Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd"

Transkript

1 ANSÖKAN STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd 1. Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Denna typ av serveringstillstånd söks vanligtvis av restauranger som vill ha möjlighet att alla dagar i veckan servera alkoholdrycker till sina gäster. Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården kan ansöka om särskilt tillstånd för provsmakning av dessa alkoholdrycker på serveringsstället. 2. Stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap Denna typ av tillstånd omfattar s.k. festvåningsrättighet,klubbrättighet eller tillstånd för catering till slutna sällskap. Den som bedriver catering kan söka tillstånd att i sin cateringverksamhet även servera alkoholdrycker. Observera att det endast gäller slutna sällskap och att tillståndshavaren inför varje cateringtillfälle måste anmäla till tillståndsenheten i vilken lokal serveringen ska ske på en särkild blankett till tillståndsenheten. För att det ska vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd innan det aktuella arrangemanget. Om okänd kan lösa medlemskap i entrén, är det inte fråga om ett slutet sällskap. Det krävs att det finns ett gemensamt intresse eller ett annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna. Krav på den som söker serveringstillstånd Alkohollagen ställer höga krav på den som söker serveringstillstånd och på lokalen där serveringen ska ske. Tillståndsenhetens uppgift är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls. Krav på sökanden För att beviljas serveringstillstånd måste sökanden vara personligt och ekonomiskt lämplig. Tillståndsenheten utreder både sökandens nuvarande situation och bakgrund. Sökanden av serveringstillstånd ska ha fyllt 20 år.därutöver ställs krav på att sökanden ska ha kunskaper i alkohollagen. Sökanden ska genom att göra ett prov visa sina kunskaper i alkohollagen.

2 Krav på lokalen: Serveringslokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Mat ska serveras under hela serveringstiden. När det gäller stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska serveringsstället ha ett varierat utbud av maträtter. Serveringsstället ska också ha ett eget kök som är restaurangmässigt utrustat. När det gäller stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap är kraven något lägre. Serveringsstället behöver inte ha ett eget kök och matkravet är lägre. Så här söker du serveringstillstånd: 1. Fyll i ansökan och kontrollera att du har bifogat alla handlingar. Nedan finner du en lista på de 17 handlingar som ska bifogas till ansökan. Notera: ansökan ska skrivas under av firmatecknare. 2. Betala in ansökningsavgiften. Ansökningsavgiften kr sätts in på tillståndsenhetens bankgiro Ange avsändare samt att inbetalningen avser serveringstillstånd. 3. Sänd din ansökan till tillståndsenheten. HANDLINGAR SOM SKALL BIFOGAS ANSÖKAN 1. Kvitto på betald ansökningsavgift 2. Registreringsbevis från Bolagsverket Har du ännu inte fått ditt registreringsbevis kan du börja med att bifoga en kopia av nyregistrering eller ändringsanmälan till Bolagsverket. När du väl får ditt registreringsbevis ska du sända en kopia av det till tillståndsenheten. 3. Eventuell fullmakt Om ombud används ska fullmakt bifogas.

3 4. Ägarförhållanden I ansökan ska redovisas vem eller vilka som äger det sökande bolaget. Om sökanden är ett aktiebolag ska ägarförhållandena styrkas med bolagsstämmoprotokoll eller med aktiebok. Av handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om det sökande bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss inlämnas där det tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Av organisationsskissen ska också framgå vilka enskilda personer som äger koncernmoderbolaget. Är sökanden ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ägarförhållandena styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. 5. Ritning över lokaler och eventuell uteservering Ritningen ska visa hela serveringsstället. Serveringsytan, d.v.s. det område där gästerna får serveras och vistas med alkoholdryck, ska vara markerad på ritningen. Antal sittplatser vid bord och ståplatser vid ev. bardisk ska också framgå. I serveringsytan får inte ingå rökrum, toaletter, yta bakom bar, förrådsutrymmen, kök och andra personalutrymmen. Om ansökan även avser uteservering ska ritning över denna bifogas. Av ritningen ska framgå antalet sittplatser på uteserveringen. Vid cateringverksamhet ska ritningen visa köket samt övriga lokaler som används i cateringverksamheten. Gäller ansökan provsmakningstillstånd på tillverkningsställe ska ritningen visa tillverkningsstället. Lokaler som används vid provsmakningen ska särskilt markeras. 6. Beskrivning av verksamhetens inriktning Av beskrivningen ska framgå restaurangens inriktning dag- och kvällstid. Även målgrupp som restaurangen vänder sig till ska uppges. Av beskrivningen ska framgå vilka öppettider restaurangen ska ha och om dans, musikuppträdande eller spelverksamhet ska finnas. 7. Meny Meny över mat- och dryckesutbud ska bifogas. Såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter ska erbjudas. I dryckesutbudet ska ingå olika lättdrycker. Gäller ansökan tillstånd för provsmakning på tillverkningsställe ställs inga krav på tillhandhållande av mat, eftersom man vid provsmakning endast tillhandahåller mycket små mängder alkoholdryck. 8. Budget för första årets drift Budget för första årets drift ska bifogas. Av budgeten ska framgå intäkter, kostnader och resultat på årsbasis. Använd bilagan "Finansieringsplan", bilaga B för redovisning av budgeten.

4 9. Hyreskontrakt Hyreskontrakt för lokalen ska bifogas. Vid andrahandsuthyrning krävs godkännande från fastighetsägaren/hyresvärden. Om ansökan avser uteservering på privat mark ska handling lämnas som visar rätten att använda marken för servering. 10. Köpeavtal/Arrendeavtal Använd blanketten Finansieringsplan för att redogöra för finansieringen. 11. Redogörelse och styrkande av finansiering Använd blanketten Finansieringsplan för att redogöra för finansieringen. Redogörelse av finansiering Till ansökan ska bifogas en redogörelse som visar hur den sökande finansierat köp av verksamheten, uppstartskostnader samt ytterligare investeringar. Redogörelsen ska även visa varifrån pengarna kommer. Styrkande av finansiering För att styrka uppgifterna ska verifikationer över transaktionerna bifogas, t.ex. kontoutdrag, överföringar mellan konton, lånehandlingar/avtal m.m. De medel som används till köpeskillingen bör vara överförda av bank och bokförda hos sökandebolaget. Tillståndsenheten vill kunna se att utbetalning slutligen mottagits av säljaren. Bifoga därför kvitto på köpeskillingen Även om det är eget kapital som använts vid köpet ska man redovisa var detta kapital kommer ifrån. Privata lån Är det fråga om privata långivare ska det framgå varifrån dessa personer erhållit utlånade medel. Personnummer för privata långivare ska stå angivet på lånehandling. Privata långivare kan komma att behandlas som personer med betydande inflytande, vilket innebär att dessa personers personliga och ekonomiska lämplighet kan komma att utredas. 12. Kunskaper i alkohollagen/ kunskapsprov En förutsättning för att beviljas serveringstillstånd eller provsmakningstillstånd är att sökanden har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. För att visa sina kunskaper i alkohollagen ska den sökande göra ett kunskapsprov. Det finns vissa undantag från skyldigheten att göra kunskapsprov, t.ex. om: 1. sökanden redan har stadigvarande serveringstillstånd på ett annat serveringsställe, samt att det inte finns någon anledning att ifrågasätta att sökanden har kunskap i alkohollagen, eller 2. sökanden har högst tre år tidigare avlagt kunskapsprovet med godkänt reslutat. Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Folkhälsomyndigheten Provet görs hos kommunen under översikt av alkoholhandläggaren. Kunskapsfrågorna omfattar fyra områden; alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning. Provet omfattar 60 frågor. Läs mer om provet på

5 Vem ska ha kunskaper i alkohollagen? Kunskaper i alkohollagstiftningen måste finnas hos personer med betydande inflytande som är aktiva i serveringsrörelsen. I mindre aktiebolag, handelsbolag eller dylikt bör minst hälften av personerna med betydande inflytande som är aktiva i rörelsen ha kunskaper i alkohollagstiftningen. I större företag som t.ex. restaurangkedjor får det anses tillräckligt om kunskaper i alkohollagstiftningen finns hos de personer som arbetar operativt i ledande ställning. Styrkande av kunskaper: Den som vill undantas från skyldigheten att göra kunskapsprovet måste styrka sina kunskaper, genom att sända en in kopia av gällande tillståndsbevis eller kopia av intyg om avlagt kunskapsprov. 13. Beräknad omsättning av alkoholdrycker Blanketten "Beräknad omsättning av alkoholdrycker" ska fyllas i och bifogas ansökan. Det som ska fylla i är en uppskattning av hur mycket alkoholdrycker du tror kommer säljas i verksamheten under första året. 14. Registrering av livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen Kopia på anmälan av registrering av livsmedelsanläggning tillsammans med en kopia på verksamhetsbeskrivningen ska bifogas ansökan. Även kopia på beslut om registrering ska bifogas. Registreringen ska vara utställd på det bolag som söker tillstånd och inte på eventuell tidigare ägare Miljökontoret för livsmedelskontroll har telefonnummer Räddningstjänsten En skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kapitel 3 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall inlämnas till räddningstjänsten i Jokkmokk 16. Anmälan av serveringsansvariga personer Blanketten "Anmälan serveringsansvariga" ska fyllas i och bifogas ansökan. 17. Tillståndsbevis från polismyndigheten Vid uteservering på offentlig mark ska kopia av tillståndsbevis från polismyndigheten om tillstånd att använda offentlig mark för uppställande av bord och stolar till uteservering bifogas ansökan. Serveringstider Normaltiden för servering på restaurang är mellan klockan och För uteserveringar i områden där det finns risk att närboende störs beviljas normalt serveringstid som längst till klockan Läs mer i Jokkmokks kommuns riktlinjer för alkoholservering, på Tillsynsavgift Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar varje år en tillsynsavgift. Tillsynsavgiften består av en fast del och en rörlig del. Läs mer på

6 Handläggning av ansökan/handläggningstid Tillståndsenheten skickar ansökan till polismyndigheten, miljöförvaltningen, Skatteverket, Räddningstjänst och eventuellt Kronofogden för yttrande. Tillståndsenheten kan också hämta in uppgift från kreditupplysningsföretag. När uppgifter hämtas om fysiska personer (privatperson och enskild firma), handelsbolag eller kommanditbolag skickas alltid en kopia till den omfrågade. När tillståndsenheten har utrett din ansökan, skrivs en utredning med förslag till beslut. Utredningen kommuniseras med dig och du får möjlighet att komma med dina synpunkter. Sedan sänds utredningen till Socialnämndensom beslutar att antingen bevilja eller avslå din ansökan. Socialnämnden sammanträder ungefär 6 gånger per år. Handläggningstiden för en ansökan om stadigvarande tillstånd är 1-4 månader räknat från det att ansökan är komplett Ansökan skickas till: Jokkmokks kommun Biståndsenheten Jokkmokk

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Sida 1 (5) ANVISNINGAR A1 STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Denna typ av serveringstillstånd söks vanligtvis

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning 1 Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning

Läs mer

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANSÖKAN om stadigvarande tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (12) Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN En ansvarsfull servering och försäljning av alkohol Antagen av socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING En ansvarsfull servering av alkohol...

Läs mer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANSÖKAN Tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (1) Sökande Namn Organisationsnummer/personnummer Gatuadress E-postadress Faxnummer Postnummer Postadress Telefonnummer

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Sociala resursförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-01 1.0 Lisa Lannerud Sociala resursförvaltningen Tillståndsenheten

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning Innehållsförteckning

Riktlinjer för tillämpning Innehållsförteckning Verksamhet Karl-Axel Hill, Näringslivschef Karl-Axel.Hill@ostragoinge.se Tel: 044-775 64 10 Mob: 0709-53 64 10 Till: Tillsyns- och tillståndsnämnden Tjänsteskrivelse Dnr TT2013/25.003 Riktlinjer för tillämpning

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn Antagen av Individnämnden 1996-03-28, SN 35 Reviderat 2005-09-22, SN 95 Reviderat 2010-09-23, IN 280 Reviderat 2012-11-15, IN 497 Innehåll 1 Inledning 5

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 12 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan Förteckning o Anvisningar till ansökan och till de handlingar som sökande behöver lämna in tillsammans

Läs mer

Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering

Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering 2015-04-14 Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-15, 96 Innehållsförteckning Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 Härryda kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Kommunala riktlinjer för alkoholservering Dnr: 2013/IN077/2 Kommunala riktlinjer för alkoholservering Antagen av individnämnden 2013-12-09 Kommunala riktlinjer 2(14) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och målsättning med riktlinjerna för

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av ansökningar om serveringstillstånd i Enköpings kommun.

Riktlinjer för bedömning av ansökningar om serveringstillstånd i Enköpings kommun. 2013-09-25 1 (13) SN2013/192 Riktlinjer för bedömning av ansökningar om serveringstillstånd i Enköpings kommun. 1. Inledning Alkohollagen är en social skyddslagsstiftning som syftar till att minska alkoholskador,

Läs mer