Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl."

Transkript

1 1 (8) Dnr Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. BAKGRUND Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari Under 1995 hade kommunen ett tillsynsansvar. Från och med 1996 utvidgades ansvaret till att omfatta även utredning och tillståndsgivning. Socialnämnden antog under 1996 riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen. I detta dokument framlades även vikten av att kommunen fastställde ett alkohol/drogpolitiskt program. Ett drogpolitiskt handlingsprogram har utarbetats under året och beräknas antas i början av VÄNERSBORGS KOMMUNS DROGPOLITISKA HANDLINGS- PROGRAM I kommunens drogpolitiska handlingsprogram är det framför allt tre punkter som berör alkohol och serveringstillstånd. Punkterna gäller minskad konsumtion bland unga upp till 25 år, minimerad tillgänglighet för minderåriga och langning och hembränning. Minimerad tillgänglighet avser i programmet provköp av folköl och tobak. Gällande konsumtion och langning är förutsättningen att kommunen har en bra kontakt med krögarna i kommunen och att man genom samarbete med dessa och utbildning av personalen på restaurangerna för en dialog kring droger. Utbildningen avser framför allt ansvarsfull alkoholservering. Krögarträffar med information och eventuell utbildning planeras genomföras minst en gång per år. Kontakten med krögarna i övrigt sker i huvudsak vid tillsyn. SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOL- LAGEN Allmänna krav på kriterier vid tillståndsgivning I enlighet med allmänna rättsregler måste nedanstående kriterier tillämpas vid beslut angående tillståndsgivning: Handläggningen ska vara objektiv och icke diskriminerande, vilket innebär en garanti för tillståndssökandens rättssäkerhet och likabehandling.

2 Kommunens beslut fordrar lagstöd, dvs att tillståndsgivningen ska bygga på i lag, förordning eller av myndighetsföreskrift fastställda kriterier samt att dessa ska kunna överklagas till domstol. Bestämmelserna ska vara transparenta, dvs publicerade och kända i förväg. Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning. Av propositionen 1994/95:89 framgår att i de fall där alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska ska de alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. Kommunen har möjlighet att, inom alkohollagens ram, utforma alkoholpolitiska program med riktlinjer för tillståndsgivningen på alkoholområdet. Där kan och bör anges vilka kriterier kommunen avser att tillämpa vid bedömningen av om en servering kan medföra alkoholpolitiska olägenheter. I propositionen 1994/95:89 sid 106 framhålls att det skall vara möjligt för en kommun att förhindra restaurangetablering med servering av alkoholdrycker i särskilt känsliga områden, såsom i närhet av skolor, ungdomsgårdar eller där många ungdomar annars brukar samlas. RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN I VÄNERSBORGS KOMMUN Med ledning av ovanstående samt Vänersborgs kommuns drogpolitiska handlingsprogram föreslås följande riktlinjer för tillämpning av alkohollagen i Vänersborgs kommun. Alkoholpolitisk prövning Enligt 7 kapitlet 9 i alkohollagen får serveringstillstånd vägras om serveringen kan befaras medföra olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa (tidigare användes uttrycket alkoholpolitiska olägenheter i lagstiftningen. Den nya lydelsen gäller från och med 1 januari 2005). Det finns därmed ingen generell rätt att få serveringstillstånd. Vid varje prövning av ett nytt tillstånd eller väsentlig utvidgning av befintlig restaurangrörelse, ska socialnämnden beakta risken för att olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa (tidigare alkoholpolitiska olägenheter) kan uppstå. Bedömningen utgår från inskickade ansökningshandlingar, uppgifter inhämtade från besök på det aktuella serveringsstället, yttranden från remissinstanserna (polis, miljö- och hälsa, skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och räddningstjänsten) samt den kunskap som socialnämnden har förvärvat om det aktuella området, serveringsstället eller sökanden. Polismyndighetens och miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande bör väga tungt vid en prövning av begreppet olägenhet i fråga om ordning och

3 nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Detta innebär att som olägenhet klassas: De fall då polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning. De fall där miljöförvaltningen avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende utsätts eller riskerar att utsättas för bullerstörningar från serveringsstället. De fall där kommunen äger kännedom om missförhållanden på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning eller angående sökandes lämplighet. De fall då serveringsstället är beläget i direkt närhet till verksamhet som bedriver ungdomsaktiviteter, exempelvis skolor, fritidsgårdar, idrottsanläggningar eller andra ställen som utgör samlingsplatser för ungdomar. Sökandens lämplighet Enligt 7 kapitlet 7 i alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Särskilda hänsyn ska också tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Bland övriga skäl till restriktioner i samband med tillståndsgivning bör särskilt nämnas ekonomisk misskötsamhet. Ekonomiskt misskötsamma tillståndshavare kan på ett otillbörligt sätt skaffa sig konkurrensfördelar och göra det svårt för seriösa tillståndshavare att hävda sig. Detta kan leda till en osund utveckling för branschen och kan även medföra att tillståndshavare blir mindre noggranna med att efterleva övriga regler för alkoholservering. Den ekonomiska prövningen grundar sig framför allt på uppgifter från skatte- och kronofogdemyndigheten. Kunskaper i alkohollagen ska kunna styrkas. Lämplighet avseende personlig vandel, dvs allmän och ekonomisk skötsamhet. Detta kontrolleras genom remissvar från polis-, skatte- och kronofogdemyndighet. Serveringsställets utformning Enligt 7 kapitlet 8 alkohollagen krävs för permanent serveringstillstånd till allmänheten att serveringslokalen har ett kök för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat. Kökets dimensionering och utrustning, dvs spisar, ugnar, stekbord etc ska tillsammans med övriga förutsättningar möjliggöra att ett varierat och

4 komplett matutbud kan tillredas av råvaror. Varje enskilt fall bedöms separat men det finns en lägsta nivå för hur köket kan vara utrustat. Denna nivå har underskridits om köket endast har vanliga lägenhetsspisar och mikrovågsugnar eller om det endast finns varmlufts- eller combiugnar. Det är ej heller tillräckligt med utrustning för uppvärmning av mat genom s k sous vide teknik. Serveringsstället ska vidare ha ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt antal sittplatser för gäster. Det är inte meningen att serveringstillstånd ska ges till gatukök och liknande miljöer. Lokalen ska vara godkänd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för tillagning av varmrätter utifrån råvaror. Köket ska var utrustat med restaurangspis alternativt mindre spis och stekbord, ugn, arbetsbänkar och erforderliga kyl- och frysanläggningar. Detta avser en lägsta standard. Bordsservering ska uppta en större del av serveringsytan än eventuell barservering. Kassaregister Enligt 8 kapitlet 5a gäller fr o m den 1 juli 2003 att den som har serveringstillstånd till allmänheten eller stadigvarande tillstånd till slutna sällskap är skyldig att registrera all försäljning i kassaregister samt att kunden vid varje försäljning ska erbjudas ett av registret framställt kvitto. Kassaregistret ska på ett tillförlitligt sätt visa alla transaktioner som gjorts. Socialnämnden får medge undantag från regeln om kassaregister för servering inom ideella föreningar eller liknande slutna sällskap. Riktlinjer Vid ansökan om serveringstillstånd till allmänheten eller permanent serveringstillstånd till slutet sällskap, ska den sökande bifoga uppgifter om kassaregister och för varje kassaapparat bifoga kassakvitto, z-utslag samt x-utslag. Uteservering Enligt alkohollagen gäller samma regler för alkoholservering på uteservering som för bedrivande av alkoholservering i övrigt. Utöver detta krävs tillstånd för dispositionsrätt av markyta för uteservering. Sökanden innehar serveringstillstånd i restauranglokalen och dispositionsrätt av markyta för uteservering. Uteserveringen ska ligga i

5 direkt anslutning till restaurangen och får exempelvis inte ligga på andra sidan gatan. Sittplatser ska finnas på en klart avgränsad yta. Uteserveringens belägenhet ska vara sådan att risk för olägenheter i form av ordningsproblem eller störningar ej kan anses föreligga. Tillstånd till alkoholservering på uteservering till klockan kan medges när risk för alkoholpolitiska olägenheter, ordningsproblem eller störningar för närboende ej bedöms föreligga. Serveringstider Enligt 6 kapitlet 4 alkohollagen får servering av starköl, vin och spritdrycker påbörjas tidigast klockan Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat, ska servering av alkoholdrycker avslutas senast klockan Tillståndsmyndigheten kan, om det är särskilt påkallat bevilja eller förordna om undantag. Vid bedömning av serveringstidens längd bör miljöförvaltningens och polismyndighetens yttrande väga tungt. I sammanhanget bör också beaktas att alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning och att sociala hänsyn därför ska ha företräde framför företagsekonomiska eller näringspolitiska. Serveringstillstånd i restauranglokal fram till klockan kan medges som normaltid när Polismyndigheten bedömer att risk för ordningsproblem i serveringslokalen eller dess närmaste omgivningar ej föreligger. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att risk för störningar från serveringslokalen för närboende ej föreligger. Risk för alkoholpolitiska olägenheter ej föreligger. Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten. Enligt 7 kapitlet 5 i alkohollagen kan tillfälliga serveringstillstånd avse enstaka tillfälle eller enstaka tidsperiod. Med enstaka tidsperiod menas enligt praxis några dagar upp till ett par månader. Riktlinjer i Vänersborgs kommun Alkoholserveringen ska ingå i något evenemang som i sig är seriöst. Endast evenemang som huvudsakligen vänder sig till en publik över 20 år ska erhålla tillstånd. Vid prövningen görs en samlad bedömning av evenemangets inriktning. Denna kan bl a framgå genom val av musik eller artist eller genom evenemangets marknadsföring. Lagad mat under restaurangliknande former ska tillhandahållas. Miljöoch hälsoskyddsnämndens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda.

6 Servering ska bedrivas på en avgränsad yta där bordsplatser ska finnas. Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras. Servering av andra spritdrycker än starköl och vin medges ej. Sökanden ska ha tillstånd att utnyttja lokal eller dispositionsrätt av markyta. Återkommande tillfälliga tillstånd (exempelvis under varje sommar) som inte endast avser några dagar, kräver permanent serveringstillstånd. Slutet sällskap Enligt alkohollagen 7 kapitlet 5 kan serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Ett serveringstillstånd till ett slutet sällskap är antingen: En s k klubbrättighet, det vill säga ett tillstånd för ett viss sällskap som förening, klubb, företag, personalgrupp eller dylikt där man har ett gemensamt intresse. En festvåningsrättighet, det vill säga ett tillstånd till en restaurangrörelse som på beställning bedriver servering till olika slutna sällskap. Ideell förening eller stiftelse som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation, namn och stadgar samt en verksamhet som kan bedömas som bestående. Protokoll som visar styrelsens sammansättning och vem som tecknar föreningen ska redovisas. Tillsyn Statens folkhälsoinstitut utövar central tillsyn över efterlevnaden av alkohollagen. Länsstyrelsen utövar regional tillsyn och biträder kommunen med råd. Kommunen och polismyndigheten ansvarar för den lokala tillsynen av restaurangerna och servering av och detaljhandel med öl klass II. Den tillsyn som kommunen utövar kan delas in i yttre och inre tillsyn. Den yttre tillsynen innebär en kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker i enlighet med gällande tillstånd och inte bryter mot lagstiftning i övrigt. Normalt kontrolleras Ordning och nykterhet, att servering inte sker till underårig och/eller märkbart påverkade personer, förekomsten av lagad mat och att serveringsansvarig person finns på plats. Att försäljning sker i enlighet med gällande tillstånd som det framgår av tillståndsbeviset. Hit hör bl a vilka slag av alkoholdrycker som serveras,

7 om servering sker till allmänhet eller slutet sällskap, serveringslokaler, dessas och kökets beskaffenhet, matutbud, serveringstid samt i förekommande fall, om meddelade villkor följs. Vidare kontrolleras att förvarings- och förtäringsbuden efterlevs, tillgång på lättdrycker samt att bestämmelser om marknadsföring och kassaregister följs. Alkoholhandläggaren och/eller personal inom socialförvaltningen ska under ett år besöka varje restaurang med stadigvarande serveringstillstånd minst en gång. Inspektionsprotokoll ska ifyllas. Vid misstanke om missförhållanden ska tillsyn ske snarast möjligt. Med inre tillsyn avses kontroll av uppgifter från olika myndigheter, främst i fråga om ekonomisk art men även rapporter angående tillståndshavarens vandel. Till den inre tillsynen räknas också en fortlöpande övervakning av restaurangernas marknadsföring i annonser och dylikt. Vid den inre tillsynen kan uppgifter hämtas från polismyndighet, skattemyndighet och kronofogdemyndighet. För att den inre tillsynen ska fungera tillfredsställande är det viktigt med upparbetade kontakter med dessa myndigheter. Med samordnad tillsyn avses ett fördjupat tillsynsarbete som flera berörda myndigheter planerar och genomför tillsammans. Myndigheterna deltar med stöd av den lagstiftning som gäller deras respektive sakområde. Vid samordnad tillsyn kan bl a skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten, ekobrottsmyndigheten, miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, tull och räddningstjänst delta. Polismyndigheten har en given plats vid samordnad tillsyn med hänsyn till det tillsynsansvar man har enligt alkohollagen. Socialnämndens målsättning är att samordnad tillsyn ska ske minst en gång per år. Återkallelse av serveringstillstånd Enligt 7 kapitlet 19 ska kommunen återkalla serveringstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas, det inte endast tillfälligt uppkommer sådana olägenheter som avses i 6 kap 2 (servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet), tillståndshavaren inte följer de för servering eller serveringstillstånd gällande bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter eller villkor meddelade med stöd av denna lag, de förutsättningar som gäller för meddelande av tillstånd enligt 7 kap7 (personlig lämplighet) och 8 (serveringsstället) inte längre föreligger, eller tillståndshavaren tillåter brottslig verksamhet på serveringsstället (exempel på brottslig verksamhet kan vara narkotikabrott, hälerihandel, könshandel, diskriminering eller olovlig spelverksamhet). Enligt 7 kapitlet 20 kan tillståndshavaren istället för återkallelse meddelas varning, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Sådana särskilda skäl kan vara att tillståndshavaren vidtar verkningsfulla åtgärder för att rätta till missförhållandena.

8 FOLKÖL ENLIGT ALKOHOLLAGEN Alkohollagen föreskriver ej någon tillståndsprövning för detaljhandel och servering av öl klass II (folköl). För försäljning av folköl krävs däremot en godkänd lokal enligt livsmedelslagen samt att försäljning av mat bedrivs i samma lokal. Åldersgränsen är 18 år. RIKTLINJER FÖR FOLKÖL Servering och försäljning av folköl I Vänersborgs kommuns drogpolitiska handlingsprogram ingår som en punkt att minimera tillgängligheten av droger för minderåriga. I detta ingår bl a att minimera tillgängligheten av folköl. Arbetet bedrivs exempelvis genom VisaLeg.nu-kampanjen som initierats av länsstyrelsen i Västra Götaland. VisaLeg.nu innebär att affärer och serveringar som beslutar sig för att delta har för avsikt att kontrollera legitimation på personer som ser ut att vara under 25 år. Kontroll och tillsyn sker bl a genom provköp. Ansvar för tillsyn ligger på alkoholhandläggaren. Tillsyn av folkölsförsäljning Tillsyn av dessa försäljningsställen är viktig och samtliga försäljningsställen ska besökas minst en gång per år. Följande rutiner föreslås tillämpas för att få en så effektiv tillsyn som möjligt: Tillsyn över försäljningsställen för att kontrollera att matvaror säljs i lokalen. Det ska vara ett brett sortiment, ej kiosksortiment. Kontroll av att butikerna har egentillsynsprogram. Detaljhandeln ska informeras om åldersgränsen 18 år för köp av öl klass II samt om konsekvenser vid eventuella överträdelser av bestämmelserna. Detaljhandeln ska informeras om VisaLeg.nu-kampanjen. Konsekvenser vid överträdelser Enligt alkohollagen 7 kapitlet 21 får kommunen förbjuda den som säljer öl att fortsätta verksamheten, eller om detta anses vara en för ingripande åtgärd, meddela honom varning om bestämmelserna inte följs eller om försäljning av öl medför olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Om försäljning sker utan att rätt att sälja öl föreligger, är det fråga om olovlig försäljning av alkoholdrycker och säljaren riskerar då böter eller fängelse. Om sådan olovlig försäljning förekommer ska socialnämnden besluta om polisanmälan.

9 1 (8)

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa en ny Alkohollag (1994-1738), som från och med 1995-01-01 ersatt Lagen

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2012 Myndighetsnämnden ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och sanktionsärenden enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622)

Läs mer

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd och för detaljhandel med ÖL klass II Kommunstyrelsen Antagen 091006 av mbn 82. Fastställd av fullmäktige 2009-11-23, 91 och för detaljhandel med öl klass II

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun RIKTLINJER 2014-02-27 DNR: 2013-000217 Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun Laholms kommun Socialkontoret Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Trädgårdsgatan 15 Växel: 0430-150 00 Fax: 0430-711

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Antaget av Socialnämnden Mariestad 2013-05-14 Reviderad 2014-09-16 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Allmänna bestämmelser om försäljning...4

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2012-12-12, 139 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Alkoholpolitiska mål... 2 3 Kommunens informationsskyldighet... 2 4 Ansökan... 2 5 Handläggning

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Riktlinjer för alkoholservering Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-12, 153 Innehållsförteckning Inledning...3 Alkohollagen en skyddslag...3 Socialnämndens mål med riktlinjer...3 Kommunens informationsskyldighet...3

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer för alkoholservering ANTAGET AV: Samverkansnämnden miljö och bygg DATUM: 2014-12-12 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Enhetschef miljö

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 När behövs provsmaknings- eller serveringstillstånd? 3 ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

Läs mer

Alkoholpolitiskt program

Alkoholpolitiskt program STRÄNGNÄS KOMMUN Dnr: 40/2003-705 Alkoholpolitiskt program Riktlinjer för serveringstillstånd 2 Antagna av KF 2003-12-15, 289 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Alkoholpolitik 3 Riktlinjer 4 Tillfälliga

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28 1 ( 12) INLEDNING Från och med 2002-04-01 kommer Essunga kommun att köpa en restaurangsinspektörstjänst från

Läs mer

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Riktlinje 2010-09-03 Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen SN 163-2010 Antagen av socialnämnden 2010-09-03 Syftet med riktlinjerna är att ge en sammanfattande vägledning till beslutsfattare

Läs mer

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och läkemedelsförordningen Fastställda av Kommunfullmäktige 66, 2010-08-30 Justerade av Kommunfullmäktige 15, 2012-03-26 1 2 Kommunens

Läs mer

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Alkoholservering i Lessebo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen och dess

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN SN 2004-02-25 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL ETT LEVANDE SIMRISHAMN Simrishamns kommun har

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Antaget av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-16 Alkohollagen - en skyddslag Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-12-12 188 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2. När behövs ett serveringstillstånd?... 3 3. Ansökan

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: B-O Rylander Anna Storm Anna Krathmann Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Inledning... 4 Ansökan

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Socialförvaltningen Lisbet Sander RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Riktlinjer för serveringstillstånd Dokumenttyp Riktlinjer för serveringstillstånd Serveringstillstånd Riktlinjer Fastställd/upprättad

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Sollefteå kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av Individ- och omsorgsnämnden 2012-11-08, 178 Bakgrund sidan 3 När behövs serveringstillstånd? 3 Vilka typer av serveringstillstånd finns?

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND SENAST REVIDERADE 2012-05-03 ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-22 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra

Läs mer

Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Kommunala riktlinjer för alkoholservering Dnr: 2013/IN077/2 Kommunala riktlinjer för alkoholservering Antagen av individnämnden 2013-12-09 Kommunala riktlinjer 2(14) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och målsättning med riktlinjerna för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang-

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2013-01-31 8 Reviderad: Riktlinjer för alkoholservering Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill Nässjö kommun bidra till att skapa

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Dnr-2014-50.466 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Fastställd av Miljö- och byggnämnden 2014-03-18, 25 Miljö- och byggförvaltningen Ansökan och handläggning Handläggningstider vid ansökan

Läs mer

Regler för serveringstillstånd

Regler för serveringstillstånd Regler för serveringstillstånd Reviderat 2009-09-23 Regler för serveringstillstånd Innehållsförteckning Tillämpningsområde för alkohollagen... 3 Servering av spritdrycker, vin och starköl... 3 Definition

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Mjölby kommuns riktlinjer för serveringsärenden enligt alkohollagen

Mjölby kommuns riktlinjer för serveringsärenden enligt alkohollagen Mjölby kommuns riktlinjer för serveringsärenden enligt alkohollagen 2012-09-07 1. Inledning... 3 2. Ansökan om tillstånd... 3 2.1 Vilka prövningar görs?... 4 2.1.1 Sökandens lämplighet... 4 2.1.2 Serveringspersonalens

Läs mer

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Riktlinje Upprättad 2012-06-04 Framtagen av Birgitta Kåberger Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Sociala avdelningen Servering Myndighetsenheten Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 2 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I HÖGANÄS KOMMUN

ALKOHOLSERVERING I HÖGANÄS KOMMUN ALKOHOLSERVERING I HÖGANÄS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av socialnämnden 2002-05-22 Senast reviderad i socialnämnden 2009-02-11 12 1 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL

Läs mer

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla SN 2008-09-24 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL EN LEVANDE KOMMUN Simrishamns, Sjöbo, Skurups

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-001 Datum: 2007-03-12 Utredare: Mårten Hyltner Utredning om indragna serveringstillstånd

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-11-26

Riktlinjer för alkoholservering 2012-11-26 Riktlinjer för alkoholservering 2012-11-26 1 INLEDNING 3 1.1 När behövs ett serveringstillstånd? 3 1.1.1 Olika typer av serveringstillstånd 3 1.1.2 Handläggningstider 4 1.2 Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING Antagen av socialnämnden den 22 januari 2013, 15 Dnr 2012/224-702, 2012.1405 INNEHÅLL Inledning... 3 Ett tryggt och trevligt Vadstena... 3 allmänt... 3 Ansökningsblanketter

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II. avgifter för ansökan och tillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II. avgifter för ansökan och tillsyn 2012-12-29 Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II samt avgifter för ansökan och tillsyn Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II samt avgifter för

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Ystad kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Ystad kommun Riktlinjer för alkoholservering i Ystad kommun Riktlinjer antagna av Kommunfullmäktige i Ystad kommun den 15 augusti 2013 1 Kroglivet i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad Kommunerna Simrishamn,

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vännäs kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622)

Vännäs kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) Vännäs kommun Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) Innehåll 1.0 INLEDNING... 3 2.0 SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN... 6 3.0 SERVERINGSTILLSTÅND FÖR SLUTET SÄLLSKAP...

Läs mer

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 206/2008 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL EN LEVANDE

Läs mer

Riktlinjer. för alkoholservering, detaljhandel öl klass II enligt alkohollagen (2010:1622) samt försäljning av tobaksvaror och nikotinläkemedel

Riktlinjer. för alkoholservering, detaljhandel öl klass II enligt alkohollagen (2010:1622) samt försäljning av tobaksvaror och nikotinläkemedel Riktlinjer för alkoholservering, detaljhandel öl klass II enligt alkohollagen (2010:1622) samt försäljning av tobaksvaror och nikotinläkemedel Tillsyn och avgifter Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-24,

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd (fastställt av socialnämnden 2014-04-03)

Riktlinjer för serveringstillstånd (fastställt av socialnämnden 2014-04-03) Riktlinjer för serveringstillstånd (fastställt av socialnämnden 2014-04-03) Bakgrund Grunden för alkoholpolitiken har fastsällts av Sveriges Riksdag. Målet är att minska den totala alkoholkonsumtionen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Alkoholservering i Gävle kommun. Regler och riktlinjer

Alkoholservering i Gävle kommun. Regler och riktlinjer Alkoholservering i Gävle kommun Regler och riktlinjer Alkoholservering i Gävle kommun Regler och riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 2013-12-16, 200. Diarienummer: 13KS116 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-26 SN-2013/1523.702 1 (3) HANDLÄGGARE Per Claug 08 535 378 21 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Örebro kommun Tillståndsenheten orebro.se/serveringstillstand 019-21 10 00

Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Örebro kommun Tillståndsenheten orebro.se/serveringstillstand 019-21 10 00 Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Örebro kommun Tillståndsenheten orebro.se/serveringstillstand 019-21 10 00 Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. i Lunds kommun antagna i kommunfullmäktige i januari 2014

Riktlinjer för serveringstillstånd. i Lunds kommun antagna i kommunfullmäktige i januari 2014 för serveringstillstånd i Lunds kommun antagna i kommunfullmäktige i januari 2014 Inledning I dialog med restaurangbranschen och studentorganisationerna är det kommunens målsättning att bidra till att

Läs mer

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-28 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 4 RIKTLINJER FÖR SERVERININGSTILLSTÅND 5 RIKTLINJER VID ANSÖKAN 5 HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd Blad 1 RIKTLINJER OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR SERVERING AV SPRITDRYCKER, VIN, STARKÖL OCH ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖR FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL Antagna av kommunfullmäktige den 10 december

Läs mer

Riktlinjer för. serveringstillstånd enligt alkohollagen tillsyn enligt tobakslagen handel med vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer för. serveringstillstånd enligt alkohollagen tillsyn enligt tobakslagen handel med vissa receptfria läkemedel Datum 2012-04-24 On 97, 2012-05-22 Antal sidor 15 för serveringstillstånd enligt alkohollagen tillsyn enligt tobakslagen handel med vissa receptfria läkemedel Anna Ryttegård alkoholhandläggare Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun 1(8) Antagen av Kommunstyrelsen den 13 juni 2012, 185, Dnr: KS 1007/12 700 Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun Enligt Alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla information

Läs mer

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel Datum Sida 2015-05-18 1 (13) Antagna av miljö- och bygglovsnämnden 2015-03-11, 18 Innehållsförteckning Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Läs mer

Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (8) Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd A) Handläggningen hos kommunen Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen skall fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning Förslag 2012-03-09, Reviderat 2012-03-27 Bengtsfors Dnr MN 2012.061.701 Dals Ed Dnr SN 2012/51.702 Färgelanda Dnr MN 2012/176 Mellerud Dnr SN 2012/66.701 Åmål Dnr VoN 2012/69 GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Skövde kommuns riktlinjer för alkoholservering

Skövde kommuns riktlinjer för alkoholservering 2 Inledning I den nya alkohollagen har lagstiftaren ålagt kommunerna att ha riktlinjer som innehåller redogörelser både för vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Alkohollagen (1994:1738)

Alkohollagen (1994:1738) Alkohollagen (1994:1738) Alkohollagen ska förebygga och Krav på lagad mat minska risken för sociala och med- I över 100 år har det krävts matservering för att få tillstånd att servera alkohol. Servering

Läs mer

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Förvaltning Mariette Svensson 0413-621 55 VoO.2012.0311 2013-02-05 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Ärendebeskrivning har enligt nedan angivna

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Läs mer

Information om serveringstillstånd

Information om serveringstillstånd 1 Information om serveringstillstånd 2011-09-20 2 Information om serveringstillstånd Innehållsförteckning: Innehållsförteckning 2 Inledning 3 När tillstånd inte behövs 3 Alkohollagen 3 Om riktlinjer 3-4

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun (Antagna av kommunfullmäktige 17 juni 2013, 90) Inledning Lagstiftaren anser att kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (20) Socialnämndens arbetsutskott 2015-04-14 37 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd (SN 2014.231) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I NORDMALINGS KOMMUN

KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I NORDMALINGS KOMMUN KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I NORDMALINGS KOMMUN 2011 Taxa för ansökningsavgifter ch tillsyn Beslutad av Kmmunfullmäktige den 18 april 2011, 38 Innehållsförteckning till KOMMUNALA RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) Oskarshamn kommun

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) Oskarshamn kommun 1 Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) Oskarshamn kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2013-02-11 2 Innehållsförteckning Ett tryggt och aktivt Oskarshamn... 3 Kommunens mål med riktlinjer

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 www.fhi.se 2011-12-29 Dnr TILLS 2011/91 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 Bjudregeln 3 kap. 9 på ett serveringsställe Fråga: Vilken åldersgräns gäller för bjudregeln på ett serveringsställe? Är det

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH FOLKÖLSFÖRSÄLJNING HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

HÖGANÄS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH FOLKÖLSFÖRSÄLJNING HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I HÖGANÄS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH FOLKÖLSFÖRSÄLJNING Antagen av socialnämnden 2013-03-06 HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 RIKTLINJER FÖR SERVERININGSTILLSTÅND...4

Läs mer