FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND"

Transkript

1 FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

2 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa god restaurang- och boendemiljöer för kommunens invånare samt bra förutsättningar för restaurangägarna att konkurrera på lika villkor. Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i en levande stad. Såväl tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd som den breda allmänheten ska uppleva att vårt arbete håller god kvalitet, att det är rättssäkert och att det präglas av ett stort social ansvar. Utifrån det s k skyddsintresset ska de positiva värden som restaurangerna erbjuder tillvaratas. Ungdomar ska skyddas från en tidig alkoholdebut. "Fylla", narkotikaanvändning, våld, vapen och diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö. Svarta pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med restaurangnäringen. Den ska utmärkas av hög moral och god etik. Det har vi alla ett intresse av. Med fortsatt levande dialog och samverkan kan vi göra Eksjö till det goda exemplet - med ett rikt restaurangliv i en god restaurangmiljö, i ett levande Eksjö. Vid eventuella konflikter mellan näringsfriheten och skyddet för människors hälsa tar skyddsaspekterna över. Det är bland annat därför som vi är försiktiga när det gäller utsträckta serveringstider. Restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför tillståndshavarens lämplighet.

3 3 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ KOMMUN Alkoholhandläggaren handlägger ansökningar om olika former av serveringstillstånd och svarar för tillsynen av restauranger med serveringstillstånd. Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott beslutar om serveringstillstånd och eventuella ingripanden enligt alkohollagen. ADRESS Besöksadress: S Kyrkogatan 4 Postadress: Eksjö Du kan få information och beställa blanketter via vår hemsida, Det är viktigt att du som söker serveringstillstånd eller redan har tillstånd känner till Eksjö kommuns alkoholpolitiska program med riktlinjer för serveringstillstånd.

4 4 ALKOHOLSERVERING STADIGVARANDE TILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN För att erhålla och inneha tillstånd att servera alkohol krävs, enligt alkohollagen, en lämplighet avseende personliga och ekonomiska förhållanden. Man ska ha kunskaper om alkohollagen, inte vara dömd eller vara föremål för utredning, samt skött sina skatter och avgifter. Det krävs också att restaurangen har ett kök som är godkänt för "allsidig matlagning", där det ska kunna tillagas färdiga maträtter av råvaror. Restaurangtätheten i ett område har stor betydelse för om olägenheter och störningar för de boende uppstår. Den inriktning och profil som tillståndshavare eftersträvar för sin restaurang, spelar stor roll för ordningen i restaurangen och dess omgivning. Erfarenhetsmässigt går till exempel berusningsdrickandet och/eller drogbruk hand i hand med en viss inriktning och profil. Diskriminering av personer på grund av kön, nationellt eller etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder kan medföra att serveringstillståndet återkallas. I områden där störningar för närboende kan befaras, tillämpas som en skyddsåtgärd för de boende, villkor för serveringstider både före och fram till kl Vid ansökan om, och tillsyn av serveringstillstånd ges restaurangens inriktning stor betydelse; det gäller inriktningar som mat och nöjesrestaurang, målgrupp, dans, underhållning men också alkohol- och drogpolicy samt diskrimineringsfrågor. Restaurangens inriktning görs känd för polismyndigheten och kommunens berörda sektorer. Det lokala inflytandet över tillståndsgivningen förstärks. De sociala aspekterna är angelägna. Remissorganens yttranden väger tungt vid bedömningar om ansökningar om serveringstillstånd. Tillståndshavaren är skyldig att registrera all försäljning i ett kassaregister som på ett tillförlitligt sätt visar alla transaktioner. Vid varje försäljning ska kunden också erbjudas ett av registret framställt kvitto. STADIGVARANDE TILLSTÅND TILL SLUTNA SÄLLSKAP För att erhålla och inneha tillstånd att servera alkohol krävs, enligt alkohollagen en lämplighet avseende personliga och ekonomiska förhållanden. Man ska ha kunskaper om alkohollagen, inte vara dömd eller föremål för utredning, samt ha skött sina skatter och avgifter. Vad gäller servering till slutna sällskap finns det begränsade krav avseende kök. Däremot ska lagad mat alltid tillhandahållas. Vid yrkesmässig servering som det då handlar om, krävs att lokalen är godkänd för hantering av livsmedel. I områden där störningar för närboende kan befaras, tillämpas som en skyddsåtgärd för de boende, prövotider för serveringstider både före och fram till kl Serveringsställets inriktning görs känd för polismyndigheten, miljökontoret och kommunen. Det lokala inflytandet över tillståndsgivningen förstärks. De sociala aspekterna är angelägna. Remissorganens yttranden väger tungt vid bedömningar om ansökningar om serveringstillstånd.

5 5 Tillståndshavaren är skyldig att registrera all försäljning i ett kassaregister som på ett tillförlitligt sätt visar alla transaktioner. Vid varje försäljning ska kunden också erbjudas ett av registret framställt kvitto. TILLFÄLLIG SERVERING TILL SLUTNA SÄLLSKAP Med "slutet sällskap" menas en begränsad krets av personer med ett gemensamt intresse i ett företag, en förening eller andra sammanhang. Det gemensamma intresset ska avse något utöver den tillställning där alkoholdrycker serveras. Arrangören ska i förväg kunna ange vilka som vid tillfället ska delta. I ansökan om tillstånd redovisas tillställningens art och till vilka servering ska ske (gästlista ska kunna uppvisas). Sökande skall vara personligt och ekonomiskt lämplig. Serveringstillstånd krävs inte för servering som ordnas 1. utan vinstintresse, 2. i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker, 3. vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer, och 4. utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. Samtliga fyra kriterier måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ordnas utan serveringstillstånd. För en förening utgörs underlaget för en prövning av dess stadgar, verksamhetsberättelse och styrelsesammansättning. Företag bifogar registreringsbevis och privatpersoner personbevis. Lagad mat skall alltid tillhandahållas. Priset på alkoholdrycker får i sammanhanget, efter skäligt pålägg, inte vara lägre än inköpspriset. En ansökan omfattar ett serveringstillstånd vid ett tillfälle. Mot en högre avgift kan ansökan göras för högst tre tillfällen på samma blankett. TILLFÄLLIGA EVENEMANG FÖR ALLMÄNHETEN Evenemanget, som alkoholserveringen ingår i, ska vara seriöst. Stor restriktivitet gäller för serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller andra evenemang som främst riktar sig till ungdomar. Samma gäller för utpräglat dryckesinriktade arrangemang. Tillfälliga tillstånd bör i möjligaste mån knytas till juridiska eller fysiska personer som har branscherfarenhet. Sökande ska ha rätt att disponera markytan/lokalen. Miljökontorets krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda. Lagad mat ska tillhandahållas. Serveringen ska bedrivas på avgränsad serveringsyta med tillräckligt antal sittplatser och acceptabla avgränsningar. Huvudprincipen är att serveringen ska bedrivas på en avgränsad serveringsyta av en tillståndshavare. Serveringen av alkoholdrycker ska vara avslutad senast kl om det inte ur ordnings- och/eller störningssynpunkt är motiverat med en tidigare/senare sluttid. In- och utsläpp till serveringen samt övervakning av den allmänna ordningen inom serveringsområdet skall skötas av det antal vakter som polisen föreskriver. Betryggande tillsyn av serveringen och serveringsområdet måste garanteras.

6 6 Tillstånd till servering av spritdrycker beviljas inte. Den som söker serveringstillstånd ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Detta gäller även festivalarrangörer beroende på deras inflytande över festivalens genomförande. SERVERING TILL KL Den normala serveringstiden enligt Alkohollagen är till kl Vad avser serveringstidens slut gäller, för tider fram till kl , att polismyndigheten tillstyrker ansökan samt att miljökontoret inte rekommenderar tidigare stängning på grund av risken för att närboende utsätts för bullerstörning. UTSTRÄCKT SERVERINGSTID Den normala serveringstiden enligt Alkohollagen är till kl Utsträckt serveringstid därefter beviljas i normalfallet inte. Däremot kan utsträckt serveringstid vid särskilda evenemang eller helgaftnar beviljas de restauranger som är dokumenterat välskötta och inte har några aktuella anmärkningar. Ifall Polismyndigheten tillstyrker ansökan och miljökontoret inte rekommenderar tidigare stängning på grund av risken för att närboende utsätts för bullerstörning, kan utsträckt serveringstid medges. För att få servera alkoholdrycker fram till kl krävs också att förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen från kl tills samtliga gäster lämnar restaurangen. Samråd skall i dessa fall alltid ske med polismyndigheten. UTESERVERING I de fall serveringstillståndet även omfattar uteservering måste lagad mat också kunna serveras där. En uteservering ska också vara fysiskt avgränsad med staket eller liknande, där minimihöjden bestäms i samråd med berörda myndigheter. Dess belägenhet ska vara sådan att den kan överblickas från serveringsstället. Om alkoholpolitiska olägenheter befaras på grund av uteservering kan serveringstiden för denna begränsas. Servering utomhus är ingen olägenhet i sig utan ytterligare störning, t ex. i form av buller, krävs som motivering för att begränsa serveringstiden.

7 7 SERVERING PÅ LIKA VILLKOR - TILLSYN OCH SANKTIONER Alla serveringstillstånd följs upp genom en förebyggande tillsyn med informations- och utbildningsinsatser, samt med så kallad inre och yttre tillsyn. Inre tillsyn görs genom kontroller av uppgifter från myndigheter, av bland annat ekonomi och vandel, andra myndigheters restauranginspektioner samt genom en övervakning av restaurangernas marknadsföring och restaurangrapportering. Även samordnad tillsyn kan ske med andra myndigheter eller kommuner. Den yttre tillsynen kontrollerar att restaurangens alkoholservering sker enligt givna tillstånd. Ordningen i och utanför restaurangen bedöms, liksom graden av gästernas berusning. Kontroll sker av att underåriga inte serveras alkohol. Den ekonomiska skötsamheten granskas genom kassa- och personalkontroller. Självklart uppmärksammas även förekomst av narkotika, om diskriminering förekommer, samt att brandsäkerheten upprätthålls. Syftet med en effektiv tillsyn, som sker i samarbete med andra myndigheter och är kopplad till sanktioner, är att se till att restaurangverksamheten bedrivs enligt gällande lagar och bestämmelser, och att branschens aktörer kan konkurrera på lika villkor. Det innebär, enligt alkohollagen, att serveringstillstånd efter prövning ska ges om vissa kriterier är uppfyllda. Med andra ord ska den som uppfyller kraven få ett serveringstillstånd, samtidigt som snabba, verkningsfulla sanktioner ska vidtas vid misskötsamhet. VARNING OCH ÅTERKALLELSE Vår uppgift är att svara för en effektiv tillsyn. Tillsynen utförs av alkoholhandläggaren och särskilda inspektörer i samarbete med andra myndigheter, bland andra polisen och skattemyndigheten. Vid mindre förseelser uppmanas tillståndshavaren per brev eller muntligt att vidta rättelse. Vid allvarliga överträdelser öppnas ett tillsynsärende som kan leda till åtgärder. En aktiv tillsyn leder till återkallelse av serveringstillstånd för den som missköter sin servering. DIALOG OCH SAMVERKAN Genom dialog och samverkan vill vi utveckla en ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller, öka kunskapen och vidga infallsvinklarna. I vår kontakt med tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd har vi ambitionen att uttrycka vikten av samsyn i arbetet, vara lyhörda och tillgängliga. KRÖGARMÖTEN Alkoholhandläggaren har som uppgift att samordna och sammankalla s.k. krögarmöten som skall fungera som forum för informationsutbyte mellan krögare, kommun och andra instanser såsom polis och skattemyndighet.

8 8 UTBILDNING I samarbete med representanter för restauratörerna ska kommunen arbeta fram ett utbildningspaket i ansvarsfull alkoholservering. Samtliga tillståndshavare förväntas delta i denna utbildning. Även restaurangpersonal ska utbildas i Ansvarsfull alkoholservering. Tillståndsmyndigheten kan också vara en samtalspartner när du utformar en alkohol- och drogpolicy för din restaurang. För vidare information kontaktas alkoholhandläggaren via kommunens växel.

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument 1(18) gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-14, 62 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd Riktlinjer för alkoholservering Vad krävs för att få serveringstillstånd A N T A G N A A V K O M M U N S T Y R E L S E N 2 0 1 4 - XX- X X, Ä R E N D E E C O S 2 0 1 3-1 5 4 1 Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-19, och gäller tillsvidare. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering 2012-08-28 för alkoholservering vapen en symbol för Gästgiveri Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-09-27 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN En ansvarsfull servering och försäljning av alkohol Antagen av socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING En ansvarsfull servering av alkohol...

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel Datum Sida 2015-05-18 1 (13) Antagna av miljö- och bygglovsnämnden 2015-03-11, 18 Innehållsförteckning Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Läs mer

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning Förslag 2012-03-09, Reviderat 2012-03-27 Bengtsfors Dnr MN 2012.061.701 Dals Ed Dnr SN 2012/51.702 Färgelanda Dnr MN 2012/176 Mellerud Dnr SN 2012/66.701 Åmål Dnr VoN 2012/69 GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat.

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. DOMAR 2006 Uppdatering Nr 11 domar tom 2006-12-31 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2006 Datum Mål nr Dom Kammarrätten nr Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. 2006-05-10 5986-05 Ej pt Gbg 2005-10-07 6319-04 *) O 5 *) Kommunen

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANSÖKAN om stadigvarande tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (12) Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte

Läs mer

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft. Några av de viktigaste förändringarna i den nya alkohollagen när det gäller servering av alkohol på restaurang

Läs mer

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden:

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden: MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon 0370-37 72 13 E-post: Leif.G.Antonsson@varnamo.se Ny alkohollag från den 1 januari 2011 (2010:1636). 2011-01-01 2 1 (13) Några

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till.

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Studiematerial alkohollagen I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Innehåll Alkoholpolitiska grunder.. sid. 3 Inledning och definitioner. sid. 5 Tillverkning

Läs mer

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 DOMAR 2009 Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 Kammarrätt Datum Mål nr Länsrätt Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm 2009-01-09 478-08 AB 2007-12-20 24303-07 *) 1 *) Kommunen meddelade

Läs mer