Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort"

Transkript

1 ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANSÖKAN om stadigvarande tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (12) Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte Utökning/utvidgning Ändrad förutsättning Bolagets namn alt sökandes namn Organisationsnummer/personnummer Bolagets adress alt sökandes adress Telefonnummer Sökande Postadress Faxnummer E-postadress Mobilnummer Restaurangnummer, 10 siffror Serveringsställets namn Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort Telefonnummer Lokaler inom vilka alkoholservering skall ske Serveringslokaler Jämför markerad ritning betecknad Högsta antal pers i serveringslokaler Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal Servering utomhus Utomhusservering Antal sittplatser i uteserveringen Året runt Årligen under perioden (fr o m -t o m) Under perioden (fr om -t o m) Pausservering Serveringens omfattning Serveringstider Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Servering till Allmänheten Slutet sällskap (festvåningsrättighet) Slutet sällskap (klubbrättighet) Inomhus, klockslag då servering önskas påbörjas resp avslutas (l om ej annat beslutas) Utomhus, klockslag då servering önskas påbörjas resp avslutas Övriga upplysningar Personuppgiftslagen (SFS:1998:204) Underskrift Enligt personuppgiftslagen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning skall kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister med ändamålet att kommunen skall kunna fullgöra sitt tillsynsansvar. Underskrift av sökanden (behörig firmatecknare) Namnförtydligande Ansökningsdatum

2 2 (12) ANVISNINGAR till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av firmatecknare samt insändas till kommunen. Tillståndsmyndigheten begär in yttranden från bland annat polismyndigheten, skattemyndighet, kronofogdemyndighet och kommunens miljökontor. Miljökontoret yttrar sig bland annat över om det finns risk för eventuella bullerstörningar. Restaurangens kök ska vara godkänt av miljökontoret och vara utrustat för allsidig matlagning. Sökanden får inte ha brottsligt förflutet eller ha skulder mot de allmänna. Har sökanden varit inblandad i konkurs granskas orsakerna till konkursen ingående. Skatteverket prövar sökandes uppgifter om finansiering. Uppgifterna ska kunna verifieras. Det är sökanden som ska visa att han eller hon är lämplig att få ett serveringstillstånd Handläggningstiden för stadigvarande serveringstillstånd är vid komplett inlämnad ansökan ca tre månader från ansökan till beslut. Utredningen Vid ansökan om ändrat tillstånd insändes endast ansökan samt de handlingar som inte redan finns hos tillståndsmyndigheten och berör ärendet, t ex polismyndighetens tillståndsbevis för uteservering, bygglov, ritningar vid utökad yta o dylikt. FÖLJANDE HANDLINGAR/UPPLYSNINGAR SKALL BIFOGAS ANSÖKAN: Registreringsbevis Innan det sänds in kan prövning inte påbörjas. Om registreringsbevis ännu inte erhållits kan i avvaktan detta nyregistrering/ändringsanmälan till Bolagsverket bifogas. Om ändringsanmälan inlämnas måste även eventuell generalfullmakt bifogas. Ägarförhållanden Dessa förhållanden ska vara styrkta. Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag. Styrkes lämpligen genom protokoll från bolagsstämma eller utdrag ur aktiebok Uppgifter om andelsfördelning i handelsbolag. Styrkes lämpligen genom kopia av bolagsavtal Uppgifter om koncernförhållanden. Bifoga gärna en organisationsskiss där ägarförhållanden mellan de olika förekommande bolagen framgår samt vilka fysiska personer som slutligen är ägare. Tidigare affärsverksamhet Detta ska redovisas för samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget. Bifoga utdrag från Bolagsverket, dels ur aktiebolagsregistret och dels ur handels- och föreningsregistret. För samtliga företrädare för sökandebolaget (personligen) och samtliga de i utdragen förekommande bolagen ska sedan intyg från kronofogdemyndigheten ifråga om eventuella restföringar bifogas. Om någon företrädare varit inblandad i konkurs ska förvaltningsberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen inlämnas. Dispositionsrätt till lokal Sökanden ska kunna visa att rätt föreligger att disponera lokalen. Följande handlingar ska bifogas ansökan: Hyreskontrakt eller Intyg från hyresvärden i avvaktan på hyreskontrakt blir klart.

3 3 (12) Finansiering Sökanden ska kunna visa, styrka genom verifikationer var pengarna till restaurangförvärvet och eventuella ytterligare investeringar till exempel ombyggnationer kommer ifrån. Följande handlingar ska i förekommande fall bifogas ansökan Köpeavtal Arrendeavtal Lånehandlingar Eget insatt kapital Kvittenser på köpeskilling Budget för första årets drift Är det eget kapital som använts ska det redovisas var detta erhållits/funnits tidigare. Är det fråga om privata långivare ska det framgå varifrån denna eller dessa personer erhållit utlånande medel. Personnummer avseende privat långivare ska återfinnas på lånehandling. Blankett bifogas Planritning över serveringslokalerna Serveringsytan samt bordsplacering ska vara markerad på ritningen i A4-format. Av ritningen ska framgå vad som är bordsavdelning/matsal samt antal platser vid bord. Utöver antalet sittplatser ska maximala antalet gäster som lokalen är godkänd för anges. Tidigare erfarenhet av alkoholservering/utbildning/meritförteckning Här efterfrågas ägarnas tidigare erfarenheter av alkoholservering och/eller utbildning. Observera att uppgifterna ska vara styrkta och att det ska varit fråga om erfarenhet där anställningsförhållande förelegat. Det ska även framgå av intygen/betygen vad den huvudsakliga sysselsättningen varit, tidsperiod och sysselsättningsgrad. Blankett bifogas Godkännande för livsmedelshantering i lokalen Bifoga miljöförvaltningens godkännande för livsmedelshantering i lokalen samt den verksamhetsbeskrivning som bifogats godkännandet. Är verksamheten inte godkänd ska ansökan lämnas in till miljökontoret i Åtvidaberg. Verksamhetsinriktning Bifoga uppgifter om matutbud, dans, underhållning, huvudsaklig målgrupp, spel etc. Uppgift om antal anställda Handling som styrker att serveringsstället är lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt Bevis om att företaget är registrerat i skatteverkets arbetsgivarregister Hos skattemyndigheten registrerad skatte- och avgiftsanmälan Uppehållstillstånd Gäller endast utländsk medborgare från land som inte tillhör EU. Anmälan om serveringsansvarig personal. Blankett bifogas Uppgift om kassaregister

4 Blankett bifogas. 4 (12) Uppskattad försäljning Bifoga uppskattad försäljning av mat, spridrycker, vin, öl redovisat var för sig. Den beräknade omsättningen ska räknas på en hel årsförsäljning (inkl. moms). Beloppen ska anges i hela kronor. Vid nyetablering kommer uppgifterna användas för att fastställa tillsynsavgiften. Blankett bifogas. Uppgifterna omfattas av sekretess enligt 9 kap 24 sekretesslagen. Kompletteringar Kompletteringar av övriga handlingar kan göras i efterhand. Var dock noggrann med att uppge avsändare samt vilken restaurang kompletteringen gäller. Observera också att vissa uppgifter behövs för att kunna skicka remisser, varför handläggningen försenas om dessa uppgifter inte inkommer. Ansökningsavgift Ansökningsavgift faktureras omgående när vi mottagit ansökan. Betalningstid är 30 dagar. Handläggning av ansökan påbörjas dock först när avgiften är betald. Observera att avgiften inte är en tillståndsavgift utan ska täcka kommunens kostnader för prövningen. Detta innebär att avgiften inte betalas tillbaka vid eventuellt avslag. Angående kunskap i alkohollagen Den som innehar serveringstillstånd eller ansöker om nytt tillstånd att servera alkoholdrycker skall ha dokumenterade kunskaper (tentamensbevis) i alkohollagen enligt 7 kap 7 samma lag. Kunskapskravet gäller alltid vid servering till allmänheten samt annan yrkesmässig servering. Statens folkhälsoinstitut (FHI) kräver att sökanden ska kunna uppvisa att han/hon tillgodogjort sig kunskaper motsvarande de som en utbildning enligt FHI:s måldokument för restaurangutbildning. Minst 50 % av bolagsmännen/ägarna ska ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Oavsett kunskaperna förvärvats ankommer det på sökanden att visa skriftlig dokumentation över kunskaper, d v s betyg efter avslutad utbildning eller intyg om examination med godkänt resultat (tentamensbevis).. Vid servering till slutna sällskap och vid tillfälliga tillstånd är kunskapskraven i vissa fall lägre. Detta gäller framförallt vid icke yrkesmässig serveringsverksamhet. En bedömning av vad som skall krävas får här göras i det enskilda fallet. Något avsteg från de grundläggande kunskapskraven kan inte göras. En tillståndshavare måste därför känna till sitt ansvar enligt alkohollagen liksom vad som stadgas om åldersgränser och överservering på serveringsställen.

5 Information om stadigvarande serveringstillstånd 5 (12) Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ges i regel endast till restauranger. Tillståndet kan gälla året runt eller en viss återkommande säsong. Serveringstillståndet är alltid kopplat till en viss lokal varför sökanden måste ha rätt att använda lokalen (dispositionsrätt). Lokalens kök skall vara godkänt av miljökontoret för allsidig matlagning och verksamheten ska tillhandahålla lagad mat. Köket skall ha sådan standard och utrustning att ett allsidigt varierat matutbud kan tillredas av råvaror. Kökskraven är inte uppfyllda om det i köket endast får hanteras hel- eller halvfabrikat. Den sökande ska ha ett tentamensbevis från svensk kurs i alkohollagstiftningen. Det ställs vid prövningen av tillståndet höga krav på den sökandes ekonomiska förhållanden och laglydighet. Bland annat kontrolleras den sökandes personliga vandeln, det vill säga att man inte är brottsligt belastad skötsamhet beträffande skatter och avgifter till det allmänna kunskaper om och erfarenhet av alkohollagstiftningen prövning av ekonomiska förhållanden, till exempel finansieringen av köpet av restaurang Servering av alkoholdrycker får påbörjas först när tillstånd har beviljats eller från den tidpunkt som anges i beslutet. Uteservering Serveringstillstånd för uteservering kan normalt sett följa restaurangens ordinarie öppettider, dryckesslag och andra bestämmelser. Hela tillståndet kan dock återkallas vid misskötsel av uteserveringen. Byte av innehavare/ägare Serveringstillstånd är knutet till innehavaren (bolag samt personer med betydande inflytande) och serveringslokal. Ny innehavare som vill servera alkoholdrycker måste därför ansöka om ett nytt tillstånd. I det fall att ägarbilden är densamma men förändring sker av bolags typ, från t ex enskild firma till aktiebolag, ska detta anmälas till vård- och omsorgsförvaltningen och nytt tillståndsbevis kan upprättas efter prövning. Betydande förändringar av ägarförhållanden skall i förväg anmälas till vård- och omsorgsförvaltningen. Förändring som innebär att en ägare blir majoritetsägare eller övergår från att vara majoritetsägare till att bli minoritetsägare får anses vara en betydande förändring. Även andra förändringar kan vara betydande. Så är fallet när en nytillkommande ägare får ett väsentligt inflytande över rörelsen. Detsamma gäller när en ägare ökar sin andel och detta enbart, eller i kombination med befattning i företaget ger ett väsentligt inflytande över rörelsen.

6 Dessa förändringar medför att kommunen utför en prövning av de nya ägarnas lämplighet och personliga vandel. Kommunen granskar även hur en eventuell finansiering av ägarbytet har gått till. Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap (festvåningsrättighet) Festvåningsrättigheter innebär att en arrangör bedriver restaurangrörelse för slutna sällskap (kunder) efter beställning. Vid varje serveringstillfälle skall det finnas en i förväg gjord bokning som visar vilken grupp/sällskap som avses, samt antalet personer. Grupp/sällskap får ej bildas på stället. Denna typ av verksamhet anses jämförlig med en yrkesmässig serveringsrörelse där samma krav gäller som ett stadigvarande tillstånd till allmänheten. Vid yrkesmässig servering av mat krävs att miljökontoret har godkänt lokalen som livsmedelslokal enligt livsmedelslagstiftningen eller att det finns tillstånd till hantering av livsmedel där. En tillställning som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser kan inte vara ett slutet sällskap i alkohollagens mening. Sammanfattningsvis kan sägas att följande punkter beaktas vid bedömningen av om ett sällskap skall anses vara slutet eller inte: 6 (12) hur medlemskap förvärvas om det finns något innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i sällskapet, omfattningen av det slutna sällskapet samt utformningen av eventuell annonsering Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap (klubbrättighet) Klubbrättigheter avser servering inom en förening, företag eller annat slutet sällskap. En klubbrättighet kan endast komma i fråga för sammanslutning med ett verkligt innehåll, där alkoholserveringen endast är ett komplement till övrig verksamhet. Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening eller sammanslutning utöver det arrangemang till vilket serveringstillstånd krävs. Det är inte fråga om ett slutet sällskap om medlemskap kan lösas i entrén vid det aktuella evenemanget. Lokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående arrangemang. Om personkretsen inte är begränsad och känd i förväg sker servering till allmänheten. Förening eller annan sammanslutning som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation. Den ska ha ett namn som kan särskiljas från andra, ha antagit stadgar med någorlunda fullständighet. Föreningen ska ha visat sig vara i stånd att driva ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten blir eller är bestående.

7 7 (12) Föreningar eller annan sammanslutning ska till ansökan bifoga: stadgar senaste verksamhetsberättelse protokoll som utvisar styrelsens sammansättning och vem som tecknar föreningens/organisationens firma Allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen En tillställning som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser kan inte vara ett slutet sällskap i alkohollagens mening. Sammanfattningsvis kan sägas att följande punkter beaktas vid bedömningen av om ett sällskap skall anses vara slutet eller inte: hur medlemskap förvärvas om det finns något innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i sällskapet, omfattningen av det slutna sällskapet samt utformningen av eventuell annonsering

8 ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen MERITFÖRTECKNING för sökande av tillstånd för alkoholservering (ska styrkas genom bilagor) 8 (12) Peronuppgifter om sökande Personnummer För- och efternamn Tidigare erfarenheter som tillståndshavare med serveringstillstånd Tidsperiod (fr o m t o m) Restaurangens namn och ort Bilaga nr Tidigare ansvar för alkoholservering Tidsperiod (fr o m t o m) Restaurangens namn och ort Bilaga nr Övrig bransch vana Tidsperiod (fr o m t o m) Restaurangens namn och ort Bilaga nr Utbildning och kurser Tidsperiod (fr o m t o m) Restaurangens namn och ort Bilaga nr Underskrift av sökanden (behörig firmatecknare) Datum Underskrift

9 ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANMÄLAN om utsedda serveringsansvariga personer 9 (12) Tillståndshavare/ sökande Organisationsnummer/personnummer Serveringsställets namn Bolagets namn Restaurangnummer Serveringsstället Gatuadress Postadress Namn Nyanmälan Tas bort Personnummer Serveringsansvariga Anmälan avser nyanmälningar och personer som ska tas bort. Personer som redan är anmälda behöver inte anmälas igen Underskrift Underskrift av behörig firmateckngare Namnförtydligande Datum 6 kap 3 alkohollagen (1994:1738) Tillståndshavaren skall till tillståndsmyndigheten anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för alkoholserveringen. För servering av spritdrycker, vin eller starköl får endast anlitas personal som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd från ett bemanningsföretag. Restaurangskolor med serveringstillstånd får dock i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever. På serveringsställe där serveringstillstånd gäller skall tillståndshavaren eller av honom utsedd serveringsansvarig person utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Den som är serveringsansvarig skall med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter vara lämplig för uppgiften. Anvisningar om anmälan om utsedda serveringsansvariga personer De serveringsansvariga personerna utses av tillståndshavaren. Tillståndshavaren anmäler till tillståndsmyndigheten de personer som tillsammans med honom eller i hans frånvaro ska ansvara för serveringsverksamheten. Ingen lämplighetsprövning sker i normalfallet hos tillståndsmyndigheten, utan det är tillståndsinnehavaren som bär ansvaret för att personerna i fråga är lämpliga för uppgiften. Tillståndshavaren, det vill säga företrädaren för det tillståndshavande bolaget, bär alltid det yttersta ansvaret för verksamheten även om de inte själva är på plats. Det ligger således i tillståndshavarens eget intresse att anmäla personer som är lämpliga för den uppgift de ska utföra. Någon till tillståndsmyndigheten anmäld serveringsansvarig person eller tillståndshavaren måste alltid finnas på plats när alkoholdrycker serveras. Personen/personerna i fråga får tjänstgöra som serveringsansvariga så fort anmälan har lämnats in.

10 ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen UPPGIFTER om kassaregister enligt 8 kap 5 a alkohollagen (1994:1738) 10 (12) Namn Restaurangnummer Organisationsnummer(personnummer Tillståndshavare/ sökande Gatuadress Postnummer Postort Namn Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort Telefonnummer Fabrikat Typ Placering i serveringslokalen Uppgifter om kassaregister Härmed anmäler jag kassaregister på ovan angivet serveringsställe: Underskrift Underskrift av sökanden (behörig firmatecknare) Namnförtydligande Datum För varje kassaapparat skall bifogas följande: Bilagor kassakvitto (kassanota) med följande uppgifter - tillståndshavarens namn - organisationsnummer - år, datum, klockslag - löpnummer för försäljningen - identitet för varje enskild kassaapparat - försäljningsbelopp med moms specificerad moms - varuslag - betalningssätt Z-utslag med löpnummer X-utslag Kassaapparaten ska kunna framställa en kassakontrollremsa eller utskrift från journalminne som i detalj och i kronologisk ordning visar samtliga transaktioner som gjorts i kassa registret, t ex varje enskild försäljning, överinslag, nollslag, rättelser, krediteringar, uttag av z-utslag och x-utslag. Denna detaljinformation liksom z-utslag är räkenskapsinformation och ska bevaras i 10 år enligt bokföringslagens bestämmelser Information om kassaregister Den som har tillstånd för servering av spritdrycker, vin eller starköl till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap, är skyldig att registrera all försäljning i kassaregister. Vid varje försäljningsställe ska kunden erbjudas ett kvitto som är framställt av kassaregistret. Även om kunden inte vill ha något kvitto så ska tillståndshavaren ta fram ett kvitto. Kassa registret ska på ett tillförlitligt sätt visa alla transaktioner som gjorts. Övriga krav på kassaregister framgår av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2003:2). Information finns även på institutets hemsida Från och med den 1 januari 2010 börjar lag (2007:592) om kassaregister att gälla. Det innebär att kommunens ansvara att kontrollera tillståndshavarens kassahantering vid tillsyn upphör och ansvaret för tillsynen av kassaapparater överförs till skatteverket.

11 ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen REDOVISNING av finansiering vid inköp av restaurang eller ombyggnad av restaurang 11 (12) Bolagets namn alt sökandes namn Orgnr/ persnr Bolagets adress alt sökandes adress Tillståndshavare/ sökande Postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer E-postadress Mobil nr Serveringsställets namn Telefonnummer Serveringsställe Gatuadress Postadress Köpeskilling Ombyggnadskostnad Finansiering Datum Typ av finansiering Belopp Verifikation Underskrift Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande Datum Samtliga belopp ovan skall styrkas med handlingar! Uppgifterna omfattas av sekretess enligt 30 kap 20 offentlighets- och sekretesslagen.

12 ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANMÄLAN om uppskattad försäljning på serveringsstället 12 (12) Bolagets namn alt sökandes namn Organisationsnummer/personnummer Bolagets adress alt sökandes adress Restaurangnummer Sökande Postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer E-postadress Mobil nr Serveringsställets namn Telefonnummer Serveringsställe Gatuadress Postadress Beräknad omsättning Anges i kronor inkl moms under innevarande år (12 månaders försäljning) Mat Spritdrycker (inkl. spritdrinkar) Vin (inkl. vindrinkar) Kronor Kronor Kronor Starköl Totalt beräknad omsättning Kronor Kronor Underskrift Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande Datum Anvisningar till anmälan om uppskattad försäljning Den beräknade omsättningen ska räknas på en hel årsförsäljning (inkl moms). Beloppen anges i hela kronor. Vid nyetablering kommer uppgifterna användas för att fastställa tillsynsavgiften. Den som enligt alkohollagen har tillstånd att servera spritdrycker, vin eller starköl året runt eller årligen under en viss tidsperiod ska en gång per år lämna uppgifter om sin försäljning. Om företaget har flera verksamhetsgrenar redovisas endast den verksamhet som serveringstillståndet ska omfatta. Uppgifterna omfattas av sekretess enligt 30 kap 20 offentlighets- och sekretesslagen.

Personnummer. Gatuadress Postadress. Starköl Vin Spritdrycker. på här avsett serveringsställe har tidigare meddelats sökanden Ja Nej.

Personnummer. Gatuadress Postadress. Starköl Vin Spritdrycker. på här avsett serveringsställe har tidigare meddelats sökanden Ja Nej. Vård- och omsorgsförvaltningen 1(7) ANSÖKAN/BESLUT om tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till allmänheten (förening/företag/person) Personnummer/organisationsnummer

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND För servering av alkoholdrycker Blankettanvisning Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

handlingar Fler dryckesslag Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd)

handlingar Fler dryckesslag Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer Personnummer Telefonnummer Faxnummer Namn Adress E-post Serveringsställe Namn Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd ANSÖKAN STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd 1. Stadigvarande tillstånd

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med:

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med: ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer/ Personnummer Telefonnummer Adress Faxnummer E-post Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser Bifoga

Läs mer

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Allmänna bestämmelser Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Det kan t.ex. röra

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN ANSÖKAN Tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker SIDA 1 (1) Sökande Namn Organisationsnummer/personnummer Gatuadress E-postadress

Läs mer

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Tillståndsenheten 2010-12-28 Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 12 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan Förteckning o Anvisningar till ansökan och till de handlingar som sökande behöver lämna in tillsammans

Läs mer

Mölndals stads anteckningar

Mölndals stads anteckningar 1(6) ANSÖKAN serveringstillstånd till allmänheten Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte Utökning/utvidgning Ändrad förutsättning Orgnr/ persnr Sökande Adress Tel nr Postadress Fax nr E-post Serveringsställe

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH STARKÖL

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH STARKÖL 1(6) ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH STARKÖL Insändes till Sölvesborgs kommun Kommunkansliet, alkoholhandläggaren 294 80 Sölvesborg Telefon 0454-810 43

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Innehåller Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Blankett 1A: Ansökan om stadigvarande tillstånd Blankett

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar Version 2015-09-03 Ansökan om stadigvarande Den som vill servera alkohol i sin verksamhet behöver ett. I det här häftet finns anvisningar och blanketter för att ansöka om stadigvarande till

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9)

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Information om behandling av personuppgifter För att underlätta hanteringen av de uppgifter du fyllt i önskar vi databehandla

Läs mer

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Tillstånd

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker ANSÖKAN - BESLUT om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) (1994:1738) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr/

Läs mer

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND Sökande Bolagets / företagets namn: Organisationsnr/personnr: Gatuadress: Telefonnr: Postadress: E-post: Serveringsställe Restaurangens namn: Gatuadress: Postadress:

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

Ändrad bolagsform (med samma fysiska ägare!) Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd)

Ändrad bolagsform (med samma fysiska ägare!) Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer Personnummer Telefonnummer Adress Faxnummer E-post Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser Bifoga

Läs mer

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Sida 1 (5) ANVISNINGAR A1 STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Denna typ av serveringstillstånd söks vanligtvis

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Mölndals stads anteckningar

Mölndals stads anteckningar 1(7) ANSÖKAN serveringstillstånd till allmänheten Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte Utökning/utvidgning Ändrad förutsättning Sökande Adress Tel nr Postadress Fax nr E-post Serveringslokaler Serveringens

Läs mer

ANSÖKAN - TILLFÄLLIGT SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN

ANSÖKAN - TILLFÄLLIGT SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN ANSÖKAN - TILLFÄLLIGT SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN Sökande Namn: Organisationsnummer: Adress: Tel nr: Post nr/ort: Mobil nr: E-post: Serveringsställe Namn: Tel nr: Gatuadress: Post nr/ort: Serveringens

Läs mer

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 10 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan Förteckning o Anvisningar till ansökan och till de handlingar som sökande behöver lämna in tillsammans

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Innehåller Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Blankett 1A: Ansökan om stadigvarande tillstånd Blankett

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten Skickas till: Trosa kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 8 kap 2 och 8 kap 6 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 8 kap 2 och 8 kap 6 alkohollagen lankett Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning.

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas

Läs mer

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning 1 Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. förening 8 kap 2 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. förening 8 kap 2 alkohollagen Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck mot betalning till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning. Ett

Läs mer

ANSÖKAN. Året runt. Under perioden. Rätt att krydda spritdryck för servering som snaps. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

ANSÖKAN. Året runt. Under perioden. Rätt att krydda spritdryck för servering som snaps. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Sidan 1 av 6 Sökande Namn Personnummer/organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Ort Telefon bostaden Telefon mobil Telefon arbetet E-post Fakturamottagare Namn/firmatecknare Personnummer/organisationsnummer

Läs mer

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker Mall 6, Version 1, DD 2013 Sökande Registrerat firmanamn/bolagsnamn Bilaga till Person-/organisationsnummer Sida 1 Utdelningsadress Postnummer Ort Telefon (inkl riktnummer) Mobiltelefon E-post Serveringsställe

Läs mer

ANSÖKAN TILLFÄLLIGT TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622)

ANSÖKAN TILLFÄLLIGT TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) ANSÖKAN TILLFÄLLIGT TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer/personnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon och ev. fax E-postadress SERVERINGSSTÄLLE

Läs mer

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622)

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) CHECKLISTA Följande handlingar ska lämnas in vid ansökan om serveringstillstånd: Ansökan Registreringsbevis för aktiebolag,

Läs mer

Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker

Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker Socialkontoret Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker Stadigvarande tillstånd Stadigvarande tillstånd ges till allmänheten eller slutet sällskap för servering av

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Ansökan om Ansökan om serveringstillstånd görs på kommunens ansökningsblankett, vid ansökan krävs det även information som bifogas som bilagor vid ansökan för att ansökan ska vara komplett. Inkommen ansökan

Läs mer

Ev. restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl) Inkommet datum Diarienummer Diareplansbeteckning

Ev. restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl) Inkommet datum Diarienummer Diareplansbeteckning ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr / pnr Tel nr Namn Adress Fax nr E-post Namn Ev. restaurang nr. Gatuadress Postnr och postort Serveringens omfattning Servering ska ske till (ange till vilka alkoholservering

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Mall 8, Upplaga 1, FHI 2012 Sökande Bolagsnamn/namn Bilaga Sida 1 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under

Läs mer

Socialförvaltningen. Kvitto på betald prövningsavgift skall bifogas. Sökande Org. nr / Serveringsställe. Serveringens omfattning

Socialförvaltningen. Kvitto på betald prövningsavgift skall bifogas. Sökande Org. nr / Serveringsställe. Serveringens omfattning Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Sökande Samordnad Bolagsnamn/namn DNR: Sida 1 av 5 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under respektive

Läs mer

Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd för servering

Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd för servering Datum 2011-03-17 Vår referens 1(6) Kommunledningsförvaltningen Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd för servering Kortfattat om vad som krävs för stadigvarande serveringstillstånd Alkohollagen

Läs mer

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(12)

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(12) Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(12) Personuppgifter i ansökan behandlas enligt PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av

Läs mer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANSÖKAN Tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (1) Sökande Namn Organisationsnummer/personnummer Gatuadress E-postadress Faxnummer Postnummer Postadress Telefonnummer

Läs mer

Ansökan och anvisning om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap 2, 8 kap 4 och 8 kap 7 alkohollagen

Ansökan och anvisning om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap 2, 8 kap 4 och 8 kap 7 alkohollagen nsökan och anvisning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller till slutna sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker

Läs mer

Information om alkohollagen

Information om alkohollagen Information om alkohollagen Åtvidabergs kommun ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 2 av 19 Inledning Alkohollagen är en skyddslag och har kommit till för att minska alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors

Läs mer

Ansökan om servering av alkoholdrycker

Ansökan om servering av alkoholdrycker Ansökan om servering av alkoholdrycker * Obligatoriska fält Sökande Organisationsform* (Du kan endast välja ett alternativ) Företag Förening Stiftelse Beskriv er verksamhet* Antal anställda* Organisationsnummer*

Läs mer

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Allmänna bestämmelser Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Det kan t.ex. röra

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap 1 Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap Försättsblad/Innehållsförteckning Kryssa för vilka handlingar som medföljer ansökan. Ansökan skickas till Socialförvaltningen, 642 82 FLEN Ansökan Kvitto på betald

Läs mer

Gatuadress Postnummer Postort. Året runt öppet Öppet årligen under period:

Gatuadress Postnummer Postort. Året runt öppet Öppet årligen under period: I blankettomgången ingår: Ansökningsblankett Serveringsansvariga Uppskattad försäljning Kunskaper i alkohollagen Beskrivning av brandskydd Blankett 1 Serveringens omfattning Serveringstid, gästantal och

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Dokument som ska bifogas ansökan

Dokument som ska bifogas ansökan Dokument som ska bifogas ansökan Innehållsförteckning Stadigvarande tillstånd allmänheten/slutna sällskap...4 Registreringsbevis...4 Konkursfrihetsbevis...4 Personbevis...4 Permanent uppehållstillstånd...4

Läs mer

Socialförvaltningen Socialkontoret. Finansieringsplan inför start av restaurangrörelse 8 kap. 12 alkohollagen (2010:1622) Sida 1 (6)

Socialförvaltningen Socialkontoret. Finansieringsplan inför start av restaurangrörelse 8 kap. 12 alkohollagen (2010:1622) Sida 1 (6) Socialförvaltningen Socialkontoret Finansieringsplan inför start av restaurangrörelse 8 kap. 12 alkohollagen (2010:1622) Sida 1 (6) Den som ansöker om serveringstillstånd inför start av restaurangrörelse

Läs mer

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet 1 Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Det kan till exempel vara om ägarförhållandena

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen)

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen) Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen) När man söker stadigvarande serveringstillstånd ska den finansiering styrkas som redovisas i finansieringsplanen. Du måste visa

Läs mer

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622)

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Fyll i en blankett per ny aktieägare. Förutom att fylla i denna blankett måste du också bifoga dokument

Läs mer

Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (8) Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd A) Handläggningen hos kommunen Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen skall fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Ändring av verksamhetens inriktning Annat:. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel:

Ändring av verksamhetens inriktning Annat:. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel: Tillståndshavare Bolagsnamn/Namn: Gatuadress: Telefon: Organisationsnummer/personnummer: Postnummer och postort: E-postadress: Serveringsställe (Restauranglokal, område, plats, föreningslokal eller liknande

Läs mer

Tillstånd till slutna sällskap

Tillstånd till slutna sällskap Tillstånd till slutna sällskap Tillstånd till slutet sällskap kan meddelas för servering i förening, företag eller annat slutet sällskap. Ideella föreningar eller stiftelse som söker tillstånd ska ha en

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

- Intyg på kunskap om alkohollagen - Finansieringsplan. - Registreringsbevis från Bolagsverket

- Intyg på kunskap om alkohollagen - Finansieringsplan. - Registreringsbevis från Bolagsverket Sida 1 av 5 Den som beviljats tillstånd ska hos tillståndsmyndigheten anmäla om det sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. ska göras i förväg. Om det förhållande som föranlett

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade krögare

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade krögare Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade ögare Innehåller Anvisningar till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Tillståndsenheten v i d st o c k h o l m s so c i a lt j ä n s t- o c h ar b e t s m a r k n a d s f ö rva lt n i n g

Tillståndsenheten v i d st o c k h o l m s so c i a lt j ä n s t- o c h ar b e t s m a r k n a d s f ö rva lt n i n g Tillståndsenheten v i d st o c k h o l m s so c i a lt j ä n s t- o c h ar b e t s m a r k n a d s f ö rva lt n i n g Ansöka om nytt serveringstillstånd eller ägarskifte i tillstånd Blanketter och ansökningshandlingar

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

Anmälan Ändring av nuvarande serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Sida 1

Anmälan Ändring av nuvarande serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Sida 1 Mall 7, Upplaga 1, FHI 2012 ståndshavare Anmälan Sida 1 ståndshavare Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress Kryssa i de rutor som berör de ändringar

Läs mer