Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl."

Transkript

1 1 (8) Dnr Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. BAKGRUND Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari Under 1995 hade kommunen ett tillsynsansvar. Från och med 1996 utvidgades ansvaret till att omfatta även utredning och tillståndsgivning. Socialnämnden antog under 1996 riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen. I detta dokument framlades även vikten av att kommunen fastställde ett alkohol/drogpolitiskt program. Ett drogpolitiskt handlingsprogram har utarbetats under året och beräknas antas i början av VÄNERSBORGS KOMMUNS DROGPOLITISKA HANDLINGS- PROGRAM I kommunens drogpolitiska handlingsprogram är det framför allt tre punkter som berör alkohol och serveringstillstånd. Punkterna gäller minskad konsumtion bland unga upp till 25 år, minimerad tillgänglighet för minderåriga och langning och hembränning. Minimerad tillgänglighet avser i programmet provköp av folköl och tobak. Gällande konsumtion och langning är förutsättningen att kommunen har en bra kontakt med krögarna i kommunen och att man genom samarbete med dessa och utbildning av personalen på restaurangerna för en dialog kring droger. Utbildningen avser framför allt ansvarsfull alkoholservering. Krögarträffar med information och eventuell utbildning planeras genomföras minst en gång per år. Kontakten med krögarna i övrigt sker i huvudsak vid tillsyn. SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOL- LAGEN Allmänna krav på kriterier vid tillståndsgivning I enlighet med allmänna rättsregler måste nedanstående kriterier tillämpas vid beslut angående tillståndsgivning: Handläggningen ska vara objektiv och icke diskriminerande, vilket innebär en garanti för tillståndssökandens rättssäkerhet och likabehandling.

2 Kommunens beslut fordrar lagstöd, dvs att tillståndsgivningen ska bygga på i lag, förordning eller av myndighetsföreskrift fastställda kriterier samt att dessa ska kunna överklagas till domstol. Bestämmelserna ska vara transparenta, dvs publicerade och kända i förväg. Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning. Av propositionen 1994/95:89 framgår att i de fall där alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska ska de alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. Kommunen har möjlighet att, inom alkohollagens ram, utforma alkoholpolitiska program med riktlinjer för tillståndsgivningen på alkoholområdet. Där kan och bör anges vilka kriterier kommunen avser att tillämpa vid bedömningen av om en servering kan medföra alkoholpolitiska olägenheter. I propositionen 1994/95:89 sid 106 framhålls att det skall vara möjligt för en kommun att förhindra restaurangetablering med servering av alkoholdrycker i särskilt känsliga områden, såsom i närhet av skolor, ungdomsgårdar eller där många ungdomar annars brukar samlas. RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN I VÄNERSBORGS KOMMUN Med ledning av ovanstående samt Vänersborgs kommuns drogpolitiska handlingsprogram föreslås följande riktlinjer för tillämpning av alkohollagen i Vänersborgs kommun. Alkoholpolitisk prövning Enligt 7 kapitlet 9 i alkohollagen får serveringstillstånd vägras om serveringen kan befaras medföra olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa (tidigare användes uttrycket alkoholpolitiska olägenheter i lagstiftningen. Den nya lydelsen gäller från och med 1 januari 2005). Det finns därmed ingen generell rätt att få serveringstillstånd. Vid varje prövning av ett nytt tillstånd eller väsentlig utvidgning av befintlig restaurangrörelse, ska socialnämnden beakta risken för att olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa (tidigare alkoholpolitiska olägenheter) kan uppstå. Bedömningen utgår från inskickade ansökningshandlingar, uppgifter inhämtade från besök på det aktuella serveringsstället, yttranden från remissinstanserna (polis, miljö- och hälsa, skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och räddningstjänsten) samt den kunskap som socialnämnden har förvärvat om det aktuella området, serveringsstället eller sökanden. Polismyndighetens och miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande bör väga tungt vid en prövning av begreppet olägenhet i fråga om ordning och

3 nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Detta innebär att som olägenhet klassas: De fall då polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning. De fall där miljöförvaltningen avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende utsätts eller riskerar att utsättas för bullerstörningar från serveringsstället. De fall där kommunen äger kännedom om missförhållanden på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning eller angående sökandes lämplighet. De fall då serveringsstället är beläget i direkt närhet till verksamhet som bedriver ungdomsaktiviteter, exempelvis skolor, fritidsgårdar, idrottsanläggningar eller andra ställen som utgör samlingsplatser för ungdomar. Sökandens lämplighet Enligt 7 kapitlet 7 i alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Särskilda hänsyn ska också tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Bland övriga skäl till restriktioner i samband med tillståndsgivning bör särskilt nämnas ekonomisk misskötsamhet. Ekonomiskt misskötsamma tillståndshavare kan på ett otillbörligt sätt skaffa sig konkurrensfördelar och göra det svårt för seriösa tillståndshavare att hävda sig. Detta kan leda till en osund utveckling för branschen och kan även medföra att tillståndshavare blir mindre noggranna med att efterleva övriga regler för alkoholservering. Den ekonomiska prövningen grundar sig framför allt på uppgifter från skatte- och kronofogdemyndigheten. Kunskaper i alkohollagen ska kunna styrkas. Lämplighet avseende personlig vandel, dvs allmän och ekonomisk skötsamhet. Detta kontrolleras genom remissvar från polis-, skatte- och kronofogdemyndighet. Serveringsställets utformning Enligt 7 kapitlet 8 alkohollagen krävs för permanent serveringstillstånd till allmänheten att serveringslokalen har ett kök för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat. Kökets dimensionering och utrustning, dvs spisar, ugnar, stekbord etc ska tillsammans med övriga förutsättningar möjliggöra att ett varierat och

4 komplett matutbud kan tillredas av råvaror. Varje enskilt fall bedöms separat men det finns en lägsta nivå för hur köket kan vara utrustat. Denna nivå har underskridits om köket endast har vanliga lägenhetsspisar och mikrovågsugnar eller om det endast finns varmlufts- eller combiugnar. Det är ej heller tillräckligt med utrustning för uppvärmning av mat genom s k sous vide teknik. Serveringsstället ska vidare ha ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt antal sittplatser för gäster. Det är inte meningen att serveringstillstånd ska ges till gatukök och liknande miljöer. Lokalen ska vara godkänd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för tillagning av varmrätter utifrån råvaror. Köket ska var utrustat med restaurangspis alternativt mindre spis och stekbord, ugn, arbetsbänkar och erforderliga kyl- och frysanläggningar. Detta avser en lägsta standard. Bordsservering ska uppta en större del av serveringsytan än eventuell barservering. Kassaregister Enligt 8 kapitlet 5a gäller fr o m den 1 juli 2003 att den som har serveringstillstånd till allmänheten eller stadigvarande tillstånd till slutna sällskap är skyldig att registrera all försäljning i kassaregister samt att kunden vid varje försäljning ska erbjudas ett av registret framställt kvitto. Kassaregistret ska på ett tillförlitligt sätt visa alla transaktioner som gjorts. Socialnämnden får medge undantag från regeln om kassaregister för servering inom ideella föreningar eller liknande slutna sällskap. Riktlinjer Vid ansökan om serveringstillstånd till allmänheten eller permanent serveringstillstånd till slutet sällskap, ska den sökande bifoga uppgifter om kassaregister och för varje kassaapparat bifoga kassakvitto, z-utslag samt x-utslag. Uteservering Enligt alkohollagen gäller samma regler för alkoholservering på uteservering som för bedrivande av alkoholservering i övrigt. Utöver detta krävs tillstånd för dispositionsrätt av markyta för uteservering. Sökanden innehar serveringstillstånd i restauranglokalen och dispositionsrätt av markyta för uteservering. Uteserveringen ska ligga i

5 direkt anslutning till restaurangen och får exempelvis inte ligga på andra sidan gatan. Sittplatser ska finnas på en klart avgränsad yta. Uteserveringens belägenhet ska vara sådan att risk för olägenheter i form av ordningsproblem eller störningar ej kan anses föreligga. Tillstånd till alkoholservering på uteservering till klockan kan medges när risk för alkoholpolitiska olägenheter, ordningsproblem eller störningar för närboende ej bedöms föreligga. Serveringstider Enligt 6 kapitlet 4 alkohollagen får servering av starköl, vin och spritdrycker påbörjas tidigast klockan Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat, ska servering av alkoholdrycker avslutas senast klockan Tillståndsmyndigheten kan, om det är särskilt påkallat bevilja eller förordna om undantag. Vid bedömning av serveringstidens längd bör miljöförvaltningens och polismyndighetens yttrande väga tungt. I sammanhanget bör också beaktas att alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning och att sociala hänsyn därför ska ha företräde framför företagsekonomiska eller näringspolitiska. Serveringstillstånd i restauranglokal fram till klockan kan medges som normaltid när Polismyndigheten bedömer att risk för ordningsproblem i serveringslokalen eller dess närmaste omgivningar ej föreligger. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att risk för störningar från serveringslokalen för närboende ej föreligger. Risk för alkoholpolitiska olägenheter ej föreligger. Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten. Enligt 7 kapitlet 5 i alkohollagen kan tillfälliga serveringstillstånd avse enstaka tillfälle eller enstaka tidsperiod. Med enstaka tidsperiod menas enligt praxis några dagar upp till ett par månader. Riktlinjer i Vänersborgs kommun Alkoholserveringen ska ingå i något evenemang som i sig är seriöst. Endast evenemang som huvudsakligen vänder sig till en publik över 20 år ska erhålla tillstånd. Vid prövningen görs en samlad bedömning av evenemangets inriktning. Denna kan bl a framgå genom val av musik eller artist eller genom evenemangets marknadsföring. Lagad mat under restaurangliknande former ska tillhandahållas. Miljöoch hälsoskyddsnämndens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda.

6 Servering ska bedrivas på en avgränsad yta där bordsplatser ska finnas. Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras. Servering av andra spritdrycker än starköl och vin medges ej. Sökanden ska ha tillstånd att utnyttja lokal eller dispositionsrätt av markyta. Återkommande tillfälliga tillstånd (exempelvis under varje sommar) som inte endast avser några dagar, kräver permanent serveringstillstånd. Slutet sällskap Enligt alkohollagen 7 kapitlet 5 kan serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Ett serveringstillstånd till ett slutet sällskap är antingen: En s k klubbrättighet, det vill säga ett tillstånd för ett viss sällskap som förening, klubb, företag, personalgrupp eller dylikt där man har ett gemensamt intresse. En festvåningsrättighet, det vill säga ett tillstånd till en restaurangrörelse som på beställning bedriver servering till olika slutna sällskap. Ideell förening eller stiftelse som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation, namn och stadgar samt en verksamhet som kan bedömas som bestående. Protokoll som visar styrelsens sammansättning och vem som tecknar föreningen ska redovisas. Tillsyn Statens folkhälsoinstitut utövar central tillsyn över efterlevnaden av alkohollagen. Länsstyrelsen utövar regional tillsyn och biträder kommunen med råd. Kommunen och polismyndigheten ansvarar för den lokala tillsynen av restaurangerna och servering av och detaljhandel med öl klass II. Den tillsyn som kommunen utövar kan delas in i yttre och inre tillsyn. Den yttre tillsynen innebär en kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker i enlighet med gällande tillstånd och inte bryter mot lagstiftning i övrigt. Normalt kontrolleras Ordning och nykterhet, att servering inte sker till underårig och/eller märkbart påverkade personer, förekomsten av lagad mat och att serveringsansvarig person finns på plats. Att försäljning sker i enlighet med gällande tillstånd som det framgår av tillståndsbeviset. Hit hör bl a vilka slag av alkoholdrycker som serveras,

7 om servering sker till allmänhet eller slutet sällskap, serveringslokaler, dessas och kökets beskaffenhet, matutbud, serveringstid samt i förekommande fall, om meddelade villkor följs. Vidare kontrolleras att förvarings- och förtäringsbuden efterlevs, tillgång på lättdrycker samt att bestämmelser om marknadsföring och kassaregister följs. Alkoholhandläggaren och/eller personal inom socialförvaltningen ska under ett år besöka varje restaurang med stadigvarande serveringstillstånd minst en gång. Inspektionsprotokoll ska ifyllas. Vid misstanke om missförhållanden ska tillsyn ske snarast möjligt. Med inre tillsyn avses kontroll av uppgifter från olika myndigheter, främst i fråga om ekonomisk art men även rapporter angående tillståndshavarens vandel. Till den inre tillsynen räknas också en fortlöpande övervakning av restaurangernas marknadsföring i annonser och dylikt. Vid den inre tillsynen kan uppgifter hämtas från polismyndighet, skattemyndighet och kronofogdemyndighet. För att den inre tillsynen ska fungera tillfredsställande är det viktigt med upparbetade kontakter med dessa myndigheter. Med samordnad tillsyn avses ett fördjupat tillsynsarbete som flera berörda myndigheter planerar och genomför tillsammans. Myndigheterna deltar med stöd av den lagstiftning som gäller deras respektive sakområde. Vid samordnad tillsyn kan bl a skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten, ekobrottsmyndigheten, miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, tull och räddningstjänst delta. Polismyndigheten har en given plats vid samordnad tillsyn med hänsyn till det tillsynsansvar man har enligt alkohollagen. Socialnämndens målsättning är att samordnad tillsyn ska ske minst en gång per år. Återkallelse av serveringstillstånd Enligt 7 kapitlet 19 ska kommunen återkalla serveringstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas, det inte endast tillfälligt uppkommer sådana olägenheter som avses i 6 kap 2 (servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet), tillståndshavaren inte följer de för servering eller serveringstillstånd gällande bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter eller villkor meddelade med stöd av denna lag, de förutsättningar som gäller för meddelande av tillstånd enligt 7 kap7 (personlig lämplighet) och 8 (serveringsstället) inte längre föreligger, eller tillståndshavaren tillåter brottslig verksamhet på serveringsstället (exempel på brottslig verksamhet kan vara narkotikabrott, hälerihandel, könshandel, diskriminering eller olovlig spelverksamhet). Enligt 7 kapitlet 20 kan tillståndshavaren istället för återkallelse meddelas varning, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Sådana särskilda skäl kan vara att tillståndshavaren vidtar verkningsfulla åtgärder för att rätta till missförhållandena.

8 FOLKÖL ENLIGT ALKOHOLLAGEN Alkohollagen föreskriver ej någon tillståndsprövning för detaljhandel och servering av öl klass II (folköl). För försäljning av folköl krävs däremot en godkänd lokal enligt livsmedelslagen samt att försäljning av mat bedrivs i samma lokal. Åldersgränsen är 18 år. RIKTLINJER FÖR FOLKÖL Servering och försäljning av folköl I Vänersborgs kommuns drogpolitiska handlingsprogram ingår som en punkt att minimera tillgängligheten av droger för minderåriga. I detta ingår bl a att minimera tillgängligheten av folköl. Arbetet bedrivs exempelvis genom VisaLeg.nu-kampanjen som initierats av länsstyrelsen i Västra Götaland. VisaLeg.nu innebär att affärer och serveringar som beslutar sig för att delta har för avsikt att kontrollera legitimation på personer som ser ut att vara under 25 år. Kontroll och tillsyn sker bl a genom provköp. Ansvar för tillsyn ligger på alkoholhandläggaren. Tillsyn av folkölsförsäljning Tillsyn av dessa försäljningsställen är viktig och samtliga försäljningsställen ska besökas minst en gång per år. Följande rutiner föreslås tillämpas för att få en så effektiv tillsyn som möjligt: Tillsyn över försäljningsställen för att kontrollera att matvaror säljs i lokalen. Det ska vara ett brett sortiment, ej kiosksortiment. Kontroll av att butikerna har egentillsynsprogram. Detaljhandeln ska informeras om åldersgränsen 18 år för köp av öl klass II samt om konsekvenser vid eventuella överträdelser av bestämmelserna. Detaljhandeln ska informeras om VisaLeg.nu-kampanjen. Konsekvenser vid överträdelser Enligt alkohollagen 7 kapitlet 21 får kommunen förbjuda den som säljer öl att fortsätta verksamheten, eller om detta anses vara en för ingripande åtgärd, meddela honom varning om bestämmelserna inte följs eller om försäljning av öl medför olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Om försäljning sker utan att rätt att sälja öl föreligger, är det fråga om olovlig försäljning av alkoholdrycker och säljaren riskerar då böter eller fängelse. Om sådan olovlig försäljning förekommer ska socialnämnden besluta om polisanmälan.

9 1 (8)

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-19, och gäller tillsvidare. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument 1(18) gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-14, 62 Dokumentansvarig

Läs mer

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning Förslag 2012-03-09, Reviderat 2012-03-27 Bengtsfors Dnr MN 2012.061.701 Dals Ed Dnr SN 2012/51.702 Färgelanda Dnr MN 2012/176 Mellerud Dnr SN 2012/66.701 Åmål Dnr VoN 2012/69 GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND

Läs mer

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel Datum Sida 2015-05-18 1 (13) Antagna av miljö- och bygglovsnämnden 2015-03-11, 18 Innehållsförteckning Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd Riktlinjer för alkoholservering Vad krävs för att få serveringstillstånd A N T A G N A A V K O M M U N S T Y R E L S E N 2 0 1 4 - XX- X X, Ä R E N D E E C O S 2 0 1 3-1 5 4 1 Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN En ansvarsfull servering och försäljning av alkohol Antagen av socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING En ansvarsfull servering av alkohol...

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering 2012-08-28 för alkoholservering vapen en symbol för Gästgiveri Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-09-27 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer...

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till.

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Studiematerial alkohollagen I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Innehåll Alkoholpolitiska grunder.. sid. 3 Inledning och definitioner. sid. 5 Tillverkning

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANSÖKAN om stadigvarande tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (12) Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft. Några av de viktigaste förändringarna i den nya alkohollagen när det gäller servering av alkohol på restaurang

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden:

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden: MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon 0370-37 72 13 E-post: Leif.G.Antonsson@varnamo.se Ny alkohollag från den 1 januari 2011 (2010:1636). 2011-01-01 2 1 (13) Några

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer