Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd"

Transkript

1 ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND För servering av alkoholdrycker Blankettanvisning Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Skickas till: Hällefors kommun Individ- och familjeomsorgsenheten Hällefors Ansökan avser Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd Sökande (Aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma) Namn (fysisk person: efternamn, alla förnamn; juridisk person: firmanamn) Organisationsnummer/personnummer Gatuadress E-postadress Postnummer och -ort Telefonnummer Mobilnummer Serveringsställe (Restaurang eller annan lokal) Namn Gatuadress E-postadress Postnummer och -ort Telefonnummer Brandsäkerhet Antal sittplatser i matsal Antal personer i lokalerna Lokaler angivna i ritning Matsal Uteservering Pausservering Rumsservering Serveringens omfattning Året runt Ja Period Fr o m T o m Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker (ingår i vin) Tillägg Provsmakning Kryddning spritdryck Serveringstider (Serveringstider enligt kommunens riktlinjer är normaltid klockan ) Tidpunkt då servering påbörjas tidigast Tidpunkt då servering avslutas senast Underskrift av behörig firmatecknare Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande April 2012 Hällefors kommun E-post Organisationsnr Postadress Individ- och familjeomsorgen Hällefors Besöksadress Kyllervägen 37 Hällefors Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

2 Information och anvisningar Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker. Vid stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap gällande mindre aktiebolag, handelsbolag och dylikt bör minst hälften av de personer som har betydande inflytande och är aktiva i rörelsen ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Handläggningstiden beräknas till 1 till 3 månader från det att komplett ansökan inkommit till Tillståndsenheten. Med komplett ansökan menas att samtliga av nedanstående bilagor har bifogats ansökan. Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få serveringstillstånd måste sökanden visa att denne med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig. Tillståndsenheten gör en prövning/kontroll av den sökande genom att hämta information från, bl.a., skatteverket, polisen, miljökontoret och räddningstjänsten. Detta görs för att i möjligaste mån säkerställa att sökanden inte genom sin bakgrund är olämplig, t.ex. på grund av tidigare brottslig verksamhet eller ekonomisk misskötsamhet. Prövning om lämplighet görs av de som har ett betydande inflytande i rörelsen, t.ex. bolagsägare, styrelseledamot, aktieägare, delägare eller annan ekonomisk intressent t.ex. långivare. Sökanden måste visa hur verksamheten har finansierats. Sökanden skall också visa att serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning och kan erbjuda mat. Prövningsavgift är för närvarande kronor. Handläggningen påbörjas först när prövningsavgiften är inbetalad till den aktuella kommunens plusgiro (För Lindesbergs kommun är det Plusgiro , för Nora kommun Bankgiro , Ljusnarsbergs kommun Plusgiro , Hällefors kommun Plusgiro ). Ange i meddelandefältet serveringstillstånd, och inbetalande sökandebolag eller restaurangnamn Välkommen med Din ansökan. Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsbergs kommuner har en gemensam Alkoholhandläggare. Du kan nå utredande handläggare på följande tel.nr , eller via e-post till Med ansökan ska nedanstående handlingar bifogas: Dokumenterad kunskap i alkohollagen, fr.o.m. 1 jan godkänt kunskapsprov, alternativt om serveringstillstånd finns i annan kommun bifoga bef. intyg bevis om kunskap med godkänd examination. Tid för avläggande av kunskapsprov bokas hos Ulf Wiman, Lindesbergs kommun Sökanden Registreringsbevis från Bolagsverket för bolag (AB/HB) eller enskild firma. Beviset får inte vara äldre än tre månader. Beställs på eller Bolagsverket, Sundsvall.

3 Bolagsverket Bevis om uppdrag som funktionär från Bolagsverket för styrelseledamöter i AB, bolagsmän i HB/KB eller för enskild vid enskild firma (visar vilka aktiebolag och handelsbolag dessa personer är och har varit verksamma i). Beställs från Bolagsverket, Sundsvall alternativt Bevis från näringsförbudsregistret, Beställs från Bolagsverket, Sundsvall alternativt Konkursfrihetsbevis. Tel.nr Om någon företrädare har varit inblandad i konkurs skall förvaltarberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen inges. Skatteverket Personbevis, från för samtliga styrelseledamöter/bolagsmän alternativt för den enskilde vid enskild firma. Registreringsbevis för skatt, moms och arbetsgivare. A-skattsedel från bolagsmän om sökanden är ett handelsbolag eller kommanditbolag. Tillståndsbevis om sökanden tidigare innehaft serveringstillstånd i annan kommun. Uppgifter om ägarförhållanden Till ansökan ska redovisas vem eller vilka som är ägare i sökandebolaget. Om sökanden är ett aktiebolag ska ägarförhållandena styrkas med kopia av aktieboken. Av denna ska framgå vem eller vilka som äger aktiebolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Kopia av årsstämmoprotokoll ska bifogas ansökan.

4 Om sökande bolaget ingår i en koncern ska utöver aktiebok även en organisationsskiss redovisas där det på ett klart och tydligt sätt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Av organisationsskissen ska också framgå vilka enskilda personer som slutligen är ägare. Är sökanden ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ägareförhållandena styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. Om den sökande är enskild firma/näringsidkare ska registreringsbevis bifogas ansökan. Serveringsstället Kopia av köpe-, hyres- eller arrendeavtal som visar att sökanden har förfoganderätt till de lokaler i vilka verksamheten kommer att bedrivas. Avtalet ska vara undertecknat av bägge parter. Medgivande från hyresvärd eller fastighetsägare om rätt att servera alkoholdrycker samt dispositionsrätt till mark gällande uteservering. Planritning i A4-format över serveringsstället. Av ritningen skall framgå vad som är kök, bordsavdelning/matsal och antal platser vid bord eventuell bardisk och eventuell uteservering. Vid nybyggnation och ombyggnad av serveringslokalerna krävs bygganmälan alternativt beslut om bygglov vilket bifogas ansökan. Serveringsansvarig personal Anmälan om serveringsansvariga personer ( se bifogad blankett) Verksamhetsbeskrivning En beskrivning av verksamhetens inriktning redovisa öppethållandetid, huvudsaklig målgrupp

5 för verksamheten, matutbud och dryckeslista eventuell underhållning i form av dans, musik eller spel. Brandskyddsansvarig Uppgift om brandskyddsansvarig (se bilagd blankett) Livsmedelshantering För att kunna få serveringstillstånd till allmänheten krävs att verksamheten är registrerad hos Bergslagens Bygg- och miljöförvaltning. Kopia på anmälan om registrering och beslut om registrering ska lämnas med ansökan. Finansieringsplan Finansieringsplan skall uppvisas. Planen ska visa hur stort kapital sökande satsar i verksamheten samt genomverifikat ( t ex kopior av lånehandlingar) visa var kapitalet kommer ifrån. Se bifogad bilaga för detta. Likviditetsbudget för de första åtta veckornas drift samt resultatbudget för första årets drift. Kopia av eventuella avtal som påverkar rörelsens ekonomi: t ex bryggeriavtal, spelavtal mm. Uppgift om vilken typ av kassaregister som används enligt bilagd blankett jämte tillverkarens beskrivning av detsamma. Bilagor: Blankett för anmälan om serveringsansvariga personer Blankett för uppgift om kassaregister Blankett för uppgift om brandskyddsansvariga personer Blankett för budget- och finansieringsplan

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANSÖKAN Tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (1) Sökande Namn Organisationsnummer/personnummer Gatuadress E-postadress Faxnummer Postnummer Postadress Telefonnummer

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(12)

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(12) Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(12) Personuppgifter i ansökan behandlas enligt PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av

Läs mer

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 12 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan Förteckning o Anvisningar till ansökan och till de handlingar som sökande behöver lämna in tillsammans

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Sida 1 (5) ANVISNINGAR A1 STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Denna typ av serveringstillstånd söks vanligtvis

Läs mer

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANSÖKAN om stadigvarande tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (12) Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Personnummer. Gatuadress Postadress. Starköl Vin Spritdrycker. på här avsett serveringsställe har tidigare meddelats sökanden Ja Nej.

Personnummer. Gatuadress Postadress. Starköl Vin Spritdrycker. på här avsett serveringsställe har tidigare meddelats sökanden Ja Nej. Vård- och omsorgsförvaltningen 1(7) ANSÖKAN/BESLUT om tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till allmänheten (förening/företag/person) Personnummer/organisationsnummer

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 10 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan Förteckning o Anvisningar till ansökan och till de handlingar som sökande behöver lämna in tillsammans

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622)

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) CHECKLISTA Följande handlingar ska lämnas in vid ansökan om serveringstillstånd: Ansökan Registreringsbevis för aktiebolag,

Läs mer

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med:

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med: ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer/ Personnummer Telefonnummer Adress Faxnummer E-post Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser Bifoga

Läs mer

Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (8) Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd A) Handläggningen hos kommunen Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen skall fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd. Miljö och byggnadsnämnden sammanträder varje månad.

Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd. Miljö och byggnadsnämnden sammanträder varje månad. LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (8) Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd A) Handläggningen hos kommunen Miljö och byggnadsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen. Nämnden

Läs mer