i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla"

Transkript

1 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 206/2008 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla

2 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL EN LEVANDE KOMMUN Simrishamns, Sjöbo, Skurups och Tomelilla kommuner har ett varierat och spännande krogliv som bidrar till en levande region. Som boende i kommunerna eller turist kan man välja mellan traditionella restauranger och gourmetkrogar. I samverkan med krögarna vill vi bidra till att behålla och utveckla goda krog- och boendemiljöer för kommunernas medborgare och turister samt skapa bra förutsättningar för krögarna att konkurrera på lika villkor. Ett varierat och rikt krogliv är ett viktigt inslag i en levande kommun. Vi tycker det är bra att konsumtion av alkoholdrycker i större utsträckning flyttas till krogarna där det finns social kontroll. Tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd ska uppleva att vårt arbete har hög kvalitet, är rättssäkert samt präglas av servicetänkande och ett stort socialt ansvar. Utifrån det s.k. skyddsintresset ska de positiva värden som krogarna erbjuder tillvaratas. Ungdomar ska skyddas från en tidig alkoholdebut. Fylleri, busliv, narkotika, våld, vapen, kriminalitet och diskriminering har inte något att göra med en god krogmiljö. När skyddet för medborgarnas hälsa och en god miljö kolliderar med näringsfriheten tar skyddsaspekten alltid över. Det är därför som vi är försiktiga med sena serveringstider i Simrishamns, Sjöbo, Skurups och Tomelilla kommuner. Krögaren ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför på olika sätt tillståndshavarens lämplighet. Svarta pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med ett positivt krogliv. Det ska utmärkas av hög moral, god etik och ansvarstagande både på krogen och mot samhället i övrigt. Detta ligger i allas vårt intresse. Riktlinjer för serveringstillstånd enligt Alkohollagen Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla är utarbetade i samverkan mellan Simrishamns, Sjöbo, Skurups och Tomelilla kommuner. SOCIALNÄMNDEN I SIMRISHAMNS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN I SJÖBO KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN I SKURUPS KOMMUN FAMILJEUTSKOTTET I TOMELILLA KOMMUN 2

3 ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING I SIMRISHAMNS, SJÖBO, SKURUPS OCH TOMELILLA KOMMUNER Ett huvudmål för alkoholpolitiken är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion och alltför tidig alkoholdebut, enligt 3 kap 4 alkohollagen. Både den som bedriver försäljning och den personal som medverkar vid försäljning har ansvar för att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället. Försäljningen ska utföras på ett ansvarsfullt sätt. Riktlinjer för stadigvarande serveringstillstånd Sökandes lämplighet För att erhålla och inneha tillstånd att servera alkohol krävs, enligt 7 kap 7 alkohollagen, en lämplighet avseende personliga och ekonomiska förhållanden. Sökande av serveringstillstånd ska ha dokumenterade kunskaper om alkohollagen i form av godkänd utbildning, inte vara dömd eller misstänkt för brottslig verksamhet samt betalt sina skatter och avgifter i tid. Alkohollagen ställer även krav på att den sökande ska kunna redovisa hur man finansierat inköp av rörelse och eventuell fastighet. Serveringsstället För att erhålla och inneha tillstånd krävs, enligt 7 kap 8 alkohollagen, att serveringsstället är godkänt för allsidig matlagning och har ett varierat utbud av lagad mat. I köket ska färdiga maträtter tillagas av råvaror. Lagad mat ska finnas att tillgå under hela den tid som alkoholservering pågår. Serveringsstället ska ha ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt antal sittplatser för gäster samt vara godkänt ur brandsäkerhetssynpunkt. Diskriminering Diskriminering av personer på grund av kön, nationellt eller etniskt ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionshinder kan medföra att serveringstillståndet återkallas, enligt Brottsbalken 16 kap 9. Alkoholpolitiska olägenheter Med alkoholpolitiska olägenheter, enligt 7 kap 9 alkohollagen, menas i detta sammanhang att etablering av ett serveringsställe eller utökad serveringstid för befintligt serveringsställe, riskerar att medföra samhälleliga problem. Dessa kan vara av social, alkoholpolitisk eller ordningsmässig art. För att motverka en osund utveckling i samband med alkoholservering ska särskild uppmärksamhet riktas mot särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms-, sport- och idrottsmiljöer. Antal restauranger i ett område eller närhet till bostadshus kan också ha betydelse för störningar för de boende. Vid osäkerhet kan, som en skyddsåtgärd för de boende, prövotider tillämpas. 3

4 Den inriktning och profil som en tillståndshavare eftersträvar för sin krog spelar stor roll för ordningen i krogen och dess omgivning. Serveringstider Normalt medges serveringstider kl , enligt 6 kap 4 alkohollagen. Serveringstider efter klockan 01.00, kan medges efter särskild prövning. Utomhus har utvecklats en praxis med serveringstid till kl Skulle störningar uppkomma i ett visst område beviljas serveringstid i uteservering endast till kl Uteservering Tillstånd kan förknippas med särskilda villkor såsom åtgärd i form av: väggar/glaspartier samt flexibla tak som dämpar ljud, tak som ska vara utfällda/utdragna under serveringstiden. Musik får ej förekomma utomhus efter kl Ansökan av serveringstillstånd Efter inkommen ansökan och betald avgift remitteras ansökan till polismyndigheten, miljöförvaltningen, kronofogdemyndigheten samt skattemyndigheten för att få deras syn på ansökan. Deras synpunkter, de sociala aspekterna samt ansvaret mot samhället väger tungt i detta sammanhang och kan leda till att serveringstillstånd vägras, villkoras eller begränsas. Brandsäkerheten har hög prioritet och det åligger den sökande att visa att man uppfyller kraven på brandsäkerhet. Det åligger den sökande att vid ansökningsärenden bevisa sin lämplighet som tillståndshavare, enligt 7 kap 7 alkohollagen. Tillståndsbeviset bör anslås på en väl synlig plats på serveringsstället. Riktlinjer för tillfälliga tillstånd Tillfälliga tillstånd kan gälla enstaka tillfällen eller enstaka tidsperiod och kan avse servering till allmänheten, förening, företag eller annat slutet sällskap, enligt 7 kap 5 alkohollagen. Samma regler gäller som vid prövning av stadigvarande tillstånd förutom att det är tillräckligt att lagad mat tillhandahålls. Vid evenemang för allmänheten Evenemang, som alkoholservering ingår i, ska vara seriöst. Tillstånd bör i första hand ges till krögare som redan har ett permanent tillstånd. Om det tillfälliga tillståndet inte sköts kan detta påverka det ordinarie tillståndet. Stor restriktivitet gäller för serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller andra tillställningar som främst riktar sig till ungdomar. Sökande ska ha rätt att disponera markytan/lokalen 4

5 Miljöförvaltningens krav på livsmedelshantering samt på toaletter till allmänheten ska vara uppfyllda. Polismyndigheten ska ha gett sitt godkännande Endast servering av starköl och vin bör medges. Lagad mat ska kunna tillhandahållas. Serveringen ska bedrivas på avgränsad serveringsyta med lagom antal sittplatser och acceptabla avgränsningar. Skiss ska bifogas. Huvudprincipen är att serveringen ska bedrivas på en avgränsad serveringsyta av en tillståndshavare. Avsteg från detta görs när polismyndigheten bedömer att en gemensam serveringsyta inverkar positivt på ordningsläget eller när tillståndsmyndigheten har den erfarenheten. Servering av alkoholdrycker bör vara avslutad senast kl En betryggande tillsyn över serveringen måste kunna garanteras. Sökande av tillstånd ska vara lämplig avseende personliga och ekonomiska förhållanden. Intyg om erfarenhet från alkoholservering, restaurangskola eller tidigare serveringstillstånd. Brandsäkerhet samt behov av nödutgångar ska beaktas. Redovisning av hur ordningen ska upprätthållas ska bifogas ansökan. All försäljning ska registreras i ett kassaregister. Ansökan ska ha kommit in i god tid; minst 2 månader före serveringstillfället. Under sommarmånaderna är handläggningstiden längre. För slutna sällskap Allmänt Försäljning av alkoholdrycker får endast ske om det finns ett serveringstillstånd. Med servering i alkohollagens mening avses att alkoholdrycker tillhandahålles mot någon form av ersättning, normalt s.k. försäljning. Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas utan vinstintresse, i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker, vid enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer samt utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av drycker. Samtliga fyra villkor ska vara uppfyllda samtidigt för att servering ska kunna ske utan tillstånd eller utan att kraven på att bedriva ölservering är uppfyllda. Med slutet sällskap avses en begränsad krets av personer med ett gemensamt intresse i ett företag, förening eller andra sammanhang. Arrangören ska i förväg kunna ange vilka som vid tillfället ska delta. Det innebär att arrangemanget ej får annonseras, anslås eller på annat sätt riktas till allmänheten. I ansökan om tillstånd redovisas tillställningens art och till vilka servering ska ske. Sökande av tillstånd ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. 5

6 För en förening utgörs underlaget för en prövning av dess stadgar, verksamhetsberättelse och styrelsesammansättning. Företag bifogar registreringsbevis och privatpersoner personbevis. Lagad mat ska tillhandahållas. Priset på alkoholdrycker får ej vara lägre än inköpspriset. Vid servering till slutna sällskap kan, med beaktande av eventuella störningar, serveringstid utöver medges. AVGIFTER Kommunfullmäktige beslutar om de avgifter som gäller vid ansökan om serveringstillstånd samt tillsynsavgifter. Avgifterna ska täcka de kostnader kommunen har för information, rådgivning, utbildning och tillståndsgivning enligt alkohollagen. Avgifter för ansökan om serveringstillstånd är differentierade utifrån vilken typ av tillstånd ansökan avser. Avgiften ska vara betald innan prövningen av ansökan påbörjas. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås eller återkallas, såvida inte ansökan tas tillbaka innan handläggningen påbörjas. Tillsynsavgiften utgörs av en fast avgift samt en rörlig avgift som baseras på tillståndsinnehavarens årsomsättning av alkoholdrycker. TILLSYN OCH SANKTIONER En bransch på lika villkor Alla serveringstillstånd följes upp genom olika former av tillsyn. 1. Förebyggande tillsyn sker för att förebygga problem. Genom informationsmöten i form av krögarträffar, utbildningen Ansvarsfull alkoholservering samt rådgivning skapas en grund för dialog och samarbete. 2. Inre tillsyn görs genom kontroller av uppgifter från myndigheter, av bl.a. ekonomi och vandel, andra myndigheters restauranginspektioner samt genom en övervakning av serveringsställets marknadsföring och restaurangrapportering. 3. Den yttre tillsynen kontrollerar att alkoholserveringen sker enligt givna tillstånd. Ordning i och utanför serveringsstället bedöms liksom graden av gästernas berusning. Kontroll sker att underåriga inte serveras alkohol. 4. Restaurangens kassahantering och personalens anställningsförhållanden kan också bli föremål för granskning. Självklart uppmärksammas även förekomst av narkotika, om 6

7 diskriminering förekommer och att brandsäkerhet gäller. Den yttre tillsynen kan även utföras i form av samordnad tillsyn. 5. Samordnad tillsyn avser att tillsynen utförs i samarbete med andra myndigheter som bl.a. Polisen (som även är tillsynsmyndighet enligt alkohollagen), Länsstyrelsen, Skattemyndigheten, Räddningstjänsten, Tull, miljöförvaltningen m.fl. i syfte att skapa en trygg restaurangmiljö. Vid tillsynsbesöket upprättas ett tillsynsprotokoll som tillståndshavaren efter besöket erhåller en kopia av. Vid förseelser övervägs om utredning ska inledas. Vid smärre förseelser uppmanas tillståndshavaren per brev eller muntligt att vidta rättelse. Vid allvarliga överträdelser inleds en utredning. Vår uppgift är att svara för en bra och effektiv tillsyn. Genom rådgivning och samtal med tillståndshavaren kan man oftast omedelbart rätta till eventuella brister. Olika former av åtgärder Ett serveringstillstånd kan förenas med villkor, även efter att tillstånd givits, och får endast användas för att motverka skadeverkningar av alkoholpolitisk art. Tillståndsinnehavaren varnas alternativt tillståndet återkallas om gällande lagar och bestämmelser ej följs. DIALOG OCH SAMVERKAN I dialog och samverkan vill vi utveckla en ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller, öka kunskapen och vidga infallsvinklarna. I kontakten med tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd är vår ambition en ökad samsyn i arbetet, vara lyhörda och tillgängliga. Krögarträffar Vårt mål är att bjuda in tillståndshavare till krögarträffar vid exempelvis Förändringar i lagstiftningen Förändringar i organisationen När problem uppstår som är av generell natur När behov finns av att utbyta erfarenheter och kunskaper Utbildning Vi hjälper gärna till att förmedla kontakter med utbildningsarrangörer för krögare och dess personal. 7

8 Alkoholpolicy Det ställs höga krav på de företag som hanterar alkohol och det är därför viktigt att synen på ansvarsfull alkoholhantering är mycket tydlig i den egna företagskulturen. Av den orsaken bör tillståndshavaren tillsammans med sin personal utarbeta en skriftlig alkoholpolicy som syftar till att minimera alkoholrelaterade problem bland gäster och hos den egna personalen. Restaurangnäringens egna branschorganisationer kan stödja i detta arbete. Synpunkter och klagomål I vår ambition att vara tydliga och serviceinriktade samt ha en god relation till tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd är synpunkter på verksamheten viktiga för oss. Dessa hjälper till att utveckla och förbättra arbetet. ALKOHOLSERVERING I SJÖBO Ansökan/handläggningstid Kommunledningsförvaltningens kansliavdelning handlägger ansökningar om olika former av serveringstillstånd i Sjöbo kommun. Familjeförvaltningens myndighetsenhet utreder den sökandes lämplighet och familjeförvaltningens råd- och stödenhet svarar tillsammans med polismyndigheten för tillsynen av restauranger med serveringstillstånd. För att ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs en skriftlig ansökan. Prövningen är relativt omfattande och uppskattas i normalfallet till ca 2 månader, under förutsättning att sökande lämnat in kompletta ansökningshandlingar. Någon möjlighet att få ett tillfälligt tillstånd i avvaktan på slutligt ställningstagande finns inte. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om serveringstillstånd och familjenämnden beslutar om respektive föreslår eventuella ingripanden enligt alkohollagen. Överklagan av beslut Om sökanden eller tillståndshavaren är missnöjd med kommunens beslut kan dessa överklagas till länsrätten. 8

9 INFORMATION OCH BLANKETTER Från och med den 3 september 2012 finns en gemensam organisation för handläggning av tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622). Denna organisation är gemensam för Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner och är placerad i Tomelilla. Handläggare för Ystads och Sjöbo kommuner: Sofia Olofsson Tel Mobil e-post: Handläggare för Tomelilla och Simrishamns kommuner: Patrik Sköld Tel Mobil e-post: Administrativ assistent för samtliga kommuner: Susann Bönnemark Tel e-post: 9

10 ANSÖKNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT ALKOHOLLAGEN avgifter Kommunen har rätt att ta ut avgifter för prövningen av ansökan om serveringstillstånd och för den löpande tillsynen av tillståndshavarna. Detta regleras i alkohollagen 8 kap.10. Avgifterna justeras årligen med förändringen av gällande konsumentprisindex (årsmedelvärde juli-juni för den senaste 12-månadersperioden jämfört med juli-juniåret före). Nu gällande avgiftskonstruktion antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2011, 3. ANSÖKNINGSAVGIFTER Nyansökan Stadigvarande tillstånd allmänhet och slutna sällskap kr Tillfälliga tillstånd till allmänheten* dagar kr - mer än 2 dagar kr Tillfälliga tillstånd till allmänheten * (avser i kommunen befintliga tillståndshavare) dagar kr - mer än 2 dagar kr Tillfälliga tillstånd slutna sällskap * 580 kr *Tillsynsavgiften inkluderas i ansökningsavgift vid tillfälliga tillstånd Stadigvarande tillstånd till slutna sällskap vid kr cateringverksamhet Godkännande av lokal vid cateringverksamhet 580 kr/tillfälle Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang dagar kr - mer än 2 dagar kr Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe kr 10

11 Stadigvarande tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme kr Tillfälligt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme dagar kr - mer än 2 dagar kr Ansökan förändring/tillägg i gällande tillstånd Förändrade tillstånd kr - utökad alkoholdryck - serveringstider - om/tillbyggnad eller ändrade serveringslokaler - nya delägare/bolagsmän/ändrad företagsform - uteservering - utökning i tillstånd till att även omfatta tillstånd till servering till slutna sällskap vid cateringverksamhet Kunskapsprov Kunskapsprov/examination kr/ provtillfälle Kostnad för auktoriserad tolk Självkostnad TILLSYNSAVGIFTER Fast tillsynsavgift/år alkoholservering till allmänheten 930 kr stadigvarande tillstånd till slutna sällskap* 930 kr stadigvarande tillstånd till slutna sällskap vid cateringverksamhet 930 kr stadigvarande tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe 930 kr * den fasta avgiften inkluderar enstaka inspektioner Rörlig tillsynsavgift/år för stadigvarande tillstånd baserad på årsomsättning av alkoholdrycker kr kr kr kr kr 11

12 kr kr kr kr 12

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument 1(18) gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-14, 62 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-19, och gäller tillsvidare. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd Riktlinjer för alkoholservering Vad krävs för att få serveringstillstånd A N T A G N A A V K O M M U N S T Y R E L S E N 2 0 1 4 - XX- X X, Ä R E N D E E C O S 2 0 1 3-1 5 4 1 Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering 2012-08-28 för alkoholservering vapen en symbol för Gästgiveri Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-09-27 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN En ansvarsfull servering och försäljning av alkohol Antagen av socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING En ansvarsfull servering av alkohol...

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning Förslag 2012-03-09, Reviderat 2012-03-27 Bengtsfors Dnr MN 2012.061.701 Dals Ed Dnr SN 2012/51.702 Färgelanda Dnr MN 2012/176 Mellerud Dnr SN 2012/66.701 Åmål Dnr VoN 2012/69 GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND

Läs mer

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel Datum Sida 2015-05-18 1 (13) Antagna av miljö- och bygglovsnämnden 2015-03-11, 18 Innehållsförteckning Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till.

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Studiematerial alkohollagen I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Innehåll Alkoholpolitiska grunder.. sid. 3 Inledning och definitioner. sid. 5 Tillverkning

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING BYGGLOVTAXA... 2 KOMMUNALA FÖRESKRIFTER ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR GNOSJÖ KOMMUN... 3 FELPARKERINGSAVGIFT... 7 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET, TAXA... 8 DELEGATIONSORDNING...

Läs mer

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANSÖKAN om stadigvarande tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (12) Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden:

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden: MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon 0370-37 72 13 E-post: Leif.G.Antonsson@varnamo.se Ny alkohollag från den 1 januari 2011 (2010:1636). 2011-01-01 2 1 (13) Några

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft. Några av de viktigaste förändringarna i den nya alkohollagen när det gäller servering av alkohol på restaurang

Läs mer