STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP"

Transkript

1 Sida 1 (5) ANVISNINGAR A1 STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Denna typ av serveringstillstånd söks vanligtvis av restauranger som vill ha möjlighet att under hela året servera alkohol till sina gäster. Tillstånd kan också sökas för servering årligen under en viss period av året. Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården kan ansöka om särskilt tillstånd för provsmakning av dessa drycker på serveringsstället. Stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap Denna typ av tillstånd omfattar s.k. festvåningsrättighet, klubbrättighet eller tillstånd för catering till slutna sällskap. Den som bedriver catering kan söka tillstånd att i sin cateringverksamhet även servera alkoholdrycker. Observera att catering med servering av alkoholdrycker endast får ske till slutna sällskap och att tillståndshavaren inför varje cateringtillfälle måste anmäla till kommunen i vilken lokal serveringen ska ske. För att det ska vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd innan det aktuella arrangemanget. Om okänd kan lösa medlemskap i entrén, är det inte fråga om ett slutet sällskap. Det krävs att det finns ett gemensamt intresse eller ett annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna. Krav på den som söker serveringstillstånd och på lokaler där servering ska ske Alkohollagen är en social skyddslag och i den ställs därför höga krav på den som söker serveringstillstånd och på lokalen där serveringen ska ske. Kommunens uppgift är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls. Krav på sökanden: För att beviljas serveringstillstånd måste sökanden vara personligt och ekonomiskt lämplig. Kommunen utreder både sökandens nuvarande situation och bakgrund. Sökande av serveringstillstånd ska ha fyllt 20 år. Därutöver ställs krav på att sökanden ska kunna uppvisa kunskaper i alkohollagen och detta gör den sökande genom att avlägga ett kunskapsprov hos kommunen. Om någon av personerna som ska lämplighetsprövas är folkbokförda i något annat land än Sverige ska den sökande själv ansvara för att kommunen får tillgång till 1. utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet 2. intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om den sökande har några skatteskulder. Krav när det gäller brandsäkerhet, kök och matutbud: Serveringslokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Om en fristående brandskyddskonsult har gjort en bedömning av hur många personer som får vara i lokalen vid ett och samma tillfälle ska denna bedömning bifogas ansökan. Bedömningen ska vara gjord med den möblering och efter de ritningar som skickas in till kommunen. Till ansökan ska bifogas en kopia av räddningstjänstens tillsynsprotokoll från tillsyn av restauranglokalen samt en kopia av det svarskort som ska skickas tillbaka till räddningstjänsten. När det gäller stadigvarande tillstånd till allmänheten ska serveringsstället ha ett eget kök som är utrustat på ett sådant sätt att ett varierat utbud av maträtter kan erbjudas och mat ska serveras under hela serveringstiden. Efter kl. 23:00 är det tillåtet med ett fåtal enklare rätter, men mat ska fortfarande kunna erbjudas.

2 Sida 2(5) När det gäller stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap är kraven något lägre. Serveringsstället behöver inte ha ett eget kök och matkravet är lägre. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd. Så här söks stadigvarande serveringstillstånd Kommunen rekommenderar att den sökande tar kontakt med alkoholhandläggaren för ett personligt möte innan ansökningsförfarandet sätts igång. Dessutom rekommenderas att kontakt tas med räddningstjänsten och kommunens miljöförvaltning för en dialog. Detta för att på ett tidigt stadium gå igenom vad som krävs vid en ansökan och på så sätt kanske förhindra att utredningstiden blir onödigt lång. Fyll i ansökan (Blankett A1) och kontrollera att alla handlingar är bifogade. Nedan finns en lista på de handlingar som ska bifogas till ansökan. OBS! Ansökan ska skrivas under av firmatecknare. Betala in prövningsavgiften. Prövningsavgiften sätts in på kommunens bankgiro Ange avsändare samt att inbetalningen avser serveringstillstånd. I meddelande till mottagaren anges följande: 3113/3018/707/2180. Om du får avslag på din ansökan betalas inte prövningsavgiften tillbaka. Uppgift om prövningsavgiftens storlek finns dokumentet Prövningsavgifter. Sänd ansökan till kommunen Ansökan skickas till: Strömstads kommun, Omsorgsförvaltningen, Strömstad Handlingar som ska bifogas ansökan 1. Kvitto på betald prövningsavgift 2. Registreringsbevis från Bolagsverket Om den sökande ännu inte fått något registreringsbevis kan en kopia av nyregistrering eller ändringsanmälan till Bolagsverket bifogas ansökan. Ansökan kompletteras senare med en kopia av registreringsbeviset. 3. Eventuell fullmakt Om ombud används ska fullmakt bifogas. 4. Ägarförhållanden I ansökan ska redovisas vem eller vilka som äger det sökande bolaget. Om sökanden är ett aktiebolag, ska ägarförhållandena styrkas med bolagsstämmoprotokoll eller med aktiebok. Av handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om det sökande bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss inlämnas där det tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Av denna skiss ska också framgå vilka enskilda personer som äger koncernmoderbolaget. Om sökanden innehar ägarandelar i några andra bolag, ska dessa redovisas med namn och organisationsnummer. Är sökanden ett handelsbolag eller kommanditbolag, kan ägarförhållandena styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna.

3 Sida 3(5) 5. Ritning över lokaler och eventuell uteservering Ritningen ska bifogas i två exemplar i A4 format. Den ska vara arkitektritad i skala 1:100 och visa hela serveringsstället. Serveringsytan, det vill säga det område där gästerna ska serveras och vistas med alkoholdryck, ska vara markerad på det ena exemplaret. Antal sittplatser vid bord och ståplatser vid eventuell bardisk ska också framgå. I serveringsytan får inte ingå rökrum, toaletter, yta bakom bar, förrådsrum, kök och personalutrymmen. Om ansökan även avser uteservering ska ritning över denna bifogas. Av ritningen ska framgå antalet sittplatser på uteserveringen. Dessutom ska den sökande visa att rätt att använda mark för uteserveringen föreligger. Om uteserveringen ligger på privat mark ska det till ansökan bifogas ett godkännande från markägaren. Handlar det om nyttjande av allmän mark ska tillståndsbevis från polismyndigheten medskickas. Vid cateringverksamhet ska ritningen visa köket samt övriga lokaler som ingår i verksamheten. Gäller ansökan provsmakningstillstånd på tillverkningsställe ska ritningen visa tillverkningsstället. Lokaler som används vid provsmakningen ska särskilt markeras. 6. Beskrivning av verksamhetens inriktning (Bilaga B5) Av beskrivningen ska framgå restaurangens inriktning dag och kvällstid. Om restaurangen vänder sig till någon speciell målgrupp ska detta uppges. Av beskrivningen ska framgå vilka öppettider restaurangen ska ha och om dans, musikuppträdande eller spelverksamhet ska finnas. 7. Meny (Bilaga B6) Meny ska bifogas. Menyn ska ha ett varierat innehåll av minst två förrätter, fem huvudrätter och två efterrätter. Alkoholfria röda och vita viner samt andra lättdrycker ska finnas till försäljning och angivna på menyn. Gäller ansökan tillstånd för provsmakning på tillverkningsställe ställs inga krav på tillhandahållande av mat, eftersom man vid provsmakning serverar mycket små mängder alkoholdryck. 8. Hyreskontrakt Ett av båda parter undertecknat hyreskontrakt ska bifogas ansökan. Om lokalen hyrs i andra hand ska till ansökan bifogas en kopia av andrahandskontraktet och hyresvärdens godkännande av detta. Om det finns bilagor till hyreskontraktet ska dessa också bifogas. Något hyreskontrakt behöver inte lämnas vid ansökan om serveringstillstånd för catering. 9. Köpekontrakt/Arrendeavtal Ett av båda parter undertecknat köpekontrakt eller arrendeavtal ska lämnas in tillsammans med eventuella bilagor. 10. Redogörelse och styrkande av finansiering Den ekonomiska delen i utredningen kan ibland vara ganska omfattande. Kommunen behöver hämta in ett flertal uppgifter för att få veta varifrån pengarna till verksamheten kommer.

4 Sida 4(5) Finansieringsplan (Bilaga B1) Till ansökan ska bifogas en redogörelse som visar vilka kostnader som är förknippade med köpet av verksamheten samt med vilka medel som köpet har finansierats. Den som ansöker om serveringstillstånd ska styrka den finansiering som redovisas i finansieringsplanen. Det innebär att den sökande ska kunna visa varifrån kapitalet kommer samt att sökanden har haft tillgång till pengarna. Dessutom ska den sökande visa att köpeskillingen överförts till säljaren. All finansiering ska styrkas med underlag, exempelvis kontoutdrag, lånehandlingar och avtal. Dessa ska lämnas in som bilagor. Om det är eget kapital som använts vid köpet ska det redovisas varifrån dessa pengar kommer. Beskrivning av finansiering (Bilaga B2) Här beskrivs hur den finansiering som redovisats på bilaga B1 har gått till. Redovisning av långivare (Bilaga B3) Här redovisas de långivare som varit delaktiga vid finansiering av köpet. Är det privata långivare ska det framgå varifrån dessa personer erhållit utlånade medel. Personnummer för privata långivare ska stå angivet på lånehandling. Privata långivare kan komma att behandlas som personer med betydande inflytande, vilket innebär att dessa personers personliga och ekonomiska lämplighet kan komma att utredas. Budget för första årets drift (Bilaga B4) Budget för första årets drift ska bifogas. Av budgeten ska framgå intäkter, kostnader och resultat på årsbasis. 11. Kunskaper i alkohollagen För att få serveringstillstånd krävs det att minst hälften av personerna med betydande inflytande i rörelsen har tillräcklig kunskap i svensk alkohollagstiftning. I större företag som till exempel restaurangkedjor får det anses tillräckligt om kunskaper i alkohollagstiftningen finns hos de personer som arbetar operativt i ledande ställning. För att visa sina kunskaper i alkohollagen ska den sökande göra ett kunskapsprov hos kommunen. Kommunen tar ut avgift för varje provtillfälle. Avgiften ska betalas in till kommunen före varje prov och kvittokopia ska tas med vid provtillfället. Avgiften sätts in på kommunens bankgiro Avsändare ska anges samt att inbetalningen avser kunskapsprov. I meddelande till mottagaren anges följande: 3113/3018/707/2180. Om du får avslag på din ansökan betalas inte avgiften tillbaka. Information om kunskapsprovet och avgiftens storlek finns i dokument Information om kunskapsprov. Det finns vissa undantag från skyldigheten att göra kunskapsprov, till exempel om: 1.sökanden redan har ett stadigvarande serveringstillstånd på ett annat serveringsställe och att det inte finns anledning att ifrågasätta att sökanden har kunskap i alkohollagen, eller 2.sökanden har avlagt kunskapsprovet med godkänt resultat högst tre år tidigare. Styrkande av kunskaper (Bilaga B7) Den som vill undantas från skyldigheten att göra kunskapsprovet måste styrka sina kunskaper genom att fylla i blanketten och dessutom sända in kopia på gällande tillståndsbevis eller kopia av intyg om avlagt kunskapsprov.

5 Sida 5(5) 12. Beräknad omsättning av alkoholdrycker (Bilaga B4) Enligt alkohollagen ska kommunen ta ut avgift för ansökan om tillstånd och för tillsyn. Tillsynsavgiften består av en fast avgift och en rörlig avgift. Den rörliga delen är baserad på försäljning av tillståndspliktiga drycker. Tillsynsavgiften debiteras en gång om året och baseras på den restaurangrapport som varje tillståndshavare är skyldig att lämna in i början av varje år. Uppgifter om tillsynsavgiftens storlek finns i annat dokument. 13. Registrering av livsmedelsanläggning (Gäller inte vid ansökan om serveringstillstånd för slutna sällskap eller provsmakning) Kopia på beslut från miljöförvaltningen att köket är registrerat ska bifogas ansökan liksom en kopia på den anmälan som skickats in till miljöförvaltningen för registrering av köket. 14. Anmälan om serveringsansvariga personer (Bilaga B8) Enligt alkohollagen ska tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen under hela serveringstiden. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt. Utredning, handläggningstid och beslut Från det datum alla begärda handlingar är inlämnade och korrekta fram till beslut tar det 2 3 månader. Beslut fattas i Omsorgsnämndens arbetsutskott, som sammanträder en gång i månaden med ett kortare uppehåll under sommaren. I ansökningsformuläret finns en checklista, som kan användas för att se att alla dokument och blanketter, som krävs för en fullständig ansökan, finns bifogade. Servering av alkoholdrycker är ingen rättighet. Det är en ansvarsfull uppgift och det är den sökande som måste visa att han eller hon uppfyller de stränga krav på personlig lämplighet som ställs i alkohollagen. Det är också viktigt att lokalerna håller godkänd standard när det gäller utrustning, brandskydd och livsmedelshantering. För att utreda detta skickar kommunen remisser till skatteverket, kronofogden, polismyndigheten, räddningstjänsten och miljöförvaltningen. Det kan även vara aktuellt med ytterligare någon remissinstans. Besök i de lokaler som ska användas samt personliga möten med den sökande är också viktiga delar i utredningsprocessen. Om det under utredningens gång framkommer uppgifter som kan vara till den sökandes nackdel kommer kommunen att kommunicera detta med den sökande. När utredningen, med förslag till beslut, är klar, skickas den till den sökande för påseende samt till Omsorgsnämndens arbetsutskott som har att besluta i ärendet. Efter justering (tar cirka en vecka) skickas beslutet till den sökande. Vid ett positivt beslut bifogas även tillståndsbevis. Om beslutet helt eller delvis skulle gå den sökande emot finns möjlighet att överklaga beslutet i förvaltningsdomstol. Anvisningar om hur detta går till bifogas beslutet.

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning 1 Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet 1 Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Det kan till exempel vara om ägarförhållandena

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker Mall 6, Version 1, DD 2013 Sökande Registrerat firmanamn/bolagsnamn Bilaga till Person-/organisationsnummer Sida 1 Utdelningsadress Postnummer Ort Telefon (inkl riktnummer) Mobiltelefon E-post Serveringsställe

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Sökande Samordnad Bolagsnamn/namn DNR: Sida 1 av 5 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under respektive

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Mall 8, Upplaga 1, FHI 2012 Sökande Bolagsnamn/namn Bilaga Sida 1 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under

Läs mer

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN Uppdaterad senast 10 december 2009 Dnr: 28/2009 Aktbil: 2 Kansliet Jonathan Peduru-Aratchi KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT

Läs mer

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2011 Uppdatering Nr 11 2012-04-12 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) lades samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Allmän information om kunskapsprovet

Allmän information om kunskapsprovet Allmän information om kunskapsprovet Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen använda prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut. Sökanden ska ges möjlighet till

Läs mer

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm DOMAR 2012 Uppdatering Nr 6 2013-02-18 Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen)

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen) Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen) När man söker stadigvarande serveringstillstånd ska den finansiering styrkas som redovisas i finansieringsplanen. Du måste visa

Läs mer

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2010 Uppdatering Nr 10 2011-01-14 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) läggs samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer