Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort"

Transkript

1 ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANSÖKAN om stadigvarande tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (12) Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte Utökning/utvidgning Ändrad förutsättning Bolagets namn alt sökandes namn Organisationsnummer/personnummer Bolagets adress alt sökandes adress Telefonnummer Sökande Postadress Faxnummer E-postadress Mobilnummer Restaurangnummer, 10 siffror Serveringsställets namn Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort Telefonnummer Lokaler inom vilka alkoholservering skall ske Serveringslokaler Jämför markerad ritning betecknad Högsta antal pers i serveringslokaler Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal Servering utomhus Utomhusservering Antal sittplatser i uteserveringen Året runt Årligen under perioden (fr o m -t o m) Under perioden (fr om -t o m) Pausservering Serveringens omfattning Serveringstider Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Servering till Allmänheten Slutet sällskap (festvåningsrättighet) Slutet sällskap (klubbrättighet) Inomhus, klockslag då servering önskas påbörjas resp avslutas (l om ej annat beslutas) Utomhus, klockslag då servering önskas påbörjas resp avslutas Övriga upplysningar Personuppgiftslagen (SFS:1998:204) Underskrift Enligt personuppgiftslagen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning skall kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister med ändamålet att kommunen skall kunna fullgöra sitt tillsynsansvar. Underskrift av sökanden (behörig firmatecknare) Namnförtydligande Ansökningsdatum

2 2 (12) ANVISNINGAR till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av firmatecknare samt insändas till kommunen. Tillståndsmyndigheten begär in yttranden från bland annat polismyndigheten, skattemyndighet, kronofogdemyndighet och kommunens miljökontor. Miljökontoret yttrar sig bland annat över om det finns risk för eventuella bullerstörningar. Restaurangens kök ska vara godkänt av miljökontoret och vara utrustat för allsidig matlagning. Sökanden får inte ha brottsligt förflutet eller ha skulder mot de allmänna. Har sökanden varit inblandad i konkurs granskas orsakerna till konkursen ingående. Skatteverket prövar sökandes uppgifter om finansiering. Uppgifterna ska kunna verifieras. Det är sökanden som ska visa att han eller hon är lämplig att få ett serveringstillstånd Handläggningstiden för stadigvarande serveringstillstånd är vid komplett inlämnad ansökan ca tre månader från ansökan till beslut. Utredningen Vid ansökan om ändrat tillstånd insändes endast ansökan samt de handlingar som inte redan finns hos tillståndsmyndigheten och berör ärendet, t ex polismyndighetens tillståndsbevis för uteservering, bygglov, ritningar vid utökad yta o dylikt. FÖLJANDE HANDLINGAR/UPPLYSNINGAR SKALL BIFOGAS ANSÖKAN: Registreringsbevis Innan det sänds in kan prövning inte påbörjas. Om registreringsbevis ännu inte erhållits kan i avvaktan detta nyregistrering/ändringsanmälan till Bolagsverket bifogas. Om ändringsanmälan inlämnas måste även eventuell generalfullmakt bifogas. Ägarförhållanden Dessa förhållanden ska vara styrkta. Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag. Styrkes lämpligen genom protokoll från bolagsstämma eller utdrag ur aktiebok Uppgifter om andelsfördelning i handelsbolag. Styrkes lämpligen genom kopia av bolagsavtal Uppgifter om koncernförhållanden. Bifoga gärna en organisationsskiss där ägarförhållanden mellan de olika förekommande bolagen framgår samt vilka fysiska personer som slutligen är ägare. Tidigare affärsverksamhet Detta ska redovisas för samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget. Bifoga utdrag från Bolagsverket, dels ur aktiebolagsregistret och dels ur handels- och föreningsregistret. För samtliga företrädare för sökandebolaget (personligen) och samtliga de i utdragen förekommande bolagen ska sedan intyg från kronofogdemyndigheten ifråga om eventuella restföringar bifogas. Om någon företrädare varit inblandad i konkurs ska förvaltningsberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen inlämnas. Dispositionsrätt till lokal Sökanden ska kunna visa att rätt föreligger att disponera lokalen. Följande handlingar ska bifogas ansökan: Hyreskontrakt eller Intyg från hyresvärden i avvaktan på hyreskontrakt blir klart.

3 3 (12) Finansiering Sökanden ska kunna visa, styrka genom verifikationer var pengarna till restaurangförvärvet och eventuella ytterligare investeringar till exempel ombyggnationer kommer ifrån. Följande handlingar ska i förekommande fall bifogas ansökan Köpeavtal Arrendeavtal Lånehandlingar Eget insatt kapital Kvittenser på köpeskilling Budget för första årets drift Är det eget kapital som använts ska det redovisas var detta erhållits/funnits tidigare. Är det fråga om privata långivare ska det framgå varifrån denna eller dessa personer erhållit utlånande medel. Personnummer avseende privat långivare ska återfinnas på lånehandling. Blankett bifogas Planritning över serveringslokalerna Serveringsytan samt bordsplacering ska vara markerad på ritningen i A4-format. Av ritningen ska framgå vad som är bordsavdelning/matsal samt antal platser vid bord. Utöver antalet sittplatser ska maximala antalet gäster som lokalen är godkänd för anges. Tidigare erfarenhet av alkoholservering/utbildning/meritförteckning Här efterfrågas ägarnas tidigare erfarenheter av alkoholservering och/eller utbildning. Observera att uppgifterna ska vara styrkta och att det ska varit fråga om erfarenhet där anställningsförhållande förelegat. Det ska även framgå av intygen/betygen vad den huvudsakliga sysselsättningen varit, tidsperiod och sysselsättningsgrad. Blankett bifogas Godkännande för livsmedelshantering i lokalen Bifoga miljöförvaltningens godkännande för livsmedelshantering i lokalen samt den verksamhetsbeskrivning som bifogats godkännandet. Är verksamheten inte godkänd ska ansökan lämnas in till miljökontoret i Åtvidaberg. Verksamhetsinriktning Bifoga uppgifter om matutbud, dans, underhållning, huvudsaklig målgrupp, spel etc. Uppgift om antal anställda Handling som styrker att serveringsstället är lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt Bevis om att företaget är registrerat i skatteverkets arbetsgivarregister Hos skattemyndigheten registrerad skatte- och avgiftsanmälan Uppehållstillstånd Gäller endast utländsk medborgare från land som inte tillhör EU. Anmälan om serveringsansvarig personal. Blankett bifogas Uppgift om kassaregister

4 Blankett bifogas. 4 (12) Uppskattad försäljning Bifoga uppskattad försäljning av mat, spridrycker, vin, öl redovisat var för sig. Den beräknade omsättningen ska räknas på en hel årsförsäljning (inkl. moms). Beloppen ska anges i hela kronor. Vid nyetablering kommer uppgifterna användas för att fastställa tillsynsavgiften. Blankett bifogas. Uppgifterna omfattas av sekretess enligt 9 kap 24 sekretesslagen. Kompletteringar Kompletteringar av övriga handlingar kan göras i efterhand. Var dock noggrann med att uppge avsändare samt vilken restaurang kompletteringen gäller. Observera också att vissa uppgifter behövs för att kunna skicka remisser, varför handläggningen försenas om dessa uppgifter inte inkommer. Ansökningsavgift Ansökningsavgift faktureras omgående när vi mottagit ansökan. Betalningstid är 30 dagar. Handläggning av ansökan påbörjas dock först när avgiften är betald. Observera att avgiften inte är en tillståndsavgift utan ska täcka kommunens kostnader för prövningen. Detta innebär att avgiften inte betalas tillbaka vid eventuellt avslag. Angående kunskap i alkohollagen Den som innehar serveringstillstånd eller ansöker om nytt tillstånd att servera alkoholdrycker skall ha dokumenterade kunskaper (tentamensbevis) i alkohollagen enligt 7 kap 7 samma lag. Kunskapskravet gäller alltid vid servering till allmänheten samt annan yrkesmässig servering. Statens folkhälsoinstitut (FHI) kräver att sökanden ska kunna uppvisa att han/hon tillgodogjort sig kunskaper motsvarande de som en utbildning enligt FHI:s måldokument för restaurangutbildning. Minst 50 % av bolagsmännen/ägarna ska ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Oavsett kunskaperna förvärvats ankommer det på sökanden att visa skriftlig dokumentation över kunskaper, d v s betyg efter avslutad utbildning eller intyg om examination med godkänt resultat (tentamensbevis).. Vid servering till slutna sällskap och vid tillfälliga tillstånd är kunskapskraven i vissa fall lägre. Detta gäller framförallt vid icke yrkesmässig serveringsverksamhet. En bedömning av vad som skall krävas får här göras i det enskilda fallet. Något avsteg från de grundläggande kunskapskraven kan inte göras. En tillståndshavare måste därför känna till sitt ansvar enligt alkohollagen liksom vad som stadgas om åldersgränser och överservering på serveringsställen.

5 Information om stadigvarande serveringstillstånd 5 (12) Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ges i regel endast till restauranger. Tillståndet kan gälla året runt eller en viss återkommande säsong. Serveringstillståndet är alltid kopplat till en viss lokal varför sökanden måste ha rätt att använda lokalen (dispositionsrätt). Lokalens kök skall vara godkänt av miljökontoret för allsidig matlagning och verksamheten ska tillhandahålla lagad mat. Köket skall ha sådan standard och utrustning att ett allsidigt varierat matutbud kan tillredas av råvaror. Kökskraven är inte uppfyllda om det i köket endast får hanteras hel- eller halvfabrikat. Den sökande ska ha ett tentamensbevis från svensk kurs i alkohollagstiftningen. Det ställs vid prövningen av tillståndet höga krav på den sökandes ekonomiska förhållanden och laglydighet. Bland annat kontrolleras den sökandes personliga vandeln, det vill säga att man inte är brottsligt belastad skötsamhet beträffande skatter och avgifter till det allmänna kunskaper om och erfarenhet av alkohollagstiftningen prövning av ekonomiska förhållanden, till exempel finansieringen av köpet av restaurang Servering av alkoholdrycker får påbörjas först när tillstånd har beviljats eller från den tidpunkt som anges i beslutet. Uteservering Serveringstillstånd för uteservering kan normalt sett följa restaurangens ordinarie öppettider, dryckesslag och andra bestämmelser. Hela tillståndet kan dock återkallas vid misskötsel av uteserveringen. Byte av innehavare/ägare Serveringstillstånd är knutet till innehavaren (bolag samt personer med betydande inflytande) och serveringslokal. Ny innehavare som vill servera alkoholdrycker måste därför ansöka om ett nytt tillstånd. I det fall att ägarbilden är densamma men förändring sker av bolags typ, från t ex enskild firma till aktiebolag, ska detta anmälas till vård- och omsorgsförvaltningen och nytt tillståndsbevis kan upprättas efter prövning. Betydande förändringar av ägarförhållanden skall i förväg anmälas till vård- och omsorgsförvaltningen. Förändring som innebär att en ägare blir majoritetsägare eller övergår från att vara majoritetsägare till att bli minoritetsägare får anses vara en betydande förändring. Även andra förändringar kan vara betydande. Så är fallet när en nytillkommande ägare får ett väsentligt inflytande över rörelsen. Detsamma gäller när en ägare ökar sin andel och detta enbart, eller i kombination med befattning i företaget ger ett väsentligt inflytande över rörelsen.

6 Dessa förändringar medför att kommunen utför en prövning av de nya ägarnas lämplighet och personliga vandel. Kommunen granskar även hur en eventuell finansiering av ägarbytet har gått till. Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap (festvåningsrättighet) Festvåningsrättigheter innebär att en arrangör bedriver restaurangrörelse för slutna sällskap (kunder) efter beställning. Vid varje serveringstillfälle skall det finnas en i förväg gjord bokning som visar vilken grupp/sällskap som avses, samt antalet personer. Grupp/sällskap får ej bildas på stället. Denna typ av verksamhet anses jämförlig med en yrkesmässig serveringsrörelse där samma krav gäller som ett stadigvarande tillstånd till allmänheten. Vid yrkesmässig servering av mat krävs att miljökontoret har godkänt lokalen som livsmedelslokal enligt livsmedelslagstiftningen eller att det finns tillstånd till hantering av livsmedel där. En tillställning som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser kan inte vara ett slutet sällskap i alkohollagens mening. Sammanfattningsvis kan sägas att följande punkter beaktas vid bedömningen av om ett sällskap skall anses vara slutet eller inte: 6 (12) hur medlemskap förvärvas om det finns något innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i sällskapet, omfattningen av det slutna sällskapet samt utformningen av eventuell annonsering Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap (klubbrättighet) Klubbrättigheter avser servering inom en förening, företag eller annat slutet sällskap. En klubbrättighet kan endast komma i fråga för sammanslutning med ett verkligt innehåll, där alkoholserveringen endast är ett komplement till övrig verksamhet. Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening eller sammanslutning utöver det arrangemang till vilket serveringstillstånd krävs. Det är inte fråga om ett slutet sällskap om medlemskap kan lösas i entrén vid det aktuella evenemanget. Lokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående arrangemang. Om personkretsen inte är begränsad och känd i förväg sker servering till allmänheten. Förening eller annan sammanslutning som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation. Den ska ha ett namn som kan särskiljas från andra, ha antagit stadgar med någorlunda fullständighet. Föreningen ska ha visat sig vara i stånd att driva ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten blir eller är bestående.

7 7 (12) Föreningar eller annan sammanslutning ska till ansökan bifoga: stadgar senaste verksamhetsberättelse protokoll som utvisar styrelsens sammansättning och vem som tecknar föreningens/organisationens firma Allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen En tillställning som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser kan inte vara ett slutet sällskap i alkohollagens mening. Sammanfattningsvis kan sägas att följande punkter beaktas vid bedömningen av om ett sällskap skall anses vara slutet eller inte: hur medlemskap förvärvas om det finns något innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i sällskapet, omfattningen av det slutna sällskapet samt utformningen av eventuell annonsering

8 ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen MERITFÖRTECKNING för sökande av tillstånd för alkoholservering (ska styrkas genom bilagor) 8 (12) Peronuppgifter om sökande Personnummer För- och efternamn Tidigare erfarenheter som tillståndshavare med serveringstillstånd Tidsperiod (fr o m t o m) Restaurangens namn och ort Bilaga nr Tidigare ansvar för alkoholservering Tidsperiod (fr o m t o m) Restaurangens namn och ort Bilaga nr Övrig bransch vana Tidsperiod (fr o m t o m) Restaurangens namn och ort Bilaga nr Utbildning och kurser Tidsperiod (fr o m t o m) Restaurangens namn och ort Bilaga nr Underskrift av sökanden (behörig firmatecknare) Datum Underskrift

9 ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANMÄLAN om utsedda serveringsansvariga personer 9 (12) Tillståndshavare/ sökande Organisationsnummer/personnummer Serveringsställets namn Bolagets namn Restaurangnummer Serveringsstället Gatuadress Postadress Namn Nyanmälan Tas bort Personnummer Serveringsansvariga Anmälan avser nyanmälningar och personer som ska tas bort. Personer som redan är anmälda behöver inte anmälas igen Underskrift Underskrift av behörig firmateckngare Namnförtydligande Datum 6 kap 3 alkohollagen (1994:1738) Tillståndshavaren skall till tillståndsmyndigheten anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för alkoholserveringen. För servering av spritdrycker, vin eller starköl får endast anlitas personal som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd från ett bemanningsföretag. Restaurangskolor med serveringstillstånd får dock i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever. På serveringsställe där serveringstillstånd gäller skall tillståndshavaren eller av honom utsedd serveringsansvarig person utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Den som är serveringsansvarig skall med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter vara lämplig för uppgiften. Anvisningar om anmälan om utsedda serveringsansvariga personer De serveringsansvariga personerna utses av tillståndshavaren. Tillståndshavaren anmäler till tillståndsmyndigheten de personer som tillsammans med honom eller i hans frånvaro ska ansvara för serveringsverksamheten. Ingen lämplighetsprövning sker i normalfallet hos tillståndsmyndigheten, utan det är tillståndsinnehavaren som bär ansvaret för att personerna i fråga är lämpliga för uppgiften. Tillståndshavaren, det vill säga företrädaren för det tillståndshavande bolaget, bär alltid det yttersta ansvaret för verksamheten även om de inte själva är på plats. Det ligger således i tillståndshavarens eget intresse att anmäla personer som är lämpliga för den uppgift de ska utföra. Någon till tillståndsmyndigheten anmäld serveringsansvarig person eller tillståndshavaren måste alltid finnas på plats när alkoholdrycker serveras. Personen/personerna i fråga får tjänstgöra som serveringsansvariga så fort anmälan har lämnats in.

10 ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen UPPGIFTER om kassaregister enligt 8 kap 5 a alkohollagen (1994:1738) 10 (12) Namn Restaurangnummer Organisationsnummer(personnummer Tillståndshavare/ sökande Gatuadress Postnummer Postort Namn Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort Telefonnummer Fabrikat Typ Placering i serveringslokalen Uppgifter om kassaregister Härmed anmäler jag kassaregister på ovan angivet serveringsställe: Underskrift Underskrift av sökanden (behörig firmatecknare) Namnförtydligande Datum För varje kassaapparat skall bifogas följande: Bilagor kassakvitto (kassanota) med följande uppgifter - tillståndshavarens namn - organisationsnummer - år, datum, klockslag - löpnummer för försäljningen - identitet för varje enskild kassaapparat - försäljningsbelopp med moms specificerad moms - varuslag - betalningssätt Z-utslag med löpnummer X-utslag Kassaapparaten ska kunna framställa en kassakontrollremsa eller utskrift från journalminne som i detalj och i kronologisk ordning visar samtliga transaktioner som gjorts i kassa registret, t ex varje enskild försäljning, överinslag, nollslag, rättelser, krediteringar, uttag av z-utslag och x-utslag. Denna detaljinformation liksom z-utslag är räkenskapsinformation och ska bevaras i 10 år enligt bokföringslagens bestämmelser Information om kassaregister Den som har tillstånd för servering av spritdrycker, vin eller starköl till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap, är skyldig att registrera all försäljning i kassaregister. Vid varje försäljningsställe ska kunden erbjudas ett kvitto som är framställt av kassaregistret. Även om kunden inte vill ha något kvitto så ska tillståndshavaren ta fram ett kvitto. Kassa registret ska på ett tillförlitligt sätt visa alla transaktioner som gjorts. Övriga krav på kassaregister framgår av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2003:2). Information finns även på institutets hemsida Från och med den 1 januari 2010 börjar lag (2007:592) om kassaregister att gälla. Det innebär att kommunens ansvara att kontrollera tillståndshavarens kassahantering vid tillsyn upphör och ansvaret för tillsynen av kassaapparater överförs till skatteverket.

11 ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen REDOVISNING av finansiering vid inköp av restaurang eller ombyggnad av restaurang 11 (12) Bolagets namn alt sökandes namn Orgnr/ persnr Bolagets adress alt sökandes adress Tillståndshavare/ sökande Postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer E-postadress Mobil nr Serveringsställets namn Telefonnummer Serveringsställe Gatuadress Postadress Köpeskilling Ombyggnadskostnad Finansiering Datum Typ av finansiering Belopp Verifikation Underskrift Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande Datum Samtliga belopp ovan skall styrkas med handlingar! Uppgifterna omfattas av sekretess enligt 30 kap 20 offentlighets- och sekretesslagen.

12 ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANMÄLAN om uppskattad försäljning på serveringsstället 12 (12) Bolagets namn alt sökandes namn Organisationsnummer/personnummer Bolagets adress alt sökandes adress Restaurangnummer Sökande Postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer E-postadress Mobil nr Serveringsställets namn Telefonnummer Serveringsställe Gatuadress Postadress Beräknad omsättning Anges i kronor inkl moms under innevarande år (12 månaders försäljning) Mat Spritdrycker (inkl. spritdrinkar) Vin (inkl. vindrinkar) Kronor Kronor Kronor Starköl Totalt beräknad omsättning Kronor Kronor Underskrift Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande Datum Anvisningar till anmälan om uppskattad försäljning Den beräknade omsättningen ska räknas på en hel årsförsäljning (inkl moms). Beloppen anges i hela kronor. Vid nyetablering kommer uppgifterna användas för att fastställa tillsynsavgiften. Den som enligt alkohollagen har tillstånd att servera spritdrycker, vin eller starköl året runt eller årligen under en viss tidsperiod ska en gång per år lämna uppgifter om sin försäljning. Om företaget har flera verksamhetsgrenar redovisas endast den verksamhet som serveringstillståndet ska omfatta. Uppgifterna omfattas av sekretess enligt 30 kap 20 offentlighets- och sekretesslagen.

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning 1 Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN Uppdaterad senast 10 december 2009 Dnr: 28/2009 Aktbil: 2 Kansliet Jonathan Peduru-Aratchi KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2010 Uppdatering Nr 10 2011-01-14 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) läggs samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat.

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. DOMAR 2006 Uppdatering Nr 11 domar tom 2006-12-31 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2006 Datum Mål nr Dom Kammarrätten nr Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. 2006-05-10 5986-05 Ej pt Gbg 2005-10-07 6319-04 *) O 5 *) Kommunen

Läs mer

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2011 Uppdatering Nr 11 2012-04-12 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) lades samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm DOMAR 2012 Uppdatering Nr 6 2013-02-18 Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till.

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Studiematerial alkohollagen I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Innehåll Alkoholpolitiska grunder.. sid. 3 Inledning och definitioner. sid. 5 Tillverkning

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet 1 Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Det kan till exempel vara om ägarförhållandena

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer