Version 1 (14) 4. (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 1 (14) 4. (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.)"

Transkript

1 Version 1 (1) Riktlinjer för serveringstillstånd (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.) Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen (SFS 2010:1622) och dess regler. Statens Folkhälsoinstitut (FHI) ger vägledning till hur lagen ska tolkas. Genom riktlinjerna vill kommunen informera om alkohollagen och de delar där en lokal anpassning till alkohollagen är möjlig. Det är särskilt viktigt att det blir tydligt för den som vill ansöka om serveringstillstånd, vilka villkor som gäller både utifrån lagstiftningen och utifrån de lokala förhållandena. Alkohollagen är en skyddsslagstiftning och har som syfte att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför är en utgångspunkt i tillämpningen av lagen att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitisk hänsyn. Riktlinjer Som grund för bedömning och tolkning av alkohollagen följer Älmhults kommun FHI:s rekommendationer om hur bestämmelserna ska tillämpas. Dessa riktlinjer är fastställda av kommunfullmäktige i Älmhults kommun 2012-xx-xx. Riktlinjerna ska visa den sökande vad kommunen anser som väsentligt vid tillståndsprövning utöver det som framgår av alkohollagen. En individuell prövning måste dock alltid ske i varje enskilt fall. Vid avslag på ansökan kan den sökande överklaga beslutet, i första instans till förvaltningsrätten. Riktlinjerna består av ett antal huvudrubriker som följs av underrubriker som ger information om vad som gäller för alkoholservering. Under rubrikerna presenteras olika kapitel och paragrafer i lagtexten. Dessa följs av information och förklaringar om vad lagtexten betyder i praktiken. Därefter anges de riktlinjer kommunen antagit gällande de lokala förhållandena vid tillståndsprövning. När behövs ett serveringstillstånd? 8 kap. 1 alkohollagen För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd).

2 Version 2 (1) Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast om tillstånd har meddelats av kommunen. Med servering menas försäljning av alkohol mot ersättning och för konsumtion på platsen. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift, t ex en entréavgift. Ett serveringstillstånd innebär således en rätt för tillståndshavaren att mot betalning servera sina gäster de alkoholdrycker som tillståndet omfattar. I Älmhults kommun ansvarar socialnämnden på uppdrag av kommunfullmäktige för tillämpningen av alkohollagen; dvs. handläggning av ansökningar, beslut om tillstånd och tillsyn. På kommunens hemsida finns både information om serveringstillstånd i allmänhet och konkret vägvisning i form av blanketter som kan användas vid ansökan till de olika tillstånden. Kommunens hemsida har adressen Ett undantag då serveringstillstånd inte behövs beskrivs i 8 kap 1 alkohollagen. Där anges tre punkter som ska uppfyllas: 1. serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 2. serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och 3. serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Alla tre punkterna ska vara uppfyllda. Punkt 2 innebär att ingen annan kostnad utöver inköpskostnaden för dryckerna får tas ut av gästerna. Avgift för att få delta i tillställningen eller betalning för annat får inte förekomma. Detta innebär att arrangören i anslutning till tillställningen inte kan ta betalt vare sig mat eller för andra varor eller tjänster mm. Olika serveringstillstånd 8 kap. 2 alkohollagen Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd kan antingen avse hela året eller en viss del av året (s.k. säsongsrättighet). Exempel på säsongsrättighet är en sommarrestaurang som har stadigvarande tillstånd till servering under de sommarmånader restaurangen har öppet.

3 Version 3 (1) Stadigvarande serveringstillstånd kan meddelas antingen till allmänheten eller till slutet sällskap. Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Vid start av restaurang där det är tänkt att försäljning och servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker ska förekomma behövs ett tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten. För att restaurangen ska få stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten krävs enligt alkohollagen att serveringsstället har ett kök i anslutning till serveringslokalen och att lagad eller på annat sätt tillredd mat tillhandahålls. Restaurangen ska ha ett tillräckligt antal sittplatser och en överblickbar serveringsyta. Sökande ska uppfylla alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet samt klara kunskapsprovet. Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap Ett stadigvarande tillstånd avseende slutna sällskap är antingen: en så kallad klubbrättighet, d.v.s. ett tillstånd för ett visst sällskap som förening, företag, klubb, personalgrupp och liknande en så kallad festvåningsverksamhet, d.v.s. ett tillstånd till en restaurangrörelse som på beställning bedriver servering till olika sällskap ett cateringtillstånd Tillfälliga tillstånd Tillfälliga tillstånd att servera alkohol avser en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. Tillfälliga tillstånd att servera alkoholdrycker förutsätter att det inte är fråga om regelbunden, återkommande verksamhet. Tillfälligt serveringstillstånd kan lämnas för servering till allmänheten och till slutna sällskap. Tillfälliga tillstånd till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten under enstaka tidsperioder eller vid enstaka tillfällen som vid exempelvis festivaler eller andra tidsbegränsade arrangemang. Enligt kommunens riktlinjer gäller dessutom följande. Serveringstillstånd till allmänheten i anslutning till idrottsevenemang medges endast i undantagsfall. Alkoholservering medges inte på läktaren. Samma restriktivitet gäller i samband med arrangemang som främst riktar sig till ungdomar. Tillstånd att servera spritdrycker ges endast undantagsvis, t.ex. för att kunna servera snaps till julbordet. Serveringen av alkoholdrycker ska vara avslutad kl om det inte ur ordnings- och/eller störningssynpunkt är motiverat med tidigare avslutning. Lagad mat ska tillhandahållas under hela serveringstiden. Miljö- och byggförvaltningens krav på livsmedelshanteringen ska vara uppfyllda.

4 Version (1) Räddningstjänstens krav på brandskyddet ska vara uppfyllt. Serveringen ska bedrivas på avgränsad serveringsyta med tillräckligt antal sittplatser och acceptabla avgränsningar. Sökande ska ha rätt att disponera markytan/lokalen. Betryggande tillsyn av serveringen och serveringsområdet måste garanteras. Bedömning om vakter behövs liksom antalet vakter ska tillståndshavaren göra i samråd med polisen. Tillfällig servering vid festivaler och liknande arrangemang medges normalt inte för längre period än fem dagar i följd. Återkommande tillfälliga tillstånd till allmänheten avseende samma lokal beviljas max. 7 gånger under en 36-månadersperiod från första tillståndet. Därefter betraktas inte verksamheten längre som tillfällig utan ansökan om stadigvarande tillstånd ska lämnas. Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i en förening, ett företag eller en sammanslutning utöver den aktuella tillställningen där arrangören i förväg vet vilka som deltar. Serveringslokalen får inte vara öppen för nya gäster under pågående tillställning. Det är inte ovanligt att diskussioner uppstår om en tillställning är en allmän eller sluten tillställning. En tillställning som polisen bedömer vara en offentlig tillställning kan aldrig få ett serveringstillstånd för ett slutet sällskap utan bedöms då vara öppen för allmänheten. Även utformningen av eventuell annonsering är viktig vid bedömningen om det handlar om ett slutet sällskap. Provsmakning Av 8 kapitlet 2, 6 och 7 alkohollagen framgår bland annat att anordande av provsmakning av alkoholdrycker är tillåten för den som redan har serveringstillstånd för den dryck som provsmakningen avser samt för den lokal där provsmakningen ska äga rum. Det gäller också den som tillverkar alkoholdrycker av råvaror från den egna gården och som har stadigvarande tillstånd. Anmälan ska göras till kommunen. Den som inte redan har serveringstillstånd kan söka särskilt tillstånd för provsmakning, tillfälligt eller stadigvarande. Ansökan och handläggning Alkoholförordningen (2010:1636) 5 Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

5 Version 5 (1) En ansökan om serveringstillstånd ska enligt alkohollagen göras skriftligt till kommunen. Ansökan görs genom blanketter som finns att hämta på kommunens hemsida. Beräkningen av handläggningstiden påbörjas när samtliga för tillståndets erforderliga handlingar inkommit från sökanden och efter att avgiften för ansökan har betalats. Ansökan utreds av alkoholhandläggaren som lämnar ett motiverat förslag till socialnämndens utskott för beslut eller fattar eget s.k. delegationsbeslut. Innan beslut om serveringstillstånd tas, måste polismyndigheten yttra sig om den sökandes skötsamhet samt om alkoholpolitiska olägenheter kan tänkas uppstå ur t ex ordnings- och trafiksäkerhetssynpunkt. Miljö- och byggförvaltningen är också en självskriven remissinstans som yttrar sig om risk för störning finns hos närboende samt om sökanden är registrerad som livsmedelsföretag. Den ekonomiska prövningen är ett viktigt inslag i kommunens prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Yttranden begärs in av Skatteverket och eventuellt Kronofogdemyndigheten. Ekonomisk misskötsamhet är skäl för avslag. Kravet är att den sökande ska ha fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna. Det är viktigt att alla företag kan konkurrera på samma villkor. Räddningstjänsten yttrar sig om lokalens lämplighet ur brandsäkerhets- och säkerhetssynpunkt. Beslut enligt alkohollagen kan överklagas till förvaltningsrätten. Handläggningstiden varierar beroende på vad ansökan gäller och beroende på om beslut fattas av utskott eller genom delegationsbeslut. Utredningstiden för permanenta tillstånd är längre än för tillfälliga tillstånd. För att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att ansökan är komplett och innehåller alla begärda handlingarna när den kommer in. Då kan handläggningen starta direkt. Enligt kommunens riktlinjer gäller följande. Kommunens ambition är att en ansökan om stadigvarande tillstånd ska vara avgjord inom ca 3 månader efter det att ansökan är komplett. Handläggningstiden för ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten beräknas i normalfallet till 1 månad, men kan vara längre i samband med stora arrangemang och under sommartid. Fördröjning beroende på att sökanden inte klarar kunskapsprovet ligger utanför kommunens kontroll.

6 Version 6 (1) Kunskapsprovet 8 kap. 12 alkohollagen Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Att servera alkohol är en socialt ansvarsfull uppgift. Det är därför nödvändigt att den som anförtros uppgiften, förutom annan lämplighet, också har en god kunskap om det regelverk som omgärdar alkoholserveringen. Sökanden ska därför genomgå ett kunskapsprov för att visa en god kännedom om alkohollagens bestämmelser. Det finns olika prov beroende på vilket tillstånd som söks. Det mest omfattande provet ställs till den som ansöker om stadigvarande tillstånd till allmänheten. Även ansvariga för tillfälliga tillstånd till slutna sällskap måste genomföra ett kunskapsprov med godkänt resultat. Kommunen administrerar prövning av en sökandes kunskaper genom att använda prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut. Sökande som misslyckas i provet har möjlighet till två omprov inom ramen för en tillståndsansökan. Genom att Statens folkhälsoinstitut ansvarar för att ta fram kunskapsprovet blir prövningen enhetlig i hela landet. Det finns vissa undantag från kunskapsprov, t ex om den som söker redan har ett tillstånd eller om tillståndet gäller vid ett enstaka tillfälle, t ex ett bröllop. För ytterligare information om kunskapsprovet - kontakta kommunens alkoholhandläggare. Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl 8 kap. 17 alkohollagen Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.

7 Version 7 (1) Vid en ansökan om serveringstillstånd eller vid förändringar i befintliga serveringstillstånd ska Älmhults kommun bedöma om det finns risk att olägenheter kan uppstå. Bedömningen utgår bland annat från inkomna ansökningshandlingar samt remissyttranden. Framförallt yttranden från Polismyndigheten och miljö- och byggförvaltningen väger tungt vid bedömningen. Serveringsställets belägenhet syftar på dess geografiska belägenhet. Om lokalen till exempel är belägen i ett bostadsområde eller i ett område som på annat sätt kan vara känsligt för störningar skulle det kunna befaras olägenheter beträffande ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Förutom bostadsområden kan det vara fråga om närheten till skolor eller fritidsgårdar, institutioner för missbrukare eller liknande verksamhet. Enligt kommunens riktlinjer gäller följande. Vid bedömning av serveringsställets belägenhet och risk för störningar ska särskilt beaktas: Risken att närboende störs. Närheten till skolor, fritidsgårdar, idrottsanläggningar. Restaurangtäthet. Restaurangens inriktning, t ex renodlad restaurang för matservering, restaurang med nöjesverksamhet eller restaurang som vänder sig till ungdomar. Serveringstider 8 kap. 19 alkohollagen Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17. Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan och inte pågå längre än till klockan Den svenska alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning. Sociala hänsyn ska därför ha företräde framför företagsekonomiska eller näringspolitiska överväganden. Reglerna om serveringstider för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker utgör en väsentlig del av alkohollagstiftningen. Lagstiftaren har som huvudregel angivit kl för serveringens början och kl för serveringens avslutande. Kommunen har rätt att ge tillstånd till utsträckt serveringstid. Utsträckt serveringstid är således undantag och ska därför prövas i varje enskilt fall. Enbart ekonomiska skäl, t.ex. en hänvisning till att en konkurrerande eller närliggande restaurang har utsträckt serveringstid, är därför inte en tillräcklig grund för bifall till en ansökan om utsträckning av serveringstiden utöver normaltiden.

8 Version 8 (1) När kommunen ska fatta beslut om serveringstid ska särskild hänsyn tas till risken för alkoholpolitiska olägenheter. För att kunna göra en fullgod bedömning av om det föreligger risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller om den innebära särskild risk för människors hälsa förs en dialog med bland annat polismyndigheten och miljö- och byggförvaltningen. Enligt kommunens riktlinjer gäller följande. Vid prövning av serveringstider utanför den så kallade normaltiden klockan läggs särskilt stor vikt vid yttranden från polismyndigheten och miljö- och byggförvaltningen. När tillfälliga tillställningar för allmänheten är förlagda utomhus kan det finnas särskild risk för störningar, i synnerhet om serveringen sker i tätbebyggt område. Kommunen är särskilt restriktiv vid prövning av förlängda öppettider i sådana fall. I de fall förlängd serveringstid medges i samband med stadigvarande tillstånd är beslutet som regel förenat med villkor om omprövning efter 12 månader (prövotid). Ett beslut om utökad serveringstid kan förenas med villkor att det alltid ska finnas personal på plats som genomgått kursen Stökfritt (Ansvarsfull alkoholservering). Ordning och nykterhet 3 kap 5 och 8 kap 20 alkohollagen handlar båda om att se till att hålla ordning där man säljer och serverar alkoholdrycker. Enligt 3 kap 5 ska skador i möjligaste mån förhindras vid försäljning och den som säljer alkoholdrycker ska se till att det råder ordning och nykterhet på försäljningsstället. Enligt 8 kap 20 ska personalen vid servering se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks. Enligt kommunens riktlinjer gäller följande. Vid tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten medges endast i undantagsfall tillstånd att servera spritdrycker. Servering av större mängder alkohol till en person eller grupp begränsas. Det är t ex inte tillåtet att servera hela flaskor med spritdrycker. Tillståndshavaren bör ha en policy känd för serveringspersonalen för hur onyktra gäster ska hanteras och bemötas. Älmhults kommun ska själva eller i samarbete med andra närliggande kommuner erbjuda utbildningen Stökfritt (Ansvarsfull alkoholservering). Älmhults kommun ska aktivt påverka företag eller föreningar med serveringstillstånd att låta personalen genomgå utbildningen ansvarsfull alkoholservering. Älmhults kommun har ambitionen att minst en gång per år bjuda in restaurangföretagen och föreningar m.fl. med serveringstillstånd till informations- och dialogträffar.

9 Version 9 (1) Uteserveringar Uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan samma regler gäller som vid annan alkoholservering. Enligt 8 kap 1 första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse ett visst avgränsat utrymme, exempelvis en uteservering som finns i anslutning till serveringsstället. Kommunen kan vid ett beslut om uteservering villkora tiderna för när uteserveringen ska vara utrymd. Anledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen, till exempel dem som bor i närheten av restaurangen. Om kommunen inte har villkorat tillståndet med en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller serveringsställets utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den serveringstid som gäller för serveringsstället i övrigt. Se 8 kap 19 alkohollagen. Enligt kommunens riktlinjer gäller följande. Vid risk för störningar på grund av uteserveringen kan serveringstiden för denna och den tid då uteserveringen ska vara utrymd begränsas. Polismyndigheten och miljö- och byggförvaltningens yttrande har stor betydelse för beslutet. Uteserveringen ska ligga i omedelbar anslutning till ordinarie restaurang. Restaurangen ska från sina ordinarie lokaler kunna ha uppsikt över uteserveringen. Sökande ska ha beviljats markupplåtelse av kommunen eller privat värd (för gatumark krävs även polismyndighetens tillstånd). Miljö- och byggförvaltningens krav på livsmedelshantering skall vara uppfyllda. Lagad mat ska kunna tillhandahållas under hela serveringstiden. Serveringen ska bedrivas i en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande antal bordsplatser och med acceptabla avgränsningar. Hur serveringsytan ska vara avgränsad avgörs i varje enskilt fall beroende på verksamhet och målgrupp. Notera att inbyggda uteserveringar med väggar och tak omfattas av rökförbudet.

10 Version 10 (1) Gemensamt serveringsutrymme 8 kap. 1 alkohollagen Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. I 8 kapitlet 1 andra stycket alkohollagen ges möjlighet för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att servera på samma yta. En förutsättning är att de som ansöker om gemensamt serveringsutrymme har ett eget serveringstillstånd. Ansökan om gemensamt serveringsutrymme kan göras både av den som har eller söker stadigvarande tillstånd och av den som har eller söker tillfälligt tillstånd. Villkor vid meddelande av serveringstillstånd I samband med att kommunen fattar beslut om tillstånd kan beslutet också kombineras med olika slags villkor. Syftet ska vara att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. Villkoren kan alltså endast lämnas i samband med beslut om serveringstillstånd. Dit räknas också beslut om utökning eller annan ändring av ett gällande tillstånd, till exempel förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal eller annat serveringsutrymme. Villkoren får inte vara generella utan behovet ska bedömas i varje enskilt fall. Exempel på villkor som kommunen kan ställa i samband med beslut: förordnade vakter efter vissa klockslag eller vid olika typer av arrangemang. olika utrymningstider för servering i olika lokaler eller utrymmen på ett serveringsställe (exempelvis för uteservering). olika serveringstider beroende av typ av evenemang. högsta antalet gäster på ett ställe begränsning av servering genom att endast tillåta bordsservering, eller vid vissa evenemang endast tillåta bordsservering. utbildning i Stökfritt (Ansvarsfull alkoholservering)för personal som arbetar vid sen serveringstid.

11 Version 11 (1) Kommunens tillsynsverksamhet 9 kap. 2 alkohollagen Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Nedan följer huvuddragen för olika sätt att arbeta med tillsyn. En mer detaljerad beskrivning finns i den tillsynsplan som kommunen har upprättat och som revideras årligen. Den beskriver kommunens planerade tillsynsarbete under året. Älmhults kommuns tillsynsplan finns upplagd på kommunens hemsida. Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning, exempelvis utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten med branschen och nätverksmöten mellan myndigheter och branschen. Det är också kommunens arbete med att sprida kunskaper om hur alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på serveringsstället. Information via kommunens hemsida blir allt viktigare. Där ska alla blanketter som kan behövas vid en ansökan finnas tillgängliga liksom annan information. Inre tillsyn innebär att kommunen arbetar med att granska om den som har provsmaknings- eller serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden. Den inre tillsynen är administrativ och sker med stöd av remisser och underrättelser mellan myndigheterna. Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet. Det kan ske även under kvällar och nätter för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen och det tillstånd som lämnats. Tillsyn kan även ske genom så kallad samordnad tillsyn, vilket innebär att kommunen tillsammans med myndigheter som Polisen, Skatteverket, miljö- och byggförvaltningen eller räddningstjänsten gör en gemensam tillsyn på serveringsstället. Inre och yttre tillsyn kan leda till att en utredning inleds och att förnyade remisser skickas till de berörda myndigheterna. Utredningen kan i sin tur leda till förslag om sanktionsåtgärder. Om en utredning inleds ska kommunen avsluta ärendet med ett beslut. En genomförd tillsyn ska dokumenteras och avslutas. De uppgifter som har framkommit i den utredning som gjorts med anledning av tillsynen ska kommuniceras med tillståndshavaren.

12 Version 12 (1) Kommunens sanktionsmöjligheter Om innehavaren av ett serveringstillstånd inte längre uppfyller de förutsättningar som gällde när tillståndet lämnades eller följer de bestämmelser som gäller för servering får kommunen tillgripa sanktionsmedel. De sanktionsmedel som står till buds är erinran, varning eller återkallelse. I regel tillgrips erinran först, följt av varning och vid upprepade fall eller grova överträdelser kan tillståndet återkallas. Enligt kommunens riktlinjer gäller följande. I Älmhults kommun strävar vi efter att i dialog lösa uppkomna problem. Vid mindre allvarliga förseelser förväntas rättelse normalt ske i samförstånd mellan kommunen och tillståndshavaren. Kommunen ser allvarligt på servering till personer som ännu inte fyllt 18 år. Sådan förseelse kommer alltid att medföra att återkallelse av serveringstillståndet övervägs. Tillsynsavgifter 8 kap. 10 alkohollagen Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. Regeringen får meddela föreskrifter om den tid inom vilken kommunen Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 alkohollagen rätt att ta ut avgifter för tillsyn av den som har provsmaknings- eller serveringstillstånd. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen som regleras närmare i kommunallagen (1991:900). Information om aktuella avgifter finns på kommunens hemsida alkoholtillstånd. Tillsynsavgiften och avgifter för ansökan ska täcka kommunens kostnader i samband med ansökan, arrangerandet av kunskapsprovet och utgifter i samband med tillsynsbesök och information. Dialog och samverkan Älmhults kommun vill genom dialog och samverkan utveckla en ömsesidig respekt, öka kunskapen och förståelsen för varandras roller. I vår kontakt med tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd har vi ambitionen att nå samsyn, vara lyhörda och lätt tillgängliga.

13 Version 13 (1) Former av samverkan Utbildning Utbildningen Stökfritt (Ansvarsfull alkoholservering) är sedan flera år en naturlig del i samverkan mellan kommunerna, Länsstyrelsen, polisen och restaurangnäringen. Stökfritt är en evidensbaserad metod som minskar våld och oroligheter på krogen. I Kronobergs län har över 600 serveringspersonal och krögare utbildats i metoden. Sedan 2011 ligger ansvaret för att kursen arrangeras på kommunerna. Älmhult samarbetar med Markaryds och Ljungby i genomförandet av Stökfritt. Målsättningen är att krögare med personal i Älmhults kommun ska erbjudas utbildningen minst en gång per år. För att metoden Stökfritt ska nå målet med minskat våld på krogarna krävs också att kommunens och polisens tillsyn över serveringarna genomförs regelbundet. Dessutom är dialog och informationsträffar med representanter från näringen och enheten för tillståndsgivning ett viktigt inslag i metoden. Informationsträffar Älmhults kommun har ambitionen att vid minst ett tillfälle per år bjuda in innehavare av serveringstillstånd till informations- och dialogträff. Representanter från kommunen, räddningstjänsten och polisen kan delta och informera om de förutsättningar som gäller för alkoholservering. Informationsträffen anordnas lämpligen på våren och blir därmed också en förberedelse till eventuella arrangemang som kan komma att arrangeras under sommaren. Tillståndsprövning och tillsyn i Älmhults kommun I Älmhults kommun handlägger socialförvaltningen ansökningar om serveringstillstånd och ansvarar tillsammans med polismyndigheten för tillsynen av restauranger och andra verksamheter med serveringstillstånd. Socialnämnden fattar beslut om serveringstillstånd och eventuella ingripande enligt alkohollagen. Adress: Besöksadress: xxxx Postadress: Box 500 Ort: Älmhult Telefon: Alkoholhandläggare: Perarne Petersson Telefon: e-post: Du kan få information och ta fram blanketter för ansökan via kommunens hemsida:

14 Version 1 (1) Ytterligare information finns på Statens folkhälsoinstituts hemsida under rubriken Tillsyn.

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Alkoholservering i Lessebo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen och dess

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd avseende alkoholservering i Uppvidinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-26 15 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. Fastställda av kommunfullmäktige

Riktlinjer för serveringstillstånd. Fastställda av kommunfullmäktige Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av kommunfullmäktige 2015-05-25 2 (16) Riktlinjer för serveringstillstånd Inledning Dessa riktlinjer är fastställda av kommunfullmäktige i Älmhults kommun

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-12-12 188 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2. När behövs ett serveringstillstånd?... 3 3. Ansökan

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa MBN16-102 407 Riktlinjer för serveringstillstånd Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2016-02-24 Beslutade av MBN 2016-03-10 5 Innehåll RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND...

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering

Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2012 ISBN 978-91-7257-918-7 (pdf) ISBN 978-91-7257-919-4 (print)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för alkoholservering ÖFS 2013:14 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 4:19 Dnr KS 2012/506-702 2013-14 Riktlinjer för alkoholservering v 4 13-05-20 13:15

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Antaget av Socialnämnden Mariestad 2013-05-14 Reviderad 2014-09-16 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Allmänna bestämmelser om försäljning...4

Läs mer

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(11) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen Antagen vid nämndens sammanträde den 16 december 2015 Postadress: Uppsala kommun, Miljöförvaltningen

Läs mer

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(1) Datum MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Diarienummer 2014-06-25 2014-0173 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 juni 2014 Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 När behövs provsmaknings- eller serveringstillstånd? 3 ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND SENAST REVIDERADE 2012-05-03 ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-22 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2012-12-12, 139 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Alkoholpolitiska mål... 2 3 Kommunens informationsskyldighet... 2 4 Ansökan... 2 5 Handläggning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang-

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2013-01-31 8 Reviderad: Riktlinjer för alkoholservering Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill Nässjö kommun bidra till att skapa

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Årjängs kommuns Riktlinjer för alkoholservering

Årjängs kommuns Riktlinjer för alkoholservering Årjängs kommuns för alkoholservering Dnr 464.12.401 Bom 508.2012 1 Inledning... 3 Syftet med riktlinjerna för alkoholservering... 3 vid ansökan och handläggningstid... 3 Alkohollagen en skyddslag... 3

Läs mer

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Riktlinje Upprättad 2012-06-04 Framtagen av Birgitta Kåberger Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Sociala avdelningen Servering Myndighetsenheten Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Revidering av nämndens riktlinjer för serveringstillstånd

Revidering av nämndens riktlinjer för serveringstillstånd MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Henrik Larsson 2015-11-27 MHN-TE 2015-247 018-727 50 19 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 16 december Revidering av nämndens riktlinjer

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 1 INLEDNING Syftet med socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

RIKTLINJER SERVERING ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

RIKTLINJER SERVERING ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE RIKTLINJER SERVERING ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-18 2 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill kommunen bidra till att skapa goda restaurang- och boendemiljöer för kommunens

Läs mer

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn Antagen av Individnämnden 1996-03-28, SN 35 Reviderat 2005-09-22, SN 95 Reviderat 2010-09-23, IN 280 Reviderat 2012-11-15, IN 497 Innehåll 1 Inledning 5

Läs mer

2013-01-22. Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering

2013-01-22. Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering 2013-01-22 Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Innehållsförteckning Inledning 1.1 Bakgrund 3 3 2 Härryda kommuns riktlinjer för serveringstillstånd 3 2.1 Riktlinjer vid ansökan 4 2.1.1 Ansöknings-

Läs mer

Förslag till riktlinjer för alkoholservering

Förslag till riktlinjer för alkoholservering Styrdokument 1 (6) 2016-10-27 Fastställd: Kommunfullmäktige år-månaddag x Gäller för: Dokumentansvarig: Bygg- och miljöchef Dnr : 81714 Förslag till riktlinjer för alkoholservering Postadress Besöksadress

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd

Riktlinjer gällande serveringstillstånd gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen, riktlinjer enligt tobakslagen och riktlinjer enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i Sunne kommun Bakgrund... 2 Ansökan och handläggning...

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn Antaget av Kommunstyrelsen 2016-01-27 34 Dnr 2015-000468 Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60

Läs mer

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd Blad 1 RIKTLINJER OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR SERVERING AV SPRITDRYCKER, VIN, STARKÖL OCH ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖR FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL Antagna av kommunfullmäktige den 10 december

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Dnr-2014-50.466 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Fastställd av Miljö- och byggnämnden 2014-03-18, 25 Miljö- och byggförvaltningen Ansökan och handläggning Handläggningstider vid ansökan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

I Mark Socialförvaltningen

I Mark Socialförvaltningen I Mark ALKOHOLSERVERING I MARK för serveringstillstånd Inledning Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen (010:16),

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Eskilstuna kommuns riktlinjer för alkoholservering Eskilstuna den stolta Fristaden

Eskilstuna kommuns riktlinjer för alkoholservering Eskilstuna den stolta Fristaden 2016-09-26 MH 1 (15) Eskilstuna kommuns riktlinjer för alkoholservering Eskilstuna kommun /Dokumentdatum/ 2 (15) Innehållsförteckning Inledning 3 nas mål och syfte 3 Kommunerna ska ha tydliga och aktuella

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn för Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn na gäller fr.o.m. 2016-01-01 Beslut av miljö- och byggnadsnämnden den 18 december 2015, 217 Innehållsförteckning

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun RIKTLINJER 2014-02-27 DNR: 2013-000217 Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun Laholms kommun Socialkontoret Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Trädgårdsgatan 15 Växel: 0430-150 00 Fax: 0430-711

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer för alkoholservering ANTAGET AV: Samverkansnämnden miljö och bygg DATUM: 2014-12-12 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Enhetschef miljö

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun (Antagna av kommunfullmäktige 17 juni 2013, 90) Inledning Lagstiftaren anser att kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa en ny Alkohollag (1994-1738), som från och med 1995-01-01 ersatt Lagen

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I VÄXJÖ KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd

ALKOHOLSERVERING I VÄXJÖ KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd ALKOHOLSERVERING I VÄXJÖ KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd Innehåll INLEDNING... 1 Ett rikt restaurangliv en levande kommun... 1 Syftet med riktlinjer för alkoholservering... 2 Allmänna förutsättningar

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Kommunala riktlinjer för alkoholservering Dnr: 2013/IN077/2 Kommunala riktlinjer för alkoholservering Antagen av individnämnden 2013-12-09 Kommunala riktlinjer 2(14) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och målsättning med riktlinjerna för

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering

Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering 2015-04-14 Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-15, 96 Innehållsförteckning Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 Härryda kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Antaget av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-16 Alkohollagen - en skyddslag Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska

Läs mer

Reglemente för serveringstillstånd m. m enligt alkohollagen i Filipstads kommun

Reglemente för serveringstillstånd m. m enligt alkohollagen i Filipstads kommun Reglemente för serveringstillstånd m. m enligt alkohollagen i Filipstads kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2014-10-29, 120 November 2014 2 (12) Innehåll Inledning.. 3 Syftet med kommunala riktlinjer..

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 1 (6) Sociala nämndernas stab Urban Soneryd Telefon: 021-39 11 27 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Individ- och familjenämnden Delges Kommunstyrelsen Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt

Läs mer

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-28 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 4 RIKTLINJER FÖR SERVERININGSTILLSTÅND 5 RIKTLINJER VID ANSÖKAN 5 HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28 1 ( 12) INLEDNING Från och med 2002-04-01 kommer Essunga kommun att köpa en restaurangsinspektörstjänst från

Läs mer

Strängnäs kommuns riktlinjer enligt alkohollagen för alkoholservering samt för försäljning/servering av folköl

Strängnäs kommuns riktlinjer enligt alkohollagen för alkoholservering samt för försäljning/servering av folköl 14:1 14:2 STYRDOKUMENT 14:3 1/15 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-05-01 Myndighet: KF 2015-mm-dd xx, KF 2015-mm-dd xx Socialnämnden Diarienummer: SN/2014:647-705 Ersätter: Dokumentnamn beslutad av KF 2012-04-23

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. samt information om tobaks- och folkölsförsäljning

Riktlinjer för serveringstillstånd. samt information om tobaks- och folkölsförsäljning Riktlinjer för serveringstillstånd samt information om tobaks- och folkölsförsäljning 1 Innehållsförteckning 1 Sökandes lämplighet...4 2 Allmänt om nationell strategi och kommunens övergripande mål...5

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. i Lunds kommun antagna i kommunfullmäktige i januari 2014

Riktlinjer för serveringstillstånd. i Lunds kommun antagna i kommunfullmäktige i januari 2014 för serveringstillstånd i Lunds kommun antagna i kommunfullmäktige i januari 2014 Inledning I dialog med restaurangbranschen och studentorganisationerna är det kommunens målsättning att bidra till att

Läs mer

Karlshamns kommuns riktlinjer för. - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Karlshamns kommuns riktlinjer för. - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Karlshamns kommuns riktlinjer för - servering av alkohol - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Riktlinjerna är antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-05, reviderade i Kommunstyrelsen 2014-10-21

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUNS RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING

ESKILSTUNA KOMMUNS RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING Arbetsmarknads- och familjenämnden Datum 1 (15) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Servicecenter Anders Viklund, 016-710 18 48 Inger Cedervad, 016-710 23 79 Thure Morin, 016-710 24 24 Ärendeberedningen

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Nedanstående reviderade riktlinjer antogs av socialnämnden Riktlinjerna gäller fr o m

Nedanstående reviderade riktlinjer antogs av socialnämnden Riktlinjerna gäller fr o m 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Botkyrka kommun Nedanstående reviderade riktlinjer antogs av socialnämnden 2013-12-10. Riktlinjerna gäller fr o m 2014-01-01. Allmänt Den svenska alkoholpolitikens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN SN 2004-02-25 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL ETT LEVANDE SIMRISHAMN Simrishamns kommun har

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län

Länsrapport 2012 Västernorrlands län Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösand Kramfors Kramfors

Läs mer

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Västerviks Kommun Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-06-19, 141 med ändring 2011-01-25, 8 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Beslutade av Socialnämnden 2016-12-15 Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, tel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 bankgiro

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I HÖGANÄS KOMMUN

ALKOHOLSERVERING I HÖGANÄS KOMMUN ALKOHOLSERVERING I HÖGANÄS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av socialnämnden 2002-05-22 Senast reviderad i socialnämnden 2009-02-11 12 1 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL

Läs mer

Dnr 2015/403.700 Id 23581. Socialförvaltningen. Serveringstillstånd. Riktlinjer. Antagna av socialnämnden 2016-04-21, 44

Dnr 2015/403.700 Id 23581. Socialförvaltningen. Serveringstillstånd. Riktlinjer. Antagna av socialnämnden 2016-04-21, 44 Dnr 2015/403.700 Id 23581 Socialförvaltningen Serveringstillstånd Riktlinjer Antagna av socialnämnden 2016-04-21, 44 Innehåll 1. INLEDNING 1.1 Tidigare riktlinjer 3 1.2 Alkohollagen och kommunala riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Riktlinje 2010-09-03 Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen SN 163-2010 Antagen av socialnämnden 2010-09-03 Syftet med riktlinjerna är att ge en sammanfattande vägledning till beslutsfattare

Läs mer

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd och för detaljhandel med ÖL klass II Kommunstyrelsen Antagen 091006 av mbn 82. Fastställd av fullmäktige 2009-11-23, 91 och för detaljhandel med öl klass II

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Riktlinjer för alkoholservering Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-12, 153 Innehållsförteckning Inledning...3 Alkohollagen en skyddslag...3 Socialnämndens mål med riktlinjer...3 Kommunens informationsskyldighet...3

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. UTBILDNING Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. För dig som redan har serveringstillstånd erbjuder vi möjligheten att skriva Folk hälsomyndighetens kunskapsprov gratis. Under

Läs mer