Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum"

Transkript

1 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn Antagen av Individnämnden , SN 35 Reviderat , SN 95 Reviderat , IN 280 Reviderat , IN 497

2

3 Innehåll 1 Inledning Alkohollagen - en skyddslag Kommunens ansvar Kommunala riktlinjer Allmänt om serveringstillstånd När behövs serveringstillstånd? Olika typer av serveringstillstånd Villkor för servering Ansökan och handläggning Avgifter Krav för tillståndsgivning Sökandens lämplighet Kunskapsprov Lokaler, matutbud och utrustning Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet Ungdomsmiljöer Restaurangens inriktning Serveringstider Tillfälliga tillstånd till allmänheten Tillstånd till slutna sällskap Tillsyn enligt alkohollagen Förebygga och korrigera Inre tillsyn Yttre tillsyn Samordnad tillsyn Tillsynspersonal Administrativa ingripanden Erinran, varning och återkallelse Överklagande

4 4

5 1 Inledning 1.1 Alkohollagen - en skyddslag Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser som motverkar skadligt dryckesbeteende och bidrar till en minskad total alkoholkonsumtion. Ett av de främsta och mest grundläggande politiska instrumenten är en restriktiv lagstiftning på alkoholområdet. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. En ny alkohollag trädde i kraft den 1 januari Mot bakgrund av detta har riktlinjerna reviderats och uppdaterats för att anpassa till det nya regelverket. 1.2 Kommunens ansvar En viktig förutsättning för den restriktiva alkoholpolitiken och skyddet för folkhälsan är att samhället har en effektiv kontroll av att lagar och regler följs. Kommunerna har ansvaret för att utreda och besluta om tillstånd för alkoholservering samt för att vidta administrativa åtgärder, till exempel att utfärda erinran, varning eller återkalla tillstånd vid behov. Kommunen och polisen ansvarar för den direkta tillsynen när det gäller alkoholservering i kommunen. En aktiv tillståndsprövning, en aktiv tillsyn och en aktiv påföljdshantering är kopplat till kommunens förebyggande arbete mot droger. 1.3 Kommunala riktlinjer Kommunen ska ha tydliga och aktuella riktlinjer som redogör för vad som gäller enligt alkohollagen och dess föreskrifter samt redogöra för vilken hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen. Syftet med riktlinjerna är att skapa en förutsebarhet för den som planerar en etablering samt skapa likabehandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd. De lokalt utformade riktlinjerna återfinns i de skuggade rutorna. 5

6 2 Allmänt om serveringstillstånd 2.1 När behövs serveringstillstånd? Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får endast ske om tillstånd har meddelats enligt alkohollagens bestämmelser. Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. OBS! Samtliga punkter måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd. 2.2 Olika typer av serveringstillstånd Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap. Det kan gälla servering året runt, årligen under viss period, under en enstaka viss period eller vid ett enstaka tillfälle. Tillstånd kan också ges för cateringverksamhet, provsmakning vid arrangemang eller tillverkningsställe samt servering i gemensamt utrymme. En förutsättning för servering på samma yta är att de bolag som söker redan har ett eget serveringstillstånd i direkt anslutning till den gemensamma ytan. 2.3 Villkor för servering Vid beslut om serveringstillstånd kan kommunen också meddela olika slag av villkor. Syftet är att motverka skadeverkningar av alkoholpolitisk art. Exempel på villkor kan vara att ordningsvakter ska finnas, att alkoholdrycker endast får serveras genom bordsservering, vilka serveringstider som ska gälla och att utbildning av personal i ansvarsfull alkoholservering ska gälla vid sen serveringstid. 6

7 3 Ansökan och handläggning Kommunfullmäktige har uppdragit åt individnämnden att ansvara för handläggningen av serveringstillstånd. Ansökan om tillstånd inlämnas skriftligt till kommunen. Ansökningsblanketter och information lämnas av alkoholhandläggaren. Blanketter finns även tillgänglig på kommunens webbplats. Ett tillståndsärende kan inte avgöras förrän ansökningshandlingarna är kompletta och ansökningsavgiften är betald. Det är därför viktigt att sökande tar del av de anvisningar som följer med ansökan, och inkommer med de handlingar som krävs för att underlaget ska bli komplett. Enligt alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Beslut om serveringstillstånd fattas av individnämnden eller enligt kommunens delegationsordning av alkoholhandläggaren. Handläggningstiden är varierande beroende på vilken typ av tillstånd ansökan gäller samt om beslut tas hos individnämnden eller hos alkoholhandläggaren. Vid prövning av serveringstillstånd hämtar kommunen in yttranden från andra myndigheter. Exempel på remissinstanser är polisen, skatteverket, kronofogden, räddningstjänsten och miljöenheten Riktlinjer för Lerums kommun när det gäller ansökan och handläggningstider Vid en komplett ansökan om serveringstillstånd ska du få ett förslag till beslut inom sex veckor. Ansökan om tillfällig servering till slutet sällskap vid ett tillfälle ska lämnas senast två veckor innan servering ska äga rum. Anmälan om serveringslokal vid cateringtillstånd och anmälan om provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande tillstånd ska lämnas senast en vecka innan servering ska äga rum. Vid prövning av stadigvarande tillstånd läggs stor vikt av remissinstansernas uppgifter och bedömningar. Det kan vara om lokalen är godkänd av räddningstjänsten, om det finns risk för närboendestörningar, om sökanden finns i belastningsregister, om sökanden har restföringar. 7

8 3.1 Avgifter Kommunen har enligt alkohollagen rätt att ta ut avgifter för prövningen, för genomförandet av kunskapsprovet samt för tillsynen av den som fått serveringstillstånd. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige. Tillsynsavgifterna i Lerum för alla med stadigvarande serveringstillstånd är uppdelade i en fast årlig tillsynsavgift samt en rörlig del, som baseras på omsättningen av alkoholdrycker som verksamheten har. Information om aktuella avgifter för ansökan och tillsyn ges av alkoholhandläggaren eller kan hämtas på kommunens webbsida. 8

9 4 Krav för tillståndsgivning För att beviljas ett serveringstillstånd ska sökanden uppfylla kraven i alkohollagen och föreliggande riktlinjer för serveringstillstånd. Vid tillståndsprövningen görs en lämplighetsprövning och en alkoholpolitisk bedömning. 4.1 Sökandens lämplighet Servering av alkohol är en socialt ansvarsfull uppgift. Sökanden ska visa att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. En prövning görs även mot de fysiska personerna som har ett betydande inflytande i rörelsen, exempelvis verkställande direktör och styrelseledamöter. Sökanden ska också, genom att avlägga ett prov, visa att han eller hon har de kunskaper som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Kommunen prövar bland annat att sökanden har kunskaper i alkohollagstiftningen att serveringsverksamheten finansieras på ett godtagbart sätt att sökandens bakgrund inte är olämplig, exempelvis genom tidigare brottslig belastning eller ekonomisk misskötsamhet Vid servering till slutna sällskap och vid tillfälliga tillstånd är kunskapskraven i vissa fall lägre Kunskapsprov Den som ansöker om tillstånd ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Detta gäller även den som ansöker om ett tillstånd för provsmakning. Om sökanden är en juridisk person som ansöker ska den eller de personer som har betydande inflytande (s.k. PBI-personer) och är aktiva i serveringsrörelsen göra prov. I mindre aktiebolag, handelsbolag och dylikt bör minst hälften av de personer som har betydande inflytande och är aktiva i rörelsen ha kunskaper i alkohollagstiftningen. I större företag, till exempel hotell- eller restaurangkedjor, där ägarna och den centrala företagsledningen inte är involverade i den dagliga driften får det anses tillräckligt om kunskaper i alkohollagstiftningen finns hos de personer som arbetar operativt i ledande ställning. Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Kunskapsfrågorna omfattar fyra områden, med undantag för pausservering; alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning. Provet omfattar mellan 60 och 28 frågor beroende på vilken typ 9

10 av tillstånd man ansöker om. För godkänt resultat måste sökande uppnå minst 75 procent rätta svar inom varje område som ingår i provet. Hjälpmedel är inte tillåtna. Tiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter. Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandahålls på, kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad. Sökanden ska ges möjlighet till två omprov. Om man inte godkänns på provet är detta grund för att avslå ansökan om serveringstillstånd. Riktlinjer för Lerums kommun när det gäller kunskapsprov Efter att ansökan kommit in avgör alkoholhandläggaren vilken eller vilka personer hos den sökande som behöver göra provet eller om undantag från provskyldigheten föreligger. Kunskapsprov genomförs på dator hos alkoholhandläggaren på avtalad tid. 4.2 Lokaler, matutbud och utrustning Vid en tillståndsprövning görs en bedömning av serveringsställets lämplighet för servering av alkoholdrycker. I prövningen granskas serveringsställets utformning och matutbud. Serveringstillstånd ska omfatta ett viss avgränsat utrymme. Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Ett stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får endast medges om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, såväl förrätter, huvudrätter som efterrätter. Efter kl får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare maträtter. Matservering är ett grundläggande krav för att få och behålla ett serveringstillstånd. Mat ska kunna erbjudas under hela serveringstiden. Att enbart tillhandahålla prefabricerade maträtter anses inte som ett fullständigt utbud, men kan vara ett komplement till ordinarie meny. Restaurangen ska ha ett tillräckligt antal sittplatser, en överblickbar serveringsyta och en god standard på den allmänna utrustningen. Grundläggande brandskyddsbestämmelser ska uppfyllas. Lokalen ska vara registrerad hos miljöenheten. Serveringstillstånd kan beviljas för uteservering då den är anlagd i direkt anslutning till befintligt serveringsställe med serveringstillstånd. Uteserveringen ska vara ett klart avgränsat område och serveringsansvarig personal ska kunna överblicka området så att en betryggande tillsyn kan ske. Vid tillfällig servering och till slutna sällskap finns inget kökskrav, men serveringsstället ska tillhandahålla tillredd mat. Vid tillstånd för provsmakning eller tillstånd för pausservering i foajéer till teater eller konsertlokal ställs inga krav på matservering. 10

11 4.3 Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet Vid varje prövning av ett nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning av verksamheten i en befintlig restaurang, ska kommunen bedöma risken för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Vid tillståndsprövningen ska mycket stor vikt fästas vid polisens yttrande om ordningsläget i området kring serveringsställets och miljöenhetens bedömning av risken att närboende störs. Om sådana olägenheter kan befaras får serveringstillstånd vägras även om övriga krav är uppfyllda. Faktorer av särskild betydelse ifråga om alkoholrelaterade olägenheter är hur ungdomar ska skyddas, restaurangens inriktning, serveringstider, närhet till idrottsoch nöjesanläggningar och restaurangens lokalisering Ungdomsmiljöer Det finns i samhället en bred uppslutning kring uppfattningen att sociala hänsyn till skydd för barn och ungdomar ska ges företräde när andra intressen gör sig gällande. Riktlinjer för Lerums kommun när det gäller ungdomsmiljöer I all tillståndsprövning ska barn- och ungdomsperspektivet vägas in. Miljöer eller arrangemang där ungdomar utgör den dominerande gruppen ska hållas alkoholfri och serveringstillstånd ska endast undantagsvis beviljas. Tillstånd för servering av vin och starköl beviljas inte under paus i teater och konsertlokal för utpräglade ungdomsevenemang Restaurangens inriktning Flera restauranger erbjuder sina gäster någon form av underhållning. Det är i dessa fall viktigt att det av ansökan framgår vad för slags underhållning som erbjuds och till vilken publik man vänder sig. Lerums kommun vill verka för att serveringslokalen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Riktlinjer för Lerums kommun när det gäller inriktning Verksamheter som inte medges serveringstillstånd är sexklubbar eller liknande eller då spelverksamhet är ett dominerande inslag i restaurangens verksamhet. Inte heller medges tillstånd då serveringsstället är uttalat drogliberalt, främlingsfientligt/rasistiskt eller antidemokratiskt. Tillståndshavaren åtar sig att se till att överträdelser mot gällande lagar om diskriminering inte förekommer inom sin verksamhet samt är införstådd med att överträdelse kan leda till indragning av serveringstillstånd. Det är tillståndshavarens ansvar att det finns ett tillstånd till offentlig tillställning då sådant krävs. Antalet förordnade ordningsvakter kan även regleras i sådant tillstånd. Gällande tillstånd ska inges till kommunen. 11

12 4.3.3 Serveringstider Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Serveringstiden för alkoholdrycker är normalt mellan kl om inte kommunen beslutar annat. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. Restaurangernas öppethållande har betydelse dels för boende i serveringsställets närhet, eftersom det finns en påtaglig störningsrisk från restauranger med serveringstillstånd, dels för polisens arbete med att upprätthålla ordning och säkerhet. Ökad tillgång på alkoholdrycker leder oftast till ökad konsumtion och därmed ökade skadeverkningar. Riktlinjer för Lerums kommun när det gäller stadigvarande serveringstider till allmänheten Vid ansökan om utsträckt serveringstid ska yttranden från polismyndighet och från miljöenheten om befarade ordningsstörningar, risk för störning av närboende med mera tillmätas stor betydelse. I denna bedömning ska även restaurangens inriktning vägas in. Den inriktning och profil som skapas för verksamheten är ofta av avgörande betydelse för ordningen i och kring restaurangen. Serveringstid före normaltid beviljas inte. Tillstånd till kl beviljas restriktivt endast fredag, lördag och dag före helgdag och då under en prövotid om ett år. Tillståndet kan därefter förlängas tills vidare om restaurangen inte fått några allvarliga anmärkningar under året. Ansökan avseende förlängning görs innan tillståndet upphör och utan kostnad. Serveringsansvarig personal ska ha genomgått kursen ansvarsfull alkoholservering eller motsvarande utbildning. Senare serveringstid än till kl beviljas inte. Serveringstiden för uteservering kan begränsas av alkoholpolitiska skäl. Servering utomhus är ingen olägenhet i sig, utan ytterligare störning, exempelvis i form av buller, krävs som motivering för begränsad serveringstid. 12

13 4.4 Tillfälliga tillstånd till allmänheten Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten kan bli aktuella i samband med festivaler och evenemang. Samma regler gäller som för prövning av stadigvarande tillstånd förutom att det är tillräckligt att tillredd mat tillhandahålls. Tillstånd får ges för pausservering av vin och starköl i foajé till teater eller konsertlokal utan krav på matservering. Riktlinjer för Lerums kommun när det gäller tillfälliga tillstånd till allmänheten Alkoholserveringen ska ingå i ett seriöst evenemang. Stor återhållsamhet gäller vid ansökningar i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som riktar sig främst till ungdomar. Stor restriktivitet gäller för serveringstillstånd vid evenemang som förläggs i samband med stora helger då många ungdomar är i rörelse exempelvis valborgsmässoafton, lucia samt dagar i nära anslutning till skolavslutningar eller jullov. Det återkommande evenemanget Lerumsdagarna får inte läggas i samband med skolavslutningshelg, med vilket avses grundskolans samt gymnasieskolans avslutningsdagar för årskurs 1 och 2. Sökanden ska ha rätt att disponera markytan/lokalen. Lagad mat ska tillhandahållas under restaurangliknande former och miljöenhetens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda. Serveringen ska bedrivas på avgränsad serveringsyta med lämpligt antal sittplatser och acceptabla avgränsningar mot omgivningen. Betryggande tillsyn över serveringen ska ske, till exempel med förordnade vakter. Servering av spritdrycker medges inte. De personer som ska ansvara för serveringen ska vara lämpliga för uppgiften. I de flesta fall innebär detta att de är innehavare av serveringstillstånd. Serveringen ska normalt avslutas senast kl Tillstånd till slutna sällskap Serveringstillstånd kan meddelas för servering i företag, förening eller annat slutet sällskap. För att det ska kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd för det aktuella arrangemanget. Medlemskap ska inte kunna lösas i entrén eller på annat ställe samma dag. Vidare krävs att det finns ett gemensamt intresse eller ett annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna. Tillredd mat ska tillhandahållas, men krav på kök för allsidig matlagning föreligger inte. Ett serveringstillstånd kan vara stadigvarande eller tillfälligt. Ett stadigvarande tillstånd kan vara en så kallad klubbrättighet det vill säga tillstånd för visst sällskap som 13

14 förening, företag, personalgrupp eller en så kallad festvåningsrättighet det vill säga ett tillstånd till en restaurangrörelse som på beställning bedriver servering till olika slutna sällskap. Den som driver cateringverksamhet kan också ansöka om ett stadigvarande tillstånd till slutna sällskap. Den lokal där serveringen äger rum ska för varje tillfälle anmälas och godkännas av kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet och önskar ett stadigvarande tillstånd till slutna sällskap ska ha ett eget kök för tillredning av mat. Ett tillfälligt tillstånd kan gälla enstaka tillfälle eller enstaka tidsperiod. Riktlinjer för Lerums kommun när det gäller slutna sällskap Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap kan beviljas för högst tolv tillfällen per sökande och år om förutsättningarna är lika vid de olika tillfällena. En mer omfattande verksamhet bör söka ett stadigvarande serveringstillstånd. Tillstånd ges inte till klubbar med klar ungdomsanknytning och/eller där en stor andel av medlemmarna är underåriga. 14

15 5 Tillsyn enligt alkohollagen Tillsynen är ett viktigt led i alkoholpolitiken och en väsentlig del av kommunens förebyggande arbete för att motverka främst de sociala skadeverkningar som alkoholkonsumtion kan ge upphov till. Statens Folkhälsoinstitut är den centrala tillsynsmyndighet som är vägledande vid tillämpning av lagen. Länsstyrelsen är den regionala myndigheten som kan ge kommunen vägledning men också utövar tillsyn över dess verksamhet. Kommunen och polisen ansvarar för den direkta tillsynen av restaurangerna. Kommunerna har också ansvaret för att fatta beslut om administrativa åtgärder mot meddelade tillstånd. Alkoholhandläggare har ett nära samarbete med berörda myndigheter som polismyndigheten, räddningstjänsten, miljöenheten, skatteverket, länsstyrelsen samt grannkommunernas alkoholhandläggare. 5.1 Förebygga och korrigera I dialog och samverkan med restaurangägarna vill kommunen utveckla en ansvarsfull alkoholhantering, så att krögarna kan skapa en bra stämning på krogen, servera alkohol och samtidigt se till att folk inte dricker för mycket. Det gäller också att ha en säker arbetsmiljö där man känner sig trygg och där det inte förekommer narkotika och kriminalitet. Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med att sprida kunskaper om hur alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på serveringsstället. Med en fortlöpande dialog mellan kommun och tillståndshavare kan eventuella brister omedelbart rättas till. Förebyggande tillsyn innefattar även exempelvis informationsmöten och medverkan till utbildningar i ansvarsfull alkoholservering. Krögarträffar är en form att träffa kollegor och samarbetspartners och utbyta tankar och erfarenheter. 5.2 Inre tillsyn Inre tillsyn innebär att kommunen arbetar med att granska om den som har serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som polisen, skatteverket och kronofogden. Den inre tillsynen är administrativ och sker med stöd av remisser och underrättelser mellan myndigheterna. 5.3 Yttre tillsyn Vid yttre tillsyn görs besök på restauranger under pågående verksamhet. Då kontrolleras att verksamheten sker i enlighet med serveringstillståndet, till exempel vilka 15

16 alkoholdrycker som säljs, om servering sker till allmänhet eller slutet sällskap, serveringslokalerna, köket, serveringstiderna. Det sker även kontroll av ordningen inne och utanför, att servering inte sker till underåriga eller märkbart påverkade personer, att serveringsansvariga finns på plats, förekomsten av lagad mat, restaurangens kassarutiner, restaurangens marknadsföring av alkoholdrycker, personalens anställningsformer och brandsäkerheten med mera. 5.4 Samordnad tillsyn En samordnad tillsyn är ett fördjupat tillsynsarbete där flera myndigheter samarbetar och gör en gemensam tillsyn på serveringsstället. Syftet med tillsynen är att se till att restaurangverksamheten bedrivs enligt gällande lagar och bestämmelser och att branschens aktörer kan konkurrera på lika villkor. 5.5 Tillsynspersonal Tillsynsbesök utförs av tjänstemän vid kommunen. Individnämnden kan även engagera särskilt arvoderad personal för tillsynsverksamheten. Den viktigaste samarbetspartnern vid restaurangtillsyn är den lokala polisen. Andra viktiga samarbetspartners är exempelvis räddningstjänsten, skattemyndigheten och miljöenheten. Riktlinjer för Lerums kommun när det gäller tillsyn av serveringsställen Alla serveringsställen med serveringstillstånd till allmänheten ska få minst ett tillsynsbesök under året. Större nöjeskrogar ska få minst två tillsynsbesök under året. Vid anmälningar mot restaurangen ska tillsynsbesök göras snarast. Samverkan med andra myndigheter i tillsyn fortsätter att utvecklas. Alkoholhandläggaren ska arbeta för att krögare och personal som arbetar med servering av alkoholdrycker genomgår utbildning i ansvarsfull alkoholhantering. Lerums kommun har ett samarbetsavtal med Göteborgs stad som innebär att utbildningsplatser till RUS-utbildningar (utbildning i ansvarsfull alkoholservering) kan köpas. En tillsynsplan utformas varje år gällande tillsyn över alla stadigvarande serveringstillstånd i kommunen. 16

17 6 Administrativa ingripanden 6.1 Erinran, varning och återkallelse Kommunen har huvudansvaret för den fortlöpande tillsynen av verksamheter med serveringstillstånd och är den myndighet som ska vidta sanktionsåtgärder. Kommunen har skyldighet att ingripa när verksamheter inte längre uppfyller kraven på lämplighet eller bryter mot bestämmelserna i alkohollagen. Administrativa ingripanden är till för att få bort missförhållanden och för att förhindra att nya uppstår. En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd erinran, varning eller återkalla tillståndet om denne inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande eller bryter mot alkohollagens bestämmelser. Erinran ska kunna användas vid lindriga förseelser. Varning ska användas vid allvarliga överträdelser. Det kan röra sig om brister i ekonomiskt hänseende eller personlig lämplighet, servering av underårig samt upprepade förseelser av i och för sig lindrig art. Tillståndet bör övervägas att återkallas om en tillståndshavare som tidigare har tilldelats en eller flera varningar gör sig skyldig till en ny förseelse eller underlåter att rätta till missförhållande som föranlett varning. Exempel på då återkallelse måste ske utan föregående varning är exempelvis allvarlig ekonomisk misskötsamhet, att tillståndshavaren gjort sig skyldig till brott som gör honom olämplig, att mer än tillfällig servering till underårig eller att upprepade fall av ordningsstörningar har förekommit utan att kommunen fått kännedom om det. 6.2 Överklagande Beslut enligt alkohollagen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Detta avser både ansöknings- som åtgärdsärenden. Vid avslag eller sanktioner kan beslut överklagas hos förvaltningsrätten. Beslutet överklagas skriftligt. Överklagandet ska lämnas in eller skickas till den nämnd/beslutsfattare som har beslutat. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till kommunen senast inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om inte beslutet ändras på det sätt du begärt och ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till förvaltningsrätten. Skrivelsen ska skickas till Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg, Lerum. 17

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn Antaget av Kommunstyrelsen 2016-01-27 34 Dnr 2015-000468 Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn för Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn na gäller fr.o.m. 2016-01-01 Beslut av miljö- och byggnadsnämnden den 18 december 2015, 217 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Antaget av Socialnämnden Mariestad 2013-05-14 Reviderad 2014-09-16 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Allmänna bestämmelser om försäljning...4

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Riktlinje Diarienummer: KS 2015/2382 Dokumentansvarig: Alkoholhandläggare Beredande politiskt organ: Sociala myndighetsnämnden Beslutad

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

I Mark Socialförvaltningen

I Mark Socialförvaltningen I Mark ALKOHOLSERVERING I MARK för serveringstillstånd Inledning Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen (010:16),

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Antaget av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-16 Alkohollagen - en skyddslag Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-28 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 4 RIKTLINJER FÖR SERVERININGSTILLSTÅND 5 RIKTLINJER VID ANSÖKAN 5 HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd avseende alkoholservering i Uppvidinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-26 15 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. Fastställda av kommunfullmäktige

Riktlinjer för serveringstillstånd. Fastställda av kommunfullmäktige Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av kommunfullmäktige 2015-05-25 2 (16) Riktlinjer för serveringstillstånd Inledning Dessa riktlinjer är fastställda av kommunfullmäktige i Älmhults kommun

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa MBN16-102 407 Riktlinjer för serveringstillstånd Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2016-02-24 Beslutade av MBN 2016-03-10 5 Innehåll RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Förslag till riktlinjer för alkoholservering

Förslag till riktlinjer för alkoholservering Styrdokument 1 (6) 2016-10-27 Fastställd: Kommunfullmäktige år-månaddag x Gäller för: Dokumentansvarig: Bygg- och miljöchef Dnr : 81714 Förslag till riktlinjer för alkoholservering Postadress Besöksadress

Läs mer

Version 1 (14) 4. (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.)

Version 1 (14) 4. (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.) Version 1 (1) Riktlinjer för serveringstillstånd (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.) Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen (SFS

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun RIKTLINJER 2014-02-27 DNR: 2013-000217 Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun Laholms kommun Socialkontoret Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Trädgårdsgatan 15 Växel: 0430-150 00 Fax: 0430-711

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Alkoholservering i Lessebo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen och dess

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Västerviks Kommun Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-06-19, 141 med ändring 2011-01-25, 8 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Dnr-2014-50.466 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Fastställd av Miljö- och byggnämnden 2014-03-18, 25 Miljö- och byggförvaltningen Ansökan och handläggning Handläggningstider vid ansökan

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Sollefteå kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av Individ- och omsorgsnämnden 2012-11-08, 178 Bakgrund sidan 3 När behövs serveringstillstånd? 3 Vilka typer av serveringstillstånd finns?

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 1 INLEDNING Syftet med socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer för alkoholservering ANTAGET AV: Samverkansnämnden miljö och bygg DATUM: 2014-12-12 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Enhetschef miljö

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för alkoholservering ÖFS 2013:14 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 4:19 Dnr KS 2012/506-702 2013-14 Riktlinjer för alkoholservering v 4 13-05-20 13:15

Läs mer

Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Kommunala riktlinjer för alkoholservering Dnr: 2013/IN077/2 Kommunala riktlinjer för alkoholservering Antagen av individnämnden 2013-12-09 Kommunala riktlinjer 2(14) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och målsättning med riktlinjerna för

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-12-12 188 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2. När behövs ett serveringstillstånd?... 3 3. Ansökan

Läs mer

Årjängs kommuns Riktlinjer för alkoholservering

Årjängs kommuns Riktlinjer för alkoholservering Årjängs kommuns för alkoholservering Dnr 464.12.401 Bom 508.2012 1 Inledning... 3 Syftet med riktlinjerna för alkoholservering... 3 vid ansökan och handläggningstid... 3 Alkohollagen en skyddslag... 3

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2012-12-12, 139 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Alkoholpolitiska mål... 2 3 Kommunens informationsskyldighet... 2 4 Ansökan... 2 5 Handläggning

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2016-01-26

Kallelse Sammanträdesdatum 2016-01-26 Kallelse Sammanträdesdatum 2016-01-26 Plats Stadshuset, plan 3, Hamnen Tid Tisdagen den 26 januari kl 8:30-12:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND SENAST REVIDERADE 2012-05-03 ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-22 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: B-O Rylander Anna Storm Anna Krathmann Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Inledning... 4 Ansökan

Läs mer

Nedanstående reviderade riktlinjer antogs av socialnämnden Riktlinjerna gäller fr o m

Nedanstående reviderade riktlinjer antogs av socialnämnden Riktlinjerna gäller fr o m 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Botkyrka kommun Nedanstående reviderade riktlinjer antogs av socialnämnden 2013-12-10. Riktlinjerna gäller fr o m 2014-01-01. Allmänt Den svenska alkoholpolitikens

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd ANSÖKAN STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd 1. Stadigvarande tillstånd

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Riktlinjer för alkoholservering Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-12, 153 Innehållsförteckning Inledning...3 Alkohollagen en skyddslag...3 Socialnämndens mål med riktlinjer...3 Kommunens informationsskyldighet...3

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 När behövs provsmaknings- eller serveringstillstånd? 3 ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Information om serveringstillstånd

Information om serveringstillstånd 1 Information om serveringstillstånd 2011-09-20 2 Information om serveringstillstånd Innehållsförteckning: Innehållsförteckning 2 Inledning 3 När tillstånd inte behövs 3 Alkohollagen 3 Om riktlinjer 3-4

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Ystad kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Ystad kommun Riktlinjer för alkoholservering i Ystad kommun Riktlinjer antagna av Kommunfullmäktige i Ystad kommun den 15 augusti 2013 1 Kroglivet i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad Kommunerna Simrishamn,

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-12-03 Riktlinjer för serveringstillstånd BAKGRUND Arvidsjaur ska vara en attraktiv kommun för alla som lever och verkar här samt för dem som besöker oss. En rik

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang-

Läs mer

2014:8. Riktlinjer för serveringstillstånd i Tidaholms kommun 2014 2015 antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27

2014:8. Riktlinjer för serveringstillstånd i Tidaholms kommun 2014 2015 antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 2014:8 Riktlinjer för serveringstillstånd i Tidaholms kommun 2014 2015 antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Alkoholtillstånd ett kommunalt ansvar Kommunerna övertog fr.o.m 1 januari 1998 ansvaret för

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Riktlinje Upprättad 2012-06-04 Framtagen av Birgitta Kåberger Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Sociala avdelningen Servering Myndighetsenheten Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering

Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering 2015-04-14 Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-15, 96 Innehållsförteckning Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 Härryda kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2013-01-31 8 Reviderad: Riktlinjer för alkoholservering Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill Nässjö kommun bidra till att skapa

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun (Antagna av kommunfullmäktige 17 juni 2013, 90) Inledning Lagstiftaren anser att kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer

Läs mer

2013-01-22. Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering

2013-01-22. Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering 2013-01-22 Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Innehållsförteckning Inledning 1.1 Bakgrund 3 3 2 Härryda kommuns riktlinjer för serveringstillstånd 3 2.1 Riktlinjer vid ansökan 4 2.1.1 Ansöknings-

Läs mer

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. UTBILDNING Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. För dig som redan har serveringstillstånd erbjuder vi möjligheten att skriva Folk hälsomyndighetens kunskapsprov gratis. Under

Läs mer

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd Blad 1 RIKTLINJER OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR SERVERING AV SPRITDRYCKER, VIN, STARKÖL OCH ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖR FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL Antagna av kommunfullmäktige den 10 december

Läs mer

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(11) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen Antagen vid nämndens sammanträde den 16 december 2015 Postadress: Uppsala kommun, Miljöförvaltningen

Läs mer

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU 91) KS 2014-116

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU 91) KS 2014-116 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 93 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU 91) KS 2014-116 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN i Skurups kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-01-11 18 Reviderat av kommunstyrelsen 2012-11-28, 332 1 Innehållsförteckning 1. Ett varierat och

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

RIKTLINJER SERVERING ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

RIKTLINJER SERVERING ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE RIKTLINJER SERVERING ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-18 2 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill kommunen bidra till att skapa goda restaurang- och boendemiljöer för kommunens

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Sociala resursförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-01 1.0 Lisa Lannerud Sociala resursförvaltningen Tillståndsenheten

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun 1(8) Antagen av Kommunstyrelsen den 13 juni 2012, 185, Dnr: KS 1007/12 700 Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun Enligt Alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla information

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 206/2008 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL EN LEVANDE

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1 Beslutad av Socialnämnden, den 2015-12-09, Dnr; SN/2015:272 113 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN Innehåll Alkohollagen 2 Ansökan 2-3 Remisser 3 Ansökningstid 3 Avgifter 3 Serveringslokalen

Läs mer