Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan"

Transkript

1 Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar som sökande behöver lämna in tillsammans med ansökan och nedanstående blanketter. o Blanketter: Nedanstående blanketter ska fyllas i och tillsammans med ansökan och i övrigt efterfrågade handlingar lämnas in till socialkontoret, Värmdö Kommun. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anmälan serveringsansvariga personer Anmälan brandskyddsansvarig Budget Finansieringsplan Information om kassaregister Checklista Värmdö Kommun rekommenderar att ni läser igenom hela detta material innan ifyllnad av ansökan. Vid eventuella frågor kan ni ringa till handläggare för serveringstillstånd. Telefon: Det finns möjlighet att ringa och boka in ett personligt besök för allmän information. Ett sådant besök rekommenderas innan ansökan lämnas in.

2 Sid. 2 av 16 Allmänt om vad som krävs för ett stadigvarande serveringstillstånd Serveringstillstånd får meddelas endast den som visar att denne med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva serveringsverksamhet. Alkohollagen är en social skyddslagstiftning och ställer höga krav på sökandens lämplighet och på serveringsstället. Kommunens uppgift i ett ansökningsärende är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls. Det är den sökande som har bevisbördan i ett ansökningsärende vilket innebär att det är den sökande som skall inkomma med alla de handlingar, blanketter, uppgifter och klargöranden som behövs för prövningen av ansökan. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den sökande inte inlämnar begärda uppgifter och handlingar. De som ansöker serveringstillstånd skall vara personligt och ekonomiskt lämpliga för uppgiften. För att vara personligt lämplig krävs att sökanden: Inte är straffad för något allvarligt brott de senaste tre åren Har dokumenterad kunskap om alkohollagen godkänt kunskapsprov Har fyllt 20 år För att vara ekonomisk lämplig krävs att sökanden: Inte är restförd eller har andra ekonomiska anmärkningar Kan visa och styrka varifrån kapitalet till verksamheten kommer Alla som ingår i sökandebolaget måste vara personligt och ekonomiskt lämpliga. Om de sökande inte uppfyller dessa krav kan ansökan avslås. Gällande serveringsstället skall det vara lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt. Serveringsstället ska ha ett kök som möjliggör att ett varierat utbud av maträtter kan tillhandahållas. Sökande ska kunna tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Att maten ska vara lagad eller tillredd innebär att råvaror på något sätt ska ha förädlats. Enbart sallader eller smörgåsar är inte tillredd mat i lagens mening och tillgodoser heller inte kravet på ett varierat utbud av maträtter. Förrätter, huvudrätter och efterrätter ska kunna erbjudas. Gatukök, caféer och liknande enklare serveringsställen kan inte komma i fråga för serveringstillstånd. Vid servering till slutna sällskap ställs inte några större krav avseende kök. Lagad eller på annat sätt tillredd mat skall dock tillhandahållas. Även lätt- alkoholfriadrycker skall finnas som alternativ. Även om den sökande och serveringsstället uppfyller lagens krav kan en ansökan om serveringstillstånd avslås om den planerade serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Vidare kan en ansökan avslås redan om det finns misstanke om t.ex. ekonomiska oegentligheter eller brottslig verksamhet. Det finns således ingen generell rätt att få serveringstillstånd. För den som erhållit serveringstillstånd så kvarstår kravet på lämplighet. I annat kan serveringstillståndet komma att återkallas. Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om alkoholservering utövas av kommunen och polismyndigheten.

3 Sid. 3 av 16 Anvisningar till ansökan och till de handlingar och blanketter som sökande behöver lämna in tillsammans med ansökan Handläggning och handläggningstid Handläggningstiden beräknas ta upp till tre månader efter det att komplett ansökan inlämnats. Handläggningstiden är dock mycket beroende av sökandens benägenhet att inkomma med begärda handlingar. Saknas uppgifter och handlingar kan ansökan inte handläggas. Ansökan kan då komma att avslås. Socialkontoret understryker därmed vikten av att inlämna en komplett ansökan. Socialkontoret prövar ansökan genom ett relativt omfattande remissförfarande till andra myndigheter. Dessa är huvudsakligen: Polismyndigheten Skattemyndigheten Miljö och byggnadsnämnden Brandmyndigheten Remissförfarandet används för att bedöma om sökande och serveringsstället uppfyller kraven på lämplighet. Ansökan om serveringstillstånd ska göras skriftligen och undertecknas av behörig firmatecknare. Kommunen tar ut avgift för tillståndsprövningen. Avgiften tas ut oavsett tillståndsprövningens utfall. Handlingar och blanketter som ska bifogas tillsammans med ansökan om serveringstillstånd 1. Kvitto Kvitto över inbetald ansökningsavgift. Handläggningen påbörjas inte förrän avgiften är betald. Inbetalning Bankgiro: Ange till betalningsmottagaren samt orgnr/personnr. 2. Eventuell fullmakt för ombud Om Ni använder Er av ombud eller någon annan som inte är behörig firmatecknare ska fullmakt bifogas. Fullmakten ska vara underskriven av behörig firmatecknare.

4 Sid. 4 av Registreringsbevis från Bolagsverket Registreringsbevis för bolag eller enskild firma. Registreringsbeviset får inte vara äldre än tre månader. Registreringsbeviset visar, bland annat, företagets namn, registreringsdatum, verksamhet, firmatecknare, styrelse/företrädare, adressen till företaget och till styrelsen. Om sökande utgörs av en förening skall stadgar, senaste verksamhetsberättelse samt protokoll som utvisar styrelsens sammansättning och vem som tecknar firman bifogas ansökan. Även personnummer på samtliga personer som ingår i styrelsen skall finnas med. Registreringsbevis kan begäras ut från Bolagsverket. 4. Ägarförhållanden/aktiefördelning I ansökan ska det redovisas vem eller vilka som är ägare i det sökande bolaget. Bolagsverket: Telefon: Aktiebolag Om sökanden är ett aktiebolag skall ägarförhållandena styrkas med bolagsstämmoprotokoll eller med aktiebok. Av handlingen ska det framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Handelsbolag eller kommanditbolag Är sökanden ett handelsbolag eller kommanditbolag skall förhållandena styrkas genom ett bolagsavtal. Koncern Om bolaget ingår i en koncern skall en organisationsskiss bifogas där ägarförhållandena mellan de förekommande bolagen framgår samt vilka enskilda personer som slutligen är ägare. 5. Tidigare och nuvarande affärsverksamhet I ansökan ska redovisas eventuell tidigare affärsverksamhet samt eventuell parallell befintlig verksamhet. Detta görs med ett så kallad bevis om uppdrag som funktionär. Därutöver skall man också redovisa eventuella restföringar - obetalda statliga skulder. Vid eventuell inblandning i konkurs skall man inlämna förvaltarberättelse samt personlig redogörelse. Bevis om uppdrag som funktionär från Bolagsverket Bevis om uppdrag som funktionär för samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare och firmatecknare. Beviset visar vilka uppdrag en person har i olika företag eller föreningar. På beviset ser du organisationsnummer och namn på företagen och hur länge personen har haft uppdragen. Bevis om uppdrag som funktionär kan begäras ut från Bolagsverket. Bolagsverket: Telefon:

5 Sid. 5 av 16 Skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten Intyg från Kronofogdemyndigheten gällande eventuella restföringar för samtliga ägare, styrelsemedlemmar, eventuella övriga företrädare samt för bolaget. Skuldfrihetsintyg kan begäras ut från Kronofogdemyndigheten Kronofogdemyndigheten: Telefon: Konkurs Om någon företrädare varit inblandad i konkurs skall förvaltarberättelse samt en personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen inlämnas. 6. Personbevis för serveringstillstånd från Skatteverket Personbevis för serveringstillstånd från Skatteverket för samtliga bolagsmän alternativt för den enskilde vid enskild firma. Skatteverket: Telefon: Bevis från näringsförbudsregistret, från Bolagsverket Bevis från näringsförbudsregistret från Bolagsverket för samtliga bolagsmän alternativt för den enskilde vid enskild firma. Beviset visar uppgift om eventuellt näringsförbud. Bolagsverket: Telefon: Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket för samtliga bolagsmän alternativt för den enskilde vid enskild firma. Konkursfrihetsbevis är ett bevis ur registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som visar om en person eller ett dödsbo med namn och personnummer förekommer i registret eller inte. 9. Hos Skatteverket registrerad skatteanmälan och avgiftsanmälan Sökanden skall visa att företaget är moms och arbetsgivarregistrerat samt innehar F-skatt. Bolagsverket: Telefon: Skatteverket: Telefon: Tillståndsbevis Tillståndsbevis om sökanden tidigare haft/har serveringstillstånd i annan kommun. 11. Kunskaper i alkohollagen Här efterfrågas bolagsmännens dokumenterade kunskaper i alkohollagen. Dokumenterade kunskaper i alkohollagen skall finnas hos personer med betydande inflytande som är aktiva i serveringsrörelsen. I mindre aktiebolag, handelsbolag och dylikt bör minst hälften av de personer som har betydande inflytande och är aktiva i rörelsen ha kunskaper i alkohollagstiftningen.

6 Sid. 6 av 16 I större företag anses det tillräckligt om kunskaper i alkohollagstiftningen finns hos de personer som arbetar operativt i ledande ställning. Kunskapskravet anses vara uppfyllt om sökanden kan visa att denne genomgått kunskapsprov framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Provet görs hos kommunen. Kontakta gärna kommunens handläggare för serveringstillstånd för mer information angående detta. Säkerställ att kunskapskravet är uppfyllt innan ansökan lämnas in. 12. Köpeavtal och Finansiering Sökanden skall på ett klart och tydligt sätt visa, förklara och styrka med verifikationer allting som rör finansieringen av restaurangförvärvet och eventuella ytterligare investeringar för exempelvis ombyggnationer. Köpeavtal och eventuella lånehandlingar skall bifogas. Är det frågan om eget kapital som använts i köpet skall det redovisas vart detta kapital kommer ifrån. Är det frågan om privata långivare skall det framgå varifrån dessa personer erhållit kapitalet. Personnummer avseende privata långivare skall återfinnas på lånehandling. Överföringar av kapital skall kunna styrkas med kontoutdrag och kontohändelser där det framgår mellan vilka konton överföringen sker. Eventuella sparmedel skall också kunna styrkas med hjälp av t.ex. lönespecifikationer. Köpeavtalet skall vara undertecknat. En skriftlig förklaring bakom de ekonomiska transaktionerna och de eventuella lånebreven, med mera, skall bifogas. Finansieringen kan redovisas i bifogad blankett, kallad: Finansieringsplan 13. Budget Budget för första årets drift. Budget för första årets drift kan redovisas i bifogad blankett, kallad: Budget 14. Dispositionsrätt till lokalen och till eventuell uteservering Sökanden skall visa att denne har rätt att disponera/använda lokalen. Detta kan göras genom ett hyresavtal eller arrendeavtal för lokalen där serveringen ska bedrivas. Avtalet skall vara undertecknat av bägge parter. Om sökanden äger fastigheten skall det bifogas handling som intygar äganderätten. Uteservering Vid eventuell uteservering skall man visa att man har rätt att disponera/använda marken till denna. Uteserveringar på allmän plats kräver tillstånd av Polismyndigheten. Hyresvärdens/fastighetsägarens/markägarens inställning Utöver handling som visar rätt att disponera/använda lokalen och eventuell uteservering så krävs det en handling som visar hyresvärdens/fastighetsägarens/markägarens inställning gällande ansökan om att servera alkoholdrycker samt dennes inställning över de ansökta serveringstiderna. Detta gällande både serveringen i restaurangen och på eventuell uteservering. Handlingen skall vara undertecknad av hyresvärden/fastighetsägaren. Av handlingen skall framgå hyresvärdens/fastighetsägarens telefonnummer.

7 Sid. 7 av Ritning över serveringslokal och eventuell uteservering med möbleringsplan i A 4 format samt fastighetsbeteckning Till ansökan skall bifogas en planskiss över serveringsstället i A4 format. Kök, serveringsutrymmen, bardisk, eventuell uteservering, antal bord och stolar med mera skall framgå av skissen. I skissen skall anges fastighetsbeteckning. Sökanden skall tydligt ange, helst med röd markeringspenna, den serveringsyta som ansökan avser, det vill säga, den yta där gäster ska kunna serveras alkoholdrycker på. På skissen kommer kommunen att, vid ett eventuellt bifall till ansökan, med färgpenna markera det område som servering av alkoholdrycker får bedrivas på. Uppgift om antal sittplatser samt max antal personer som får vistas i lokalen Sökanden skall ange i ritningen antal sittplatser inne i restaurangen samt på eventuell uteservering. Sökanden skall även ange max antal personer som får vistas i lokalen och på eventuell uteservering. Detta är av vikt främst ur brandsäkerhetssynpunkt. 16. Registrering av livsmedelsanläggning hos Miljökontoret Bifoga kopia på anmälan av registrering av livsmedelsanläggning. Registreringen ska vara utställd på det bolag som söker serveringstillstånd och inte på eventuell tidigare ägare. Observera att när det gäller stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska köket vara godkänt/registrerat för allsidig matlagning som ger möjlighet till tillagning av ett varierat och komplett utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat från råvaror. Verksamheten skall uppfylla livsmedelslagen gällande hantering av livsmedel. Miljökontoret: Telefon, växel Meritförteckning Sökanden skall redovisa en förteckning över sysselsättning de senaste tre åren. Dessa uppgifter skall styrkas med handlingar. 18. Uppgift om kassaregister Uppgift om vilken typ av kassaregister som används. Använd bifogad blankett, kallad: Uppgift om kassaregister 19. Verksamhetsbeskrivning Beskrivning av verksamhetens inriktning. Beskrivningen skall, bland annat, ange öppethållandetider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, matutbud/meny, eventuell underhållning, dans, spel, tänkt antal anställd/inhyrd personal samt antal sittplatser i restaurangen och på eventuell uteservering. I beskrivningen skall även uppges max antal personer som får vistas i serveringsstället, inomhus och på eventuell uteservering. Vänligen uppge även brandskyddsansvarig person. Observera att endast den som är anställd eller inhyrd av bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet.

8 Sid. 8 av Anmälan om serveringsansvarig personal På serveringsstället skall tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig personal utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Till ansökan skall man bifoga en anmälan om serveringsansvarig personal. Serveringsansvarig person ska vara minst 20 år. Den som är serveringsansvarig skall med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter vara lämplig för uppgiften. Serveringsansvarig personal skall vara anställd eller inhyrd av bemanningsföretag av tillståndshavaren. Eventuella ändringar av serveringsansvarig personal skall anmälas till kommunen. 21. Byggnadslov Gäller vid nyproduktion eller sådan ombyggnation som kräver tillstånd. Använd bifogad blankett, kallad: Anmälan om serveringsansvarig personal Observera att ansökan skall vara underskriven av behörig firmatecknare

9 Ansökan avser: Nytt tillstånd Ändring i tillstånd Sökande Företagets namn/namn Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) vänligen specificera i separat handling Annat vänligen specificera Organisations-/personnr Gatuadress Telefon (även riktnr) Fax (även riktnr) Postnummer och postort E-post Serveringsställe Namn Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Serveringslokaler Lokaler inom vilka alkoholservering skall ske Jämför markerad ritning betecknad (nr) Högst a antal personer i serveringslokal Antal sittplatser i matsal samt på eventuell uteservering Serveringens omfattning Året runt Årligen under perioden (f o m t o m) Under perioden (f o m t o m) Alkoholdrycker som önskas serveras: Vin Starköl Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker Servering till: Allmänheten Slutet sällskap Övrigt: Uteservering Pausservering Provsmakning Gemensamt serveringsutrymme Kryddning av spritdryck Catering Serveringstider specificera serveringsti der i serveringsstället och på eventuell uteservering Klockslag då servering påbörjas respektive avslutas (11:00 01:00 om ej annat beslutas) Serveringsansvarig (namn och personnr): Övriga upplysningar OBS! Ansökan prövas inte förrän avgift en betalats. Kvitto ska bifogas ansökan. Inbetalning sker på bankgiro Ange i meddelande till betalningsmottagaren samt orgnr/personnr. För aktuell prövningsavgift se kommunens hemsida: Sökandens underskrift underskrift av behörig firmatecknare Namnteckning Namnförtydligande Telefon (även riktnr) Enligt personuppgiftslagen får dataregister upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter skall kunna utföras. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta socialkontoret. Ansökan skickas till: Värmdö kommun, Socialkontoret, Gustavsberg Besöksadress: Skogsbovägen Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg - Bankgiro Växel Fax E-post: - - orgnr

10 Anmälan enligt alkohollagen (2010:1622) om utsedda serveringsansvariga personer Tillståndshavare/sökande Företagets namn/namn Organisations-/personnr Gatuadress Telefon (även riktnr) Fax (även riktnr) Postnummer och postort E-post Serveringsställe Namn Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Serveringsansvarig personal samtliga vid anmälningstillfället, även befintliga tidigare anmälda Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år. Namn: Personnummer: Underskrift - av behörig firmatecknare Underskrift Namnförtydligande Datum Tillämpigt lagrum: 8 kap. 18 alkohollagen (2010:1622) Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften. Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker. Kommunens anteckningar Anmälan inkommen den: Anteckning Underskrift Namnförtydligande Datum De anmälda uppgifterna kommer att dataregistreras i kommunens dataregister. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta socialkontoret. Blanketten skickas till: Värmdö kommun, Socialkontoret, Gustavsberg Besöksadress: Skogsbovägen Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg - Bankgiro Växel Fax E-post: - - orgnr

11 Brandskyddsansvarig vid servering av alkoholdrycker Denna blankett skall fyllas i vid ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Anläggning Gatuadress Fastighetsbeteckning Brandskyddsansvarig Namn, textat Tele, dag Tele, kväll Postadress Postnr och ort Ställföreträdande brandskyddsansvarig Namn, textat Tele, dag Tele, kväll Postadress Postnr och ort Ställföreträdande brandskyddsansvarig Namn, textat Tele, dag Tele, kväll Postadress Postnr och ort Vid tillståndspliktig alkoholutskänkning skall det finnas en brandskyddsansvarig. Brandskyddsansvarig skall vara den som är tillståndsinnehavare för alkoholutskänkningen. Är inte den brandskyddsansvarige i tjänst vid tillställningen skall det finnas en utsedd brandskyddsansvarig (ställföreträdande brandskyddsansvarig). Detta ansvar skall läggas på den person som har de högsta befogenheterna under tiden försäljningen av tillståndspliktiga drycker pågår, t ex den serveringsansvarige. Gäller tillståndet tillsvidare och lokalen rymmer fler än 150 personer ska ansvar och befogenheter för den brandskyddsansvarige dokumenteras. Det är den brandskyddsansvarige som ansvarar för att personantalet inte överstiger enligt tillståndet tillåtet antal. Brandskyddsansvarig ansvarar för att personalen har tillfredsställande kunskap och utbildning för att kunna hantera den brandsläckningsutrustning som finns i lokalen, samt för att medverka vid en larm-/brandsituation. Brandskyddsansvarig ansvarar för att brandtekniska installationer i anläggningen fungerar. Enligt 8 kap. 16 Alkohollagen (2010:1622) ska lokaler som används för servering vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt Underskrift av brandskyddsansvarig Ort och datum Blanketten skickas till: Värmdö kommun, Socialkontoret, Gustavsberg Besöksadress: Skogsbovägen Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg - Bankgiro Växel Fax E-post: - - orgnr

12 Blankett: Budget BUDGET Preliminär resultaträkning för kalenderåret Räkenskapsår fr. o. m. t. o. m. Restaurang Adress Sökande Organisationsnummer Postadress INTÄKTER Försäljning exkl. Moms: Kronor: Folköl Starköl Vin och andra jästa alkoholdrycker Spritdrycker Luncher inkl. dryck Övrig mat och dryck (ej alkoholdryck enligt ovan) Övriga varor (t.ex. tobak med mera) Summa Övriga intäkter Entréavgifter Garderob Spel, casino med mera Övrigt Summa intäkter Blanketten skickas till: Värmdö kommun, Socialkontoret, Gustavsberg Besöksadress: Skogsbovägen Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg - Bankgiro Växel Fax E-post: - - orgnr sid.1 av 2

13 KOSTNADER Kronor: Råvarukostnader: Folköl, starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker Övriga varor (mat, dryck, tobak med mera) Personalkostnader: Serveringspersonal, antal:.. st Köks- och dispersonal, antal. st Arbetsgivaravgifter Egenavgifter för företagare Hyreskostnader med mera: Hyra, arrende inkl uppvärmning Reparation och underhåll Förbrukningsartiklar t ex vatten, el, tvätt, linne, papper med mera Administrationskostnader t ex bokföring, revision, försäkringar, avgifter Försäljningskostnader t ex annonser, matsedlar med mera Övriga kostnader t ex musik, underhållning m ed mera Kapitalkostnader: Ränta på lånat kapital Amortering Avskrivningar Summa kostnader Beräknat resultat (intäkter minus kostnader) Vinst/förlust Blanketten skickas till: Värmdö kommun, Socialkontoret, Gustavsberg Besöksadress: Skogsbovägen Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg - Bankgiro Växel Fax E-post: - - orgnr sid.2 av 2

14 Blankett: Finansieringsplan Finansieringsplan Redovisning av finansieringen ska vara dokumenterad Egen insats Lån Lån Lån Annat Kronor: Kronor: Kronor: Kronor: Kronor: Bevisning genom dokument bilaga nr: Bevisning genom dokument bilaga nr: Bevisning genom dokument bilaga nr: Bevisning genom dokument bilaga nr: Bevisning genom dokument bilaga nr: Summa: Ort och datum Kronor: Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande Sökande skall kunna visa, styrka och förklara, var pengarna till verksamheten/förvärvet och eventuella ytterligare investeringar, till exempel ombyggnationer, kommer ifrån. Detta kan styrkas till exempel genom: Lånehandlingar Revers/skuldebrev Kontoutdrag Eller liknande Används eget kapital där kapitalet t.ex. sparats in genom arbete ska man visa detta med hjälp av lönespecifikationer eller liknande. Eventuella transaktioner ska styrkas och klargöras med hjälp av kontoutdrag eller liknande. Finansieringen ska klargöras i sin helhet Blanketten skickas till: Värmdö kommun, Socialkontoret, Gustavsberg Besöksadress: Skogsbovägen Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg - Bankgiro Växel Fax E-post: - - orgnr sid.1 av 1

15 Blankett: Information om kassaregister Från den 1 januari 2010 gäller: Den som har tillstånd för servering av spritdrycker, vin eller starköl till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap, är skyldig att registrera all försäljning i ett certifierat kassaregister. Vid varje försäljningstillfälle skall kunden erbjudas ett kvitto som är framställt av kassaregistret. Även om kunden inte vill ha något kvitto så skall tillståndshavaren ta fram ett kvitto. Kassaregistret skall på ett tillförlitligt sätt visa alla transaktioner som gjorts. Tillståndshavare /sökande Serveringsställe Namn Namn Orgnr/persnr Uppgifter om kassaregister Kassaapparat 1 Kassaapparat 2 Kassaapparat 3 Kassaapparat 4 Kassaapparat 5 Fabrikat Typ Placering För varje kassaapparat skall bifogas följande: Kassakvitto (kassanota) med följande uppgifter - Tillståndshavarens namn - Organisationsnummer - År, datum och klockslag (klockan skall ställas om till sommar- respektive vintertid) - Löpnummer för försäljningen - Identitet för varje enskild kassaapparat - Försäljningsbelopp med specificerad moms - Varuslag (mat, spritdrycker, vin, starköl, folköl, övriga drycker, entré, garderob, m.m.) - Betalningssätt Kassautslag som visar - Övningsslag och nollinslag - Rättelser och krediteringar X-utslag Kopia av Z-utslag med löpnummer och Grand Total För varje kassapparat skall följande kunna framställas: Kassakontrollremsa eller utskrift från journalminne som i detalj och i kronologisk ordning visar samtliga transaktioner som gjorts i kassaregis tret, t.ex. varje enskild försäljning, övningsinslag, nollslag, rättelser, krediteringar, uttag av Z-utslag och X-utslag. Denna detaljinformation liksom Z-utslag är räkenskapsinformation och skall bevaras i 10 år enligt bokföringslagens bestämmelser. De detaljer som framgår av kvittot skall även framgå av kontrollremsa eller journalminne. Övriga krav på kassaregister framgår av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2003:2). Information finns även på institutets hemsida Underskrift Underskrift av tillståndshavare/sökanden Namnförtydligande Datum Blanketten skickas till: Värmdö kommun, Socialkontoret, Gustavsberg Besöksadress: Skogsbovägen Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg - Bankgiro Växel Fax E-post: - - orgnr sid.1 av 1

16 Sid. 16 av 16 Checklista Vänligen gå igenom följande checklista för att säkerställa att Ni har med alla de handlingar och blanketter som skall bifogas tillsammans med ansökan. 1. Kvitto över inbetald ansökningsavgift. 2. Eventuell fullmakt. 3. Registreringsbevis från Bolagsverket. 4. Ägarförhållanden. 5. Tidigare och nuvarande affärsverksamhet, skuldfrihetsintyg m.m. 6. Personbevis för serveringstillstånd från Skatteverket. 7. Bevis från näringsförbudsregistret från Bolagsverket. 8. Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket. 9. Till Skatteverket inlämnad skatteanmälan och avgiftsanmälan. 10. Eventuell tidigare/nuvarande serveringstillstånsbevis. 11. Kunskaper i alkohollagen godkänt kunskapsprov. 12. Köpeavtal, Finansiering samt skriftlig förklaring till överföringar, lånebrev med mera. 13. Budget. 14. Dispositionsrätt till lokalen och till eventuell uteservering. 15. Ritning, antal sittplatser, max antal gäster som får vistas i lokalen, färgmärkning. 16. Registrering av livsmedelsanläggning hos Miljökontoret. 17. Meritförteckning. 18. Uppgift om kassaregister. 19. Verksamhetsbeskrivning, meny, brandskyddsansvarig, max antal gäster. 20. Anmälan om serveringsansvarig personal. 21. Bygglov, vid eventuell nyproduktion/ombyggnation. 22. Övrigt: Denna checklista skall bifogas ansökan om serveringstillstånd.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN Uppdaterad senast 10 december 2009 Dnr: 28/2009 Aktbil: 2 Kansliet Jonathan Peduru-Aratchi KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker Mall 6, Version 1, DD 2013 Sökande Registrerat firmanamn/bolagsnamn Bilaga till Person-/organisationsnummer Sida 1 Utdelningsadress Postnummer Ort Telefon (inkl riktnummer) Mobiltelefon E-post Serveringsställe

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Sökande Samordnad Bolagsnamn/namn DNR: Sida 1 av 5 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under respektive

Läs mer

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Mall 8, Upplaga 1, FHI 2012 Sökande Bolagsnamn/namn Bilaga Sida 1 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622)

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Fyll i en blankett per ny aktieägare. Förutom att fylla i denna blankett måste du också bifoga dokument

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer