ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer"

Transkript

1 ANSÖKAN Tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (1) Sökande Namn Organisationsnummer/personnummer Gatuadress E-postadress Faxnummer Postnummer Postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer Serveringsställe Namn Restaurangnummer Gatuadress Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer Serveringslokaler Lokaler inom vilka alkoholservering ska ske Jämför markerad ritning betecknad Högsta antal personer i serveringslokaler Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal Serveringens omfattning Året runt Årligen under perioden (fr o m t o m) Under perioden (fr o m t o m) Året runt Alkoholdrycker som önskas serveras Servering till Starköl Vin Spritdrycker Allmänheten Slutet sällskap Serveringstider Klockslag då servering önskas påbörjas respektive avslutas (11: om ej annat beslutas) Inomhus: : : Uteservering: : : Övriga upplysningar Datum för betalning av avgift Sökandes undersift Ansökningsdatum Namnteckning PUL-text Namnförtydligande och titel Personuppgifter behandlas i enlighet med kommunens riktlinjer. SAF-IFO POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Alkoholtillstånd Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON OCH TELEFAX WEBB OCH E-POST ORGANISATIONSNR

2 ANSÖKNINGSANVISNING 17 december (4) Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person samt skickas in till kommunen. Prövningsavgiften ska inbetalas på kommunens postgiro innan handläggningen av ärendet påbörjas. Glöm inte att ange vilket bolag som ansöker och även kontosträng , Avgiften betalas inte tillbaka vid ett eventuellt avslag på ansökan. Tiden från det att ansökan kommer i till att ett beslut fattas kan vara upp till tre månader för ett nytt tillstånd eller ägarskifte och ca en månad vid ändring av befintligt tillstånd. Handläggningstiden beror till stor del på om den som ansöker skickar in begärda handlingar. Saknas uppgifter kan handläggningen dra ut på tiden eller så kan ansökan avslås. Var därför noga med att skicka in samtliga uppgifter / handlingar som efterfrågas. I samband med att ansökan kommer in skickar vi ut remisser till flera myndigheter. Det är polismyndigheten, Skatteverket, miljötillsynsavdelningen, brandmyndigheten och i vissa fall onofogdemyndigheten och länsstyrelsen. Vi tycker det är trevligt med ett personligt möte i samband med ansökan där vi tillsammans har möjlighet att gå igenom anvisningarna. Vid nyetableringar och större ombyggnader av restauranger vill vi gärna komma och besöka serveringsstället. Följande handlingar ska lämnas in med ansökan: Kopia av kvitto över inbetald prövningsavgift eller utsift som beäftar betalning via internet. Prövningen påbörjas inte förrän avgiften är betald. Ansökningsblanketten ska vara ifylld och undertecknad av behörig person. Ange vilken serveringstid som ni önskar inomhus och på uteservering. Registreringsbevis / ändringsbevis eller annan handling (exempelvis kopia av bolags- eller ändringsanmälan) som visar vilka personer som företräder bolaget. Beviset får inte vara äldre än tre månader. Av handlingarna ska framgå vem som är behörig att underteckna ansökningshandlingen eller teckna firma om detta inte framgår av registreringsbeviset. Ägarförhållanden. Dessa förhållanden ska vara styrkta. Är sökanden ett aktiebolag ska aktiebok och bolagsstämmoprotokoll bifogas. Är det frågan POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Alkoholtillstånd Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON OCH FAX E-POST OCH WEBB

3 ANSÖKNINGSANVISNING 17 december (4) om ett handels- eller kommanditbolag ska förhållandena styrkas genom bolagsavtal. Saknas bolagsavtal ska detta anges. Om bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss bifogas där ägarförhållandena mellan de förekommande bolagen framgår samt vilka fysiska personer som slutligen är ägare. Bevis om uppdrag som funktionär Registerutdragen ska omfatta samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget. Utdragen ska vara från Bolagsverkets bolagsregister och kan beställas/rekvireras från Bolagsverket på telefon Om någon företrädare varit inblandad i konkurs ska förvaltarberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna ing konkursen bifogas. Vad som sagts ovan gäller även för verkställande direktör och eller restaurangchef om denna inte ingår i styrelsen. Finansieringsplan, se särskild bilaga. Meritförteckning. Samtliga personer som ingår i sökandebolaget ska redovisa en förteckning över sysselsättning (studier, arbete, arbetsgivare, omfattning e.t.c.) de senaste tre åren. Dessa uppgifter ska styrkas med handlingar. Kunskaper i svensk alkohollagstiftning. För att få serveringstillstånd ävs att sökanden har kunskap i svensk alkohollagstiftning. Här efterfrågas i första hand ägarnas kunskaper och eventuella erfarenhet av alkoholservering. För större företag där ägarna inte själva deltar i den dagliga driften av restaurangen ska restaurangchef eller motsvarande uppfylla kunskapsaven. Kunskapsavet är uppfyllt då minst hälften av ägarna kan uppvisa siftlig dokumentation över sina kunskaper, dvs. betyg efter avslutad utbildning eller intyg om examination med godkänt resultat (tentamensbevis). Av tentamensbevis bör framgå vilka moment utbildningen innehållit samt utbildningens omfattning. Det ska även framgå vem som anordnat utbildningen och vem som utfört examinationen. Utbildning ska styrkas med betygskopia där det av betyget ska framgå att utbildningen innehållit studier i alkohollagstiftningen. Hyreskontrakt. Rätten till att få använda lokalen styrks genom kopia av hyreskontraktet alternativt bevis om äganderätt till fastigheten. Vid andrahandsuthyrning (arrende) ävs, förutom en kopia av arrendekontraktet, även ett siftligt godkännande från hyresvärden. Om hyreskontraktet ännu

4 ANSÖKNINGSANVISNING 17 december (4) inte är klart går det bra att bifoga intyg från hyresvärden i avvaktan på detta. Observera att hyreskontraktet ska vara utställt på sökanden. Planritning i A 4 format över restaurangens (serveringsställets) samtliga lokaler och uteservering. Av ritningen ska framgå vad som är bordsavdelning / matsal samt antal platser vid bord. Ni ska särskilt markera (med färgpenna t.ex.) de områden där alkoholservering kommer att vara tillåten. Bifoga även bevis om dispositionsrätt för den markyta som används för uteservering. Besiv tydligt på vilket sätt uteserveringen kommer att vara avgränsad. Livsmedelshantering i lokalen. Sökanden ska bifoga en kopia på den anmälan om registrering av livsmedelshantering som gjorts till miljötillsynsavdelningen. Sökanden ska visa att kökets dimensionering och utrustning tillsammans med övriga förutsättningar, möjliggör att ett brett, varierat och komplett matutbud kan tillredas av matvaror. En restaurang med servering till allmänheten ska ha ett välutrustat kök som också ska användas. Lagad mat ska kunna tillhandahållas under hela serveringstiden. Kökets dimensionering och utrustning, dvs. spisar, ugnar, stekbord etc., ska tillsammans med övriga förutsättningar möjliggöra att ett varierat och komplett matutbud kan tillredas av råvaror. Det är inte meningen att serveringstillstånd ska meddelas den som endast avser att hantera prefabricerade maträtter, t.ex. gatukökssortiment, snabbmat eller liknande. Varken vid servering i slutna sällskap eller vid tillfällig servering finns det några av avseende kök. Lagad mat ska dock alltid tillhandahållas. Meny. För tillstånd ävs att restaurangen erbjuder ett varierat matutbud. Bifoga i förekommande fall exempel på lunchmeny, á la cartemeny och natt / barmeny. Verksamhetsinriktning. Besivningen ska t. ex. ange öppethållandetider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, underhållning, dans, dart, karaoke m.m. Om spelverksamhet planeras precisera antal spel och typ ex. Jack Vegas, Roulette. Planerar bolaget att ta ut entré och/ eller garderobsavgifter. Röum, tobaksförsäljning, Personalbemanning. Ange det antal personal som kommer att arbeta i rörelsen.

5 ANSÖKNINGSANVISNING 17 december (4) Bemanningsöversikt för restaurangens öppethållande under dagar. Uppgift om eventuella vaktbolag, casinobolag som kommer engageras. Kommer städning, garderoben tas om hand av utomstående eller ordnas i egen regi. Hos skattemyndigheten registrerad skatte- och avgiftsanmälan. Är denna inte klar kan en kopia på inlämnad ansökan lämnas. Registrering för F-skatt. Byggnadslov. Gäller endast vid nyproduktion eller sådan ombyggnation som äver tillstånd. Tillstånd från polismyndigheten finns eller har bolaget ansökt om tillstånd för dans, uteservering? Brandskyddsansvarig. Ska anmälas på särskild blankett (blankett bifogas). Utöver vad som angivits ovan kan förvaltningen begära att Ni inkommer med ytterligare upplysningar. Observera att tillståndet endast gäller för den juridiska person (bolag, eller enskild näringsidkare) som tillståndet är utställt på. Detsamma gäller den lokal som finns angiven på tillståndsbeviset. Tillståndet gäller endast så länge som den som tillståndet är utställt på (tillståndshavaren) bedriver verksamhet i lokalen.

6 FINANSIERINGSPLAN 1 (2) Finansieringsplan Finansieringsplan för köp och igångsättande av verksamheten samt handlingar som styrker/visar varifrån investerat kapital kommer (exempelvis lånehandlingar, kontoutdrag eller liknande). Uppgiven finansiering måste alltid styrkas med handlingar. Av finansieringsplanen och bifogade handlingar ska flödet av pengar kunna följas. Köpeavtalet och hela kapitalinsatsen ska visas. Vid eventuellt lån från en leverantör ska avtalet i sin helhet inklusive bilagor bifogas. Ni ska visa att utbetalning av lån skett mellan långivare och låntagare, det vill säga att ni har erhållit pengarna. Detta ska styrkas genom till exempel kontoutdrag. Ni ska även visa att pengarna förts över från er till säljare. Detta ska styrkas genom till exempel kontoutdrag och kvittens som visar att säljaren mottagit pengarna. Vid lån från privatperson ska namn och personnummer på låntagare och långivare framgå av lånehandlingen. Av kontoutdrag ska framgå vem som är kontoinnehavare. De uppgifter och handlingar som lämnas in med finansieringsplanen är utgångspunkten vid bedömningen av finansieringen. Dock kan kompletterande handlingar komma att begäras in, vilket kan innebära längre handläggningstid. Kostnader (Ange 0 onor för varje rad om bolaget inte har några kostnader) Köpeskilling (pris för restaurangverksamheten) Inköp av inventarier/utrustning Depositionsavgift enligt hyreskontrakt Förskottsinbetalning av hyra Ombyggnation/renovering av lokal Köp av andelar/aktier i bolaget Övriga kostnader Summa kostnader POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Alkoholtillstånd Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

7 FINANSIERINGSPLAN 2 (2) Hur kostnaderna har finansierats Finansiär Kronor Bilaga nr Lån från bank Lån privatperson (namn och personnr) Lån från bryggeri Övrig finans. Egen insats Summa Undersift Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande och titel

8 ANMÄLAN 1 (1) Serveringsansvariga personer (8 kap 18 alkohollagen) Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt. Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker. Tillståndshavaren är även skyldig att anmäla när en persons serveringsansvar upphör, till exempel när en serveringsansvarig slutar sin anställning eller skiljs från uppgiften. Tillståndshavare/sökande Organisationsnummer/personnummer Namn Serveringsställets namn Serveringsansvarig personal (samtliga vid anmälningstillfället, även tidigare anmälda) Namn Personnummer Undersift Datum Namnteckning, behörig firmatecknare SAF-IFO PUL-text Personuppgifter behandlas i enlighet med kommunens riktlinjer. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Alkoholtillstånd Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge Namnförtydligande och titel TELEFON OCH TELEFAX WEBB OCH E-POST ORGANISATIONSNR

9 SOCIALFÖRVALTNINGEN MEDDELANDE 1 (3) 11 december 2008 DIARIENUMMER HANDLÄGGARE Per Claug Kommunfullmäktige har den 24 november 2008 beslutat att justera avgifterna för prövning och tillsyn av serveringstillstånd. De nya avgifterna gäller från den 1 januari Prövningsavgifter Ansökan / anmälan Beslut om stadigvarande serveringstillstånd för servering till allmänheten eller slutna sällskap Beslut om ändring av stadigvarande serveringstillstånd avseende sådan förändring av serveringsställe som avses i 7 kap.11 alkohollagen, dryckessortiment, eller serveringstid Beslut med anledning av att etsen av personer med betydande inflytande förändras i tillståndspliktig verksamhet innebärande att a) samtliga ägare byts, b) hela styrelsen byts, eller c) alla bolagsmän i handelsbolag och kommanditbolag byts Beslut med anledning av att etsen av personer med betydande inflytande förändras i tillståndspliktig verksamhet innebärande att a) minst 50 procent och mindre än 100 procent av ägarna byts, b) minst 50 procent och mindre än 100 procent av ledamöterna i styrelsen byts, eller c) minst 50 procent och mindre än 100 procent av alla bolagsmän i handelsbolag och kommanditbolag byts Prövningsavgift POSTADRESS Socialförvaltningen Alkoholtillstånd Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

10 SOCIALFÖRVALTNINGEN MEDDELANDE 11 december 2008 DIARIENUMMER 2 (3) Beslut med anledning av att etsen av personer förändras i tillståndspliktig verksamhet i övrigt innebärande att a) mindre än 50 procent av ägarna byts, b) mindre än 50 procent av ledamöterna i styrelsen byts, c) mindre än 50 procent av alla bolagsmän i handelsbolag och kommanditbolag byts, eller d) byte av restaurangchef i större företag eller byte av styrelsesuppleant. Beslut om tillfällig förändring i serveringstillstånd (max 12 tillfällen per år) avseende serveringstid, eller serveringsyta, eller serveringsets, eller dryckessortiment Tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten (max 12 gånger per sökande/lokal och år) Tillfälligt serveringstillstånd för servering till slutna sällskap (max 12 ggr per sökande/ lokal och år) per tillfälle per tillfälle dock minst per ansökningstillfälle per tillfälle Tillsynsavgifter Från och med den första januari 2009 kommer tillsynsavgifterna att faktureras i förskott. För den som bedriver servering baseras tillsynsavgiften på dels en fast avgift, dels på en rörlig avgift som sätts i förhållande till årsomsättningen av alkoholdrycker. Den fasta avgiften är 2000 onor. Företag som kommer att bedriva serveringsverksamhet mindre än sex månader under ett år skall endast faktureras halv fast tillsynsavgift. Den preliminärt fakturerade rörliga tillsynsavgiften justeras året efter verksamhetsåret i förhållande till den faktiska försäljningsvolymen, vilket regleras vid följande fakturering.

11 SOCIALFÖRVALTNINGEN MEDDELANDE 11 december 2008 DIARIENUMMER 3 (3) Rörlig tillsynsavgift årsomsättning av alkohol Årsomsättning av alkoholdrycker Rörlig tillsynsavgift < Vid tillfälliga tillstånd, såväl för servering till allmänheten som till slutna sällskap, är tillsynsavgiften inkluderad i ansökningsavgiften. Folköl För servering av folköl utgår en årlig tillsynsavgift på onor. Restauranger med serveringstillstånd berörs inte av denna avgift. Tobak Restauranger med serveringstillstånd som säljer tobak kommer att faktureras en avgift på 800 onor per år för tobakstillsynen med start

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANSÖKAN om stadigvarande tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (12) Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Sida 1 (5) ANVISNINGAR A1 STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Denna typ av serveringstillstånd söks vanligtvis

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Innehåller Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Blankett 1A: Ansökan om stadigvarande tillstånd Blankett

Läs mer

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning 1 Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Sökande Samordnad Bolagsnamn/namn DNR: Sida 1 av 5 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under respektive

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN En ansvarsfull servering och försäljning av alkohol Antagen av socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING En ansvarsfull servering av alkohol...

Läs mer

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN Uppdaterad senast 10 december 2009 Dnr: 28/2009 Aktbil: 2 Kansliet Jonathan Peduru-Aratchi KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker Mall 6, Version 1, DD 2013 Sökande Registrerat firmanamn/bolagsnamn Bilaga till Person-/organisationsnummer Sida 1 Utdelningsadress Postnummer Ort Telefon (inkl riktnummer) Mobiltelefon E-post Serveringsställe

Läs mer

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Mall 8, Upplaga 1, FHI 2012 Sökande Bolagsnamn/namn Bilaga Sida 1 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under

Läs mer

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten gäller alltid viss begränsad tidsperiod. Denna tidsperiod kan vara allt från en enstaka dag till maximalt tre (3) månader.

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Mölndals stads anteckningar

Mölndals stads anteckningar 1(6) ANSÖKAN serveringstillstånd till allmänheten Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte Utökning/utvidgning Ändrad förutsättning Orgnr/ persnr Sökande Adress Tel nr Postadress Fax nr E-post Serveringsställe

Läs mer