RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II Fastställd av kommunfullmäktige

2 1 ( 12) INLEDNING Från och med kommer Essunga kommun att köpa en restaurangsinspektörstjänst från Skara kommun som i Vara, Grästorp och Essunga kommun ansvarar för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Det är då viktigt att samordna regler och avgifter i görligaste mån med de övriga kommunerna inklusive Skara, Lidköping och Götene kommuner.

3 2 (12) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa en ny Alkohollag(1994:1738), som från och med ersätter Lagen om handel med drycker (LHD). Ändringar i lagen har nu skett och gäller från Kommunen skall bedöma om risker för alkoholpolitiska olägenheter uppstår vid en restaurangetablering. Att begränsa konsumtionen och motverka alkoholskador är ett övergripande mål för samhällets alkoholpolitik och därmed även för serveringspolitiken. Serveringstillstånd krävs för servering av starköl, vin och starksprit samt att anmälan ska göras till kommunen innan servering eller försäljning sker av öl klass II. Av propositionen framgår att EU:s rättsregler förutsätter att kriterierna för tillståndsgivning uppfyller vissa normer: De skall vara objektiva och inte diskriminerande. Den tillståndssökande skall garanteras rättssäkerhet och lika behandling. Tillståndsgivningen skall bygga på i lag angivna grunder. Prövningen baseras på fastställda kriterier i lag, förordning eller myndighetsföreskrifter. Besluten kan överklagas till domstol. De skall vara publicerade och i förväg kända. Inom dessa ramar kan kriterier utformas så att den svenska restriktiva alkoholpolitiken inte äventyras. Enligt Alkohollagen är det angeläget att i tillståndsprövningen ge stor tyngd åt polisens yttrande om ordningsläget i området för den tänkta etableringen samt åt Miljönämndens bedömning av risken för att närboende störs. Kommunen kan således förhindra restaurangetablering i särskilt känsliga områden, exempelvis i närheten av ungdomsgårdar, bostadsområden, idrottsplatser eller i områden med känd missbruksproblematik. Om antalet restauranger i ett område har ökat eller riskerar att öka till en sådan omfattning att alkoholpolitiska olägenheter bedöms vara för handen, kan kommunen som tillsynsmyndighet vägra nya serveringstillstånd mot bakgrund av en alkoholpolitiskt helhetsbedömning. Det bör poängteras att alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och skall i första hand ses som en skyddslagsstiftning. Av 7 kap Alkohollagen framgår att serveringstillstånd får vägras om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitiskt synpunkt - även om övriga krav är uppfyllda. Alkohollagen slår fast att i de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska bör de alkoholpolitiska hänsynen ha företräde.

4 3 (12) Riktlinjerna skall kunna ändras när rättspraxis och allmänna råd erhålls. För att få serveringstillstånd till allmänheten krävs enligt Alkohollagen att sökanden har en personlig lämplighet för att bedriva restaurangverksamhet, både vad beträffar kunskap i alkohollagen och skötsamhet. Vidare poängteras att alkoholpolitiska olägenheter inte får uppstå genom restaurang-etableringen. Särskilda regler om minibar på hotell och servering i teater- och konsert-lokaler har tillkommit. De sedan länge gällande grundsatserna att ordning, skötsamhet och trevnad skall råda vid servering är fortfarande aktuella. Tillståndsmyndigheten får meddela de villkor och föreskrifter som behövs för att de alkoholpolitiska målen skall uppfyllas. SOCIALTJÄNSTENS RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Grundförutsättning för att få tillstånd till alkoholservering är att behörighetskraven i lagen är uppfyllda. Dessutom skall inhämtade remissyttrande inte ge anledning att befara att alkoholpolitiska olägenheter uppstår i samband med restaurangetablering eller utökat serveringstillstånd. Polismyndigheten och miljönämnden samt Räddningstjänsten skal yttra sig innan beslut i tillståndsärenden tas. Skatte- och kronofogdemyndigheten skall också höras. Det finns åtta typer av tillståndsansökningar: 1. Permanent serveringstillstånd till allmänheten. 2. Permanent serveringstillstånd till slutet sällskap. 3. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. 4. Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap. 5. Utvidgat serveringstillstånd. 6. Utökad serveringstid. 7. Utökad serveringstid tillfälligt vid enstaka tillfällen. 8. Tillfälligt tillstånd till konkursförvaltare. Permanent serveringstillstånd till allmänheten. Med permanent tillstånd menas tillstånd tills vidare. Innefattar även säsongsrättigheter där det är fråga om verksamhet som drivs över flera säsonger.

5 4 (12) Serveringstillstånd kan prövas, men utfärdas inte förrän lokalen är färdigbygg/ombyggd i enlighet med vad som anges i ansökan. Handläggningen omfattar sökandens alla serveringsytor. På många alkoholserverande restauranger föreligger behov av dörrvakt. Kommunen skall av alkoholpolitiska skäl verka för att av polismyndighet prövad och förordnad ordningsvakt i så hög utsträckning som möjligt används på sådana restauranger. Om störningar uppkommer på uteserveringen kommer kommunen att villkora om tidigare stängning. Sökandens personliga lämplighet Den personliga vandeln bedöms utifrån ekonomiskt och social skötsamhet samt utifrån eventuell brottslig belastning. Dessutom skall den sökande ha ekonomiska förutsättningar att sköta verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Sökanden skall ha kunskap om den svenska alkohollagstiftningen. Serveringsansvarig måste vara anställd av sökanden och anmäld till kommunen. Alkoholserveringen får inte förekomma om tillståndshavaren eller utsedd och rapporterad serveringsansvarig personal inte är närvarande på serveringstillstället. Sökanden skall tillse att serveringspersonal har tillräcklig kunskap i svensk alkohollagstiftning. Lokalernas ändamålsenlighet Lokalerna skall vara godkända av miljökontoret och Räddningstjänsten och slutbevis från bygg och räddningsnämnden. De skall vara av god standard och vara överblickbara. Det skall finnas ett av miljönämnden, godkänt restaurangkök. Beredning av råvaror skall kunna ske. Köksutrustning och beredningsytor skall vara avpassade för ett rikt och varierat utbud av lagad mat. Lagad mat skall tillhandahållas under hela serveringstiden. Ekonomilokalerna och antalet sittplatser skall vara tillfredsställande. Drinkbar skall utgöra en mindre del av restaurangen. Uteservering skall vara belägen i direkt anslutning till restaurangen och vara överblickbar. Serveringsområdet skall vara avgränsat. Permanent serveringstillstånd till slutna sällskap Serveringstillstånd kan ges till föreningar, företag eller annat slutet sällskap, kan också meddelas entreprenör som anordnar tillställning på uppdrag av slutet sällskap. Kraven på kök och på sökanden utbildning är lägre än vid servering till allmänheten. Det får inte vara fråga om anordnad tillställning som enl 2 kap 3 Ordningslagen anses som offentlig.

6 5 (12) Vid prövning av ansökan om serveringstillstånd skall följande krav vara uppfyllda: Begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening eller annan sammanslutning, utöver det aktuella händelsen. Innan tillställningen börjar skall arrangören exakt veta vilka personer som kommer, genom att på lämpligt sätt ta emot anmälningar från de deltagande. Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av gäster under pågående tillställning. Om entréavgifter tas och lokalen är öppen för nya gäster innebär detta att serveringen bedrivs till allmänheten. Annonsering i massmedia, via Internet eller liknande är ej tillåten. Lagad mat skall tillhandahållas vid tillställningen. Ungdomar under 18 år får inte serveras alkoholdrycker. Anmälan till kommunen varje gång servering kommer att ske. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Gäller för festivaler och liknande enstaka evenemang. Sökanden skall ha beviljats markupplåtelse. Miljökontorets krav på livsmedelshantering skall vara uppfyllda. Säkerheten på serveringsområdet ska vara godkänd av Räddningstjänsten. Lagad mat skall tillhandahållas. Serveringen skall bedrivas i en avgränsad serveringsyta. Antalet sittplatser skall vara tillräckligt och avgränsningen skall vara acceptabla, det vill säga tydliga och svårforcerade. Ansvariga för serveringen skall vara lämpliga för uppgiften, det vill säga vara godkända som ansvariga för alkoholservering enligt Alkohollagen. Kunskaper i Alkohollagen. Betryggande uppsikt över serveringen måste garanteras. Servering av spritdrycker tillåts ej.

7 6 (12) Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap Samma krav som för permanent serveringstillstånd för slutet sällskap gäller. Sökes mer än 12 gånger per år av samma sökanden på samma serveringsställe skall en permanent ansökan inlämnas till kommunen. Slutna sällskap skall med skiss påvisa serveringslokalen och var på serveringsstället alkohol skall serveras. Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas utan vinstintresse i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer, och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. Uppfylls inte samtliga fyra kriterier måste man ansöka om tillstånd för att få servera alkohol. Utvidgat serveringstillstånd Den restaurang som har öl- och vinrättigheter kan få serveringstillstånd även för spritdrycker under förutsättning att verksamheten inte har varit föremål för anmärkningar. För utvidgning av lokal gäller följande förutsättningar: Hyreskontrakt/ägandebevis måste finnas. Lokalen måste vara lämplig för ändamålet. Störningar för närboende eller andra olägenheter får inte uppkomma genom utvidgningen. Utökad serveringstid Tillstånd att servera alkohol skall inte ges för senare tider än som anges under rubriken Serveringstider. Tillstånd kan ges under förutsättning att störningar för närboende eller andra olägenheter inte uppkommer genom utökningen. Utökad serveringstid tillfälligt kan vid enstaka speciella tillfällen ske. Anmälan ska behandlas med begränsat remissarbete, och gäller endast tillståndsinnehavare med permanenta tillstånd. Skäl skall anges på ansökan.

8 7 (12) Övriga serveringstillstånd m m Tillfälligt tillstånd till konkursförvaltare. Ansökan från konkursförvaltare. Ansökan från konkursbo eller konkursförvaltare kan behandlas utan remissarbete. Tillståndet begränsas till en kortare tid. Ansökan behandlas med förtur. Ändringar i ägarförhållandet med samma juridiska person, bolagsändring. Vid byte av bolagsform måste ny ansökan ske. Ändringar, t ex aktierna i ett aktiebolag säljs, skall anmälas till tillståndsmyndigheten. Patent- och registreringsverkets handlingar skall överlämnas till kommunen. Ändringar av förutsättningar i tillståndshavarens bolag. Man anmäler ändringar av personer som går in samt går ur styrelsen i bolaget. Tillställningar som vänder sig till ungdomar När serveringsstället vänder sig till ungdomar bör ej alkohol säljas. Säljes alkohol bör en utökning av serveringspersonal ske. Alkohol får ej serveras till ungdomar under 18 år. Barservering är ej godkänt. Kommunens tillsynsenhet skall vara informerad. Avslag på ansökan om serveringstillstånd Avslag på ansökan om serveringstillstånd ges i följande fall: När polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende utsätts för eller riskerar att utsättas för bullerstörningar och/eller ordningsproblem från serveringsstället samt dess närmaste omgivning. När kommunen äger kännedom om missförhållanden på serveringsstället eller sökandens olämplighet. För uttalat drogliberala eller andra rörelser (t ex mc-klubbar, sexklubbar m m) där kommunen inte har någon anledning att stödja serveringstillstånd för alkoholdrycker. När sökanden eller serveringslokalerna inte motsvarar Alkohollagens bestämmelser. När alkoholpolitiska olägenheter bedöms uppstå. Serveringstider Enligt Alkohollagen får serveringen börja kl och skall vara avslutad kl om inte tillståndsmyndigheten beslutar om annan sluttid. Kommunen får i sina riktlinjer ange vilka serveringstider som bör gälla. 8 (12)

9 Serveringstiderna har en viktig funktion när det gäller att motverka störningar för närboende samt alkohol- och ordningsproblem. Utsträckt serveringstid till kl kan beviljas sökanden som uppfyller de krav som ställs i Alkohollagen och som minst ett år har bedrivit motsvarande verksamhet. Permanent serveringstid efter kl beviljas inte. Serveringstid för uteservering är till kl När ansökan för tillfälligt tillstånd till allmänheten har beviljats gällande serveringstid längre än kl 01.00, har restauranger med alkoholtillstånd för uteservering möjlighet att söka en tillfälligt utökad serveringstid för uteserveringen. Serveringstid för tillfälliga tillstånd till allmänheten samt slutna sällskap är till kl Allmänt gäller att serveringslokalen skall vara utrymd 1/2 timma efter serveringstidens utgång. TILLSYN Tillsyn delas upp i tre delar 1. Yttre tillsyn: På serveringsställe, tillsynsrapport. 2. Inre tillsyn: Kontroll och kontakt med skatte- kronofogde, polismyndighet, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänst. 3 Förebyggande tillsyn: Information och upplysningsarbete till personal som har eller söker alkoholtillstånd eller serverar alkohol.

10 9 (12) TILLSYNSAVGIFTER Kommunen har enligt Alkohollagen rätt att ta ut tillsynsavgifter. När det gäller tillfälliga tillstånd slutet sällskap tas dessa ut i samband med ansökan. I övrigt tas avgiften ut separat för återkommande och extra tillsyn. Kommunen skall ha kostnadstäckning för tillsynen. Tillsynsavgiften för permanenta alkoltillstånd delas upp i grundavgift och tillsynsavgift. Grundavgift/år 2 000:- Tillsynsavgift är räknad på omsättningen av försäljning av starköl, vin och sprit. OMSÄTTNING AVGIFT 0: :- 500: : : : : : : : : : : : : : :- Vid uträkning av tillsynskostnad lägger man ihop grundavgiften och omsättningsavgiften till en total tillsynskostnad. Denna kostnad är uppdelad för betalning en gång/år. Vid ej inlämnad restaurangrapport (senast 10 februari) kommer kommunen att placera tillsynsavgiften i närmast högre avgiftsklass mot senast inlämnade restaurangrapport. (Se ovanstående avgiftstabell). Tillsynsavgift för Öl klass II per år Tillsynsavgift Öl klass II kr/år SOCIALTJÄNSTENS RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV DETALJHANDEL MED FÖRSÄLJNING AV ÖL KLASS II Den som bedriver detaljhandel med öl skall anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när verksamheten påbörjas. Den som bedriver detaljhandel,med öl skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen. För tillsynen skall det finnas ett för verksamheten lämpligt program. Programmet skall vara godkänt av kommunen. Enligt alkohollagen skall tillsyn ske för detaljhandel med servering/försäljning av öl klass II av polismyndighet och kommun. Kontroll skal ske enligt följande:

11 10 (12 Att försäljning inte sker till personer under 18 år. Att försäljning inte sker till berusade personer. Att försäljning inte sker om det finns misstanke om att den ska överlämnas till personer under 18 år. Att mat serveras/säljes i lokalen. Att lokalen är godkänd som livsmedelslokal enligt 22 Livsmedelslagen. Egen tillsyn skall ske av de som säljer/serverar öl klass II samt att de skall vara godkända av kommunen. För att tillsynens ska kunna bli effektiv bedöms att ett samarbete behöver byggas upp med andra myndigheter och organisationer samt försäljningsstället. Överklagande Alla beslut enligt Alkohollagen kan överklagas till länsrätt. Rätt att överklaga har den som direkt berörs av beslutet. AVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Enligt Alkohollagen /SFS 1994:1738) kap 7 13 ges kommunen rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Kommunens arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövande med ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna skall täcka kommunens kostnader för prövning. Ansökningsavgifter Avgifter för ansökning av serveringstillstånd indelas i åtta kategorier. Permanent serveringstillstånd till allmänheten. Permanent serveringstillstånd till slutet sällskap. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap. Utvidgat serveringstillstånd. Utökad serveringstid.

12 Utökad serveringstid tillfälligt vid enstaka tillfällen. 11 (12) Tillfälligt tillstånd till konkursförvaltare. Gemensamt för alla ansökningar är att tillståndsmyndigheten (kommunen) diarieför ansökan, tar in ansökningsavgiften och utarbetar ett underlag (tjänsteutlåtande) för beslut i nämnd eller av tjänsteman samt därefter utfärdar ett tillståndsbevis eller annan handling för meddelande av beslut. Ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten Ett omfattande remissförfarande krävs. Polismyndigheten, miljökontoret, räddningstjänsten, skatteförvaltningen samt kronofogdemyndigheten skall yttra sig. Remisshandlingar skall skickas ut, bevakas och remissyttranden skall inarbetas i beslutsunderlaget. Det tilltänkta serveringsställer skall besöka och tid med sökanden skall avsättas. Ansökan om permanent serveringstillstånd till slutet sällskap Remissförfarandet är enklare och kraven på lokalen och på sökandens utbildning är lägre än för föregående kategori. Sökandens lämplighet behöver inte heller skärskådas i samma utsträckning. Samma beslutsunderlag skall inlämnas till kommunen som vid permanent tillstånd till allmänheten. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Här avses marknadsaftnar och andra typer av tillfälliga arrangemang. Omsättningen av alkoholdrycker är oftast omfattande. Höga krav ställs på att tillståndshavaren vidtar åtgärder för att undvika problem med onykterhet och oordning. Höga krav ställs också från miljökontoret, brandskyddsmyndighet och polismyndighet. Behovet av tillsyn vid dessa arrangemang är ofta stor. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap I regel sker alkoholservering vid enstaka tillfällen i en förening eller i ett företag. Ansökan om utvidgat tillstånd Gäller tillståndshavare med vin- och starkölsrättigheter som ansöker om att servera även spritdrycker; sökanden med tillstånd för slutna sällskap som söker tillstånd för servering till allmänheten samt restauranger som vill utöka sin serveringsyta. (lokalutvidgning) Utökad serveringstid I regel kan det räcka med att inhämta yttrande från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och från polismyndigheten om risken för störningar för närboende vid bifall av ansökan.

13 ANSÖKNINGS- OCH ANMÄLNINGSAVGIFTER 12 (12) Permanent tillstånd till allmänheten eller 6 500:- slutet sällskap. handläggningstiden är högst tre månader. Handläggningen omfattar sökandens alla serveringsytor. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 3 800:- upp till fyra tillfälliga serveringstillstånd per år. Handläggningstiden är högst tre månader. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, 7 700:- fem tillfälliga serveringstillstånd och därutöver per år. Handläggningstiden är högst tre månader. Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap. 500:- Sammanhängande dagar plus 100;./dag. Tillsynsavgiften ingår. Handläggningstid högst en vecka. Utvidgat serveringstillstånd :- Handläggningstiden är högst två månader. Utökad serveringstid :- Handläggningstiden är högst två månader. Utökad serveringstid tillfälligt vid enstaka tillfällen. 600:- Handläggningstiden är högst en vecka. Tillfälligt tillstånd till konkursförvaltare :- Handläggningstiden är högst en vecka. Ändrad förutsättning i tillståndshavarens bolag :- Handläggningstiden är högst två månader. Ändrad juridisk person (från HB till AB t ex) 1 500:- Ansökningsavgiften skall vara kommunen tillhanda innan ansökan behandlas.

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2005-11-15 Ersätter tidigare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 Ersätter tidigare uppgraderade riktlinjer mbn 030930. ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa

Läs mer

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd och för detaljhandel med ÖL klass II Kommunstyrelsen Antagen 091006 av mbn 82. Fastställd av fullmäktige 2009-11-23, 91 och för detaljhandel med öl klass II

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa en ny Alkohollag (1994-1738), som från och med 1995-01-01 ersatt Lagen

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

STRÖMSTADS RIKTLINJER FÖR TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN OCH STARKÖL SAMT TILLSYNS- OCH AVGIFTSSYSTEM (GÄLLER FR O M 2004-01-01)

STRÖMSTADS RIKTLINJER FÖR TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN OCH STARKÖL SAMT TILLSYNS- OCH AVGIFTSSYSTEM (GÄLLER FR O M 2004-01-01) STRÖMSTADS KOMMUN 1 OMSORGSFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS RIKTLINJER FÖR TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN OCH STARKÖL SAMT TILLSYNS- OCH AVGIFTSSYSTEM (GÄLLER FR O M 2004-01-01) Alkohollagen som gäller

Läs mer

Alkoholpolitiskt program

Alkoholpolitiskt program STRÄNGNÄS KOMMUN Dnr: 40/2003-705 Alkoholpolitiskt program Riktlinjer för serveringstillstånd 2 Antagna av KF 2003-12-15, 289 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Alkoholpolitik 3 Riktlinjer 4 Tillfälliga

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Antaget av Socialnämnden Mariestad 2013-05-14 Reviderad 2014-09-16 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Allmänna bestämmelser om försäljning...4

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Socialförvaltningen Datum Beteckning 2005-10-24 Handläggare Ert datum Er beteckning RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Inledning Ett grunddrag i svensk alkohollagstiftning sedan länge är att motverka risken

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 När behövs provsmaknings- eller serveringstillstånd? 3 ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2012-12-12, 139 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Alkoholpolitiska mål... 2 3 Kommunens informationsskyldighet... 2 4 Ansökan... 2 5 Handläggning

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd avseende alkoholservering i Uppvidinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-26 15 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen

Läs mer

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Alkoholservering i Lessebo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen och dess

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU 91) KS 2014-116

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU 91) KS 2014-116 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 93 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU 91) KS 2014-116 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II. avgifter för ansökan och tillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II. avgifter för ansökan och tillsyn 2012-12-29 Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II samt avgifter för ansökan och tillsyn Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II samt avgifter för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I KINDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I KINDA KOMMUN 1 KINDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I KINDA KOMMUN Alkohollagen (1994:1738), ger kommunerna möjlighet att inom alkohollagens ram, utforma riktlinjer för tillståndsprövningen på serveringsområdet.

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd Blad 1 RIKTLINJER OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR SERVERING AV SPRITDRYCKER, VIN, STARKÖL OCH ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖR FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL Antagna av kommunfullmäktige den 10 december

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Kommunala riktlinjer för alkoholservering Kommunala riktlinjer för alkoholservering Allmänna krav Som medlem i EU har Sverige förbundit sig att följa bestämmelserna i EG-rätten. Enligt EU:s rättsregler skall kriterier vid tillståndsgivning vara

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1 Beslutad av Socialnämnden, den 2015-12-09, Dnr; SN/2015:272 113 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN Innehåll Alkohollagen 2 Ansökan 2-3 Remisser 3 Ansökningstid 3 Avgifter 3 Serveringslokalen

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN. i Svedala kommun

Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN. i Svedala kommun 1 Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN i Svedala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 80 Dnr 04.188 2004-06-09 Upprättade av alkoholhandläggaren 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning och nationell

Läs mer

Version 1 (14) 4. (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.)

Version 1 (14) 4. (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.) Version 1 (1) Riktlinjer för serveringstillstånd (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.) Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen (SFS

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-12-12 188 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2. När behövs ett serveringstillstånd?... 3 3. Ansökan

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-12-03 Riktlinjer för serveringstillstånd BAKGRUND Arvidsjaur ska vara en attraktiv kommun för alla som lever och verkar här samt för dem som besöker oss. En rik

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Förslag till riktlinjer för alkoholservering

Förslag till riktlinjer för alkoholservering Styrdokument 1 (6) 2016-10-27 Fastställd: Kommunfullmäktige år-månaddag x Gäller för: Dokumentansvarig: Bygg- och miljöchef Dnr : 81714 Förslag till riktlinjer för alkoholservering Postadress Besöksadress

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn för Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn na gäller fr.o.m. 2016-01-01 Beslut av miljö- och byggnadsnämnden den 18 december 2015, 217 Innehållsförteckning

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2013-01-31 8 Reviderad: Riktlinjer för alkoholservering Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill Nässjö kommun bidra till att skapa

Läs mer

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl.

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. 1 (8) 2005-01-18 Dnr 2004.251 Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. BAKGRUND Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995. Under 1995 hade kommunen ett

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Sollefteå kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av Individ- och omsorgsnämnden 2012-11-08, 178 Bakgrund sidan 3 När behövs serveringstillstånd? 3 Vilka typer av serveringstillstånd finns?

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND SENAST REVIDERADE 2012-05-03 ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-22 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang-

Läs mer

Riktlinjer för tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl

Riktlinjer för tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl 1 Antaget av kommunfullmäktige 1996-02-14, 123, Dnr: 246/95.700 Riktlinjer för tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl 1. ÄRENDET Riksdagen har beslutat om ny alkohollag from 1 januari 1995.I

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 1(9) SN 2011.0035 Handläggare: Ulf Fogelberg Socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun Sammanfattning Sverige fick en ny alkohollag den 1 januari

Läs mer

Kommunala riktlinjer. alkoholservering. för. - Inkl. taxa för ansökningsavgifter och tillsyn

Kommunala riktlinjer. alkoholservering. för. - Inkl. taxa för ansökningsavgifter och tillsyn Kommunala riktlinjer för alkoholservering - Inkl. taxa för ansökningsavgifter och tillsyn Allmänt Det övergripande målet för samhällets alkoholpolitik är att begränsa konsumtionen och motverka alkoholskador.

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. Fastställda av kommunfullmäktige

Riktlinjer för serveringstillstånd. Fastställda av kommunfullmäktige Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av kommunfullmäktige 2015-05-25 2 (16) Riktlinjer för serveringstillstånd Inledning Dessa riktlinjer är fastställda av kommunfullmäktige i Älmhults kommun

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer

Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer Alkoholpolitiska riktlinjer för tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl Bakgrund Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995. Från

Läs mer

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(11) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen Antagen vid nämndens sammanträde den 16 december 2015 Postadress: Uppsala kommun, Miljöförvaltningen

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-24 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Allmänt 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer för alkoholservering ANTAGET AV: Samverkansnämnden miljö och bygg DATUM: 2014-12-12 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Enhetschef miljö

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2012 Myndighetsnämnden ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och sanktionsärenden enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622)

Läs mer

Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Kommunala riktlinjer för alkoholservering Dnr: 2013/IN077/2 Kommunala riktlinjer för alkoholservering Antagen av individnämnden 2013-12-09 Kommunala riktlinjer 2(14) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och målsättning med riktlinjerna för

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och läkemedelsförordningen Fastställda av Kommunfullmäktige 66, 2010-08-30 Justerade av Kommunfullmäktige 15, 2012-03-26 1 2 Kommunens

Läs mer

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Riktlinje Upprättad 2012-06-04 Framtagen av Birgitta Kåberger Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Sociala avdelningen Servering Myndighetsenheten Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Västerviks Kommun Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-06-19, 141 med ändring 2011-01-25, 8 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Alkoholservering i Osby kommun

Alkoholservering i Osby kommun Alkoholservering i Osby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten Antagna av kommunfullmäktige 2013-10-21 127 Riktlinjer för serveringstillstånd Osby kommun Sida 2 av 12 Innehållsförteckning

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Socialförvaltningen Lisbet Sander RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Riktlinjer för serveringstillstånd Dokumenttyp Riktlinjer för serveringstillstånd Serveringstillstånd Riktlinjer Fastställd/upprättad

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

Karlshamns kommuns riktlinjer för. - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Karlshamns kommuns riktlinjer för. - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Karlshamns kommuns riktlinjer för - servering av alkohol - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Riktlinjerna är antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-05, reviderade i Kommunstyrelsen 2014-10-21

Läs mer

Årjängs kommuns Riktlinjer för alkoholservering

Årjängs kommuns Riktlinjer för alkoholservering Årjängs kommuns för alkoholservering Dnr 464.12.401 Bom 508.2012 1 Inledning... 3 Syftet med riktlinjerna för alkoholservering... 3 vid ansökan och handläggningstid... 3 Alkohollagen en skyddslag... 3

Läs mer

5,.7/,1-(5)g5 $/.2+2/6(59(5,1*6 7,//67c1' $QWDJHQDY.I

5,.7/,1-(5)g5 $/.2+2/6(59(5,1*6 7,//67c1' $QWDJHQDY.I /,1'(6%(5*6.20081 ) UIDWWQLQJVVDPOLQJ 5,.7/,1-(5)g5 $/.2+2/6(59(5,1*6 7,//67c1' $QWDJHQDY.I %DNJUXQG Alkohollagen trädde i kraft den 1 januari 1995. Förutom en ny lagstiftning skedde även en överföring

Läs mer

2014:8. Riktlinjer för serveringstillstånd i Tidaholms kommun 2014 2015 antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27

2014:8. Riktlinjer för serveringstillstånd i Tidaholms kommun 2014 2015 antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 2014:8 Riktlinjer för serveringstillstånd i Tidaholms kommun 2014 2015 antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Alkoholtillstånd ett kommunalt ansvar Kommunerna övertog fr.o.m 1 januari 1998 ansvaret för

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 6 1997

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 6 1997 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN Nr 6 1997 ANSÖKNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT ALKOHOLLAGEN Antagna av kommunfullmäktige 1995-12-14, 247, att gälla fr o m 1996-01-01. Ändringar antagna av

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Dnr 2015/403.700 Id 23581. Socialförvaltningen. Serveringstillstånd. Riktlinjer. Antagna av socialnämnden 2016-04-21, 44

Dnr 2015/403.700 Id 23581. Socialförvaltningen. Serveringstillstånd. Riktlinjer. Antagna av socialnämnden 2016-04-21, 44 Dnr 2015/403.700 Id 23581 Socialförvaltningen Serveringstillstånd Riktlinjer Antagna av socialnämnden 2016-04-21, 44 Innehåll 1. INLEDNING 1.1 Tidigare riktlinjer 3 1.2 Alkohollagen och kommunala riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd

Riktlinjer alkoholtillstånd Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun Riktlinjer, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2008-05-26, reviderade 2012-02-27 Riktlinjer för serveringstillstånd, tillsyn av beviljade

Läs mer

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Riktlinje 2010-09-03 Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen SN 163-2010 Antagen av socialnämnden 2010-09-03 Syftet med riktlinjerna är att ge en sammanfattande vägledning till beslutsfattare

Läs mer

Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering

Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering 2015-04-14 Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-15, 96 Innehållsförteckning Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 Härryda kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

I Mark Socialförvaltningen

I Mark Socialförvaltningen I Mark ALKOHOLSERVERING I MARK för serveringstillstånd Inledning Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen (010:16),

Läs mer