Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31"

Transkript

1 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun

2 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning som i första hand syftar till att minska konsumtionen och motverka alkoholens skadeverkningar. Social hänsyn skall därför ha företräde framför företagsekonomiska och näringspolitiska. Allmänna grundsatser för serveringspolitiken är att ordning, nykterhet och trevnad skall råda vid servering. Kommunala riktlinjer för alkoholservering syftar till att säkerställa en likabehandling av tillståndsansökningar inom kommunen och att skapa en förutsebarhet för de sökande. Det ska framgå för såväl den som söker serveringstillstånd som för allmänheten vad som gäller i kommunen. Det är dock viktigt att framhålla att även om kommunen har riktlinjer, måste varje tillståndsansökan prövas för sig. Likabehandling innebär ej per automatik lika beslut. Det är även viktigt att vara medveten om att dessa riktlinjer inte behandlar samtliga regler som omgärdar tillståndsgivningen och tillsynen av utgivna tillstånd, se vidare i framför allt Alkohollagen (2010:1622), Folkhälsomyndighetens riktlinjer m.m. Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen till kommunen. Tillstånd ges utifrån följande kriterier: Sökandens lämplighet (AL 8 kap 12 ) Serveringsställets lämplighet (AL 8 kap ) Alkoholpolitiska olägenheter (AL 8 kap 17 )

3 2 (12) 2. Kriterier Sökandens lämplighet (AL 8 kap 12 ) Tillstånd får inte utfärdas förrän kommunen säkerställt att den sökande är lämplig ur både personlig och ekonomisk synvinkel, samt att övriga omständigheter gällande personen och verksamheten är lämpliga. Det är den sökande som själv ska visa att den är lämplig att meddelas serveringstillstånd. Och på kommunens begäran lämna in de handlingar som kommunen behöver för att göra sin utredning. Serveringstillstånd kan sökas av företag, föreningar och liknande organisationer. Privatpersoner beviljas ej serveringstillstånd. Kunskapsprov Sökanden ska genom att avlägga prov visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper i alkohollagen för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med lagen. Provet får göras tre gånger, om den sökande inte fått godkänt resultat så avslås ansökan. Sökande har möjlighet att lämna in en ny ansökan. En person ur den sökande styrelsen ska göra godkänt kunskapsprov. Folkhälsomyndigheten ansvarar för kunskapsproven och bestämmelser runt detta. Kommunen tar ut en avgift för kunskapsprov. Serveringsställets lämplighet (AL 8 kap ) Ansökan ska gälla ett visst avgränsat utrymme som får användas av den sökande. Lokalen ska eget kök i anslutning till lokalen. Matservering är ett grundläggande krav för serveringstillstånd. Det är den allmänna standarden såväl på maten som på miljön som ska vara avgörande för möjligheten att få ett serveringstillstånd. Efter kl får utbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Alkoholpolitiska olägenheter (AL 8 kap 17 ) Dent finns ingen generell rätt att få ett serveringstillstånd. Kommunen lägger stor noggrannhet vid bedömandet om riskerna för eventuella alkoholpolitiska olägenheter. Varje ansökan prövas individuellt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Serveringsstället får inte vara beläget så att det finns risk att verksamheten stör boende.

4 3 (12) Tillståndsprövning för servering på eller vid idrottsanläggning ska bedömas med stor restriktivitet då samhällets grundläggande alkoholpolitiska värdering är att idrott och alkohol inte är förenligt. Serveringstillstånd till nöjesanläggningar med speciell inriktning på ungdomlig verksamhet, eller i närheten av platser där ungdomar ofta samlas ska bedömas med stor restriktivitet. 3. Olika typer av serveringstillstånd Inget tillstånd behövs Samtliga tre villkor ska vara uppfyllda för att serveringstillstånd inte ska behövas: Om någon bjuder alla gäster vid ex. ett bröllop, 50-års kalas, anses vara enstaka tillfälle. Försäljningen ska ske utan vinstintresse. Det är inte tillåtet att sälja andra varor och tjäna på dessa. Försäljningspriset på alkohol måste vara detsamma som inköpspriset. Försäljningen får inte ske i lokaler som har stadigvarande serveringstillstånd eller i andra lokaler där yrkesmässig försäljning av mat och dryck sker. (Restaurang eller liknande). Spel- och sexklubbar Serveringstillstånd ges ej till spel- eller sexklubbar.

5 4 (12) Stadigvarande serveringstillstånd (AL 8 kap 2 ) Handläggningstid: 8 veckor från det att ansökan är komplett och ansökningsavgiften är betald. Utöver kriterierna för lämplighet gäller följande: Tillståndet kan gälla servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Alkohollagen ställer höga krav på den som söker tillståndet och lokalen där serveringen ska vara. För att få detta tillstånd ställs krav på bl.a. personlig lämplighet, lokalernas lämplighet, matutbud, alkoholpolitiska olägenheter och kunskap om alkohollagstiftningen. Lokalen ska vara godkänd ur både livsmedels- och brandsynpunkt. Ett tillfredställande antal maträtter skall finnas. Som regel ska det vara minst tre förrätter, fem huvudrätter och tre efterrätter. Efter kl får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Normal serveringstid är kl Dock kan tillstånd beviljas fram till kl Innehavare av stadigvarande tillstånd kan få serveringstid fram till kl för slutet sällskap i sina serveringslokaler. Remissinstanser är Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten samt Miljö- och byggnadsnämnden. För stadigvarande tillstånd till slutna sällskap ska den sökande i förväg veta vilka som ska delta. Lokalen får inte var öppen för insläpp av nya gäster.

6 5 (12) Catering till slutet sällskap (AL 8 kap 4 ) gäller även: Den lokal där serveringen ska ske ska vid varje tillfälle anmälas till och godkänns av kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök där maten tillreds. Provsmakning (AL 8 kap 6-7 ) En innehavare av stadigvarande serveringstillstånd har möjlighet att arrangera provsmakning förutsatt att en anmälan lämnas in till kommunen innan arrangemanget genomförs, samt att arrangören innehar tillstånd för den serverade drycken. Kryddning av starksprit (AL 8 kap 3 ) En innehavare av stadigvarande serveringstillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

7 6 (12) Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (AL 8 kap 2 ) Handläggningstid: 4 veckor från det att ansökan är komplett och ansökningsavgiften är betald. Utöver kriterierna för lämplighet gäller följande: Tillfälligt serveringstillstånd kan sökas för 1-12 tillfällen per år, eller för en begränsad tidsperiod på upp till två månader. Man kan söka tillstånd för samtliga serveringstillstånd i samma lokal och under samma år på en ansökan. Serveringen ska bedrivas inom en tydligt avgränsad serveringsyta, under tak eller som uteservering som är inhägnad och klart markerad, med tillfredsställande antal sittplatser vid bord för minst en tredjedel av totala antalet gäster. Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras. I kommunen medges normalt servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. Servering av spritdrycker medges normalt ej. Dock kan en innehavare av stadigvarande tillstånd som söker tillfälligt tillstånd i en annan lokal få servera spritdrycker. Normalt beviljas serveringstid kl , dock kan det vid speciella tillfällen såsom midsommar och nyår beviljas tillstånd fram till kl Sökanden ska vara både personligt och ekonomiskt lämplig. Underlaget för denna prövning är de handlingar som bifogas ansökan. Samma gäller för varje person som ingår som ägare eller styrelse i ett bolag som söker. Sökanden ska ha beviljats tillstånd att disponera lokalen/marken. Alkoholserveringen ska ingå som en del i ett seriöst evenemang. Lokalen ska vara godkänd ur både livsmedels- och brandsynpunkt. Ett flertal lagade eller på annat sätt tillredda maträtter ska tillhandahållas. Efter kl får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Kassa med vanlig kassarutin krävs. Remissinstanser är: Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Räddningstjänsten samt Miljö- och byggnadsnämnden.

8 7 (12) Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (AL 8 kap 2 ) Handläggningstid: 2 veckor från det att ansökan är komplett och ansökningsavgiften är betald. Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt intresse i företag, förening eller sammanslutning där arrangören på förhand vet vilka som kommer att delta. För den förening som söker tillståndet gäller att man endast riktar sig till sina befintliga och kända medlemmar, dvs. inte till personer som står utanför föreningen. Ingen annonsering eller affischering får ske. Vid varje tillfälle skall arrangören i förväg veta vilka som ska delta och vid en eventuell tillsyn kunna visa upp deltagarförteckning. Lokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning. Serveringen ska bedrivas inom en tydligt avgränsad serveringsyta, under tak eller som uteservering som är inhägnad och klart markerad, med tillfredsställande antal sittplatser vid bord för minst en tredjedel av totala antalet gäster. Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras. I kommunen medges normalt servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. Servering av spritdrycker medges normalt ej. Dock kan en innehavare av stadigvarande tillstånd som söker tillfälligt tillstånd i en annan lokal få servera spritdrycker. Normalt beviljas serveringstid kl , dock kan det vid speciella tillfällen såsom midsommar och nyår beviljas tillstånd fram till kl Sökanden ska ha beviljats tillstånd att disponera lokalen/marken. Tillfällig servering till slutna sällskap innebär att någon form av tillredd mat serveras, dock krävs inget varierat utbud. Remissförfarande är ej obligatoriskt. 3. Uteservering (AL 8 kap 14 ) I de fall serveringstillståndet även innefattar uteservering, måste mat också kunna serveras där. Den ska vara avgränsad från kringliggande område, vara överblickbar samt ligga i anslutning till övriga serveringslokaler.

9 8 (12) 4. Serveringsansvarig (AL 8 kap 18 ) Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringansvarig personal ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Den serveringsansvarige ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheter i övrigt. Tillståndshavaren ska anmäla till kommunen den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker. Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller inhyrd av bemanningsföretag får anlitas som serveringspersonal. 5. Ansökan och avgifter (AL 8 kap 10 ) Kommunen får ta ut en avgift för prövning enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut en avgift för tillsyn (AL 9 kap) av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av öl klass II. Om en ansökan inte beviljas återbetalas inte ansökningsavgiften. 6. Handläggningstider: Nytt stadigvarande tillstånd 8 v. Utvidgat/ändrat tillstånd 4 v. Tillfälligt tillstånd allmänheten 4 v. Tillfälligt tillstånd slutet sällskap 2 v. Handläggningstiderna grundas på den tid remissförfarande tar samt utredningsarbetets omfattning. Handläggningstiderna gäller från det att ansökan är komplett och ansökningsavgiften betald. Det är den sökandes ansvar att lämna in samtliga handlingar som kommunen kräver för att kunna göra en lämplig utredning. Om samtliga begärda handlingar ej inkommit inom gällande tidsram kan tillstånd ej beviljas.

10 9 (12) 7. Serveringtider (AL 8 kap 19 ) Kommunen beslutar vilka tider alkoholdrycker får serveras. Normal serveringstid är kl enligt alkohollagen, dock kan serveringstillstånd beviljas ytterligare en timma till En innehavare av stadigvarande serveringstillstånd kan få tillfälligt utökad serveringstid till kl för slutet sällskap i sina egna lokaler. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 8. Ansvarsfull alkoholservering Utbildningen Ansvarsfull alkoholservering erbjuds innehavare av serveringstillstånd samt den personal dessa innehavare har. Syftet är att förebygga och minska alkoholrelaterat våld och skador i restaurangmiljö. Detta är en evidensbaserad arbetsmetod och innebär att berusade personer och minderåriga inte serveras alkoholdrycker. Genom metoden utvecklas också en bättre kontakt mellan kommunens handläggare och krögare, vilket leder till ökad kunskap och förståelse för varandras arbetsområden. 9. Remissinstanser För att kunna göra en korrekt utredning och bedöma lämplighet av såväl sökande som serveringslokal skickas remissförfrågningar till flera instanser beroende på vilken sorts tillstånd ansökan gäller. Polismyndigheten Denna myndighet är obligatorisk enligt alkohollagen (AL 8 kap 11 ) och ska redovisa de omständigheter som ska ligga till grund för kommunens bedömning. Polisen yttrar sig om personers lämplighet samt om verksamhetens inriktning och geografiska läge innebär en risk för alkoholpolitiska olägenheter. Miljö- och byggnadsnämnden Denna instans godkänner restaurangkök utifrån livsmedelshygieniska förutsättningar beroende på vilket tillstånd som söks. De uttalar sig även om risk för olägenheter eller särskild risk för människors hälsa enligt alkohollagen (AL 8 kap 17 ). Räddningstjänsten Yttrandet anger högsta tillåtna personantal i respektive lokal, samt gällande regler för utrymningsvägar, larm, brandsläckare och rutiner vid brand. Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten Dessa myndigheter svarar för kontroll av sökandens ekonomiska skötsamhet, samt hjälper kommunen med att granska vissa inlämnade uppgifter.

11 (12) Tillsyn (AL 9 kap) Kommunen och polismyndigheten har ansvar för den omedelbara tillsynen av efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och polisen har även tillsyn över detaljhandel av öl klass II. Inre tillsyn Granskning av inkomna handlingar och yttranden i samband med utredningen av en ansökan. Även övervakning av restaurangers marknadsföring, tips från allmänheten och dylikt. Yttre tillsyn Kontroll av att tillståndshavarens alkoholservering sker i enlighet med gällande tillstånd, lagar och riktlinjer. Exempel på detta är ordning och nykterhet i och i anslutning till lokalen, kontroll av att inga minderåriga serveras, brandsäkerhet, kassarutiner, personalliggare, marknadsföring av alkoholdrycker i lokalen. Samordnad tillsyn kan göras i samarbete med någon eller några av remissinstanserna. Tillsynen i kombination med möjligheten till sanktioner (erinran, varning, återkallelse) är det viktigaste instrumentet för att säkerställa att restaurangverksamheten bedrivs enligt gällande lagar och bestämmelser. För restaurangbranschens aktörer är en fungerande tillsyn en förutsättning för konkurrens på sunda och lika villkor. Restaurangtillsyner bör ske årligen beroende på restaurangens utbud och inriktning. Förebyggande tillsyn Ett bra samarbete mellan kommunens alkoholhandläggare och tillsynsinspektörer samt tillståndinnehavare i form av en öppen dialog, korrekt information och vägledning är viktigt. Aktuellt och väsentligt informationsmaterial på hemsidan, och utbildningen Ansvarsfull alkoholservering är bra exempel på hur kommunen ger restaurangägare och personal hjälp att följa rådande lagar och bestämmelser.

12 (12) Erinran/varning/återkallelse (AL 9 kap ) Om det vid tillsyn upptäcks att efterlevnaden av rådande bestämmelser inte uppfylls kan följande åtgärder vara aktuella. Erinran eller varning Erinran, eller i allvarligare fall, varning får meddelas en tillståndsinnehavare om kravet för tillståndet inte uppfylls, eller om alkohollagens villkor ej uppfylls. Återkallelse En kommun ska återkalla ett tillstånd om: - tillståndet inte längre utnyttjas, - brottslig verksamhet förekommit i restaurangen med tillståndshavarens vetskap, eller - Alkohollagen inte efterlevts på ett sådant sätt att en varning inte är tillräckligt, eller att tidigare utdelad varning inte har åtgärdats. 12. Överklagan (AL 10 kap 1 ) Folkhälsomyndighetens eller kommunens beslut enligt Alkohollagen eller anslutande föreskrifter får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad av tillståndshavaren och ställd till förvaltningsrätten. Ändring av, och förslag på beslut ska motiveras. Skrivelsen ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att mottagaren fick ta del av beslutet, annars kan ett överklagande ej tas upp. 13. Folköl (AL 8 kap 8 ) Vid försäljning av folköl gäller bestämmelserna i alkohollagen (AL) (2010:1622) Innan försäljning av folköl påbörjas ska det anmälas till kommunen och till anmälan ska egenkontrollprogram bifogas. Lokalen där försäljning ska bedrivas ska vara godkänd enligt livsmedelslagen samt vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel. Det ska även finnas mat till försäljning under hela tiden som folköl serveras om det är ett serveringsställe (AL 5 kap 5 ) Folköl får endast säljas till den som fyllt 18 år. Köparens ålder ska kunna kontrolleras. Folköl får inte heller säljas till den som kan antas lämna ut folkölen till underårig. Folköl får inte säljas om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer folköl till underårig eller till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel kan dömas för olovlig dryckeshantering. Det kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader. Kommunen tar ut en avgift för tillsyn av folkölsförsäljning.

13 (12) Tobak och nikotinläkemedel Vid försäljning av tobak gäller bestämmelserna i tobakslagen (TL) (2005:369). Innan försäljning av tobaksvaror påbörjas ska det anmälas till kommunen, även egenkontrollprogram ska bifogas. Verksamhetsutövaren ska ge personalen information om och stöd i tobakslagen så att lagen följs. Tobak får endast säljas till den som fyllt 18 år. Köparens ålder ska kunna kontrolleras. Tobak får ej säljas till den som kan antas lämna ut tobaken till underårig. Tobaksvaror ska vara märkta och säljas i originalförpackningen. Olovlig försäljning kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader. Kommunen tar ut en avgift för tillsyn av tobaksförsäljning. Marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter är som huvudregel förbjuden. Kommersiella meddelanden ska i den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället. Marknadsföring är dock inte förbjuden i dessa fall: i tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är lämplig eller i överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig, marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror till försäljning, eller kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak.

14 Bergs kommun Box Svenstavik Kontakt:

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn för Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn na gäller fr.o.m. 2016-01-01 Beslut av miljö- och byggnadsnämnden den 18 december 2015, 217 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

I Mark Socialförvaltningen

I Mark Socialförvaltningen I Mark ALKOHOLSERVERING I MARK för serveringstillstånd Inledning Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen (010:16),

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. samt information om tobaks- och folkölsförsäljning

Riktlinjer för serveringstillstånd. samt information om tobaks- och folkölsförsäljning Riktlinjer för serveringstillstånd samt information om tobaks- och folkölsförsäljning 1 Innehållsförteckning 1 Sökandes lämplighet...4 2 Allmänt om nationell strategi och kommunens övergripande mål...5

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa MBN16-102 407 Riktlinjer för serveringstillstånd Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2016-02-24 Beslutade av MBN 2016-03-10 5 Innehåll RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND...

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Sollefteå kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av Individ- och omsorgsnämnden 2012-11-08, 178 Bakgrund sidan 3 När behövs serveringstillstånd? 3 Vilka typer av serveringstillstånd finns?

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun RIKTLINJER 2014-02-27 DNR: 2013-000217 Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun Laholms kommun Socialkontoret Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Trädgårdsgatan 15 Växel: 0430-150 00 Fax: 0430-711

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-12-03 Riktlinjer för serveringstillstånd BAKGRUND Arvidsjaur ska vara en attraktiv kommun för alla som lever och verkar här samt för dem som besöker oss. En rik

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd samt information om tobaks- och folkölsförsäljning. Antagen av kommunfullmäktige i Mönsterås 2015-09-28 198

Riktlinjer för serveringstillstånd samt information om tobaks- och folkölsförsäljning. Antagen av kommunfullmäktige i Mönsterås 2015-09-28 198 Foto: Claus Kempe Riktlinjer för serveringstillstånd samt information om tobaks- och folkölsförsäljning Antagen av kommunfullmäktige i Mönsterås 2015-09-28 198 1 Innehållsförteckning: 1 Sveriges nationella

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa en ny Alkohollag (1994-1738), som från och med 1995-01-01 ersatt Lagen

Läs mer

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. UTBILDNING Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. För dig som redan har serveringstillstånd erbjuder vi möjligheten att skriva Folk hälsomyndighetens kunskapsprov gratis. Under

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2012 Myndighetsnämnden ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och sanktionsärenden enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622)

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 När behövs provsmaknings- eller serveringstillstånd? 3 ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering Uppdatering 2014

Riktlinjer för alkoholservering Uppdatering 2014 Riktlinjer för alkoholservering Uppdatering 2014 Antagna i socialnämnden 2014-09-09 183 Innehåll Inledning... 1 Skyddslagstiftning... 1 Folköl... 1 Serveringstillstånd... 2 Kriterier för att få serveringstillstånd...

Läs mer

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn Antagen av Individnämnden 1996-03-28, SN 35 Reviderat 2005-09-22, SN 95 Reviderat 2010-09-23, IN 280 Reviderat 2012-11-15, IN 497 Innehåll 1 Inledning 5

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Antaget av Socialnämnden Mariestad 2013-05-14 Reviderad 2014-09-16 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Allmänna bestämmelser om försäljning...4

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2012-12-12, 139 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Alkoholpolitiska mål... 2 3 Kommunens informationsskyldighet... 2 4 Ansökan... 2 5 Handläggning

Läs mer

Storumans kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak samt spel och lotterier.

Storumans kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak samt spel och lotterier. Storumans kommun Riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak samt spel och lotterier. Antagen av MSBN 2016-02-17 7 Dnr. 2011.0604-900 Fastställd av KF 2016-04-19 48 Riktlinjer för

Läs mer

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd och för detaljhandel med ÖL klass II Kommunstyrelsen Antagen 091006 av mbn 82. Fastställd av fullmäktige 2009-11-23, 91 och för detaljhandel med öl klass II

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Västerviks Kommun Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-06-19, 141 med ändring 2011-01-25, 8 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-28 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 4 RIKTLINJER FÖR SERVERININGSTILLSTÅND 5 RIKTLINJER VID ANSÖKAN 5 HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: B-O Rylander Anna Storm Anna Krathmann Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Inledning... 4 Ansökan

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun 1(8) Antagen av Kommunstyrelsen den 13 juni 2012, 185, Dnr: KS 1007/12 700 Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun Enligt Alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla information

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn Antaget av Kommunstyrelsen 2016-01-27 34 Dnr 2015-000468 Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Dnr-2014-50.466 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Fastställd av Miljö- och byggnämnden 2014-03-18, 25 Miljö- och byggförvaltningen Ansökan och handläggning Handläggningstider vid ansökan

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1 Beslutad av Socialnämnden, den 2015-12-09, Dnr; SN/2015:272 113 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN Innehåll Alkohollagen 2 Ansökan 2-3 Remisser 3 Ansökningstid 3 Avgifter 3 Serveringslokalen

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND SENAST REVIDERADE 2012-05-03 ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-22 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 1(26) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 1.1 Begreppsförklaring... 4 1.2 Om serveringstillstånd... 4 2 OLIKA

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang-

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. Fastställda av kommunfullmäktige

Riktlinjer för serveringstillstånd. Fastställda av kommunfullmäktige Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av kommunfullmäktige 2015-05-25 2 (16) Riktlinjer för serveringstillstånd Inledning Dessa riktlinjer är fastställda av kommunfullmäktige i Älmhults kommun

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 1 INLEDNING Syftet med socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28 1 ( 12) INLEDNING Från och med 2002-04-01 kommer Essunga kommun att köpa en restaurangsinspektörstjänst från

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Riktlinjer för alkoholservering Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-12, 153 Innehållsförteckning Inledning...3 Alkohollagen en skyddslag...3 Socialnämndens mål med riktlinjer...3 Kommunens informationsskyldighet...3

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av serveringsärenden Kiruna kommun

Riktlinjer för handläggning av serveringsärenden Kiruna kommun Riktlinjer för handläggning av serveringsärenden Kiruna kommun Antagen i socialnämnden 2015-04-21 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Serveringstillstånd AL 8 kap. 1... 3

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker ANSÖKAN - BESLUT om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) (1994:1738) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr/

Läs mer

Version 1 (14) 4. (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.)

Version 1 (14) 4. (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.) Version 1 (1) Riktlinjer för serveringstillstånd (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.) Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen (SFS

Läs mer

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Alkoholservering i Lessebo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen och dess

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och läkemedelsförordningen Fastställda av Kommunfullmäktige 66, 2010-08-30 Justerade av Kommunfullmäktige 15, 2012-03-26 1 2 Kommunens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I KINDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I KINDA KOMMUN 1 KINDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I KINDA KOMMUN Alkohollagen (1994:1738), ger kommunerna möjlighet att inom alkohollagens ram, utforma riktlinjer för tillståndsprövningen på serveringsområdet.

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-12-12 188 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2. När behövs ett serveringstillstånd?... 3 3. Ansökan

Läs mer

RIKTLINJER Serveringstillstånd

RIKTLINJER Serveringstillstånd RIKTLINJER Datum 2015-10-23 Antagen av KS den 18 juni 2013 Reviderad datum Paragraf 1(13) Serveringstillstånd 2(13) För att stärka Grums vision år 2020 där Grums ska kännetecknas som en kommun som andas

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning/servering av folköl enligt alkohollagen (2010:1622)

Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning/servering av folköl enligt alkohollagen (2010:1622) 1 Socialförvaltningen Författare: Geli Lytter Granskad av: Margaretha Borgström Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag Januari 2012 Utgåva nr 1 Giltig tom December 2017 Riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer

Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Kommunala riktlinjer för alkoholservering Dnr: 2013/IN077/2 Kommunala riktlinjer för alkoholservering Antagen av individnämnden 2013-12-09 Kommunala riktlinjer 2(14) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och målsättning med riktlinjerna för

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2013-01-31 8 Reviderad: Riktlinjer för alkoholservering Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill Nässjö kommun bidra till att skapa

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer för alkoholservering ANTAGET AV: Samverkansnämnden miljö och bygg DATUM: 2014-12-12 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Enhetschef miljö

Läs mer

Information om serveringstillstånd

Information om serveringstillstånd 1 Information om serveringstillstånd 2011-09-20 2 Information om serveringstillstånd Innehållsförteckning: Innehållsförteckning 2 Inledning 3 När tillstånd inte behövs 3 Alkohollagen 3 Om riktlinjer 3-4

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd avseende alkoholservering i Uppvidinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-26 15 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen

Läs mer

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Riktlinje Upprättad 2012-06-04 Framtagen av Birgitta Kåberger Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Sociala avdelningen Servering Myndighetsenheten Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 Ersätter tidigare uppgraderade riktlinjer mbn 030930. ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa

Läs mer

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd Blad 1 RIKTLINJER OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR SERVERING AV SPRITDRYCKER, VIN, STARKÖL OCH ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖR FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL Antagna av kommunfullmäktige den 10 december

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Antagen av bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 38 Dnr 15/0656-491 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer