INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622)"

Transkript

1 INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) CHECKLISTA Följande handlingar ska lämnas in vid ansökan om serveringstillstånd: Ansökan Registreringsbevis för aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag Förteckning över delägare i bolag Meritförteckning bevis om genomgånget kunskapsprov Beskrivning av lokaler och verksamhet Redovisning av inköp/övertagande av verksamhet Preliminär budget Ritningar på serveringslokal och uteservering F-skattebevis eller kopia av skatte-och avgiftsanmälan UPPLYSNINGAR - KOMMENTARER Ansökan Ansökan ska avse en bestämd lokal avgränsad uteservering. Tillståndet ska sökas av samma fysiska eller juridiska person som driver verksamheten. Stadigvarande tillstånd kan sökas för alkoholservering året runt eller årligen under viss period. Om ni får tillstånd till servering året runt ska alla längre uppehåll i verksamheten anmälas till socialförvaltningen. Med serveringstid avses de yttersta gränserna för när det är tillåtet att servera alkohol. Normaltid enligt alkohollagen är mellan klockan och Enligt socialnämndens riktlinjer kan, med vissa villkor, utökad serveringstid godkännas till klockan under fredagar, lördagar och dagar före helgdag. Se även nedan under Lokaler och verksamhet. Registreringsbevis Registreringsbevis beställs från Bolagsverket. Registreringsbeviset ska visa den aktuella styrelsen och vem som är firmatecknare. För enskilda firmor (bolag som är registrerade på ägarens personnummer) är det frivilligt att lämna med registreringsbevis. Delägare i bolag mm För aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag ska alla delägare som arbetar aktivt i företaget redovisas på blanketten. Även andra personer som har ett betydande inflytande i rörelsen t.ex. platschef, restaurangchef och finansiärer ska redovisas. Observera att den som har serveringstillstånd är skyldig att anmäla alla förändringar i ägarförhållandena till socialförvaltningen. Meritförteckning - kunskapsprov Meritförteckningar ska bifogas för samtliga personer enligt ovan. För att få serveringstillstånd ska sökandena har goda kunskaper i alkohollagstiftningen. Sedan den 1 januari 2011 krävs att sökanden godkänns vid ett Statens Folkhälsoinstitut anordnat kunskapsprov. När sökanden är ett bolag ska minst hälften av personerna enligt ovan ha genomgått provet. Kunskapsprovet görs på stadshuset i Ängelholm efter särskild överenskommelse med alkoholhandläggarna. Undantag från kravet på att genomgå kunskapsprov kan bara göras för den som redan har avlagt provet och/eller har ett gällande serveringstillstånd. Närmare upplysningar om kunskapsproven ges alkoholhandläggarna.

2 ANSÖKAN enligt 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) om tillstånd till servering av alkoholdrycker Lokaler och verksamhet Huvudsaklig inriktning på verksamheten ska anges. Flera alternativ kan markeras. De procenttal som anges på blanketten ska ses som ungefärliga riktvärden. Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten ges bara om serveringsstället har ett eget kök. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Det ska finnas tillgång till lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela serveringstiden. Efter klockan får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Exemplen på menyer ska ge en realistisk bild av vilket matutbud som kommer att erbjudas. Om ni har någon form av gasanläggning (t.ex. spisar eller terassvärmare) ska särskilt tillstånd till hantering av brandfarliga varor sökas på räddningstjänsten. Inköp övertagande av verksamhet - budget Det ska finnas undertecknade köpeavtal, hyresavtal osv. som visar att den som söker tillståndet också disponerar lokalerna från och med en bestämd tillträdesdag. Likaså skall sökanden också redovisa hur inköpet/övertagandet finansierats. Budgeten ska ge en realistisk bild av hur stor försäljning ni räknar med det första året Ritningar Markera på en ritning dels hela serveringsstället (alla de lokaler och utrymmen som ni disponerar) dels serveringslokalen (de lokaler där gästerna får vara med den serverade alkoholen) dels eventuella uteserveringar. Beskrivning av kassaregister För all information kring kassaregister och vilka krav som ställs, ta kontakt med Skatteverket eller gå in på Ansökningsavgift Ansökningsavgiften kronor, faktureras. Upplysningar Ytterligare upplysningar kan fås per telefon eller

3 ANSÖKAN enligt 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) om tillstånd till servering av alkoholdrycker Sökande Nytt tillstånd Ändring av tillstånd Org.nr Namn Telefon Adress Fax Postnr Ort E-post Serveringsställe Namn Telefon Gatuadress Fax Postnr Ort Ansökan avser Stadigvarande tillstånd Enstaka tillfälle/period Datum Pausservering Trafikservering Catering med alkohol Provsmakning (tillverkare) Provsmakning (partihandlare) Gemensam serveringsyta Slag av alkoholdryck Spritdrycker Vin Starköl Andra jästa alkoholdrycker Gästkategori Allmänheten Slutet sällskap Säsong/period Året runt Årligen mellan och Uteservering Året runt Årligen mellan och Serveringstider Fredag, lördag, helgaftnar -- Övriga dagar -- Personuppgifterna på denna blankett kommer att användas inom socialnämnden för att handlägga ditt ärende samt för planering, utvärdering och statistik. Uppgifterna är i princip offentliga och kan komma att lämnas ut till allmänheten såvida inte det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs (Offentlighets- och sekretesslag 30 kap. 20 ).Ytterligare information om hur personuppgifterna används lämnas efter skriftlig begäran hos socialförvaltningen, Ängelholm

4 Delägare m.fl. i bolag Nytt tillstånd Ändrat tillstånd Sökande/tillståndshavare Org.nr Namn Delägare i handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag samt andra personer med betydande inflytande i verksamheten. (Samtliga delägare som är verksamma i driften av serveringsstället ska uppges. I stora aktiebolag där ägarna inte själva driver verksamheten uppges i stället t.ex. verkställande direktör, restaurangchef och andra personer som är direkt ansvariga för driften. Personnr Namn Ägarandel Övriga upplysningar Personuppgifterna på denna blankett kommer att användas inom socialnämnden för att handlägga ditt ärende samt för planering, utvärdering och statistik. Uppgifterna är i princip offentliga och kan komma att lämnas ut till allmänheten såvida inte det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs (Offentlighets- och sekretesslag 30 kap. 20 ).Ytterligare information om hur personuppgifterna används lämnas efter skriftlig begäran hos socialförvaltningen, Ängelholm

5 Meritförteckning Personnummer Namn Telefon dagtid Bostadsadress Postnummer och ort E-post Genomgått kunskapsprov enligt 8 kap. 12 alkohollagen (2010:1622) Kommun: Datum: Kurser i alkohollagstiftningen, ansvarsfull alkoholservering mm (T.ex. restaurangskola eller särskilt anordnade utbildningar för tillståndshavare) Kurs Skola eller utbildare Kurslängd År de senaste fem åren (Eget tillstånd eller som delägare i bolag med servtillstånd) Kommun Serveringsställe Fr.o.m. T.o.m Ägarandel Anställningar som servitör eller annan erfarenhet av yrkesmässig alkoholservering Kommun Serveringsställe Fr.o.m. T.o.m Yrkesroll Personuppgifterna på denna blankett kommer att användas inom socialnämnden för att handlägga ditt ärende samt för planering, utvärdering och statistik. Uppgifterna är i princip offentliga och kan komma att lämnas ut till allmänheten såvida inte det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs (Offentlighets- och sekretesslag 30 kap. 20 ).Ytterligare information om hur personuppgifterna används lämnas efter skriftlig begäran hos socialförvaltningen, Ängelholm Underskrift Namnförtydligande Datum

6 Lokaler och verksamhet Serveringsställe Namn Adress Huvudsaklig inriktning av verksamheten (Flera alternativ kan anges) Hotell, pensionat, vandrarhem, konferansanläggning Matrestaurang (servering av mat minst 50% av total omsättning Färdigmat för avhämtning (minst 10 % av omsättningen) Café, konditori Pub/bar med musikunderhållning (alkohol minst 40 % av omsättningen) Nattklubb/diskotek (offentlig tillställning) Biljard- eller bowlinghall Lokaler och uteservering Serveringslokaler Antal sittplatser för matgäster Högsta tillåtna antal personer i serveringslokalerna Uteservering Antal sittplatser Terrassvärmare gas/gasol Kök Tillagning av mat utifrån råvaror Tillagning av mat huvudsakligen utifrån halvfabrikat Enbart uppvärmning av färdigmat tillagad på annan plats Eventuella specialiteter och/eller inriktning på matutbud Gas/gasolanläggning Menyexempel Exempel på meny dagtid-kväll bifogas Exempel på meny sen kvällstid/natt bifogas Personuppgifterna på denna blankett kommer att användas inom socialnämnden för att handlägga ditt ärende samt för planering, utvärdering och statistik. Uppgifterna är i princip offentliga och kan komma att lämnas ut till allmänheten såvida inte det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs (Offentlighets- och sekretesslag 30 kap. 20 ).Ytterligare information om hur personuppgifterna används lämnas efter skriftlig begäran hos socialförvaltningen, Ängelholm

7 Inköp/övertagande av verksamhet mm Bilaga till ansökan om tillstånd för servering av alkohol enligt 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) Övertagande av verksamhet Inget övertagande av inventarier eller annat från tidigare verksamhet i lokalerna Kopia av avtal om övertagande av serveringsstället med tillträde bifogas Sökanden äger fastigheten som lokalerna finns i Kopia av hyresavtal /övertagande av hyresavtal/ med tillträde.. bifogas Kostnader Inköp av verksamheten Investeringskostnader före igångsättning Summa Finansiering Låneförbindelse mm till säljaren av restaurangen 1) Likvida medel i bolaget 2) Ägartillskott 3) Lån från leverantör, förskott på rabatter mm 4) Banklån, privatlån 4) Summa Bilagor och kommentarer 1) Gäller den del av köpesumman som ska betalas efter tillträdesdagen 2) Med bolagets likvida medel avses tillgångar i kassa och bank från bolagets tidigare verksamhet. Bifoga utdrag ur bokföringen som visar tillgångarna att tillgångarna fanns tillgängliga vid tidpunkten för köpet 3) Med ägartillskott avses det belopp som ägaren (delägarna) sätter in i bolaget 4) Bifoga kopior av avtal/lånereverser Personuppgifterna på denna blankett kommer att användas inom socialnämnden för att handlägga ditt ärende samt för planering, utvärdering och statistik. Uppgifterna är i princip offentliga och kan komma att lämnas ut till allmänheten såvida inte det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs (Offentlighets- och sekretesslag 30 kap. 20 ).Ytterligare information om hur personuppgifterna används lämnas efter skriftlig begäran hos socialförvaltningen, Ängelholm

8 Preliminär budget Budget uppskattad försäljning under de första 12 månaderna Försäljningssummor inkl moms Servering av mat och lättdrycker Färdigmat för avhämtning Folköl (2,25-3,5 volymprocent alkohol) Starköl (mer än 3,5 volymprocent alkohol) Vin Andra jästa alkoholdrycker (äpple- och päroncider mm) Spritdrycker inkl. blanddrycker som innehåller sprit Total omsättning Övriga upplysningar Personuppgifterna på denna blankett kommer att användas inom socialnämnden för att handlägga ditt ärende samt för planering, utvärdering och statistik. Uppgifterna är i princip offentliga och kan komma att lämnas ut till allmänheten såvida inte det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften röjs (Sekretesslagen 9 kap. 24 ).Ytterligare information om hur personuppgifterna används lämnas efter skriftlig begäran hos socialförvaltningen, Ängelholm

9 ANMÄLAN enligt 8 kap 18 alkohollagen (2010:1622) om utsedda serveringsansvariga personer Tillståndshavare/ sökande Serveringsställe Organisationsnummer/personnummer Namn Namn Restaurangnummer Gatuadress Postnummer Postort Serverings- Namn Personnummer ansvarig personal (samtliga vid anmälnings- tillfället, även tidigare anmälda) Underskrift anmälare 8 kap 18 och 20 alkohollagen (2010:1622) Underskrift Namnförtydligande Datum 18. Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt. Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker. Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Restaurangskolor med serveringstillstånd samt, efter överenskommelse med skolan, även andra restauranger med sådant tillstånd får i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever 20 Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Innehåller Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Blankett 1A: Ansökan om stadigvarande tillstånd Blankett

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANSÖKAN om stadigvarande tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (12) Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN En ansvarsfull servering och försäljning av alkohol Antagen av socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING En ansvarsfull servering av alkohol...

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Sida 1 (5) ANVISNINGAR A1 STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Denna typ av serveringstillstånd söks vanligtvis

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten gäller alltid viss begränsad tidsperiod. Denna tidsperiod kan vara allt från en enstaka dag till maximalt tre (3) månader.

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9)

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Information om behandling av personuppgifter För att underlätta hanteringen av de uppgifter du fyllt i önskar vi databehandla

Läs mer

Mölndals stads anteckningar

Mölndals stads anteckningar 1(6) ANSÖKAN serveringstillstånd till allmänheten Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte Utökning/utvidgning Ändrad förutsättning Orgnr/ persnr Sökande Adress Tel nr Postadress Fax nr E-post Serveringsställe

Läs mer

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft. Några av de viktigaste förändringarna i den nya alkohollagen när det gäller servering av alkohol på restaurang

Läs mer

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden:

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden: MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon 0370-37 72 13 E-post: Leif.G.Antonsson@varnamo.se Ny alkohollag från den 1 januari 2011 (2010:1636). 2011-01-01 2 1 (13) Några

Läs mer

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-19, och gäller tillsvidare. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer