakt med tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd har vi ambitionen att uttrycka vår samsyn i arbetet, vara lyhörda och tillgängliga. Krögarmöten Vår ambition är att inbjuda tillståndshavare till krögarmöten vid exempelvis Förändringar i lagstiftningen Förändringar i organisationen När problem uppstår som är av generell natur När behov finns av att utbyta erfarenheter och kunskaper Utbildning Vi hjälper gärna till att förmedla kontakter med utbildningsarrangörer för krögare och dess personal. Alkoholpolicy Eftersom det ställs krav på de företag som hanterar alkohol är det viktigt att synen på ansvarsfull alkoholhantering är mycket tydlig i den egna företagskulturen. Därför bör varje tillståndshavare ha en egen alkoholpolicy som syftar till att minimera alkoholrelaterade problem bland gäster och hos den egna personalen. Restaurangnäringens egna branschorganisationer kan stödja i detta arbete. Synpunkter och klagomål I vår ambition att vara tydliga och serviceinriktade samt ha en god relation till tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd är synpunkter samt klagomål på verksamheten viktiga för oss. Dessa hjälper oss att utveckla och förbättra vårt arbete. Synpunkter och klagomål kan lämnas direkt till alkoholhandläggaren alternativt via vår blankett för detta ändamål. Blanketten kan erhållas via handläggaren, socialkontorets reception eller via socialkontorets hemsida,

8 ALKOHOLSERVERING I SIMRISHAMN Ansökan/handläggningstid Socialförvaltningens individ- och familjeomsorgsavdelning handlägger ansökningar om olika former av serveringstillstånd i Simrishamns kommun och svarar tillsammans med polismyndigheten för tillsynen av restauranger med serveringstillstånd. För att ansökan om serveringstillstånd skall kunna behandlas krävs en skriftlig ansökan. Prövningen är relativt omfattande och uppskattas i normaltfallet ta ca 2 månader. Någon möjlighet att få ett tillfälligt tillstånd i avvaktan på slutligt ställningstagande finns ej. Sökanden kan själv påverka handläggningstiden genom att från börja lämna in kompletta ansökningshandlingar. Beslut Socialnämndens individ- och familjeutskott beslutar om serveringstillstånd och eventuella ingripanden enligt alkohollagen. Överklagan av beslut Om sökanden eller tillståndshavaren är missnöjda med socialnämndens beslut kan dessa överklagas till länsrätten. Alkoholhandläggare Ann-Christine Bingåker Socialförvaltningen Stenbocksgatan Simrishamn Tfn fax E-postadress: Personligt besök hos handläggaren överenskommes per telefon Du kan få information och beställa blanketter dygnet runt via vår hemsida Under kontorstid finns även blanketter att hämta på socialkontorets reception, Stenbocksgatan 24 i Simrishamn.

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-19, och gäller tillsvidare. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument 1(18) gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-14, 62 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd Riktlinjer för alkoholservering Vad krävs för att få serveringstillstånd A N T A G N A A V K O M M U N S T Y R E L S E N 2 0 1 4 - XX- X X, Ä R E N D E E C O S 2 0 1 3-1 5 4 1 Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering 2012-08-28 för alkoholservering vapen en symbol för Gästgiveri Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-09-27 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN En ansvarsfull servering och försäljning av alkohol Antagen av socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING En ansvarsfull servering av alkohol...

Läs mer

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning Förslag 2012-03-09, Reviderat 2012-03-27 Bengtsfors Dnr MN 2012.061.701 Dals Ed Dnr SN 2012/51.702 Färgelanda Dnr MN 2012/176 Mellerud Dnr SN 2012/66.701 Åmål Dnr VoN 2012/69 GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND

Läs mer

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel Datum Sida 2015-05-18 1 (13) Antagna av miljö- och bygglovsnämnden 2015-03-11, 18 Innehållsförteckning Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANSÖKAN om stadigvarande tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (12) Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till.

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Studiematerial alkohollagen I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Innehåll Alkoholpolitiska grunder.. sid. 3 Inledning och definitioner. sid. 5 Tillverkning

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING BYGGLOVTAXA... 2 KOMMUNALA FÖRESKRIFTER ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR GNOSJÖ KOMMUN... 3 FELPARKERINGSAVGIFT... 7 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET, TAXA... 8 DELEGATIONSORDNING...

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat.

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. DOMAR 2006 Uppdatering Nr 11 domar tom 2006-12-31 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2006 Datum Mål nr Dom Kammarrätten nr Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. 2006-05-10 5986-05 Ej pt Gbg 2005-10-07 6319-04 *) O 5 *) Kommunen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer