Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte"

Transkript

1 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd. I din ansökan måste du styrka att du med hänsyn till dina personliga, ekonomiska och omständigheter i övrigt är en lämplig person. Din ansökan ska vara skriftlig. Här nedan beskrivs vad du vanligtvis behöver och hur du gör för att söka tillstånd. Har du frågor som inte täcks av beskrivningen, hör gärna av dig! Prövningen omfattar sökanden (8 kap st. AL), serveringsstället och matutbudet (8 kap 15 AL) samt en bedömning av om verksamheten kan befaras medföra alkoholpolitiska olägenheter (8 kap 17 AL). Om sökanden är juridisk person riktas prövningen även mot de personer som har ett betydande inflytande i rörelsen (s.k. PBI). Även om kraven är uppfyllda kan ansökan avslås om alkoholpolitiska olägenheter befaras uppkomma p.g.a. serveringsverksamheten. Din ansökan kan börja handläggas när bilagorna 1-9 har lämnats in. Normal handläggningstid är 4 månader efter det att en komplett ansökan med alla bilagor (1-17) har lämnats in. 1. Ansökan Ansökan ska vara ifylld och undertecknad av firmatecknare/behörig person. Ansökan och beslut är offentliga handlingar. Övriga handlingar kan vara sekretesskyddade som t.ex. avtal och kontrakt. Vid behandling av din ansökan lämnas valda delar ut till polis-, och kronofogdemyndigheten, Skatteverket, samhällsbyggnadskontoret (miljö) samt Brandkåren. 2. Registreringsbevis/ändringsbevis Aktuellt företags- eller registreringsbevis från bolagsverket (BV). Om sådant bevis inte erhållits ska kopia på anmälan till BV om nyregistrering/ändring bifogas. Fullmakt som styrker behörighet att underteckna ansökningshandling eller att teckna firma, om detta inte framgår av registreringsbeviset. 3. F-skattebevis 4. Uppgift om ägarförhållanden Om bolaget ingår i en koncern ska organisationsskiss där ägarförhållanden mellan bolagen och vilka fysiska personer som är ägare framgår. Om sökanden är ett aktiebolag ska du bifoga en kopia av aktieboken eller protokoll från bolagsstämma där aktiefördelning framgår. Om ett aktiebolag ägs av annat aktiebolag krävs aktiebok och registreringsbevis även för detta bolag. Senaste fastställda årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag eller motsvarande ekonomiska uppgifter för övriga företagsformer. För handelsbolag ska du bifoga kopia på bolagsavtalet.

2 2 (6) 5. Bevis om uppdrag som funktionär Fullständig version omfattande 10 år samt bevis från BV gällande samtliga PBI om frihet från näringsförbud och konkursfrihetsbevis. Bevisen får inte vara äldre än tre månader. Detta registerutdrag beställer du från Bolagsverket på tel: Läs mer på Bolagsverkets hemsida Utdragen ska vara ur Bolagsverkets bolagsregister och avse samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget. Utdragen visar vilka engagemang de sökande har i andra bolag/föreningar. Om någon företrädare varit inblandad i en konkurs de senaste tre åren ska förvaltarberättelse (som kan erhållas från konkursförvaltare eller tingsrätten) inlämnas. 6. Köpekontrakt/arrendeavtal Avtal om köp/arrende/hyresavtal av serveringsstället. Avtalet ska vara undertecknat. Det måste framgå att sökande/sökandebolaget är eller kommer att godkännas som hyresgäst i lokalen. Lokalen ska vara godkänd för restaurangverksamhet. Vid andrahandsuthyrning krävs godkännande från hyresvärd. 7. Finansieringsplan Det viktigt att sökanden visar en finansieringsplan där kapitalet ursprung framgår (till exempel lånehandlingar, kontoutdrag, kvitton, avtal eller liknande). Ange personnummer för eventuella privata finansiärer (vid privata lån ska det finnas ett skuldebrev mellan långivaren och låntagaren). Om inga kostnader för köp av lokal eller verksamhetens igångsättande finns, redovisa detta genom att ange 0 kronor på blanketten. Blanketten hittar du under kommunens blankettarkiv. 8. Budget för första årets drift 9. Beskrivning av verksamhetens inriktning dag- och kvällstid Beskrivningen ska också innehålla information om till exempel öppettider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, eventuell underhållning, dans och spel. 10. Företagets drogpolicy

3 3 (6) 11. Planritning över restaurangens samtliga lokal Ritningarna ska vara i A4-format (med måtten 29,7 cm x 21 cm). Om storleken på ritningen ändras, tänk då på att också ändra skala på den nya ritningen. Om det finns svårigheter med att räkna om skalan, markera istället tydligt på ritningen vad som motsvarar en (1) meter. Den ska visa hur restaurangen kommer att se ut i färdigt skick avseende bordsavdelning samt antal platser vid bord. Eventuell bardisk och scen ska vara inritad. 12. Planritning med bordsplacering över uteservering samt dispositionsrätt för marken Ritningarna ska vara i A4-format. Beskriv tydligt på vilket sätt uteserveringen blir avgränsad och markera dess placering i förhållande till restaurangen. Bifoga även bevis om dispositionsrätt för marken. Om det är allmän mark ska ett tillståndsbevis från polisen bifogas ansökan. Om uteserveringen ligger på privat mark ska istället ett skriftligt godkännande från fastighetsägaren bifogas ansökan. 13. Bevis från Samhällsbyggnadsnämnden, Miljöavdelningen För att kunna få serveringstillstånd till allmänheten krävs att verksamheten är registrerad hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Förutom beslut om registrering ska du även bifoga ansökan/anmälan om livsmedelsanläggning och beskrivning av livsmedelshantering, som lämnats in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Läs mer på Samhällsbyggnadskontorets hemsida 14. Mat och utrustning Här hittar du en sammanställning över krav på serveringslokal, kök och matutbud för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt den nya alkohollagen (2010:1622). Matservering ska även i fortsättningen vara ett grundläggande krav för serveringstillstånd. Det är den allmänna standarden, såväl på maten som på miljön, som ska vara avgörande för möjligheten att få ett serveringstillstånd, inte typen av köksutrustning eller mat. För cateringverksamhet samt för servering i slutna sällskap gäller vissa av kraven. Med cateringverksamhet nedan avses denna servering.

4 4 (6) Grundläggande krav för restaurangverksamhet En grundläggande förutsättning för restaurangverksamhet är att lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004. Det innebär att de livsmedelshygieniska krav som gäller inom EU ska vara uppfyllda och garanterar att lokal och utrustning håller en viss standard. I övrigt följer kraven på serveringslokalen, köket och matutbudet alkohollagen 8 kap Serveringslokalen Serveringslokalen ska omfatta ett visst avgränsat utrymme och vara överblickbar, vilket är grundläggande för alla typer av serveringstillstånd (se 8 kap. 14 alkohollagen och prop. 1994/95:89 s. 64). Serveringslokalen ska vara utrustad med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplaster för matservering. Det är fortfarande inte meningen att serveringstillstånd ska kunna ges för gatukök och liknande miljöer (se prop. 1994/95:89 s. 65). Gästerna ska i normalfallet kunna beställa och bli serverade vid bordet. Om det finns en drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen. Serveringslokalen ska vara lämplig från brandsäkerhetssynpunkt. Kravet gäller även för cateringverksamhet med undantag för servering som sker i lokaler som inte är avsedda för allmänheten, t.ex. i enskilda hem eller på en arbetsplats. Köket Restaurangen ska ha ett eget kök som möjliggör att ett varierat utbud av maträtter kan tillhandahållas. Jämför skillnaden med den tidigare bestämmelsen i 7 kap. 8 alkohollagen (1994:1738) där det av förarbetena bl.a. framgår att det ska finnas ett välutrustat restaurangkök för allsidig matlagning (se prop. 1994/95:89 s. 104). Kravet på eget kök gäller även för cateringverksamhet. Köket ska finnas i anslutning till serveringslokalen. Ny matlagningsteknik, såsom exempelvis sous-vide-teknik, utgör i sig inte något hinder, men utrustningen måste hålla en viss standard, t.ex. ska fortfarande inte vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn anses vara tillräcklig utrustning. Detta krav gäller även för cateringverksamhet.

5 5 (6) Matutbudet Tillståndshavaren ska kunna tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Att maten ska vara lagad eller tillredd innebär att råvaror på något sätt ska ha förädlats. Enbart sallader eller smörgåsar är inte tillredd mat i lagens mening och tillgodoser heller inte kravet på ett varierat utbud av maträtter. Tillståndshavaren ska kunna tillhandahålla ett varierat utbud av maträtter. Såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter ska kunna erbjudas. Det ska inte vara något nödvändigt krav att varma maträtter kan serveras, förutsatt att matutbudet och förhållandena i övrigt har den allmänna standard som krävs för serveringstillstånd. Däremot kan serveringstillstånd inte medges om enbart enklare anrättningar, såsom t.ex. smörgåsar, hamburgare eller varm korv med bröd erbjuds. Det innebär att gatukök, caféer och liknande enklare serveringsställen inte heller i fortsättningen ska kunna komma ifråga för serveringstillstånd. En noggrann prövning bör göras för varje enskilt serveringsställe. Efter klockan ställs inte lika höga krav på ett varierat matutbud. Gästerna ska dock kunna erbjudas flera olika rätter av enklare slag, t.ex. kalla maträtter eller maträtter som värms i mikrovågsugn. Enbart chips eller nötter är inte tillräckligt. Ovanstående krav gäller även för cateringverksamhet. 15. Kunskap i svensk alkohollagstiftning För att få serveringstillstånd krävs att sökanden har visat kunskap i svensk alkohollagstiftning. Minst hälften av de som har betydande inflytande i rörelsen bör ha denna kunskap. Endast skriftlig dokumentation om kunskaperna, det vill säga betyg efter avslutad utbildning eller intyg om godkänd examination med godkänt resultat godtas. Alternativt kan kunskap förvärvad genom innehav av tidigare serveringstillstånd åberopas, dock inte om tillståndet upphört för mer än tre år sedan. Läs mer på Statens Folkhälsoinstitut hemsida 16. Serveringsansvariga Anmälan om serveringsansvariga personer. Blankett finns på kommunens hemsida 17. Avtal med blivande leverantörer av alkoholdrycker 18. Kassaregister Uppgift om kassaregister. Blankett finns på kommunens hemsida.

6 6 (6) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte Punkterna 1-18 och Vid ägarbyte behöver även nedanstående beskrivas av sökanden. 19. Beskrivning av säljarens kommande uppdrag/uppgifter i verksamheten 20. Beskrivning av arrendegivarens framtida uppdrag/uppgifter i verksamheten 21. Beskrivning av nutida personals framtida uppdrag/uppgifter i verksamheten Tillståndsenheten kan utöver vad som angivits ovan kräva/begära att sökanden inkommer med ytterligare upplysningar.

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN En ansvarsfull servering och försäljning av alkohol Antagen av socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING En ansvarsfull servering av alkohol...

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANSÖKAN om stadigvarande tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (12) Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte

Läs mer

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Sida 1 (5) ANVISNINGAR A1 STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Denna typ av serveringstillstånd söks vanligtvis

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning 1 Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft. Några av de viktigaste förändringarna i den nya alkohollagen när det gäller servering av alkohol på restaurang

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden:

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden: MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon 0370-37 72 13 E-post: Leif.G.Antonsson@varnamo.se Ny alkohollag från den 1 januari 2011 (2010:1636). 2011-01-01 2 1 (13) Några

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-19, och gäller tillsvidare. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet 1 Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Det kan till exempel vara om ägarförhållandena

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument 1(18) gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-14, 62 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer