Riktlinjer för alkoholservering Uppdatering 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för alkoholservering Uppdatering 2014"

Transkript

1 Riktlinjer för alkoholservering Uppdatering 2014 Antagna i socialnämnden

2 Innehåll Inledning... 1 Skyddslagstiftning... 1 Folköl... 1 Serveringstillstånd... 2 Kriterier för att få serveringstillstånd... 3 Personlig och ekonomiskt lämplig... 4 Lokaler, utrustning och matutbud... 4 Risk för olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa... 4 Severingstider... 5 Uteserveringar... 5 Marknadsföring... 5 Servering... 6 Personal... 6 Ansökan och handläggning... 6 Utredning... 7 Handläggningstid... 7 Beslut... 7 Tillsynsverksamhet inkluderat förebyggande insatser... 8 Tillsyner... 8 Förebyggande insatser... 8 Sanktionssystem... 8 Samverkan... 9

3 Inledning Den kommunala verksamhet som styrs av Alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter (alkoholförordningen, 2010:1636 samt folkhälsomyndighetens författningssamling) innefattar två områden folköl och serveringstillstånd. Folköl Verksamheten innefattar; Information om krav för försäljning av folköl. Registrering av anmälningar. Tillsyn av folkölsförsäljningen. Serveringstillstånd Verksamheten består av; Information om vad som krävs för att beviljas serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Handläggning av ansökningar och anmälningar. Tillsyn av serveringsställenas följsamhet enligt alkohollagstiftningen inkluderat insatser av förebyggande karaktär. Skyddslagstiftning Alkohollagen finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa, framförallt barn och unga, går före företagsekonomisk eller näringspolitiska hänsyn. Detta fokus har kommunen när ansökningar om serveringstillstånd handläggs. Folköl Försäljning av folköl, såväl servering som detaljhandel, ska anmälas till kommunen. Det behövs inte något tillstånd för att sälja folköl (med folköl menas öl där alkoholhalten överstiger 2,25 volymprocent men inte 3,5 volymprocent). Däremot måste vissa bestämda krav vara uppfyllda för att försäljningen ska vara tillåten. Grundkravet är att försäljningen sker i en lokal; som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april om livsmedelshygien och som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs och/eller serveras mat. 1

4 De allmänna försäljningsbestämmelserna i alkohollagen gäller också folköl, t.ex. förbudet att sälja till någon som är under 18 år. Den som säljer eller serverar folköl ska ha ett skriftligt egentillsynsprogram där det bland annat ska finnas beskrivet vilka rutiner man har för att säkerställa att försäljningsreglerna följs. Försäljningen/serveringen ska anmälas till kommunen innan den påbörjas. Kommunen har ett ansvar för att bedriva tillsyn där folkölsförsäljning äger rum. Det innebär besök på försäljningsställena för att säkerställa att gällande bestämmelser följs. Vid efterfrågan erbjuds en utbildning för all personal som arbetar med försäljning av alkoholdrycker, benämnd ansvarsfull försäljning. Den handlar om bakgrunden till de bestämmelser som finns samt vilka regler som gäller enligt gällande lagstiftning. Den som säljer folköl debiteras en årlig tillsynsavgift och den höjs årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). På Ängelholms kommuns hemsida presenteras de aktuella avgifterna. Den som innehar ett serveringstillstånd har även rätt att inom ramen för tillståndet sälja folköl. I dessa fall behövs därmed ingen anmälan till kommunen, likaså behövs inget skriftligt egentillsynsprogram om serveringstillstånd finns. Inte heller är det aktuellt med en separat tillsynsavgift för folkölsförsäljningen då detta redan är inkluderat i den tillsynsavgift som finns för serveringstillstånd. Serveringstillstånd Ett serveringstillstånd är alltid knutet till en bestämd lokal och tillståndshavare, som kan vara en juridisk eller fysisk person. Serveringstillstånd delas in i två huvudkategorier, tillstånd riktade till allmänheten och tillstånd riktade till slutna sällskap: Med serveringstillstånd för allmänheten kan servering av alkoholdrycker ske till alla som enligt alkohollagen kan bli serverade, det vill säga uppnått föreskriven ålder, 18 år, och inte är för berusad. En tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser kan inte vara ett slutet sällskap enligt alkohollagens mening. Inte heller om tillställningen annonserats till allmänheten. Serveringstillstånd för slutet sällskap är aktuellt när det är frågan om servering till ett sällskap som till exempel kommer från en förening eller annan sammanslutning där medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Det ska inte vara möjligt att lösa medlemskap exempelvis i entrén eller på annat sätt i omedelbar anslutning till arrangemanget. Sammanslutningen ska även ha något annat gemensamt intresse än det aktuella arrangemanget. De slag av alkoholdrycker som kan beviljas är: Spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. Alla dessa slag av alkoholdrycker kan beviljas eller också görs en begräsning till vissa. 2

5 Vid tillfälliga tillstånd till allmänheten, till exempel vid festivaler, så finns ofta en större risk för hög berusningsnivå. Därför så beviljas i dessa sammanhang alkoholdrycker med svagare alkoholhalt. Vanligtvis är det starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker, kan dock också vara vissa spritdrycker som har svag alkoholhalt. Utifrån riskbedömningen som görs kan i vissa fall spritdrycker med högre alkoholhalt ändå beviljas beroende på omständigheter och upplägg, som tex en snaps i samband med silltallrik. Det finns olika typer av serveringstillstånd: Stadigvarande serveringstillstånd som är tillstånd som löper tillsvidare från det att beslut är fattat. Tillfälliga serveringstillstånd som är begränsade till ett visst tillfälle eller viss period. Det är möjligt att söka stadigvarande tillstånd för catering som också innefattar servering av alkohol. Om verksamheten bedrivs i flera kommuner måste tillstånd sökas i varje kommun. När tillståndet är beviljat räcker det sedan med att lokalen där serveringen ska ske godkänns av aktuell kommun. Det är möjligt att anordna mässor och likande arrangemang med provsmakning av alkoholdrycker. Vid provsmakning finns det inget krav på matservering och det handlar om små mängder alkoholdrycker för att få en uppfattning om kvalitet och smak. Nedanstående möjligheter finns för att kunna ordna sådan provsmakning. o Den som har serveringstillstånd kan inom ramen för sitt serveringstillstånd arrangera provsmakning av de alkoholdrycker som tillståndet omfattar. En anmälan ska göras till kommunen innan provsmakningen äger rum. o Partihandlare kan ansöka enskilt eller gemensamt om ett tillfälligt tillstånd för provsmakning. o Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården får erbjuda provsmakning på tillverkningsstället om; tillverkaren har ett stadigvarande serveringstillstånd (behöver inte avse samma lokal) eller särskilt tillstånd för provsmakning söks och beviljas. Den som innehar stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. För tillståndshavare som har serveringstillstånd finns möjlighet att få beslut på att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Gemensamt ansvar gäller då för serveringen. Kriterier för att få serveringstillstånd Ängelholms kommun är behjälplig med information om serveringstillstånd och om vad som krävs för att en ansökan ska bli beviljad. 3

6 Personlig och ekonomiskt lämplig Den som ansöker om serveringstillstånd måste ha fyllt 20 år och visa sig vara lämplig att utöva verksamheten med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden. Särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och tidigare har fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna t.ex. när det gäller inbetalning av skatter och avgifter. Detta krav gäller också efter att beslut fattats och under hela tiden som vederbörande innehar ett serveringstillstånd. Vidare undersöks finansieringen av verksamheten. Sökanden måste kunna redovisa var pengarna kommer ifrån som man använt för att starta serveringsstället. Exempelvis godkänns i regel ingen kontanthantering. En finansieringsplan ska uppvisas och i den ska det framgå varifrån kapitalet kommer. Om en rörelse förvärvats ska också köpevatal bifogas ansökan. För att få serveringstillstånd ska sökandena ha goda kunskaper i alkohollagstiftningen. Det krävs att sökanden godkänns vid ett kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten. När sökanden är ett bolag ska minst hälften av personerna med betydande inflytande i verksamheten ha genomgått provet. Kunskapsprovet görs hos kommunen i samband med att ansökan gjorts. Undantag från kravet på att genomgå kunskapsprov kan bara göras för den som redan har avlagt provet under de tre senaste åren och/eller har ett gällande serveringstillstånd i kombination med att man har skött sin verksamhet utan anmärkningar utifrån alkohollagstiftningen. Lokaler, utrustning och matutbud Ett serveringstillstånd är knutet till ett avgränsat utrymme, det vill säga lokal och/eller utservering, som disponeras av tillståndshavaren. I samband med ansökan ska sökanden kunna styrka rätten att dipsonera lokalerna, exempelvis via hyreskontrakt. Vidare ska lokalen vara lämplig på så sätt att serveringen är överblickbar för serveringspersonalen. En förutsättning för att beviljas stadigvarande serveringstillstånd för servering till allmänheten eller till slutna sällskap är att lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Detta innebär att räddningstjänsten först måste godkänna brandsäkerheten innan ett sådant serveringstillstånd kan beviljas. Stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten kan endast beviljas om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad mat eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, vilket omfattar förrätter, varmrätter och efterrätter. Efter kl. 23:00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. För tillfälliga tillstånd och för servering till slutna sällskap räcker det att tillredd mat tillhandahålls. Så kallad pausservering i foajéer till teater eller konserter under paus får meddelas utan krav på matservering. Risk för olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa En bedömning görs även av lämpligheten att serveringstillstånd beviljas vid aktuellt serveringsställe. Det kan vara så att serveringsstället har en sådan placering att det kan finnas risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Om så är fallet kan alltså serveringstillstånd nekas. 4

7 Serveringstillstånd kan också vägras om det föreligger särskild risk för människors hälsa. Alkohollagen är, som även tidigare nämnts, en skyddslagstiftning. Speciellt ska unga människors hälsa skyddas. I varje enskilt fall görs denna bedömning, oftast är det okomplicerade bedömningar. Ibland är det mer komplicerat, speciellt om det är i en verksamhet där många unga kommer att röra sig eller exempelvis i samband med idrottsevenemang. I dessa sammanhang måste noggrann riskbedömning göras. Ytterst kommer det bli frågan om politiska ställningstaganden utifrån välgjorda utredningar på tjänstemannanivå. Severingstider Med serveringstid avses de yttersta gränserna för när det är tillåtet att servera alkohol. Normaltid enligt alkohollagen är mellan klockan och klockan 01:00. I Ängelholms kommun gäller som huvudregel normaltiden. Utökad serveringstid kan godkännas till klockan 03:00 under fredagar, lördagar och dag före röd dag, dock med nedanstående villkor. Utsträckt serveringstid kan beviljas till kl. 03:00, förutsatt att serveringen inte kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. På serveringsställen inom Ängelholms tätort som har serveringstid efter kl. 01:00 ska det i regel det finnas förordnade ordningsvakter. Antal och tjänstgöringstid bestäms i varje enskilt fall efter samråd med polismyndigheten. På serveringsställen med ungdomlig publik ska en åldersgräns på lägst 18 år gälla för tillträde till lokalerna under tider som bestäms i varje enskilt fall. Ålderskontroll ska ske i entrén av personal som särskilt avdelats för den uppgiften (entrévärd). Denna ålderskontroll ersätter dock inte servitörens personliga ansvar för att underåriga inte blir serverade alkohol. På serveringsställen med serveringstid efter kl. 01:00 ska all personal i ansvarig ställning ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering i den takt som utbildningen tillhandahålls av Ängelholms kommun. Uteserveringar Krögare som har sin uteservering på offentlig mark måste årligen ansöka hos polismyndigheten om begagnande av offentlig mark. Ett serveringstillstånd gäller dock vanligtvis tillsvidare. Det beslut som är mest begränsande avseende serveringstiden är det som gäller. Samråd har ägt rum med polismyndigheten och lämplig serveringstid på uteserveringarna inom Ängelholms tätort är kl. 01:00. Därmed är det normaltiden, mellan kl. 11:00 och kl. 01:00, som gäller på uteserveringarna i centrum. I samband med utsträckt tid på serveringsställen utanför centrum kan det gå bra med samma serveringstid på uteserveringen som inomhus under förutsättning att det inte medför olägenheter. Marknadsföring Marknadsföringen av alkoholdryckerna får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. Det är inte tillåtet att bjuda på alkoholdrycker. 5

8 Priset för en alkoholdryck får vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för drycken jämte skäligt påslag. Prissättningen får inte ske på ett sådant sätt att alkoholdrycker med högre alkoholhalt är billigare än drycker med låg eller ingen alkoholhalt. Happy hour, så kallad tillfällig prisnedsättning, är tillåtet om det sker under en begränsad tidsperiod och även omfattar alkoholfria drycker och mat. (Hela sortimentet behöver dock inte ingå i happy hour erbjudandet.) Prispåslaget måste dock ändå vara skäligt. Mängderbjudanden är inte tillåtet, exempelvis köp två öl betala för en. Kombinationserbjudanden, mat och en dryck, är tillåtet under förutsättning att det också går att få erbjudandet med alkoholfri dryck och då till ett lägre pris. Servering Vid servering ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks. En konkretisering av måttfullhet innebär servering av en alkoholdryck i taget efter bedömningen gammal nog och nykter nog, exempelvis är ingen självservering från så kallade helrör eller shotsbrickor etcetera tillåtet. Servering av alkoholdrycker får ske till den som fyllt 18 år. Den som serverar ska förvissa sig om att gästen är 18 år fyllda. Alkoholdrycker får inte serveras den som är märkbart berusad eller om det finns misstanke om langning till underårig. På hotell där det finns restaurangverksamhet med serveringstillstånd får servering ske på hotellrummen, så kallad rumsservering. Emellertid får ingen självservering ske, det vill säga att gästen själv bär upp alkoholdrycken till rummet. Det finns även möjlighet att ha minibarar på rummen. Personal All personal som används för bedrivandet av serveringsrörelsen ska vara anställd av tillståndshavaren, alternativt inhyrd från bemanningsföretag. Undantaget är förordnandet av ordningsvakter, garderobiärer, musiker, casinopersonal och liknande. Ansökan och handläggning Ansökan ska vara skriftlig och den ska göras av samma juridiska eller fysiska person som driver verksamheten. Information om vilka uppgifter som ska finnas med i ansökan och blanketter finns att hämta på Ängelholms kommuns hemsida, Likaså finns möjligheten att göra ansökan via e-tjänst, se vidare Ängelholms kommuns hemsida. På Ängelholms kommuns hemsida finns även en tillståndsguide som åskådliggör vilka alla tillstånd som krävs för att starta restaurang. Det finns även en möjlighet för sökanden att vid samma tillfälle få träffa samtliga aktuella myndighetspersoner som vederbörande behöver ha kontakt med för att starta sin 6

9 rörelse. Förfrågan om denna tjänst ställs till Ängelholms kommun kundtjänst på telefonnummer: Det är en kostnad förenade med att göra en ansökan. Detta oavsett om ansökan blir beviljad eller inte. Information om vilka avgifterna är för de olika typerna av serveringstillstånd finns på Ängelholms kommuns hemsida. Utredning När ansökan inkommit till Ängelholms kommun, socialförvaltningen, skickas remisser till nedanstående myndigheter: Polismyndigheten: Den personliga lämpligheten kontrolleras hos polismyndigheten. Likaså är polisen behjälpliga med bedömningar av eventuella olägenheter rörande ordning och nykterhet samt risk för människors hälsa. Polismyndigheten är en mycket tung och viktig remissinstans. Skatteverket: Den ekonomiska lämpligheten kontrolleras bland annat hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Miljökontoret: För att kunna servera ett varierat matutbud krävs en registrering av verksamheten hos miljökontoret. Det finns även möjlighet för miljökontoret att yttra sig över risken om eventuella olägenheter. Räddningstjänsten: Brandsäkerheten kontrolleras av räddningstjänsten och därefter skickas ett yttrande till socialförvaltningen. Framkomna uppgifter från såväl sökanden själv samt från remissinstanserna framgår i den utredning som socialförvaltningen sammanställer. I utredningen framgår även överväganden en bedömning samt förslag på beslut. Reglerna för serveringstillstånd finns i Alkohollagen (2010:1622). Ansökningar om serveringstillstånd ska prövas på objektiva grunder. Den som uppfyller de högt ställda kraven ska också kunna räkna med att tillstånd beviljas. Handläggningstid Normal handläggningstid för ett nytt stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap är cirka två månader. Handläggningstiden för tillfälliga tillstånd är i regel kortare, cirka en månad. Ängelholms kommun påbörjar handläggningen av en ansökan så fort den kommer in till kommunen. Handläggningstiden kan den sökanden i hög grad själv påverka genom att se till att ansökan är komplett. Saknas uppgifter så kan utredningen inte göras klar. Beslut Flertalet beslut fattas av socialnämndens ordförande efter förslag till beslut från utredande tjänstemän. Ansökningar som är mer komplicerade, exempelvis, där det i utredningen gjorts riskbedömningar avseende människors hälsa lyfts upp till socialnämndens arbetsutskott för beslut och de kan i sin tur lyfta ärendet vidare till socialnämnden. Besluten kan överklagas i förvaltningsdomstol. 7

10 Tillsynsverksamhet inkluderat förebyggande insatser Ängelholms kommun ansvarar för att genomföra tillsyn på serveringsställen som har serveringstillstånd. Kontroller görs för att säkerställa att gällande bestämmelser efterlevs. Tillsyner Löpande kontroller görs hos skatteverk och polismyndigheten för att säkerställa att den ekonomiska och personliga lämpligheten upprätthålls. Likaså kan tillståndshavarens ekonomiska status kontrolleras via kreditupplysningar. Föranmälda tillsynsbesök görs i syfte att ha en dialog med krögaren kring verksamheten och för en genomgång av gällande bestämmelser. Vid dessa sammankomster ges krögarna en möjlighet att ställa frågor och på så vis förebygga problem. Oanmälda besök görs på krogarna såväl tillsammans med andra myndigheter som polismyndigheten, miljökontoret, räddningstjänsten och skatteverket som av socialförvaltningen själva. Tillsynsbesöken görs aldrig med mindre än två personer. Förebyggande insatser I förebyggande syfte arrangerar socialförvaltningen årligen en tvådagarsutbildning i ansvarsfull alkoholservering. Krögarmöten med olika teman anordnas. Oftast arrangeras dessa möten ihop med polismyndigheten och målgruppen är då oftast serveringsställen med pub/bar och nöjeskaraktär. På festivaler kan det också bli aktuellt med varannan vatten satsning i samverkan med krögare och drogförebyggande samordnare. Socialförvaltningens erfarenheter är att de förebyggande insatserna hittills har bidragit till minskat berusningsdrickande och förbättrat dialogen med krögarna. Sanktionssystem Kommunen kan meddela tillståndshavaren en erinran eller varning om de krav som gällde när tillståndet lämnades inte längre är uppfyllda, tillståndshavaren inte följer de bestämmelser som gäller enligt alkohollagen eller villkor och föreskrifter. Serveringstillståndet ska återkallas om tillståndet inte längre utnyttjas, det med tillståndshavarens vetskap förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället, tillståndshavaren brutit mot alkohollagen eller föreskrifter på sådant sätt att varning inte är en tillräcklig åtgärd eller en eller flera varningar getts utan att bristerna rättats till. 8

11 Samverkan Ängelholms kommuns ingång i verksamheten utifrån Alkohollagen är samverkan och dialog med såväl andra myndigheter som med krögare och butiksägare. Med gemensamma krafter förebyggs problem så sanktioner så långt som möjligt kan undvikas. 9

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun 1(8) Antagen av Kommunstyrelsen den 13 juni 2012, 185, Dnr: KS 1007/12 700 Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun Enligt Alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla information

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa MBN16-102 407 Riktlinjer för serveringstillstånd Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2016-02-24 Beslutade av MBN 2016-03-10 5 Innehåll RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND...

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Dnr-2014-50.466 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Fastställd av Miljö- och byggnämnden 2014-03-18, 25 Miljö- och byggförvaltningen Ansökan och handläggning Handläggningstider vid ansökan

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för alkoholservering ÖFS 2013:14 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 4:19 Dnr KS 2012/506-702 2013-14 Riktlinjer för alkoholservering v 4 13-05-20 13:15

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. UTBILDNING Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. För dig som redan har serveringstillstånd erbjuder vi möjligheten att skriva Folk hälsomyndighetens kunskapsprov gratis. Under

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 1(26) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 1.1 Begreppsförklaring... 4 1.2 Om serveringstillstånd... 4 2 OLIKA

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun (Antagna av kommunfullmäktige 17 juni 2013, 90) Inledning Lagstiftaren anser att kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

RIKTLINJER Serveringstillstånd

RIKTLINJER Serveringstillstånd RIKTLINJER Datum 2015-10-23 Antagen av KS den 18 juni 2013 Reviderad datum Paragraf 1(13) Serveringstillstånd 2(13) För att stärka Grums vision år 2020 där Grums ska kännetecknas som en kommun som andas

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. Fastställda av kommunfullmäktige

Riktlinjer för serveringstillstånd. Fastställda av kommunfullmäktige Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av kommunfullmäktige 2015-05-25 2 (16) Riktlinjer för serveringstillstånd Inledning Dessa riktlinjer är fastställda av kommunfullmäktige i Älmhults kommun

Läs mer

Reglemente för serveringstillstånd m. m enligt alkohollagen i Filipstads kommun

Reglemente för serveringstillstånd m. m enligt alkohollagen i Filipstads kommun Reglemente för serveringstillstånd m. m enligt alkohollagen i Filipstads kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2014-10-29, 120 November 2014 2 (12) Innehåll Inledning.. 3 Syftet med kommunala riktlinjer..

Läs mer

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd Blad 1 RIKTLINJER OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR SERVERING AV SPRITDRYCKER, VIN, STARKÖL OCH ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖR FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL Antagna av kommunfullmäktige den 10 december

Läs mer

Nedanstående reviderade riktlinjer antogs av socialnämnden Riktlinjerna gäller fr o m

Nedanstående reviderade riktlinjer antogs av socialnämnden Riktlinjerna gäller fr o m 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Botkyrka kommun Nedanstående reviderade riktlinjer antogs av socialnämnden 2013-12-10. Riktlinjerna gäller fr o m 2014-01-01. Allmänt Den svenska alkoholpolitikens

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 När behövs provsmaknings- eller serveringstillstånd? 3 ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI 2015. VERSION 2 Nationella bedömningskriterier alkohol Nationella bedömningskriterier är ett

Läs mer

I Mark Socialförvaltningen

I Mark Socialförvaltningen I Mark ALKOHOLSERVERING I MARK för serveringstillstånd Inledning Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen (010:16),

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Sollefteå kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av Individ- och omsorgsnämnden 2012-11-08, 178 Bakgrund sidan 3 När behövs serveringstillstånd? 3 Vilka typer av serveringstillstånd finns?

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd avseende alkoholservering i Uppvidinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-26 15 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun RIKTLINJER 2014-02-27 DNR: 2013-000217 Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun Laholms kommun Socialkontoret Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Trädgårdsgatan 15 Växel: 0430-150 00 Fax: 0430-711

Läs mer

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd ANSÖKAN STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd 1. Stadigvarande tillstånd

Läs mer

Borgholm kommuns riktlinjer för alkoholservering

Borgholm kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 (11) Datum 2012-10-01 Borgholm kommuns riktlinjer för alkoholservering 2 (11) Inledning Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Alkoholservering i Lessebo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen och dess

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Version 1 (14) 4. (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.)

Version 1 (14) 4. (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.) Version 1 (1) Riktlinjer för serveringstillstånd (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.) Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen (SFS

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622)

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) CHECKLISTA Följande handlingar ska lämnas in vid ansökan om serveringstillstånd: Ansökan Registreringsbevis för aktiebolag,

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn Antaget av Kommunstyrelsen 2016-01-27 34 Dnr 2015-000468 Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60

Läs mer

Årjängs kommuns Riktlinjer för alkoholservering

Årjängs kommuns Riktlinjer för alkoholservering Årjängs kommuns för alkoholservering Dnr 464.12.401 Bom 508.2012 1 Inledning... 3 Syftet med riktlinjerna för alkoholservering... 3 vid ansökan och handläggningstid... 3 Alkohollagen en skyddslag... 3

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning/servering av folköl enligt alkohollagen (2010:1622)

Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning/servering av folköl enligt alkohollagen (2010:1622) 1 Socialförvaltningen Författare: Geli Lytter Granskad av: Margaretha Borgström Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag Januari 2012 Utgåva nr 1 Giltig tom December 2017 Riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Antaget av Socialnämnden Mariestad 2013-05-14 Reviderad 2014-09-16 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Allmänna bestämmelser om försäljning...4

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 7 Tillsynsplan enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagsstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför

Läs mer

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn för Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn na gäller fr.o.m. 2016-01-01 Beslut av miljö- och byggnadsnämnden den 18 december 2015, 217 Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang-

Läs mer

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(11) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen Antagen vid nämndens sammanträde den 16 december 2015 Postadress: Uppsala kommun, Miljöförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd

Riktlinjer gällande serveringstillstånd gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen, riktlinjer enligt tobakslagen och riktlinjer enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i Sunne kommun Bakgrund... 2 Ansökan och handläggning...

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND SENAST REVIDERADE 2012-05-03 ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-22 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra

Läs mer

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-28 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 4 RIKTLINJER FÖR SERVERININGSTILLSTÅND 5 RIKTLINJER VID ANSÖKAN 5 HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

Helsingborgs stads. riktlinjer. för alkoholservering

Helsingborgs stads. riktlinjer. för alkoholservering Helsingborgs stads riktlinjer för alkoholservering 20 november 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Alkohollagen 1 Information 1 Söker du tillstånd för att servera alkohol? 2 Olika former av serveringstillstånd

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1 Beslutad av Socialnämnden, den 2015-12-09, Dnr; SN/2015:272 113 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN Innehåll Alkohollagen 2 Ansökan 2-3 Remisser 3 Ansökningstid 3 Avgifter 3 Serveringslokalen

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2013-01-31 8 Reviderad: Riktlinjer för alkoholservering Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill Nässjö kommun bidra till att skapa

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Socialförvaltningen Lisbet Sander RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Riktlinjer för serveringstillstånd Dokumenttyp Riktlinjer för serveringstillstånd Serveringstillstånd Riktlinjer Fastställd/upprättad

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 www.fhi.se 2011-12-29 Dnr TILLS 2011/91 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 Bjudregeln 3 kap. 9 på ett serveringsställe Fråga: Vilken åldersgräns gäller för bjudregeln på ett serveringsställe? Är det

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Förslag till riktlinjer för alkoholservering

Förslag till riktlinjer för alkoholservering Styrdokument 1 (6) 2016-10-27 Fastställd: Kommunfullmäktige år-månaddag x Gäller för: Dokumentansvarig: Bygg- och miljöchef Dnr : 81714 Förslag till riktlinjer för alkoholservering Postadress Besöksadress

Läs mer

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Riktlinjerna är antagna av socialnämnden 2009-02-22 Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2009-04-23 Innehåll Innehållsförteckning sid. 2 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. samt information om tobaks- och folkölsförsäljning

Riktlinjer för serveringstillstånd. samt information om tobaks- och folkölsförsäljning Riktlinjer för serveringstillstånd samt information om tobaks- och folkölsförsäljning 1 Innehållsförteckning 1 Sökandes lämplighet...4 2 Allmänt om nationell strategi och kommunens övergripande mål...5

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

2013-01-22. Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering

2013-01-22. Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering 2013-01-22 Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Innehållsförteckning Inledning 1.1 Bakgrund 3 3 2 Härryda kommuns riktlinjer för serveringstillstånd 3 2.1 Riktlinjer vid ansökan 4 2.1.1 Ansöknings-

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-12-03 Riktlinjer för serveringstillstånd BAKGRUND Arvidsjaur ska vara en attraktiv kommun för alla som lever och verkar här samt för dem som besöker oss. En rik

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Ystad kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Ystad kommun Riktlinjer för alkoholservering i Ystad kommun Riktlinjer antagna av Kommunfullmäktige i Ystad kommun den 15 augusti 2013 1 Kroglivet i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad Kommunerna Simrishamn,

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer för alkoholservering ANTAGET AV: Samverkansnämnden miljö och bygg DATUM: 2014-12-12 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Enhetschef miljö

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Riktlinje Upprättad 2012-06-04 Framtagen av Birgitta Kåberger Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Sociala avdelningen Servering Myndighetsenheten Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering

Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering 2015-04-14 Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-15, 96 Innehållsförteckning Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 Härryda kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-12-12 188 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2. När behövs ett serveringstillstånd?... 3 3. Ansökan

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Antaget av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-16 Alkohollagen - en skyddslag Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Riktlinjer för alkoholservering Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-12, 153 Innehållsförteckning Inledning...3 Alkohollagen en skyddslag...3 Socialnämndens mål med riktlinjer...3 Kommunens informationsskyldighet...3

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Sociala resursförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-01 1.0 Lisa Lannerud Sociala resursförvaltningen Tillståndsenheten

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer